20.01.2015 Views

2010 - Forsvarsbygg

2010 - Forsvarsbygg

2010 - Forsvarsbygg

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KOSTNADER<br />

Bygge nytt, rehaBilitere<br />

eller leie Livssyklus beregninger<br />

gir et bedre grunnlag for å fatte<br />

beslutninger i eiendomsspørsmål.<br />

PROSJEKTKOSTNADER<br />

Figur 1<br />

TID<br />

KOSTNADER<br />

LIVSSYKLUSKOSTNADER (NS 3454)<br />

ÅRLIGE KOSTNADER<br />

sLik gjøres livssyklus-Beregninger<br />

tradisjonelt har beslutninger om investeringer<br />

i eiendom, bygg og anlegg vært basert på hva det<br />

koster å bygge eller rehabilitere, såkalte prosjektkostnader<br />

[figur 1].<br />

KOSTNADER<br />

TID<br />

ved livssyklusberegninger legger man til beregnede<br />

årlige kostnader og kommer fram til en såkalt<br />

levetidskostnad [figur 2].<br />

denne fordeler man over eiendommens nedskrivingstid,<br />

vanligvis 60 år. dermed vet man hvilken<br />

årlig husleie som gjenspeiler hva det koster både å<br />

bygge og drive en eiendom [figur 3].<br />

LEVETIDKOSTNAD<br />

(NÅVERDI AV LIVSSYKLUSKOSTNADER)<br />

Figur 2<br />

TID<br />

KOSTNADER<br />

KOSTNADER<br />

ÅRSKOSTNADER<br />

(ANNUITET AV LEVETIDSKOSTNADEN)<br />

PROSJEKTKOSTNADER<br />

Figur 1<br />

TID<br />

Figur 3<br />

TID<br />

KOSTNADER<br />

LIVSSYKLUSKOSTNADER (NS 3454)<br />

side 19

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!