OSI (GRUPPE) - OSI Fjell

osifjell.no

OSI (GRUPPE) - OSI Fjell

1 OSI Årsberetning 2011

OSI FJELL

Leder:

Nestleder:

Økonom:

Sekretær:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Styremedlem:

Håvard Wankel (t.o.m. mars), ubesatt ut året

Kikki Seem

Hans Olav Heggen (vår), Åshild Mageli (høst)

Ubesatt (vår), Vegard Aasland Nymoen (høst)

Morten Ødegaard

Esben Kuhnt

Johannes Østensjø

Simen Eide

Christina Svanstrøm (høst)

Ingrid Fjær Andersen (høst)

Emma Myrseth (høst)

Kim Olaussen (høst)

ADMINISTRASJON

Styrearbeid

På det meste har styret bestått av 11 representanter. På vårparten trakk Håvard Wankel seg

brått som leder ved å kutte all kommunikasjon med styret, av uviss grunn. Det førte til en del

forvirring, og noe mangel på styring resten av året, siden ingen tok over ledervervet. Nestleder

Kikki Seem og Morten Ødegaard har utført leders oppgaver i den grad de har hatt tid til det.

Sett bort fra dette, har styret fungert bra. Hans Olav Heggen flyttet i løpet av sommeren, og

Åshild Mageli trådte inn i styret som ny økonom. Samtidig trådte tidligere styremedlem Vegard

Nymoen inn i rollen som sekretær, sammen med fire nye styremedlemmer.

Styremedlemmene har i stor grad hatt definerte ansvarsområder, som fungerer fint. Komiteesystemet

vi har hatt tidligere har imidlertid sklidd litt ut. Enkelte komiteer har falt bort, mens

andre har bestått av én eller veldig mange personer.

Det har vært avholdt syv styremøter i løpet av året, med godt oppmøte. Mellom møtene har

styremedlemmene kommunisert flittig pr telefon og e-post. I oktober reiste styret på hyttetur i

Drammensmarka.

Ekstern Representasjon

Gruppa har ikke vært representert i eksterne styrer.

Økonomi

Gruppa søkte i 2011 om en gruppebevilgning på 45000 kr, og fikk tildelt 42750 kr. Vi

budsjetterte med 100 medlemmer hvert semester, men oppnådde bare i underkant av 70

medlemmer i høstsemesteret.

Pengene går hovedsaklig til:

Dekke deler av reise- og oppholdsutgiftene til kontaktpersonene på turer

PR og trykksaker

Kursing (instruktørkurs, evt. arrangementsunderskudd, og sponsing av kontaktpersoner

på sikkerhetskurs)

Vedlikehold og nyinnkjøp av utstyr

Sportsnett sponser oss også med utstyr, som kjøpes inn på starten av året.


OSI Årsberetning 2011 2

Fjellgruppas aktiviteter fører til en høy omsetning, men det er en kontinuerlig utfordring å få

dette til å bli synlig i regnskapet, siden utgifter til opphold og reise normalt gjøres opp internt

mellom deltakerne på en tur. Turenes kontaktpersoner skal samle inn kvitteringer og andre

bilag og bringe dem videre til økonomen, men det er ikke alltid det gjøres. I år har dette vært

et større problem enn tidligere, noe som er synlig ved at regnskapet har lavere tall enn

budsjettet på en del poster.

Både skredkurset og fjellklatrekurset ble gjennomført med færre deltakere enn budsjettert. Det

førte til at gruppa måtte dekke underskuddet. Dette er en utfordring, fordi instruktører må

bookes i god tid, før man vet sikkert hvor mange som blir med.

Vi ser ut til å ende med et lite underskudd i år, blant annet fordi mange gamle utlegg ble

levert nær årsslutt. Budsjettet for 2012 legger derfor opp til et overskudd, for å kompensere for

dette.

IDRETT/AKTIVITET

Trening / instruksjon

Ukentlige styrke- og kondisjonstreninger utgikk sist vinter på grunn av lavt oppmøte, men

Aleksander Wang-Hansen startet opp igjen treningene midt på høsten i år. Det er flere som

ønsker seg slike treninger innimellom, men de fleste som regelmessig driver denne typen

trening har andre miljøer for dette. Det er derfor vanskelig å få høy oppslutning om dette i vår

regi.

Vi har hatt to andre typer trening/kurs i Oslo: skredsøkertrening og kanobyggekurs.

Skredtreningen foregikk på Sognsvann på starten av året, for å friske opp og terpe på viktige

kunnskaper. Kanobyggekurset holdes hver vår for å lære nye medlemmer hvordan våre Allykanoer

settes sammen.

Fjellgruppa setter hvert år av et betydelig beløp til utdanning av instruktører. Gruppas

medlemmer kan søke om støtte til gjennomføring av instruktørkurs, mot at de stiller opp på

kurs og arrangement for fjellgruppa. De siste årene har fjellgruppa gitt støtte til instruktørkurs

innen telemark og bre til flere av gruppas medlemmer. I 2011 ga vi 2500 kr i støtte til Lars

Christiansen som tok medtodekurs bre. Han var deretter instruktør på Friluftstreffet.

Treningsleire/samlinger

Turprogrammet for 2011 har vært innholdsrikt og variert, med turer så godt som hver helg

gjennom begge semestre. Det er få turer som avlyses, og avlysningene skyldes stort sett været.

Hver tur har en kontaktperson som tar seg av organiseringen i forkant. Det er mange som

stiller som kontaktpersoner, men en overvekt av personer fra styret.

Tur Deltakere Merknad

Nautgardstind 5

Isklatrekurs på Rjukan 6

Telemarkkurs på Hallingskarvet 51

Toppen av Hemsedal 8

Vakre Femundsmarka 6

Snøhuletur på Hallingskeid 3

Skredkurs i Jostedalen 5

Topptur til Gaustatoppen 7

Hyttetur til Høgevarde på Norefjell 6

Nordmarka fra Nord til Sør 6


3 OSI Årsberetning 2011

Highcamp på Turtragrø 5

Jostedalsbreen på langs 4

Sommerfest - Avlyst, manglende arrangør

Fjellklatrekurs 4

Fjellklatretur til Nissedal 2

Padletur til Fjorda 4

Hellstugutraversen - Avlyst, for dårlig vær

Klatrehelg på Hauktjern - Avlyst, regnvær

Brekurs på Bødalsbreen 8

Bærtur i Nordmarka 5

Topptur til Austabotntind - Avlyst, for dårlig vær

Galdhøpiggen og Kyrkja 5

Fjellfilmfestivalen 2

Frokost ved Båntjern 10 Vegard badet

Friluftstreffet

57 delt. 11 fjell-inst.

Surfetur til Stadt - Avlyst, få deltakere

Hyttetur til Norefjell 8

Bretur i Jotunheimen 6

Høstblot i Nordmarka 30

Fjellrangel på senhøsten 6

Hyttetur til Snellingen i Nordmarka 5

KSI-hyttetur 8

Adventstur på skøyter - Avlyst, manglende vinter

Sesongstart ski 15

Sesongstart isklatring Flere påmeldte Arrangeres etter rapporten leveres

Til sammen blir dette rundt 300 turdeltakere i løpet av året, men flere av disse er samme

person. Dette er færre enn de siste årene.

Fem av turene var kurs:

Isklatrekurs

Holdt på Rjukan i januar. Instruktører med tilknytning til gruppa. Kurset var fulltegnet, og

hadde venteliste.


OSI Årsberetning 2011 4

Telemarkkurs

Tradisjon tro arrangerte vi telemarkkurs på Hallingskarvet skisenter i februar. Kurset hadde

rundt femti deltakere, som ble delt inn i ulike grupper basert på ferdighetsnivå. Instruktørene

kom både fra gruppa og var leid inn. Deltakerne bor på hytter sammen, og sosialiserer godt

gjennom hele helgen.

Skredkurs

Som i fjor ble det holdt skredkurs i Jostedalen. Overnatting på hytte, og tre hele dager med

kurs. Lokalkjente Jostein Aaasen fra Norgesguidene var også denne gangen instruktør, og

anbefales brukt videre. Kurset var meget vellykket, med flott skikjøring i tillegg til skredlæren.

Fjellklatrekurs

Vi holdt også i år fjellklatrekurs i Oslo-området. Overnatting hjemme, men opplegg hele

lørdag, søndag og fredag kveld. Instruktører fra Klatring og friluftsliv.

Brekurs

Brekurset ble avholdt over ei hel uke i juni, i Bødalen. Kurset ble holdt av Breoppleving, som

et felles arrangement for OSI Fjell og studenter fra NTNUI i Trondheim og BSI Friluft i Bergen.

I år var det 8 deltakere fra OSI, og kun 2 andre deltakere. Morten Ødegaard fra fjellgruppa fikk

i fjor støtte til utdanning, og stilte som ubetalt instruktør. På grunn av miskommunikasjon med

Breoppleving ble det til sammen tre instruktører, i stedet for to slik det var tiltenkt. Kurset ble

dermed ikke billigere for våre deltakere, men de fikk forhåpentligvis bedre instruksjon.

Førstehjelpskurs

Det ble også forsøkt å holde et kurs i fjell-relatert førstehjelp, men tross mange forespørsler

fant vi ingen som kunne stille som instruktør for et slikt kurs. Vi prøver igjen til våren.

Konkurransedeltagelse

Fjellgruppas medlemmer har ikke representert gruppa i noen konkurranser dette året. Det

finnes kun et fåtall fjellsport-relaterte konkurranser, og det har ikke vært noe mål for gruppa å

være representert i disse. Natur nytes best uten stoppeklokke.

SOSIALT SAMKVEM

Sosiale arrangementer

Det er primært turene som står i gruppas fokus, men for å skape samhold i gruppa og sørge

for et sosialt miljø utover dette, arrangerer vi noen sosiale arrangementer i Oslo.

Vi har arrangert fem fjellmøter på Chateau Neuf i løpet av året. Ett planlagt fjellmøte ble avlyst

i siste liten, siden vi ikke fikk tak i foredragsholder. Møtene hadde mellom 10 og 50

besøkende. Det er en trend at det kommer mange på første møte i semesteret, og få på siste.

Syv fra fjellgruppa gikk sammen på visning av Banff Mountain Film Festival World Tour i Oslo.

Hvert semester har vi handlekveld på Sportsnett i Oslo, sammen med andre OSI-grupper. Det

foregår etter stengetid, og vi får rabatterte priser på hele vareutvalget. Deretter har de som

ønsket det fortsatt praten på et nærliggende vannhull.

Mot årsslutt arrangerte vi julebord for alle som har sittet i styret eller vært kontaktperson i løpet

av året.

Integrasjon

Vi har et variert turprogram, der mange av turene krever lite erfaring for å bli med. Vi

arrangerer også flere sosiale turer i Oslo-marka, som KSI-hyttetur og Høstblot. På disse turene

kommer det gjerne mange som ikke kjenner gruppa godt fra før. I tillegg har vi de to store


5 OSI Årsberetning 2011

arrangementene Friluftstreffet og telemarkskurset, der det alltid er en rekke mange nye

studenter. Særlig Friluftstreffet er beregnet på folk som hverken kjenner fjellgruppa eller har

særlig tur-erfaring, siden vi stiller med turledere og utstyr.

Fjellmøtene starter alltid med en liten introduksjon til gruppa, myntet på nye medlemmer. Det

er alltid noen nye som først kommer på et møte og blir kjent med folk og gruppa, før de blir

med på en tur.

Nettsidene våre er alltid oppdatert om turene, og gir potensielle medlemmer god oversikt over

hva vi driver med. Det legges også ut en del bilder fra turene. Vi har også Facebook-side der

vi promoterer arrangementer, og vi henger opp plakater med turprogrammet og invitasjon til

turer og møter. Vi har også en epostliste med nær 700 mottakere, der alle turer annonseres når

de nærmer seg.

Fjellposten ble utgitt i to utgaver, en for hvert semester, med et opplag på 400 for hver utgave.

Våren 2011 var Ida Sørbye redaktør, sommeren tok Christina Svanstrøm over og var redaktør

for høstnummeret 2011. Morten Ødegaard hadde ansvaret for det grafiske i begge utgivelser.

Trykkingen av høstens nummer ble gjort med farger hos Print House AS. Fjellposten har blitt

delt ut på fjellmøter, og er tilgjengelig på Blindern Athletica og på fjellmøtene.

OPPSUMMERING AV ÅRET

Generelt

Det er kommet til en god del nye medlemmer i løpet av året. Studentandelen i gruppa er høy.

Antallet medlemmer har imidlertid gått drastisk ned, som antagelig skyldes at mange gamle har

forsvunnet ut, uten at mange nok nye har blitt med.

Idrettslig

Vi har hatt et tett og godt turprogram, med få avlysninger. Men det hadde vært ønskelig med

enda noen flere turer, og at det var flere deltakere på en del av turene. Turene har hatt et

bredt spenn, alt fra enkle fotturer og skiturer, til krevende langturer over bre og klatreturer. Vi

har holdt flere kurs, og holder dermed ved like viktig kompetanse innad i gruppa.

Vi har bidratt til å utdanne én instruktør innen bre.

Sosialt

Det er som før et godt miljø for alle som ønsker å være aktive i gruppa. Det er jevnlige

aktiviteter i Oslo, i tillegg til mange turer til fjells. Selv om det er mange som bare er innom

gruppa en kort periode, er det en aktiv rullerende kjerne av folk som kjenner mange i gruppa

og er med på mye av det som skjer.

Administrativt

Arbeidet har gått greit, men det har vært et savn å ha en leder, som kan holde styr på de

øvrige styremedlemmene og sørge for at igangsatte planer fullføres. Flere av styremedlemmene

har hatt travle perioder pga studier og jobb, og derfor ikke hatt mye tid til styrearbeid. Vi

byttet økonom midt i året, og erfarte at det førte til litt mangel på kontroll på høsten.

Styret har vært relativt stort, slik at det ikke skal bli for mye arbeid på hver.

MÅLSETTINGER FOR 2012

Generelt

Vi ønsker å gjøre et framstøt for å øke medlemsantallet igjen.

Særlig må gruppas aktiviteter promoteres bedre, med plakater og stands. Vi ønsker også å bli

mer synlige på andre institusjoner for høyere utdanning i Oslo, blant annet ved å distribuere

Fjellposten der.

Idrettslig

Fortsette å ha et godt og variert turprogram, med turer som passer både ferske og erfarne

fjellfolk.


OSI Årsberetning 2011 6

Sosial

Planlegge fjellmøtene bedre. Møtene må ha et lokkende program, og det må være klart i så

god tid at det er mulig å markedsføre dem. Videre må de markedsføres godt, slik at flest mulig

kommer.

Administrativt

Følge opp kontaktpersonene bedre. De får automatisk epost med informasjon før og etter tur,

men likevel er det mange som ikke er klar over oppgaver bl.a. i forhold til økonomi. Vi ønsker

å gjeninnføre kontaktperson-møter, og at noen i styret har direkte kontakt med

kontaktpersonen rett før tur.

Få et bedre grep om arbeidet i komiteer. Komiteene bør ha to-tre personer, for å sørge for at

noen faktisk føler ansvar for at oppgaver blir utført.

Fjellmøtekomite: Denne har ikke eksistert i år, men trengs for å få program på fjellmøtene i

tide.

Utstyrskomite: Bør gjeninnføres for å få bedre kontroll på utstyret, uten at utstyrsansvarlig må

gjøre alt.

Dugnadskomite: Som OSI-gruppe skal vi skaffe noe midler gjennom dugnad. Det trengs noen

ansvarlige for å sørge for at det skjer.

Turprogramkomite og fjellpostredaksjon har fungert fint, og videreføres.

More magazines by this user
Similar magazines