Morten Fransrud & Stig Arne Graven

kundeweb.aggressive.no

Morten Fransrud & Stig Arne Graven

Morten Fransrud

&

Stig Arne Graven

21.10.2010

21.10.2010

1


TF kursrekke

Fagdag FAG

21.10.2010 2


21.10.2010

3


Mål:

•Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å

gjennomføre trinn 1.7 med godt utbytte for den enkelte elev.

• Etter endt kurs være i stand til å gi eleven et tydeligere bilde på hva bilkjøring er,

ved å se sammenhengen mellom trinn 1.7, helheten i lærerplanen, GDE matrisen

og elevens individuelle behov

21.10.2010 4


Organisering av dagen:

• Kartleggingsoppgaver

• Skolens praksis ved gjennomføringen av 1.7

• Fakta om kjøring i mørket

• Analyse og anvendelse av oppgaver

• GDE matrisens betydning for undervisningsplanen.

• 1.7 sett i lys av læreplaner og regler

• Sammen planlegge helheten i 1.7

21.10.2010 5


Bruk 2 min for deg selv og noter de forventninger du har til denne dagen

Mine forventninger til denne dagen er:

Lysbruk ved møting, når sette på fjernlys

Hvordan nå frem til den enkelte elev med budskapet slik at det sitter

Få en bedre undervisningsplan

Lære av hvordan Stig Arne og Morten underviser

Få påfyll, nye ideer, dele erfaringer.

Få inspirasjon, nye tanker, få elevene inspirert ved aktiviteter

Demonstrasjon gir 0 – læring. Hvordan løfte demonstrasjonen opp i himmelen
21.10.2010

6


Bruk 2 min med din ”sidemannen” for å se om dere har de samme forventningeneVåre forventninger til denne dagen er:

21.10.2010

7


Definer hvordan du opplever elevaktiviteten under 1.7 ved

lav god høy

Innledningen

Kjøreturen

Demonstrasjonen

Refleksjonen

21.10.2010

8


Hvordan kan vi oppnå høy elevaktivitet under hele 1.7

Innledningen

lav god høy

Kjøreturen

Demonstrasjonen

Refleksjonen

21.10.2010 9


Gruppeoppgave:

Beskriv hvordan din skole gjennomfører 1.7.

Innledning:

Beskriv kort hvordan du starter.

Kjøretur:

Beskriv kort de momenter som vektlegges.

Demonstrasjon:

Hva gjøres

21.10.2010 10


1.7 Mørkekjøring

Tema 1.7.a Ulykker og risiko ved kjøring i mørke

Hovedmomenter

Gåendes og bilførerens forståelse av siktstrekning

Strekning, fart og tid

Siktstrekning på fjern- og nærlys

Klær og refleksutstyr

Tema 1.7.b Lysbruk og atferd ellers i mørket

Hovedmomenter

Riktig bruk av lys og tilpassing av fart og plassering ved møting, innhenting og forbikjøring

Riktig bruk av lys, tilpassing av fart og plassering og bruk av refleksutstyr ved nødstopp

Riktig bruk av lys, tilpassing av fart og plassering ved parkering

Risikofaktorer

IDP

Tema møting:

Hva gjør du når du møter

a. gående

b. kjørende

21.10.2010 11


Når ble planene laget og av hvem

21.10.2010 12


Du er på 1.7 og møter bil i en venstresving.

• Hvordan bruker du lysene

• Hva vil du kommentere

Hva om din bil har adaptive lys

21.10.2010 13


Hvordan har utviklingen av bil-lys vært siden 70 tallet

Bedre sikt betyr sikrere kjøring

Bosch har utviklet en løsning som gjør at bilistene kan se bedre om natten: Det aktive infrarøde systemet Night Vision.

To infrarøde stråler lyser fra bilens front med en rekkevidder som tilsvarer fjernlyset - uten å blende den møtende

trafikken, da det infrarøde lyset er usynlig for menneskeøyet.

Bilføreren har god sikt over veien foran inkl. andre kjøretøyer og hindringer langt fremme og kan derfor registrere farlige

situasjoner tidligere og reagere raskere. Over 150 m - det infrarøde lyset rekker fire ganger så langt som nærlyset og gjør

kjøringen i mørket betydelig tryggere.

21.10.2010 14


BMW Night Vision.

BMW Night Vision gjør det sikrere å kjøre om natten. BMW Night Vision, som inngår i BMW ConnectedDrive, gjør

det lettere å kjøre i mørket. Ved hjelp av BMW Night Vision varsles du om farer som befinner seg utenfor

frontlyktenes rekkevidde.

Det infrarøde kameraet bak grillen registrerer et område på 300 meter foran bilen. Kameraet registrerer

fotgjengere og syklister og markerer dem på kontrolldisplayet. Ved hjelp av tre prosessorer beregnes

bevegelsene til personene og kjørestrekningen til BMW 5-serie Sedan samtidig. Hvis det er fare for kollisjon,

vises en advarsel. Et ikon på kontrolldisplayet eller Head-Up Displayet viser om personen oppholder seg midt i

eller på venstre eller høyre side av veien.

21.10.2010 15


Hva skjer når teknologien overtar

21.10.2010 16


Kapittel 8. Trafikalt grunnkurs

§ 8-1. Generelt om trafikalt grunnkurs

.

Det skal være minimum 3 timer om kjøring i mørket. Minst 1 av timene skal være

demonstrasjon på et uteområde med liten eller ingen trafikk, der både gåendes og kjørendes

perspektiv kan erfares. Denne delen kan gjennomføres med inntil 6 elever per lærer. Minst 1 av de

3 timene skal være demonstrasjon i bil på veg i reelle trafikksituasjoner med elevene som

passasjerer. Denne delen kan gjennomføres med inntil 2 elever i bilen. Resterende tid disponeres til

forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med medelever og lærere i klasserom.

21.10.2010 17


Hvor i kjøreprosessen er hovedfokuset ved 1.7

Sanse

Oppfatte

Avgjøre

Handle

21.10.2010 18


Hva gjør vi under

innledende teorien

Problem: for mørkt

Løsning: gjøre det lysere

Mot uoversiktlig kryss, tenker du skaff deg sikt eller senk fart

21.10.2010 19


Hvordan kan man bruke 1.7 til å

forsterke hele kjøreprosessen

Sanse

Oppfatte

Avgjøre

Handle

Tegn

Fart

Plassering

21.10.2010 20


Arbeidsoppgave:

Eleven din har kjørt mye hjemme og har 4 kjøretimer på trinn 2.

Han har liten forståelse for at det å se på girspaken er et problem.

Hva kan du gjøre på 1.7 for anskueliggjøre problemet

21.10.2010 21


En taktil tilnærming til temaet stopplengden

21.10.2010 22


Oppgaven gjelder forbikjøringen

Hvordan kan du nå det 4. nivået i matrisen her

21.10.2010 23


Oppgaven gjelder forbikjøringen

Hvordan kan du nå det 4. nivået i matrisen her

Hvilke kunnskaper og ferdigheter må du ha for å løse oppgaven

21.10.2010 24


Grunnkurs

Grunnleggende

kjøretøyog

kjørekompetanse

Trafikal

trening

Avsluttende

opplæring

Fører

prøven

21.10.2010

25


Litt historikk

Før 2005 var føreropplæringen systematisert i 3 nivåer som beskrev de ferdighetsområder bilførere måtte beherske:

Et av de viktigste innspillene i utredningsarbeidet var fra det EU-støttede GADGET-prosjektet. I prosjektet presenteres

det såkalte GDE-rammeverket (-matrisen) som deler inn føreropplæringen i 4 nivå.

I den nye føreropplæringen forutsettes det at alle nivåene tas i betrakting i de 4 trinnene den norske opplæringen

består av. Dette betinger samtidig at andre opplæringsmetoder må tas i bruk.

Overordnet nivå: Generelle handlingstendenser

og måter å se omverden på

Strategiske

(planlegging og strategier for kjøring

Taktiske

(trafikale ferdigheter)

Operasjonelle

(kjøretøybehandling)

21.10.2010

26


Hva skal den fylles med

Du skal fylle tønna. Hvilke hull vil du tette først

Holdning

Ferdighet

Motivasjon

Kunnskap

Trinn 4

Trinn 3

Trinn 2

Trinn 1

21.10.2010 27


Det som skal læres

Kunnskaper og

ferdigheter

Risikoøkende

faktorer

Selvvurdering

og selvinnsikt

4.Overordnet

nivå

Generelle

handlingstendenser

og måter å se

omverden på

Generell kunnskap om

mennesket.

Personlighet, livsstil,

verdier, normer, alder og

atferdstendenser.

Informasjonsbearbeiding

Spenningssøking og

risikotaking

Holdninger og motiv

Selvhevdelse

Gruppepress

Rusmidler

Livsmål og verdier

Personlige vurderings-,

reaksjons- og

handlingstendenser/

mønster i ulike

situasjoner.

N

I

V

Å

3.Strategiske

Nivå

Valg og forhold

knyttet til reiser/turer

2.Taktiske nivå

Valg og kjøremåter i

trafikale situasjoner

Reisemåte, reisetidspunkt

og reisetid

Hensikt og motiv for

turen

Nødvendighet

Tretthet, rusmidler

Gruppepress m.v.

Generell regel- og

trafikkunnskap

Generelle trafikale

ferdigheter

Sikkerhetsmarginer

Risiko i trafikken

Tid og tidspunkt

Tretthet

Ruspåvirkning

Personlige motiver

Passasjerer

Type tur

Mangelfulle

Trafikale kunnskaper

og ferdigheter

Regelbrudd

Vanskelige kjøreforhold

Risikoforståelse

Egne evner til å lage og

følge planer

Personlige motiver og

mål for kjøringen

Regelkunnskap

Kjørestil

Selvstendighet

Risiko- persepsjon

og forståelse

1.Manøvrerings

Nivå

Manøvrering

av kjøretøyet

Grunnleggende tekniske

ferdigheter

Kjøretøykontroll og

kunnskaper om

kjøretøyets egenskaper

og virkemåte, fysiske

lover m.m.

Mangelfulle kunnskaper

og ferdigheter Liten

grad av automatisering

Kjøretøyegenskaper

Friksjonsforhold m.m.

Egne sterke og svake

sider når det gjelder:

Teknisk kjøreferdighet

Kjøretøykunnskap og

kontroll

Fysiske lover o. l.

21.10.2010

28


Dette er våre opplevelser etter påhør ved mange skoler.

Stikkord:

•40-100

•Bruk av lys

•Strølys

•Se langs høyre kant

•1 til 2 billengder

•Ut bak parkert bil

•Sikt med og uten refleks

•Nødstans
Andre momenter dere savner

21.10.2010 29


Oppgaven gjelder forbikjøringen

Hvordan kan du nå det 4. nivået i matrisen her

21.10.2010 30


IDP

Du kommer kjørende i mørket og møter en gående. Det er ingen bil i møte.

Beskriv kort hva du gjør.

Oppgave:

Hva sier fagstoffet om møting i mørket

21.10.2010 31


Tema kommunikasjon:

Hvordan påvirker fjernlys kommunikasjonen

Bruker møtende bil blinklys

Hvor er den plassert

Hvilken fart har den

21.10.2010 32


Dette er våre opplevelser etter påhør ved mange skoler.

Stikkord:

•40-100

•Bruk av lys

•Strølys

•Se langs høyre kant

•1 til 2 billengder

•Ut bak parkert bil

•Sikt med og uten refleks

•Nødstans
Andre momenter dere savner

21.10.2010 33


Tidspunkt for å sette på langlys igjen

Begrunnelse

Eks.

Fart er 80 km/t

2 billengder er ca 10 m

Møtes i ca 44m/ sek

= under ¼ sek

Hva har eleven lært om reaksjonstid

21.10.2010 34


Er det andre løsninger som kan gi større effekt

21.10.2010 35


Ville mere lys reddet denne situasjonen

21.10.2010 36


Hva forventer du av eleven din i denne situasjonen

Hvor god sikt har du

Hvor er nærmeste forsvinningspunkt

21.10.2010 37


Hvor er forsvinningspunktet

21.10.2010 38


Hvor god sikt har du

21.10.2010 39


Hvor er nærmeste forsvinningspunkt

21.10.2010 40


Hva må eleven beherske for å løse denne situasjonen

21.10.2010 41


Hva nå

21.10.2010 42


Hvor blir møtepunktet

21.10.2010 43


Hvordan ser det ut ved møtepunktet

Påstand:

Lav fart på møtende bil gir høy risiko

Hvordan stemmer dette med demonstrasjonen

21.10.2010 44


Dette opplever bilisten

Hvordan opplever gående og syklende møtepunktet

21.10.2010 45


21.10.2010 46


Hvordan stemmer dette med det 4. nivået i GDE matrisen

21.10.2010 47


Det som skal læres

Kunnskaper og

ferdigheter

Risikoøkende

faktorer

Selvvurdering

og selvinnsikt

4.Overordnet

nivå

Generelle

handlingstendenser

og måter å se

omverden på

Generell kunnskap om

mennesket.

Personlighet, livsstil,

verdier, normer, alder og

atferdstendenser.

Informasjonsbearbeiding

Spenningssøking og

risikotaking

Holdninger og motiv

Selvhevdelse

Gruppepress

Rusmidler

Livsmål og verdier

Personlige vurderings-,

reaksjons- og

handlingstendenser/

mønster i ulike

situasjoner.

N

I

V

Å

3.Strategiske

Nivå

Valg og forhold

knyttet til reiser/turer

2.Taktiske nivå

Valg og kjøremåter i

trafikale situasjoner

Reisemåte, reisetidspunkt

og reisetid

Hensikt og motiv for

turen

Nødvendighet

Tretthet, rusmidler

Gruppepress m.v.

Generell regel- og

trafikkunnskap

Generelle trafikale

ferdigheter

Sikkerhetsmarginer

Risiko i trafikken

Tid og tidspunkt

Tretthet

Ruspåvirkning

Personlige motiver

Passasjerer

Type tur

Mangelfulle

Trafikale kunnskaper

og ferdigheter

Regelbrudd

Vanskelige kjøreforhold

Risikoforståelse

Egne evner til å lage og

følge planer

Personlige motiver og

mål for kjøringen

Regelkunnskap

Kjørestil

Selvstendighet

Risiko- persepsjon

og forståelse

1.Manøvrerings

Nivå

Manøvrering

av kjøretøyet

Grunnleggende tekniske

ferdigheter

Kjøretøykontroll og

kunnskaper om

kjøretøyets egenskaper

og virkemåte, fysiske

lover m.m.

Mangelfulle kunnskaper

og ferdigheter Liten

grad av automatisering

Kjøretøyegenskaper

Friksjonsforhold m.m.

Egne sterke og svake

sider når det gjelder:

Teknisk kjøreferdighet

Kjøretøykunnskap og

kontroll

Fysiske lover o. l.

21.10.2010

48


Hvordan vil du opptre her

21.10.2010 49


Hvor holder du blikket i denne situasjonen

21.10.2010 50


Hvilke forberedelser skal eleven gjøre før de møter på 1.7

21.10.2010 51


Hvordan opplever elevene 1.7

Skrevet 5. november 2006 - 13:03

Mørkekjøring på trafikalt grunnkurs var svindyrt, samt kjedelig...

Skrevet 13. november 2007 - 15:20

1 lærer i hver bil, med 2 elever hver. Da begynte vi med å kjøre ut i ingenmannsland, i skogen for å få se

åssen vi skulle gjøre det med lys og sånn når vi f. eks kjørte forbi den andre bilen.

Og så etterpå, så satt 1 elev foran og 1 bak, vi kjørte i...20-30 minutter en vei (tror jeg),eleven som satt foran

sa "nå" når læreren skulle skifte mellom nærlys og fjernlys når vi f. eks møtte på biler osv. Og så bytta

elevene plass på vei ned igjen, sånn at den andre gjorde det samme bare at andre veien.

Så det er ikke noe spesielt dere gjør. Ikke sikkert dere gjør det samme der du skal gå, men jeg vil tror at det er

noe ala dette +/-

Ikke skyt meg om det ikke er sånn der dere er


Skrevet 23. november 2009 - 22:31

hvor mange dager skal man ha mørke kjøring

og hvor mange timer.. og hva man skal

skal ha det over imårn så gleder meg litt

Skrevet 23. november 2009 - 22:34

Kan skuffe deg med å si at det er ganske tørt.

1. Først en halv time teori om diverse regler

2. Litt kjøring og demonstrering av riktig lysbruk i mørket ved f.eks motorstop. Hvor synlig du blir osv

med og uten refleks

3. Kjøring på landevei hvor du skal lære å bruke fultlys. Når du skal slå det av og på

4. Oppsumering.

Det varer vel i ca 2 timer.

Skrevet 23. november 2009 - 22:38

Da jeg hadde mørkekjøring, fyllte de en Opel Zafira med elever, og kjørte langs en løype. En kjørelærer

førte bilen. Han betjente lysene, og viste oss hvor stor forskjell det er på fjernlys og nærlys i forskjellige

tilfeller.

Skrevet 23. november 2009 - 22:44

oj oj oj, jeg gleder meg ikke til mørke kjøringa, men at jeg starter med lappen..


Mål for mørkekjøring

1.7 Mørkekjøring

Eleven skal gjennom demonstrasjon ute og i bil forstå hvordan trafikkulykker i

mørket kan unngås ved å

a) oppleve og erfare årsaksforhold ved typiske ulykker som skjer i mørke og ha

grunnlag for å vurdere risiko ved kjøring i mørket

b) bli bevisst hva som er riktig lysbruk og atferd ellers ved kjøring, parkering og

nødstopp i mørket

Når ble ”riktig lysbruk” definert og av hvem

21.10.2010 54


Tema 1.7 Mørkekjøring

Sanse - oppfatte

Du er på mørkekjøring og møter tre biler.

Temaet er se-teknikk, hvilke tips gir du eleven og hva sier boka om dette

Det er førerprøve kl 08.00 om morgenen i desember og eleven kjører mot en saktegående kø.

Hva vil sensoren forvente av elevens observasjon

avgjøre – handle

Ta utgangspunkt i din erfaring med dine elevers fartsavpassing mot kryss.

Er det forskjell på fartsavpassingen mot kryss med skilt 202 og kryss med høyreregel

Drøft dette.

21.10.2010 55


Ble noen av forventningene dine innfridd
Mine forventninger til denne dagen var:

21.10.2010

56


Mål:

•Gjennom forelesning, opplevelse og aktivitet videreutvikle egen kompetanse i å

gjennomføre trinn 1.7 med godt utbytte for den enkelte elev.

• Etter endt kurs være i stand til å gi eleven et tydeligere bilde på hva bilkjøring er,

ved å se sammenhengen mellom trinn 1.7, helheten i lærerplanen, GDE matrisen

og elevens individuelle behov

21.10.2010 57


Takk for oss

21.10.2010

21.10.2010

58

More magazines by this user
Similar magazines