Bruksanvisning för talande stegräknare med pulsmätare - Jula

jula.se

Bruksanvisning för talande stegräknare med pulsmätare - Jula

´

Bruksanvisning för

talande stegräknare med pulsmätare

Artikelnummer 950-119

2008-07-15

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning

Denna talande stegräknare hjälper dig att hålla koll på hur mycket du går och springer. Den är

utformad för att kunna användas under hela dagen.

Stegräknaren känner av de uppåt- och nedåtriktade rörelser du gör. Den räknar alltså inte bara de

rörelser som blir när du går eller springer. Därför är stegräknaren bäst lämpad då du motionerar. Den

har en inbyggd funktion som gör att den kan urskilja de steg som görs under promenad/löpning från

de rörelser som görs under t.ex. en vanlig arbetsdag.

Ställa in din steglängd och vikt

För att stegräknaren ska kunna räkna ut den distans du tillryggalagt och de kalorier du förbränt måste

du ställa in din steglängd och vikt.

1. Mät steglängden från tå till tå eller från häl till häl. För större noggrannhet kan du mäta den

totala längden under 10 steg och sedan dela detta värde med 10. En vuxen människas

genomsnittssteg är 55,9 cm.

2. För att ange steglängden trycker du MODE tills du hör ”Enter your step length”. Tryck UP eller

DOWN för att ställa in steglängden mellan 10-120 cm.

3. För att ange vikt trycker du MODE tills du hör ”Enter your weight”. Tryck UP eller DOWN för

att ställa in vikten mellan 20-150 kg.

4. Tryck MODE och displayen återgår till normalvisning.

Uppläsning av kalorier, antal steg, distans och tid

Tryck TALK och stegräknaren kommer att läsa upp det värde som visas i displayen. För att

stegräknaren ska meddela andra funktioner trycker du MODE tills du kommer till önskad funktion. Om

du t.ex. vill höra kalorierna läsas upp trycker du MODE tills du hör ”Calories”. Tryck sedan TALK. Håll

inne TALK en kort stund så kommer alla värden kommer att läsas upp. När stegräknaren börjar läsa

kan du släppa TALK-knappen.

Automatisk uppläsning

Du kan ställa in stegräknaren så att den läser upp de värden som visas i displayen. Om t.ex. kalorier

visas kommer stegräknaren ge ett meddelande för var 50:e kalori du har förbränt.

1


Funktion

Antal steg

Distans

Kalorier

Tid

Automatisk uppläsning

Var 1000:e steg.

Var 0,8 kilometer (0,5 miles)

Var 50:e kalori

Var 10:e minut

Håll inne AUTO(UP) tills du hör ”Auto report is on” för att aktivera den automatiska uppläsningen. I

displayen visas då symbolen (((.))) För att stänga av den automatiska uppläsningen håller du inne

AUTO(UP) tills du hör ”Auto report is off”. Symbolen (((.))) försvinner från displayen.

Använda stegräknaren

1. Håll inne CLEAR (DOWN) tills du hör ”All clear” för att återställa värdena till 0.

2. Fäst stegräknaren i midjehöjd. Den måste vara placerad vertikalt, annars är det risk för att den

ger fel värden.

3. Börja gå eller springa. Stegräknaren kommer nu att spara all data om din motion.

Använda pulsmätaren

1. Tryck PULSE START.

2. Placera tummen på pulssensorn.

3. Tryck lätt med tummen tills ♥ blinkar stadigt.

4. Inom 4-10 sekunder hörs ett pip och pulsvärdet visas.

5. Om pulsen inte har registrerats kommer tre pip följt av ERR i displayen. Upprepa steg 2-4 för

att registrera ett nytt pulsvärde.

6. För att återgå till normalvisning trycker du TALK, MODE, UP eller DOWN.

Var stilla under tiden som du tar pulsen. Om du pratar, hostar eller rör dig kan det leda till

felmeddelande eller felaktig registrering.

Återställa stegräknaren

Om stegräknaren inte fungerar som normalt, t.ex. låst display, låsta knappar etc. behöver den

återställas. Tryck RESET på stegräknarens baksida. Använd dig av ett spetsigt föremål.

Byta batterier

Om rösten i stegräknaren blir svag och otydlig eller om tecknen i displayen syns dåligt ska du byta

batterier.

1. Öppna batterilocket på baksidan av stegräknaren.

2. Ta ur de gamla batterierna och sätt i tre nya AG13-batterier. Vänd batteripolerna rätt.

3. Sätt tillbaka batterilocket.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi ej kan råda över. Vid eventuella

problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

2


´

Bruksanvisning for

snakkende skritteller med pulsmåler

Artikkelnummer 950-119

2008-07-15

Les bruksanvisningen nøye før bruk

Denne snakkende skrittelleren hjelper deg å holde oversikt over hvor mye du går og løper. Den er

laget for å kunne brukes hele dagen.

Skrittelleren registrerer alle opp- og nedadrettede bevegelser. Den teller altså ikke bare de

bevegelsene som oppstår når du går eller løper. Skrittelleren er derfor best egnet når du trener. Den

har en innebygd funksjon som gjør at den kan skille de skrittene som gjøres under en gå-/løpetur, fra

de bevegelsene som gjøres i løpet av en vanlig arbeidsdag.

Stille inn skrittlengde og vekt

For at skrittelleren skal kunne regne ut den distansen du har tilbakelagt og de kaloriene du har

forbrent, må du stille inn skrittlengde og vekt.

1. Mål skrittlengden fra tå til tå eller fra hæl til hæl. For større nøyaktighet kan du måle den totale

lengden for ti skritt og deretter dele dette tallet på ti. Gjennomsnittlig skrittlengde for en voksen

person er 55,9 cm.

2. For å angi skrittlengde trykker du på MODE til du hører "Enter your step length". Trykk på UP

eller DOWN for å stille inn skrittlengden mellom 10-120 cm.

3. For å angi vekt trykker du på MODE til du hører "Enter your weight". Trykk på UP eller DOWN

for å stille inn vekten mellom 20-150 kg.

4. Trykk på MODE, og displayet går tilbake til normalvisning.

Opplesning av kalorier, antall skritt, distanse og tid

Trykk på TALK, og skrittelleren leser opp det tallet som vises i displayet. Hvis du ønsker at skrittelleren

skal lese opp andre funksjoner, trykker du på MODE til du kommer til ønsket funksjon. Hvis du f.eks.

ønsker at antall kalorier skal leses opp, trykker du på MODE til du hører "Calories". Trykk deretter på

TALK. Hold TALK inne en kort stund for å få alle verdiene lest opp. Når skrittelleren begynner

opplesningen, kan du slippe TALK-knappen.

Automatisk opplesning

Du kan stille inn skrittelleren slik at den leser opp de verdiene som vises i displayet. Hvis f.eks. kalorier

vises, vil skrittelleren komme med en melding for hver 50. kalori du har forbrent.

3


Funksjon

Antall skritt

Distanse

Kalorier

Tid

Automatisk opplesning

Hvert 1000. skritt

Hver 0,8 kilometer (0,5 miles).

Hver 50. kalori

Hvert 10. minutti

Hold AUTO (UP) inne til du hører "Auto report is on" for å aktivere den automatiske opplesningen. I

displayet vises symbolet (((.))) For å deaktivere den automatiske opplesningen holder du AUTO (UP)

inne til du hører "Auto report is off". Symbolet (((.))) forsvinner fra displayet.

Bruke skrittelleren

1. Hold CLEAR (DOWN) inne til du hører "All clear" for å nullstille verdiene.

2. Fest skrittelleren i midjehøyde. Den må plasseres vertikalt, hvis ikke er det fare for at den gir

feil verdier.

3. Begynn å gå eller løpe. Skrittelleren lagrer all informasjon om treningsøkten.

Bruke pulsmåleren

1. Trykk på PULSE START.

2. Plasser tommelen på pulssensoren.

3. Trykk lett med tommelen til ♥ blinker jevnt.

4. Innen 4-10 sekunder lyder et pip, og pulsverdien vises.

5. Hvis pulsen ikke er registrert, kommer det tre pip etterfulgt av ERR i displayet. Gjenta trinn 2-4

for å registrere en ny pulsverdi.

6. For å gå tilbake til normalvisning trykker du på TALK, MODE, UP eller DOWN.

Vær stille mens du måler pulsen. Hvis du prater, hoster eller beveger deg, kan det føre til feilmeldinger

eller feilregistreringer.

Nullstille skrittelleren

Hvis skrittelleren ikke virker som vanlig, f.eks. låst display, låste knapper etc., må den nullstilles. Trykk

på RESET på skrittellerens bakside. Bruk en spiss gjenstand.

Bytte batterier

Hvis lyden blir svak eller utydelig, eller hvis tegnene i displayet blir uklare, må du bytte batterier.

1. Åpne batterilokket på baksiden av skrittelleren..

2. Ta ut de gamle batteriene og sett inn tre nye AG13-batterier. Plasser batteripolene riktig.

3. Sett batteridekselet på plass.

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringen utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,

kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 43 44.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no

4

More magazines by this user
Similar magazines