590362 Manual

gkwebonline.no

590362 Manual

FLIP-OVER SAW

KAP/-GER/-BÄNKSÅG

KAPP-/GJÆR-/KLYVSAG

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

KMS205AW Vnr. 590361


Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

TEKNISKE DATA:

Typebetegnelse: KMS205AW

Nettilkobling: 230V/50Hz

Effekt:

1200W

Hastighet ubelastet: 3000 o./min

Sagblad dimensjon: Ø205x30mm/24T

Art.no: 590361

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den! Ved

bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende forholdsregler

følges for å redusere brannrisikoen, elektrisk støt og

personlig skade. Les bruksanvisningen nøye, og ta

vare på denne, før de begynner å bruke produktet.

Norsk

For driftsikkerhet og lengre levetid

1.Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2.Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for regn.

Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte omgivelser.

Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke maskinen i

nærheten av brennbare væsker eller gasser.

3.Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4.Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5.Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6.Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og

sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7.Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8.Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9.Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis disse er

skadet, få disse reparert av autorisert serviceverksted.

Kontroller forlengelsesledninger og skift

disse ved skade. Hold håndtak tørre og fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.

BRUK HØRSELVERN

Støynivået ved bearbeiding av forskjellige materialer kan

variere, og i blant kan nivået overstige 85dB(A). For å

beskytte deg selv bør du alltid bruke hørselvern.

SIKRE ARBEIDSSTYKKET

Bruk tvinger eller skrustikker til å feste arbeidsstykket

med. Dette er sikrere enn å bruke hånden, og du får

begge hendene fri til å arbeide med.

FJERN NØKLER

Gjør det til en vane å sjekke om nøkler og justeringsverktøy

er fjernet før maskinen startes.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER

FOR KOMBINASJONSSAGER

• Ikke bruk sagen til annet enn aluminium, tre eller

lignende materialer.

• Koble maskinen til støvoppsamler når du sager tre.

• Velg riktig sagblad for materialer som skal sages.

• Bruk riktig skjerpede blader. Legg merke til høyeste

hastighet som er angitt på sagbladet.

• Bare bruk sagblader som er anbefalt av produsenten,

og som overholder kravene i EN847-1.

• Pass på at maskinen står på et plant underlag som er

ryddig og fritt for løst materiale, f.eks. spon og avskjær.

• Pass på at du har god nok belysning, enten i hele

rommet eller ved hjelp av en arbeidslampe.

2


Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

• Bruk egnede verneklær om nødvendig, inkludert:

– hørselvern som reduserer faren for hørselhemming,

– åndedrettsvern som reduserer faren for å inhalere

skadelig støv,

– hansker når du skal håndtere sagblader og grovt

materiale.

Sagbladene bør om mulig bæres i en holder.

• Ikke fjern avskjær eller andre deler av arbeidsemnet

fra sagområdet hvis sagen går, og saghodet ikke står

i hvileposisjon.

• Bytt bordinnlegget når det er slitt.

• Meld fra om feil ved maskinen, inkludert vern eller sagblader,

til forhandleren din så snart du oppdager dem.

• Pass på at øvre del av sagbladet er helt innelukket

ved gjæringssaging. Ikke bruk sagen uten at vernene

er på plass, i god stand og korrekt vedlikeholdt.

• Pass på at armen er godt festet i arbeidsposisjon ved

benksaging.

• Pass på at armen er godt festet ved avfasing under

benksaging.

• Vær forsiktig når du lager fordypninger under benksaging,

og bruk riktig vernesystem. Du må ikke skjære

spalter.

Særskilte sikkerhetsforskrifter for gjæringssager

• Kontroller at sagbladet roterer rett vei. Hold sagbladet

skarpt. Ikke bruk sagbladet med mindre eller større

diameter enn det som er anbefalt. Se de tekniske

dataene m.h.t. de rette bladene.

• Kontroller at alle lås og sperrer er dratt til før du

starter sagen.

• Kontroller med jevne mellomrom at ventilasjonsplatene

på sagen ikke er tettet av støv og spon.

• Trekk ut stikkontakten før du foretar vedlikehold eller

skifter blad.

• Les bruksanvisningen før du bruker tilbehør til sagen.

• Feil bruk kan føre til person – og materialskader.

• La motoren få fullt turtall før du begynner å sage.

• Ta saghodet opp fra sagsnittet i arbeidsstykket før du

slipper strømbryteren.

• Ikke plasser noe i viften for å stanse motorakselen.

• Hold hendene borte fra sagbladet og skjærelinjen når

sagen er tilkoblet.

• Ikke prøv å sage ekstremt små biter.

• Ikke forsøk å stoppe et roterende blad ved å presse

noe mot bladet. Dette kan uberegnet forårsake meget

store person- og materialskader.

• Bruk aldri skadde sagblad.

• Ikke sag jernholdige materialer eller murverk med

denne sagen.

• Ikke bruk slipeskiver.

• Ikke skjær i ferrometaller, andre metaller eller murverk.

EKSTRA SIKKERHETSREGLER FOR SAGBORD

• Pass på at bladet roterer riktig vei og at tennene

peker mot sagbordets forside.

• Pass på at alle låsehåndtak er strammet før

maskinen startes.

• Pass på at alle blader og flenser er rene og at

hylsens side med utsparing ligger mot bladet. Stram

spindelmutteren nøye.

• Hold sagbladet skarpt og riktig justert.

• Pass på at spaltekniven er justert til riktig avstand fra

bladet – maksimalt 5mm.

• Bruk aldri sagen uten at øvre og nedre vern er satt på.

• Hold hendene unna sagbladets bane.

• Når det skiftes blad eller utføres vedlikehold, må

maskinen koples fra strømforsyningen.

• Bruk alltid en påskyver, hold aldri hendene dine nærmere

enn 150 mm fra sagbladet mens du sager.

• Bruk aldri maskinen med en annen spenning enn

foreskrevet.

• Ha ikke smøremidler på bladet mens det går.

• Strekk deg ikke rundt og bak sagbladet.

Andre farer

Følgende farer er forbundet med bruken av denne sagen:

Selv om man følger de relevante sikkerhetsforskrifter og

bruker sikkerhetsanordningene, er det visse farer som

ikke kan unngås. Disse er:

– Hørselsskader.

– Fare for ulykker forårsaket av de ikke tildekte delene

av det roterende sagbladet.

– Fare for skader ved skifting av blad.

– Fare for klemming av fingre når dekslene åpnes.

– Helseskader som følge av innånding av støv som

oppstår ved saging av tre, særlig eik, bjørk og MDF.

KONTROLL AV PAKKENS INNHOLD

• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt

skadet under transporten.

• Ta deg tid til å lese igjennom instruksjonsboken slik

at du forstår innholdet før verktøyet tas i bruk.

• Ta sagen forsiktig ut av innpakningen.

BESKRIVELSE (FIG.1 + 2)

Din kombinasjonssag er konstruert for bruk som gjæringssag

eller som sagbord for å utføre de fire hovedformene

for saging – kløyving, kapping, avfasing og gjæring – på

en enkel, nøyaktig og sikker måte på følgende materialer:

tre, treprodukter, aluminium og plast.

Bruk som gjæringssag

Ved bruk som gjæringssag brukes maskinen i vertikal-,

gjærings- eller avfasingsstilling.

Bruk som sagbord

Når maskinen vris over den sentrale akselen, kan den

brukes til vanlig kløyving og saging av brede stykker ved

å føre arbeidsstykket manuelt mot bladet.

A) Beskrivelse

1 Støvpose

2 Sagbord

3 Låsehåndtak for avfasing

4 Sideplater

5 AV/PÅ-bryter m/nødstopp

6 Sammenlaggbare ben

7 Skrue

B) Verktøy

8a Sekskantnøkkel 8mm

8b Sekskantnøkkel 6mm

8c Sekskantnøkkel 5mm

Norsk

3


8d

Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

Sekskantnøkkel 4mm

C) Sagbord-modus

9 Påskyver

10 Gjæringsanlegg

11 Øvre bladvern

12 Spaltekniv

13 Høydejusteringsratt

14 Parallellanlegg

D) Gjæringssag-modus

15 Bevegelig bladvern

16 Håndtak

17 Stopper for svingbart bord

18 Anlegg

19 Svingbart bord

20 Nedre bladvern

SKJÆREKAPASITET SOM GJÆRINGSSAG MAKS

Sjærevinkel

Materialdimensjon

H mm B mm

Rett kapping 55 180

Bordet vendt 45 O til

høyre for gjæring 55 125

Bordet vendt 45 O til

venstre for gjæring 55 125

Saghode tippet 45 O

for avfasing 42 180

SKJÆREKAPASITET SOM SAGBORD

Innstilling av skjæredybde

90 O vertikalt snitt 0 – 45 mm

45 O avfasing 0 – 30 mm

ELEKTRISK SIKKERHET

Den elektriske motoren er kun konstruert for en spenning.

Kontroller alltid at nettspenningen er i overensstemmelse

med spenningen på typeskiltet.

SKIFTING AV KABEL ELLER STØPSEL

Tenk på sikkerhetsforskriftene ved skifting av kabel eller

støpsel. Et støpsel med blottede kopperledere er farlig

hvis det koples til en strømførende kontakt.

BRUK AV SKJØTELEDNING

Hvis det er nødvendig å bruke skjøteledning, må man

bruke en godkjent skjøteledning som er egnet til denne

maskinens kraftbehov (se tekniske data). Hvis du bruker

en kabeltrommel, bør du alltid først vikle kabelen helt

av.

MONTERING OG JUSTERING

Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før motering og

justering av verktøyet.

Maskinen er pakket som sagbord for å gjøre den kompakt

og den er fullt utstyrt for gjæringssaging, unntatt

bena, plastvernet under bordet og bladet.

Norsk

UTPAKKING/OPPSETTING AV MASKINEN (fig. 3)

Viktig!

Maskinen må aldri bæres etter sagbordet; sagbordet er

ikke konstruert får å bære vekten av maskinen.

• Ta tak i tverrstaget (20) og løft maskinen ut av esken.

• Legg maskinen ned på baksiden (se fig. 3).

• Løs ut bena og vær sikker på at de går i lås.

• Reis opp maskinen til oppreist posisjon.

• Hvis behov, juster for ujevnt underlag ved hjelp av det

justerbare benet (21).

MONTERING FOR BRUK SOM GJÆRINGSSAG (fig. 5-10)

Viktig!

Påse at følgende er gjennomført før sagen gjøres om til

gjæringssag:

- Slå av maskinen med AV/PÅ-bryteren.

- Trekk ut støpselet.

- Vent til sagbladet er helt stanset.

• Hev sagbladet maks. med høydejusteringsrattet (13),

se fig. 5.

• Monter nedre bladvern (26); hekt de to hakene i

sagbordet, og skru fast bladvernet ved hjelp av

sekskantnøkkel 5 mm (8c).

• KLEMMFARE!

DRA IKKE UT T-HÅNDTAKET MENS MASKIN-

EN GÅR! HOLD GODT I SAGBORDET NÅR DET

SVINGES RUNDT! PÅSE AT SAGBORDET GÅR

SKIKKELIG I LÅS!

• Trekk ut T-håndtaket (28) og sving sagbordet

forsiktig rundt (fig. 6).

• Koble støvsugeradapteren på det nedre bladvernet til

egnet støvsuger eller avtrekk (fig. 6).

• Drei rattet (30) medurs en halv omdreining for å

justere høyden (fig. 7).

• Løsne låseskruen (32) til spaltekniven (31)

OBS! Låseskruen (32) er en hurtigjusteringsskrue; man

trenger ikke skru helt ut. Bare løsne og trekk

låseskruen fra, se fig. 9.

• Sving opp spaltekniven, som vist på fig. 8, og sett til

låseskruen.

• Monter anleggene (34) med ca. 5 mm avstand fra

kappeområdet. Sett til festebrakettene (33) ved hjelp

av sekskantnøkkel 4 mm (8d), se fig. 10.

BYTTE AV SAGBLAD (fig. 11-14)

Viktig!

Ikke ta i sagbladet før du er helt sikker på at det er

avkjølt. Ved bytte av sagblad – vær oppmerksom på

rotasjonsretningen!

Bytte av sagblad gjøres i gjæringssag-modus med sagen

plassert for rett (90°) kapping.

• Demonter nedre bladvern.

• Senk saghodet, drei rattet (65) moturs en kvart omdreining

og løft saghodet rolig til en horisontal posisjon

til rattet går i lås (se fig. 11).

• Fjern pluggen (66) fra dekselet og hold spindelen ved

hjelp av sekskantnøkkel 8mm (8a), se fig. 12.

• Løsne festebolten (61) ved hjelp av sekskantnøkkel

6mm (8b). OBS! Venstregjenger! (Fig. 13).

4


Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

• Ta bort festebolten (61) og bladflensen (62) fra sagspindelen,

fig. 13.

• Hold i sagbladet fra undersiden, og løsne det forsiktig

fra spindelen, fig. 14.

• Rengjør spindel, sagblad, bladflens og festebolt.

• Plasser det nye sagbladet på plass, pass på rotasjonsretningen.

• Ikke bruk:

- HSS eller HS-sagblad.

- Sagblad med synlig skade.

-Kutteskiver.

Justering av gjæringsvinkelen

ved bruk som gjæringssag (fig. 15, 16 og 17)

• Løft klemmen for det svingbare bordet (34), trekk ut

stopperen for det svingbare bordet (36) og vri det en

kvart omdreining mot urviseren.

• Ta tak i kontrollhåndtaket, trykk inn håndtaket for

inntrekking av vernet og senk sagen omtrent halvveis.

• Drei saghodet med det svingbare bordet til ønsket

posisjon.

• Skyv ned klemmen for det svingbare bordet (34).

• Stopperen for det svingbare bordet (36) låses

automatisk.

• Ved hjelp av merkene kan det svingbare bordet settes

til enhver gjæringsvinkel til høyre eller venstre

mellom 0 og 45.

Foreta alltid en prøve på et stykke avfall for å kontrollere

nøyaktigheten.

Justering av avfasing (fig.18-19)

Saghodet kan tippes fra den vertikale stillingen og 45 O

til venstre for å utføre avfasing i enhver vinkel mellom

disse to grensene.

• Stå bak maskinen, frigjør låsehåndtaket for avfasing

(37).

• Tipp saghodet til ønsket vinkel på skalaen for

avfasing. Viseren befinner seg på den faste delen av

avfasingsbraketten.

• Stram låsehåndtaket for avfasing (37) og la det være

i horisontal stilling.

KLARGJØRING FOR BRUK SOM SAGBORD

Forandring fra bruk som gjæringsag til sagbord

(fig. 20 - 28).

• Sett bladet stilling for 0 kapping med stopperen for

svingbart bord (42) riktig plassert og klemmen for det

svingbare bordet (43) låst.

• Løsne spalteknivens klemmeknott akkurat nok til

at spaltekniven kan svinges ned.

• Skyv spalteknivens brakett til høyre slik at den

smale delen til høyre befinner seg i sporet og stram

klemmeknotten.

• Fjern vernet under bordet.

• Trekk saghodet ned og sving høydejusteringen (49)

inntil den låses.

• Drei hjulet (51) på justeringen slik at bladet og

spaltekniven stikker ut av sagbordet for å oppnå

maksimalskjæredybde ved bruk som sagbord.

Bladet må ikke berøre det nedre bladvernet.

Norsk

• Trekk frigjøringsspaken (50), løft forkanten av bordet

og drei det 180° tilbake inntil hakene til bordets

sperreanordning automatisk låser, slik at det sikres

for bruk som sagbord. Demonter nedre bladvern (53).

Justere kløyvkniven (fig. 26)

Ved bruk som gjæringssag må spaltekniven (52) justeres.

Ved bruk som sagbord er den riktige stillingen til

toppen av spaltekniven maksimalt 2 mm under den høyeste

tannen til bladet og maksimalt 5 mm fra spissene

av sagbladets tenner. Spaltekniven må også være helt

jevn med bakenden av sagbladet.

Montering av øvre bladvern (fig.26).

Det øvre bladvernet (51) er utformet slik at det kan settes

på raskt og enkelt.

Sagen må aldri brukes som sagbord uten at der øvre

vernet er riktig montert.

Montering og innstilling av den parallelle

avstandsholderen (fig. 27-28).

Parallellanlegget med to høyder (57) kan brukes i to

stillinger (pos.55 og 56).

Parallellanlegget kan monteres på begge sider av bladet.

For å vri anlegget til den nødvendige stillingen går

man frem på, følgende måte:

• Løsne knotten.

• Trekk ut braketten og sett den i den andre enden.

• Skyv braketten på fra venstre eller høyre.

• Klemmeplaten låses bak den fremre kanten av bordet.

• Bruk profilen (55) for kløyving av lave arbeidsstykker,

slik at det blir plass til påskyveren mellom bladet og

anlegget.

• Den bakre enden av anlegget skal flukte med fronten

av spaltekniven.

BRUKSANVISNING

• Overhold alltid sikkerhetsinstruksene og gjeldende

forskrifter.

• Sørg for at materialet som skal sages, er spent fast.

• Bruk bare et forsiktig trykk på verktøyet og trykk ikke

sidelengs på bladet.

• Unngå overbelastning.

Før maskinen tas i bruk

• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er

utslitt. Sagbladet må være konstruert for en

omdreiningshastighet som er større enn eller lik

maksimal omdreiningshastighet for sagen.

• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.

• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn

mot sagbladet.

• La motoren nå normal hastighet før du begynner å

skjære.

• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.

Bruk som sagbord (fig. 1)

På/av bryteren har i sagbordmodus en spennings-utløsningsfunksjon.

Hvis strømmen av en eller annen grunn

brytes, må du aktivere bryteren igjen manuelt.

• Ekstra sikkerhet: den hengslede sikkerhetslokket kan

5


Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

låses ved å sette en hengelås på bøylen. Lokket er

også en nødstopp-bryter ”som er lett å nå”, siden

man ved å trykke på lokket vil trykke inn

stoppknappen.

• Trykk på den grønne startknappen for å slå på

maskinen.

• Trykk på den røde stoppknappen for å slå

maskinen av.

Bruk som gjæringssag (fig. 2)

• Når du skal slå maskinen på, klemmer du sammen

hendelen for tilbaketrekking av vernet (14) og vrir

på utløserbryteren.

VANLIG SKJÆRING

Saging ved bruk som gjæringssag

Det er farlig å bruke sagen uten deksel.

Beskyttelsesdekselet må sitte på plass under saging.

Spenn alltid fast arbeidsstykket ved skjæring av ikke

jernholdige metaller.

Generelt bruk

• Ved bruk som gjæringssag låses saghodet

automatisk i den øvre ”hvile”-stillingen

• Ved å klemme på håndtaket frigjøres saghode.

• Forsøk aldri hindre det nedre vernet i å gå tilbake til

hvilestillingen når sagingen er ferdig.

• Den minimale lengden av materiale som sages er

10 mm.

• Når det sages materiale med kort lengde

(min. 190 mm på venstre eller høyre side av bladet),

anbefales det å bruke tilbehøret materialklemme.

• Når det sages PVC, må det legges et passende

trestykke under materialet som sages slik at det

støttes på riktig måte.

Vertikal rett kapping

• Sett det svingbare bordet til 0 O og pass på at låsestempelet

er låst.

• Trekk ned festeknotten til det svingbare bordet.

• Legg trematerialet som skal sages mot anlegget.

Ta tak i kontrollhåndtaket og trykk inn håndtaket.

• Slå maskinen på.

• La bladet sage fritt. Ikke bruk makt.

• Når sagingen er fullført, løftes saghodet til hvilestillingen

og trykker man på den røde stoppknappen.

For å unngå skader, må saghodet ikke hoppe tilbake

uten støtte.

Gjæring

• Innstill ønsket gjæringsvinkel.

• Pass på at klemmen til det svingbare bordet er godt

strammet.

• Pass på at dybdebegrenseren er riktig innstilt for å

unngå at bladet skjærer i bordet hvis vinkelen ikke er

45 O .

• Fortsett som for kapping i rett vinkel.

Norsk

Avfasing

• Løsne låsehåndtaket for avfasing og tipp hodet til

ønsket vinkel.

• Stram låsehåndtaket for avfasing.

• Fortsett som for kapping i rett vinkel.

Kombinert gjæring

Denne skjæringen er en kombinasjon av gjæring og

avfasing. Grensene er 45° gjæring/30° avfasing.

Disse grensene må ikke overskrides.

• Innstill vinkelen for avfasing og innstill deretter

vinkelen for gjæring.

Saging ved bruk som sagbord

• Pass alltid på at spaltekniven og bladvernet er riktig

oppstilt.

Kløving

• Sett bladet til riktig høyde.

• Riktig stilling på bladet er når spissen på tre tenner

befinner seg over toppen av trematerialet.

• Monter parallellanlegget ved å bruke enten profilen på

eller den på 60 mm. Materialet mellom anlegget og

bladet er det som holdes.

• Slå maskinen på.

• Før trematerialet langsomt under forsiden av det øvre

bladvernet, mens det holdes kraftig trykket mot

anlegget. La tennene utføre sagingen og ikke tving

trematerialet mot bladet. Bladets hastighet skal være

konstant.

Bruk til enhver tid en påskyver

• Når sagingen er ferdig, slås maskinen av ved å trykke

på den røde stoppknappen.

Avfasing

• Løsne låsehåndtaket for avfasing og sett bladet til

ønsket vinkel.

• For å unngå at materialet blir sittende fast mellom

bladet og anlegget, monteres anlegget på venstre

side av bladet.

• Fortsett som for vertikal kløyving.

Anleggsstillinger, ved bruk som sagbord (fig.1).

– Ved kløyving av tynne materialer brukes profilen på

10 mm av parallellanlegget med to høyder og settes

anlegget overfor den fremre enden av spaltekniven.

– Ved kløyving av tykkere materialer brukes profilen på

62 mm av parallellanlegget med to høyder.

– Ved kapping av smale og korte arbeidsstykker:

• Juster parallellanlegget med den lave profilen mot

bladet og monter bakenden av anlegget på linje med

forkanten av bladet.

• Sett arbeidsstykket mot gjæringsanlegget (ved 0 O eller

90 O ) og skyv gjæringsanlegget for å utføre snittet.

• For å unngå at små stykker som skjæres av blir

liggende mot bladet, lages det et kileformet trestykke

som klemmes fast til den bakre kanten av arbeidsbordet,

tilstrekkelig nær høyre side av bladet til at

materialet som skjæres av automatisk føres til høyre.

6


Kapp-/gjær-/klyvsag KMS205AW

Norsk

For kløyving av smale (< 120 mm) og lange arbeidsstykker:

• Sett anlegget i bakerste stilling for å opprettholde

nøyaktigheten ved lange snitt.

• Skyv arbeidsstykket med begge hender (en på hver

side av bladet).

• Bruk en påskyver i nærheten av bladet.

• Støtt lange arbeidsstykker ved utmatingssiden.

For kløyving av bredere (> 120 mm) arbeidsstykker:

• Juster anlegget forover hvis materialet som skjæres

har en tendens til å bli sittende fast mellom bladet

eller spaltekniven og anlegget.

TRANSPORT

Ved transport av maskinen må den alltid være innstilt

som sagbord med øvre bladvern montert. Slå sammen

bena.

VEDLIKEHOLD

Din maskin er konstruert slik at den kan brukes i lang

tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende

drift avhenger av riktig behandling og regelmessig

rengjøring av maskinen.

SMØRING

Motorens lagre er smurt og er vanntette.

• Det svingbare bordet smøres regelmessig med litt

olje der hvor lagerflaten glir på den faste delen av

bordet.

• Steder hvor det samler seg sagflis og støv rengjøres

regelmessig med en tørr kost.

UTSLITT VERKTØY OG MILJØET

Vern naturen. Kast ikke produktet sammen med annet

avfall når det er utslitt. Lever det til kildesortering eller

til et serviceverksted.

SERVICE

Dersom det skulle oppstå feil med maskinen, lever den

til et autorisert serviceverksted.

På grunn av forskning og utvikling kan ovenstående

spesifikasjoner bli endret, noe som ikke blir opplyst separat.

7


Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

Svenska

TEKNISK DATA:

Typ:

KMS205AW

Nätspänning:

230V/50Hz

Effekt:

1200W

Hastighet obelastad: 3000 v./min

Såg klinga dimension: Ø205x30mm/24T

Art.no: 590361

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs denna bruksanvisning noga! Spara den!

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att

minska risken för brand, elstöt eller personskada. Läs

hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång

den här apparaten och spara instruktionerna.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar. Gummihandskar

och halkfria skor rekommenderas vid

utomhusarbeten. Använd hårnät om du har långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade. Kontrollera

förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt

om de är skadade. Håll hantagen torra, rena och

fria från olja och fett.

8

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att strömbrytaren

är frånslagen när du sätter i stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller anordning

än vad som rekommenderas i denna instruktion

eller i katalog kan innebära risk för personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande säkerhetsbestämmelserna.

Reparation får endast utföras av

en behörig elektromontör, i annat fall kan användaren

råka ut för olycksfall.

ANDVÄND HÖRSELSKYDD

Ljudnivå vid bearbetning av olika material kan variera, ibland

överstiger nivån 85dB(A)). För att skydda dig själv,

andvänd alltid hörselskydd.

SÄTT FAST ARBETSSTYCKET

Andvänd skruvtvingar eller ett skruvstycke för att hålla

fast arbetsstycket. Det är säkrare än att andvända handen

och du får bägge händerna fria för arbetet.

TAG BORT NYCKLAR

Kontrollera att nycklar och justerverktyg har tagits bort

från elverktyget innan det startas.

EXTRA SÄKERHETSREGLER

FÖR VÄNDSÅGSMASKINER

• Andvänd inte sågen till annat än aluminium, trä eller

liknande material.

• Anslut maskinen till en dammsamlare när du sågar trä.

• Välj det sågblad som är avsett för det material som

ska sågas.

• Andvänd sågblad som slipats på rätt sätt. Observera

maxhastigheten som anges på sågbladet.

• Andvänd endast sågbladet som rekommenderas av

tillverkaren och som motsvara normen EN-847-1.

• Försäkra dig om att golvytan runt maskinen är plan,

välskött och fri från lösa föremål, så som träflisor och

sågavfall.


Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

• Se till att det finns tillräcklig allmän- eller punktbeslysning.

• Andvänd lämplig skyddsutrustning när det krävs, bland

annat:

– Hörselskydd för att minska risken för hörselskador.

– Munskydd för att minska risken för att inandas

hälsofarligt damm

– Hanskar för att ta i sågblad och vassa material.

Sågblad bör bäras i hållare där det är möjligt.

• Undvik att avlägsna sågavfall eller andra delar av

arbetet fråan sågytan medan sågen är i funktion och

såghuvudet inte befinner sig i viloläge.

• Byt ut iläggsskivan i bordet när den är sliten.

• Anmäl fel på maskinen, samt på skydd och sågblad,

till din försäljare så snart du upptäcker dem.

• Försäkra dig om att den övre delen av sågbladet är

helt dolt när sågen andvänds som geringssåg.

Andvänd inte sågen om inte skydden ärnedfällda,

fungerar som de ska och väl underhållna.

• Se till att armen är säkert fixerad i arbetsläget när

sågen andvänds i sågbänken.

• Se till att armen är säkert fixerad när du fasar i

sågbänksläge.

• Spåra förstiktigt nåar du andvänder sågbänken genom

att andvända tillbörliga skyddssystem. Klyvning är inte

tillåtet.

Särskilda säkerhetsregler för geringssågar

• Kontrollera att sågklingan roterar åt rätt håll.

Kontrollera att klingan är skarp. Andvänd varken

mindre eller större sågklingor än vad som

rekommenderas. Se ”teknisk data” för information om

sågklingans storlek.

• Kontrollera att alla reglage och spärrar är åtdragna

innan du startar sågen.

• Kontrollera med jämna mellanrum att ventilerna på

sågen ej är igensatta av damm och spån.

• Drag ut stickkontakten ur väggen innan du utför

underhållsarbete eller byter sågklinga.

• Läs bruksanvisningen innan du andvänder tillbehör till

sågen. Fel andvändning kan medföra person- och

materialskador.

• Se till att motorn når fullt varvtal innan du börjar såga.

• Släpp upp såghuvudet från sågsnittet innan du släpper

strömbrytaren.

• Sätt inte in något föremål i fläkten för att stanna

motoraxeln.

• Håll händerna borta från sågklingan när strömmen är

ansluten.

• Såga inte extremt små bitar.

• Försök inte stoppa sågklingan genom att pressa något

föremål mot klingan. Det kan orsaka mycket svåra

personskador.

• Andvänd aldrig skadade sågklingor.

• Såga inte i järnhaltiga metaller eller murverk med

denna såg.

• Andvänd inga slipskivor.

• Såga aldrig ferrometaller. Icke- ferrometaller eller

murverk.

Tillkommande säkerhetsföreskrifter

för sågbänkar

• Se till att bladet roterar i rätt riktning och att tänderna

pekar mot sågbänkens framsida.

Svenska

• Se till att alla klämhandtag är åtdragna innan du börjar

utföra något arbete.

• Se till att alla flänsringar för blad och spindel är rena

och att flänsringens försänkta sida ligger mot bladet.

Drag åt spindelmutteren stadig.

• Håll sågbladet vasst och välriktat.

• Håll klyvkniven inställd på rätt avstånd från bladet-max

5 mm

• Andvänd aldrig sågen utan både det övre och det

undre bladskyddet på plats.

• Håll händerna undan från sågbladets bana.

• Frånkoppla maskinen från strömnätet inna du bryter

blad eller utför underhållsverksamheter.

• Andvänd alltid ett skjutträ och se till att du inte håller

händerna närmare sågbladet än 150mm medan du

sågar.

• Försök aldrig köra på fel nätspänning.

• Smörj aldrig bladet medan det löper.

• Sträck dig aldrig bakom sågbladet.

Kvarstående risker

Nedanstående risker före ligger alltid vid bruk av denna

såg:

Âven om man följer relevanta säkerhatsföreskrifter och

tillämpar alla säkerhetsanordningar kan vissa kvarstående

risker inte undvikas. Dessa är:

– Hörsleksada

– Risk för olyckor orsakade av det roterande sågbladets

oskyddade delar.

– Risk för kroppsskada vid bladnyte

– Risk att klämma fingrarna när skyddskåporna öppnas.

– Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid

sågning av trä, i synnerhet ek, bok och MDF.

KONTROLL AV FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör

som kan ha uppståtti samband med transport.

• Läs noga igenom handboken och förvissa dig om att

du förstår instruktionerna innan du börjar andvända

maskinen.

• Avlägsna sågen förstiktigt från förpackningsmaterialet.

BESKRIVNING (FIG.1 + 2)

Din vändsågmaskin är konstruerad för att tjänstgöra som

geringssåg eller som sågbänk för att enkelt, noggrant

och riskfritt utföra de fyra grunläggande såginstruk-tionerna

klyvning, kapning,fasning och gering i följande material:

trä, träprodukter, aluminium och plast.

Geringsfuktion

Som geringssåg kan sågmaskinen andvändas i vertikalt,

gerings- eller fasingsläge.

Sågbänkfunktion

När sågmaskinen vrids runt sin centrala axel kan den

andvändas för standard-klyvningsarbeten och för sågning

av breda delar genom att mata arbetstycket manuelt

längs sågbladet.

A) Beskrivning

1 Dammpåse

2 Sågbord

3 Låshandtag för avfasning

4 Sidoplåtar

5 AV/PÅ-brytare m/nödstopp

9


6 Hopfällbara ben

7 Skruv

Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

B) Verktyg

8a Sexkantnyckel 8mm

8b Sexkantnyckel 6mm

8c Sexkantnyckel 5mm

8d Sexkantnyckel 4mm

C) Sågbord-modus

9 Påskjutare

10 Geringsanslag

11 Övre bladskydd

12 Spaltkniv

13 Höjddjusteringsratt

14 Parallellanslag

D) Gjeringssåg-modus

15 Flyttbart bladskydd

16 Handtag

17 Stoppare för svängbart bord

18 Anhåll

19 Svängbart bord

20 Undre bladskydd

SÅGNINGSKAPACITET SOM GERINGSSÅG MAX

Sågvinkel

Storlek material

H mm B mm

Vinkelrät kapning 55 180

Bordet vridet 45 O åt

höger för geringssnitt 55 125

Bordet vridet 45 O åt

vänster för gerinssnitt 55 125

Såghuvudet lutat 45 O

för fasning 42 180

SÅGNINGSKAPACITET SOM SÅGBÄNK

Djupställning

90° vertikal snitt 0–45 mm

45° fassnitt 0–30 mm

ELEKTRISK SÄKERHET

Den elektriska motorn är endast avsedd för en spänning.

Kontrollera alltid att spänningen på nätet motavarar

den spänningen som finns angiven på märkplåten.

Utbyte av kabel eller kontakt

Tänk på säkerhetsföreskrifterna när du ska byta sladden

eller kontakten. En kontakt med frilagda kopparledare

är livsfarlig om den kopplas i ett spänningsförande

eluttag.

BRUK MED FÖRLÄNGNINGSSLADD

Om du behöver andvända en förlängninssladd, andvänd

en godkänd förlängningssladd lämpad för den här maskinens

strömföbrukning. (se teknisk data ).

Minsta ledartjocklek är 1,5 mm. Om du andvänder en

sladdvinda, vira alltid av sladden fullständigt.

Svenska

MONTERING OCH INSTÄLLNING

Koppla alltid ur verktyget innan du börjar med montering

och inställning. Maskinen är förpackad som sågbänk för

att ta så liten plats som möjligt och är helt monterad för

geringssågfunktion så när som på benen, plastskyddet

under bordet och bladet.

UPPACKNING/HOPSÄTTNING AV MASKINEN (fig.3)

Viktigt!

Maskinen får aldrig bäras i sågbordet; sågbordet är inte

konstruerad för att bära vikten av maskinen.

• Ta tag i tvärstaget (20) och lyft maskinen ur lådan.

• Lägg maskinen ner på baksidan (se fig. 3).

• Fäll ut benen och var säker på att dom går i lås.

• Res upp maskinen till upprest position.

• Vid behov, justera för ojämnt golv med hjälp av

det justerbara benet (21).

MONTERING FÖR ANVÄNDNING SOM GERINGSSÅG

(fig. 5-10)

Viktigt!

Se till att det följande är genomförd innan sagen görs

om till geringssåg:

- Slå av maskinen med AV/PÅ-brytaren.

- Drag ur sladden.

- Vänta tills sågbladet har stannat helt.

• Lyft sågbladet maximalt med höjdjusteringsratten

(13), se fig. 5.

• Montera undre bladskyddet (26); häkta fast de två

hakarna i sågbordet och skruva fast bladskyddet med

hjälp av sexkantnyckel 5 mm (8c).

• KLÄMFARA!

DRAG INTE UT T-HANDTAGET MEDAN

MASKINEN GÅR! HÅLL FAST I SÅGBORDET

NÄR DET SVÄNGS RUNT! SE TILL ATT

SÅGBORDET GÅR ORDENTLIGT I LÅS!

• Drag ur T-handtaget (28) och sväng sågbordet

försiktigt runt (fig. 6).

• Koppla spånsugaradaptern på det lägre bladskyddet

till spånsugare eller liknande.

• Vrid ratten (30) medurs ett halvt varv för att justera

höjden (fig. 7).

• Lossa låsskruven (32) till spaltkniven (31)

MÄRK! Låsskruven (32) är en snabbjusteringsskruv;

man behöver inte skruva ut den helt, endast lossa och

drag från låsskruven, se fig. 9.

• Sväng upp spaltkniven, som visas på fig. 8, och

skruva till låsskruven.

• Montera anhållet (34) med ca. 5 mm avstånd från

sågområdet. Skruva till fästbrikkorna (33) med hjälp

av sexkantnyckel 4 mm (8d), se fig. 10.

BYTE AV SÅGBLAD

Viktigt!

Ta inte i sågbladet innan du är alldeles säker på att det

är avkylt. Vid byte av sågblad – var uppmärksam på

rotationsriktningen!

Byte av sågblad görs i geringsåg-läge med sågen

placerad för rak (90°) sagning.

10


Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

• Demontera undre bladskydd.

• Sänk såghuvudet, vrid ratten (65) medurs ett kvarts

varv och lyft såghuvudet långsamt till en horisontal

position tills ratten går i lås (se fig. 11).

• Ta bort pluggen (66) från skyddet och håll spindeln

med hjälp utav sexkantnyckel 8 mm (8a), se fig. 12.

• Lossna fästbulten (61) med hjälp av sexkantnyckel

6 mm (8b). MÄRK! Vänstergängad! (Fig. 13).

• Ta bort fästbulten (61) och bladflänsen (62) från

sågspindeln, fig. 13.

• Håll i sågbladet från undersidan och lossa det

försiktigt från spindeln, fig. 14.

• Rengör spindel, sågblad, bladfläns och fästbult.

• Sätt det nya sagbladet på plats, observara

rotationsriktningen.

• Använd inte:

- HSS eller HS-sagblad.

- Sågblad med synlig skada.

- Kapskivor.

Svenska

Bladet får inte vidröra det under bladskyddet.

• Drag bordets lossningsspak (50), lyft bordets

framkant och fäll tillbaka bordet 180° tills

spärranordningen automatisk spärrar den i

sågbänkläge. Ta bort undre bladskydd (53).

Inställning av klyvkniven (fig. 26)

I geringssågläge måste klyvkniven ställas. I sågbänkläge

står klyvkniven I rätt läge när dess topp inte mer än

2 mm under bladets övertsa tand och knivkroppens

båge inte mer än 5 mm från sågbladets tandspetsar.

Kniven måste även stå exakt i linje med sågbladets

baksida.

Montering av det övre bladskyddet (fig. 26)

Det övre bladskyddet (51) är konstruerat för att snabbt

och enkelt kunna fästas.

Andvänd aldrig maskinen som sågbänk utan det övre

bladskyddet ordentlig på plats.

INSTÄLLNINGEN AV GERINGSVINKELN VID

GERINGSSÅGFUNKTION (fig. 15, 16 og 17)

• Lyft vridbordets klämma (34), drag upp vridbordets

positionstapp (36) och vrid bordet ett kvarts varv motsols.

• Grip fast kontrollhandtaget, tryck in bladskyddets

öppningsspak och sänk sågen ungefär halvvägs.

• Vrid såghuvudet med sitt vridbord till önskat läge.

• Tryck ned vridbordets klämma (34). Vridbordets

positionstapp (36) griper automatisk.

• Med hjälp av markeringarna kan vridbordet ställas in

alla geringsvinklar åt vänster mellan 0° och 45°.

Gör alltid provsågning i en bit restträ för att kontrollera

inställningens noggrannhet

Inställning av fasvinkeln (fig J)

Såghuvudet kan lutas från vertikalt läge upp till 45∞ åt

vänster så att fassnitt kan göras vid alla vinklar mellan

gränser.

• Stå bakom maskinen och lossa fastklämmans

handtag (37).

• Luta såghuvudet till önskad vinkel på fasskalan.

Pilen sitter på fasbygelns fasta gjutstycke.

• Drag åt fasklämmans handtag (37) och lämna det i

våg rätt läge.

MONTERING FÖR SÅGBÄNKFUNKTION

Funktionsbyte från geringssåg till sågbänk

(fig. 20 - 28)

• Sätt bladet i 0 O kapningsläge med vridbordets

positionstapp (42) rätt placerad och vridbordets

klämma (43) spärrad.

• Lossa klyvknivens klämknapp så att klyvkniven

nätt och jämt kan svängas nedåt.

• Skjut klyvknivens bygel åt höger så att den smala

delen till höger griper i den befintliga springan i

gjutgodset och drag åt klämknappen.

• Avlägsna underbordsskyddet.

• Drag ned såghuvudet och sväng höjdinställningen (49)

tills dess griper.

• Vrid inställningens hjul (51) så att bladet och

klyvkniven sticker ut ur sågbänksbordet så att det ger

maximalt sågningsdjup vid sågbänksfunktion.

11

Montering och inställning av parallellanslaget

(fig. 27-28)

Parallellanslaget (57) för två höjder kan andvändas i två

lägen (pos. 55 - 56).

Parallellanslaget kan montera på båda sidor av bladet.

Vändning av anslaget till önskat läge går till så här:

• Lossa knappen.

• Drag ut hållaren och sätt tillbaka den i den andra

ändan.

• Skjut hållaren på bordet från bordet från vänster eller

höger.

• Klämmplattan griper bordets framkant.

• Andvänd 10 mm-profilen för klyvning av låga

arbetsstycken så att skjutträ ryms mellan bladet

och anslaget.

• Anslagets bakre ända ska stå i linje med klyvkniven

framsida.

BRUKSANVISNING

• Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och tillhörande

bestämmelser.

• Se till att alt material som ska sågas är ordentlig

fastspänt.

• Utöva endast lätt tryck mot maskinen och tryck aldrig i

klingans sidriktning.

• Undvik överbelastning.

Innan du börjar:

• Montera rätt sågklinga. Andvänd inga sågklingor som

är slitna. Apparatens högsta varvtal får inte överskrida

sågklingans.

• Försök aldrig såga mycket små bitar.

• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.

• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.

• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är

åtdragna.

Sågbänksfunktion (fig. 1 )

Strömbrytaren som andvänds för sågbänkfunktionen har

en nollspänningsutlösare: om maskinen kommer utan

spänning, måste strömbrytaren medvetet aktiveras på

nytt.


Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

• Extra skydd: den fällbara skyddstäckplattan kan

låsas genom att föra ett hänglås genom överfallet.

Plattan fungerar även som ”lätt träffad”

nödstoppknapp, eftersom stoppknappen trycksin

om man trycker mot plattans framsida.

• Starta maskinen genom att trycka på den gröna

startknappen.

• Stäng av maskinen genom att trycka på den röda

stoppknappen.

Geringsfunktion (fig. 2)

• Starta maskinen genom att hålla in spaken som drar

tillbaka skydden (14) samt vrider på pistolbrytaren.

GRUNLÄGGANDE SÅGNING

Sågning i geringssågläge

Maskinen är farlig om inte skydden andvänds. Alla skydd

måste sitta på plats vid sågning. Spänn alltid fast atbetsstycket

vid skärning av icke-järnhaltiga metaller.

Allmän hantering

• I geringssågläge spärras såghuvudet automatisk i sitt

övre viloläge.

• När öppningsspak kläms in lossas såghuvudet.

• Försök aldrig hindra det undre skyddet från att

återvända till viloläget när sågningen har utförts.

• Det avsågade materialets minimiläng är 10 mm.

• Vid sågning av korta stycken (min. 190 mm till vänster

eller höger om bladet) bör materialklämman

andvändas.

• Vid sågning av PVC-delar bör man under materialet

som ska sågas placera ett stödstycke av trä med en

kontraprofil så att man erhåller tillräckligt stöd.

Vertikal rätvinklig kapning

• Ställ in vridbordet på 0 ° och se till att positionstappen

har gripit.

• Drag ned vridbordets klämknapp.

• Placera trät som ska sågas mot anslaget. Grip tag i

kontrollhandtaget och tryck in öppningsspak.

• Starta maskinen.

• Låt bladet bita fritt. Tvinga inte sågen.

• Lyft efter avslutad sågning såghuvudet till sitt viloläge

och tryck på den röda stoppknappen.

Låt aldrig såghuvudet skjuta tillbaka utan att hålla i det.

Detta kan skada maskinen.

Geringssnitt

• Ställ in önskad geringsvinkel.

• Kontrollera att vridbordets klämma är stadig åtdragen.

• Kontrollera att djupbegränsningen är rätt inställd så

att bladet inte sågar i bordet vid andra vinklar än 45º.

• Följ samma procedur som för ”verikal rak kapning”.

Vinklade snitt

• Lossa fasklämmans handtag och luta huvudet till

önskad vinkel.

• Drag åt fasklämmans handtag.

• Följ samm procedur som för ”vertikal rak kapning”.

Svenska

Sammansatt geringssnitt

Det här är en kombination av ett geringssnitt och ett

vinklat snitt.

Gränserna är 45 ° gering /30 ° fas. Överskrid inte dessa

gränser.

• Ställ först in fasvinkeln och sedan geringsvinkeln.

Sågning i sågbänkläge

• Se alltid till att lyvkniven och bladskyddet står i

rått linje.

Klyvning

• Ställ in bladet till rätt höjd.

• Vid rätt bladposition sticker spetsarna av tre tänder

ovanför materialets yta.

• Montera parallellanslaget med antingen 10 mm eller

60 mm-profilen. Materialet mellan anslaget och

bladet är stycket som ska behållas.

• Starta maskinen.

• Mata arbetsstycket långsamt under det övre

bladskyddets framsida och håll det stadig tryckt mot

anslaget. Låt tänderna bita, tvinga aldrig trät längs

sågbladet. Bladet ska löpa med konstant hastighet.

Andväd alltid en påskjutare

• Stäng efter avslutad sågning av maskinen genom att

trycka på stoppknappen.

Vinklade snitt

• Lossa fasklämmans handtag och ställ in bladet I

önskad vinkel.

• Placera anslaget till vänster om bladet för att

förekomma att materialet fastnar mellan bladet och

anslaget.

• Fortsätt som vid vertikal klyvning.

Anslagslägen, sågbänkfunktion (fig. 1)

• Förklyvning av tunna arbetsstycken: andvänd

parallellanslagets 10 mm-profil och placera anslaget

mitt emot klyvknivens främre kant.

• För klyvning av tjockare material: andvänd parallellanslaget

60 mm-profil.

För kapning av smala och korta arbetsstycken.

• Ställ in parallellanslaget med den låga profilen mot

bladet och sätt anslagets baksida i linje med bladets

främre kant.

• Lägg arbetsstycket mot geringsanslaget (vid 0° eller

90°) och utför sågningen genom att skjuta

geringsanslaget.

• Förekom att korta avsågade bitar fastnar mot bladet

genom att göra en spetsig träkil och klämma den vid

arbetsbordets bakre kant, så nära bladets högra sida

att åtföljande avsågade stycken automatisk matas till

höger.

För klyvning av smala (


Kap-/ger-/bänksåg KMS205AW

Svenska

För klyvning av bredare (>120 mm) arbetsstycken:

• Flytta anslaget framåt om materialet som sågas

har lätt att fastna mellan anslaget och bladet

eller klyvkniven.

Tranport

För transport ska sågen alltid sättas i sågbänkläge med

det övre bladskyddet monterat.

SKÖTSEL

Din maskin har tillverkats för att, med så lite underhåll

som möjligt, kunna andvändas länge. Varaktig och tillfredsställande

andvändning erhålls endast genom noggrann

skötsel och regelbunden rengöring.

Smörjning

Motorns lager försmörjda och vattentäta.

• Vridbordets lageryta ska regelbundet smörjas lätt där

det löper över flänsen i det fasta bordet.

• Alla delar där spån och damm samlas bör regelbundet

rengöras med en torr borste.

FÖRBRUKADE MASKINER OCH MILJÖN

När din produkt är utsliten, skydda naturen genom att

inte slänga den tillsammans med vanlig avfall. Lämna

den till de uppsamlingsställen som finns i din kommun

eller till serviceverkstad.

Service

Skulle fel uppstå på maskinen, lämna då alltid in den till

en auktoriserad serviceverkstad.

På grund av forskning och utveckling kan ovanstående

specifikationer ändras vilket inte meddelas separat.

13


KMS205AW

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.5

Fig.6

Fig.7

14


KMS205AW

Fig.8

Fig.9

Fig.10

Fig.11

Fig.12

Fig.13

Fig.14

Fig.15

15


KMS205AW

Fig.16

Fig.17

Fig.18

Fig.19

Fig.20

Fig.21

Fig.22

Fig.23

16


KMS205AW

Fig.24

Fig.25

Fig.26

Fig.27

Fig.28

17


Svenska

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

FÖRSÄKRAN OM EU-ÖVERENSSTÄMMELSE

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B. Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Kap-/ger-/bänksåg

Märke ................Best Tools

Modell typ............KMS205AW

överensstämmer med följande norm

EN55014-1/A2:2002, EN61000-3-2/A2:2005

EN61000-3-3/A1:2001, EN55014-1/A1:2001

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle

tvister gjelder Kjøpsloven.

BEKREFTELSE OM EU-OVERENSSTEMMELSE

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industriveien 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Kapp-/gjær-/klyvsag

Merke ................Best Tools

Modell ................KMS205AW

er i overensstennelse med normene

EN55014-1/A2:2002, EN61000-3-2/A2:2005

EN61000-3-3/A1:2001, EN55014-1/A1:2001

Denna maskin är framställd med dubbelisoleringssystem

enligt EU-direktiv nr. 20. Dubbelisoleringen

erbjuder bättre elsäkerhet och kräver ingen jordning.

Denne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystem

i.h.t. EU-direktiv nr. 20. Dobbeltisoleringen

gir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording.

Kasserade elektriska produkter skall inte

kastas tillsammans med hushållsavfall.

För säker hantering, lämna maskinen vid

närmaste avfallsanläggning. Detta enligt

WEEE (Waste from Electrical and

Electronic Equipment) direktiv, gällande

från augusti 2005.

Kasserte elektriske produkter skal ikke

kastes sammen med husholdningsavfall.

Lever maskinen ved nærmeste avfallsmottak

for sikker behandling. Dette i henhold

til WEEE (Waste from Electrical and

Electronic Equipment) direktiv gjeldende

fra August 2005.

Trondheim, 2006-03-01

Trondheim, 1. mars 2006

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2006 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 590361

20

More magazines by this user
Similar magazines