NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN

norskdesign.no

NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN

NORSK DESIGNRÅDS

STRATEGIPLAN

2013-2015


SIDE 03 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

INNLEDNING

Norsk Designråds strategiplan for perioden 2013-2015 representerer

en videreføring av den forrige planens fokus på design og innovasjon.

Dette må ses i lys av meget gode og synlige resultater i perioden,

og den økte interessen for designdrevet innovasjonsmetodikk fra

næringsliv og offentlig sektor.

Behovet for innovasjon, omstilling og nytenkning er om mulig enda

større i dag enn tidligere. Ifølge den siste innovasjonsundersøkelsen

fra Statistisk sentralbyrå gikk innovasjonstakten ned med to

prosentpoeng i perioden 2008-2010, sammenliknet med 2006-2008.

Riktignok går det svært bra i maritim sektor, olje/gass og sjømat,

men særlig i den fastlandsbaserte delen av norsk næringsliv er

det behov for et større mangfold og mange flere og langt dristigere

innovasjonsaktiviteter.

I denne utfordrende situasjonen har virkemiddelapparatet en særlig

viktig rolle å spille. Norsk Designråd har, med sitt fokus og sin unike

kompetanse på design og innovasjon, en nøkkelrolle i forhold til

å utvikle design som et nytt forretningsverktøy – særlig i bransjer

som tidligere ikke har anvendt design. Gjennom Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP) realiseres stadig nye, banebrytende

eksempler på effekten design har som innovasjonsverktøy.

På bakgrunn av dette blir det også viktig å fremme innovasjon og

effektivisering av offentlig sektor. Særlig innenfor den tjenesteytende

delen av offentlig sektor, vil det blir økende krav om flere og bedre

brukertilpassede løsninger. Designdrevet innovasjonsprogram (DIP),

Norsk Designråds rådgivningsvirksomhet og innovasjonsprogrammet

Design for alle vil derfor også i årene fremover være viktige

bidragsytere.

JAN R. STAVIK

ADMINISTRERENDE DIREKTØR

NORSK DESIGNRÅD

FORSIDEFOTO: Ulstein Bridge Vision – revolusjonerende norsk skipsdesign.

Onsdag 29. august 2012 lanserte Ulstein Group verdensnyheten ”Ulstein

Bridge Vision” under den store olje- og energimessen i Stavanger. Siden

2009 har verftet og industrikonsernet jobbet med utviklingen av konseptet.

Det hele startet med at Ulstein fikk starthjelp til idéutvikling fra Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP). Illustrasjon: Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.


SIDE 04 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

TILBAKELAGT

STRATEGIPLANPERIODE (2009-2012)

Følgende aktiviteter og mål har vært viktige i strategiperioden:

• Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) er videreført med økende

respons i markedet, og fremheves stadig av både Nærings- og

handelsdepartementets (NHD) politiske ledelse og NHO som

et viktig og særdeles vellykket innovasjonsprogram. Det gode

samarbeidet mellom Norsk Designråd, Innovasjon Norge og

Norges forskningsråd anses også som en viktig del av suksessen.

• Synliggjøringen av effekten av design og de resultatene Norsk

Designråd er med på å frembringe i norsk næringsliv, er en av

de viktigste aktivitetene. Det er en høy tilstedeværelse i media,

omfanget og viktigheten av oppslagene målt i annonseverdi

har økt dramatisk. Siste år (2012) var disse oppe i en total verdi

på nesten 48 millioner kroner – det vil si langt over det totale

tilskudd fra NHD.

• Norsk Designråd driver kontinuerlig kompetanseoverføring

overfor Innovasjon Norges designrådgivere; i den senere tid med

særlig fokus på tjenestedesign og reiseliv.

• Norsk Designråd og Innovasjon Norge har fortsatt sitt

omfattende samarbeid, og det kan med sikkerhet sies at det

er et landsdekkende rådgivningstilbud innenfor design og

innovasjon. I perioden har Norsk Designråd dessuten håndtert

designrådgivning knyttet til Innovasjon Norges Nordland-kontor.

Dette har resultert i over 50 påbegynte prosjekter, hvorav en

rekke innenfor reiselivssekstoren.

• Norsk Designråds samarbeid med Norges forskningsråds

innovasjonsdivisjon har økt i omfang og omfatter SkatteFUNN,

Brukerstyrt innovasjonsarena (BIA), Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP) og FORNY2020 (Forskningsrådets

program for kommersialisering av forskningsbasert nyskaping).

• Norsk Designråd har styrket sin rådgivningskompetanse, spesielt

innenfor tjenestedesign (ref. medlemskap i Center for Service

Innovation, CSI), og bidrar i dag med rådgivning til alle typer

bedrifter, inkludert de som har prosjekter som er av meget høy

kompleksitet.

• Gjennom rådgivningsaktiviteter og Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP) er det et økende antall henvendelser

og oppdrag fra offentlig sektor.


SIDE 05 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

• Norsk Designråd har i perioden trappet opp de faglige

aktivitetene, ikke minst ved å være aktiv utenfor Oslo. I perioden

har det vært aktiviteter knyttet til faglige arrangementer,

rådgivning, Designdrevet innovasjonsprogram (DIP), Merket for

god design, samt arbeid med nasjonale og regionale/lokale media

i alle regioner av Norge.

• Norsk Designråd har etablert seg som et kompetansesenter

for design for alle, og har i perioden arrangert to internasjonale

konferanser. I tillegg har Norsk Designråd tilrettelagt

og gjennomført, på vegne av Barne- likestillings- og

inkluderingsdepartementet, Norges første Innovasjonsprisen for

universell utforming.

• Norsk Designråd har bidratt til å løfte frem norsk design og

norske designere internasjonalt gjennom sin rolle i den årlige

utstillingen 100% Norway i London.

• DogA, som nasjonalt senter for design og arkitektur, har

stabilisert seg på et årlig besøkstall på 40-50 000 mennesker.


SIDE 06 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

SITUASJONSBESKRIVELSE:

DESIGNDREVET INNOVASJON

Designdrevet innovasjon er:

en innovasjonsprosess hvor designerens brukerorientering er

den viktigste innovasjonsutløsende faktor, og hvor målet er

å finne frem til en mer verdifull løsning enn dagens (en helt

ny løsning), enten det gjelder produkt, teknologi, tjenester,

identitet eller forretningsprosesser.

INNOVASJONSGRAD I ETABLERTE

BEDRIFTER ER EN STOR UTFORDRING

Norsk næringsliv opererer i et konkurranseintensivt globalt marked,

og innovasjon er uhyre viktig for å lykkes i denne konkurransen.

En undersøkelse foretatt av Synovate i 2009, for Norsk Designråd,

blant 515 norske bedrifter, viser at bedrifter som benytter

designmetodikk er mer enn dobbelt så innovative. En identisk

undersøkelse utført blant 1 500 britiske bedrifter i 2005 ga samme

resultat. Konklusjonen er at bedrifter som benytter designmetodikk

innoverer mer.

Det er et stort potensial i innovasjonsmetodikk som fokuserer på

en metodisk og brukerfokusert tilnærming allerede fra idéfasen og

utover. Designdrevet innovasjon har en slik tilnærming, men det er

kun et fåtall norske private og offentlige virksomheter som benytter

seg av denne metodikken i sitt innovasjonsarbeid i dag.

Hovedgrunnen synes å være at dette er en ny metode som befinner

seg i en tidlig vekstfase, og at denne nye metodikken således er i en

tidlig fase med hensyn til prosessimplementering og spredning av

nytteverdi/bevis.

FIGUR: HAR HAR DIN DIN BEDRIFT BEDRIFT UTVIKLET UTVIKLET NOEN NYE PRODUKTER NOEN NYE

ELLER PRODUKTER TJENESTER SISTE ELLER TRE TJENESTER ÅR SISTE 3 ÅR

28% 69%


SIDE 07 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

BEHOV FOR VIRKEMIDLER

Det gjenstår mye arbeid for å bøte på den markedssvikten som

fortsatt eksisterer hos private og offentlige virksomheter når det

gjelder bruken av design, og det er derfor nødvendig med insentiver

for å oppmuntre virksomhetene til å ta den ”risiko” det er knyttet til å

ta i bruk en ny innovasjonsmetodikk.

Det har tidligere ikke eksistert noen målrettede virkemidler som

stimulerer til en systematisk og brukerfokusert tilnærming fra og

med idéfasen i virksomhetenes innovasjonsarbeid. Det er derfor

viktig at myndighetene fortsetter å støtte opp om det eneste

eksisterende, målrettede virkemiddelet for økt innovasjon fra og

med idéfasen i norsk næringsliv og offentlig sektor: Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP). Dette programmet stimulerer til

kompetanseoppbygging og investeringer i idéfasen basert på

systematiske brukerstudier og designmetodikk, og påviser samtidig

hvilke resultatpotensialer slike investeringer kan ha for næringslivet.


SIDE 08 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

NORSK DESIGNRÅDS VISJON

Norsk Designråds satsing på designdrevet innovasjon vil bringe frem

ny viten og overbevisende resultateksempler i næringsliv og offentlig

sektor, som vil vekke oppsikt både i Norge og utenfor landets grenser.


SIDE 09 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

STRATEGISK POSISJON

Som en konsekvens av visjonen skal Norsk Designråd ta en tydelig

posisjon som kompetansenter for designdrevet innovasjon og

verdiskapning, så vel i private som i offentlige virksomheter ved og

bidra til økt konkurransekraft og inntjening for næringslivet, samt

bidra til økt effektivitet i offentlig sektor i kombinasjon med økt

brukertilfredshet.

Dette skal blant annet oppnås gjennom å:

• være Norges kompetansesenter for design både med henblikk på

praksisbasert kunnskap, rådgivning og kompetansespredning.

• initiere og koordinere bruken av design i næringspolitikken

generelt, og i virkemiddelapparatet spesielt.

• styrke innsatsen på designdrevet innovasjon og forskning og

utvikling (FoU) i næringspolitikken, gjennom å bli myndighetenes

rådgiver på dette området.

• fremskaffe ny viten om designdrevet innovasjon gjennom

aktiv FoU, rådgivning, Designdrevet innovasjonsprogram (DIP)

og et internasjonalt kontaktnett. Norsk Designråd skal være

internasjonalt ledende på designdrevet innovasjon.

• bidra til anvendelse av ny kunnskap og metoder i virksomheter,

som resulterer i helhetlige og nyskapende resultater, som skal

sette ny standard for hvordan design anvendes. Dette arbeid skjer

gjennom rådgivning.

• utarbeide metoder og målekriterier for at effekten av disse

tiltakene skal kunne måles jevnlig på brukernivå.


SIDE 10 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

NORSK DESIGNRÅDS FORMÅL

Norsk Designråd skal fremme bruk av design som et strategisk

innovasjonsverktøy for økt verdiskaping i private og offentlige

virksomheter.


SIDE 11 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

MÅLGRUPPER OG FOKUSOMRÅDER

Hovedmålgruppe: norsk næringsliv og offentlige virksomheter.

For å nå målene er det viktig å ha gode, etablerte

samarbeidsrelasjoner med:

• virkemiddelapparatet

• designbransjen

• design- og lederutdanningen i Norge

Norsk Designråd vil ved siden av de bransjemessige føringer som til

enhver tid gjøres gjeldende i næringspolitikken, ha spesielt fokus på

erfaringene fra de siste årene som viser at designverktøy gir gode

resultater også i bransjer som historisk ikke har vært brukere av

design.


SIDE 12 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

OVERORDNEDE STRATEGISKE FØRINGER

I strategiperioden må Norsk Designråd inspirere til økt utnyttelse av

designdrevet innovasjon i næringsliv og i offentlig sektor gjennom å

forankre virksomheten i følgende tre hovedområder:

1 Forskning og kompetanseutvikling: Frembringe ny viten og

dokumentere effekten av designdrevet innovasjon.

2 Virkeliggjøring: Kompetanseoverføring og rådgivning til Norsk

Designråds målgrupper og norske myndigheter, og igangsetting

av konkrete prosjekter.

3 Synliggjøring: Markedsføre verdien av næringsrettet design

generelt og designdrevet innovasjon spesielt.

Det er en klar målsetting at effekten av de tiltakene som gjøres i tråd

med de strategiske føringene, gjøres til gjenstand for jevnlig måling,

for å sikre en effektiv anvendelse av offentlige midler.


SIDE 13 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

1 FORSKNING OG

KOMPETANSEUTVIKLING

• Bidra til mer FoU på prosesser, virkemidler og effekten av bruk

av design i privat og offentlig sektor, i egen regi og i nasjonale og

internasjonale nettverk.

• Bidra til et stort mangfold av konkrete referansecaser og ny viten

om nytteverdien av design i alle aspekter av forretningsutvikling,

innovasjon og effektivisering innen så vel privat, som offentlig

sektor.

• Bidra til at myndighetene videreutvikler Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP) for å fremskaffe ny viten om metodikk

og premisser for suksess innenfor offentlige og private

virksomheter.

• Utvikle nye designfaglige verktøy og metoder som skal bidra til

økt konkurransekraft hos målgruppene i form av mer relevante

og bærekraftige produkter og tjenester.

• Være et ledende kompetansesenter innenfor tjenesteinnovasjon/

tjenestedesign i privat og offentlig sektor.


SIDE 14 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

2 VIRKELIGGJØRING

• Sette design på agendaen til myndighetene som rådgivere i

forhold til næringspolitikken, blant annet gjennom utarbeidelsen

av en nasjonal handlingsplan for designdrevet innovasjon.

• Yte designfaglig bistand i form av rådgivning overfor

enkeltbedrifter eller overfor grupper av private og offentlig

virksomheter i egen regi eller sammen med partnere.

• Implementere design i allerede eksisterende programmer hos

andre virkemiddelaktører.

• Videreføre og styrke regjeringens designsatsing med fokus på

et landsdekkende og koordinert rådgivningstilbud rettet mot

enkeltforetak, samt næringsklynger, i samarbeid med Innovasjon

Norge. I dette samarbeidet skal Norsk Designråd ha et spesielt

koordineringsansvar som nasjonalt kompetansesenter på design.

• Videreutvikle samarbeidsavtalen med Norges forskningsråd

innenfor SkatteFUNN, BIA, DIP og FORNY2020 for økt kunnskap

om og bruk av strategisk design i Forskningsrådets programmer.

I tillegg bidra til nye forskningsinitiativ innen designdrevet

innovasjon som fagområde.

• Styrke innsatsen på Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) for

å bidra til at flere private og offentlige virksomheter igangsetter

operative tiltak for å øke egen verdiskapning.

• Aktivt bruke eksisterende og nye møteplasser for næringslivet

for å høyne næringslivets kunnskap og derav få inngrep med

bedrifter med potensial for bruk av designdrevet innovasjon.

• Styrke Norsk Designråds rolle som kompetansesenter for

nasjonal Design for alle - satsing og påvirke myndighetene til en

ny, langsiktig satsing på dette området.

• Utvikle kurs for utøvende norske designere.


SIDE 15 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

3 SYNLIGGJØRING

• Synliggjøre design generelt og designdrevet innovasjon

spesielt. Informere og motivere norsk næringsliv og offentlige

virksomheter til å ta i bruk design som et innovasjonsverktøy,

samt som et virkemiddel i næringspolitikken. Videre bidra

til å formidle ny kunnskap og resultater som fremkommer

via innovasjonsprogrammer, forskningsinnsats og

rådgivningsvirksomhet.

• Synliggjøre gode eksempler på effekten av design med hensyn

til innovasjon og økonomisk avkastning gjennom priser og

utmerkelser.

• Synliggjøre effekten av designdrevet innovasjon gjennom

presseaktiviteter, nett, faglige arrangementer, utstillinger og

seminarer.

• Synliggjøre resultatene av Norsk Designråds satsing

på Designdrevet innovasjonsprogram (DIP) og

Nyskapingsprogrammet Design for alle.

• Videreutvikle Designbasen.no som et effektivt, profesjonelt

verktøy for markedsføring av designkompetanse over hele landet,

og som et synliggjøringsverktøy for gode samarbeidsprosjekter

mellom bedrifter og designere i Norge.


SIDE 16 / NORSK DESIGNRÅDS STRATEGIPLAN 2013-2015

AVSLUTNING / OPPSUMMERING

Norsk Designråds aktiviteter skal medvirke til å oppfylle Næringsog

handelsdepartementets overordnede mål om «å legge til rette

for størst mulig verdiskaping i norsk økonomi». Det vil derfor være

naturlig at Norsk Designråd også i den kommende strategiperioden

fokuserer rollen til design i det nasjonale innovasjonsarbeidet,

med operasjonell vekt på bedriftsrådgivning og Designdrevet

innovasjonsprogram (DIP).

Synliggjøringen av alle resultatene blir også svært viktig,

fordi det anvendes designtenkning og designprosesser på

virksomhetsområder, hvor man hittil ikke har vært vant til å bruke

design i Norge.

Norsk Designråds arbeid skal således i perioden bringe ny viten

og noen banebrytende resultateksempler i næringsliv og offentlig

sektor som vil vekke oppsikt både i Norge og utenfor landets grenser.


DOGA, HAUSMANNS GATE 16, 0182 OSLO

WWW.NORSKDESIGN.NO

More magazines by this user
Similar magazines