Jan O Ødven - Kompetanseløft i kommunar - Helse Førde

helse.forde.no

Jan O Ødven - Kompetanseløft i kommunar - Helse Førde

KOMPETANSELØFT I

KOMMUNAR.

FOKUS PÅP

PERSONAR MED

DIAGNOSAR INNAFOR

AUTISMESPEKTERET, OG MED

UTFORDRANDE ATFERD.


SAMHANDLINGSPROSJEKT.

‣ Prosjektet er definert som eit

samhandlingsprosjekt mellom kommunar og

spesialist-teneste

teneste.

‣ Målgruppe i kommunane: : personale som

arbeider med personar med diagnoser innafor

autismespekteret, og med utfordrande atferd.

‣ Prosjektleiar : Jan Ove Ødven

‣ Prosjektmedarbeidar: : Jan Kåre K

Garshol.


Organisering.

‣ 5 samlingar à 2 dagar – undervisning i

spesifikke emner knytt til personar i

diagnosegruppa, og metodiske arbeidsmåtar

tar.

Kvar samling vert avslutta med oppgåver

ver,

praktisk arbeid som ein finn det riktig å arbeide

med til neste samling. Samlingane vert arrangert

i Førde, F

i lokala til Førde F

Sentralsjukehus.

‣ Oppfølging

½ dag mellom kvar samling,

oppfølging av det lokale arbeidet.


Organisering:

‣ Undervisning av:

Jan Ole Almås

‣ Torill Braamark

‣ Ivar MæhleM

‣ Lokal oppfølging av:

Jan Kåre K

Garshol

Jan Ove Ødven

Jan Ole Almås

‣ Torill Braamark


Organisering:

‣ I forhold til det enkelte omsorgstiltak skal

det vere minimum to deltakarar.

‣ Det skal lagast ei samarbeidsavtale

mellom prosjektleiing og deltakarar, , for å

sikre kontinuitet, - og at oppfølginga

mellom samlingane vert ivaretekne.

‣ 1. samling januar 2010, siste samling

desember 2010.


Tema for undervisning.

‣ Autistiske tilstandar

‣ Innlæringsvanskar

‣ Kommunikasjonsvans

kar

‣ Samhandlingsvanskar

‣ Sosiale vanskar

‣ Utfordrande atferd

‣ Korleis forholde seg til

utfordrande atferd

‣ Førebygging av

utvikling av alvorleg

utfordrande atferd.

‣ Tilleggshandicap

‣ Medisinsk oppfølging

‣ Somatiske

undersøkingar


Metodiske arbeidsmåtar

tar:

‣ Målretta miljøarbeid

‣ Observasjonsmetodar

‣ Målvalg

‣ Etablering og

oppretthald av nye

ferdighetar.

‣ Analyse av atferd

‣ Arbeidsplanar.

‣ Forholdsreglar

‣ Miljøreglar

‣ Struktur

‣ Sentrale

opplæringsmetodar

‣ Skriftleggjering/

dokumentasjon.

More magazines by this user
Similar magazines