NO - Luna Norge AS

luna.no

NO - Luna Norge AS

DJINGO 2000

NO

Bruker- og

vedlikeholdsmanual

for strømaggregat

10351-0053

33522116801_2_1


NO

A

A

2 10

18

16

17

12

5

A A

6

1

7

9

8

4

9

14

14

15

13

11

3

2


NO

A

C

3

1

3

1

B

D

1

3

2

3


NO

E

G

1

2

3

5 6 7

4

F

1

2

8

7

6

4

5

3

4


Innhold

1. Innledning 7. Vedlikeholdsmetode

2. Generelt 8. Oppbevaring av aggregatet

3. Forberedelse før aggregatet tas i bruk 9. Feilsøking av små feil

4. Bruk 10. Forklaring

5. Verneutstyr (se tabell med detaljoversikt) 11. Kabeloversikt

6. Vedlikeholdsprogram 12. EU-forsikring om overensstemmelse

NO

1. Innledning

1.1. Anbefalinger

Takk for at du har valgt ett av våre stømaggregat. Du bør lese igjennom håndboken nøye, og alltid følge sikkerhetsforskrifter og anvisninger

om bruk og vedlikehold som gjelder for strømaggregatet.

Håndboken inneholder den tekniske informasjon som fantes da håndboken ble trykket. Ettersom vi bestreber oss hele tiden med å forbedre

våre produkters kvalitet, kan informasjonen bli endret uten å informeres på forhånd.

Det tas for øvrig forbehold om feil i manualen. Strømaggregatet selges via Luna Norge AS, gjennom lokale forhandlere.

1.2. Forklaring av bilder og anvisninger på aggregatet.

Fare

Jord

Advarsel!

Fare for

elektriske

støt

Advarsel, fare for brannskader

OBS!

Strømaggregatet leveres uten

olje. Kontroller alltid oljenivået

før aggregatet startes.

1 2 3

1 – OBS! Se den dokumentasjon som leveres med strømaggregatet.

2 – Advarsel! Giftig gassutslipp. Får ikke brukes i tette eller dårlig ventilerte rom.

3 – Slå av motoren før du fyller på drivstoff.

A = Aggregatmodell

B = Effekt

C = Spenning

D = Strømstyrke

E = Strømfrekvens

E = Effektfaktor

G = Beskyttelsesklasse

H = Aggregatets akustiske

effekt

I = Aggregatets jord

J = Referansenorm

K = Serienummer

1.3. Sikkerhetsanvisninger og sikkerhetsforskrifter

Eksempel på identifikasjonsbrikke.

Fare

Start aldri strømaggregatet uten å ha satt på plass alle vernedeksler, og steng alle ankomstluker.

Fjern aldri vernedeksler, og åpne aldri ankomstlukene mens strømaggregatet er i drift.

1.3.1. Advarsel

Håndboken kan inneholde flere ulike varselsinformasjoner.

Fare

Dette symbolet innebærer umiddelbar fare eller helsefare for berørte personer. Hvis denne anvisningen ikke følges,

kan det få alvorlige følger for berørte personers liv og helse.

5


NO

Advarsel

Dette symbolet påminner deg om risikoen for berørte personers liv og helse. Hvis denne anvisningen ikke følges, kan

det få alvorlige følger for berørte personers liv og helse.

OBS!

Dette symbolet angir at en situasjon innebærer fare.

Hvis anvisningen ikke følges, kan det føre til at berørte personer får lettere skader eller at øvrig utstyr ødelegges.

1.3.2. Generelt

Å følge vedlikeholdsintervallet tilhører de grunnleggende sikkerhetsreglene (se vedlikeholdstabell). Forsøk aldri å utføre reparasjoner

eller vedlikehold på egen hånd hvis du mangler og/eller nødvendige verktøy.

Kontroller at strømaggregatets deler er i god stand, og skaff deg et godt overblikk over hvordan aggregatet brukes. Håndter aggregatet

forsiktig, og pass på at plassen der det skal stå er klargjort for dette.

Advarsel

Før du begynner å bruke aggregatet er det viktig at du vet hvordan du slår av aggregatet direkte, og helt og holdent

behersker samtlige styre- og manøverbryterne.

La aldri noen som ikke har fått nødvendig informasjon om hvordan aggregatet brukes bruke aggregatet.

La aldri barn komme nær aggregatet, selv ikke når det er slått av. Unngå å bruke aggregatet når det finnes dyr i nærheten (de kan lett

bli stresset og redde etc.).

Start aldri motoren uten luftfilter eller avgassystem.

Bytt aldri plass på batterienes pluss- og minuspoler når du setter inn batteriene (i enkelte tilfeller). En slik forbytting kan medføre alvorlige

skader på det elektriske utstyret.

Dekk aldri over strømaggregatet når det brukes eller nettopp er blitt slått av (vent til motoren er blitt kald).

Olje aldri inn strømaggregatet for å beskytte det mot rust. Enkelte oljer er lett antennelige. Dessuten kan de være farlige å puste inn.

Følg alltid gjeldende lokale bestemmelser om hvordan strømaggregat skal brukes.

1.3.3. Forebyggendetiltak mot elektriske støt

Fare

Når aggregatene brukes, produserer de elektrisk strøm.

Jordkoble strømaggregatet hver gang det brukes for å beskytte deg mot elektriske støt.

Ta aldri i uisolerte kabler eller frakoblede koblinger. Ta aldri i strømaggregatet med fuktige hender, eller når du er våt på føttene. Sprut

aldri vann eller annen væske på utstyret, og utsett det aldri for dårlig vær. Sett dem heller aldri på en våt eller fuktig flate. Pass alltid

på at strømkabler og koblinger er i god stand.

Bruk aldri defekt utstyr ettersom det kan forårsake støt eller skade på utstyret. Pass på å ha en jordfeilsbryter mellom strømaggregatet

og utstyret, hvis kablene som brukes er lengre enn 1 meter. Bruk bøyelige og sterke gummikabler etter norm IEC 60245-4, eller tilsvarende

kabler. Koble ikke strømaggregatet til andre strømkilder, for eksempel til strømnettet. I spesialtilfeller, når et eksisterende strømnett

planlegges og brukes, får kun godkjent elektriker opprette tilkoblingen, og de må ta hensyn til utstyres ulike funksjoner, avhengig

av om det er det generelle strømnettet eller strømaggregatet som brukes. Strømbryteren som er spesielt tilpasset for strømaggregatet

beskytter mot elektriske støt. Hvis strømbryterne må byttes ut, må de erstattes av likeverdige strømbrytere, d.v.s. med nominelle verdier

og identiske egenskaper.

1.3.4. Forebyggende tiltak mot brann

Fare

Fjern alt som er lettantennelig og eksplosivt (bensin, olje, tøy etc.) når aggregatet er i funksjon. Motoren får ikke være

i gang når det finnes eksplosive middel i nærheten. Det finnes fare for at gnister dannes ettersom ikke alle elektriske

og mekaniske deler er beskyttet. Dekk aldri over aggregatet når det er i gang, eller når det nettopp er stoppet (vent til

motoren er blitt kald).

1.3.5. Forebyggende tiltak mot avgasser

Fare

Fjern alt som er lettantennelig og eksplosivt (bensin, olje, tøy etc.) når aggregatet er i funksjon. Motoren får ikke være

i gang når det finnes eksplosive middel i nærheten. Det finnes fare for at gnister dannes ettersom ikke alle elektriske

og mekaniske deler er beskyttet. Dekk aldri over aggregatet når det er i gang, eller når det nettopp er stoppet (vent til

motoren er blitt kald).

6


NO

1.3.6. Påfylling av brennstoff

Fare

Brennstoff er ekstremt lettantennelig og brennstoppdamp eksplosivt. Det er forbudt å røyke eller bruke noe som kan

forårsake flammer eller gnister når tanken fylles på.

Når tanken fylles må motoren være slått av. Gjør rent og ta bort alle spor av drivstoff, med en ren klut.

Sett alltid strømaggregatet på en jevn flate, plan og horisontal, for å forhindre at drivstoffet i tanken lekker ut på motoren. Oljeprodukter

skal oppbevares og brukes etter gjeldende lov. Steng alltid drivstoffkranen når du fyller på drivstoff. Fyll på tanken med hjelp av en

trakt, og vær forsiktig slik at du ikke søler ut noe drivstoff. Når tanken er fylt på, skrur du på drivstofftankens lokk. Fyll aldri på drivstoff

når aggregatet er i gang, eller fortsatt er varm.

1.3.7. Forebyggende tiltak mot brannskader

Ta aldri i motoren eller avgassystemets lyddemper mens strømaggregatet er i gang, eller nettopp er blitt slått av.

Advarsel

Varm olje gir brannskader, unngå derfor hudkontakt. Pass på at systemet ikke lenger er i gang før du gjør noen inngrep. Man får aldri

starte eller dra rundt motoren når oljepåfyllingspluggen er tatt bort, ettersom det finnes fare for at olje spruter ut.

1.3.8. Forsiktighetstiltak ved batteribruk

Plasser aldri batteriet nær ild eller flamme.

Bruk kun isolerte verktøy.

Bruk aldri svovelsyre eller surt vann for å gjenopprette elektrolytnivået.

Fare

1.3.9. Miljøhensyn

Aldri tømme eller helle motorolje direkte på bakken, men bruk en tilpasset beholder. Unngå i så stor utstrekning som mulig at vegger

og annet utstyr skaper ekko, ettersom dette øker støynivået. Hvis støydemperen i strømaggregatets avgassystem ikke har noen gnistfanger,

og det trengs å brukes i skogen og der det er busker og gress, må du være meget forsiktig og passe på at gnister ikke forårsaker

brann (rydd et stort nok område der du har tenkt å plassere strømaggregatet).

1.3.10. Vær oppmerksom på bevegelige deler

Gå aldri i nærheten av bevegelige deler hvis du har løstsittende klær eller langt hår og ingen hårnett. Forsøk ikke å

stoppe, sakne farten eller blokkere en bevegelig del når den er i gang.

Advarsel

1.3.11. Strømaggregatets kapasitet (overbelastning)

Overskrid aldri kapasiteten for strømaggregatets nominelle ytelse (strømstyrke og/eller effekt) når det brukes kontinuerlig. Regne ut

hvor høy ytelse som trengs for det elektriske utstyret (i watt) før strømaggregatet tilkobles og tas i bruk. Forbrukes finnes som oftest

angitt på produksjonsskiltet som sitter på lampene, de elektriske apparatene, motorene etc. Det totale forbruket på de apparatene som

brukes bør ikke på en og samme gang overstige aggregatets nominelle ytelse.

1.3.12. Brukervilkår

Strømaggregatets ytelse er tatt frem etter ISO 3046-1:

+ 27°C, 100 meter over havet, med en luftfuktighet på 60 %, eller

+ 20°C, 300 meter over havet, med en luftfuktighet på 60 %.

Strømaggregatets ytelse synker ca. 4 % hver gang temperaturen heves 10°C og/eller ca. 1 % hver gang høyden øker med 100 meter.

2. Generelt

2.1. Beskrivelse av aggregatet (bilde A)

Drivstofftank (merket 1)

Drivstofftankens plugg (merket 2)

Oljepåfyllingsplugg (merket 3)

Oljetømmingsplugg (merket 4)

Jordkobling (merket 5)

Vekselstrømsaggregat (merket 6)

Motor (merket 7)

Støydemper (merket 8)

Luftfilter (merket 9)

Start-/stoppkontakt (merket 10)

Startregulatorens opprullingsmekanisme

(merket 11)

Strømuttak (merket 12)

Starthåndtak (merket 13)

7

Drivstoffkran og –filter (merket 14)

Startmotor (merket 15)

Strømbryter (merket 16)

Lampe 220 V (merket 17)

Oljekontrollampe (merket 18)


NO

3. Forberedelser før aggregatet tas i bruk

3.1. Oljenivåkontroll (bilde B)

OBS!

Kontroller alltid motorens oljenivå før aggregatet startes.

Ved kontroll, og også ved påfylling, skal aggregatet stå på en horisontal flate.

1) Skru av lokket (1) og ta det bort.

2) Kontroller nivået og fyll på ved behov.

3) Fyll på oljebeholderen til det nesten renner over, med hjelp av en trakt.

4) Skru på plass tanklokket så godt du kan.

5) Kontroller at det ikke lekker.

6) Tørk bort sølt olje, med en ren klut.

3.2. Drivstoffnivåkontroll (bilde A)

Fare

Steng av motoren før du fyller på drivstoff, og pass på at du befinner deg på et godt ventilert sted.

Det er forbudt å røyke, bruke åpen ild eller forekomme gnister i nærheten av de steder der drivstoffet fylles på og

oppbevares.

Bruk kun rent drivstoff uten forekomster av vann.

Fyll ikke på for mye drivstoff på tanken (det skal ikke finnes drivstoff i påfyllingsrøret).

Kontroller at tanklokket er skikkelig stengt når du har fylt på drivstoff.

Vær forsiktig slik at du ikke søler ut drivstoff når du fyller på tanken.

Hvis du har sølt ut drivstoff, pass på at det har tørket og at gassene er dunstet vekk før du starter strømaggregatet.

Kontroller drivstoffnivået og fyll på drivstoff hvis det trengs.

1) Skru av lokket (1) og ta det bort.

2) Kontroller nivået og fyll på ved behov.

3) Fyll på oljebeholderen til det nesten renner over, med hjelp av en trakt.

4) Skru på plass tanklokket så godt du kan.

5) Kontroller at det ikke lekker.

6) Tørk bort sølt olje, med en ren klut.

3.3. Aggregatets jordkobling

Koble jord til aggregatet med en kobbertråd på 10 mm2, festes på aggregatets jordkobling og på et jordspett av galvanisert stål som er

gravd ned 1 meter i bakken. Takket være jordingen avledes den statiske elektrisiteten som strømaggregatene genererer.

3.4. Plassering

Plasser strømaggregatet på en plan, horisontal flate og tilstrekkelig motstandsdyktig flate, slik at ikke aggregatet setter seg fast (aggregatet

bør ikke helle mer enn 100 noen veier).

Velg et rent, godt ventilert sted, beskyttet fra dårlig vær, og pass på at det finnes olje og drivstoff for påfylling i nærheten av den plassen

der aggregatet brukes, men hold en viss sikkerhetsavstand.

4. Bruk

4.1. Igangsetting (bilde A og B)

1) Åpne drivstoffkranen (merket 14, bilde A) ved å vri den en kvart omdreining (loddrett posisjon).

2) Sett inn startmotoren (merket 15, bilde A) i posisjon ”I”.

3) Sett inn start-/stoppkontakten (merket 10, bilde A) i posisjon ”I”.

4) Ta tak i starthåndtaket (merket 13, bilde A) på riktig måte.

5) Dra forsiktig i starthåndtaket til du kjenner litt motstand, og slipp den så forsiktig tilbake.

6) Ta tak i starthåndtaket igjen, og dra ut startsnoren raskt og bestemt (dra det ut til ytterste posisjon og bruk begge hendene hvis det

trengs).

7) Dra forsiktig håndtaket til opprinnelig posisjon og sett startmotoren (merket 15, bilde A) i posisjon ”II”, og så i posisjon ”III”, så

snart motoren er varm. Hvis motoren ikke starter, gjenta tiltakene med større eller mindre effekt fra startmotoren.

OBS! Ved start tennes oljekontrollampen (merket 18, bilde A) hvis oljenivået er for lavt. Juster i så fall oljenivået.

4.2. Funksjon (bilde A)

Når hastigheten er stabilisert (ca. 1 minutt):

1. Kontroller at strømbryteren (16) er påslått.

2. Koble sammen aggregatets han- og hunkontakter.

8


NO

4.3. Stopp (bilde A)

Advarsel

Når aggregatet er stengt av fortsetter motoren å avgi varme, til tross for at det er slått av.

Pass på at strømaggregatet ventileres nok, når det er slått av.

Når strømaggregatet må slås av raskt, for eksempel i en nød situasjon, setter du start-/stoppkontakten i stopposisjon

”O”.

1. Koble ut tilkoblingene og la motoren gå ubelastet i 1 eller 2 minutter.

2. Sett start-/stoppkontakten (10) i posisjon ”0”, så slås aggregatet av.

3. Steng drivstoffkranen (14) (vannrett posisjon).

5. Verneutstyr (se også tabell med forklaring)

5.1. Oljekontroll

Dette vernet er utviklet for å forebygge at motoren skades pga at det finnes for lite olje i oljebeholderen. Motoren stopper automatisk.

Hvis motoren stopper og ikke starter igjen, kontroller motorens oljenivå før du begynner å lete etter andre feil.

5.2. Strømbryter

Aggregatets elektriske krets beskyttes av flere termiske magnetstrømbrytere. Ved eventuell overspenning og/eller kortslutning avbrytes

strømtilførselen.

6. Vedlikeholdsprogram

6.1. Nødvendig påminnelse

Vedlikeholdsintervallene og de tiltak som skal følges, beskrives i vedlikeholdsprogrammet. Det bør understrekes at programmet avgjøres

av hvilket miljø strømaggregatet brukes i. Hvis strømaggregatet altså brukes under strenge forhold, bør vedlikeholdsintervallene

mellom tiltakene forkortes. Vedlikeholdsintervallene gjelder kun aggregat som går på drivstoff og olje som er i overensstemmelse med

beskrivelsene i denne instruksjonsboken.

6.2. Vedlikeholdstabell

Fare

Utfør vedlikeholdstiltakene etter Ved bruk Etter de 3 måneder 3 måneder 3 månder 200 timer

det første intervallet som første 5 eller eller eller

oppfylles først timene 25 timer 50 timer 100 timer

del

Motorolje Kontroller nivået •

Bytt • •

Luftfilter Rengjør • •

Drivstoffilter Rengjør •

Tennplugg Kontroller - rengjør •

Bytt


Rengjøring av strømaggregatet


Ventilåpning*) Kontroller - juster Årlig

OBS! * Dette tiltak skal utføres av noen av våre forhandlere. kontakt Luna Norge AS for nærmere informasjon, eller kontakt butikken

du har kjøpt maskinen.

7. Vedlikeholdsmetode

7.1. Rengjøring av luftfilter (bilde E)

Bruk aldri bensin eller løsemidler med lav antenningstemperatur for å gjøre rent luftfilterets deler. Det kan føre

til brann eller eksplosjon.

1. Løsne de fire 10 mm skruene på høyre sideskjerm (1) og ta dem bort.

2. Løsne begge festeskruene (2) på dekselet (3) og ta dem bort.

3. Løsne dekselet fra låsetungene (4) og ta bort dekselet (3) fra siden.

9


NO

4. Ta bort enheten forfilter (5), festedelen (6) og filteret (7), og separer delene.

5. Forfilter (5):

Vask forfilteret i rengjøringsmiddel. Tørk nøye og dynk det inn med ren motorolje. Ta bort overflødig olje med hjelp av en ren klut.

Bytt forfilter hvis det er veldig skittent eller skadet.

6. Filter (7):

Bank forsiktig filteret mot en plan flate for å få ut støvet. Bytt filter hvis det er veldig skittent eller skadet.

7. Sett tilbake delene i omvendt rekkefølge av når du tok dem av.

8. Sett tilbake den høyre sideskjermen og kontroller at den sitter skikkelig fast.

7.2 Rengjøring av drivstoffilter (bilde F)

1. Løsne de fire 10 mm skruene på høyre sideskjerm (1), og ta dem bort.

2. Ta bort luftfilteret (2) for lettere å komme til drivstoffilteret.

3. Kontroller at drivstoffkranen (3) er stengt (vannrett posisjon).

4. Løsne kranens festeskrue (4) for å lette tiltaket og ta hånd om mellomlegget (5).

5. Løsne kapellet (6) fra drivstoffilteret (10 mm nøkkel).

6. Ta vare på pakningen (7) og filteret (8).

7. Rengjør filteret og kapellet med rent drivstoff.

8. Sett tilbake filterets deler i motsatt rekkefølge av når du tok det av, og kontroller at de sitter skikkelig fast.

9. Åpne drivstoffkranen og kontroller at den ikke lekker.

10.Sett tilbake luftfilteret, og så den høyre sideskjermen. Kontroller fastsettingen.

7.3 Bytte av motorolje (bilde D).

Tøm oljen mens motoren fortsatt er varm, slik at oljen raskt renner helt ut.

1. Plasser aggregatet på støtteklosser og sett et egnet kar under aggregatet.

2. Ta bort enheten målepinne-påfyllingsplugg (1).

3. Ta bort skjermen (2), løsne og ta bort avtappingspluggen (3), og tøm så ut oljen i et kar.

4. Når dette er klart, skrur du til igjen og trekker til avtappingspluggen (3), og setter tilbake skjermen (2).

5. Fyll på tanken med anbefalt motorolje og kontroller oljenivået.

6. Sett på og trekk til påfyllingspluggen (1).

7. Kontroller at det ikke lekker olje etter påfyllingen.

8. Tørt bort olje med en ren klut.

9. Sett tilbake klossene og karet.

7.4 Kontroll av tennpluggen (bilde G)

1. Løsne de fire skruene på sideskjermen og ta av skjermen.

2. Ta bort tennpluggens hylse, og ta bort tennpluggen med hjelp av en tennpluggnøkkel.

3. Ta et overblikk av tennpluggen og kast det hvis elektrodene er utslitt eller hvis isoleringen er ødelagt eller slitt bort. Rengjør pluggen

med en metallbørste hvis det skal brukes igjen.

4. Gjør en bedømming av avstanden mellom elektrodene med hjelp av et bladmål. Avstanden skal være 0,8 mm. Kontroller at tennpluggens

tetningsbrikker er i god stand, og skru fast pluggen for hånd slik at ikke gjengene skades.

5. Når du har satt tilbake stiften, trekker du det til med hjelp av tennpluggnøkkel slik at brikken trykkes sammen.

OBS! Når du setter inn en ny tennplugg, trekk det til med en halv omdreining ekstra slik at brikken trykkes sammen. Når du setter

inn en gammel tennplugg, trekk det til 1/8 – omdreining ekstra slik at brikken trykkes sammen.

6. Sett tilbake den høyre sideskjermen og kontroller at den sitter skikkelig fast.

7.5 Kontroll av bolter, muttere og skruer

Man må kontrollere alle bolter, muttere og skruer nøye hver dag, for å unngå at ulukker inntreffer eller feil oppstår.

1. Kontroller alltid hele strømaggregatet før det startes, og hver gang det er blitt brukt.

2. Skru til alle skruer som skulle kunne løsne.

Anm.: Topplokkets bolter må trekkes til av en spesialist. Kontakt Luna-forhandleren der du har kjøpt aggregatet.

7.6 Rengjøring av aggregatet

1. Fjern alt støv og smuss rundt avgassystemet, og rengjør aggregatet med hjelp av en klut og en børste (vi anbefaler ikke at du bruker

vannstråle og absolutt ikke høytrykksvasker).

2. Gjør forsiktig rent motorens og aggregatets luftinntak og luftutblåsing.

3. Kontroller aggregatets stand og bytt de deler som er defekte hvis dette skulle forekomme.

10


Tenkbare årsaker

Justeringstiltak

Motoren starter ikke Strømaggregatet var belastet da motoren ble startet Avlast aggregatet

Utilstrekkelig drivstoffnivå

Fyll på drivstoff

Stengt drivstoffkran

Åpne ventilen

Tett eller lekk drivstoffmating

Restille systemet

Tett luftfilter

Gjør rent luftfilteret

Regulering på “O”

Flytt regulering til “I”

Defekt tennplugg

Bytt tennplugg

Motoren stopper Åpen ventilasjon tett Rengjør de innover- og utovergående belastning

Mulig overbelastning

Kontroller belastningen

Strøm mangler Avslått strømbryter Slå på strømbryteren

Defekt strømbryter

Kontroller, reparer eller bytt

Defekt hun-kontakt

Kontroller, reparer eller bytt

Utstyrets materkabel defekt

Bytt kabel

Defekt strømaggregat

Kontroller, reparer eller bytt

Strømbryteren slås av Defekt utstyr eller kabel Kontroller, reparer eller bytt

NO

8. Oppbevaring av aggregatet

For strømaggregat som ikke skal brukes på en god stund, må spesielle tiltak følges for at de skal oppbevares skikkelig. Pass på at oppbevaringsplassen

ikke er støvete eller fuktig. Gjør rent strømaggregatet utvendig og styrk på et lag med rustbeskyttelse.

1) Steng drivstoffkranen (posisjon OFF), ta bort og tøm avlagringskapellet.

2) Åpne drivstoffkranen (posisjon ON) og tøm ut drivstoffet i en egnet beholder.

3) Sett tilbake oppsamlingsbeholderen, og trekk til så mye det går.

4) Tøm forgasseren ved å trekke til tømmeskruen. Samle opp drivstoffet i en egnet beholder.

5) Bytt motorolje.

6) Ta av tennpluggen og hell på ca. 15 ml olje i sylinderen, og sett tilbake tennpluggen.

7) Start motoren en stund slik at oljen spres i sylinderen.

8) Rengjør strømaggregatet og dekk motoren for å beskytte den mot støv.

9) Sett strømaggregatet på et rent og tørt sted.

9. Feilsøking av små feil

10. Forklaring

Modell Djingo 2000

Motortype Vanguard 85432

Effekt 50 Hz (Watt) 1600

Strøm

230 V - 6,9 A

Type uttak

2 x 10 / 16 A

Strømbryter


Oljekontroll


Vekt i kg (uten drivstoff) 32

Mål B x L x H i cm 52 x 37 x 41

Anbefalt olje

SAE 15W40

Oljettankens volum i liter 0,6

Anbefalt drivstoff

Blyfri bensin

Drivstofftankens volum i liter 4

Tennplugg

NGK BCPR5ES

• : serie o: valgfritt X: umulig

11


NO

11. Kabeloversikt

Levert strøm

Kabellengde

(A) 0-50 meter 51-100 meter 101-150 meter

6 1,5 mm 2 1,5 mm 2 2,5 mm 2

8 1,5 mm 2 2,5 mm 2 4,0 mm 2

10 2,5 mm 2 4,0 mm 2 6,0 mm 2

12 2,5 mm 2 6,0 mm 2 10,0 mm 2

16 2,5 mm 2 10,0 mm 2 10,0 mm 2

18 4,0 mm 2 10,0 mm 2 10,0 mm 2

24 4,0 mm 2 10,0 mm 2 16,0 mm 2

26 6,0 mm 2 16,0 mm 2 16,0 mm 2

28 6,0 mm 2 16,0 mm 2 16,0 mm 2

12. EU-forsikring om overensstemmelse

Produsentens navn og adresse:

SDMO, 12 bis rue de la Villeneuve, CS 92848, 29228 BREST CEDEX 2

Beskrivelse av utstyret

Produkt

Strømaggregat

Fabrikat

SDMO

Type DJINGO 2000

Levert effekt: - Tildelt effekt: 1280W

G. Le Gall, produsentens autoriserte representant bekrefter at produktet er i overensstemmelse med følgende CE-direktiv:

98/37/EC/ Direktiv for maskiner

73/23/EC/ Direktiv for lavspenning

89/336/EC/ Direktiv for elektromagnetisk kompatibilitet

2000/14/EC/ Direktiv som henfører seg til støy i miljøet for materiell som er beregnet for bruk utendørs.

For direktivet 2000/14/EU

- Informert myndighet:

CETIM SERVICE DIFFUSION

BP 67 F60304 – SENLIS

- Tiltaksprosedyre: Bilag VI

- Oppmålt nivå av akustisk effekt (Lwa): 92 dBA 09/2005

- Garantert nivå av akustisk effekt (Lwa): 93 dBA G. Le Gall

Referanser til brukte og godkjente normer:

EN12601/EN1679-1/EN 60204-1

Produktet selges via Luna Norge AS, bruksanvisningen er oversatt av Luna Norge AS, og det tas forbehold om feil og mangler.

12

More magazines by this user
Similar magazines