Årsrapport 2011.pdf - Enerconsult

enerconsult.no

Årsrapport 2011.pdf - Enerconsult

2 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Det finnes så mange

mennesker som kan

beregne omkostninger,

og så få som

kan måle verdier.

innhold

ÅRSBERETNING 4

HOVEDTALL 8

RESULTATREGNSKAP 9

BALANSE 10

KONTANTSTRØMOPPSTILLING 11

NOTER TIL REGNSKAPET 13

REVISJONSBERETNING 18

ENERGIEFFEKTIVISERING 20

FORNYBAR ENERGI 22

Design og produksjon:

Rekyl Reklame as, Narvik

Trykk: Nortrykk as, Narvik

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

3


Kunnskapen er det

høyeste av alle

goder, for ingen kan

klare å stjele den,

og ingen kan måle

dens verdi eller

ødelegge den.

2011

ÅRSBERETNING

ENERCONSULT AS

VIRKSOMHETENS ART

HISTORIKK OG EIERSKAP

Enerconsult AS ble stiftet 28. juni 2007.

Selskapet er 100 % eid av Nordkraft AS.

Selskapets hovedformål er å drive med salg

av tjenester knyttet til energirelaterte spørsmål,

samt virksomhet som står i naturlig sammenheng

med dette.

Forretningsadressen er i Narvik.

Det er etablert avtaler med Nordkraft Produksjon

AS (konsernsøster) vedrørende innleie av administrative

tjenester og tjenester knyttet til lønn,

regnskapsførsel og økonomiforvaltning.

ÅRET 2011

Styret har i 2011 avholdt sju styremøter og

behandlet 32 saker.

Gjennom 2011 har det vært arbeidet med å

iverksette planer og strategier utviklet gjennom

strategiprosessen for 2010-2012. Selskapet har

organisert virksomheten i to grupper – Fornybar

Energi og Energirådgiving.

Fornybar Energi har seks medarbeidere, og tilbyr

tjenester innen prosjektering av småkraftverk og

vindkraftverk. Oppdragsporteføljen ble

styrket i 2011, og aktiviteten innen prosjektering

av småkraftverk har vært høy gjennom året.

Energirådgiving har syv medarbeidere, og har i

2011 levert tjenester over hele landet innen

energieffektivisering, energiomlegging og

miljøkonsekvenser av energiforbruk. En vesentlig

del av gruppens oppdrag har vært knyttet til en

langsiktig avtale om leveranse av svartjenester

for Enova SF. Avtalen, som opprinnelig løp ut mars

2012, er forlenget ut 2012. Det er i den senere tid

inngått avtaler med andre om leveranse av svartjenester

innen energirådgiving/-effektivisering.

4

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Ethvert komplisert

problem har en

enkel løsning

- den gale.

Da tidligere daglig leder i Enerconsult as i

november 2011 gikk til nye oppgaver i konsernet,

ble markeds- og økonomileder konstituert

som daglig leder. Ny daglig leder ble tilsatt medio

desember 2011 og tiltrådte primo februar 2012.

FORTSATT DRIFT

I samsvar med regnskapslovens § 3-3a bekreftes

det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede

og lagt til grunn ved regnskapsavleggelsen.

RESULTAT, INVESTERINGER,

FINANSIERING OG LIKVIDITET

Selskapets driftsinntekter var på 16,4 mnok (12,8)

og årsresultatet ble 0,8 mnok (- 1,6).

Selskapets arbeidskapital pr. 31.12.2011 var

4,6 mnok (3,4).

Ved utgangen av året var totalkapitalen på 9,7

mnok (8,9). Egenkapitalen var pr. 31.12.2011 på

4,7 mnok (3,9) og egenkapitalandelen var 48,9 %

(43,6 %).

Investeringer i driftsmidler utgjorde 0,3 mnok

i 2011 (1,3).

ARBEIDSMILJØ OG PERSONAL

Selskapet hadde ved årsskiftet 14 ansatte i full

stilling, samt ett korttidsengasjement.

SYKEFRAVÆR

Totalt sykefravær var i 2011 på 3,6 % (3,8%)

HMS

Det ble i 2011 ikke registrert arbeidsulykker eller

yrkessykdom i Enerconsult AS og det er heller ikke

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

5


Vi arver ikke jorden

av våre forfedre,

men låner den av

våre barn.

rapportert andre avvik eller uønskede hendelser i

virksomheten.

Selskapet er tilsluttet bedriftshelsetjeneste og det

fysiske arbeidsmiljøet betegnes som godt.

Enerconsult AS har eget verneombud som inngår

i felles arbeidsmiljøutvalg (AMU) sammen med

andre virksomheter i konsernet. Det ble foretatt

nyvalg i 2011 og verneombudet har en funksjonstid

på to år.

Selskapet har innført system for personalsamtaler,

herunder rutiner for periodiske medarbeidersamtaler.

HMS-arbeidet er organisert og planlagt overordnet

i konsernet og med egne HMS-aktiviteter i hvert

selskap.

INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Selskapet har et helhetlig og godt forankret

personalarbeid og fokuserer på og prioriterer

arbeidet med HMS samt å fremme et godt og

sikkert arbeidsmiljø. Selskapet er tilsluttet avtalen

om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen).

LIKESTILLING

Av selskapets 14 ansatte er en kvinne. Selskapets

styre består av tre menn.

Enerconsult AS praktiserer likestilling gjennom

å sikre like muligheter og rettigheter og hindre

diskriminering. Det skal ikke forekomme

forskjellsbehandling på grunnlag av kjønn,

religion eller etnisitet.

Selskapet ansetter gjerne flere kvinnelige

medarbeidere.

6

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Godt råd er dyrt,

dårlige finner man

overalt.

YTRE MILJØ

Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke

utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader.

ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER

Styret mener at styrets årsberetning og årsregnskapet

gir et riktig bilde av selskapets eiendeler og

gjeld, finansielle stilling og resultat.

Regnskapet for 2011 viser et overskudd på

kr 846 500.

Styret foreslår at årets overskudd avsettes

til dekning av tidligere udekket tap.

Narvik, 12. mars 2012

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

7


HOVEDTALL

ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FIRE ÅR FOR ENERCONSULT AS

Tall i 1.000 NOK 2008 2009 2010 2011

RESULTATER

Driftsinntekter 6 031 8 708 12 796 16 431

Driftsresultat - 1 029 1 284 - 2 249 1 198

Finansposter 145 70 3 - 10

Resultat før skatt - 884 1 354 - 2 246 1 188

Resultat etter skatt - 639 970 - 1 626 847

BALANSE PR. 31.12

Anleggsmidler 363 408 1 639 1 752

Omløpsmidler 4 385 5 915 7 261 7 921

Egenkapital 3 242 4 212 3 880 4 726

Avsetning for forpliktelser 430 439 1 133 1 660

Kortsiktig gjeld 1 075 1 672 3 887 3 287

Totalkapital 4 747 6 323 8 900 9 672

ØKONOMISKE NØKKELTALL

EBITDA - 201 1 318 -2 038 1 501

Egenkapitalandel % 68,3 % 66,6 % 43,6 % 48,9 %

Likviditetsgrad 1 4,1 3,5 1,9 2,4

Totalavkastning - 18,8 % 24,5 % -29,1 % 13,4 %

Arbeidskapital 3 310 4 242 3 374 4 634

ANDRE FORHOLD

Investeringer - 118 1 324 324

Antall ansatte pr. 31.12 4 7 14 14

EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter,

avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt.

Egenkapitalandel:

Egenkapital 31.12 x 100

Totalkapital 31.12

Likviditetsgrad 1:

Omløpsmidler 31.12

Kortsiktig gjeld 31.12

Totalavkastning:

(Driftsresultat + Finansinntekter) x 100

Gjennomsnittlig totalkapital

Arbeidskapital: Omløpsmidler 31.12 ÷ Kortsiktig gjeld 31.12.

8 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


RESULTATREGNSKAP

ENERCONSULT AS

Note 2011 2010

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekt 2, 10 16 431 376 12 796 351

Sum driftsinntekter 16 431 376 12 796 351

Lønnskostnader m.m. 3, 4 11 493 075 9 737 171

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler 5 303 000 210 400

Annen driftskostnad 2, 3, 10 3 437 359 5 097 672

Sum driftskostnader 15 233 434 15 045 244

Driftsresultat 1 197 942 - 2 248 893

Finansinntekter og finanskostnader

Renteinntekt 48 079 36 115

Finansinntekt 0 1 125

Finanskostnad 58 514 34 371

Resultat av finansposter - 10 435 2 869

Resultat før skattekostnad 1 187 507 - 2 246 023

Skattekostnad på ordinært resultat 6 341 007 - 620 328

Ordinært resultat 846 500 - 1 625 696

Årsoverskudd (Årsunderskudd) 846 500 -1 625 696

Overføringer

Avsatt til dekning av tidligere udekket tap 8 846 500 0

Overført til udekket tap 8 0 1 403 622

Overført fra annen egenkapital 8 0 222 074

Sum overføringer 846 500 - 1 625 696

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

9


BALANSE

ENERCONSULT AS

Note 2011 2010

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 6 514 220 410 768

Sum immaterielle eiendeler 514 220 410 768

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 5 1 237 511 1 228 328

Sum varige driftsmidler 1 237 511 1 228 328

Sum anleggsmidler 1 751 731 1 639 096

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1 182 311 2 140 173

Fordringer på konsernselskap 10 812 907 2 833 431

Andre fordringer 2 858 698 1 899 881

Sum fordringer 4 853 916 6 873 485

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 3 066 649 387 126

Sum omløpsmidler 7 920 565 7 260 612

Sum eiendeler 9 672 296 8 899 708

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 7, 8 1 000 000 1 000 000

Overkursfond 8 2 990 000 2 990 000

Annen innskutt egenkaital 8 1 293 312 1 293 312

Sum innskutt egenkaital 5 283 312 5 283 312

Opptjent egenkapital

Udekket tap 8 - 557 121 - 1 403 622

Sum opptjent egenkapital - 557 121 - 1 403 622

Sum egenkapital 4 726 191 3 879 690

GJELD

Avsetning for forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 4 1 659 575 1 133 233

Kortsiktig gjeld

Leverandrgjed 695 209 2 481 172

Betalbar skatt 6 444 459 0

Skyldig offentlig avgifter 551 450 444 839

Annen kortsiktig gjeld 1 595 412 960 774

Sum kortsiktig gjeld 3 286 530 3886 785

Sum gjeld 4 946 105 5 020 018

Sum egenkapital og gjeld 9 672 296 8 899 708

Narvik, 12. mars 2012

10 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


KONTANTSTRØMOPPSTILLING

ENERCONSULT AS

2011 2010

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN:

Tilført fra årets virksomhet 1) 1 490 507 - 2 381 813

+ Endring i lager, debitorer og kreditorer 1 192 422 224 144

+ Endring i andre tidsavgrensninger 320 611 - 200 078

= Netto likviditetsendring fra virksomheten 3 003 540 - 2 357 747

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER:

- Investering i varige driftsmidler - 324 018 - 1 323 697

= Netto likviditetsendring fra investeringer - 324 018 - 1 323 697

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING:

+ Innbetaling av egenkapital - -

= Netto likviditetsendring fra finansiering - -

Netto endring i likvider i året 2 679 522 - 3 681 444

+ Likviditetsbeholdning pr. 01.01 387 126 4 068 570

= Likviditetsbeholdning pr. 31.12 3 066 649 387 126

1) Dette tallet fremkommer slik:

Resultat før skattekostnad 1 187 507 - 2 246 023

+ Ordinære avskrivninger 303 000 210 400

- Betalte skatter - - 346 190

= Tilført fra årets virksomhet 1 490 507 - 2 381 813

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

11


12 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


I arbeid, i vennskap

og i kjærlighet må

man aldri måle og

veie, men yte alt

hva man kan.

Noter

til Regnskapet

1

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven

av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

KONSOLIDERINGSPRINSIPPER

Enerconsult AS inngår i konsernet Nordkraft. Konsernregnskapet

omfatter morselskapet Nordkraft AS og

datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Nordkraft

Vind AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass

Nord AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper,

Narvik Fjernvarme AS (100 %) og Narvik Energinett

AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og

forretningsadresse i Narvik. Konsernregnskapet utarbeides

etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet

følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet.

Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres.

HOVEDREGEL FOR VURDERING OG

KLASSIFISERING AV EIENDELER OG GJELD

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

som anleggsmiddel. Varige driftmidler aktiveres

og avskrives dersom de har en levetid over tre år og har

en kostpris som overstiger kr. 15.000. Avskrivningene

beregnes når anleggsmiddelet tas i bruk. Varige

driftsmidler vurderes til historisk kostpris med fradrag for

bedriftsøkonomiske avskrivninger. Avskrivningene baseres

på en vurdering av driftsmidlenes økonomiske og tekniske

levetid.

Selskapet benytter lineære avskrivninger for avskrivning

av driftsmidler.

Avskrivningssatsene er gjengitt i note 8.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og

virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt

mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld

oppskrives til virkelig verdi som følge av renteendring.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler og redegjøres

for nedenfor.

IMMATERIELLE EIENDELER

Goodwill var avskrevet i sin helhet i 2008 i samsvar med

rettighetene som dannet grunnlaget for goodwill.

FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til

pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell

vurdering av de enkelte fordringene.

PENSJONER

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil

og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt

til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over

forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de

overstiger 10 % av pensjonsforpliktelsene eller

pensjonsmidlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er

inkludert i tallene.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

13


Den som stiller

mange spørsmål,

øker manges

visdom.

2

Selskapet

Driftsinntekter, driftskostnader

har en langsiktig avtale med utløp 30.09.2012.

Omsetningen knyttet til denne avtalen utgjorde ca. 46 %

av selskapets samlede omsetning i 2011.

I 2011 ble det kjøpt inn tjenester eksternt knyttet til levering

i forbindelse med denne avtalen for ca. kr 1.934.000.

Kostnadene inngår i posten Annen driftskostnad.

3

Lønns- og personalkostnader

Tall i NOK 2011 2010

LØNNSKOSTNADER

Lønninger 8 999 810 7 291 171

Arbeidsgiveravgift 530 171 450 231

Pensjonskostnader 1 393 333 1 360 474

Andre ytelser 569 761 635 295

Sum 11 493 075 9 737 171

Antall ansatte pr. 31.12. 14 14

Antall årsverk pr. 31.12. 14 14

YTELSER TIL DAGLIG LEDER

Lønn 787 424 702 709

Andre ytelser 16 084 15 936

Sum 803 508 718 645

Ytelser er oppgitt på funksjonen daglig leder.

STYREHONORAR

Det er ikke utbetalt honorar til styret

LÅN TIL ANSATTE

Langsiktig personallån 470 338 420 633

Kortsiktig personallån 38 884 14 576

Sum 509 222 435 209

Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp,

med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt

5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer mot konstituert daglig leder utgjorde

kr. 230.417 pr. 31.12.2011.

GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Revisjonshonorar 21 250 21 250

Regnskapsteknisk bistand mv.*) 12 500 9 500

Annen bistand og revisorbekreftser *) 6 250 4 250

Sum 40 000 35 000

*) Andre honorarer til revisor gjelder i hovedsak bistand i forbindelse med teknisk utarbeidelse av årsregnskap og ligningspapirer

samt andre revisorbekreftelser.

14 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Rot er et midlertidig

tegn på effektiv

fremgang i arbeid.

4

Pensjonskostnader

Selskapet har kollektiv pensjonsordning for alle ansatte.

Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse

er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå

ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra

follketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert

ved fondsoppbygging organisert i et forsikringsselskap.

Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig

tjenestepensjon (OTP)

Beløp i hele NOK 31.12.11 31.12.10

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 1 370 809 1 492 985

Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 95 915 43 507

Avkastning på pensjonsmidler (fratrukket adm.kostnader) - 29 406 - 15 378

Resultatført planendringseffekt/ overgang til innskudd etc. - - 103 791

Periodisert arbeidsgiveravgift 73 303 77 577

Netto pensjonskostnad 1 510 621 1 494 900

Økonomiske forutsetninger for beregningene av pensjonskostnaden

Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 4,10 % 5,40 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 3,75 %

Årlig forventet G-regulering 3,25 % 3,75 %

Årlig forventet regulering av pensjoner under betaling 2,50 % 3,00 %

Pensjonsforpliktelsen

Påløpte pensjonsforpliktelser (DO) 3 403 716 2 093 516

Pensjonsmidler (til markedsverdi) 2 001 715 958 307

Påløpte pensjonsforpliktelser (DBO) ekskl. AGA - 1 402 001 - 1 135 209

Arbeidsgiveravgift - 71 502 - 57 896

Påløpte pensjonforpliktelser inkl AGA - 1 473 503 - 1 193 105

Ikke resultatført virkning av estimatavvik - 186 072 59 872

Netto balanseført pensjonsforpliktelse inkl. AGA - 1 659 575 - 1 133 233

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

15


De var kloke de

gamle, de laget

husene hule.

5

Varige driftsmidler

Tall i NOK

Driftsløsøre, inventar o.l.

Anskaffelseskost pr. 01.01 1 511 237

Tilgang 324 018

Avgang - 20 929

Anskaffelseskost pr. 31.12 1 814 326

Akkumulerte avskrivninger pr. 01.01 282 909

Årets avskrivninger 303 000

Av-/nedskrivninger på avgang - 9 094

Akkumulerte avskrivninger pr. 31.12 576 815

Bokført verdi pr. 31.12 1 237 511

Avskrivningssats 10 - 33,33 %

Kostnader knyttet til leasing av kontoutstyr utgjorde i 2011 kr. 24.411 eks. mva.

6

Skatt

Tall i NOK

Driftsløsøre, inventar o.l.

ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ 31.12.2011 31.12.2010

Betalbar skatt 444 459 -

Endring i utsatt skatt midlertidige forskjeller - 103 452 - 620 328

Sum skattekostnad 341 007 - 620 328

BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG

Ordinært resultat før skatt 1 187 507 - 2 246 023

Permanente forskjeller 30 376 30 571

Endring i midlertidige forskjeller 369 471 419 185

Mottatt konsernbidrag - 1 796 267

Årets skattegrunnlag 1 587 354 -

OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKJELLER 31.12.2011 31.12.2010 Endring

Varige driftsmidler - 176 925 - 333 796 - 156 871

Pensjonsforpliktelser - 1 659 575 - 1 133 233 526 342

Sum - 1 836 500 - 1 467 029 369 471

28 % skattefordel (-) / utsatt skatt (+) 514 220 410 768 - 103 452

Gjennom avtaler med konsernselskapene og Sparebanken Narvik, har selskapet trekkrettigheter innenfor konsernets samlede

overskuddslikviditet. Pr. 31.12.2010 utgjorde dette i størrelsesorden 400 mnok. Selskapet er således godt rustet til å møte løpende

betalingsforpliktelser.

16 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Ingen tar imot gode

råd, men alle tar

imot penger. Altså

er penger mer verd

enn gode råd.

7

Aksjekapital, akjsonærinformasjon

Aksjekapitalen i Enerconsult AS pr. 31.12 består av følgende aksjeklasser:

Tall i NOK Antall Pålydende Bokført

Ordinære aksjer 1 000 1 000 1 000 000

Aksjene gir samme rett i selskapet.

AKSJONÆR PR. 31.12.2011 Antall aksjer Andel

Nordkraft AS 1 000 100 %

Det foreligger ingen avtaler om opsjoner eiet av medlemmer i styret eller daglig leder.

8

Egenkapital

Egenkapital pr. 31.12.2011 fremkommer slik:

Tall i NOK Aksje- Overkurs- Annen innskutt Udekket Sum egenkapital

fond egenkapital tap kapital

Egenkapital pr. 01.01.11 1 000 000 2 990 000 1 293 312 -1 403 621 3 879 690

Årets resultat 846 500 846 501

Egenkapital pr. 31.12.11 1 000 000 2 990 000 1 293 312 -557 121 4 726 191

9

Betalingsmidler

Tall i NOK 2011 2010

Ordinært bankinnskudd 2 680 035 53 527

Skattetrekksmidler 386 613 333 599

Sum bankinnskudd 3 066 648 387 126

10

Konserntransaksjoner/Mellomværende

Tall i NOK 2011 2010

Andre driftsinntekter konsern 7 074 814 2 679 809

Andre driftskostnader konsern - 160 008 - 160 000

Kundefordringer konsern 812 907 1 037 164

Langsiktig konsernfordring - 1 796 267

Nordkraft konsern består av Nordkraft AS (mor), Nordkraft Produksjon AS, Enerconsult AS, Nordkraft Vind AS, Naturgass

Nord AS, Narvik Fjernvarme AS, Fjellkraft AS med datterselskaper og Narvik Energinett AS (døtre), til sammen

22 aksjeselskaper. Enerconsult selger konsulenttjenester til flere av konsernselskapene. Disse inntektene utgjør 43 %

av all omsetning i 2011. Det er ikke foretatt avsetninger til tap, ettersom tapsrisiko vurderes som svært lav.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

17


REVISJONSBERETNING

ENERCONSULT AS

18 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


REVISJONSBERETNING

ENERCONSULT AS

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

19


Den mest

miljøvennlige

energien er den

som ikke blir

brukt.

ENERGIRÅDGIVNING

Enerconsult tilbyr tjenester og rådgivning

innenfor energieffektivisering og mer bruk

av miljøvennlige og fornybare energikilder.

Enerconsult skal være ledende i Norge på

energirådgivning for energieffektiv og miljøvennlig

energibruk.

mot 2020. Det reelle potensialet er vurdert til rundt 7,5

TWh i årlig energireduksjon.

ENERCONSULT tilbyr en rekke produkter som avdekker

lønnsomme tiltak og fører til reduserte energikostnader.

Noen av våre arbeidsområder:

• Energieffektive bygg

• Planer, utredninger og analyser

• Normtallsvurdering

• Energiteknisk gjennomgang

• Enøkanalyser

• Lavenergi/passivhus

• Energiledelse

• Energimerking av bygg

• Bistand i søknadsprosesser

• Termografering og tetthetskontroll

• Manuelle og dynamiske energiberegninger

Det er et stort potensiale for energieffektivisering

i norske bygninger. En ny studie fra Enova

viser at teknisk potensiale for energieffektivisering

i norske boliger og yrkesbygg er på rundt 33 TWh fram

20 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


Fokus på

miljøvennlig

energibruk bidrar

til bærekraftig

utvikling.

Energimerking av bygg

Fra 2010 ble energimerking obligatorisk

for nye bygg og bygninger som skal leies

ut eller selges. Forskriften gjelder både for

yrkesbygg og boliger.

Termografering utføres på alle typer bygg uten å skade

bygget som kontrolleres.

ENERCONSULT er sertifisert gjennom Det Norske Veritas

og tilfredsstiller alle krav til å utføre termografering og

tetthetskontroll av bygg

Energimerking øker bevisstheten om energibruk

og løsninger som gjør boligen eller bygningen mer

energieffektiv.

ENERCONSULT har kvalifiserte energirådgivere med

kompetanse til å utføre energimerking.

Termografering

Termografering er en enkel og

kostnadseffektiv måte å avdekke

mangler, feil og svakheter

i bygningskonstruksjoner.

Feil montering av fuktsperre,

vindsperre, isolasjon og

vinduer kan være vanskelig

å avdekke og føre

til høyt varmetap.

ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011 21


Hvordan skal man få

folk til å tenke logisk

i en verden hvor alle

snakker om at solen

går ned, når det i

virkeligheten er

horisonten som

hever seg

FORNYBAR ENERGI

Økende energibehov sammen med

økt klimatrussel og knapphet på fossile

energiressurser gjør fornybar energi

mer aktuelt enn noen gang.

SMÅKRAFTVERK er derfor et viktig bidrag til å dempe

klimaeffektene samtidig som det gir et økonomisk

løft for lokalsamfunnet og grunneiere.

VANNKRAFT er den desidert viktigste kilden til energiproduksjon

i Norge i dag, og vil være det i

fremtiden.

VINDKRAFT er energi som er omformet fra den fornybare

bevegelsesenergien i vinden til elektrisk energi

ved hjelp av en vindturbin. Landbasert vindkraft er

i dag, etter vannkraft, den mest modne og billigste

løsningen for å produsere ny fornybar elektrisitet.

På verdensbasis er vindkraft den raskest voksende nye

fornybare energikilden.

ENERCONSULT prosjekterer infrastruktur, tekniske installasjoner

og bygg i forbindelse med vindkraftanlegg.

Vannkraftanlegg

Utbygging av småkraftverk har et stort

potensial i Nordland og Troms.

Småskala vannkraftanlegg løser ikke verdens klimaproblemer

alene, men er en del av løsningen.

Vannkraft har mange fordeler i forhold til andre kilder

til elektrisk energi. Det er en fornybar energikilde som i

liten grad bidrar til CO 2 -utslipp.

ENERCONSULT utarbeider konsesjonssøknader og

detaljplaner i henhold til NVEs forskrifter samt

detaljprosjektering for tilbudsgrunnlag for utbygging

av småkraft-anlegg.

Vindkraftanlegg

Vindkraft er en fornybar energikilde som

har stort fokus i Norge.

Selv om Norge har meget store vindressurser i Norge

kommer bare rundt én prosent av strømproduksjonen

fra vindkraft. Dette skyldes at vindkraft har vært dyrt

å bygge ut.

22 ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011


ÅRSRAPPORT

ENERCONSULT 2011

23

More magazines by this user
Similar magazines