Styresak 75-2012 Referatsaker til styret - Nordlandssykehuset

helse.nord.no

Styresak 75-2012 Referatsaker til styret - Nordlandssykehuset

Direktøren

Styresak 75-2012

Referatsaker til styret

Saksbehandler:

Gro Ankill

Saksnr.:

2011/2354

Dato:

05.11.2012

Følgende dokumenter legges frem som referatsaker for styret:

1. Varsel om tilsyn – ytre miljø av 05.03.2012, fra Fylkesmannen i Nordland.

2. Rapport og pålegg om redegjørelse av 12.04.2012, fra Fylkesmannen i Nordland.

3. Brev til Fylkesmannen i Nordland vedr Utsettelse og lukking av avvik jf brev av 12.04.2012

av 31.05.2012, til Fylkesmannen i Nordland.

4. Rapport etter branntilsyn 2012 Nordlandssykehuset Psykiatri av 16.05.2012, fra Salten

Brann IKS.

5. Svar på rapport etter branntilsyn av 27.08.2012, til Salten Brann IKS.

6. Akseptert tilbakemelding etter branntilsyn 2012 av 31.08.2012, fra Salten Brann IKS.

7. Melding om tilsyn i Ambulansetjenesten av 10.08.2012, fra Arbeidstilsynet.

8. Anmodning om opplysninger av 30.08.2012, fra Arbeidstilsynet.

9. Vedtak om pålegg – ambulansetjenesten av 16.10.2012, fra Arbeidstilsynet.

10. Tilsvar på vedtak om pålegg av 25.10.2012, til Arbeidstilsynet.

11. Rapport etter tilsyn med håndtering av humant beinvev ved Nordlandssykehuset HF av

23.10.2012, fra Helsetilsynet.

12. Varsel om tilsyn med blodbankvirksomheten ved Nordlandssykehuset HF av 28.02.2012. fra

Helsetilsynet.

13. Endelig rapport etter tilsyn med blodbankvirksomheten ved Nordlandssykehuset HF av

26.09.2012, fra Helsetilsynet.

14. Handlingsplan vedrørende retting av avvik fremkommet ved tilsyn med

blodbankvirksomheten NLSH 2012, til Helsetilsynet.

15. Mottatt handlingsplan for retting av avvik av 11.10.2012, fra Helsetilsynet.

16. Varsel om tilsyn med sykehusets overvåkning, observasjon og dokumentasjon i behandling

av pasienter i det postoperative forløp etter gastrokirurgiske inngrep av 02.02.2012, fra

Fylkesmannen i Nordland.

17. Endelig rapport fra tilsyn 4.-5. juni 2012 av 28.06.2012, fra Fylkesmannen i Nordland.

18. Rapport fra tilsyn med håndtering og vurdering av henvisninger og utredning av pasienter

med tykk- og endetarmskreft ved Nordlandssykehuset HF Bodø av 19.06.2012, fra

Fylkesmannen i Nordland.

Styresak 75/12 Møtedato: 14. november 2012 1


19. Plan for lukking av avvik gitt ved tilsyn i Nordlandssykehuset 24.04-26.04.2012 av

15.10.2012, til Fylkesmannen i Nordland.

20. Ang plan for lukking av avvik av 22.10.2012, fra Fylkesmannen i Nordland.

21. Agenda møte i Brukerutvalget 30.10.2012.

22. Protokoll fra møte i Brukerutvalget 30.10.2012.

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Avstemming:

Vedtak:

Styresak 75/12 Møtedato: 14. november 2012 2


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode

Eivind Hølaas, 75531567 05.03.2012 2012/1757

eho@fmno.no Deres dato Deres referanse

Nordlandssykehuset HF avd Bodø

8092 BODØ

Varsel om tilsyn ved Nordlandssykehuset HF avd Bodø

Vi viser til telefonkontakt om tilsynet med Deres Kristian Olsen Osnes.

Fylkesmannens miljøvernavdeling vil foreta tilsyn ved Deres virksomhet fredag den

16. mars 2012, kl. 09.00. Tilsynet er gebyrbelagt.

Dette brevet er en orientering om hva som vil være fokus på tilsynet, og hvordan det skal

organiseres.

Bakgrunn for tilsynet

Tema for tilsynet er ytre miljø, med fokus på internkontroll (risikovurderinger,

avvikshåndtering), håndtering av kjemikalier og farlig avfall, samt sikringstiltak for å

hindre utslipp av miljøgifter og forurensede stoffer til ledningsnettet. Vilkårene i tillatelse

til mottak, håndtering og behandling av avfall (datert13.2.2007) blir også kontrollert.

Gjennomføring

Tilsynet planlegges gjennomført på følgende måte:

1) Innledning der vi orienterer om bakgrunnen for tilsynet og virksomheten

orienterer litt om virksomheten og HMS-aktivitetene.

2) Undersøkelse der det først gjennomføres en samtale hvor vi ber om svar på

en del konkrete spørsmål knyttet til kontrollens hovedhensikt. Samtidig ser

vi på dokumenter som har relevans for kontrollen. Vi foretar til slutt en

fysisk kontroll av aktuelle anlegg og eventuelle områder for

avfallshåndtering, samt oppbevaring av helse og miljøfarlige kjemikalier og

farlig avfall.

3) Oppsummering der vi gir en kort muntlig fremstilling av eventuelle funn vi

har gjort, også eventuelle positive funn.

Statens hus Miljøvernavdelinga E-post

Moloveien 10, 8002 Bodø

postmottak@fmno.no

Telefon: 75 53 15 00 Telefon: 75 53 15 80 Internett

Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 53 16 80 www.fylkesmannen.no/nordland


Side 2 av 2

Innen en måned etter tilsynet vil virksomheten motta en tilsynsrapport hvor det gis konkrete

frister for å rette opp eventuelle avvik.

Vi ber videre om at følgende dokumentasjon er tilgjengelig under tilsynet:


Dokumentasjon på internkontrollaktiviteter knyttet til det ytre miljø (målsetning,

risikokartlegging, avvikshåndtering m.v.)

Dokumentasjon på levert farlig avfall (spesialavfall).

HMS datablad for kjemikalier og rutiner aktuelle for substitusjon

Dokumentasjon på egenkontroll av prosessavløpsvann

Vilkårene i tillatelse til mottak, håndtering og behandling av avfall (datert

13.2.2007)

Varsel om kontrollgebyr:

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning

(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse.

Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av

kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Nordlandssykehuset HF avd Bodø vil bli ilagt

et gebyr på kr 11 200,- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen

innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Ta gjerne kontakt dersom dere har spørsmål eller merknader.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)

seksjonsleder

Eivind Hølaas

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:

Bodø kommune

postmottak@bodo.kommune.no


I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I

Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode

Eivind Hølaas, 75531567 12.04.2012 2012/1757

fmnoeho@fylkesmannen.no Deres dato Deres referanse

Nordlandssykehuset HF avd Bodø

8092 BODØ

Tilsyn ved Nordlandssykehuset HF avd Bodø - rapport og pålegg om

redegjørelse - innhenting av kontrollgebyr

Vi viser til tilsyn gjennomført 16. mars 2012, samt varsel datert 5. mars 2012.

Vedtak

I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og avfall § 49 må

Nordlandssykehuset HF avd Bodø redegjøre skriftlig til Fylkesmannen for de tiltak

som er gjennomført for å rette opp registrerte avvik innen 31. mai 2012. Hvis ikke

avvikene da er rettet opp, må redegjørelsen inneholde en tidfestet, forpliktende plan

for hvordan disse skal rettes opp.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt

å varsle tvangsmulkt. Et vedtak om tvangsmulkt vil fattes med hjemmel i

forurensningsloven § 73.

Varsel om kontrollgebyr:

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning

(forurensningsforskriften) § 39-7 om gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse.

Gebyret skal dekke kostnader forbundet med forberedelse, gjennomføring og oppfølging av

kontrollen.

Fylkesmannen forhåndsvarsler med dette at Nordlandssykehuset HF avd Bodø vil bli ilagt

et gebyr på kr 11 200,- for kontrollen. Kommentarer til varslet kan sendes til Fylkesmannen

innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Under tilsynet ble det påvist følgende avvik:

Avvik 1

Avvik 2

Virksomhetens internkontrollsystem har mangler knyttet opp mot ytre miljø.

Virksomheten har ikke utarbeidet en prosedyre for substitusjon av

kjemikalier i sin internkontroll.

Det ble i tillegg påvist 1 anmerkning.

Statens hus Miljøvernavdelinga E-post

Moloveien 10, 8002 Bodø

postmottak@fmno.no

Telefon: 75 53 15 00 Telefon: 75 53 15 80 Internett

Telefaks: 75 52 09 77 Telefaks: 75 53 16 80 www.fylkesmannen.no/nordland


Side 2 av 4

Bakgrunn

Tema for tilsynet var ytre miljø, med fokus på internkontroll (risikovurderinger,

prosedyrer), håndtering av kjemikalier og farlig avfall, samt sikringstiltak for å

hindre utslipp av miljøgifter og forurensede stoffer til ledningsnettet.

Avvik betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og

sikkerhetslovgivningen.

Anmerkning er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å

ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var

• lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

• forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

• forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

• lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)

• forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre

produkter (produktforskriften)

• forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

(internkontrollforskriften)

Gjennomføring

Hele tilsynet ble gjennomført med en varighet på ca. 3 timer. Fra Nordlandssykehuset HF

avd Bodø deltok Bjørnar Liland (prosjektleder), Geir Jørgensen (seksjonsleder

snekker/maler), Hallgeir Karlsen (avdelingsleder drift og vedlikehold), Bjørn Amundsen

(bioingeniør), Mari Darell (bioingeniør), Tove Hvassing (avdelingsleder lab), Olav Westvig

(seksjonsleder VVS), Terje Svendsen (kvalitetsleder HF) og Børre Johnsen (leder seksjon

for smittevern). Fra Fylkesmannen deltok Hege Rasmussen, Inger Katharina Gregersen og

Eivind Hølaas (tilsynsleder).

Fylkesmannen orienterte først om bakgrunnen for kontrollen og praktiske detaljer rundt

gjennomføringen. Videre ble virksomheten bedt om å svare på en del spørsmål knyttet til

internkontrollen for helse, miljø og sikkerhet og om oppfølgingen av aktuelt regelverk. Det

ble også foretatt en befaring på sykehuset. Tilslutt ble det gitt en kort muntlig redegjørelse

over registrerte funn.

Registrerte avvik

Avvik 1

Virksomhetens internkontrollsystem har mangler knyttet opp mot

ytre miljø.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 punkt 6.

Begrunnelse

Under tilsynet kunne det ikke dokumenteres en skriftlig risikovurdering med hensyn på ytre

miljø. Det fantes heller ikke noen beskrevne handlingsplaner knyttet til ytre miljø. En

risikovurdering bør ta hensyn til utslipp til luft, vann og grunn. En slik risikovurdering må

beskrive sannsynligheten for at en uønsket hendelse skal inntreffe og konsekvensene av

hendelsen dersom den inntreffer.


Side 3 av 4

Virksomheten har et vakuum system på laboratoriene som suger etanol og formalin over i

en oppsamlingstank. Denne tanken blir med jevne mellomrom tømt og innholdet blir levert

som farlig avfall til godkjent mottak. Fortynnede kjemikalieblandinger ble derimot sluppet

ut i sluken. Det må derfor foretas en vurdering av hvilke kjemikalieblandinger som kan

slippes ut i det ordinære avløpet, og hvilke som må samles opp og leveres som farlig avfall.

Virksomheten hadde en generell oversikt over typer farlig avfall som kan oppstå, men

manglet en spesifikk gjennomgang av virksomhetene med vurdering av hva som kan

oppstå, og i hvilke mengder. Det fantes f.eks. ingen deklarasjonsskjemaer på at spraybokser

var levert til godkjent mottak. Virksomheten må som en del av sitt internkontrollsystem

gjennomgå rutiner for å fange opp at alle fraksjoner farlig avfall er kommet med ihht

regelverket (dvs kartlegging og risikovurdering ihht internkontrollforskriftens § 5, pkt 6

og 7).

Avvik 2

Virksomheten har ikke utarbeidet en rutine for substitusjon av

kjemikalier i sin internkontroll.

Avvik fra: internkontrollforskriften § 5 pkt 6 og 7. Produktkontrolloven § 3.

Begrunnelse

Substitusjonsplikten innebærer at virksomheter som bruker helse- og miljøfarlige

kjemikalier skal vurdere om det finnes alternativ som medfører mindre risiko for helse- og

miljøfarlig virkning. Dersom det finnes alternative produkter skal virksomheten velge dette

alternativet dersom det kan skje uten urimelig kostnad eller ulempe.

Virksomheten opplyste under tilsynet at de har et elektronisk stoffkartotek (Eco-online) for

å holde orden på kjemikaliene, og for å holde oversikt over at sikkerhetsdatablad er riktige

og oppdaterte. I tillegg hadde de permer med papirkopier av sikkerhetsdatablad på alle

avdelinger.

Virksomheten har byttet ut/fjernet noen helse- og miljøfarlige kjemikalier. Et eks. er at de

har gått over til xylen fri patalogilab, noe som er et godt tiltak.

Det finnes imidlertid ikke noen rutiner rundt anskaffelser av kjemikalier. For en virksomhet

på denne størrelsen forventes det at det skal finnes dokumenterte skriftlige rutiner som

beskriver hvordan bedriften arbeider med oppfyllelse av substitusjonsplikten, dvs. i rutinen

må det være presisert for hvordan substitusjonsplikten bygges inn i bruken av Eco-online.

Anmerkn. 1 Det mangler merking av farlig avfall på avfallslageret.

Referanse: avfallsforskriften § 11-2.

Kommentar:

Under tilsynet ble det observert farlig avfall inne på avfallslageret som manglet merking

med avfallstype. Det er viktig at alle fraksjoner merkes under lagring for å hindre

feilsortering og sammenblanding av avfall, og for å sikre rett levering og håndtering videre.


Side 4 av 4

Klageadgang

Avgjørelsen kan påklages til Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) av sakens parter

eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt underretning om

avgjørelsen er kommet fram til vedkommende part. En eventuell klage skal angi det vedtak

som det klages over, og den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes, og andre

opplysninger av betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen i

Nordland, 8002 Bodø.

En eventuell klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller

Klif kan etter anmodning, eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal iverksettes før

klagefristen er ute eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42. Avgjørelsen av

spørsmålet om iverksettelse kan ikke påklages.

Partene har rett til å se sakens dokumenter i henhold til forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Fylkesmannen vil på forespørsel kunne gi nærmere opplysninger om behandlingen av

saken.

En eventuell klage på vedtak om gebyrsats gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte

gebyret må betales i samsvar med gjeldende vedtak. Dersom Klif imøtekommer klagen, vil

det overskytende beløpet bli refundert.

Med hilsen

Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)

seksjonsleder

Eivind Hølaas

rådgiver

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift.

Kopi til:

Bodø kommune

postmottak@bodo.kommune.no


Senter for drift og eiendom

Bodø

Fylkesmannen i Nordland

Molovegen 10

8003 BODØ

Deres ref.:

2012/1757

Vår ref.:

2012/1140/BLI004

Dato:

31.5.2012

Nordlandssykehuset HF, utsettelse og lukking av avvik

Det vises til vedtak av 12.4.2012 der det er registrert 2 avvik som må rettes opp:

”Avvik 1: Virksomhetens internkontrollsystem har mangler knyttet opp mot ytre miljø.”

”Avvik 2: Virksomheten har ikke utarbeidet en prosedyre for substitusjon av kjemikalier i sin internkontroll.”

Avvik 1:

For å lukke dette avviket trengs det en helhetlig skriftlig risikovurdering. Denne jobben er så pass omfattende og

krevende at vi vil ikke kunne ha denne klar til fristen 31.5.2012. Det søkes med dette om utsettelse for å lukke dette

avviket. Vi ber om at fristen for å lukke dette avviket settes til 31.12.2012.

At dette tar såpass lang tid må begrunnes med at Nordlandssykehuset er i gang med å miljøsertifisere sykehuset etter

ISO 14001 og en slik skriftlig risikovurdering vil være en del av dette prosjektet. Sykehusene i Sentrum, Rønvik,

Lofoten og Vesterålen også skal inkluderes i dette prosjektet. (Alle hører inn under Nordlandssykehuset HF.)

I tillegg vil det være ferieavvikling og permisjon av nøkkelpersonell som skal utføre denne risikovurderingen så

derfor må vi be om mer tid til å gjennomføre lukking av dette avviket.

Avvik 2:

Det er nå laget en prosedyre for substitusjon i vårt kvalitetsstyringssystem. Denne prosedyren er løftet opp til

foretaksnivå og gjelder derfor alle sykehusene i Nordlansdssykehuset HF. Vi ber med dette at avvik 2 blir lukket.

(Se vedlegg ”Stoffkartotek og innkjøp av kjemikalier”)

Med vennlig hilsen

Paul Martin Strand

Sykehusdirektør

Bernt Toldnes

Drift-og eiendomssjef

Vedlegg: Prosedyrebeskrivelse ”Stoffkartotek og innkjøp av kjemikalier”

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler

Nordlandssykehuset HF Prinsensgate 164, Bodø Internett: Bjørnar Liland

Senter for drift og

www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 75534000

eiendom

PB 1480 Kontonr: 4500.56.06431

8092 Bodø Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no


Senter for Drift og Eiendom

SALTEN BRANN IKS

v/ Jan – Ivar Nordvik

Dronningens gate 56

8006 BODØ

Deres ref.:

Ingen.

Vår ref.:

2012/ 104

Dato:

27.08.2012

Svar – Rapport – Branntilsyn – NLSH HF Psykiatri Rønvik – 14.05.2012

Viser til branntilsyn utført den 14.05.12 i Kløveråsveien 1, Gårsnr: 38, Br.nr: 3 og tilsynsrapport

fra Dere. Det ble avdekt 4 avvik og 3 anmerkninger i forbindelse med tilsynet. Kommentarer for

lukking på avvikene og anmerkningene finnes videre i svaret fra Nordlandssykehuset HF.

Avvik

Avvik 4.1:

Tilstandsrapportene fra COWI er gjennomgått, satt inn i tabellform og systematisert i fag dvs.

bygg, VVS/ maskin og elektro. Arbeidet med å lukke avvikene er startet opp og det har vært

arrangert et statusmøte med alle fag. Det vil i løpet av høsten 2012 bli arrangert 4 statusmøter der

det er fokus ift fremdrift på hva som er blitt lukket og hva som ikke er blitt lukket. De avvik som

representerer høy risiko blir først prioritert. Møtene blir avholdt den 18 i hver måned fra og med

18.09.2012 til og med 18.12.2012 fra 09:00 til 11:00. Alle avvik som lukkes dokumenteres av

seksjonsleder for hvert fag.

Avvik 4.2:

Det er ved flere anledninger blitt observert at branndører blir holdt i åpen stilling ved hjelp av

trekiler, skrujern, håndduker eller lignende. For å unngå at dette skjer, er dette noe vi tar med i

den grunnleggende brannvernopplæringen ”Grunnleggende teorietisk brannvernopplæring i

NLSH HF” for sykehusets ansatte.

Avvik 4.3:

Oppfølging av rapport fra Norconsult, intern rapport elektro NLSH HF og oppgradering av

nødlysanleggene tas parallelt med lukkingen av avvikene ifm avvik 4.1 fra Dere. Seksjonsleder

for elektro er ansvarlig for å følge opp og dokumentere dette arbeidet.

Avvik 4.4:

Det vil etter at arbeidet i pkt Avvik 4.1 er ferdigstilt, bli utført en brann risikovurdering med

fokus på energikilder og sykehusets drift.

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler

Nordlandssykehuset HF Prinsensgate 164, Bodø Internett: Kristian Olsen Osnes

Senter for drift og

www.nordlandssykehuset.no Dir. tlf 75578142

eiendom

PB 1480 Kontonr: 4500.56.06431

8092 Bodø Org.nr /MVA: 983.974.910 E-post: postmottak@nlsh.no


Anmerkninger

Anmerkning 1:

Orienteringsplaner og merking skal forbedres.

Anmerkning 2:

Dette er tatt opp i statusmøte med seksjonsleder for VVS/ maskin og kjennskap til objektet skal

inn i opplæringsprogrammet for Teknisk Vakt NLSH HF Bodø/ Rønvik. Opplæringsprogrammet

blir deretter lagt inn som en prosedyre i kvalitetssystemet Docmap.

Anmerkning 3:

Tas opp med klinikksjef for Psykiatrien.

Med vennlig hilsen

Paul Martin Strand

Sykehusdirektør

Lars Eirik Hansen

Fungerende Drift- og eiendomssjef

Vedlegg: 2 stk.

Brannrapport Kløveråsveien

Brannrapport Mellomåsen

Side 2 av2


Nordlandssykehuset HF

v/administrerende direktør

Postboks 1480

8092 BODØ

DERES REF: / YOUR REF:

2012/1425/TESV

VÅR REF: / OUR REF:

DATO: / DATE:

2012/660 II TBL . oktober 2012

Rapport etter tilsyn med håndtering av humant beinvev ved

Nordlandssykehuset HF

Statens helsetilsyn oversender den endelige rapporten fra tilsynet som ble gjennomført

i henhold til Forskrift om håndtering av humane celler og vev, ved

Nordlandssykehuset HF 18. september 2012.

Rapporten er endelig og vil bli lagt ut på www.helsetilsynet.no.

Det ble avdekket to avvik under tilsynet. Statens helsetilsyn har allerede mottatt

dokumentasjon som viser at Nordlandssykehuset HF har iverksatt tiltak for å rette opp

forholdene.

Vi har gjennomgått dokumentasjonen for korrigerende tiltak og anser at oppfølgingen

er tilfredsstillende. Statens helsetilsyn avslutter med dette tilsynet med

Nordlandssykehuset HF.

Statens helsetilsyn

Norwegian Board of

Health Supervision

Org. nr.: 974 761 394

Postadresse / Postal address:

Pb 8128 Dep,

NO-0032 OSLO, Norway

Besøksadresse / Street address:

Calmeyers gate 1

Fakturaadresse / Invoice address:

Statens helsetilsyn

Fakturamottak DFØ

Pb 4104, 2307 Hamar

fakturamottak@helsetilsynet.no

Tlf. / Tel.: (+47) 21 52 99 00

Faks / Fax: (+47) 21 52 99 99

E-post / E-mail:

postmottak@helsetilsynet.no

Internett: www.helsetilsynet.no


2

Takk for godt samarbeid ved gjennomføringen av tilsynet og lykke til med det videre

kvalitetsarbeidet!

Tone Blørstad

seniorrådgiver

Kopi til:

Statens legemiddelverk

Helsedirektoratet

Fylkesmannen i Nordland

Inger-Lise Thofte, Fagansvarlig operasjonssykepleier (e-post)

Terje Svendsen, Kvalitetsleder NLSH HF (e-post)

Saksbehandler: Tone Blørstad, tlf. 21 52 99 94


Rapport fra tilsyn med håndtering av humant beinvev

ved

Nordlandssykehuset HF

Tidsrom for tilsynet:

Kontaktperson i virksomheten:

13. juni 2012 – 22. oktober 2012

Inger-Lise Thofte

Sammendrag

Statens helsetilsyn har i henhold til forskrift om håndtering av humane celler og vev

gjennomført tilsyn med håndtering av humant beinmateriale ved Nordlandssykehuset

HF.

Denne rapporten beskriver avvik som ble avdekket under tilsynet.

Tilsynet omfattet hvordan følgende utvalgte oppgaver blir ivaretatt:

• Oppbevaring av beinmateriale

• Sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt

• Hindring av sykdomsoverføring via beinmateriale

• Sporbarhet for produkter og materialer som kommer i kontakt med beinmateriale

Dette te ble undersøkt ved hjelp av virksomhetsrapportskjema, dokumentgjennomgang og

tilsynsbesøk med stikkprøver.

Tilsynet har avdekket to avvik:

Avvik 1:

Nordlandssykehuset HF oppfyller ikke kriteriene for annen gangs testing av beinvevsdonorer.

Vurdering av donors egnethet dokumenteres ikke.

Avvik 2:

Nordlandssykehuset HF har ikke etablert praksis for sporbarhet til produkter og materialer

som kommer i kontakt med beinvev.

Dato:

Tone Blørstad

revisjonsleder

Linda Grytten

revisor

Side 1 av 7


Innhold

Sammendrag ............................................................................................................. 1

1. Innledning .......................................................................................................... 3

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold ............................................ 3

3. Gjennomføring ................................................................................................... 3

4. Hva tilsynet omfattet ......................................................................................... 4

5. Funn .................................................................................................................... 4

6. Regelverk ........................................................................................................... 5

7. Dokumentunderlag ............................................................................................ 6

8. Deltakere ved tilsynsbesøket ........................................................................... 7

Side 2 av 7


1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter tilsyn ved Nordlandssykehuset HF i perioden 13. juni 2012 -22.

oktober 2012. Tilsynet inngår som en del av den planlagte tilsynsvirksomhet Statens

helsetilsyn gjennomfører i henhold til forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved

håndtering av humane celler og vev av 1. juli 2008.

Statens helsetilsyn er gitt myndighet til å føre tilsyn med helsetjenesten etter lov om statlig

tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 1 og forskrift om håndtering av humane celler og vev

§ 56.

Formålet med tilsynet er å vurdere om virksomheten ivaretar ulike krav i lovgivningen

gjennom sin internkontroll (sitt kvalitetsstyringssystem). Tilsynet omfattet undersøkelse av:

• Hvilke tiltak virksomheten har for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelse av

lovgivningen innenfor de tema tilsynet omfatter

• Om tiltakene følges opp i praksis og om nødvendig korrigeres

• Om tiltakene er tilstrekkelige for å sikre at lovgivningen overholdes

Rapporten omhandler avvik som er avdekket under tilsynet og gir derfor ingen fullstendig

tilstandsvurdering av virksomhetens arbeid innenfor de områder tilsynet omfattet.

• Avvik er mangel på oppfyllelse av krav gitt i eller i medhold av lov eller forskrift

2. Beskrivelse av virksomheten - spesielle forhold

Beinbankvirksomheten ved Nordlandssykehuset HF er lagt til avdeling Bodø, Kirurgisk og

ortopedisk klinikk, Ortopedisk enhet. Helseforetaket fikk 1. mars 2011 godkjenning fra

Helsedirektoratet for håndtering av humant beinvev. Godkjenningen omfatter donasjon, uttak,

oppbevaring og merking av humant beinvev beregnet til allogen transplantasjon til

mennesker. Nordlandssykehuset HF benytter beinvevet ved egen operasjonsavdeling og

mottar heller ikke beinvev fra andre virksomheter.

3. Gjennomføring

Tilsynet omfattet følgende aktiviteter:

Varsel om tilsyn og virksomhetsrapportskjema ble sendt 13. juni 2012.

Oversikt over dokumenter virksomheten har oversendt i forbindelse med tilsynet er gitt i

kapitlet Dokumentunderlag.

Gjennomgang og vurdering av oversendte dokumenter.

Tilsynsbesøk ble gjennomført 18. september 2012. Det ble gjennomført befaring i

virksomhetens lokaler ved sykehuset i Bodø med stikkprøver av hvordan oppgaver blir

gjennomført i praksis og dokumentert.

Oversikt over dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynsbesøket er gitt i kapitlet

Dokumentunderlag.

Sluttmøte ble holdt 18. september 2012.

Side 3 av 7


4. Hva tilsynet omfattet

Formålet med forskriften er å fastsette kvalitets- og sikkerhetsstandarder ved håndtering av

humane celler og vev til anvendelse på mennesker for å oppnå et sterkt vern av menneskers

helse, herunder unngå at sykdommer overføres via celler og vev.

Statens helsetilsyn har undersøkt om Nordlandssykehuset HF utfører og har

standardprosedyrer for følgende oppgaver i tråd med kravene i forskriften:

• Oppbevaring av beinmateriale

• Sporbarhet fra donor til mottaker og omvendt

• Hindring av sykdomsoverføring via beinmateriale

• Sporbarhet for produkter og materialer som kommer i kontakt med beinmateriale

Vi har vurdert hvordan ledelsen følger opp disse viktige oppgavene, med vekt på:

• Opplæring av ansatte som håndterer beinmateriale

• Skriftlige prosedyrer

• Avvikssystemer og meldeordninger

• Jevnlig og systematisk gjennomgang av aktiviteten ved for eksempel interne

revisjoner og ledelsens gjennomgang

5. Funn

Avvik 1:

Nordlandssykehuset HF oppfyller ikke kriteriene for annen gangs testing av beinvevsdonorer.

Vurdering av donors egnethet dokumenteres ikke.

Avvik fra følgende krav: Forskrift om håndtering av humane celler og vev § 15

Eksklusjonskriterier, § 16 Valg av levende donorer, § 17 Obligatoriske

laboratorieundersøkelser for donorer, § 19 Tidspunkt for uttak av blodprøver eller andre

prøver fra levende donor, § 25 Prosedyrer ved utvelgelse, evaluering og testing og § 34

Oppbevaring og frigivelse av produkter bokstav d

Avviket bygger på følgende:

• PR27605 versjon 1.6 Høsting og bruk av ben i benbank angir at sekretær innkaller

pasienten til 6 måneders kontroll og SJ3855 versjon 1.2 Samtykkeskjema for donor til

beinbank har avkryssingsfelt for Serologi før operasjon og Serologi 6 måneder.

Gjennomgang av 8 donorjournaler for klarerte bein viste at 3 annen gangs prøver var

tatt mindre enn 6 måneder etter donasjonsprøven. Det var kvittert for mottatte

prøvesvar i rubrikken for Serologi 6 måneder.

• PR27605 versjon 1.6 Høsting og bruk av ben i benbank angir at sekretær innkaller

pasienten til 6 måneders kontroll, men det angis ikke hvilke blodprøver som skal

rekvireres.

SJ3855 versjon 1.2 Samtykkeskjema for donor til beinbank har avkryssingsfelt for

Serologi før operasjon og Serologi 6 måneder, men det angis ikke hvilke serologisvar

som kreves for at beinvevet skal kunne klareres for bruk til mennesker.

Svarutskrifter som viser prøvesvar fra annen gangs prøvetaking, inneholder kun svar

på HIV og HCV.

Side 4 av 7


• RL2581 versjon 1.3 Utvelgelse av donor til beinbank lister opp nødvendige krav og

grunner til Utelukkelse av donor til benbank. Det fremgår ikke om disse kriteriene

gjennomgås og dokumenteres for hver enkelt beinvevsdonor. Gjennomgang av 18

donorjournaler viste at vurdering av donor i henhold til eksklusjonskriteriene ikke

dokumenteres.

Kommentar:

Forskrift om håndtering av humane celler og vev krever at prøvetaking og

laboratorieundersøkelser skal gjentas etter minst 6 måneder og omfatte minstekravet til

analyser (HIV, HBsAg, Anti-HBc, Anti-HCV og Syfilis). I tillegg kreves det at

donorevalueringen skal dokumenteres og underskrives av helsepersonell med nødvendige

kvalifikasjoner for formålet.

Avvik 2:

Nordlandssykehuset HF har ikke etablert praksis for sporbarhet til produkter og materialer

som kommer i kontakt med beinvev.

Avvik fra følgende krav: Forskrift om håndtering av humane celler og vev § 40 Sporbarhet

Avviket bygger på følgende:

• PR27605 versjon 1.6 Høsting og bruk av ben i benbank beskriver bruk av produkter

og materialer ved håndtering av beinvev. Beinbanken vurderer og beskriver ikke

hvilke produkter og materialer som er kritiske for celler og vevs sikkerhet og

kvalitet. Sporbarhet til slike produkter og materialer er ikke ivaretatt.

Kommentar:

Forskriftens § 40 Sporbarhet krever at virksomheter som håndterer celler og vev til bruk på

mennesker, skal kunne identifisere og spore alle relevante opplysninger om produkter og

materialer som har vært i kontakt med nevnte celler og vev.

Tilsynsmyndigheten har for øvrig merket seg:

• Det er utarbeidet dokumentstyrte prosedyrer for håndtering av beinvev som blir

gjort kjent for involvert personale ved felles undervisning. Denne opplæringen blir

dokumentert.

• Det er etablert samarbeid med teknisk avdeling og laboratoriet når det gjelder

oppbevaring av beinvev i ultrafryser.

Nordlandssykehuset HF har gjennomført internrevisjon og ledelsens gjennomgang

som omfatter beinbankvirksomheten.

6. Regelverk

• Lov om spesialisthelsetjenesten (spesialisthelsetjenesteloven)

• Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev

• Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten (internkontrollforskriften)

• Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten (helsetilsynsloven)

Side 5 av 7


Forskrift om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev har egne

bestemmelser om internkontroll for virksomheter som håndterer humane celler og vev til

anvendelse på mennesker. Disse kommer i tillegg til og utfyller de generelle bestemmelsene i

internkontrollforskriften.

7. Dokumentunderlag

Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige drift og andre forhold av

betydning som ble oversendt under forberedelsen av revisjonen:

• Virksomhetsrapportskjema med vedlegg

• Organisasjonskart 35/2011

• Internrevisjonsrapport 2012

• Ledelsens gjennomgang NLSH fra mai 2011

• Forma ultradypfryser, oppstarting og bruk

• PR27605 versjon 1.6 Høsting og bruk av ben i benbank

• Årsrapport fra beinbank ved Nordlandssykehuset 2011

• PR28794 versjon 3 Avvik og forbedringsforslag, saksgang i Docmap

• PI5090 versjon 1.3 Informasjon til pasienter som skal få innoperert hofteprotese

• RL2581 versjon 1.3 Utvelgelse av donor til beinbank

• SJ3855 versjon 1.2 Samtykkeskjema for donor til beinbank

• SJ3859 versjon 1.4 Samtykkeskjema for recipient til beinbank

• PR28016 versjon 2.2 Internkontroll beinbank

Dokumentasjon som ble gjennomgått under tilsynet:

• Perm for uklarert beinvev

• Perm for klarert beinvev

• Beinbankperm

• Elektronisk arbeidsbok

• Loggbok, ultrafryser

• Samtykkeskjema, scannet i journal

Korrespondanse mellom virksomheten og Statens helsetilsyn:

E-post kontakt mellom klinikksjef Øystein Johansen og Inger-Lise Thofte

Nordlandssykehuset HF, og Tone Blørstad Statens helsetilsyn, vedrørende den praktiske

gjennomføringen av tilsynet.

Side 6 av 7


8. Deltakere ved tilsynsbesøket

Navn Funksjon / stilling Presentasjon Befaring Sluttmøte

Inger-Lise Thofte Fagansvarlig

X X X

operasjonssykepleier/ortopedisk

seksjon

Wenche Fagutviklingssykepleier

X

X

Ivarsdotter

Aalstad

operasjonsenhet

Kristjan Seksjonsoverlege X X

Valdimarsson

Geir Jeremiassen Ass. klinikksjef/avdelingsleder X

X

ortopedisk seksjon

Øystein Johansen Konst. klinikksjef

X

kirurgisk/ortopedisk klinikk

Fra tilsynsmyndighetene deltok:

Seniorrådgiver Tone Blørstad (revisjonsleder)

Seniorrådgiver Linda Grytten

Side 7 av 7


Kvalitetssystemer,IKT og Prosesstøtte

Fylkesmannen i Nordland

Helse- og omsorgsavdelingen, Statens hus

8002 Bodø

Deres ref.:

Vår ref.:

2012/330/TESV

Dato:

15.10.2012

Plan for lukking av avvik gitt ved tilsyn ved Nordlandssykehuset HF Bodø

24.04.12-26.04.12 - fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk

og endetarmskreft

Planlagte tiltak for å lukke avvik.

Viser til avviket som ble gitt ved tilsynet i april 2012. Da dette avviket var felles for alle

foretakene i Helse Nord RHF så var det naturlig og arbeidet med felles løsning. Den 26/9 – 2012

ble avviklet møte i regi av Helse Nord der formålet var å diskutere hvordan og hva som måtte

gjørs for at avviket som ble gitt ved tilsynet kunne lukkes. Tilstede på dette møtet var

representanter fra Helse Nord, UNN, DIPS og Nordlandssykehuset HF.

Ut fra dette møtet er det nå utformet en prosjektplan for arbeidet videre fremover.

Når prosedyren og henvisningsmal er ferdig utarbeidet vil den bli implementert i

Nordlandssykehuset HF slik prosjektplan beskriver.

Vedlegg: Prosjektplan og utkast til prosedyre (PR22651)

Med vennlig hilsen

Terje Svendsen

Kvalitetsleder

Postadresse: Besøksadr.: Telefon: 75534000 Saksbehandler

Nordlandssykehuset HF Internett: Terje Svendsen

Kvalitetssystemer,IKT og

www.nordlandssykehuset.no Dir.tlf 75534628

Prosesstøtte

Kontonr: 4500.56.06431

Org.nr /MVA: 983.974.910

E-post: postmottak@nlsh.no


Feil! Ukjent dokumentegenskapsnavn. Dato: 15.10.12

1 BAKGRUNN OG FORMÅL

Bakgrunn for prosjektet er basert på avviket som ble avdekket ved tilsynet i NLSH HF i april

2012. Der det kom frem at pasienter i mange tilfeller fikk en ny rettighetsvurdering når de ble

henvist fra annet sykehus. Det ble i forbindelse med dette tatt initiativ fra Helse Nord til en

gjennomgang av arbeidsflyt og logistikk rundt dette med henvisninger fra annet sykehus.

Formålet med dette prosjektet er å utarbeide og implementere en prosedyre som beskriver

hvordan sending og mottak av henvisninger skal utføres. Hensikten er å sørge for at

viderehensvisninger utføres i tråd med eksisterende regelverk.

1.1 Involvering

Det ble satt ned en arbeidsgruppe som består av representanter fra Nordlandssykehuset, UNN og

DIPS.

Denne gruppen består av følgende faggrupper

Rådgiver: Intern IT Nordlandssykehuset Bodø

Rådgiver: SKIS UNN

Driftssykepleier: Kir/Ort klinikk Nordlandssykehuset

Klinikkssjef/Overlege: Medisinskklinikk Nordlandssykehuset Bodø

Rådgiver brukerstøtte: Dips Bodø

2 PROSJEKTETS MÅL

Hovedmålet for prosjektet er å innføre rutiner og prosedyrer når det gjelder henvisninger som

kommer fra annet sykehus i Helse Nord. Pasienter skal ikke vurderes flere ganger i sitt forløp når

det gjelder sine juridiske frister. Det er ønskelig at pasienter får et gjennomgående

henvisningsperiode gjennom hele forløpet uavhengig om pasienten blir behandlet ved flere

sykehus i forløpet.

3 AVHENGIGHETER OG FORUTSETNINGER

Det er en forutsetning at klinikkene på de forskjellige sykehusene implementerer de utarbeidede

rutiner rundt mottak og sending av henvisninger til annet sykehus. Prosjektet vil kun ta for seg at

rutiner og prosedyrer blir utarbeidet slik at alt ligger til rette for at sykehusene kan gjennomføre

tiltaket.

1


Forprosjekt: Innføring av elektronisk pasientjournal i psykisk helse og rusklinikken Versjon: 0.1

Dato: 07.04.11

Side:

4 MILEPÆLER

Tidsplan for prosjektet.

Oppstartsmøte Helse Nord 14. september

Ferdigstilling av prosedyre og henvisningsmal første halvdel av november

Legge inn prosedyre i DocMap, legge inn henvisningsmal i DIPS 9. november

Informasjon til klinikksjefer om at prosedyre skal innføres i klinikkene

5 Oppsummering / konklusjon:

Det er opp til hvert sykehus og klinikk og informere og implementere dette i organisasjonen slik

at henvisninger blir ivaretatt slik som beskrevet i prosedyre. Pasienter skal ikke vurderes og gis

mange firster og fristdatoer gjennom et helhetlig forløp, derfor er det særs viktig at sykehusene

følger dette opp. Det vil også heve kvaliteten når vi innfører en felles henvisningsmal i regionen.

2


MØTEINNKALLING

Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar Pleym

Pedersen

Innkalling til møte i Brukerutvalget

Dato: 30. oktober 2012

Tid: 12:30 – 15:30

Sted: Diagnostisk klinikk - møterommet

Møterom/sted:

Vår ref.:2010/1889 /SPP

Deltagere : Tilstede Forfall

Fredrikke Myhre

Kreftforeningen - leder

Barbara Priesemann SAFO - nestleder

Tonelise Holm

Mental Helse

Oluf Hermann Jensen FFO

Laila Aslaksen

FFO

Turid Heyersten Holm Norsk Pensjonistforbund

Carl Eliassen

MARBORG

Fra NLSH:

Tove Hvassing

Barthold Vonen

Ian Dawson

Steinar Pleym Pedersen

Diagnostisk klinikk

Ass.direktør NLSH

Rus/psyk klinikken

Samhandlingsavd.

Saksliste:

48/2012 Godkjenning av referat fra møtet 11.9.12

49/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

50/2012 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om ekstern deltakelse i møter og annen representasjon

51/2012 Omvisning/orientering om diagnostisk klinikk

52/2012 Midlertidig Oppdragsdokument 2013

53/2012 Utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i Nordlandssykehuset HF

54/2012 Erfaringsutveksling mellom Bodø kommune – NLSH – samhandlingsarbeidet

55/2012 Modernisering av rus- psykiatriklinikken

56/2012 Eventuelt

Saksnr. Beskrivelse / tiltak Ansvarlig / tidsfrist

48/2012 Godkjenning av referat fra møtet 11.9.12

Vedtak:

49/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Side 1


Vedtak:

50/2012 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om ekstern

deltakelse i møter og annen representasjon

Vedtak:

51/2012 Omvisning – diagnostisk klinikk. Orientering.

v. Tove Hvassing

Vedtak:

52/2012 Midlertidig Oppdragsdokument 2013

Innledning/bakgrunn

Det årlige Oppdragsdokumentet som Helse- og

omsorgsdepartementet gir de regionale helseforetakene,

som igjen beslutter hva det enkelte helseforetak skal

utføre – er på sett og vis rettesnoren for arbeidet i det

enkelte år.

I denne saken orienteres Brukerutvalget om status i

arbeidet, og en vil komme tilbake til saken når det

endelige Oppdragsdokumentet for Nordlandssykehuset

HF er vedtatt.

Midlertidig oppdragsdokument (MOD) 2013 uttrykker

Helse Nord RHF’s prioriteringer

innen rammen av nasjonale krav fra Helse- og

omsorgsdepartementet og Helse Nord

RHF’s styre.

MOD 2013 gjelder inntil styret vedtar oppdragsdokument

for 2013, etter at Helse Nord

RHF har fått sitt oppdragsdokument fra Helse- og

omsorgsdepartementet.

Krav som er stilt i tidligere oppdragsdokumenter er som

hovedregel ikke gjentatt.

Disse er samlet i en tilleggsliste, som blir revidert i

forbindelse med endelig

oppdragsdokument i februar 2013. Krav som ikke er

oppfylt, står fortsatt ved lag og

skal gjennomføres.

Problemstillinger

Helse Nords viktigste mål for de nærmeste årene er:

• Et målrettet kvalitets- og pasientsikkerhetsarbeid

som reduserer risiko for skader/ulykker til et

Side 2 av15


minimum og gir helseforetakene løpende oversikt

over sine data.

• Et kontinuerlig forbedringsarbeid som gir effektiv

og god pasientbehandling.

• En god økonomi som sikrer kostnadseffektive

tjenester og planlagte investeringer i

infrastruktur.

• En gjennomføringskraft som gjør at faglige

planer/retningslinjer og styrevedtak

iverksettes i tråd med intensjonene.

• En mediestrategi som ivaretar omdømme og krav

om åpenhet.

• Realisering av kvalitetsstrategien; fjerning av

fristbrudd, reduserte ventetider og bedre

pasientsikkerhet er hovedmål i planperioden 2013-

2016.

Særlige problemstillinger for Regionalt Brukerutvalg –

NLSH sitt Brukerutvalg

a) Samhandlingsreformen

Foretaksgruppen skal ha sterkt fokus på omstilling og

utvikling knyttet til

gjennomføring av Samhandlingsreformen. Dette

innebærer å bidra til å styrke

helsetjenestene i kommunene, og omstille

spesialisttjenestene med hensyn til kapasitet,

kvalitet og tilbudsstruktur i samsvar med helsepolitiske

mål og prioriteringer.

Arbeidet skal forankres i forpliktende avtaler mellom

helseforetak og kommuner.

Målene skal nås gjennom nært samarbeid med brukerne

av tjenestene og de ansattes

organisasjoner.

2013 er andre året i samhandlingsreformen. I 2012 har det

vært mye oppmerksomhet

på organisering, inngåelse av avtaler med kommunene og

å få på plass de økonomiske

virkemidlene. I fortsettelsen blir det viktig å ha høy

oppmerksomhet på innhold i

tiltakene, og at reformen bidrar til å forbedre tilbudene til

eldre, kronisk syke og

pasienter med rehabiliteringsbehov.

b) Regionale tiltak og planer for kronikergruppene

Side 3 av15


Det er i 2012 lagt fram ny handlingsplan for

rehabilitering, og det vil rundt årsskiftet

2012/2013 komme reviderte regionale planer for geriatri

og revmatologi.

I budsjettet for 2013 (jf styresak 72-2012 – Helse Nord))

ble det avsatt øremerkede midler til vedtatte

handlingsplaner for lungemedisin, nyremedisin og

revmatologi. Disse er fulgt opp

gjennom MOD 2013. Det er også krav i MOD 2013 om at

helseforetakene skal følge opp

regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring, som

ble vedtatt av Helse Nord

RHF’s styre i september 2012.

c) Strategi for brukermedvirkning

MOD 2013 inneholder krav til helseforetakene om å følge

opp vedtatt veileder for

brukermedvirkning i helseforetakene.

Vurdering

Adm. direktør vurderer at MOD 2013 ivaretar krav og

oppgaver som framkommer av

Oppdragsdokument og eierkrav fra Helse- og

omsorgsdepartementet samt våre

strategiske planer og styrevedtak, og at brukerperspektivet

er ivaretatt.

Forslag til

Vedtak:

1. Brukerutvalget vil understreke betydningen av at

samhandlingsreformen

blir en innholdsreform, og at dette forutsetter en

sterk satsing på forbedring av

tiltakskjeden til skrøpelige eldre, kronisk syke og

pasienter med rehabiliteringsbehov.

2. Brukerutvalget vil ha ny sak til behandling når det

endelige Oppdragsdokumentet er klart i februar

2013.

53/2012 Utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i

Nordlandssykehuset HF

Dette er en vedtatt styresak som legges fram i sin helhet

Side 4 av15


til debatt og ikke minst for å bringe kunnskap inn i

Brukerutvalget om styrets prinsipper vedr.

brukermedvirkning.

1 Bakgrunn og framdrift

I forbindelse med satsingen på kvalitet og pasientsikkerhet

har styret ved NLSH HF bedt om at foretaket utreder

metoder og erfaringer for å inkludere brukererfaringer i

kvalitetsarbeidet 1 . Utredningsarbeidet har pågått siden

mars 2011. Framdriften i saksutredningen er fast sak på

Brukerutvalgets møter.

En sak om Representativ brukermedvirkning ble

behandlet i direktørens ledermøte den 29.09.11.

Ledermøtet gav sin tilslutning til prinsippet om at brukere

bør involveres mer i drift og planlegging av tjenester der

dette er naturlig. Ledermøtet ba Pasientsikkerhetsgruppen

(PSG) om å utarbeide en handlingsplan for representativ

brukermedvirkning, der man ba om et særlig fokus på

brukerutvalgets rolle i foretaket generelt og ifht

brukermedvirkning spesielt. PSG er sammen med et

arbeidsutvalg fra Brukerutvalget i gang med å utvikle en

detaljert handlingsplan for representativ

brukermedvirkning.

Hovedmålet for planen er ”å øke involvering av

brukerrepresentanter i drift og prosjekter i

Nordlandssykehuset HF.” Hovedmålet har tre delmål:

Forankre BUs posisjon i foretaket, med særlig vekt

på rolleavklaring, eierskap og kommunikasjonslinjer

Sikre et enhetlig administrativt og økonomisk

rammeverk for bruk av brukerrepresentanter og

brukerrepresentasjon

Sikre brukerrepresentasjon i naturlige organer

tilknyttet drift og utvikling

Arbeidet har avdekket et behov for en prinsipiell

forankring av brukermedvirkning som et riktig og viktig

redskap i utviklingsarbeid, og for foretakets ansvar for å

legge til rette slik at denne ressursen kan utnyttes på best

mulig måte. Prinsippene er behandlet i Brukerutvalget

(72/2011.)

1 Styresak 80/2010 pkt L

Side 5 av15


Brukerutvalget har gitt sin tilslutning til vedtakspunktene i

denne saken. Saken er også behandlet i Ledergruppa i

28.02.12 som gav sin tilslutning til prinsippene, med

mindre endringer.

2 Behovet for prinsippvedtak

Det er internasjonal enighet om at kunnskap om pasienter

konkrete erfaringer med helsetjenesten er nødvendig for å

kunne utvikle mer effektive og treffsikre tjenester.

”Kunnskapsbasert praksis” vekter også brukererfaring likt

med forskning og helsepersonells erfaring som et ønsket

kunnskapsgrunnlag for helsevesenet 2 . Likevel utnyttes

brukerkunnskap pr i dag i liten grad som grunnlag for

beslutninger om pasientnær kvalitet. En av grunnene til

dette er at helsevesenet mangler kunnskap og erfaring med

hvordan vi skal organisere denne kunnskapskilden inn i

foretakene.

Både brukerrepresentanter og helsepersonell opplever at

brukerrepresentantens rolle kan være uklar, særlig på

arenaer der man diskuterer saker som kan være sensitive

for organisasjonen. Helsepersonell har tradisjonelt fokus

på taushetsplikten, og en sterk lojalitet til eget fag og

organisasjon. Brukerrepresentanter kan oppleves som

eksterne deltakere, og som ”løse kanoner” som styres av

andre og uklare lojaliteter. I tillegg kan pasientene

oppfattes å ha et for ensidig fokus på pasientopplevelser,

og ikke ha tilstrekkelig forståelse for at økonomiske,

faglige og driftsmessige forhold også må tillegges vekt.

NLSH arbeider med tiltak som klargjør rammer,

rettigheter og plikter for brukerrepresentanter, og

definerer brukerrepresentanter inn i foretakets ordinære

drift. Dette er et møysommelig arbeid der både

administrative, kunnskapsmessige, etiske og økonomiske

aspekter trenger avklaring. Om midlene er uklare, er

visjonen til gjengjeld klar: - NLSH HF skal ha et formelt

korrekt og tydelig system for brukermedvirkning, med

avklarte roller og definerte arenaer for

brukermedvirkning, slik at brukerkunnskapen, i alle

sine former, gis en likeverdig tilgang til arenaer der

beslutninger tas.

Helse Sør-Øst RHF har tidligere vedtatt 13 prinsipper for

brukermedvirking 3 som forankrer brukerkunnskap som en

2 Jf. Kunnskapsbasert praksis, der brukerkunnskap helsepersonells erfaringskunnskap og systematisk kunnskap fra

forskning er sidestilt som grunnlag for kunnskap

3 http://www.helse-sorost.no/pasient/brukermedvirkning/Sider/13-prinsipper-for-brukermedvirkning.aspx

Side 6 av15


viktig og ønsket del av kunnskapsgrunnlaget for

foretakene, og forankrer ansvaret for å legge til rette for

reell brukermedvirkning. Signaler fra brukerutvalget i

Vestre Viken tyder på at denne forankringen har vært et

viktig redskap for å få foretakene til å ta

brukermedvirkning på alvor, og ta ansvar for

implementering av arenaer og systemer for medvirkning.

Forslaget for prinsipper for NLSH tar utgangspunkt i

disse, men har i noen grad gjort tilpasninger til lokale

forhold. Kortversjonen er som følgende:

• Kunnskap om pasienterfaringer nødvendig for å

kunne utvikle gode og effektive tjenester.

• Bare pasienter i helsetjenesten besitter denne typen

erfaringskunnskap.

• Det er Nordlandssykehusets ansvar å legge

forholdene til rette for at vi skal kunne nyttiggjøre oss

denne kunnskapen, i de fora der det er formålstjenlig.

Dette skal primært gjøres ved å invitere brukere inn i

linjeorganer. Bare i særlige tilfeller skal det opprettes

egne organer for brukermedvirkning.

• Brukerutvalget skal ha en tydelig, sentral og

koordinerende rolle i utviklingen av

brukermedvirkning som redskap, både på individ og

systemnivå.

• Som brukerrepresentant er brukeren på jobb for

Nordlandssykehuset, og skal gis likeverdig tilgang til

informasjonsgrunnlaget for arbeidet som skal gjøres.

Det er foretakets ansvar å skape klare rammer og

roller for dette arbeidet.

Nordlandssykehuset må sørge for nødvendig

opplæring, både til brukerrepresentantene og til

samarbeidende helsepersonell, slik at disse forstår

sine plikter og muligheter i arbeidet for å utvikle

bedre helsetjenester.

Styret inviteres til å fatte følgende

Vedtak:

1. Styret fremholder at brukerkunnskap skal

vektlegges i utviklingen av helsetjenester, og

behovet for å jobbe systematisk med å gjøre

pasienterfaringer til en del av foretakets

Side 7 av15


kunnskapsgrunnlag.

2. Styret ønsker at foretaket i større grad tar med

brukerrepresentanter i organer som behandler

saker som påvirker pasientnær kvalitet.

Brukerutvalget bør vurdere i hvilke organer dette

vil være naturlig og ønskelig

3. Styret gir sin tilslutning til prinsippene om

fremtidig utvikling av brukermedvirkning på

systemnivå i Nordlandssykehuset, og forutsetter

at de skal være førende for videre arbeid.

12 Prinsipper for fremtidig

utvikling av brukermedvirkning 4

på systemnivå i

Nordlandssykehuset HF

VEDLEGG 1

Brukermedvirkningens grunnlag

1. Brukerkompetanse er likeverdig med helsefaglig og

administrativ kompetanse, og brukermedvirkning er et

riktig og nødvendig virkemiddel for å sikre gode og

likeverdige helsetjenester til alle innbyggere og

pasientgrupper

2. Brukerrepresentasjon er nødvendig for å sikre at

brukerperspektivet gis en sentral plass i utforming av

pasienttilbudet, og at brukerperspektivet fremgår i

rapportering etter plan- og meldesystemet og i

beslutningsgrunnlag som fremmes for administrasjon og

styrer.

3. Medvirkningen skal sikres gjennom at brukere sikres

tilstrekkelig representasjon, tidsnok, i relevante organer,

prosjekter og prosesser, og for øvrig gjennom at

foretaket systematisk samarbeider med

brukerorganisasjonene. Brukerrepresentantene som

oppnevnes har selv erfaringer som pasienter eller

pårørende men skal ivareta et helhetlig brukerperspektiv

uten å representere særinteresser.

4 Bygget på ”13 Prinsipper for brukermedvirkning” utviklet av Helse Sør-Øst

Side 8 av15


4. Brukerutvalget er et organ i Nordlandssykehusets

med særlig ansvar for å fremme brukermedvirkning i

drift og utvikling. Praktisk brukermedvirkning skal så

langt det lar seg gjøre organiseres inn i ordinære

driftsorganer, ikke i særskilte organisasjoner eller

systemer parallelt med drift. Brukerutvalget godkjenner

brukerrepresentanter i NLSH HF.

Bruker utvalget slutter seg til de betraktninger som styret

har gjort og mener det er naturlig og viktig at det er

brukerrepresentasjon i følgende organer:Vedtak:

Brukerutvalget forventer representasjon i henhold til

forannevnte opplisting.

54/2012 Erfaringsutveksling med Bodø kommune – NLSH -

samhandlingsarbeidet

I møtet 11.9 ytret Brukerutvalget ønske om å bli orientert om

det gode arbeidet som er gjort i Bodø kommune i forbindelse

med innfasingen av Samhandlingsreformen.

Saksbehandler har gjort henvendelse til kommunen som i

utgangspunktet er positivt besvart.

Orientering vil bli gitt i møtet.

55/2012 Modernisering av rus- psykiatriklinikken

Saksbehandler : Trude Grønlund

I tillegg til saksfremlegget, vil det bli gitt muntlig utfyllende

orientering i møtet.

Bakgrunn.

Et viktig styringsbudskap fra helsedepartementet og Helse

Nord RHF er at vi skal utforme tjenestetilbudet til psykisk

syke slik at vi vrir fra døgn- til dagbehandling og

poliklinikk samt å drive ambulant virksomhet og

hjemmebehandling. Dette er bra for pasientene, som

slipper å institusjonaliseres og som med moderne

behandlingsformer kan få sin behandling i eget hjem og

nærmiljø.

Nordlandssykehuset hadde før 2012 bundet opp mye

ressurser i sykehusavdelinger og med en stor

Side 9 av15


sengekapasitet, - for stor i forhold til nasjonale

målsettinger. Målsettinger gitt i nasjonale og regionale

styringsbudskap er at hovedveien inn og ut av psykisk

helsevern skal gå gjennom DPSene, og

sykehusavdelingenes tilbud skal spisses.

Ressursfordelingen skal på sikt være 60/40 mellom DPSer

og sykehusavdelinger.

Nordlandssykehuset har en tjeneste innen psykisk

helsevern preget av lang ventetid ved poliklinikkene og

for mange fristbrudd. Det er også bekymringsfullt at

gjennomsnittlig liggetid og forbruk av døgnopphold går

betydelig ned i øvrige helseforetak mens NLSH har

samme nivå som i 2007. Lang liggetid hos innlagte gir

lang ventetid for nyhenviste og ventetiden er da også for

lang hos oss. Vi har derfor behov for å omstrukturere

tjenestene og redusere sengekapasiteten i helseforetaket.

Dette er bakgrunnen for at foretaket har iverksatt et arbeid

for å modernisere og omstille det psykiske helsevernet.

Nordlandssykehuset skal i framtida gi et moderne

behandlingstilbud basert på at veien inn og ut av psykisk

helsevern skal gå via DPS, også for ø-hjelp. Alle DPSen

skal ha akutt og krisetjenester og det skal vurderes

hvordan vi kan innfri krav til utvidet åpningstid. De

spesialiserte og spissede behandlingstilbudene i

sykehusavdelingene skal vurderes i forhold til omfang og

innhold slik at de er i tråd med nasjonale/regionale

føringer.

Henvisninger fra kommunehelsetjenesten om ø-hjelp skal

i framtida gå til henvisningsmottak i DPSet. Dette bør

være bemannet med fagpersoner med

psykiatrikompetanse og erfaring, i aktiv vakt døgnet rundt

året rundt. Henvisninger fra kommunehelsetjenesten om

ø-hjelp, kompetansestøtte, vurderingshjelp, behandling

og/eller informasjon skal mottas av en person med

psykiatrifaglig kompetanse og støttes og avlastes av de

øvrige medarbeidere, samt av vaktgående personell ved

sykehusavdelingene i Bodø. Henvisninger om ø-hjelp skal

i framtida kunne møtes med besøk av fagpersoner med

psykiatrikompetanse, også mulig hjemmebesøk hos

pasienten. En vil da kunne vurdere pasientens behov i en

naturlig og kjent situasjon i pasientens hjem før beslutning

om videre behandlingsbehov tas. Slik vil konsekvensene

av omleggingen representere en betydelig

kvalitetsforbedring for pasienten og medvirke til et tettere

samarbeid mellom primærhelsetjenesten rundt pasienten

og spesialisthelsetjenesten.

Side 10 av15


Prosjektet omfatter hele Psykisk helse og rusklinikken og

berører DPSene i Salten, Lofoten og Vesterålen samt

sykehusavdelingene i Bodø. En prosjektgruppe med

representanter fra alle avdelingene, de tillitsvalgte og

brukere har utarbeidet en rapport med forslag til anbefalte

tiltak. Anbefalt løsning skal behandles i AMU og styret

for Nordlandssykehuset 13. og 14. november 2012.

Rapporten er ikke helt ferdigstilt i skrivende stund, men

den vil bli presentert muntlig i møtet av prosjektledelsen.

Anbefalt løsning.

Alle DPSene skal ha akutt- og krisetjenester. I Salten

DPS er det allerede etablert et ambulant akutteam. Dette

utvides ved tilførsel av 7 behandlerstillinger for å kunne

ivareta rollen som ambulant akutteam med ansvar for å

behandle alle henvisninger med behov for akutt vurdering

samt kunne tilby hjemmebehandling, i teamets åpningstid.

Teamets åpningstid vil være utvidet til å omfatte

ettermiddag og kveld samt i helgene. Stillingene overføres

fra de spesialiserte sykehusavdelingene. Det etableres

rutiner for å håndtere henvendelser på natt i en av

døgnenhetene.

I Lofoten DPS foreslås at det nåværende psykiatriske

teamet utvides til også å være et ambulant akutteam med

utvidet aktiv åpningstid på hverdager og passiv vakt i

helgene. Til denne økningen trenger Lofoten 4 nye

behandlerstillinger. Disse overføres fra de spesialiserte

sykehusavdelingene. Håndtering av ø-hjelp på kveld og

natt videreføres etter dagens ordning.Teamet skal ivareta

alle henvisninger vedr. ø-hjelp og kriser, ivareta pasienter

i de psykiatriske sengene på medisinsk avdeling og tilby

ambulant hjemmebehandling i teamets åpningstid.

Vesterålen DPS har en svært vanskelig situasjon for tiden

med manglende legedekning og mange sykemeldte ledere.

Døgnenhetene i Andenes og Straume har inntaksstopp av

forsvarlighetshensyn i perioden med manglende

legedekning. Det skal også etableres et ambulant akutteam

i Vesterålen DPS. Vesterålen har i dag til sammen 18

sengeplasser, hvorav 4 på Andenes, 6 på Straume og 8 på

Stokmarknes. Det nedsettes en lokal arbeidsgruppe som

med bistand fra klinikkledelsen gjennomgår sengetilbudet

i Vesterålen med mål å redusere døgntilbudet for å kunne

øke dag-, poliklinikk og ambulant tilbud. Gruppen skal

levere forslag til løsning senest 15. mars 2013 og saken

skal drøftes med de tillitsvalgte og behandles i AMU.

Tiltakene skal implementeres innen høsten 2013.

Side 11 av15


Tilbud om hjemmebehandling med utgangspunkt i de

ambulante akutteamene sees som et mer langsiktig

utviklingstiltak. På grunn av de lange avstander,

spredtbygd befolkning med lavt volum av øhjelps

henvendelser vil dette være utfordrende ressursmessig.

Etter hvert som de ambulante akutteamene bygges opp og

skaffer seg erfaring, vil det bli gjort evaluering av hvordan

ordningen fungerer. Ved etablering og oppbygging av

ambulante akutteam i DPSene samt øvrig vaktordning, vil

de henvisende leger i kommunene ha tilgang til

spesialisthelsetjenesten 24/7. De ansatte vil få øket sin

kompetanse og det blir ingen inntak til spesialiserte

sykehusavdelinger uten en vurdering fra DPS/akutt team.

Det forventes økt brukertilfredshet med disse endringene.

2.1 Vridning av behandlingstilbudet, mer poliklinikk og

økte inntekter

I 2012 er 25 senger lagt ned i de spesialiserte

sykehusavdelingene og BUPA. Dette har redusert

sengekapasiteten med 36 % i BUPA og 14 % i

sykehusavdelingene. Ved overføring av flere årsverk fra

de spesialiserte sykehusavdelingene reduseres

døgntilbudet ytterligere.

En analyse utført av et konsulentfirma på oppdrag av

klinikkledelsen viser at gjennomsnittet for antall

konsultasjoner pr. behandler siste år var 1,1 mens

landsgjennomsnittet var på 1,7.

Poliklinikkene i de 3 DPSene samt i BUPA anbefales

derfor å gjennomføre en rekke tiltak for å øke antall

refusjonsutløsende konsultasjoner og gi mer tid til direkte

pasientarbeid. Ved bruk av planlegging, eks. elektronisk

timebok, og løpende oppfølging av aktivitet skal antallet

konsultasjoner pr. behandler økes til landsgjennomsnittet

innen utgangen av 2013. Det er et mål å øke dette

ytterligere etter hvert som tiltakene virker.

Ved gjennomføring av tiltakene forventes det en økning i

aktiviteten tilsvarende 60-70 %.

Andre tiltak er innføring av standardiserte

behandlingsforløp for de vanligste lidelsene og bedre bruk

av eksisterende kompetanse.

Direktørens vurdering:

De viktigste styringsbudskapene fra våre eiere de siste

årene har vært at vi skal vri tjenestetilbudet fra døgn til

dagbehandling, poliklinikk og ambulant virksomhet med

hjemmebehandling. Administrerende direktør er derfor

Side 12 av15


svært tilfreds med at prosjektgruppens rapport skisserer en

rekke tiltak for omstilling i Salten og Lofoten med sikte på

å øke poliklinisk og ambulant virksomhet.

Rammebetingelsene for moderniseringsprosjektet var at

omstilling av virksomheten skulle gjøres innenfor

rammene av de årlige budsjett for klinikken.

Sammenliknninger med de øvrige DPSene i Helse Nord

(styresak 100-2011), viser at Nordlandssykehuset har et

betydelig potensial både i forhold til økt

kapasitetsutnyttelse, redusert liggetid og økte inntekter.

Inntektsnivået i NLSH er lavere enn gjennomsnittet og

aller lavest ved DPS Salten. Sammenlikningen viste at

spesielt Vesterålen har betydelig større ressurser enn de

andre DPSene.

En økning i den polikliniske virksomheten med 60-70 %

innen utgangen av 2013 vurderes derfor som realistisk og

gjennomførbart og dette vil forkorte ventetiden betydelig

og fjerne fristbrudd ved våre poliklinikker. Det er også

svært positivt at det anbefales opprettet ambulante akutt

team ved alle DPSer gjennom omstrukturering av

eksisterende virksomhet og innen rammen av dagens

budsjettramme.

I sykehusavdelingene er det spesialiserte og til dels svært

spissede tilbud innenfor behandling av alvorlige

spiseforstyrrelser, traumebehandling, unge mennesker

med psykoselidelser, akutte lidelser, dobbeltdiagnoser rus

og psykiatri samt alderspsykiatri. I 2012 ble sengetallet i

de spesialiserte sykehusavdelingene redusert med 17

senger. Ytterligere reduksjon i sengetallet i 2013 må

gjennomføres i Vesterålen som har en kapasitetsutnyttelse

under de spesialiserte sykehusavdelingene.

Administrerende direktør vurderer det slik at med dagens

relativt stabile beleggsprosent på mellom 80 og 100 % for

sykehusavdelingene, vil det være fornuftig å avvente

ytterligere reduksjoner inntil en ser konsekvensene av den

øvrige omleggingen av virksomheten. Når DPSene er

omstilt og ivaretar øhjelp og hjemmebehandling slik

rapporten skisserer, vil muligheten for en eventuell

ytterligere reduksjon i sengetallet ved akuttavdelingene i

Bodø kunne framkomme. Slik reduksjon av senger vil i så

fall kunne iverksettes i framtiden.

De beskrevne reduksjonene i senger og bemanning ved de

spesialiserte sykehusavdelingene samt redusert sengetall i

Vesterålen vurderes å ville gi ønsket måloppnåelse hva

angår vridning av virksomheten fra døgn til dag og sikre

at ressursfordelingen mellom DPSer og sykehusavdelinger

Side 13 av15


lir i tråd med eiers krav.

Administrerende direktør slutter seg til at de foreslåtte

tiltak gjennomføres i 2013 i PHR-klinikken og anbefaler

brukerutvalget i Nordlandssykehuset HF å gjøre følgende

Tilråding :

1. Brukerutvalget slutter seg til de foreslåtte tiltak for

modernisering av Psykisk helse-og rusklinikken og

er tilfreds med at tiltakene vil gi økt pasientrettet

aktivitet.

2. Brukerutvalget er også tilfreds med at de foreslåtte

tiltakene vil sikre akutt tjenester ved alle DPSer og

at DPSene vil bli styrket ressursmessig. Dette vil

gi et tryggere og kvalitativt bedre tilbud til

pasientene i helseforetaket.

Vedtak :

56/2012 Oppnevning av brukerrepresentanter

Vedtak:

Som brukerrepresentant i arbeidet med ny rehabilitering i

Vesterålen velges:

Som brukerrepresentant i prosjektgruppa for pasientsikkerhet

velges:

Side 14 av15


Side 15 av15


MØTEREFERAT

Samhandlingsavdelingen

Saksbehandler: Steinar Pleym

Pedersen

Referat fra Brukerutvalgets møte 30.10.12

Møtested : møterommet Diagnostisk klinikk

Tid: 12:30 – 15:30

Møterom/sted:

Vår ref.:2010/1889 /SPP

Deltagere : Tilstede Forfall

Fredrikke Myhre Kreftforeningen - leder x

Barbara Priesemann SAFO - nestleder X

Tonelise Holm Mental Helse x

Oluf Hermann Jensen FFO x

Laila Aslaksen FFO x

Turid Heyersten Holm Norsk Pensjonistforbund x

Carl Eliassen MARBORG x

Merete Ellingsen Marborg x

Fra NLSH:

Tove Hvassing Diagnostisk klinikk x

Barthold Vonen Ass.direktør NLSH x

Ian Dawson Rus/psyk klinikken x

Steinar Pleym Pedersen Samhandlingsavd. X

Andre:

Svein Blix Sak 53 x

Hilde Normann Sak 53 x

Gry Dahl Sak 55 x

Bjørnar Hansen Sak 55 x

Saksliste:

48/2012 Godkjenning av referat fra møtet 11.9.12

49/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

50/2012 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om ekstern deltakelse i møter og annen representasjon

51/2012 Omvisning/orientering om diagnostisk klinikk

52/2012 Midlertidig Oppdragsdokument 2013

53/2012 Utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i Nordlandssykehuset HF

54/2012 Erfaringsutveksling mellom Bodø kommune – NLSH – samhandlingsarbeidet

55/2012 Modernisering av rus- psykiatriklinikken

56/2012 Oppnevning av brukerrepresentanter

Side 1


Saksnr. Beskrivelse / tiltak Ansvarlig / tidsfrist

48/2012 Godkjenning av referat fra møtet 11.9.12

Vedtak:

Referatet enstemmig vedtatt.

49/2012 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt.

50/2012 Brukerutvalgets medlemmer orienterer om ekstern

deltakelse i møter og annen representasjon

Vedtak:

Saken utsettes

51/2012 Omvisning – diagnostisk klinikk. Orientering.

v. Tove Hvassing

Enstemmig vedtak:

Brukerutvalget er svært tilfreds med den interessante

omvisningen og orienteringen. Omvisningen/orienteringen

fortsetter i neste møte.

52/2012 Midlertidig Oppdragsdokument 2013

Enstemmig vedtak:

1. Brukerutvalget vil understreke betydningen av at

samhandlingsreformen

blir en innholdsreform, og at dette forutsetter en

sterk satsing på forbedring av

tiltakskjeden til skrøpelige eldre, kronisk syke og

pasienter med rehabiliteringsbehov.

2. Brukerutvalget vil ha ny sak til behandling når det

endelige Oppdragsdokumentet er klart i februar

2013.

53/2012 Utvikling av brukermedvirkning på systemnivå i

Nordlandssykehuset HF

Styreleder Svein Blix og medlem av PSG Hilde Normann deltok i

behandlingen av denne saken.

Enstemmig vedtak:

1. Brukerutvalget ser det som svært viktig å være

representert i ulike fora hvor

Side 2 av5


pasient/brukerperspektivet fokuseres.

2. Brukerutvalgets medlemmer vil til neste møte ta

med seg vurderinger hvilke aktuelle organ dette

gjelder.

54/2012 Erfaringsutveksling med Bodø kommune – NLSH -

samhandlingsarbeidet

Vedtak:

Saken ble utsatt da repr. fra Bodø kommune ikke kunne delta.

55/2012 Modernisering av rus- psykiatriklinikken

Gry Dahl og Bjørnar Hansen deltok i behandlingen av denne

saken.

Enstemmig vedtak:

1. Brukerutvalget slutter seg til de foreslåtte tiltak for

modernisering av Psykisk helse-og rusklinikken og

er tilfreds med at tiltakene vil gi økt pasientrettet

aktivitet.

2. Brukerutvalget er også tilfreds med at de foreslåtte

tiltakene vil sikre akutt tjenester ved alle DPSer og

at DPSene vil bli styrket ressursmessig. Dette vil

gi et tryggere og kvalitativt bedre tilbud til

pasientene i helseforetaket.

3. Brukerutvalget vil også understreke det

nødvendige fokus på kompetanse- og faglig

veiledning som ligger i Samhandlingsreformen.

4. Brukerutvalget ønsker å bli holdt orientert om den

videre prosess.

56/2012 Oppnevning av brukerrepresentanter

Vedtak:

Som brukerrepresentant i arbeidet med ny rehabilitering i

Vesterålen velges:

Tonelise Holm

Som brukerrepresentant i prosjektgruppa for pasientsikkerhet

Side 3 av5


velges:

Fredrikke Myhre

Neste møte i Brukerutvalget er 11.desember kl. 12:30 på

møterommet i Diagnostisk klinikk. Samme møterom som

denne gang.

Side 4 av5


Side 5 av5

More magazines by this user
Similar magazines