Årsrapport 2010 - Røde Kors

rodekors.no

Årsrapport 2010 - Røde Kors

årsrapport 2010

Norges Røde Kors Sentrene AS, Røde Kors

Husene AS og Røde Kors Førstehjelp AS.

Årsregnskapet omfatter ikke Røde Kors

distrikts- og lokalforeninger i Norge, da

disse er selvstendige organisasjoner med

egne vedtekter.

Regnskapet for 2010 viser et overskudd

på 162 millioner kroner for foreningen og

på 167 millioner kroner når datterselskaper

inkluderes. Norges Røde Kors Sentrene

AS har et overskudd på 1,4 millioner kroner,

Røde Kors Husene AS har et underskudd

på 1,9 millioner kroner og Røde Kors

Førstehjelp AS har et underskudd på 1,0

millioner kroner.

Brutto midler anskaffet til humanitære

formål i 2010 var 1.269 millioner kroner

for foreningen og 1.309 millioner kroner

inkludert datterselskaper. Økningen

i inntekter fra 2009 skyldes i hovedsak

at innsamlede midler og gaver økte med

123 millioner kroner. Det var videre en

økning i offentlige tilskudd med kr 23

millioner kroner; herav 14 millioner kroner

til det internasjonale arbeidet. Røde

Kors hadde i 2010 statsinntekter på 531

millioner kroner, herav 504 millioner kroner

til Røde Kors’ internasjonale arbeid.

Finansinntektene var 193 millioner kroner,

noe som var 37 millioner kroner lavere enn

i 2009. Økningen med 19 millioner kroner i

tilskudd fra andre er hovedsakelig knyttet

til bidrag fra søsterforeninger til aktivitetene

etter jordskjelvet på Haiti.

Aktivitetsregnskapet viser at Røde Kors

brukte 39 millioner kroner til administrasjon

av organisasjonen. Dette utgjør 3,5

prosent av de samlede kostnadene, og

er en nedgang fra 4,6 prosent i 2009. Det

er i tillegg fordelt på aktivitetene 56 millioner

kroner i felleskostnader som IKT,

regnskap/lønn, servicetorg og eiendom.

Felleskostnadene ble redusert med 12 millioner

kroner fra 2008 til 2009, og er ytterligere

redusert med 16 millioner kroner

i 2010. Dette skyldes hovedsakelig reduserte

IKT-kostnader.

Røde Kors presenterer sitt årsregnskap

etter aktivitet for 2010 i henhold til regnskapsstandard

for ideelle organisasjoner.

Foreningen Norges Røde Kors har i 2010

brukt 1.002 millioner kroner i foreningen

til formålet – humanitært arbeid (1.028

millioner kroner inkludert datterselskaper).

Dette utgjør 90,6 prosent av de samlede

kostnadene i foreningen. Tilsvarende tall

var 90,7 prosent i 2009, 87 prosent i 2008

og 79 prosent i 2007. Kostnadene til formål

er fordelt på de fire landsmøte¬vedtatte

hovedmålene til Røde Kors.

Røde Kors har bygget opp en finansportefølje

som har sitt utgangspunkt i

tidligere automatinntekter. Avkastningen

av finansporteføljen skal gi et årlig bidrag

til Røde Kors’ humanitære arbeid. Ved

utgangen av året var porteføljen på 2.133

millioner kroner. Plasseringene er i verdipapirfond

og er sammensatt med hensyn

til sikkerhet, risikospredning og likviditet.

Avkastningen på finansporteføljen var i

2010 10,4 %.

Renteporteføljen har moderat kredittrisiko

og en god spredning på utstedere og antall

papirer. Pengemarkedsfondene hadde en

gjennomsnittlig løpetid på 0,24 og obligasjonsfondene

på 3,11. Røde Kors har

tilfredsstillende likviditet og det er ikke

besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen.

Midlene forvaltes i samsvar med landsstyrets

vedtatte retningslinjer og etiske regler.

Røde Kors investerer ikke i selskaper som

bryter internasjonale konvensjoner innen

menneske-rettigheter, miljø, arbeidsforhold

eller barnearbeid, eller som bidrar

til alvorlige krenkelser av individers rettigheter

i krig eller konfliktsituasjoner. Videre

har Røde Kors nulltoleranse i forhold til

selskaper som investerer i eller produserer

våpen, tobakk, pornografi og alkohol. To

ganger i året foretas det en ekstern gjennomgang

av alle investeringer for å sikre at

disse er i henhold til de etiske retningslinjene.

Følgende disponering av årets resultat

foreslås: Overføring til formålskapital med

eksternt pålagte restriksjoner, 23 millioner

kroner; overføring til annen formålskapital,

139 millioner kroner.

Landsstyret bekrefter at årsregnskapet i

samsvar med regnskapsloven § 3-3a er

avgitt under forutsetning om fortsatt drift.

Personal og miljø

Røde Kors har et partssammensatt

arbeidsmiljøutvalg, hvor også representanter

fra bedriftshelsetjenesten

deltar. Det er valgt nytt hovedverneombud

våren 2010 og det er verneombud i

alle verneområder med over 10 årsverk.

Bedriftshelsetjenesten er rådgiver i sykefraværsoppfølging

og tilrettelegging av

arbeidsplasser. En vernerunde med fokus

på det fysiske arbeidsmiljø er gjennomført

og fulgt opp ved alle distriktskontor og

hovedkontoret høsten 2010.

Sykefraværet i 2010 var på 5,4 prosent

mot 5,3 prosent i 2009. Sykefraværet er

fordelt på 2,5 prosent korttidsfravær og 2,9

prosent langtidsfravær. Det har i 2010 vært

rapportert to arbeidsuhell eller ulykker

blant ansatte.

Røde Kors arbeider aktivt for å unngå diskriminering

og fremme likestilling innenfor

vår virksomhet, og tilstreber i lik behandling

av alle ansatte uansett etnisitet, nasjonal

opprinnelse, avstamning, hudfarge,

språk, religion og livssyn. Røde Kors har

fokus på mangfold og etterspør søknader

fra personer med minoritetsbakgrunn i alle

stillingsannonser. Det legges vekt på å tilrettelegge

de fysiske forholdene slik at virksomhetens

ulike funksjoner kan benyttes

av flest mulig.

Røde Kors har 51 prosent kvinner i ledende

stillinger. Det er ikke vesentlige forskjeller i

lønnsplasseringer grunnet kjønn.

12