Views
3 years ago

Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen

Turisme og friluftsliv på Svalbard - Sysselmannen

Bakgrunn Siden St.meld.

Bakgrunn Siden St.meld. nr. 50 (1990-91) Om næringsutvikling på Svalbard utpekte turisme som en av tre satsingsområder for næringsutvikling på øygruppen, har det vært en stor vekst innen turisme til Svalbard. Antall gjestedøgn i Longyearbyen er nesten firedoblet fram til i dag, til i underkant av 78 000 gjestedøgn i 2004. Det er siden 1990 etablert en rekke lokale selskaper innen reiselivsnæringen og ca 230 arbeidsplasser i Longyearbyen var per 2003 direkte eller indirekte tilknyttet reiselivet. Antall gjestesenger i Longyearbyen er over 700, mot drøyt 200 for 12 år siden. Flykapasiteten til og fra Longyearbyen er økt fra 4-6 flygninger per uke på midten av 1990-tallet til 14-16 fly per uke i høysesongen. Turistene kommer ikke til Svalbard for å sitte på et hotell i Longyearbyen; de etterspør aktiviteter og opplevelser. Reiselivsnæringen har derfor utviklet en rekke produkter, hovedsakelig produkter hvor natur- og kulturopplevelser er hovedelementet. Dette fører til en økt ferdsel ut i naturen både til lands og til vanns, en økt belastning på miljøet og nye utfordringer knyttet til sikkerhet. Cruiseturismen på Svalbard har mer enn 100 års tradisjon. Frem mot 1990-tallet hadde trafikken en jevn økning, mens det de siste ti årene har vært en mer betydelig vekst. På begynnelsen av 1990-tallet var antall personer om bord i cruisebåter til Svalbard 15 000 – 18 000 per år, et tall som rundt årtusenskiftet var kommet opp i 25 000 – 30 000. Cruisetrafikken er i vekst på verdensbasis og trendene tilsier fortsatt økning til mer fjerntliggende områder, som for eksempel Arktis. På Svalbard har det også vært en økning i den såkalte ekspedisjons-/kystcruisetrafikken. Lokale og eksterne turoperatører bruker passasjerbåter med plass til opp til 200 passasjerer for ekspedisjonspregede reiser rundt på gruppen, hvor mange ilandstigninger utgjør en viktig del av produktet. Dette har ført til at stadig flere steder, som tidligere sjelden eller aldri ble besøkt, nå jevnlig besøkes av turister. Over 160 ilandstigningspunkter kan årlig kartfestes på Svalbard. Siden 1990 er det kommet to nye stortingsmeldinger om Svalbard og det er utarbeidet en ny miljøvernlov. Her forsterkes føringene på at utviklingen som finner sted i reiselivet ikke må komme i konflikt med miljømålene; mål som i samme periode er blitt høyere. Samtidig framheves at det fortsatt skal legges til rette for at reiselivsnæringen skal være en av basisnæringene på Svalbard. I tillegg er det fremhevet at det ikke må utvikles produkter som kan medføre sikkerhetsmessig risiko. I juli 2002 trådte Lov om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) med tilhørende, forskrifter, i kraft. Samtidig ble Forskrift om turisme og annen reisevirksomhet på Svalbard revidert. Det nye lovverket har også konsekvenser for reiselivsutviklingen på øygruppen. Lover, regler og reguleringer er viktige verktøy for forvaltningen av turisme og friluftslivSvalbard. Alle utfordringene løses imidlertid ikke gjennom regelverket og reguleringer. Andre tiltak som for eksempel informasjon, opplæring, tilrettelegging og samarbeid, er viktige og kan i mange tilfeller gi bedre effekt enn forbud og påbud. 6

I kjølvannet av denne utviklingen dukker det stadig opp nye spørsmål og utfordringer som forvaltningen må ta stilling til. Sysselmannen følte derfor behov for et strategidokument som behandler dette temaet og som kan være et verktøy i forvaltningen av friluftsliv og turisme på Svalbard. Formål Dette dokumentet har tittelen Turisme og friluftslivSvalbard Utvikling, politiske føringer, rammebetingelser, utfordringer og strategier - og: • Gir en beskrivelse av utvikling og status innen turisme og friluftsliv. • Sammenfatter politiske mål og føringer. • Gir en beskrivelse av lovverket, reguleringene og andre verktøy. • Vurderer mulige fremtidige utfordringer. • Behandler de mest sentrale utfordringene for forvaltningen av turisme og friluftsliv med utgangspunkt i beskrivelsen av nåsituasjonen. • Skal være et verktøy i forvaltning av turisme og friluftsliv generelt og i behandlingen av enkeltsaker. Metode Høsten 2001 ble det nedsatt en arbeidsgruppe hos Sysselmannen bestående av fire personer med miljøfaglig -, politifaglig -, informasjonsfaglig - og reiselivsfaglig kompetanse. Reiselivsrådgiveren har hatt hovedansvaret for dokumentet. Deltakere i arbeidsgruppen og andre fagpersoner hos Sysselmannen har bidratt med skriftlig materiale til dokumentet. I oppstartsfasen ble det innkalt til et bredere tverrfaglig internt arbeidsseminar, hvor man forsøkte å skaffe seg oversikt over de problemstillingene og utfordringene som er knyttet til emnet. Arbeidsprosessen ble etter hvert forlenget i påvente av ikrafttredelse av svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter og i fortsettelsen har fagpersoner fått ansvaret for å skrive eller kvalitetssikre temaer innenfor eget fagfelt. Dokumentets oppbygging Innledningsvis er det gitt en historisk beskrivelse av turismen på Svalbard. Mot slutten av 1980-tallet/begynnelsen av 1990-tallet skjedde det en betydelig endring i reiselivsutviklingen på Svalbard. Dokumentet gir en beskrivelse av de politiske mål og føringer som lå til grunn for denne endringen og videre en beskrivelse av utviklingen som har funnet sted siden, samt utviklingstall tilknyttet lokalbefolkningens friluftsliv. Lovverket som har betydning for turisme og friluftsliv, samt relevante planer er beskrevet. Det samme er aktuelle tiltak og aktiviteter både i forvaltningen, reiselivsnæringen og 7

Ta vare på Svalbard - Sysselmannen
Verneområdene på Svalbard - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 - Sysselmannen
10-14 Padling på Svalbard - Friluftsliv
Teknisk industrielle kulturminner i Longyearbyen ... - Sysselmannen
sammen bevarer vi svalbard - Regjeringen.no
Turisme og friluftsliv på Svalbard Sysselmannen på Svalbard 2005
Isbjørn på Svalbard - Sysselmannen
Beredskapsplan mot akutt forurensning på Svalbard - Sysselmannen
Svalbard inn i nytt årtusen - Sysselmannen
Kulturminneplan for Svalbard 2000-2010 - Sysselmannen
Røya i Straumsjøen Svalbard NINA Minirapport no ... - Sysselmannen
Kartlegging av mytebestander på Svalbard - Sysselmannen
Årsrapport 2011 - Sysselmannen
Årsrapport 2012 - Sysselmannen
NÅR DU FERDES PÅ SVALBARD - Sysselmannen
Sikkerhet i felt på Svalbard - Sysselmannen
Årsrapport 2009 - Sysselmannen
Årsmelding 2012 - Sysselmannen
Varme og Energiplan for Longyearbyen - Sysselmannen