Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD BilrADio DVD - Biltema

biltema.se

Bilstereo DVD Bilstereo DVD Autostereo DVD BilrADio DVD - Biltema

Art. 24-674

Bilstereo DVD

Bilstereo DVD

Autostereo DVD

Bilradio DVD

1

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

Bilstereo DVD

SÄKERHETSÅTGÄRDER

Varning

Användning på annat sätt än vad som beskrivs häri kan leda till farlig strålningsexponering.

Varning: Användning av optiska instrument tillsammans med denna produkt ökar risken för skador

på ögonen.

• Förvara bruksanvisningen på lättåtkomlig plats som referens för användning.

• Ha aldrig högre volym än att du kan höra de ljud som finns utanför bilen.

• Skydda bilstereon från fukt.

• Om batteriet tas ur eller blir helt urladdat raderas det förinställda minnet och måste således

programmeras om.

FUNKTIONER

DVD-uppspelning

Det går att spela upp DVD-video, DVD+-R,

DVD+-RW och DVD+-DL.

Video-CD-skivor med PBCkompatibilitet

Det går att spela upp video-CD-skivor med

PBC (uppspelningskontroll).

CD-uppspelning

Uppspelning av musik från CD/CD-R/CD-RW

är möjlig.

Uppspelning av MP3-filer

Det går att spela upp MP3-filer som är inspelade

på CD-ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/

MMC-kortet.

Flerljud (Multi-audio)

Du kan växla som du vill mellan flera ljudsystem

som är inspelade på en DVD-skiva.

Flera textspråk (Multi-subtitle)

Du kan växla som du vill mellan flera textspråk

som är inspelade på en DVD-skiva.

Flera vinklar (Multi-angle)

Du kan växla som du vill mellan olika vinklar för

en scen som är inspelade på en DVD-skiva.

När en åtgärd är förbjuden

Om du försöker utföra en åtgärd när du ser på

en DVD kan det hända att den inte kan utföras

på grund av skivans programmering. När detta

sker visas ett meddelande på skärmen.

Uppspelning av MP4-filer

Det går att spela upp MP4-filer.

PAL/NTSC-kompatibilitet

Denna enhet är kompatibel med PAL/NTSCsystem.

När andra komponenter ansluts till

denna enhet, se till att dessa är kompatibla

med samma videosystem. Annars kommer

bilden inte att återges korrekt.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 2


Art. 24-674

INSTALLATION

Säkerhetsanvisningar

• Välj noga var du ska montera radion så att placeringen inte påverkar bilkörningen.

• Undvik att installera enheten där den kan utsättas för höga temperaturer från t.ex. solljus eller

värme från fläkten eller där den utsätts för damm, smuts eller starka vibrationer.

• Använd endast medföljande monteringsutrustning för säker montering.

• Ta bort fronten innan du installerar enheten.

OBS! Lutningsvinkeln för bilstereon får inte överstiga 30˚, då fronten annars inte kan tas av.

Skruva loss skruvarna

och ta bort

hållaren

Böj dessa om nödvändigt

OBS: Behåll verktyget för borttagning av enheten för framtida användning.

Avtagning och fastsättning av fronten

Enhetens front kan tas bort för att förebygga att radion blir stulen.

Fälla ner och ta av/sätta fast fronten

Innan du tar bort fronten, tryck på för att stänga av radion. Tryck därefter på så att fronten

hamnar i horisontellt läge och ta bort den genom att dra den emot dig enligt illustrationen.

OBS:

• Tryck inte hårt på fronten när du sätter dit den.

• När du tar med dig fronten, se till att förvara den i medföljande fodral.

• Tryck inte hårt på frontens display

3

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

MONTERING AV ENHET

1. Enheten

2. Hållare

3. Instrumentbräda

4. Mutter

5. Låsbricka

6. Slät bricka

7. Bildel

8. Stödrem

9. Skruv

10. M5 X 15 bult

KABELANSLUTNINGAR

In/ut-kabel

DVD-ljud ut (grå) bakre: vit (vänster) röd

(höger)

Anslut denna kabel till baksätets A/V-skärmsystem

för att kunna se på DVD-filmer.

Ljud ut (fram): vit (vänster), röd (höger)

Ljud ut (bak): vit (vänster), röd (höger)

Ljud linjeingång: vit (vänster), röd (höger)

2

10

1

3

5

4

8

Bild ut (gul): Gul (hane) Ansluts till externt AVsystem

för bildvisning

Bild in (svart): Gul (hane) Ansluts till extern

videoutrustning

Bakre kamera in (svart): Blå (hane) Ansluts till

bakre kamerans utgång

6

4

9

7

6

5

4

Kontrollkabel

Parkering (grå): Ansluts till bilens handbromssystem.

Ljud av vid samtal (svart): Ansluts till mobiltelefonen,

vid inkommande samtal stängs ljudet av.

Bakre kamera (röd): Ansluts till backljuset

(+12 V med ilagd backväxel).

Köra utan bildvisning

Följ installationsanvisningarna nedan så kommer

ingen bild att visas på LCD-skärmen när

bilen är i rörelse. Endast ljud kommer att höras.

OBS: Endast ljud kan höras när bilen är i rörelse.

Följ gällande lagar och regler som gäller

för bildvisning vid körning.

Varning: Försök inte utföra installationen på

egen hand om du inte förstår instruktionerna

ordentligt. Vänd dig då istället till din återförsäljare.

Stereon uppifrån

Till handbromsens

varningslampa

Stereon från

framsidan

Steg:

1. Anslut den grå kabeln till handbromssystemet.

2. Kontrollera handbromsens varningslampa och försäkra dig om att det

är anslutet till bilens chassi och ordentligt jordat.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 4


Art. 24-674

Köra med bildvisning

Följ installationsanvisningarna nedan så kommer bild alltid att kunna visas på LCD-skärmen, vare

sig bilen är i rörelse eller ej.

Stereon uppifrån

Stereon från

framsidan

Steg: Anslut den grå kabeln till den vita kabeln.

Installera den bakre kameran för parkering/backning

Du kan installera en separat kamera längst bak på bilen så att enheten automatiskt övergår till att

visa bild från den bakre kameran för att guida föraren vid parkering eller backning.

Stereon uppifrån

Till bakre kamerans videoutgång

Till backlampan

Stereon från

framsidan

Steg:

1. Anslut den bakre kamerans hane till videoutgången.

2. Anslut den röda kabeln till backens backlampan.

3. Kontrollera backlampan och se till att den är kopplad till +12 V.

Anslutning A

4. Minne + 12V

5. Remote/elantenn

7. +12V (till tändning)

8. Jord

OBS: A7 bör anslutas via tändningen för att

undvika att bilbatteriet urladdas om det inte

används under en längre period.

Anslutning B

1. Bakre höger högtalare (+)

2. Bakre höger högtalare (-)

3. Främre höger högtalare (+)

4. Främre höger högtalare (-)

5. Främre vänster högtalare (+)

6. Främre vänster högtalare (-)

7. Bakre vänster högtalare (+)

8. Bakre vänster högtalare (-)

UNDERHÅLL

Byte av säkring

Om säkringen går, kontrollera strömanslutningen

och byt ut säkringen. Om säkringen

går igen efter att du bytt ut den kan det vara

något internt fel. Om detta är fallet, vänd dig till

närmaste reparatör.

Varning: Använd säkring med rekommenderad

strömstyrka. Om du använder en säkring

med högre strömstyrka kan du orsaka allvarlig

skada.

5

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

12 1 8 2 16 14 11 10 6 17 15

13 18 19 20 7 9 5 22 21 4

3 (1-3 ) 3 (4-6 )

KNAPPARNAS PLACERING

1. På och av-knapp

2. Funktionsväljare

3. Förinställda stationer (1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. AF-funktion (alternativa frekvenser)

5. TA-funktion (trafikmeddelanden)

6. PTY-funktion (programtyp)

7. Loudness-knapp (LD)

8. Lägesväljare (MODE)

9. FM-band (BD)

10. CD-spår/knapp för sökning

11. Automatisk sökning

12. Knapp för ljudavstängning (MU)

13. Knapp för lossning av fronten ( )

14. TFT-LCD-display

15. Knapp för CD-utmatning ( )

16. Lutningsknapp (TILT)

17. Automatisk sökning (AS/PS)

18. Play/paus-knapp ( )

19. Introknapp (spelar upp början på alla spår)

20. Upprepningsknapp

21. Knapp för slumpvis uppspelning

22. Val av 10 spår framåt/bakåt

23. Återställningsknapp

24. CD-slot

25. SD/MMC-kortingång

RESET

23

24

25

© 2008 Biltema Nordic Services AB 6


Art. 24-674

FJÄRRKONTROLLENS DELAR

1. På och av-knapp

2. Lägesväljare (MODE)

3. Play/paus

4. Titel (TITLE)

5. Välj (SEL)

6. CD-spår/sökning

7. Volym upp/ner

8. Gå till (GOTO)

9. CD-utmatning (EJECT)

10. Ljud (AUDIO)

11. Enter

12. Navigation

13. Automatisk sökning/förinställd scanning/upprepning (RPT/PSCN)

14. Slumpmässig uppspelning/FM-band/loudness (RDM/BD/LD)

15. Dubbel (DUAL)

16. Intro/programmera

17. Lutning (TILT)

18. Text (SUB-T)

19. Inställningar (SET UP)

20. Equalizer/vinkel (EQ/ANGLE)

21. Local/Slow Motion

22. Zoom/A-B-upprepning

23. Stereo/mono/stopp

24. Klocka/visning av information på skärmen (CLK/OSD)

25. Ljudavstängning

26. Huvudmeny/uppspelningskontroll

27. Steg (uppspelning ruta för ruta)

28. PAL/ NTSC-system

29. Programtyp (PTY)

30. Alternativa frekvenser (AF)

31. Trafikmeddelanden (TA)

32. Sökning av 10 spår neråt/uppåt

33. Sökning efter tvåsiffriga spår

34. Knappsats

ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL AV FJÄRRKONTROLLEN

Sätt i batteriet

Skjut ut locket till batterifacket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet med polerna (+) och

(-) åt rätt håll.

• När du sätter i ett batteri för första gången måste du ta bort den skyddande filmen i batterifacket.

Varning:

• Ta ur batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på länge.

• Ladda inte upp batterierna, plocka inte isär dem, och utsätt dem inte för hetta.

• Förvara inte batterierna ihop med metallföremål.

• Om batteriet skulle läcka, gör rent fjärrkontrollen ordentligt och sätt i ett nytt batteri.

• När du ska kassera uttjänta batterier, följ lokala regler och föreskrifter.

• Kontrollera alltid noggrant att du sätter i batteriet med polerna (+) och (-) åt rätt håll.

Använd fjärrkontrollen

Rikta fjärrkontrollen mot fronten vid användning.

Viktigt:

• Förvara inte fjärrkontrollen i direkt solljus eller på annat varmt ställe.

• Låt inte fjärrkontrollen hamna på golvet där den kan glida in under broms- eller gaspedalen.

7

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

ANVÄNDNING AV ENHETEN

Sätta på/stänga av stereon

Tryck på för att sätta på stereon. För att

stänga av, håll in knappen igen.

Välja ett läge (MODE)

Tryck på (MODE) upprepade gånger för att växla

mellan TUNER, AUX, SD/MMC och CD/DVD.

Dubbla inställningar (Dual settings)

DUAL är en funktion som låter användaren

kontrollera både den externa AV-enheten och

huvudenheten (själva stereon). Föraren kan exempelvis

lyssna på radio medan passageraren

i baksätet kan se på DVD. Denna enhet stöder

anslutning av en extern AV-enhet som t.ex. en

bärbar TV genom ljud- och bildutgångarna.

Sätta i en skiva

1. Tryck på EJECT för att öppna frontpanelen.

2. Sätt in en skiva i skivöppningen.

Ta ut en skiva

Tryck på EJECT för att mata ut skivan.

Justera volymen

• Huvudenheten: vrid volymratten åt höger eller

vänster för att höja eller sänka volymen.

• Fjärrkontrollen: tryck på Vol + eller Vol - för

att höja eller sänka volymen.

Ljudavstängningsknappen

• Huvudenheten: tryck på MU för att stänga av

ljudet helt och hållet, tryck igen för att återgå

till tidigare volymnivå.

• Fjärrkontrollen: tryck på .

Loudness-knapp (LD)

Tryck in LD för att sätta på/stänga av ljudstyrkefunktionen.

Equalizer (EQ)

Tryck på EQ för att välja mellan Flat – Classic –

Rock – Pop – Custom.

Lutning (Tilt)

Lutningsfunktionen låter dig kontrollera visningsvinklarna

för bilden.

• Tryck på TILT upprepade gånger för att välja

önskad lutning. Du kan också hålla in TILT för

att luta till maximal visningsvinkel.

Klocka

1. Håll in CLK-knappen på fjärrkontrollen.

Timindikatorn börjar då att blinka.

2. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell

timme. Tryck på CLK igen så börjar minutindikatorn

att blinka.

3. Vrid på volymratten för att ställa in aktuell

minut. Tryck på volymratten för att spara.

Kontrollerar TUNER

Kontrollerar skiva (DISC)

1. Anslut AUDIO OUT och VIDEO OUT på

huvudenhetens baksida till LINE IN på den

externa AV-enheten.

2. Håll in MODE. DISC visas högst upp på

skärmen.

3. Tryck på DUAL på fjärrkontrollen för att

välja vilket läge du vill kontrollera.

T = TUNER

D = DISC (SKIVA)

4. Se avsnitten om radio och DVD för att få

reda på hur de olika funktionerna för vart

och ett av dessa lägen fungerar.

OBS: Du måste ansluta en extern bärbar

TV eller skärm för att kunna använda denna

funktion.

Återställning (RESET)

Återställningsknappen är belägen på stereons

hölje. För att göra en återställning måste du

trycka ner ett spetsigt föremål i hålet märkt

RESET, i 2 sekunder.

Återställningsknappen kan användas om följande

inträffar:

• Vid installation av enheten, efter att alla kablar

har anslutits.

• Om ingen av funktionsknapparna fungerar.

• Om ett felmeddelande dyker upp på skärmen.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 8


Art. 24-674

Förinställda

stationer 1–6

Aktuell station

LYSSNA PÅ RADIO

FM-band (BD)

Upprepade tryck på denna knapp växlar mellan

de olika banden: FM1 --- FM2 --- FM3.

Lokal (Loc)

Tryck på LOC på fjärrkontrollen så stannar

kanalsökningen endast på stationer med stark

mottagning.

Stereo/Mono (ST)

Tryck på ST på fjärrkontrollen för att växla

mellan stereo- och monoljud för FM-radiomottagning.

När mottagningen för en FM-station är

svag kan kvaliteten förbättras genom omställning

till monoljud.

Automatisk eller manuell inställning

(SEEK UP /SEEK DN )

Tryck snabbt på dessa knappar för manuella

inställningar.

Håll in knapparna i längre än 1 sekund för

automatisk sökning.

Automatisk sökning/förinställd

skanning (AS/PS)

Förinställd skanning (PS). Vid ett kort tryck på

knappen spelar radion upp varje förinställd

station i 5 sekunder.

Automatisk sökning (AS). Om knappen hålls in

längre än 1 sekund aktiveras automatisk sökning.

De 6 stationer som har bäst mottagning

ställs in och sparas under respektive nummer.

När den automatiska sökningen är klar utför

radion den förinställda skanningen.

Spara och återkalla frekvenser

Om du trycker på något av numren (1–6) kan

du spara upp till sex sändningsfrekvenser

för att senare kan återkallas med ett enkelt

knapptryck.

1. Välj önskat FM-band.

2. När du hittar en frekvens som du vill spara

i minnet håller du in en av sifferknapparna

(1–6) tills numret visas på displayen.

3. Den valda radiostationens frekvens har nu

sparats i minnet. Nästa gång du trycker på

detta nummer återkallas radiostationens

frekvens från minnet.

OBS: Upp till 18 FM-stationer kan sparas i

minnet.

RDS-funktionerna

Vad är RDS

RDS (Radio Data System) är ett digitalt

informationssystem utvecklat av EBU (European

Broadcast Union). Tekniken erbjuder en

mängd informationstjänster och automatiska

återinställningsfunktioner för RDS-kompatibla

bilstereor.

AF-funktion (alternativa frekvenser)

Med ett lätt tryck på knappen väljer du AFfunktionen.

När du har valt den kontrollerar

radion kontinuerligt signalstyrkan hos alternativa

frekvenser.

TA-funktion (trafikmeddelanden)

Med ett lätt tryck på knappen aktiveras eller

inaktiveras TA-funktionen. När den är aktiverad

hörs trafikmeddelanden på radion.

• Om radion är inställd på att spela CD/MP3

hoppar den automatiskt över till radioläget

medan trafikmeddelandet sänds.

9

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

• Om volymen är under en viss gräns höjs den

automatiskt vid ett trafikmeddelande

PTY-funktion (programtyp)

1. Tryck in PTY för att aktivera val av programtyp.

2. Vrid på volymratten för att välja programtyp.

3. När önskat program visas, tryck på PTY

en gång till så börjar stereon söka efter

tillgängliga stationer.

OBS: PTY blinkar på displayen medan sökning

efter stationer pågår.

VANLIGA FUNKTIONER FÖR CD/MP3/

VCD/DVD/MP4

10 spår neråt/uppåt

1. Tryck på -10 för att hoppa 10 spår bakåt

med start från det spår som just spelas upp.

2. Tryck på +10 för att hoppa 10 spår framåt

med start från det spår som just spelas upp.

Specificera vissa spår

Under uppspelning kommer alla filnamn i en

mapp att visas på skärmen med respektive

spårnummer. Du kan använda knappsatsen på

fjärrkontrollen för att komma åt filerna.

Exempel:

För att välja spår 3, tryck på 3.

För att välja spår 13, håll in 10+ följt av 3.

För att välja spår 23, håll in 10+ två gånger följt

av 3.

Slumpmässig uppspelning

Tryck på RDM under uppspelning för att spela

upp spåren i slumpmässig ordning. Tryck på

knappen igen för att avbryta.

Stoppa uppspelning

1. Tryck på STOP på fjärrkontrollen under

uppspelning för att stoppa uppspelningen.

Positionen sparas i minnet.

2. Tryck på för att fortsätta. Uppspelningen

startar från den position där den

stoppats.

3. För att avbryta uppspelningen helt och hållet,

tryck på STOP två gånger.

Snabbspolning framåt/bakåt

OBS: eller på fjärrkontrollen har

samma funktion som / på själva stereon.

1. Under uppspelning, håll in eller . Stereon

söker då med en hastighet av x2 – x4 – x8 –

x20

2. För att återuppta normal uppspelning vid

önskad punkt, tryck på .

OBS: Inget ljud spelas upp under snabbspolning

framåt/bakåt.

Hitta början av spår

Under uppspelning, tryck på eller .

: tryck för att starta uppspelning av föregående

kapitel eller spår.

: tryck för att starta uppspelning av efterföljande

kapitel eller spår.

Pausa uppspelning

Under uppspelning, tryck på

att återuppta uppspelningen.

. Tryck igen för

A-B upprepad uppspelning

Denna funktion låter dig upprepa uppspelningen

av ett filmavsnitt från punkt A till B.

1. Tryck på för att spela upp filmen.

2. När du har hittat det avsnitt du vill upprepa,

håll in A-B. Rep-A visas på skärmen.

3. Låt filmen spelas tills du har nått slutet av

avsnittet du vill upprepa. Håll då in A-B

igen. Rep-A-B visas nu på skärmen. Uppspelningen

går nu från punkt A till punkt B.

4. För att stoppa uppspelningen från A till B,

håll in A-B en gång till tills Rep-A-B försvinner

och vanlig uppspelning återupptas.

Visning av information på skärmen

(OSD)

Under uppspelning kan du visa all information

för DVD-skivan samt aktuella uppspelningsinställningar.

Displayen visar då information

om total uppspelningstid, tid som spelats upp,

titelnummer, kapitelnummer med mera.

1. Tryck på OSD på fjärrkontrollen. Enheten

visar den totala speltiden och den tid som

spelats upp.

2. Tryck på knappen en gång till så visas all

annan information om inställningar på displayen.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 10


Art. 24-674

Mappnamn

Filnamn

LYSSNA PÅ CD/MP3

Sök efter ett visst spår med hjälp av

GOTO

Du kan använda GOTO-funktionen för att söka

efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt

i ett spår som du vill spela upp.

1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning.

Sökning av tid eller spårnummer

visas.

2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som

just spelas upp, ange minuter och sekunder

för punkten och tryck på Enter.

3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret

och tryck på Enter.

Uppspelning av intro

Tryck på INT under uppspelning för att spela

upp de första 10 sekunderna av varje spår.

Upprepa spår

Du kan välja mellan att upprepa uppspelning av

ett enda spår eller av alla spår.

1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning.

2. För varje knapptryck ändras inställningarna

enligt följande:

Upprepa 1 (Repeat 1) – Upprepa det spår som

just spelas upp.

Upprepa mapp (Repeat DIR) – Upprepa alla

spår i den mapp som just spelas upp.

Upprepa alla (Repeat All) – Upprepa alla mappar

och spår.

Programuppspelning

Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och

i vilken ordning med hjälp av programfunktionen.

1. Håll in Prog på fjärrkontrollen.

2. Ange spårnumret samt önskad plats i minnet.

Upprepa.

3. När alla spår har programmerats, välj PLAY

och tryck på Enter.

Programuppspelningen startar.

4. För att rensa alla programposter, tryck på

Prog och välj CLEAR.

5. För att stoppa programuppspelningen, tryck

på Stopp två gånger.

SD/MMC-kortingång

1. Stäng av huvudenheten.

2. Tryck på för att öppna fronten.

3. Sätt in SD/MMC-kortet i kortutrymmet.

4. Sätt tillbaka fronten. Sätt på stereon. Sätt

lägesväljaren (MODE) i SD/MMC-läge.

SPELA UPP DVD/VIDEO-CD/MP4

Uppspelning

1. Sätt i en skiva. Om skivan har en meny så

visas denna. Om det redan sitter en skiva

i spelaren, tryck på MODE för att gå till

skivläget.

2. På DVD-skivor och video-CD-skivor med

uppspelningskontroll (PBC) kan menybilderna

komma upp automatiskt. Om detta

sker, utför åtgärden som beskrivs nedan för

att starta uppspelning.

OBS: Se till att TV-systeminställningarna är

korrekt inställda för den skiva du spelar upp.

Är du osäker, låt inställningen vara Auto.

Felaktiga inställningar kan orsaka att bilduppspelningen

stoppas/hoppar/pausar även om

ljudet fortfarande kan höras. Du kan ställa in

TV-inställningarna via Setup på fjärrkontrollen.

Se avsnittet Ställa in DVD-spelaren.

11

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

DVD-meny (DVD menu)

Tryck på , , , för att välja önskat alternativ

och tryck sedan på Enter.

Video-CD-meny

Använd sifferknapparna (0 till 9) för att välja

önskat nummer och tryck sedan på Enter.

Menybilden visas inte när PBC-funktionen är

avstängd. I detta fall, håll in knappen för att

aktivera PBC-funktionen.

Sätta på/stänga av PBC (endast VCD)

PBC (Playback Control) är en funktion som

finns på VCD 2.0 och SVCD 1.0. PBC låter

användaren kontrollera uppspelningen av den

skiva som spelas upp och interagera med den

via fjärrkontrollen eller annan inmatningsenhet.

Om denna funktion är på startar inte spelaren

automatiskt när skivan har satts in eftersom

det tar tid att välja program på skivan. Är funktionen

avstängd spelar spelaren automatiskt

upp programmen på skivan ett efter ett.

1. För att sätta på PBC-funktionen, tryck på

PBC på fjärrkontrollen. För att stänga av,

tryck på knappen igen.

OBS: Inte alla VCD/SVCD-skivor har PBCfunktion.

Upprepa uppspelning

För VCD

1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning.

2. För varje knapptryck ändras inställningarna

enligt följande:

Upprepa 1 (Repeat 1) – Upprepa det spår som

just spelas upp.

Upprepa alla (Repeat All) – Upprepa alla mappar

och spår.

Upprepning avstängd (Repeat Off) – Stänger

av upprepningsfunktionen.

OBS: PBC-funktionen för VCD-skivor måste

stängas av för att upprepningsfunktionen ska

kunna användas.

För DVD

Du kan välja mellan att upprepa uppspelningen

av en titel eller av ett kapitel.

1. Tryck på RPT på fjärrkontrollen under uppspelning.

2. För varje knapptryck ändras inställningarna

enligt följande:

Upprepa titel (Repeat Title) – Upprepa den

titel som just spelas upp. (Håll in RPT)

Upprepa kapitel (Repeat Chapter) – Upprepa

det kapitel som just spelas upp.

Upprepning avstängd (Repeat Off) – Stänger

av upprepningsfunktionen.

Sök efter ett visst spår med hjälp av

GOTO

Du kan använda GOTO-funktionen för att söka

efter ett önskat spårnummer eller en viss punkt

i ett spår som du vill spela upp.

1. Håll in GOTO på fjärrkontrollen under uppspelning.

Sökning av tid eller spårnummer

visas.

2. Om du vill gå till en viss punkt i spåret som

just spelas upp, ange minuter och sekunder

för punkten och tryck på Enter.

3. Om du vill söka efter ett spår, ange spårnumret

och tryck på Enter.

Ändra ljudspråk under uppspelning

(Multi-audio)

DVD-skivor kan spelas upp med olika språk

och olika system (Dolby Digital, DTS etc.). På

DVD-skivor som har flera ljudsystem inspelade

kan du växla språk/ljudsystem under uppspelning.

VCD har vanligtvis olika ljudspråk indelade i

vänster- och högerkanaler.

1. För att välja ett annat ljud, tryck upprepade

gånger på Audio på fjärrkontrollen under

uppspelning.

OBS:

• Hos vissa DVD-skivor är växling mellan

språk/ljudsystem endast genomförbart via en

menydisplay.

• Du kan också växla mellan språk/ljudsystem

via inställningsmenyn (SETUP MENU).

Ändra textspråk under uppspelning

(Multi-subtitle) (endast DVD)

DVD-skivor som har flera textspråk inspelade

kan du växla mellan textspråk under

uppspelning.

1. Tryck på Sub-T på fjärrkontrollen under

uppspelning. Tryck upprepade gånger på

knappen tills önskat textspråk visas.

OBS:

• Hos vissa DVD-skivor är växling mellan

språk/ljudsystem endast genomförbart via en

menydisplay.

• Du kan också växla mellan språk/ljudsystem

via inställningsmenyn (SETUP MENU).

© 2008 Biltema Nordic Services AB 12


Art. 24-674

Ändra visningsvinkel under

uppspelning (Multi-angle) (endast DVD)

DVD-skivor som har flera vinklar inspelade

(scener som är tagna från flera olika vinklar)

kan du växla mellan dessa visningsvinklar

under uppspelning.

1. Håll in Angle på fjärrkontrollen under uppspelning

av en scen.

Titel (endast DVD)

Under DVD-uppspelning, tryck på Title på

fjärrkontrollen för att gå tillbaka till den första

titeln.

Gå tillbaka till rotmenyn (endast DVD)

Under DVD-uppspelning, håll in MENU på

stereon eller fjärrkontrollen för att gå tillbaka till

rotmenyn.

OBS: Vissa DVD-skivor kanske inte har någon

rotmeny.

Slow motion-uppspelning

Denna funktion låter dig spela upp skivan

långsamt.

1. Tryck på Slow på fjärrkontrollen under uppspelning.

2. Tryck på knappen upprepade gånger för att

växla mellan följande alternativ: 1/2 - 1/ 3 -

1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/7.

OBS:

• För att återuppta normal uppspelning, tryck

på .

• Inget ljud hörs under slow motion-uppspelning.

• På vissa skivor kan slow motion-bilden vara

oklar under uppspelning.

Zooma in under uppspelning

Du kan zooma in bilden under uppspelning.

1. Tryck på ZOOM på fjärrkontrollen under

uppspelning.

2. För varje gång du håller in denna knapp

kommer enheten att zooma in 2 - 3 - 4 - 1/2

- 1/3 - 1/4 gånger eller stängas av (OFF).

Programuppspelning

Du kan ställa in vilka spår du vill spela upp och

i vilken ordning med hjälp av programfunktionen.

1. Håll in Prog på fjärrkontrollen.

2. Ange spårnummer (för VCD) eller titelnummer

(för DVD) samt önskad plats i minnet.

Upprepa.

3. När alla spår har programmerats, välj PLAY

och tryck på Enter.

Programuppspelningen startas.

4. För att rensa alla programposter, tryck på

Prog och välj CLEAR.

5. För att stoppa programuppspelningen, tryck

på Stopp två gånger.

Uppspelning ruta för ruta (Frame-byframe

playback)

Denna funktion gör det möjligt att hoppa

framåt en ruta i taget under uppspelning.

1. Varje gång du håller in Step på fjärrkontrollen

hoppar du framåt en ruta.

För att återgå till normal uppspelning, tryck

på .

PAL/NTSC (P/N)

Håll in P/N för att växla mellan systemen PAL,

NTSC och AUTO.

ANPASSADE LJUD-/

BILDINSTÄLLNINGAR

Ljudinställningar (AUDIO SETUP)

1. Tryck på volymratten för att gå till ljudinställningarna.

Det valda alternativet markeras.

Du kan ställa in bas (BASS), diskant (TRE-

BLE), balans (BALANCE), fader, subwoofer

samt TA-volym.

2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid

på volymratten för att justera inställningen.

3. Tryck på volymratten för att gå ur inställningarna.

Bildinställningar (VIDEO SETUP)

1. Håll in volymratten för att gå till bildinställningarna.

Det valda alternativet markeras.

Du kan ställa in ljusstyrka (BRIGHTNESS),

kontrast (CONTRAST), mättnad (SATURA-

TION), nyans (HUE), och skärpa (SHARP-

NESS).

2. Tryck på / för att välja alternativ. Vrid

på volymratten för att justera inställningen.

3. Håll in volymratten för att gå ur inställningarna.

OBS: N står för negativ, P står för positiv.

Beroende på modellens funktioner kanske

vissa alternativ inte visas på skärmen.

13

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

STÄLLA IN DVD-SPELAREN

Du kan själv ställa in exempelvis språk och andra bild- och ljudinställningar så att de alltid används

när uppspelning startas.

OBS:

1. Du måste sätta in en skiva i enheten innan du kan komma åt inställningarna.

2. Tryck på Setup på fjärrkontrollen.

Inställningar Kategori Alternativ

Systeminställningar

TV-system

Automatisk uppspelning

NTSC, PAL, AUTO

På/av

TV-typ 4:3PS, 4:3LB, 16:9

Lösenord

Klassificering

Default

OSD-språk

Inställning av lösenord

Inställning av klassificeringsnivå

Återgå till fabriksinställningar

Ljudspråk

Språkinställningar

Välj önskat alternativ bland dem

Textspråk

som visas på bilden

Menyspråk

MPEG4-språk

Ljud ut

Analog

Ljudinställningar

Ton

Inställning av tonnivå

Ljusstyrka

Kontrast

Använd pilknapparna på fjärrkontrollen

Bildinställningar

Nyans

för att ställa in önskad nivå.

Mättnad

Skärpa

Högtalarinställningar Downmix LT/RT (vänster/höger), Stereo, VSS

Digitala inställningar

OP-läge

Dynamisk räckvidd

Dubbelmono

Linje ut, RF Remod

Av-2/8-4/8-6/8-full

Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono

Ställa in lösenord för klassificering

1. Tryck på Setup på fjärrkontrollen.

2. Använd pilknapparna för att välja System Setup > Password och tryck på Enter.

3. Tryck först in standardlösenordet 0000 och tryck på Enter för att låsa upp. Ange därefter ett

nytt 4-siffrigt lösenord och tryck på Enter. Symbolen för olåst kommer att ändras till låst för att

indikera att lösenordet har ställts in.

OBS:

• Standardlösenordet är 0000.

• Om du har glömt bort ditt lösenord kan du ange 8888 för att låsa upp och återställa lösenordet.

• 8888 fungerar bara om SETUP trycks in under uppspelning.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 14


Art. 24-674

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

CD/MP3-spelaren

Signal/brusförhållande: . . . . . .> 60 dB

Kanalseparation: . . . . . . . . . . . .50 dB (1kHz)

Frekvensrespons: . . . . . . . . . . .20 Hz–20 kHz

TUNER (FM)

Frekvensområde: . . . . . . . . . . .87,5–108 MHz

Kanalsteg: . . . . . . . . . . . . . . . . .50 kHz

Mellanfrekvens: . . . . . . . . . . . . .10,7 MHz

Känslighet: . . . . . . . . . . . . . . . .2,8 µV

Stereoseparation: . . . . . . . . . . .30 dB

Signal/brusförhållande: . . . . . .50 dB

Linje ut (Line Out)

Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .max. 5 V

Impedans: . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kΩ

Allmänt

Nätspänning: . . . . . . . . . . . . . . .12 V DC (10,8–15,6 V tillåten)

Högtalarimpedans: . . . . . . . . . .4 eller 8 Ω

Uteffekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 W x 4 kanaler

OBS: Avvikelser i design eller specifikationer kan förekomma.

MILJÖINFORMATION

När enheten ska slängas, kasta den inte tillsammans med hushållsavfallet. Lämna den

på en återvinningsstation som tar emot elektrisk utrustning.

Genom att bortskaffa uttjänt elutrustning på rätt sätt bidrar du till att skydda miljön.

Var vänlig kontrollera gällande regler för bortskaffande av packningsmaterial, batterier

och elutrustning där du bor.

15

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

Bilstereo DVD

SIKKERHETSTILTAK

Advarsel

Bruk på annen måte enn beskrevet her kan føre til farlig strålingseksponering.

Advarsel: Bruk av optiske instrumenter sammen med dette produktet øker risikoen for skader på

øynene.

• Oppbevar bruksanvisningen på et lett tilgjengelig sted slik at du kan slå opp i den ved behov.

• Ha aldri høyere volum enn at du kan høre lydene som finnes utenfor bilen.

• Beskytt bilstereoen mot fukt.

• Dersom batteriet tas ut eller blir helt utladet, slettes det forhåndsinnstilte minnet og må derfor

programmeres på nytt.

FUNKSJONER

DVD-avspilling

Det kan spilles DVD-video, DVD+-R, DVD+-RW

og DVD+-DL.

Video-CD-plater med PBCkompatibilitet

Det kan spilles video-CD-plater med PBC

(avspillingskontroll).

CD-avspilling

Avspilling av musikk fra CD/CD-R/CD-RW er

mulig.

Avspilling av MP3-filer

Det kan spilles MP3-filer som er innspilt på CD-

ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/MMC-kortet.

Multi-audio

Du kan veksle som du vil mellom flere lydsystemer

som er innspilt på en DVD-plate.

Multi-subtitle

Du kan veksle som du vil mellom flere tekstingsspråk

som er innspilt på en DVD-plate.

Multi-angle

Du kan veksle som du vil mellom ulike vinkler

for en scene som er innspilt på en DVD-plate.

Når et tiltak er forbudt

Dersom du forsøker å utføre et tiltak når du ser

på en DVD, kan det hende at den ikke kan utføres

på grunn av platens programmering. Når

dette skjer, vises en melding på skjermen.

Avspilling av MP4-filer

Det kan spilles MP4-filer.

PAL/NTSC-kompatibilitet

Denne enheten er kompatibel med PAL/NTSCsystem.

Når andre komponenter kobles til

denne enheten, sjekk at disse er kompatible

med samme videosystem, ellers vil bildene ikke

gjengis korrekt.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 16


Art. 24-674

INSTALLASJON

Sikkerhetsanvisninger

• Velg nøye hvor du vil montere radioen, slik at plasseringen ikke påvirker bilkjøringen.

• Unngå å installere enheten der den kan bli utsatt for høye temperaturer fra f.eks. sollys eller

varme fra viften, eller der den blir utsatt for støv, smuss eller sterke vibrasjoner.

• Bruk kun medfølgende monteringsutstyr for sikker montering.

• Ta av fronten før du installerer enheten.

OBS! Hellingsvinkelen for bilstereoen må ikke overstige 30° fordi fronten ellers ikke vil kunne tas av.

Skru løs skruene og ta

av holderen

Bøy om nødvendig disse

OBS! Behold verktøyet for fjerning av enheten for framtidig bruk.

Ta av og sette fast fronten

Enhetens front kan tas av for å hindre at radioen blir stjålet.

Felle ned og ta av / sette fast fronten

Før du tar av fronten, trykk på for å slå av radioen. Trykk deretter på slik at fronten havner i

horisontal posisjon, og ta den av ved å dra den mot deg som vist i illustrasjon.

OBS!

• Trykk ikke hardt på fronten når du gjør dette.

• Når du tar med deg fronten, pass på å oppbevare den i medfølgende futteral.

• Trykk ikke hardt på frontens display.

17

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

MONTERING AV ENHET

1. Enhet

2. Holder

3. Dashbord

4. Mutter

5. Låseskive

6. Slett skive

7. Bildel

8. Støtterem

9. Skrue

10. M5x15 bolt

2

10

1

3

5

4

8

6

4

9

7

6

5

4

KABELTILKOBLINGER

Inn/ut-kabel

DVD-lyd ut (grå) bakre: hvit (venstre) rød

(høyre)

Koble denne kabelen til baksetets A/V-skjermsystem

for å kunne se DVD-filmer.

Lyd ut (foran): hvit (venstre), rød (høyre)

Lyd ut (bak): hvit (venstre), rød (høyre)

Lyd linjeinngang: hvit (venstre), rød (høyre)

Kontrollkabel

Parkering (grå): Kobles til bilens håndbremssystem.

Lyd av ved samtale (sort): Kobles til mobiltelefonen,

ved innkommende samtale slås lyden av.

Bakre kamera (rød): Kobles til reverslampe

(+12 V med reversgir i).

Bilde ut (gul): Gul (han) Kobles til eksternt AVsystem

for bildevisning

Bilde inn (sort): Gul (han) Kobles til eksternt

videoutstyr

Bakre kamera inn (sort): Blå (han) Kobles til

bakre kameras utgang

Kjøre uten bildevisning

Følg installasjonsanvisningene nedenfor, og

ingen bilder vises på LCD-skjermen når bilen er

i bevegelse. Kun lyd høres.

OBS! Kun lyd kan høres når bilen er i bevegelse.

Følg gjeldende lover og regler som gjelder

for bildevisning ved kjøring.

Advarsel: Forsøk ikke å utføre installasjonen

på egen hånd dersom du ikke forstår instruksjonene

ordentlig. Henvend deg da i stedet til

din forhandler.

Stereoen ovenfra

Til håndbremsens

varsellampe

Stereoen

forfra

Trinn:

1. Koble den grå kabelen til håndbremssystemet.

2. Kontroller håndbremsens varsellampe, og forsikre deg om at den er

koblet til bilens chassis og ordentlig jordet.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 18


Art. 24-674

Kjøre med bildevisning

Følg installasjonsanvisningene nedenfor, så vil bilder alltid kunne vises på LCD-skjermen, enten

bilen er i bevegelse eller ikke.

Stereoen ovenfra

Stereoen

forfra

Trinn: Koble grå kabel til hvit kabel.

Installere det bakre kameraet for parkering/rygging

Du kan installere et separat kamera lengst bak på bilen, slik at enheten automatisk går over til å

vise bilder fra det bakre kameraet for å veilede føreren ved parkering eller rygging.

Stereoen ovenfra

Til bakre kameras videoutgang

Til reverslampen

Stereoen

forfra

Trinn:

1. Koble det bakre kameraets han til videoutgangen.

2. Koble den røde kabelen til reverslampen

3. Kontroller reverslampen og se til at den er koblet til +12 V.

Tilkobling A

4. Minne + 12 V

5. Remote/elantenne

7. +12 V (til tenning)

8. Jord

OBS! A7 bør kobles via tenningen for å unngå

at bilbatteriet lades ut dersom det ikke brukes

over et lengre tidsrom.

Tilkobling B

1. Bakre høyre høyttaler (+)

2. Bakre høyre høyttaler (-)

3. Fremre høyre høyttaler (+)

4. Fremre høyre høyttaler (-)

5. Fremre venstre høyttaler (+)

6. Fremre venstre høyttaler (-)

7. Bakre venstre høyttaler (+)

8. Bakre venstre høyttaler (-)

VEDLIKEHOLD

Skifte av sikring

Dersom sikringen går, kontroller strømtilkoblingen

og skift sikring. Dersom sikringen går igjen

etter at du har skiftet den, kan det være en

innvendig feil. Dersom dette er tilfellet, henvend

deg til nærmeste reparatør.

Advarsel: Bruk sikring med anbefalt strømstyrke.

Dersom du bruker en sikring med høyere

strømstyrke, kan du forårsake alvorlig skade.

19

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

12 1 8 2 16 14 11 10 6 17 15

13 18 19 20 7 9 5 22 21 4

3 (1-3 ) 3 (4-6 )

KNAPPENES PLASSERING

1. På og av-knapp

2. Funksjonsvelger

3. Forhåndsinnstilte stasjoner (1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. AF-funksjon (alternative frekvenser)

5. TA-funksjon (trafikkmeldinger)

6. PTY-funksjon (programtype)

7. Loudness-knapp (LD)

8. Modusvelger (MODE)

9. FM-bånd (BD)

10. CD-spor/knapp for søking

11. Automatisk søking

12. Knapp for å slå av lyd (MU)

13. Knapp for å løsne fronten ( )

14. TFT-LCD-display

15. Knapp for CD-utmating ( )

16. Hellingsknapp (TILT)

17. Automatisk søking (AS/PS)

18. Play/pause-knapp ( )

19. Introknapp (spiller begynnelsen på alle spor)

20. Repetisjonsknapp

21. Knapp for tilfeldig avspilling

22. Velge 10 spor forover/bakover

23. Tilbakestillingsknapp

24. CD-åpning

25. SD/MMC-kortinngang

RESET

23

24

25

© 2008 Biltema Nordic Services AB 20


Art. 24-674

FJERNKONTROLLENS DELER

1. På og av-knapp

2. Modusvelger (MODE)

3. Play/pause

4. Tittel (TITLE)

5. Velge (SEL)

6. CD-spor/søking

7. Volum opp/ned

8. Gå til (GOTO)

9. CD-utmating (EJECT)

10. Lyd (AUDIO)

11. Enter

12. Navigasjon

13. Automatisk søking/forhåndsinnstilt scanning/repetisjon (RPT/PSCN)

14. Tilfeldig avspilling/FM-bånd/loudness (RDM/BD/LD)

15. Dobbel (DUAL)

16. Intro/programmere

17. Helling (TILT)

18. Tekst (SUB-T)

19. Innstillinger (SET UP)

20. Equalizer/vinkel (EQ/ANGLE)

21. Local/Slow Motion

22. Zoom/A-B-repetisjon

23. Stereo/mono/stopp

24. Klokke/visning av informasjon på skjerm (CLK/OSD)

25. Slå av lyd

26. Hovedmeny/avspillingskontroll

27. Trinn (avspilling rute for rute)

28. PAL/NTSC-system

29. Programtype (PTY)

30. Alternative frekvenser (AF)

31. Trafikkmeldinger (TA)

32. Søking av 10 spor nedover/oppover

33. Søking etter tosifrede spor

34. Knappesett

BRUK OG VEDLIKEHOLD AV FJERNKONTROLLEN

Sett i batteriet

Skyv ut lokket til batterirommet på fjernkontrollens bakside, og sett i batteriet med polene (+) og

(-) vendt riktig vei.

• Når du setter i et batteri for første gang, må du fjerne beskyttelsesfilmen i batterirommet.

Advarsel:

• Ta ut batteriet dersom fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid.

• Lad ikke opp batteriene, ta dem ikke fra hverandre, og utsett dem ikke for varme.

• Oppbevar ikke batteriene sammen med metallgjenstander.

• Dersom batteriet skulle lekke, rengjør fjernkontrollen ordentlig, og sett i et nytt batteri.

• Når du skal kassere brukte batterier, følg lokale regler og forskrifter.

• Kontroller alltid nøye at du setter i batteriet med polene (+) og (-) vendt riktig vei.

Bruke fjernkontrollen

Rett fjernkontrollen mot fronten ved bruk.

Viktig:

• Oppbevar ikke fjernkontrollen i direkte sollys eller på et annet varmt sted.

• La ikke fjernkontrollen havne på gulvet der den kan skli inn under bremse- eller gasspedalen.

21

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

BRUK AV ENHETEN

Slå på/av stereoen

Trykk på for å slå på stereoen. For å slå av,

hold inne knappen igjen.

Velge modus (MODE)

Trykk på (MODE) gjentatte ganger for å veksle

mellom TUNER, AUX, SD/MMC og CD/DVD.

Doble innstillinger (Dual settings)

DUAL er en funksjon som lar brukeren kontrollere

både den eksterne AV-enheten og

hovedenheten (selve stereoen). Føreren kan

eksempelvis lytte til radio mens passasjeren i

baksetet kan se på DVD. Denne enheten støtter

tilkobling av en ekstern AV-enhet som f.eks. en

bærbar TV gjennom lyd- og bildeutgangene.

Sette i en plate

1. Trykk på EJECT for å åpne frontpanelet.

2. Sett en plate i plateåpningen.

Ta ut en plate

Trykk på EJECT for å mate ut platen.

Justere volumet

• Hovedenhet: Drei volumrattet til høyre eller

venstre for å heve eller senke volumet.

• Fjernkontrollen: Trykk på Vol + eller Vol - for

å heve eller senke volumet.

Mute-knappen

• Hovedenheten: Trykk på MU for å slå lyden

helt av, trykk igjen for å gå tilbake til tidligere

volumnivå.

• Fjernkontroll: Trykk på .

Loudness-knapp (LD)

Trykk inn LD for å slå på/av lydstyrkefunksjonen.

Equalizer (EQ)

Trykk på EQ for å velge mellom Flat – Classic –

Rock – Pop – Custom.

Helling (Tilt)

Hellingsfunksjonen lar deg kontrollere visningsvinklene

for bildene.

• Trykk på TILT gjentatte ganger for å velge

ønsket helling. Du kan også holde inne TILT

for å skråstille til maksimal visningsvinkel.

Klokke

1. Hold inne CLK-knappen på fjernkontrollen.

Timeindikatoren begynner da å blinke.

2. Drei på volumrattet for å stille inn time.

Trykk på CLK igjen, og minuttindikatoren

begynner å blinke.

3. Drei på volumrattet for å stille inn minutt.

Trykk på volumrattet for å lagre.

:

Kontrollerer TUNER

Kontrollerer plate (DISC)

1. Koble AUDIO OUT og VIDEO OUT på

hovedenhetens bakside til LINE IN på den

eksterne AV-enheten.

2. Hold inne MODE. DISC vises øverst på

skjermen.

3. Trykk på DUAL på fjernkontrollen for å velge

hvilken modus du vil kontrollere.

T = TUNER

D = DISC (PLATE)

4. Se avsnittet om radio og DVD for å finne ut

hvordan de ulike funksjonene for hver av

disse modusene fungerer.

OBS! Du må koble til en ekstern bærbar TV eller

skjerm for å kunne bruke denne funksjonen.

Tilbakestilling (RESET)

Tilbakestillingsknappen befinner seg på stereoens

deksel. For å foreta en tilbakestilling må du

trykke en spiss gjenstand ned i hullet merket

RESET i 2 sekunder.

Tilbakestilningsknappen kan brukes i følgende

situasjoner:

• Ved installasjon av enheten, etter at alle

kabler er tilkoblet.

• Dersom ingen av funksjonsknappene virker.

• Dersom det vises en feilmelding på skjermen.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 22


Art. 24-674

Forhåndsinnstilte

stasjoner 1–6

Aktuell stasjon

LYTTE TIL RADIO

FM-bånd (BD)

Gjentatte trykk på denne knappen veksler mellom

de ulike båndene: FM1 --- FM2 --- FM3.

Lokal (Loc)

Trykk på LOC på fjernkontrollen, så stanser

kanalsøkingen kun på stasjoner med sterkt

mottak.

Stereo/Mono (ST)

Trykk på ST på fjernkontrollen for å veksle mellom

stereo- og monolyd for FM-radiomottak.

Når mottaket for en FM-stasjon er svak, kan

kvaliteten forbedres ved omstilling til monolyd.

Automatisk eller manuell innstilling

(SEEK UP /SEEK DN )

Trykk raskt på disse knappene for manuelle

innstillinger.

Hold inne knappene i mer enn 1 sekund for

automatisk søking.

Lagre og hente tilbake frekvenser

Om du trykker på ett av numrene (1–6), kan

du lagre opptil seks sendingsfrekvenser som

senere kan hentes tilbake med et enkelt knappetrykk.

1. Velg ønsket FM-bånd.

2. Når du finner en frekvens som du vil lagre i

minnet, holder du inne en av sifferknappene

(1–6) til nummeret vises i displayet.

3. Den valgte radiostasjonens frekvens er nå

lagret i minnet. Neste gang du trykker på

dette nummeret, hentes radiostasjonens

frekvens fra minnet.

OBS! Opptil 18 FM-stasjoner kan lagres i minnet.

RDS-funksjonene

Hva er RDS

RDS (Radio Data System) er et digitalt informasjonssystem

utviklet av EBU (European

Broadcast Union). Teknikken tilbyr en mengde

informasjonstjenester og automatiske gjeninnstillingsfunksjoner

(retuning) for RDS-kompatible

bilstereoer.

Automatisk søking / forhåndsinnstilt

skanning (AS/PS)

Forhåndsinnstilt skanning (PS). Ved et kort

trykk på knappen spiller radioen hver forhåndsinnstilt

stasjon i 5 sekunder.

Automatisk søking (AS). Om knappen holdes

inne i mer enn 1 sekund, aktiveres automatisk

søking. De 6 stasjonene som har best mottak,

stilles inn og lagres under respektive nummer.

Når den automatiske søkingen er ferdig, utfører

radioen den forhåndsinnstilte skanningen.

23

AF-funksjon (alternative frekvenser)

Med et lett trykk på knappen velger du AFfunksjonen.

Når du har valgt den, kontrollerer

radioen kontinuerlig signalstyrken hos alternative

frekvenser.

TA-funksjon (trafikkmeldinger)

Med et lett trykk på knappen aktiveres eller

inaktiveres TA-funksjonen. Når den er aktivert,

høres trafikkmeldinger på radioen.

• Dersom radioen er innstilt på å spille CD/

MP3, går den automatisk over i radiomodus

mens trafikkmeldingen sendes.

• Dersom volumet er under en viss grense,

heves det automatisk når det kommer en

trafikkmelding.

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

PTY-funksjon (programtype)

1. Trykk inn PTY for å aktivere valg av programtype.

2. Drei på volumrattet for å velge programtype.

3. Når ønsket program vises, trykk på PTY en

gang til, og stereoen begynner å søke etter

tilgjengelige stasjoner.

OBS! PTY blinker i displayet mens søking etter

stasjoner pågår.

VANLIGE FUNKSJONER FOR CD/MP3/

VCD/DVD/MP4

10 spor nedover/oppover

1. Trykk på -10 for å hoppe 10 spor bakover

med start fra sporet som avspilles.

2. Trykk på +10 for å hoppe 10 spor forover

med start fra sporet som avspilles.

Spesifisere visse spor

Under avspilling vil alle filnavn i en mappe vises

på skjermen med respektive spornummer. Du

kan bruke knappesettet på fjernkontrollen for å

komme til filene.

Eksempel:

For å velge spor 3, trykk på 3.

For å velge spor 13, hold inne 10+ etterfulgt

av 3.

For å velge spor 23, hold inne 10+ to ganger

etterfulgt av 3.

Tilfeldig avspilling

Trykk på RDM under avspilling for å spille

sporene i tilfeldig rekkefølge. Trykk på knappen

igjen for å avbryte.

Stoppe avspilling

1. Trykk på STOP på fjernkontrollen under avspilling

for å stoppe avspillingen. Posisjonen

lagres i minnet.

2. Trykk på for å fortsette. Avspillingen

starter fra den posisjonen der den stoppet.

3. For å avbryte avspillingen helt, trykk på

STOP to ganger.

Hurtigspoling forover/bakover

OBS! eller på fjernkontrollen har

samme funksjon som / på selve stereoen.

1. Under avspilling, hold inne [symbol] eller

[symbol]. Stereoen søker da med en hastighet

av x2 --- x4 --- x8 --- x20

2. For å gjenoppta normal avspilling ved ønsket

punkt, trykk på .

OBS! Ingen lyd spilles under hurtigspoling

forover/bakover.

Finne begynnelsen av spor

Under avspilling, trykk på eller .

: Trykk for å starte avspilling av forrige kapittel

eller spor.

: Trykk for å starte avspilling av neste kapittel

eller spor.

Pause i avspilling

Under avspilling, trykk på

gjenoppta avspillingen.

. Trykk igjen for å

A-B repetert avspilling

Denne funksjonen lar deg repetere avspillingen

av et filmavsnitt fra punkt A til B.

1. Trykk på for å spille filmen.

2. Når du har funnet avsnittet du vil repetere,

hold inne A-B. Rep-A vises på skjermen.

3. La filmen spille til du har nådd slutten av

avsnittet du vil repetere. Hold da inne A-B

igjen. Rep-A-B vises nå på skjermen. Avspillingen

går nå fra punkt A til punkt B.

4. For å stoppe avspillingen fra A til B, hold

inne A-B en gang til til Rep-A-B forsvinner

og vanlig avspilling gjenopptas.

Visning av informasjon på skjerm (OSD)

Under avspilling kan du vise all informasjon for

DVD-platen samt aktuelle avspillingsinnstillinger.

Displayet viser da informasjon om total

avspillingstid, tid som er avspilt, tittelnummer,

kapittelnummer etc.

1. Trykk på OSD på fjernkontrollen. Enheten

viser total spilletid og hvor lang tid som er

avspilt.

2. Trykk på knappen en gang til, så vises all

annen informasjon om innstillinger i displayet.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 24


Art. 24-674

Mappenavn

Filnavn

LYTTE TIL CD/MP3

Søke etter et bestemt spor ved hjelp av

GOTO

Du kan bruke GOTO-funksjonen for å søke

etter et ønsket spornummer eller et bestemt

punkt i et spor som du vil spille.

1. Hold inne GOTO på fjernkontrollen under

avspilling. Søking av tid eller spornummer

vises.

2. Om du vil gå til et bestemt punkt i sporet

som avspilles, angi minutter og sekunder for

punktet, og trykk på Enter.

3. Om du vil søke etter et spor, angi spornummer,

og trykk på Enter.

Avspilling av intro

Trykk på INT under avspilling for å spille de

første 10 sekundene av hvert spor.

Repetere spor

Du kan velge mellom å repetere avspilling av

ett eneste spor eller av alle spor.

1. Trykk på RPT på fjernkontrollen under

avspilling.

2. For hvert knapptrykk endres innstillingene slik:

Repetere 1 (Repeat 1) – Repetere sporet som

spilles.

Repetere mappe (Repeat DIR) – Repetere alle

spor i mappen som spilles.

Repetere alle (Repeat All) – Repetere alle

mapper og spor.

Programavspilling

Du kan stille inn hvilke spor du vil spille og i

hvilken rekkefølge ved hjelp av programfunksjonen.

1. Hold inne Prog på fjernkontrollen.

2. Angi spornummer og ønsket plass i minnet.

Repeter.

3. Når alle spor er programmert, velg PLAY og

trykk på Enter.

Programavspillingen starter.

4. For å slette alle programposter, trykk på

Prog og velg CLEAR.

5. For å stoppe programavspillingen, trykk på

Stopp to ganger.

SD/MMC-kortinngang

1. Slå av hovedenheten.

2. Trykk på [symbol] for å åpne fronten.

3. Sett inn SD/MMC-kortet i kortrommet.

4. Sett fronten på igjen. Slå på stereoen. Still

modusvelgeren (MODE) i SD/MMC-modus.

SPILLE DVD/VIDEO-CD/MP4

Avspilling

1. Sett i en plate. Om platen har en meny,

vises denne. Om det alt sitter en plate i spilleren,

trykk på MODE for å gå til platemodus.

2. På DVD-plater og video-CD-plater med

avspillingskontroll (PBC) kan menybildene

komme opp automatisk. Om dette skjer,

utfør tiltakene som beskrives nedenfor for å

starte avspilling.

OBS! Se etter at TV-systeminnstillingene

er korrekt innstilt for platen du spiller. Er du

usikker, la innstillingen være Auto. Feilaktige

innstillinger kan forårsake at bildeavspillingen

stoppes/hopper/tar en pause selv om lyden

fortsatt kan høres. Du kan stille inn TV-innstillingene

via Setup på fjernkontrollen. Se avsnittet

Stille inn DVD-spilleren.

25

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

DVD-meny (DVD menu)

Trykk på [symbol], , , , for å velge ønsket

alternativ, og trykk så på Enter.

Video-CD-meny

Bruk sifferknappene (0 til 9) for å velge ønsket

nummer og trykk så på Enter. Menybildene

vises ikke når PBC-funksjonen er avslått. I så

fall, hold inne knappen for å aktivere PBCfunksjonen.

Slå på/av PBC (kun VCD)

PBC (Playback Control) er en funksjon som finnes

på VCD 2.0 og SVCD 1.0. PBC lar brukeren

kontrollere avspillingen av platen som spilles

opp og interagere med den via fjernkontroll

eller annen innmatingsenhet. Om denne funksjonen

er på, starter ikke spilleren automatisk

når platen er satt i, fordi det tar tid å velge

program på platen. Er funksjonen avslått, spiller

spilleren automatisk programmet på platen

ett etter ett.

1. For å slå på PBC-funksjonen, trykk på PBC

på fjernkontrollen. For å slå av, trykk på

knappen igjen.

OBS! Ikke alle VCD/SVCD-plater har PBCfunksjon.

Repetere avspilling

For VCD

1. Trykk på RPT på fjernkontrollen under

avspilling.

2. For hvert knapptrykk endres innstillingene slik:

Repetere 1 (Repeat 1) – Repetere sporet som

spilles.

Repetere alle (Repeat All) – Repetere alle

mapper og spor.

Repetisjon avslått (Repeat Off) – Slår av repetisjonsfunksjonen.

OBS! PBC-funksjonen for VCD-plater må slås

av for at repetisjonsfunksjonen skal kunne

brukes.

For DVD

Du kan velge mellom å repetere avspilling av en

tittel eller av et kapittel.

1. Trykk på RPT på fjernkontrollen under avspilling.

2. For hvert knapptrykk endres innstillingene slik:

Repetere tittel (Repeat Title) – Repetere tittelen

som spilles. (Hold inne RPT)

Repetere kapittel (Repeat Chapter) – Repetere

kapittelet som spilles.

Repetisjon avslått (Repeat Off) – Slår av repetisjonsfunksjonen.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 26

Søke etter et bestemt spor ved hjelp av

GOTO

Du kan bruke GOTO-funksjonen for å søke

etter et ønsket spornummer eller et bestemt

punkt i et spor som du vil spille.

1. Hold inne GOTO på fjernkontrollen under

avspilling. Søking av tid eller spornummer

vises.

2. Om du vil gå til et bestemt punkt i sporet

som spilles, angi minutter og sekunder for

punktet, og trykk på Enter.

3. Om du vil søke etter et spor, angi spornummer,

og trykk på Enter.

Endre lydspråk under avspilling

(Multi-audio)

DVD-plater kan spilles med ulike språk og ulike

systemer (Dolby Digital, DTS etc.). På DVDer

som har flere lydsystemer innspilt, kan du

skifte språk/lydsystem under avspilling.

VCD har vanligvis ulike lydspråk inndelt i venstre-

og høyrekanaler.

1. For å velge en annen lyd, trykk gjentatte

ganger på Audio på fjernkontrollen under

avspilling.

OBS!

• For noen DVD-plater er veksling mellom

språk/lydsystem kun gjennomførbart via et

menydisplay.

• Du kan også veksle mellom språk/lydsystem

via innstillingsmenyen (SETUP MENU).

Endre tekstingsspråk under avspilling

(Multi-subtitle) (kun DVD)

DVD-plater som har flere tekstingsspråk

innspilt, kan du veksle mellom språk under

avspilling.

1. Trykk på Sub-T på fjernkontrollen under avspilling.

Trykk gjentatte ganger på knappen

til ønsket språk vises.

OBS!

• For noen DVD-plater er veksling mellom

språk/lydsystem kun gjennomførbart via et

menydisplay.

• Du kan også veksle mellom språk/lydsystem

via innstillingsmenyen (SETUP MENU).


Art. 24-674

Endre visningsvinkel under avspilling

(Multi-angle) (kun DVD)

DVD-plater som har flere vinkler innspilt

(scener som er tatt fra flere ulike vinkler), kan

du veksle mellom disse visningsvinklene under

avspilling.

1. Hold inne Angle på fjernkontrollen under

avspilling av en scene.

Tittel (kun DVD)

Under DVD-avspilling, trykk på Title på fjernkontrollen

for å gå tilbake til den første tittelen.

Gå tilbake til rotmeny (kun DVD)

Under DVD-avspilling, hold inne MENU på

stereoen eller fjernkontrollen for å gå tilbake til

rotmeny.

OBS! Ikke alle DVD-plater har rotmeny.

Slow motion-avspilling

Denne funksjonen lar deg spille platen sakte.

1. Trykk på Slow på fjernkontrollen under

avspilling.

2. Trykk på knappen gjentatte ganger for å

veksle mellom følgende alternativer: 1/2 - 1/

3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/7.

OBS!

• For å gjenoppta normal avspilling, trykk på .

• Ingen lyd høres under slow motion-avspilling.

• På noen plater kan slow motion-bildene være

uklare under avspilling.

Zoome inn under avspilling

Du kan zoome inn bildene under avspilling.

1. Trykk på ZOOM på fjernkontrollen under

avspilling.

2. For hver gang du holder inne denne knappen,

vil enheten zoome inn 2 - 3 - 4 - 1/2 -

1/3 - 1/4 ganger eller slås av (OFF).

Programavspilling

Du kan stille inn hvilke spor du vil spille og i

hvilken rekkefølge ved hjelp av programfunksjonen.

1. Hold inne Prog på fjernkontrollen.

2. Angi spornummer (for VCD) eller tittelnummer

(for DVD) samt ønsket plass i minnet.

Repeter.

3. Når alle spor er programmert, velg PLAY og

trykk på Enter.

Programavspillingen igangsettes.

4. For å slette alle programposter, trykk på

Prog og velg CLEAR.

5. For å stoppe programavspillingen, trykk på

Stopp to ganger.

Avspilling rute for rute (Frame-byframe

playback)

Denne funksjonen gjør det mulig å hoppe framover

en rute om gangen under avspilling.

1. Hver gang du holder inne Step på fjernkontrollen,

hopper du fram en rute.

For å gå tilbake til normal avspilling, trykk

på .

PAL/NTSC (P/N)

Hold inne P/N for å veksle mellom systemene

PAL, NTSC og AUTO.

TILPASSEDE LYD-/

BILDEINNSTILLINGER

Lydinnstillinger (AUDIO SETUP)

1. Trykk på volumrattet for å gå til lydinnstillingene.

Det valgte alternativet markeres. Du

kan stille inn bass (BASS), diskant (TRE-

BLE), balanse (BALANCE), fader, subwoofer

og TA-volum.

2. Trykk på / for å velge alternativ. Drei

på volumrattet for å justere innstillingen.

3. Trykk på volumrattet for å gå ut av innstillingene.

Bildeinnstillinger (VIDEO SETUP)

1. Hold inne volumrattet for å gå til bildeinnstillingene.

Det valgte alternativet markeres. Du

kan stille inn lysstyrke (BRIGHTNESS), kontrast

(CONTRAST), metning (SATURATION),

nyanse (HUE), og skarphet (SHARPNESS).

2. Trykk på / for å velge alternativ. Drei på

volumrattet for å justere innstillingen.

3. Hold inne volumrattet for å gå ut av innstillingene.

OBS!

N står for negativ, P står for positiv.

Avhengig av modellens funksjoner kan det hende

at visse alternativer ikke vises på skjermen.

27

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

STILLE INN DVD-SPILLEREN

Du kan selv stille inn eksempelvis språk og andre bilde- og lydinnstillinger slik at de alltid brukes

når avspilling startes.

OBS!

1. Du må sette en plate i enheten før du kan komme til innstillingene.

2. Trykk på Setup på fjernkontrollen.

Innstillinger Kategori Alternativer

Systeminnstillinger

TV-system

Automatisk avspilling

NTSC, PAL, AUTO

På/av

TV-type 4:3PS, 4:3LB, 16:9

Passord

Klassifisering

Default

OSD-språk

Innstilling av passord

Innstilling av klassifiseringsnivå

Gå tilbake til fabrikkinnstillinger

Lydspråk

Språkinnstillinger

Tekstingsspråk

Velg ønsket alternativ blant dem

som vises på bildet

Menyspråk

MPEG4-språk

Lyd ut

Analog

Lydinnstillinger

Tone

Innstilling av tonenivå

Lysstyrke

Kontrast

Bildeinnstillinger

Nyanse

Bruk pilknappene på fjernkontrollen

for å stille inn ønsket nivå

Metning

Skarphet

Høyttalerinnstillinger Downmix LT/RT (venstre/høyre), Stereo, VSS

Digitale innstillinger

OP-modus

Dynamisk rekkevidde

Dobbelmono

Linje ut, RF Remod

Av-2/8-4/8-6/8-full

Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono

Stille inn passord for klassifisering

1. Trykk på Setup på fjernkontrollen.

2. Bruk pilknappene for å velge System Setup > Password og trykk på Enter.

3. Trykk først inn standardpassordet 0000 og trykk på Enter for å låse opp. Angi deretter et nytt

4-siffers passord og trykk på Enter. Symbolet for ulåst vil endres til låst for å indikere at passordet

er stilt inn.

OBS!

Standardpassordet er 0000.

Om du har glemt passordet ditt, kan du angi 8888 for å låse opp og tilbakestille passordet.

8888 fungerer kun dersom SETUP trykkes inn under avspilling.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 28


Art. 24-674

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

CD/MP3-spilleren

Signal/støyforhold: . . . . . . . . . .> 60 dB

Kanalseparasjon: . . . . . . . . . . .50 dB (1kHz)

Frekvensrespons: . . . . . . . . . . .20 Hz–20 kHz

RADIO (FM)

Frekvensområde: . . . . . . . . . . .87,5–108 MHz

Kanaltrinn: . . . . . . . . . . . . . . . . .50 kHz

Mellomfrekvens: . . . . . . . . . . . .10,7 MHz

Følsomhet: . . . . . . . . . . . . . . . .2,8 µV

Stereoseparasjon: . . . . . . . . . . .30 dB

Signal/støyforhold: . . . . . . . . . .50 dB

Linje ut (Line Out)

Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .maks. 5 V

Impedans: . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kΩ

Generelt

Nettspenning: . . . . . . . . . . . . . .12 V DC (10,8–15,6 V tillatt)

Høyttalerimpedans: . . . . . . . . .4 eller 8 Ω

Uteffekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 W x 4 kanaler

OBS! Avvik i design eller spesifikasjoner kan forekomme.

MILJØINFORMASJON

Når enheten skal kasseres, kast den ikke sammen med husholdningsavfallet. Lever den til

en gjenvinningsstasjon som tar mot elektrisk utstyr.

Ved å kvitte deg med brukt elektrisk utstyr på riktig måte bidrar du til å beskytte miljøet.

Sjekk reglene som gjelder for kassering av emballasjemateriale, batterier og elektrisk

utstyr der du bor.

29

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

Autostereo DVD

TURVAOHJEET

Varoitus

Muu kuin tässä selostettu käyttö voi altistaa vaaralliselle säteilylle.

Varoitus: Optisten instrumenttien käyttö tämän tuotteen kanssa suurentaa silmien vahingoittumisriskiä.

• Säilytä käyttöohje helposti käsillä.

• Pidä äänenvoimakkuus sellaisella tasolla, että kuulet äänet auton ulkopuolelta.

• Suojaa autostereot kosteudelta.

• Jos paristot poistetaan tai ne tyhjentyvät täysin, muisti tyhjenee ja asetukset pitää tehdä uudelleen.

TOIMINNOT:

DVD-toisto

Tällä laitteella voi toistaa DVD-video, DVD+-R,

DVD+-RW ja DVD+-DL -levyjä.

PBC-yhteensopivat video-CD-levyt

Laitteella voi toistaa PBC-yhteensopivia video-

CD-levyjä (toiston ohjaus).

CD-toisto

Laitteella voi toistaa CD/CD-R/CD-RW-levyjä.

MP3-tiedostojen toistaminen

Laitteella voi toistaa CD-ROM/CD-R/CD-RW

tai SD/MMC-kortille tallennettuja MP3-tiedostoja.

Monikielinen tekstitys (Multi-subtitle)

Voit vapaasti valita DVD-levylle tallennetuista

tekstityksistä.

Kamerakulmat (Multi-angle)

Voit vapaasti valita DVD-levylle tallennetuista

kuvakulmista.

Kun toimenpide on kielletty

Jos yrität tehdä toimenpidettä DVD-levyä katsellessasi,

voi käydä niin ettei toimenpidettä voi

suorittaa levyn ohjelmoinnin vuoksi. Jos näin

käy, näytössä näkyy virheilmoitus.

MP4-tiedostojen toistaminen

Laitteella voi toistaa MP4-tiedostoja.

PAL/NTSC-yhteensopivuus

Tämä laite on PAL/NTSC-yhteensopiva. Varmista

ennen muiden laitteiden kytkemistä, että

ne tukevat samoja järjestelmiä. Muuten kuva ei

näy oikein.

Monikielinen ääni (Multi-audio)

Voit vapaasti valita DVD-levylle tallennetuista

ääniraidoista.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 30


Art. 24-674

ASENNUS

Turvaohjeet

• Asenna radio paikkaan, jossa se ei häiritse ajamista.

• Älä asenna laitetta paikkaan, jossa se voi altistua korkeille lämpötiloille, esim. suoraan auringonpaisteeseen

tai ilmanvaihtosuuttimen eteen. Laite ei saisi myöskään altistua pölylle, lialle tai

voimakkaalle tärinälle.

• Käytä vain mukana toimitettuja asennustarvikkeita turvallisuuden varmistamiseksi.

• Irrota etupaneeli asennuksen ajaksi.

HUOM! Laite ei saa olla yli 30° kallistettuna, koska etupaneelia ei voi silloin irrottaa.

Irrota ruuvit ja ota

asennuskehys

pois

Taivuta näitä tarvittaessa

HUOM! Säilytä irrotustyökalu tulevaa tarvetta varten.

Etupaneelin irrottaminen ja kiinnittäminen

Etupaneeli voidaan irrottaa radion anastuksen ehkäisemiseksi.

Kallista alas ja irrota/kiinnitä etupaneeli

Kytke laite pois päältä virtakytkimellä ennen etupaneelin irrotusta. Paina sitten , jolloin etupaneeli

kallistuu vaaka-asentoon. Irrota nyt etupaneeli vetämällä sitä taaksepäin kuvan mukaisesti.

HUOM!

• Älä paina etupaneelia, kun asennat sitä paikalleen.

• Säilytä irrotettu etupaneeli mukana toimitetussa kotelossa.

• Älä paina etupaneelin näyttöä.

31

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

ASENNUS

1. Laite

2. Asennuskehys

3. Kojelauta

4. Mutteri

5. Lukituslevy

6. Sileä aluslevy

7. Autoon kiinnitettävä osa

8. Tukihihna

9. Ruuvi

10. M5 X 15 ruuvi

LIITÄNNÄT

Tulo/lähtö-kaapeli

DVD-ääni ulos (harmaa) taka: valkoinen

(vasen) punainen (oikea)

Kytke tämä kaapeli takaistuimen A/V-näyttöön

DVD-elokuvien katselua varten.

Äänilähtö (etu): valkoinen (vasen) punainen

(oikea)

Äänilähtö (taka): valkoinen (vasen) punainen

(oikea)

Äänen linjalähtö: valkoinen (vasen) punainen

(oikea)

2

10

1

3

5

4

8

Ohjauskaapeli

Pysäköinti (harmaa): Liitetään auton seisontajarrukoskettimeen.

Mykistys puhelun yhteydessä (musta):

Kytketään matkapuhelimeen, ääni mykistetään

saapuvan puhelun yhteydessä.

Takakamera (punainen): Kytketään peruutusvaloon

(+12 V jossa peruutusvaihde).

6

4

9

7

6

5

4

Kuva ulos (keltainen): Keltainen (uros) Kytketään

ulkoiseen AV-järjestelmään

Kuva sisään (musta): Keltainen (uros) Kytketään

ulkoiseen videolaitteeseen

Takakamera sisään (musta): Sininen (uros)

Kytketään takakameran lähtöön

Ajo ilman kuvaa

Kun seuraat alla olevia asennusohjeita, LCDnäytössä

ei näy kuvaa auton liikkuessa. Vain

ääni kuuluu.

HUOM! Vain ääni kuuluu auton liikkuessa.

Noudata paikallisia television katselua koskevia

lakeja ja määräyksiä.

Varoitus: Älä yritä asentaa laitetta itse, ellet

ymmärrä ohjeita täydellisesti. Käänny jälleenmyyjän

puoleen.

Laite ylhäältä

Seisontajarrukoskettimeen

Laite edestä

Vaihe:

1. Kytke harmaa johdin seisontajarrun koskettimeen.

2. Tarkasta seisontajarrun varoitusvalo ja varmista, että se on kunnolla

maadoitettu.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 32


Art. 24-674

Ajo kuvan kanssa

Kun seuraat alla olevia asennusohjeita, LCD-näytöllä voi katsella kuvaa oli auto liikkeessä tai ei.

Laite ylhäältä

Laite edestä

Vaihe: Kytke harmaa johdin valkoiseen johtimeen.

Asenna pysäköinti-/peruutuskamera

Voit asentaa erillisen kameran auton takapäähän niin, että laite automaattisesti näyttää kameran

kuvaa peruutettaessa.

Laite ylhäältä

Takakameran videolähtöön

Peruutusvaloon

Laite edestä

Vaihe:

1. Kytke takakameran kaapeli videolähtöön.

2. Kytke punainen johdin peruutusvaloon.

3. Tarkasta peruutusvalo ja että se on kytketty +12 V jännitteeseen.

Liitäntä A

4. Muisti + 12V

5. Moottoriantenni

7. +12V (virtalukkoon)

8. Maadoitus

HUOM! A7 tulisi kytkeä virtalukkoon, jotta

vältetään akun purkautuminen auton seisoessa

pidemmän aikaa.

Liitäntä B

1. Oikea takakaiutin (+)

2. Oikea takakaiutin (-)

3. Oikea etukaiutin (+)

4. Oikea etukaiutin (-)

5. Vasen etukaiutin (+)

6. Vasen etukaiutin (-)

7. Vasen takakaiutin (+)

8. Vasen takakaiutin (-)

HOITO

Varokkeen vaihtaminen

Jos varoke laukeaa, tarkasta virtaliitännät ja

vaihda varoke. Jos varoke laukeaa toistuvasti,

laitteessa voi olla sisäinen vika. Toimita se

huoltoon tarkastettavaksi.

Varoitus: Käytä suositeltua varokekokoa.

Suurempiarvoisen varokkeen käyttäminen voi

vaurioittaa laitetta.

33

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

12 1 8 2 16 14 11 10 6 17 15

13 18 19 20 7 9 5 22 21 4

3 (1-3 ) 3 (4-6 )

PAINIKKEET

1. Virtakytkin

2. Toimintovalitsin

3. Asemamuistipaikat (1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. AF-toiminto (vaihtoehtoiset taajuudet)

5. TA-toiminto (liikennetiedotteet)

6. PTY-toiminto (ohjelmatyyppi)

7. Loudness (LD)

8. Tilavalitsin (MODE)

9. FM-aaltoalue (BAND)

10. CD-kappalevalinta/haku

11. Automaattinen haku

12. Mykistys [MU]

13. Etupaneelin irrotuspainike ( )

14. TFT-LCD-näyttö

15. CD-levyn poistopainike ( )

16. Kallistuspainike (TILT)

17. Automaattinen asemahaku (AS/PS)

18. Toisto/tauko-painike ( )

19. Esittelytoisto (toistaa vähän jokaisen kap

paleen alusta)

20. Jatkuva toisto

21. Satunnaistoisto

22. Siirtyy 10 kappaletta eteen-/taaksepäin

23. Palautuspainike

24. CD-aukko

25. SD/MMC-kortinlukija

RESET

23

24

25

© 2008 Biltema Nordic Services AB 34


Art. 24-674

KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET

1. Virtakytkin

2. Tilavalitsin (MODE)

3. Toisto/tauko

4. TITLE

5. Valinta (SEL)

6. CD-kappale/haku

7. Äänenvoimakkuuden säätö

8. Mene (GOTO)

9. CD-poisto (EJECT)

10. Ääni (AUDIO)

11. Enter

12. Navigointi

13. Automaattinen haku/esiasetettu selaus/toisto (RPT/PSCN)

14. Satunnaistoisto/FM-aaltoalue/loudness (RDM/BD/LD)

15. Kaksoiskäyttö (DUAL)

16. Intro/ohjelmoi

17. Kallistus (TILT)

18. Tekstityt (SUB-T)

19. Asetukset (SET UP)

20. Taajuuskorjain/kuvakulma (EQ/ANGLE)

21. Local/hidastus

22. Suurennus/A-B-toisto

23. Stereo/mono/seis

24. Kello/kuvaruutuvalikko (CLK/OSD)

25. Mykistys

26. Päävalikko/toiston ohjaus

27. Askellus (toisto kuva-kuvalta)

28. PAL/ NTSC

29. Ohjelmatyyppi (PTY)

30. Vaihtoehtoiset taajuudet (AF)

31. Liikennetiedotteet (TA)

32. Siirtyy 10 kappaletta eteen-/taaksepäin

33. Kaksinumeroisten kappaleiden haku

34. Painikkeet

KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ JA HOITO

Aseta paristot

Irrota paristotilan kansi ja asenna paristot napaisuusmerkintöjä (+) ja (-) noudattaen

• Kun asetat paristot ensimmäistä kertaa, sinun on irrotettava suojamuovi paristolokerosta.

Varoitus:

• Poista paristot, jos kaukosäädin on pidemmän aikaa käyttämättömänä.

• Älä lataa paristoja, älä pura niitä äläkä altista niitä kuumuudelle.

• Älä säilytä paristoja metalliesineiden kanssa.

• Jos paristot vuotavat, puhdista kaukosäädin kunnolla ja asenna uudet paristot.

• Hävitä tyhjentyneet paristot paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.

• Varmista, että asennat paristot napaisuusmerkintöjä (+) ja (-) noudattaen

Kaukosäätimen käyttö

Suuntaa kaukosäädin laitteen etupäätä kohti.

Tärkeää:

• Älä jätä kaukosäädintä suoraan auringonpaisteeseen tai muuhun kuumaan paikkaan.

• Älä jätä kaukosäädintä lattialle, jossa se voi joutua jarru- tai kaasupolkimen alle.

35

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

LAITTEEN KÄYTTÖ

Kytke laite päälle/pois

Kytke laite päälle painamalla . Kytke pois

päältä painamalla painiketta uudelleen.

Valitse tila (MODE)

Valitse toistotila TUNER, AUX, SD/MMC ja CD/

DVD painamalla toistuvasti MODE-painiketta.

Kaksoisasetukset (Dual settings)

DUAL toiminnolla käyttäjä voi hallita ulkoisia

AV-laitteita että pääyksikköä (autostereo).

Kuljettaja voi esim. kuunnella radiota samalla

kun takamatkustajat katsovat DVD-elokuvaa.

Ääni- ja videotulojen avulla tähän laitteeseen

voi kytkeä ulkoisen AV-laitteen, kuten esim.

kannettavan TV:n.

Aseta levy laitteeseen

1. Avaa etupaneeli painamalla EJECT.

2. Aseta levy levyaukkoon.

Poista levy

Kun painat EJECT, levy työntyy ulos laitteesta.

Säädä äänenvoimakkuus

• Päälaite: lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta

kääntämällä äänenvoimakkuuden säädintä

oikealle tai vasemmalle.

• Kaukosäädin: lisää tai vähennä äänenvoimakkuutta

painamalla Vol + tai Vol- -painikkeita.

Mykistys

• Päälaite: paina MU kun haluat mykistää

äänentoiston. Toinen painallus palauttaa sen

aikaisemmalle tasolle.

• Kaukosäädin: paina .

Loudness (LD)

LD kytkee loudness-toiminnon päälle/pois.

Taajuuskorjain(EQ)

Valitse EQ-painikkeella sopiva esiasetetuista

taajuuskorjainasetuksista: Flat – Classic – Rock

– Pop – Custom.

Kallistus (TILT)

Tällä toiminnolla voit säätää katselukulmaa.

• Valitse haluttu kallistus painamalla toistuvasti

TILT-painiketta. Voit myös säätää sen

maksimikulmaan pitämällä TILT-painikkeen

painettuna.

Kello

1. Paina kaukosäätimen CLK-painiketta. Kellonaika

alkaa vilkkua.

2. Aseta tuntilukema äänenvoimakkuuden

säätimellä. Paina CLK uudelleen, jolloin

minuuttilukema alkaa vilkkua.

3. Aseta minuuttilukema äänenvoimakkuuden

säätimellä. Tallenna painamalla äänenvoimakkuuden

säädintä.

Ohjaa viritintä (TUNER)

Ohjaa levyä (DISC)

1. Kytke laitteen takapuolen AUDIO OUT ja

VIDEO OUT-liitännät ulkoisen AV-laitteen

LINE IN -liitäntään.

2. Pidä MODE painettuna. DISC näkyy näytön

yläreunassa.

3. Paina kaukosäätimen DUAL-painiketta

valitaksesi kumpaa tilaa haluat ohjata.

T = TUNER

D = DISC (LEVY)

4. Katso radion ja DVD:n käyttöä koskevista

kappaleista näiden tilojen toimintojen käyttö.

HUOM! Laitteeseen pitää kytkeä ulkoinen TV

tai näyttö tämän toiminnon käyttöä varten.

Palautus (RESET)

Palautuspainike on laitteen kotelossa. Laite

nollataan painamalla terävä esine RESETreikään

2 sekunnin ajan.

Palautuspainiketta tulee käyttää seuraavissa

tapauksissa:

• Laitteen asennuksen yhteydessä kaapelien

kytkemisen jälkeen.

• Ellei mikään toimintopainike toimi.

• Jos näytössä näkyy virheilmoitus.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 36


Art. 24-674

Muistiin tallennetut

asemat 1–6

Nykyinen asema

KUUNTELE RADIOTA

FM-aaltoalue (BAND)

Valitse aaltoalue painamalla toistuvasti tätä

painiketta: FM1 --- FM2 --- FM3.

Local (Loc)

Kun painat kaukosäätimen LOC-painiketta,

viritin pysähtyy vain voimakkaan signaalin

omaavien asemien kohdalla.

Stereo/Mono (ST)

Kaukosäätimen ST –painikkeella voit valita

stereo- ja monovastaanoton FM-aaltoalueella.

MONO-vastaanoton valitseminen saattaa

parantaa heikosti kuuluvan FM-aseman vastaanottoa.

Automaattinen tai manuaalinen

asemahaku (SEEK UP /SEEK DN )

Lyhyt painallus käynnistää manuaalisen haun.

Yli 1 sekunnin pituinen painallus käynnistää

automaattisen haun.

Automaattinen haku/muistipaikkojen

selaus (AS/PS)

Muistipaikkojen selaus (PS). Kun painiketta

painetaan lyhyesti, laite toistaa muistiin tallennettuja

asemia 5 sekunnin ajan.

Automaattinen asemahaku (AS). Yli 1 sekunnin

pituinen painallus käynnistää automaattisen

haun. 6 parhaiten kuuluvaa asemaa

tallennetaan vastaaviin muistipaikkoihin. Kun

automaattinen haku on valmis, laite aloittaa

muistipaikkojen selauksen.

Tallenna ja hae asema

Voit tallentaa nykyisen aseman muistiin painamalla

haluamaasi numeropainiketta (1–6). Nyt

voit virittää saman aseman yhdellä painalluksella.

1. Valitse FM-taajuusalue.

2. Kun olet löytänyt aseman, jonka haluat

tallentaa muistiin, pidä haluamasi muistipainike

(1–6) painettuna, kunnes numero näkyy

näytössä.

3. Valittu radioasema on nyt tallennettu

muistiin. Kun seuraavan kerran painat tätä

painiketta, kyseinen asema viritetään automaattisesti.

HUOM! Muistiin voi tallentaa 18 FM-asemaa.

RDS-toiminnot

Mitä on RDS

RDS (Radio Data System) on EBU:n (European

Broadcast Union) kehittämä digitaalinen informaatiojärjestelmä.

Tekniikka tarjoaa lukuisia

informaatiopalveluja ja automaattisia asetustoimintoja

RDS-yhteensopivissa autostereoissa.

AF-toiminto (vaihtoehtoiset taajuudet)

Painikkeen painaminen valitsee AF-toiminnon.

Kun tämä toiminto on aktivoitu, laite valvoo

jatkuvasti vaihtoehtoisten taajuuksien signaalivoimakkuutta.

TA-toiminto (liikennetiedotteet)

Painikkeen painaminen valitsee TA-toiminnon.

Kun toiminto on aktivoitu, laite toistaa vastaanotetut

liikennetiedotteet.

• Jos laite on CD/MP3-tilassa, se vaihtaa automaattisesti

radiotilaan, kun liikennetiedote

vastaanotetaan.

37

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

• Jos äänenvoimakkuus on tietyn rajan alapuolella,

sitä nostetaan automaattisesti liikennetiedotteen

kuuluessa.

PTY-toiminto (ohjelmatyyppi)

1. Aktivoi ohjelmatyyppihaku painamalla PTY.

2. Valitse ohjelmatyyppi äänenvoimakkuuden

säätimellä.

3. Kun haluttu ohjelmatyyppi näkyy näytössä,

paina kerran PTY, jolloin laite aloittaa sopivien

asemien haun.

HUOM! PTY vilkkuu näytössä asemien haun

aikana.

YLEISIMMÄT CD/MP3/VCD/DVD/

MP4-TOIMINNOT

10 kappaletta eteen-/taaksepäin

1. Paina -10, kun haluat siirtyä 10 kappaletta

taaksepäin.

2. Paina +10, kun haluat siirtyä 10 kappaletta

eteenpäin.

Kappaleen valitseminen

Toiston aikana kansion tiedostot näytetään

näytössä yhdessä kappaleen numeron kanssa.

Voit valita haluamasi kaukosäätimen numeropainikkeilla.

Esimerkki:

Valitse kappale 3 painamalla painiketta 3.

Valitse kappale 13 painamalla 10+ ja 3.

Valitse kappale 23 painamalla kaksi kertaa 10+

ja 3.

Satunnaistoisto

RDM toistaa kansion/levyn kappaleet satunnaisjärjestyksessä.

Toinen painallus lopettaa

satunnaistoiston.

Pysäyttäminen

1. Kaukosäätimen STOP painike pysäyttää

toiston. Paikka tallennetaan muistiin.

2. jatkaa toistoa. Toisto jatkuu kohdasta,

johon se pysäytettiin.

3. Kun haluat lopettaa toiston kokonaan, paina

STOP kaksi kertaa.

Selaus eteen-/taaksepäin

HUOM! kaukosäätimen ja –painikkeilla

on samat toiminnot kuin laitteen /

-painikkeella.

1. Pidä toiston aikana tai painettuna. Laite

selaa kappaletta x2 --- x4 --- x8 --- x20

nopeudella

2. Palaa normaaliin toistoon painamalla .

HUOM! Selauksen aikana ei kuulu ääntä.

Siirtyminen kappaleen alkuun

Paina toiston aikana tai .

: käynnistää edellisen kappaleen toiston.

: käynnistää seuraavan kappaleen toiston.

Tauko

Paina

. Toinen painallus palauttaa toiston.

A-B toisto

Tällä toiminnolla voit toistaa elokuvaa kohdasta

A kohtaan B.

1. Paina elokuvan toistoa varten.

2. Kun olet löytänyt toistettavan paikan, pidä

A-B-painettuna. Rep-A näkyy näytössä.

3. Anna elokuvan pyöriä, kunnes olet löytänyt

toistettavan kohdan lopun. Paina uudelleen

A-B. Näytössä näkyy nyt Rep-A-B. Laite

toistaa nyt elokuvaa kohdasta A kohtaan B.

4. Kun haluat lopettaa tämän toiston, pidä A-B

painettuna, kunnes Rep-A-B häviää näytöstä

ja tavallinen toisto jatkuu.

Kuvaruutuvalikko (OSD)

Toiston aikana voit näyttää DVD-levyn tiedot

ja toistoasetukset näytöllä. Näytössä näkyvät

mm. kokonaistoistoaika, toistettu aika, kappalenumero

ym.

1. Paina kaukosäätimen OSD-painiketta. Näytössä

näkyy kokonaistoistoaika ja toistettu

aika.

2. Toinen painallus näyttää kaikki muut tiedot.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 38


Art. 24-674

Kansion nimi

Tiedoston nimi

KUUNTELE CD/MP3-LEVYÄ

Etsi tiettyä kappaletta GOTOtoiminnolla

Voit käyttää GOTO-toimintoa, kun haluat etsiä

tiettyä kappalenumeroa tai tiettyä kohtaa toistettavassa

kappaleessa.

1. Paina kaukosäätimen GOTO-painiketta

toiston aikana. Näytössä näkyy ajan tai

kappalenumeron haku.

2. Jos haluat mennä tiettyyn kohtaan toistettavassa

kappaleessa, syötä ko. kohdan

minuutti- ja sekuntilukema ja paina Enter.

3. Jos haluat etsiä kappaletta, syötä kappalenumero

ja paina Enter.

Esittelytoisto

Paina INT toiston aikana, jolloin laite toistaa

jokaisen kappaleen ensimmäiset 10 sekuntia.

Jatkuva toisto

Voit toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta tai kaikkia

kappaleita.

1. Paina kaukosäätimen RPT-painiketta toiston

aikana.

2. Painikkeen painallukset vaihtavat valintaa

seuraavasti:

(Repeat 1) – toista jatkuvasti juuri nyt toistettavaa

kappaletta.

(Repeat DIR) – toista jatkuvasti juuri nyt toistettavan

kansion kaikkia kappaleita.

(Repeat All) – toista jatkuvasti kaikkia kappaleita.

Soitto-ohjelmat

Voit ohjelmoida toistettavat kappaleet ja niiden

järjestyksen ohjelmatoiminnolla.

1. Paina kaukosäätimen Prog-painiketta.

2. Syötä kappalenumero ja haluttu paikka

ohjelmassa. Toista.

3. Kun olet ohjelmoinut kaikki kappaleet, valitse

PLAY ja paina Enter.

Ohjelman toisto alkaa.

4. Tyhjennä kaikki ohjelmapaikat painamalla

Prog ja paina CLEAR.

5. Lopeta ohjelman toisto painamalla STOP

kaksi kertaa.

SD/MMC-kortinlukija

1. Kytke laite pois päältä.

2. Avaa etupaneeli painamalla .

3. Aseta SD/MMC-kortti lukijaan.

4. Sulje etupaneeli. Kytke laite päälle. Aseta

tilavalitsin (MODE) asentoon SD/MMC.

TOISTA DVD/VIDEO-CD/MP4

Toisto

1. Aseta levy laitteeseen. Jos levyllä on valikko,

se tulee näyttöön. Jos asemassa on jo

levy, siirry levytilaan painamalla MODE.

2. PBC-toiminnolla varustetuilla DVD- ja video-

CD-levyillä valikko saattaa tulla näyttöön

automaattisesti. Jos näin käy, käynnistä

toisto alla kuvatulla tavalla.

HUOM: Varmista, että TV-asetukset vastaavat

toistettavaa levyä. Jos olet epävarma, anna

asetuksen olla Auto. Virheellinen asetus voi

aiheuttaa sen, että toisto pysähtelee/hyppii/

katkeilee vaikka ääni kuuluisi. TV-asetuksiin

pääset painamalla kaukosäätimen Setup-painiketta.

Katso DVD-soittimen valmistelu.

39

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

DVD-valikko

Valitse haluttu vaihtoehto painamalla , , ,

ja paina sitten Enter.

Video-CD-valikko

Valitse haluttu numero numeropainikkeilla (0-9)

ja paina sitten Enter. Valikkokuvaa ei näytetä,

jos PBC-toiminto on deaktivoitu. Pidä siinä tapauksessa

painike painettuna PBC-toiminnon

aktivoimiseksi.

Aktivoi/deaktivoi PBC (vain VCD)

PBC (Playback Control) on VCD 2.0 ja SVCD

1.0 –levyillä käytetty toiminto. PBC antaa

käyttäjän hallita levyn toistoa ja vaikuttaa siihen

kaukosäätimen tai muun syöttölaitteen avulla.

Jos toiminto on päällä, soitin ei käynnisty

automaattisesti kun levy laitetaan laitteeseen,

koska kestää hetken valita levyn ohjelma. Jos

toiminto ei ole päällä, soitin toistaa levyn ohjelmat

peräjälkeen.

1. Kytke PBC-toiminto päälle painamalla kaukosäätimen

PBC-painiketta. Kytke toiminto

pois päältä painamalla painiketta uudelleen.

HUOM! Kaikilla VCD/SVCD-levyillä ei ole PBCtoimintoa.

Jatkuva toisto

VCD

1. Paina kaukosäätimen RPT-painiketta toiston

aikana.

2. Painikkeen painallukset vaihtavat valintaa

seuraavasti:

(Repeat 1) – toista jatkuvasti juuri nyt toistettavaa

kappaletta.

(Repeat All) – toista jatkuvasti kaikkia kappaleita.

(Repeat Off) – lopettaa jatkuvan toiston.

HUOM! VCD-levyjen PBC-toiminto pitää deaktivoida,

ennen kuin jatkuvaa toistoa voi käyttää.

DVD

Voit toistaa jatkuvasti yhtä kappaletta tai kaikkia

kappaleita.

1. Paina kaukosäätimen RPT-painiketta toiston

aikana.

2. Painikkeen painallukset vaihtavat valintaa

seuraavasti:

(Repeat Title) – toista jatkuvasti juuri nyt toistettavaa

nimikettä. (pidä RPT painettuna)

(Repeat Chapter) – toista jatkuvasti juuri nyt

toistettavaa jaksoa.

(Repeat Off) – lopettaa jatkuvan toiston.

Etsi tiettyä kappaletta GOTOtoiminnolla

Voit käyttää GOTO-toimintoa, kun haluat etsiä

tiettyä kappalenumeroa tai tiettyä kohtaa toistettavassa

kappaleessa.

1. Paina kaukosäätimen GOTO-painiketta

toiston aikana. Näytössä näkyy ajan tai

kappalenumeron haku.

2. Jos haluat mennä tiettyyn kohtaan toistettavassa

kappaleessa, syötä ko. kohdan

minuutti- ja sekuntilukema ja paina Enter.

3. Jos haluat etsiä kappaletta, syötä kappalenumero

ja paina Enter.

Vaihda kieli toiston aikana (Multi-audio)

DVD-levyille voidaan tallentaa useita kieliraitoja

useilla eri äänentoistojärjestelmillä (Dolby Digital,

DTS jne.). Jos DVD-levylle on tallennettu

useita kieli/ääniraitoja, voit vaihtaa sitä toiston

aikana.

VCD-levyillä on tavallisesti kaksi kieliraitaa

oikealle ja vasemmalle kanavalle.

1. Vaihda kieli painamalla toistuvasti Audiopainiketta

toiston aikana.

HUOM!

• Tietyillä DVD-levyillä kielen/äänen voi vaihtaa

vain valikoiden kautta.

• Voit myös vaihtaa kielen/äänen valikon avulla

(SETUP MENU).

Vaihda tekstitys toiston aikana (Multisubtitle)

(vain DVD)

Jos DVD-levylle on tallennettu useita tekstityksiä,

voit vaihtaa kieltä toiston aikana.

1. Paina kaukosäätimen Sub-T -painiketta

toiston aikana. Paina toistuvasti, kunnes

haluttu kieli näkyy näytössä.

HUOM!

• Tietyillä DVD-levyillä kielen/äänen voi vaihtaa

vain valikoiden kautta.

• Voit myös vaihtaa kielen/äänen valikon avulla

(SETUP MENU).

© 2008 Biltema Nordic Services AB 40


Art. 24-674

Vaihda kuvakulmaa toiston aikana

(Multi-angle) (vain DVD)

Jos DVD-levylle on tallennettu useita kuvakulmia

(eri kuvakulmista kuvattuja kohtauksia), voit

vaihtaa sen toiston aikana.

1. Paina kaukosäätimen Angle-painiketta

kohtauksen toiston aikana.

Nimike (vain DVD)

Paina DVD-toiston aikana kaukosäätimen

Title-painiketta palataksesi ensimmäiseen

nimikkeeseen.

Palaa juurivalikkoon (vain DVD)

Paina DVD-toiston aikana kaukosäätimen

MENU-painiketta palataksesi juurivalikkoon.

HUOM! Tietyillä DVD-levyillä ei ehkä ole juurivalikkoa.

Hidastettu toisto

Tämän toiminnon avulla voit toistaa levyä

hidastetulla nopeudella.

1. Paina kaukosäätimen Slow-painiketta toiston

aikana.

2. Painikkeen paineleminen vaihtaa toistonopeutta

seuraavassa järjestyksessä: 1/2 - 1/

3 - 1/4 - 1/5 - 1/6 - 1/7.

HUOM!

• Palaa normaaliin toistoon painamalla ..

• Hidastetun toiston aikana ei kuulu ääntä.

• Tietyillä levyillä kuva saattaa olla epäselvä

hidastetun toiston aikana.

Suurenna toiston aikana

Voit suurentaa kuvan toiston aikana.

1. Paina kaukosäätimen Zoom-painiketta

toiston aikana.

2. Painikkeen painallukset vaihtavat suurennuskerrointa

seuraavassa järjestyksessä 2 - 3

- 4 - 1/2 - 1/3 - ¼-OFF.

Soitto-ohjelmat

Voit ohjelmoida toistettavat kappaleet ja niiden

järjestyksen ohjelmatoiminnolla.

1. Paina kaukosäätimen Prog-painiketta.

2. Syötä kappalenumero (VCD) tai nimikkeen

numero (DVD) sekä haluttu paikka ohjelmassa.

Toista.

3. Kun olet ohjelmoinut kaikki kappaleet, valitse

PLAY ja paina Enter.

Ohjelman toisto alkaa.

4. Tyhjennä kaikki ohjelmapaikat painamalla

Prog ja paina CLEAR.

5. Lopeta ohjelman toisto painamalla STOP

kaksi kertaa.

Askellus (toisto kuva-kuvalta)

Mahdollistaa elokuvan toiston kuva kerrallaan.

1. Jokainen Step–painikkeen painallus siirtää

yhden kuvan eteenpäin.

Palaa normaaliin toistoon painamalla ..

PAL/NTSC (P/N)

Kaukosäätimen P/N–painikkeella voit valita

kuvajärjestelmän PAL, NTSC tai AUTO.

MUKAUTETUT ÄÄNI-/KUVA-ASETUKSET

Ääniasetukset (AUDIO SETUP)

1. Mene ääniasetuksiin painamalla äänenvoimakkuuden

säädintä. Valittu vaihtoehto on

korostettuna. Voit säätää basson (BASS),

diskantin (TREBLE), kanavatasapainon

(BALANCE), fader, subwoofer sekä TAvoimakkuuden.

2. Valitse haluamasi painamalla / . Muuta

asetusta äänenvoimakkuuden säätimellä.

3. Poistu asetuksista painamalla äänenvoimakkuuden

säädintä.

Kuva-asetukset (VIDEO SETUP)

1. Mene kuva-asetuksiin painamalla äänenvoimakkuuden

säädintä. Valittu vaihtoehto

on korostettuna. Voit säätää kirkkautta

(BRIGHTNESS), kontrastia (CONTRAST),

värikylläisyyttä (SATURATION), värisävyä

(HUE) ja terävyyttä (SHARPNESS).

2. Valitse haluamasi painamalla / . Muuta

asetusta äänenvoimakkuuden säätimellä.

3. Poistu asetuksista painamalla äänenvoimakkuuden

säädintä.

HUOM!

N tarkoittaa vähennä, P lisää.

Kaikki vaihtoehdot eivät ehkä näytössä mallin

toiminnoista riippuen

41

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

DVD-SOITTIMEN VALMISTELU

Voit itse määrittää kielen ja muut kuva- ja ääniasetukset niin, että niitä käytetään aina kun toisto

aloitetaan.

HUOM!

1. Sinun on asetettava levy laitteeseen, jotta pääset asetuksiin.

2. Paina kaukosäätimen Setup-painiketta.

Asetukset Luokka Vaihtoehdot

Järjestelmäasetukset

Kieliasetukset

Ääniasetukset

TV-järjestelmä

Automaattinen toisto

NTSC, PAL, AUTO

Päällä/pois

TV-tyyppi 4:3PS, 4:3LB, 16:9

Salasana

Luokittelu

Oletus

OSD-kieli

Puhekieli

Tekstityskieli

Valikkokieli

MPEG4-kieli

Äänilähtö

Äänensävy

Kirkkaus

Salasanan asettaminen

Luokittelun asettaminen

Palaa tehdasasetuksiin

Valitse haluttu vaihtoehto kuvassa

näkyvistä

Analoginen

Voimakkuuden asettaminen

Kontrasti

Kuva-asetukset

Sävy

Aseta haluttu taso kaukosäätimen

nuolipainikkeilla.

Värikylläisyys

Terävyys

Kaiutinasetukset Downmix LT/RT (vasen/oikea), Stereo, VSS

Digitaaliset asetukset

OP-OP-tila

Dynaaminen alue

Kaksoismono

Linjalähtö, RF Remod

off-2/8-4/8-6/8-full

Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono

Aseta salasana luokittelua varten

1. Paina kaukosäätimen Setup-painiketta.

2. Valitse nuolipainikkeilla System Setup > Password ja paina Enter.

3. Syötä ensin vakiosalasana 0000 ja avaa lukitus painamalla Enter. Syötä sitten uusi 4-numeroinen

salasana ja paina Enter. Avattu-symboli muuttuu lukituksi osoittaen, että salasana on

asetettu.

HUOM!

• Vakiosalasana on 0000.

• Jos olet unohtanut salasanat, voit avata lukituksen salasanan vaihtoa varten syöttämällä 8888.

• 8888 toimii vain, kun SETUP painetaan toiston aikana.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 42


Art. 24-674

TEKNISET TIEDOT

CD/MP3-soitin

Signaali/kohinasuhde: . . . . . . .> 60 dB

Kanavaerottelu: . . . . . . . . . . . . .50 dB (1kHz)

Taajuusvaste: . . . . . . . . . . . . . .20 Hz–20 kHz

VIRITIN (FM)

Taajuusalue: . . . . . . . . . . . . . . .87,5–108 MHz

Viritysaskel: . . . . . . . . . . . . . . . .50 kHz.

Keskitaajuus: . . . . . . . . . . . . . . .10,7 MHz

Herkkyys: . . . . . . . . . . . . . . . . .2,8 µV

Stereoerottelu: . . . . . . . . . . . . .30 dB

Signaali/kohinasuhde: . . . . . . .50 dB

Linjalähtö (Line Out)

Teho: enint. . . . . . . . . . . . . . . . .5 V

Impedanssi:. . . . . . . . . . . . . . . .10 kÙ

Yleistä

Jännite: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 V DC (10,8–15,6 V sallittu)

Kaiuttimien impedanssi: . . . . . .4 tai 8 Ù

Antoteho: . . . . . . . . . . . . . . . . . .35 W x 4

HUOM! Pidätämme oikeuden muotoilun ja teknisten tietojen muutoksiin.

YMPÄRISTÖ

Laitetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Toimita se sähköromun vastaanottopisteeseen.

Kierrättämällä sähkölaitteet suojelet ympäristöä.

Selvitä asuinpaikkasi pakkausjätteitä, paristoja ja sähkölaitteita koskevat jätehuoltomääräykset.

43

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

Bilradio DVD

SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Advarsel

Anvendelse på andre måder end de heri beskrevne kan medføre farlig strålingseksponering.

Advarsel: Brug af optiske instrumenter sammen med dette produkt øger risikoen for øjenskader.

• Opbevar brugsanvisningen på et let tilgængeligt sted.

• Skru aldrig højere op for lyden, end du kan høre de lyde, der findes uden for bilen.

• Beskyt bilradioen mod fugt.

• Hvis batteriet tages ud eller aflades helt, slettes den forudindstillede hukommelse, hvorefter den

skal omprogrammeres.

FUNKTIONER:

DVD-afspilning

Afspilleren kan afspille DVD-video, DVD+-R,

DVD+-RW og DVD+-DL.

Video-cd’er med PBC-kompatibilitet

Afspilleren kan afspille video-cd’er med PBC

(afspilningsstyring).

Cd-afspilning

Afspilleren kan afspille musik fra CD/CD-R/

CD-RW.

Afspilning af MP3-filer

Afspilleren kan afspille MP3-filer, som er indspillet

på CD-ROM/CD-R/CD-RW eller på SD/

MMC-kortet.

Multilyd (Multi-audio)

Du kan frit skifte mellem flere lydsystemer, som

er indspillet på en DVD.

Flere tekstsprog (Multi-subtitle)

Du kan frit skifte mellem flere tekstsprog, som

er indspillet på en DVD.

Flere vinkler (Multi-subtitle)

Du kan frit skifte mellem flere vinkler på en

scene, som er indspillet på en DVD.

Når en handling er forbudt

Hvis du forsøger at udføre en handling, mens

du ser en DVD, kan se ske, at den ikke kan udføres

på grund af DVD’ens programmering. Når

dette sker, vises en meddelelse på skærmen.

Afspilning af MP4-filer

Afspilleren kan afspille MP4-filer.

PAL/NTSC-kompatibilitet

Denne enhed er kompatibel med PAL/NTSCsystem.

Når andre komponenter sluttes til

denne enhed, skal det kontrolleres, at det er

kompatible med det samme videosystem. Hvis

ikke, vil billedet ikke blive gengivet korrekt.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 44


Art. 24-674

INSTALLATION

Sikkerhedsanvisninger

• Vælg omhyggeligt, hvor du vil montere radioen, så placeringen ikke påvirker bilkørslen.

• Undgå at installere enheden på steder, hvor den kan udsættes for høje temperaturer fra f.eks.

sollys eller varme fra blæseren, eller hvor den udsættes for støv, snavs eller kraftige vibrationer.

• Brug kun det medfølgende monteringsudstyr for at opnå sikker montering.

• Fjern fronten, før du installerer enheden.

NB! Bilradioens hældningsvinkel må ikke overstige 30°, da frontpanelet så ikke kan fjernes.

fjern skruerne, og tag

holderen af

disse, hvis det er nødvendigt

NB: Gem værktøjet til afmontering af enheden til fremtidig brug.

Aftagning og montering af fronten

Enhedens front kan fjernes for at forebygge tyveri af radioen.

Vip frontpanelet ned og fjern/montér det

Før du fjerner frontpanelet, skal du trykke på for at slukke for radioen. Tryk derefter på , så

frontpanelet placeres vandret, og fjern det ved at trække det imod dig ifølge illustrationen.

NB:

• Tryk ikke hårdt på frontpanelet, når du monterer det.

• Når du tager frontpanelet med dig, skal det opbevares i det medfølgende etui.

• Tryk ikke hårdt på frontpanelets display

45

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

MONTERING AF ENHED

1. Enheden

2. Holder

3. Instrumentbræt

4. Møtrik

5. Låseskive

6. Glat skive

7. Bildel

8. Støtterem

9. Skrue

10. M5 X 15 bolt

2

10

1

3

5

4

8

6

4

9

7

6

5

4

KABELFORBINDELSER

Ind/ud-kabel

DVD-lyd ud (grå) bag: hvid (venstre) rød (højre)

Tilslut dette kabel til bagsædets A/V-skærmsystem

for at se DVD-film.

Lyd ud (for): hvid (venstre), rød (højre)

Lyd ud (bag): hvid (venstre), rød (højre)

Linjeindgang: hvid (venstre), rød (højre)

Billede ud (gul): Gul (han) Kobles til eksternt

AV-system til billedvisning

Billede ind (sort): Gul (han) Kobles til eksternt

videoudstyr

Bageste kamera ind (sort): Blå (han) Kobles

til det bageste kameras udgang

Kontrolkabel

Parkering (grå): Tilsluttes bilens håndbremsesystem.

Lyd fra under samtale (sort): Kobles til

mobiltelefonen, under indgående samtaler slås

lyden fra.

Bageste kamera (rød): Kobles til baklampe

(+12 V med bakgear i).

Køre uden billedvisning

Følg installationsvejledningen nedenfor, hvis

der ikke skal vises billede på lcd-skærmen, når

bilen er i bevægelse. Der bliver kun afspillet lyd.

NB: Der kan kun høres lyd, når bilen er i bevægelse.

Følg gældende love og regler, som

gælder for billedvisning under kørsel.

Advarsel: Forsøg ikke at udføre installationer

selv, hvis du ikke forstår instruktionerne. Kontakt

i stedet til din forhandler.

Radioen set oppefra

Til håndbremsens

advarselslampe

Radioen set

fra siden

Trin:

1. Tilslut det grå kabel til håndbremsesystemet.

2. Kontrollér håndbremsens advarselslampe, og sørg for at den er koblet

til bilens chassis og korrekt jordet.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 46


Art. 24-674

Kørsel med billedvisning

Følg installationsvejledningen nedenfor, hvis der altid skal kunne vises billede på lcd-skærmen,

uanset om bilen er i bevægelse eller ej.

Radioen set oppefra

Radioen set

fra siden

Trin: Tilslut det grå kabel til det hvide kabel.

Installér det bagerste kamera til parkering/bakning

Du kan installere et separat kamera bagest i bilen, så enheden automatisk går over til at vise billeder

fra det bageste kamera for at guide føreren under parkering eller bakning.

Radioen set oppefra

Til det bageste kameras videoudgang

Til baklampen

Radioen set

fra siden

Trin:

1. Tilslut det bageste kameras hanstik til videoudgangen.

2. Tilslut det røde kabel til baklampen.

3. Kontrollér baklampen, og sørg for, at den er koblet til +12 V.

Tilslutning A

4. Hukommelse + 12V

5. Remote/el-antenne

7. +12V (til tænding)

8. Jord

NB: A7 bør tilsluttes via tændingen for at

undgå, at bilens batteri aflades, hvis det ikke

anvendes i en længere periode.

Tilslutning B

1. Bageste højre højttaler (+)

2. Bageste højre højttaler (-)

3. Forreste højre højttaler (+)

4. Forreste højre højttaler (-)

5. Forreste venstre højttaler (+)

6. Forreste venstre højttaler (-)

7. Bageste venstre højttaler (+)

8. Bageste venstre højttaler (-)

VEDLIGEHOLDELSE

Udskiftning af sikring

Hvis sikringen går, skal du kontrollere strømforbindelsen

og udskifte sikringen. Hvis sikringen

går igen, efter at du har udskiftet den, kan det

skyldes en intern fejl. Hvis det er tilfældet, skal

du henvende dig til nærmeste reparatør.

Advarsel: Brug en sikring med den anbefalede

strømstyrke. Hvis du bruger en sikring med

højere strømstyrke, kan du forårsage alvorlige

skader.

47

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

12 1 8 2 16 14 11 10 6 17 15

13 18 19 20 7 9 5 22 21 4

3 (1-3 ) 3 (4-6 )

KNAPPERNES PLACERING

1. Tænd- og sluk-knap

2. Funktionsvælger

3. Forvalgte stationer (1, 2, 3, 4, 5, 6)

4. AF-funktion (alternative frekvenser)

5. TA-funktion (trafikmeddelelser)

6. PTY-funktion (programtype)

7. Loudness-knap (LD)

8. Indstillingsvælger (MODE)

9. FM-bånd (BD)

10. Cd-spor/knap til søgning

11. Automatisk søgning

12. Knap til afbrydelse af lyd (MU)

13. Knap til afmontering af frontpanel ( )

14. TFT-lcd-display.

15. Knap til udføring af cd ( )

16. Hældningsknap (TILT)

17. Automatisk søgning (AS/PS)

18. Afspilnings-/pauseknap ( )

19. Introknap (afspiller starten på alle numre)

20. Gentageknap

21. Knap til tilfældig afspilning

22. Valg af 10 numre frem/tilbage

23. Gendannelsesknap

24. Cd-åbning

25. SD/MMC-kortindgang

RESET

23

24

25

© 2008 Biltema Nordic Services AB 48


Art. 24-674

FJERNBETJENINGENS DELE

1. Tænd- og sluk-knap

2. Indstillingsvælger (MODE)

3. Play/pause

4. Titel (TITLE)

5. Vælg (SEL)

6. Cd-spor/søgning

7. Volumen op/ned

8. Gå til (GOTO)

9. Cd-udføring (EJECT)

10. Lyd (AUDIO)

11. Enter

12. Navigation

13. Automatisk søgning/forudindstillet

scanning/gentagelse (RPT/PSCN)

14. Tilfældig afspilning/FM-bånd/loudness (RDM/BD/LD)

15. Dobbelt (DUAL)

16. Intro/programmér

17. Hældning (TILT)

18. Tekst (SUB-T)

19. Indstillinger (SET UP)

20. Equalizer/vinkel (EQ/ANGLE)

21. Local/Slow Motion

22. Zoom/A-B-gentagelse

23. Stereo/mono/stop

24. Ur/visning af oplysninger på skærmen (CLK/OSD)

25. Afbrydelse af lyd

26. Hovedmenu/styring af afspilning

27. Trin (afspilning felt for felt)

28. PAL/ NTSC-system

29. Programtype (PTY)

30. Alternative frekvenser (AF)

31. Trafikmeddelelser (TA)

32. Søgning på 10 numre ned/op

33. Søgning efter tocifrede numre

34. Knapper

BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE AF FJERNBETJENINGEN

Sæt batteriet i

Skub låget til batterirummet på fjernbetjeningens bagside ud, og isæt batterierne, så polerne (+)

og(-) vender rigtigt.

• Når du isætter et batteri for første gang, skal du fjerne beskyttelsesfilmen i batterirummet.

Advarsel:

• Tag batteriet ud, hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode.

• Batterierne må ikke oplades, skilles ad eller udsættes for kraftig varme.

• Batterierne må ikke opbevares sammen med metalgenstande.

• Hvis batteriet skulle lække, skal fjernbetjeningen rengøres grundigt og et nyt batteri isættes.

• Følg lokale regler og forskrifter for bortskaffelse af opbrugte batterier.

• Kontrollér altid omhyggeligt, at du isætter batterierne med polerne (+) og (-) i den rigtige retning.

Brug fjernbetjeningen

Ret fjernbetjeningen mod fronten under brug.

Vigtigt:

• Fjernbetjeningen må ikke opbevares i direkte sollys eller andre steder med kraftig varme.

• Undgå, at fjernbetjeningen kan falde på gulvet, hvor den kan glide ind under bremse- eller gaspedalen.

49

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

BRUG AF ENHEDEN

Tænd/sluk for radioen

Tryk på for at tænde for radioen. Hold knappen

inde igen for at slukke.

Vælg en indstilling (MODE)

Tryk på (MODE) flere gange for at skifte mellem

TUNER, AUX, SD/MMC og CD/DVD.

Dobbelte indstillinger (Dual settings)

DUAL er en funktion, som lader brugeren

kontrollere både den eksterne AV-enhed og

hovedenheden (selve radioen). Føreren kan

eksempelvis lytte til radio, mens passagererne

på bagsædet kan se DVD. Denne enhed understøtter

tilslutning af en ekstern AV-enhed som

f.eks. bærbart tv via lyd- og billedudgangene.

Læg en cd/dvd i

1. Tryk på EJECT for at åbne frontpanelet.

2. Læg en cd/dvd i åbningen.

Tag en cd/dvd ud

Tryk på EJECT for at føre cd’en ud.

Justér lydstyrken

• Hovedenheden: drej lydstyrkeknappen mod

højre eller venstre for at forøge eller reducere

lydstyrken.

• Fjernbetjeningen: tryk på Vol + eller Vol – for

at forøge eller reducere lydstyrken.

Knap til frakobling af lyd

• Hovedenheden: tryk på MU for at slå lyden

helt fra, og tryk igen for at vende tilbage til den

tidligere lydstyrke.

• Fjernbetjeningen: Tryk på .

Loudness-knap (LD)

Tryk LD ind for at starte/slukke for lydstyrkefunktionen.

Equalizer (EQ)

Tryk på EQ for at vælge mellem Flat – Classic –

Rock – Pop – Custom.

Hældning (Tilt)

Hældningsfunktionen bruges til at styre visningsvinklerne

for billedet.

• Tryk på TILT flere gange for at vælge den

ønskede hældning. Du kan også holde TILT

inde for at vippe til maksimal visningsvinkel.

Ur

1. Hold CLK-knappen på fjernbetjeningen

inde. Timeindikatoren begynder at blinke.

2. Drej lydstyrkeknappen for at indstille den

aktuelle time. Tryk på CLK igen, hvorefter

minutindikatoren begynder at blinke.

3. Drej lydstyrkeknappen for at indstille det

aktuelle minut. Tryk på lydstyrkeknappen for

at gemme.

Kontrollerer TUNER

Kontrollerer cd (DISC)

1. Tilslut AUDIO OUT og VIDEO OUT på

hovedenhedens bagside til LINE IN på den

eksterne AV-enhed.

2. Hold MODE inde. DISC vises øverst på

skærmen.

3. Tryk på DUAL på fjernbetjeningen for at

vælge, hvilken indstilling du vil kontrollere.

T = TUNER

D = DISC (CD)

4. Se afsnittene om radio og DVD for at finde

ud af, hvordan de forskellige funktioner for

hver af disse indstillinger fungerer.

NB: Du skal tilslutte et eksternt bærbart tv eller

en skærm for at kunne bruge denne funktion.

Gendannelse (RESET)

Gendannelsesknappen er placeret på radioens

kabinet. For at foretage en gendannelse skal

du trykke en spids genstand ned i hullet mærket

RESET i 2 sekunder.

Gendannelsesknappen kan bruges i følgende

situationer:

• Ved installation af enheden, efter at alle

kabler er tilsluttet.

• Hvis ingen af funktionsknapperne fungerer.

• Hvis der vises en fejlmeddelelse på skærmen.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 50


Art. 24-674

Forvalgte stationer 1–6

Aktuel station

LYT TIL RADIO

FM-bånd (BD)

Tryk på denne knap flere gange for at skifte

mellem de forskellige bånd: FM1---FM2---FM3.

Lokal (Loc)

Tryk på LOC på fjernbetjeningen. Så stopper

kanalsøgningen kun på stationer, hvor modtagelsen

er stærk.

Stereo/Mono (ST)

Tryk på ST på fjernbetjeningen for at skifte

mellem stereo- og monolyd for FM-radiomodtagelse.

Når modtagelsen for en FM-station er

svag, kan kvaliteten forbedres ved at stille om

til monolyd.

Automatisk eller manuel indstilling

(SEEK UP /SEEK DN )

Tryk hurtigt på disse knapper for at foretage

manuelle indstillinger.

Hold knapperne inde i mere end 1 sekund for

at foretage automatisk søgning.

Automatisk søgning/forudindstillet

scanning (AS/PS)

Forudindstillet scanning (PS). Ved et kort tryk

på knappen afspiller radioen hver forvalgt

station i 5 sekunder.

Automatisk søgning (AS) Hvis knappen holdes

inde i mere end 1 sekund, aktiveres automatisk

søgning. De 6 stationer, som har den bedste

modtagelse, indstilles og gemmes under de

forskellige numre. Når den automatiske søgning

er udført, udfører radioen den forudindstillede

scanning.

Gem og find frekvenser

Hvis du trykker på ét af tallene (1–6), kan du

gemme op til seks sendefrekvenser, så du

senere kan vælge dem ved at trykke på en

enkelt knap.

1. Vælg det ønskede FM-bånd.

2. Når du finder en frekvens, du vil gemme,

skal du holde én af talknapperne (1–6) inde,

til nummeret vises på displayet.

3. Den valgte radiostations frekvens er nu

gemt i hukommelsen. Næste gang du trykker

på tallet, findes radiostationens frekvens

i hukommelsen.

NB: Der kan gemmes op til 18 FM-stationer i

hukommelsen.

RDS-funktionerne

Hvad er RDS

RDS (Radio Data System) er et digitalt informationssystem,

som er udviklet af EBU (European

Broadcast Union). Teknikken omfatter en

række informationstjenester og automatiske

genindstillingsfunktioner til RDS-kompatible

bilradioer.

AF-funktion (alternative frekvenser)

Med et let tryk på knappen vælger du AFfunktionen.

Når du har valgt den, kontrollerer

radioen løbende signalstyrken på alternative

frekvenser.

TA-funktion (trafikmeddelelser)

Med et let tryk på knappen aktiveres eller

deaktiveres TA-funktionen. Når den er aktiveret,

høres trafikmeddelelser i radioen.

• Hvis radioen er indstillet til at afspille CD/

MP3, springer den automatisk over på radioindstillingen,

mens trafikmeddelelsen sendes.

51

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

• Hvis lydstyrken er under en vis grænse, øges

den automatisk, når der kommer en trafikmeddelelse

PTY-funktion (programtype)

1. Tryk PTY ind for at aktivere valg af programtype.

2. Drej på lydstyrkeknappen for at vælge programtype.

3. Når det ønskede program vises, skal du

trykke på PTY igen, hvorefter radioen begynde

rat søge efter tilgængelige stationer.

NB: PTY blinker på displayet, mens søgning

efter stationer udføres.

ALMINDELIGE FUNKTIONER FOR CD/

MP3/VCD/DVD/MP4

10 numre ned/op

1. Tryk på -10 for at gå 10 numre tilbage med

start fra det nummer, der netop er afspillet.

2. Tryk på +10 for at gå 10 numre frem med

start fra det nummer, der netop er afspillet.

Angiv bestemte numre

Under afspilning vises alle filnavne i en mappe

på skærmen sammen med det tilhørende

nummer. Du kan bruge knapperne på fjernbetjeningen

til at få adgang til filerne.

Eksempel:

Tryk på 3 for at vælge nummer 3.

Hold 10+ inde og tryk på 3 for at vælge nummer

13.

Hold 10+ inde to gange og tryk på 3 for at

vælge nummer 23.

Afspilning i tilfældig rækkefølge

Tryk på RDM under afspilning for at afspille

numrene i tilfældig rækkefølge. Tryk på knappen

igen for at afbryde.

Stop afspilning

1. Tryk på STOP på fjernbetjeningen under

afspilning for at stoppe afspilningen. Positionen

gemmes i hukommelsen.

2. Tryk på for at fortsætte. Afspilningen

starter fra den position, hvor den er stoppet.

3. Du kan afbryde afspilningen helt ved at

trykke på STOP to gange.

Hurtig spoling frem/tilbage

NB: eller på fjernbetjeningen har

samme funktion som / på selve radioen.

1. Hold eller inde under afspilningen.

Radioen søger så med en hastighed på x2

--- x4 --- x8 --- x20

2. Du genoptager normal afspilning fra det

ønskede sted ved at trykke på .

NB: Der afspilles ingen lyde under hurtigt spoling

frem/tilbage.

Find begyndelsen på et nummer

Tryk på eller under afspilningen.

[symbol]: tryk for at starte afspilning af det forrige

kapitel eller nummer.

[symbol]: tryk for at starte afspilning af det

efterfølgende kapitel eller nummer.

Pause i afspilningen

Tryk på under afspilningen. Tryk igen for

at fortsætte afspilningen.

A-B gentagelse af afspilning

Med denne funktion kan du gentage afspilningen

af et filmafsnit fra punkt A til B.

1. Tryk på for at afspille filmen.

2. Når du har fundet det afsnit, du vil gentage,

skal du holde A-B inde. Rep-A vises på

skærmen.

3. Lad filmen blive afspillet, til du har nået

slutningen af det afsnit, du vil gentage. Hold

derefter A-B inde igen. Rep-A-B vises nu på

skærmen. Afspilningen går nu fra punkt A til

punkt B.

4. For at stoppe afspilningen fra A til B skal du

holde A-B inde igen, til Rep-A-B forsvinder,

og almindelig afspilning genoptages.

Visning af oplysninger på skærmen

(OSD)

Under afspilning kan du få vist alle oplysninger

for DVD’en samt aktuelle afspilningsindstillinger.

Displayet viser så oplysninger om den

samlede afspilningstid, afspillet tid, titelnummer,

kapitelnummer mm.

1. Tryk på OSD på fjernbetjeningen. Enheden

viser den totale afspilningstid og den tid,

der er afspillet.

2. Tryk på knappen igen for at få vist alle andre

oplysninger om indstillinger på displayet.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 52


Art. 24-674

Mappenavn

Filnavn

LYT TIL CD/MP3

Søg efter et bestemt nummer ved hjælp

af GOTO

Du kan bruge GOTO-funktionen til at søge efter

et ønsket nummer eller et bestemt sted i et

nummer, du vil afspille.

1. Hold GOTO inde på fjernbetjeningen under

afspilning. Søgning på tid eller nummer

vises.

2. Hvis du vil gå til et bestemt sted i nummeret,

som afspilles lige nu, skal du angive

minutter og sekunder for stedet og trykke

på Enter.

3. Hvis du vil søge efter et nummer, skal du

angive dets nummer og trykke på Enter.

Afspilning af intro

Tryk på INT under afspilning for at afspille de

første 10 sekunder af hvert nummer.

Gentag nummer

Du kan vælge mellem at gentage afspilningen

af et enkelt nummer eller af alle numre.

1. Tryk på RPT på fjernbetjeningen under

afspilningen.

2. For hvert knaptryk ændres indstillingerne iht.

følgende:

Gentag 1 (Repeat 1) – Gentag det nummer,

der afspilles nu.

Gentag mappe (Repeat DIR) – Gentag alle

numre i den mappe, der afspilles nu.

Gentag alle (Repeat All) – Gentag alle mapper

og numre.

Programmeret afspilning

Du kan vælge, hvilke numre du vil afspille, samt

rækkefølgen ved hjælp af programmeringsfunktionen.

53

1. Hold Prog inde på fjernbetjeningen.

2. Angiv nummeret samt det ønskede sted i

hukommelsen. Gentag.

3. Når alle numre er programmeret, skal du

vælge PLAY og trykke på Enter.

Programmeret afspilning starter.

4. Du kan slette alle programmerede poster

ved at trykke på Prog og vælge CLEAR.

5. Du kan stoppe den programmerede afspilning

ved at trykke på Stop to gange.

SD/MMC-kortåbning

1. Sluk for hovedenheden.

2. Tryk på for at åbne fronten.

3. Sæt SD/MMC-kortet i kortåbningen.

4. Montér frontpanelet igen. Start radioen.

Stil indstillingsvælgeren (MODE) i SD/MMCposition.

AFSPIL DVD/VIDEO-CD/MP4

Afspilning

1. Læg en cd/dvd i. Hvis cd’en har en menu,

vises denne. Hvis der allerede sidder en cd i

afspillere, skal du trykke på MODE for at gå

til cd-funktionen.

2. På DVD’er og video-cd’er med afspilningsstyring

(PBC) kan menubillederne vises

automatisk. Hvis det sker, skal du udføre

nedenstående handling for at starte afspilningen.

NB: Kontrollér, at tv-systemindstillingerne er

korrekte for den cd, du afspiller. Hvis du er i

tvivl, kan du vælge Auto. Forkerte indstillinger

kan medføre, at billedafspilningen stopper/

hopper/afbrydes, også selv om lyden stadigvæk

kan høres. Du kan indstille tv-indstillingerne

via Setup på fjernbetjeningen. Se afsnittet

Indstil DVD-afspilleren.

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

DVD-menu (DVD menu)

Tryk på , , , for at vælge den ønskede

indstilling, og tryk derefter på Enter.

Video-cd-menu

Brug talknapperne (0 til 9) til at vælge det

ønskede tal, og tryk derefter på Enter. Menubilledet

vises ikke, når PBC-funktionen slået fra. I

dette tilfælde skal du holde knappen inde for at

aktivere PBC-funktionen.

Tænd/sluk for PBC (kun VCD)

PBC (Playback Control) er en funktion, som

findes på VCD 2.0 og SVCD 1.0. PBC lader brugeren

styre afspilningen af den cd, som afspilles,

og interagere med den via fjernbetjeningen

eller en anden indlæsningsenhed. Hvis denne

funktion er aktiveret, starter afspilleren ikke

automatisk, når cd’en er ilagt, fordi det tager

dit at vælge program på cd’en. Hvis funktionen

er slået fra, afspiller afspilleren automatisk

programmerne på cd’en ét ad gangen.

1. Du kan starte PBC-funktionen igen ved at

trykke PBC på fjernbetjeningen. Tryk knappen

igen for at slukke.

NB: Ikke alle VCD/SVCD-cd’er har PBC-funktion.

Gentag afspilning

For VCD

1. Tryk på RPT på fjernbetjeningen under

afspilningen.

2. For hvert knaptryk ændres indstillingerne

iht. følgende:

Gentag 1 (Repeat 1) – Gentag det nummer,

der afspilles nu.

Gentag alle (Repeat All) – Gentag alle mapper

og numre.

Gentagelse frakoblet (Repeat Off) – Slår

gentagefunktionen fra.

NB: PBC-funktionen for VCD-cd’er skal slås

fra, for at gentagefunktionen kan bruges.

For DVD

Du kan vælge mellem at gentage afspilningen

af en titel eller et kapitel.

1. Tryk på RPT på fjernbetjeningen under

afspilningen.

2. For hvert knaptryk ændres indstillingerne

iht. følgende:

Gentag titel (Repeat Title) – Gentag den titel,

der afspilles nu. (Hold RPT inde)

Gentag kapitel (Repeat Chapter) – Gentag

det kapitel, der afspilles nu.

Gentagelse frakoblet (Repeat Off) – Slår

gentagefunktionen fra.

Søg efter et bestemt nummer ved hjælp

af GOTO

Du kan bruge GOTO-funktionen til at søge efter

et ønsket nummer eller et bestemt sted i et

nummer, du vil afspille.

1. Hold GOTO inde på fjernbetjeningen under

afspilning. Søgning på tid eller nummer

vises.

2. Hvis du vil gå til et bestemt sted i nummeret,

som afspilles lige nu, skal du angive

minutter og sekunder for stedet og trykke

på Enter.

3. Hvis du vil søge efter et nummer, skal du

angive dets nummer og trykke på Enter.

Skift lydsprog under afspilning (Multiaudio)

DVD’er kan afspilles med forskellige sprog og

systemer (Dolby Digital, DTS etc.). På DVD’er

med flere lydsystemer indspillet kan du skifte

mellem sprog/lydsystem under afspilningen.

VCD har normalt forskellige lydsprog inddelt i

venstre- og højrekanaler.

1. For at vælge en anden lyd skal du trykke

flere gange på Audio på fjernbetjeningen

under afspilningen.

NB:

• På nogle DVD’er kan skift mellem sprog kun

foretages via menuvisningen.

• Du kan også skifte mellem sprog/lydsystemer

via indstillingsmenuen (SETUP MENU).

Skift tekstsprog under afspilning

(Multi-subtitle) (kun DVD)

DVD’er med flere tekstsprog indspillet kan

du skifte mellem tekstsprog under afspilningen.

1. Tryk på Sub-T på fjernbetjeningen under

afspilningen. Tryk flere gange på knappen,

til det ønskede tekstsprog vises.

NB:

• På nogle DVD’er kan skift mellem sprog kun

foretages via menuvisningen.

• Du kan også skifte mellem sprog/lydsystemer

via indstillingsmenuen (SETUP MENU).

© 2008 Biltema Nordic Services AB 54


Art. 24-674

Skift visningsvinkel under afspilning

(Multi-angle) (kun DVD)

DVD’er med flere vinkler indspillet (scener

som er optaget fra flere vinkler) kan du skifte

mellem disse visningsvinkler under afspilningen.

1. Hold Angle på fjernbetjeningen inde under

afspilning af en scene.

Titel (kun DVD)

Under DVD-afspilning skal du trykke på Title på

fjernbetjeningen for at gå tilbage til den første

titel.

Gå tilbage til rodmenuen (kun DVD)

Under DVD-afspilning skal du holde MENU

inde på radioen eller fjernbetjeningen for at gå

tilbage til rodmenuen.

NB: Ikke alle DVD’er har en rodmenu.

Afspilning i slow motion

Med denne funktion kan du afspille dvd’en

langsomt.

1. Tryk på Slow på fjernbetjeningen under

afspilningen.

2. Tryk på knappen flere gange for at skifte

mellem følgende indstillinger: 1/2 - 1/ 3 - 1/4

- 1/5 - 1/6 - 1/7.

NB:

• Du genoptager normal afspilning ved at

trykke på .

• Der afspilles ingen lyd under afspilning i slow

motion.

• På nogle dvd’er kan billederne være uklare

under afspilning i slow motion.

Zoom ind under afspilning

Du kan zoome ind i billedet under afspilning.

1. Tryk på ZOOM på fjernbetjeningen under

afspilningen.

2. For hver gang du holder denne knap inde,

zoomer enheden ind 2 - 3 - 4 - 1/2 - 1/3 - 1/4

gange eller slukkes (OFF).

Programmeret afspilning

Du kan vælge, hvilke numre du vil afspille, samt

rækkefølgen ved hjælp af programmeringsfunktionen.

1. Hold Prog inde på fjernbetjeningen.

2. Angiv nummer (for VCD) eller titelnummer

(for DVD) samt det ønskede sted i hukommelsen.

Gentag.

3. Når alle numre er programmeret, skal du

vælge PLAY og trykke på Enter.

Programmeret afspilning startes.

4. Du kan slette alle programmerede poster

ved at trykke på Prog og vælge CLEAR.

5. Du kan stoppe den programmerede afspilning

ved at trykke på Stop to gange.

Afspilning billede for billede (Frame-byframe

playback)

Med denne funktion kan du springe ét billede

frem ad gangen under afspilning.

1. Hver gang du holder Step inde på fjernbetjeningen,

springer du et billede frem.

Du genoptager normal afspilning ved at

trykke på .

PAL/NTSC (P/N)

Hold P/N inde for at skifte mellem systemerne

PAL, NTSC og AUTO.

TILPASSEDE LYD-/

BILLEDINDSTILLINGER

Lydindstillinger (AUDIO SETUP)

1. Tryk på lydstyrkeknappen for at gå til lydindstillingerne.

Den valgte indstilling markeres.

Du kan indstille bas (BASS), diskant (TRE-

BLE), balance (BALANCE), fader, subwoofer

samt TA-lydstyrke.

2. Tryk på / for at vælge indstilling. Drej på

lydstyrkeknappen for at justere indstillingen.

3. Tryk på lydstyrkeknappen for at forlade

indstillingerne.

Billedindstillinger (VIDEO SETUP)

1. Hold volumenknappen inde for at gå til

billedindstillingerne. Den valgte indstilling

markeres. Du kan indstille lysstyrke

(BRIGHTNESS), kontrast (CONTRAST),

mætning (SATURATION), nuance (HUE), og

skarphed (SHARPNESS).

2. Tryk på / for at vælge indstilling. Drej

på lydstyrkeknappen for at justere indstillingen.

3. Hold volumenknappen inde for at forlade

indstillingerne.

NB:

N står for negativ, P står for positiv.

Afhængig af modellens funktioner vises nogle

indstillinger muligvis ikke på skærmen.

55

© 2008 Biltema Nordic Services AB


Art. 24-674

INDSTIL DVD-AFSPILLEREN

Du kan selv indstille eksempelvis sprog og andre billed- og lydindstillinger, så de altid bruges, når

afspilningen startes.

NB:

1. Du skal sætte en dvd i enheden, før du kan få adgang til indstillingerne.

2. Tryk på Setup på fjernbetjeningen.

Indstillinger Kategori Funktionsvalg

Systemindstillinger

Sprogindstillinger

Lydindstillinger

TV-system

Automatisk afspilning

NTSC, PAL, AUTO

Til/fra

TV-type 4:3PS, 4:3LB, 16:9

Adgangskode

Klassificering

Standard

OSD-sprog

Lydsprog

Tekstsprog

Menusprog

MPEG4-sprog

Lyd ud

Tone

Lysstyrke

Indstilling af adgangskode

Indstilling af klassificeringsniveau

Gå tilbage til fabriksindstillinger

Vælg den ønskede indstilling

blandt dem, der vises på billedet

Analog

Indstilling af toneniveau

Kontrast

Brug knapperne på fjernbetjeningen

Billedindstillinger

Nuance

til at indstille det ønskede

Mætning

niveau.

Skarphed

Højttalerindstillinger Downmix LT/RT (venstre/højre), Stereo, VSS

Digitale indstillinger

OP-indstilling

Dynamisk rækkevidde

Dobbelt mono

Linje ud, RF Remod

Av-2/8-4/8-6/8-full

Stereo, Mono L, Mono R, Mix Mono

Indstil adgangskode til klassificering

1. Tryk på Setup på fjernbetjeningen.

2. Brug pilknapperne til at vælge System Setup > Password, og tryk på Enter.

3. Indtast først standardadgangskoden 0000, og tryk på Enter for at låse op. Angiv derefter en

ny 4-cifret adgangskode, og tryk på Enter. Symbolet for ulåst ændres til låst for at indikere, at

adgangskoden er indstillet.

NB:

Standardadgangskoden er 0000.

Hvis du har glemt din adgangskode, kan du angive 8888 for at låse op og nulstille adgangskoden.

8888 fungerer kun, hvis SETUP trykkes ind under afspilning.

© 2008 Biltema Nordic Services AB 56


Art. 24-674

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

CD/MP3-afspilleren

Signal/støjforhold: . . . . . . . . . . .> 60 dB

Kanalseparation: . . . . . . . . . . . .50 dB (1kHz)

Frekvensrespons: . . . . . . . . . . .20 Hz–20 kHz.

TUNER (FM)

Frekvensområde: . . . . . . . . . . .87,5–108 MHz

Kanaltrin: . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 kHz

Mellemfrekvens: . . . . . . . . . . . .10,7 MHz

Følsomhed: . . . . . . . . . . . . . . . .2,8 µV

Stereoseparation: . . . . . . . . . . .30 dB

Signal/støjforhold: . . . . . . . . . . .50 dB

Linje ud (Line Out)

Effekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Maks. 5 V

Impedans: . . . . . . . . . . . . . . . . .10 kΩ

Generelt

Netspænding: . . . . . . . . . . . . . .12 V DC (10,8–15,6 V tilladt)

Højttalerimpedans: . . . . . . . . . .4 eller 8 Ω

Udgangseffekt: . . . . . . . . . . . . .35 W x 4 kanaler

NB: Afvigelser i design eller specifikationer kan forekomme.

MILJØOPLYSNINGER

Enheden må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Den skal afleveres på

en genbrugsstation, som modtager elektrisk udstyr.

Ved at bortskaffe udtjent el-udstyr korrekt bidrager du til at beskytte miljøet.

Følg venligst de gældende regler for bortskaffelse af emballage, batterier og el-udstyr

for det sted, du bor.

57

© 2008 Biltema Nordic Services AB


© 2008 Biltema Nordic Services AB

Art. 24-674

More magazines by this user
Similar magazines