Et kort notat som refererer inntrykk fra seminaret finnes her.

norgesuniversitetet.no

Et kort notat som refererer inntrykk fra seminaret finnes her.

1 av 4

Inntrykk fra seminaret om digital eksamen ved Universitetet i Oslo

7. og 8. desember 2011

UiOs senter for Informasjonsteknologi (USIT) hadde tatt initiativet til seminaret. Det samlet

deltakere fra hele landet, og debattene viste at temaet engasjerer og at flere institusjoner er beredt til

å satse etter å ha samlet verdifull erfaring gjennom pilotering.

Norgesuniversitetets ekspertgruppe for kvalitet i IKT-støttet utdanning var representert på

seminaret. Norgesuniversitetet skal fremme IKT-støttet og fleksibel utdanning blant annet gjennom

prosjektstøtte, kunnskapsutvikling, erfaringsspredning og etablering av ekspertgrupper.

Ekspertgruppen for kvalitet skal blant annet vurdere kriterier for kvalitet i IKT-støttet utdanning, se

http://norgesuniversitetet.no/om/ekspertgrupper. Økt fleksibilitet, mer rettferdighet og god

pedagogisk fundering er blant kriteriene som kan kjennetegne digitale vurderingsformer av høy

kvalitet. Diskusjoner og foredrag viste at seminardeltakerne er opptatt av disse kriteriene, og at en

målsetting om utdanning av høy kvalitet lå som et premiss for de digital-eksamen-tiltakene som er

iverksatt og for de som planlegges.

Et kort notat som refererer inntrykk fra seminaret, vil ikke kunne yte seminaret rettferdig, men

nedenfor gjengis noen av de problemstillingene seminaret berørte. Den som vil ha en mer

fullstendig oversikt, anbefales å besøke

http://www.usit.uio.no/om/organisasjon/suf/aktiviteter/digital-eksamen/nasjonalt-seminar/ hvor

blant annet presentasjonene fra seminaret er samlet.

Hvis budskapet fra seminaret skal oppsummeres med få ord, kan dette

sies:

Målsettingen er at alle former for digital eksamen/vurdering skal bidra

til bedre læring – direkte eller indirekte. Grovt sett kan dette gjøres på

to måter, som også kan kombineres:

• Vi kan digitalisere velkjente metoder for eksamen/ vurdering for

å gjøre dem mer effektive, lettere tilgjengelige, mer rettferdige,

mer ressursbesparende og "grønnere".

• Vi kan innføre andre metoder for eksamen/vurdering som har

større fokus på studentenes læring.


Dato

13.12.2011

Referanse

2 av 4

Begrepsbruk: Eksamen eller vurdering Varianter av digital eksamen/vurdering

Det er en noe ulik begrepsbruk for området. Mens mange bruker begrepet digital eksamen, vil andre

gjerne snakke om digital (slutt)vurdering. I denne teksten skriver jeg digital eksamen/vurdering for

å ivareta begge begrepene. Den digitale eksamen/vurderingen kan være tradisjonell skoleeksamen

slik vi kjenner den med eksamensvakter og kontrollerte omgivelser, eller det kan være

hjemmeeksamen. Digital eksamen/vurdering kan for eksempel være hel- eller deldigitalisert, den

kan være kombinert med muntlig eksamen/vurdering, den kan være med eller uten hjelpemidler og

studentene kan bruke egen PC eller institusjons-PC som er tilrettelagt for eksamen. Det er altså

snakk om mange varianter av digital eksamen/vurdering.

Pedagogisk-didaktiske problemstillinger

Et av temaene som ble berørt flere ganger under seminaret, angikk eksamen/vurdering som sådan:

Har vi eksamen/vurdering for at studentene skal lære (formativ), eller har vi eksamen/vurdering for

å kontrollere hva elevene har lært (summativ) Det var enighet om at begge former for

eksamen/vurdering er viktige, men jo større vekt kontrollaspektet får, jo mer komplisert blir

avviklingen av eksamen. Når eksamen/vurderingen er digital, kompliseres kontrollen ytterligere.

Under seminaret ble det vist til ulike løsninger som skulle sikre kontroll og hindre juks under digital

eksamen. Det var for eksempel oppstart i såkalte “eksamensimage” som blokkerer tilgang til

internett og USB-portene, det var bruk av skjermfiltre som vanskeliggjør at skjermen kan leses av

andre enn den som sitter rett foran, og det var oppsett av eksamenssaler med mye plass mellom

kandidatene.

Ett av problemene med digital tradisjonell skoleeksamen/vurdering, er at løsningene skalerer dårlig.

Dette gikk frem av resultatene av ulike piloter. På den annen side ble det vist til eksamensdatasaler

ved København universitet som har 400 PC-er (tynne klienter) koplet til en sentral server.

Selv om digital eksamen/vurdering byr på utfordringer, gir digitalisering også muligheter for å

utvikle nye eksamens-/vurderingsformer. Bruk av teknologi i utdanningen har også gitt nye

undervisnings- og arbeidsformer. En kopling mellom læringsmål, arbeidsform og eksamens-

/vurderingsform, såkalt “constructive alignment”, er et mål for utdanningssektoren og sikrer at

eksamen/vurdering blir en mer integrert del av undervisningen og studentenes læring. Da

eksamens-/vurderingsformen i stor grad bestemmer hvordan studentene arbeider med faget, er valg

av vurderingsform av stor pedagogisk betydning.

Studenter som var til stede under seminaret, understreket at da var opptatt av sammenhengen

mellom vurdering, arbeidsformer og læringsmål, men at dette var et budskap som var noe tungt å

“selge”. Studentorganisasjonenes kampanje fikk derfor et forenklet og salgbart budskap: “Vi vil ha

eksamen på PC!”.


Dato

13.12.2011

Referanse

3 av 4

Under seminaret ble det hevdet at digitalisering av eksamen/vurderinger må brukes som katalysator

for å endre eksamensformen i retninger vi ønsker. Medisinske fakultet ved UiO gav en presentasjon

kalt “Nye vurderingsformer med digitale verktøy” som demonstrerte det potensialet teknologien har

for å tenke nye løsninger. På den andre siden viste foredraget “PC på skoleeksamen “ fra Juridisk

fakultet ved UiO et miljø som er bevisste på at de ikke ønsker å endre eksamensformen, og de har

derfor eksperimentet med tradisjonell skoleeksamen/vurdering på PC.

Økt fleksibilitet er en av de innlysende fordelene ved bruk av teknologi i utdanning og vurdering.

Gode digitale eksamens-/vurderingsløsninger kan øke repertoaret av vurderingsformer, og flere

tilgjengelige vurderingsformer gir økt mulighet for tilpassing og fleksible løsninger enten de

digitale løsningene skal tilpasses tradisjonell eksamen/vurdering, eller tilpasses eksamen/vurdering

av mer “moderne” karakter.

Argument for digital eksamen/vurdering

Seminaret gav mange gode svar på hvorfor UH sektoren bør innføre digital eksamen/vurdering.

Flere av deltakerne pekte på at av alle gode argument måtte de pedagogisk-didaktiske overveielsene

legge premissene for de løsningene som vil komme. Andre gode argument som ble anført for digital

eksamen/vurdering, var for eksempel at digital eksamen/vurdering:

‐ er mer rettferdig for studentene da dårlig håndskrift ikke innvirker på karakteren.

‐ imøtekommer allerede etablert arbeidspraksis hos studenter og deres fremtidige arbeidsgivere.

‐ er “grønn” da behovet for papir og transport av papir reduseres.

‐ er økonomisk fullt forsvarlig da digital eksamen/vurdering kan gi optimalisering av

arbeidsprosessene fra planlegging via avvikling til sensur og arkivering. En optimalisering av

arbeidsprosessene vil frigjøre administrative ressurser.

De fleste av disse argumentene er fremhevet i en styresak ved UiO om eksamen (V-sak 11, 2011),

se http://www.uio.no/om/organisasjon/ledelsen/styret/moter/kart_prot2011/7/IHR.pdf, og det ble

vist til denne styresaken under innledningen til seminaret. Innledningen til styresaken trekker

paralleller til innføringen av Kvalitetsreformen i 2003: “Etter innføringen av Kvalitetsreformen i

2003, økte antall vurderinger/eksamener ved UiO drastisk. Denne gjennomgripende faglige

endringen førte imidlertid ikke til tilsvarende endringer i måten vi planlegger, avvikler, sensurerer

og avvikler eksamen på.”

Veien videre for digital vurdering/eksamen i UH-sektoren

Det var stor interesse for å følge opp temaet videre. Vertskapet, USiT/UiO, nevnte at det kunne bli

aktuelt med er oppfølgingsseminar, og UiA som har skaffet seg mye erfaring gjennom prosjektet

“Digital eksamen”, vil gjerne dele sine erfaringer med andre og ta et nasjonalt lederskap, se

http://www.uia.no/portaler/aktuelt/nyhetsarkivet/ny_rapport_om_digital_eksamen om UiAs

erfaringer. Uninett, som også var representert på seminaret, hadde ideer til hvordan digital

eksamen/vurdering kan tas videre nasjonalt.


Dato

13.12.2011

Referanse

4 av 4

Dersom arbeidet med digital eksamen/vurdering skal få tyngde og fremdrift, må det forankres

nasjonalt og ved den enkelte institusjon. Dette ble understreket av flere av seminardeltakerne og i

innleggene.

Det er interessant å se at forankringsprosessene i UH-sektoren i Norge og i Danmark har hatt ulike

utgangspunkt. I Danmark har det vært en top-down prosess hvor Ministeriet for Videnskap,

Teknologi og Udvikling har spilt en viktig rolle blant annet gjennom rapporten “Digital eksaminer

på universiteterne” (september 2010), se http://www.ubst.dk/publikationer/rapport-om-digitaleeksaminer-pa-universiteterne.

Aahus universitet og Ingeniørhøjskolen i Århus har fulgt opp med et

topptungt prosjekt om digital eksamen. Dette prosjektet ble presentert på seminaret. Prosjektets

hjemmesider er omfattende og inneholder mye interessant, se

http://digitaleksamen.au.dk/skriftligeeksamenerudenpapir/omprojektet/. Det kan være verdt å merke

seg at mens ministeriets har fokus på digital skoleeksamen i sin rapport, konsentrere prosjektet i

Århus seg om digital hjemmeeksamen.

I Norge har initiativet vært bottom-up preget med studentene som pådrivere. Gjennom

studentorganisasjonene har de kjørt to landsomfattende kampanjer; den første fra 2010, kalt

Postkortkampanjen, hvor blant annet skriftlig eksamen på PC var et tema, den andre, fra i høst, ble

kalt “PC til eksamen”. Det var interessant å høre en representant fra studentparlamentet i Oslo

fortelle hvordan deres kontakt med USiT hadde vært til uvurderlig hjelp for å få oppmerksomheten

til UiOs styre, noe som etter kort tid resulterte i styresaken om eksamen som det er vist til ovenfor

(V-sak 11, 2011).

Når det gjelder forankringen på nasjonalt nivå, ble det under seminaret nevnt at de som er positive

til digital eksamen/vurdering, kan trekke veksler på den interessen som er registret hos viktige

nasjonale aktører. Uninett er allerede nevnt. UHR og Norgesuniversitetet var også representert på

seminaret. KD er selvfølgelig en viktig aktør. De har riktignok ikke engasjert seg på samme måte

som det danske ministeriet, men gjennom den nye kvalitative indikatoren for utdanningsområdet

som UH-sektoren skal rapportere på fra 2012 1 , kan det være mulighet for de institusjonene som vil

fremheve arbeidet sitt med digital vurdering/eksamen å involvere KD gjennom å fortelle om

innsatsen sin på området, jfr. det som er sagt ovenfor om drøftinger av eksamen for læring.

NOKUT, det nasjonale organet for kvalitet i utdanningen, vil også være en viktig aktør da valg av

vurderingsform påvirker arbeidsform og læringsutbytte, dvs. kvaliteten i utdanningen.

1 KDs kvalitativt styringsparameter fra 2012: Studentene skal lykkes med å oppnå læringsutbyttet som er

definert for studieprogrammene.

More magazines by this user
Similar magazines