Årsrapport 2010 - Røde Kors

rodekors.no

Årsrapport 2010 - Røde Kors

årsrapport ÅRSRAPPORT 2010

Felleskostnader Servicetorg/HR Eiendom ikt Økonomifunk. Sum

Totalt 10 793 15 374 20 678 9 350 56 195

Kostnader til anskaffelse av midler 1 686 2 401 3 230 1 460 8 778 15,62 %

Kostnader til formålet:

1. Talsperson og oppslutning om

internasjonal humanitær rett 1 303 1 856 2 496 1 128 6 783 12,07 %

2. Handle når ulykker og katastrofer rammer 2 643 3 765 5 064 2 290 13 762 24,49 %

3. Helse og omsorg 617 879 1 183 535 3 214 5,72 %

4. Utvikle organisasjonen 3 243 4 620 6 214 2 810 16 886 30,05 %

Administrasjonskostnader 1 301 1 853 2 492 1 127 6 771 12,05 %

Sum 10 793 15 374 20 678 9 350 56 195 100,00 %

Note 6 - Kostnader til anskaffelse av midler

Alle beløp i NOK 1 000 KONSERN FORENING

Kostnader til innsamlinger 2010 2009 2010 2009

Medlem (verving/pleie) 3 531 4 947 3 531 4 947

Innsamling og gaver 51 547 35 173 51 547 35 173

Andel felleskostnader 8 260 8 899 8 260 8 899

Sum 63 339 49 019 63 339 49 019

Andre kostnader til anskaffelse av midler

Spill/Royalty 457 205 457 205

Utvikling/nye inntekter/annet 854 2 009 854 2 009

Kostnader i datterselskap 21 781 14 383 0 0

Andel felleskostnader 520 299 520 299

Sum 23 612 16 896 1 831 2 513

Note 7 - Kostnader til formålET - FORENINGEN

Alle beløp i NOK 1 000

Hovedmål 1 – Røde Kors skal være talsperson for mennesker i sårbare livssituasjoner,

Og sikre oppslutning om internasjonal humanitær rett

- Forankre aktiviteter/budskap i Røde Kors’ prinsipper, internasjonal humanitære rett, menneskerettigheter og styrende vedtak

- Fremmer kunnskap om internasjonal humanitære rett i samarbeid med alle deler av Røde Kors og Røde Halvmåne-bevegelsen

- Utvikling av nasjonale og internasjonale forpliktelser som gir økt beskyttelse for mennesker i sårbare livssituasjoner

- Røde Kors er talsperson mot urettferdighet, overgrep og brudd på menneskers rettigheter

2010 2009

Nasjonalt 22 149 22 091

Internasjonalt 38 664 38 263

Andel felleskostnader 6 783 6 288

Sum 67 596 66 642

Hovedmål 2 – Røde Kors skal handle når ulykker og katastrofer rammer

- Har trenet personell, en effektiv organisasjon og nødvendig utstyr til å gi humanitær assistanse ved ulykker, kriser eller katastrofer

- Tar en sentral rolle i utøvelsen i og utviklingen av det lokale, nasjonale og internasjonale beredskaps- og redningsapparatet

- Forbereder seg på framtidige kriser og katastrofer og utvikler metoder for å redusere konsekvensene av disse

- Bidrar til at all katastroferespons skal sette lokalsamfunn i stand til å ta ansvar for egen gjenoppbygging

- Bidrar til å utvikle beredskap og katastroferespons hos søsterforeninger

2010 2009

Nasjonalt 37 790 9 794

Internasjonalt 573 313 550 332

Andel felleskostnader 13 755 12 576

Sum 624 858 572 702

22

Note 7 forts. neste side

More magazines by this user
Similar magazines