Den kommunikerende virksomhed 5 hurtige til Hans Mogensen ...

hansmogensen.dk

Den kommunikerende virksomhed 5 hurtige til Hans Mogensen ...

Den kommunikerende virksomhed

5 hurtige til Hans Mogensen

Artikel på Dansk Kommunikationsforenings hjemmeside 5. januar 2009:

http://www.kommunikationsforening.dk/Menu/Fagligt+nyt/Artikler/5+hurtige+ti

l+Hans+Mogensen

Hvor lægger virksomhederne deres kommunikationsindsats i 2009

Vi har kigget ind i maskinrummet hos Energinet.dk og spurgt

kommunikationsdirektør Hans Mogensen, hvilke tanker han har gjort om

virksomhedens kommunikationsindsats i 2009

Vi har tre strategiske fokusområder i 2009: "Det professionelle hold", "Den

kommunikerende virksomhed" og "Den synlige virksomhed".

Det er tre områder, som hænger meget tæt sammen, og som understøtter vores

nye og langt mere offensive virksomhedsstrategi.

"Det professionelle hold" Handler det om kommunikationsafdelingen

Ja, det handler om os selv som afdeling. Nøgleordene er høj

medarbejdertilfredshed, kompetenceudvikling, viden og forretningsforståelse,

optimering af processer, måling og refleksion. Kort sagt: Kontinuerlig udvikling.

Selv om vi har enormt travlt i dagligdagen, så skal det være sjovt at være her,

og der skal være gode muligheder for at udvikle sig både fagligt og personligt.

Vi går efter den store værktøjskasse. For har vi kun en hammer, så ligner alle

problemer et søm. Og så kan vi ikke udvikle "Den kommunikerende

virksomhed".

Hvad forstår I ved begrebet "Den kommunikerende virksomhed"

Vores ambition er på langt sigt at skabe en virksomhed, der ikke kun "har"

kommunikation, men hvor kommunikation er noget, der "er". Hvor

kommunikation ikke er en ting, men en proces, og hvor strategisk

kommunikation handler om at skabe mening. Vi har et meget ambitiøst mål om

over en årrække at klæde hele organisationen på til i endnu højere grad at

kunne kommunikere, så ledere og medarbejdere i fællesskab er i stand til at

skabe mening i vores beslutninger, og i det vi siger og gør. Har vi indarbejdet

den tankegang og en stor værktøjskasse, vil vi være i stand til at kunne vælge

de kommunikationsværktøjer, som er de bedste i den givne situation på det

givne tidspunkt.

Eller sagt på en mere enkelt måde: I stedet for at vi som

kommunikationsafdeling giver organisationen en fisk, hver gang den beder om

en fisk, så vil vi lære den at bruge en fiskestang, så den selv bliver i stand til at

fange sine fisk.

1/3


Hvad er baggrunden for at arbejde med begrebet "Den kommunikerende

virksomhed" i Energinet.dk

Det er helt enkelt en forudsætning for, at vi kan lykkes som virksomhed.

Vi er en selvstændig offentlig virksomhed, som løfter en række væsentlige

samfundsopgaver. Vi står over for en lang række nye og store opgaver i de

kommende år. Blandt andet skal vi sikre, at vi kan få markant mere vedvarende

energi ind i det danske energisystem. Der er stor politisk og offentlig

opmærksomhed - og store forventninger - omkring vores arbejde. Derfor skal vi

kommunikere. Det er en forudsætning for, at vi både kan legitimere vores

virksomhed og skabe mening i det, vi beslutter, det vi gør, og det vi siger og

mener - over for alle vores interessenter både internt og eksternt.

Hvor vil I konkret fokusere indsatsen omkring "Den kommunikerende

virksomhed"

I 2009 vil vores indsats primært ligge på tre områder internt i virksomheden.

Det er linjekommunikation, vores værdiproces og aktiviteter omkring

klimainitiativer og social ansvarlighed (CSR).

For det første skal vores indsats omkring linjekommunikation styrke ledernes

kommunikative evner både som personaleledere og som virksomhedens

talsmænd.

For det andet gennemfører vi en værdiprocessen i forlængelse af vores netop

afsluttede strategiproces. Vi har allerede i strategiprocessen revurderet

virksomhedens mission og vision, og medarbejdere og ledere skal nu give vores

værdier et serviceeftersyn. Værdierne er vigtige, fordi de er med til at skabe

vores virksomhedskultur, og de er de pejlemærker, som skal guide

medarbejdere og ledere i det daglige arbejde.

For det tredje vil vi fokusere på at kommunikere vores klimaindsats og vores

sociale ansvar. Dels fordi det er aktualiseret af det kommende klimatopmøde,

men især fordi det er områder, der har stor betydning for, hvordan vores

medarbejdere opfatter vores virksomhed. Hvad de føler og mener om vores

virksomhed. Deres stolthed ved at arbejde i virksomheden. På den måde er det

en del af vores interne employer branding.

Er jeres fokus på "Den synlige virksomhed" ikke omfattet af "Den

kommunikerende virksomhed"

Jo, men vi har valgt at samle de eksterne kommunikationsaktiviteter under en

selvstændig overskrift, fordi vi som virksomhed har behov for at være langt

mere synlig. Vores fire år gamle fusionsstrategi er i 2008 blevet afløst af en

meget stærkere og langt mere offensiv vækst- og innovationsstrategi. Der er

store forventninger, ikke mindst politisk, til vores arbejde. For at legitimere

vores virksomhed og for at skabe en større forståelse for - og mening med -

vores beslutninger, holdninger og handlinger, ønsker vi i endnu højere grad at få

fortalt vores historier og formidlet vores eksperter i medierne. Derfor er en

stærkere mediekontakt den første af de seks indsatsområder under "Den synlige

virksomhed".

2/3


Det andet område er kommunikationsaktiviteter omkring vores klimaindsats og

som det tredje helt specifikt at få kommunikeret den danske vindcase, fordi

Danmark suverænt er verdens bedste til at integrere vindenergi i elsystemet.

Klima- og energipolitikken er i den grad kommet på den globale dagsorden, og

Energinet.dk spiller en central rolle i at realisere de politiske visioner og mål i

Danmark, og vi har også gode muligheder for at påvirke udviklingen i EU. Hele

verdens fokus er rettet mod Danmark i forbindelse med klimatopmødet, og det

afføder en række aktiviteter, som skal kommunikeres nationalt og internationalt.

De tre øvrige indsatsområder under "Den synlige virksomhed" er videreført fra

tidligere år. Det er vores kommunikation omkring de store

infrastrukturprojekter, omkring issues og omkring rekruttering.

Vi har en række store infrastrukturprojekter i gang - og endnu flere på vej. Det

har både politisk og offentlig interesse. Fra politikere, over medier, til de

lodsejere, hvis jord vi skal ind over med vores projekter. Her er kommunikation

med vores omverden helt afgørende for, at vi lykkes.

Og i forlængelse af alt dette har vi naturligvis fokus på issues management for

om muligt at påvirke nogle af de mange issues omkring klima og energi, som

ikke mindst dukker op på den politiske agenda.

Endelig har vi fokus på vores employer branding. Det er helt afgørende, at vi

som videnvirksomhed med en meget høj faglighed kan fastholde og tiltrække de

rette kompetencer. Med knap 500 medarbejdere er vi en relativ lille virksomhed

i forhold til de store giganter i energibranchen som fx DONG Energy, Vattenfall,

Vestas og Siemens. Dertil kommer konkurrencen fra en skov af

konsulentvirksomheder, som er vokset frem som følge af liberaliseringen af

energisektoren. I 2009 skal vi rekruttere medarbejdere til ca. 35 nyoprettede

stillinger foruden rekruttering til den normale medarbejderomsætning.

Alt i alt får vi et både sjovt og travlt kommunikationsår med fokus på "Det

professionelle hold", "Den kommunikerende virksomhed" og "Den synlige

virksomhed".

Energinet.dk er en selvstændig offentlig virksomhed, der ejer det overordnede

el- og naturgasnet i Danmark. Virksomheden har ansvaret for

forsyningssikkerheden, et velfungerende marked for el og gas samt for at der

kan komme mere vedvarende energi ind i energisystemerne. Virksomheden

udbetaler samfundets støtte til vedvarende energi og støtter forskning og

udvikling i vedvarende energi. Virksomheden har knap 500 medarbejdere, heraf

16 i kommunikationsafdelingen.

3/3

More magazines by this user
Similar magazines