Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009 med NHOs kommentarer.pdf

nkif.no

Hovedavtalen LO-NHO 2006-2009 med NHOs kommentarer.pdf

4)

Det følger av arbeidstvistlovens § 28 nr. 2 første ledd

at meldingen skal sendes i telegram eller rekommandert

brev og at den skal inneholde opplysninger om

hva tvisten gjelder, ved hvilke bedrifter oppsigelse foretas,

hvor mange arbeidere ved hver bedrift oppsigelsen

omfatter, når oppsigelsesfristen fristen løper ut og om

forhandling mellom partene er åpnet samt om den

fremdeles pågår eller er avbrutt.

Det har vært en tendens til at arbeidsgiverparten har

godtatt plassoppsigelser som ikke fyller arbeidstvistlovens

krav. Særlig gjelder dette kravet om at bedriftene

skal navngis og antall arbeidstakere som er omfattet

skal oppgis. Arbeidsretten har i dom ADR 1998 s 289

pekt på at partene nok kan akseptere avvik fra

Hovedavtalen, men partene kan ikke dispensere fra

arbeidstvistlovens regler i forhold til hva som skal

meldes til riksmeglingsmannen.

5)

Fremsetter en av partene krav om at megling skal

avsluttes i medhold av arbeidstvistloven § 36, skal

meglingen avsluttes innen fire dager. Det vil i praksis si

at partene har ytterligere fire dager på seg til å komme

til enighet før arbeidskamp kan iverksettes. Det er ikke

nødvendigvis slik at alle de som plassene er sagt opp

for vil bli tatt ut i streik eller lockout. Den parten som

bryter meglingen, må klargjøre hvem som skal ut i arbeidskamp

dersom dette ikke er klargjort på forhånd.

6)

Dersom ikke alle de som har fått plassene oppsagt er

tatt ut i konflikt i første omgang, kan hver av partene

utvide konflikten ved å ta ut ytterligere av de som på

forhånd har fått plassene oppsagt i konflikt. En slik

utvidelse må imidlertid varsles minst fire dager på

forhånd.

7)

Enkelte bedrifter som ikke er med i NHO har likevel

knyttet seg til den aktuelle tariffavtale gjennom direkte

avtale med LO. En revisjon av avtalen vil få direkte og

automatisk virkning for disse bedriftene og deres

ansatte. LOs medlemmer innenfor det aktuelle tariffområdet

er med på å stemme over eventuelle forhandlings-

eller meglingsforslag. Hensikten med denne

bestemmelsen i Hovedavtalen er at disse bedriftene

også skal måtte ta konsekvensen av et avstemningsresultat

gjennom at også de risikerer å bli tatt ut i streik

ved en eventuell konflikt.

LO har forpliktet seg til å ta ut en forholdsmessig

andel av denne type bedrifter ved en konflikt. I enkelte

situasjoner vil dette likevel kunne medføre så store

praktiske problemer at kravet om forholdsmessighet

ikke kan opprettholdes.

Partene har i protokoll av 08.12.97 uttalt følgende:

”Bestemmelsen gjelder i forhold til såkalte hengeavtaler –

dvs. uorganiserte bedrifter som følger tilsvarende overenskomst

mellom LO og NHO, og der arbeidstakerne har rett

til å delta i avstemningen over LO-NHO forslaget.

Bestemmelsen gjelder ikke bedrifter/arbeidsgiverorganisasjoner

som har tariffavtale med LO av samme art hvis

avtalen er gjenstand for selvstendig forhandling etter

arbeidstvistlovens regler.”

8)

Denne bestemmelsen har tidligere bare stått i den

enkelte overenskomst. Bestemmelsen er nå inntatt i

Hovedavtalen uten at dette medfører realitetsendring.

9)

Tidligere har arbeidskamp kunnet iverksettes umiddelbart

etter at et meglingsforslag ble forkastet idet alle

frister da var utløpt. Regelen sikrer at den part som blir

rammet får en viss frist til nødvendig praktiske foranstaltninger.

10)

Lærekandidater er personer som har tegnet opplæringskontrakt

med sikte på en mindre omfattende prøve enn

fag- eller svenneprøve, jf opplæringslovens § 4-1.

11)

Reglene om permittering i kap. VIII gjelder så langt de

passer. Dersom noen tillitsvalgte ikke er tilgjengelig,

må det være tilstrekkelig å konferere på forhånd med

den aktuelle lærling.

12)

LO har i sitt rundskriv A-24, 13. april 1993 uttalt

følgende:

“En eventuell arbeidsstans (streik eller lockout) omfatter

i utgangspunktet bare de organiserte arbeidstakere

som går inn under de tariffavtaler som det er foretatt

plassoppsigelser for.

Arbeidstakere som ikke er omfattet av konflikten har

rett og plikt til å utføre sitt vanlige arbeid. De kan ikke

pålegges å utføre arbeid som ellers utføres av de

streikende arbeidstakere. Bedriftens innehaver og

øverste ledelse kan ellers ved eget arbeid søke å avverge

virkningen av konflikten”

Det er således bare de arbeidstakere som er omfattet

av konflikten som skal nedlegge sitt arbeid. Øvrige

14

More magazines by this user
Similar magazines