Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS

soral.no

Årsrapport 2011.indd - Sør-Norge Aluminium AS

2011

ÅRSRAPPORT

Sør-Norge Aluminium AS


Innhold

Hovedtall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Styrets beretning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Resultatregnskap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

Balanse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Kontantstrømanalyse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Noter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

Revisjonsberetning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21

Bedriftforsamlingens uttalelse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23

Aksjonærer, styrende organer og

administrasjon pr. 31.12.11

Administrerende direktør

Per Øyvind Sævartveit

Aksjonærer

Alcan Holdings

Switzerland Ltd. 50,0 %

Hydro Aluminium as 49,9 %

Andre norske aksjonærer,

totalt 144 0,1 %

Styre

Ola Sæter

Sylvain Bolduc

Thierry Blondel

Jérõme Bos

Eigil Madsen

Knut Meel

Ørjan Normann

Ove Sjo

- Formann

- Viseformann

Bedriftsforsamling

Geir Mikalsen

Terrance Conley

Lars G. Norheim

Lene Trollnes

Amund Utne

Tor Thorsen

Synnøve Olderkjær

Geir Yven

- Formann

- Observatør

- Observatør

Administrasjon

Per Øyvind Sævartveit - Adm. Direktør

Finn Are Berntzen - Vern og Sikkerhet

Kenneth Blom - Teknisk

Jonny Flatebø - Økonomi / IT

Hermann Hovland - Logistikk / Innkjøp

Solveig Aalde Bark - Støperi og Marked

Terje Johansen - Elektrolyse

2

Styreformann

Ola Sæter

Revisjon

Ernst & Young AS,

Statsautoriserte Revisorer


Hovedtall for SØRAL

(i mill. NOK, hvis ikke annet er oppgitt)

2007 2008 2009 2010 2011

Resultatregnskap

Driftsinntekter 3 295 3 070 1 385 1 862 1 843

Driftsresultat 574 472 -126 54 64

Resultat før skattekostnad 590 329 -93 149 37

Skattekostnad -165 -92 26 -42 -10

Årsresultat 425 237 -67 107 27

INNHALD

Balanseregnskap

Anleggsmidler 809 861 949 873 804

Omløpsmidler 1 041 1 292 638 866 867

Sum eiendeler 1 850 2 153 1 587 1 739 1 671

Egenkapital 1 134 1 372 1 305 1 412 1 439

Langsiktig gjeld 22 28 6 23 33

Kortsiktig gjeld 694 753 276 304 199

Sum gjeld og egenkapital 1 850 2 153 1 587 1 739 1 671

Lønnsomhet

Driftsmargin (%) 17,4 15,4 -9,1 2,9 3,5

Fortjenestemargin (%) 17,9 10,7 -6,7 8,0 2,0

Egenkapitalrentabilitet (%) 40,6 18,9 -5,0 7,9 1,9

Kapitalens omløpshastighet 1,8 1,5 0,7 1,1 1,1

Likviditet

Kontantstrøm 527 247 94 181 125

Likviditetsgrad 1,5 1,7 2,3 2,8 4,4

Soliditet

Egenkapitalandel (%) 61,3 63,7 82,2 81,2 86,1

Personal

Antall årsverk pr. 31.12 383 383 278 305 282

Produksjon

Produksjon elektrolyse (tonn) 160 460 171 310 98 050 87 876 89 309

Kapasitetsutnyttelse (%) 96,5 99,4 56,7 49,1 49,1

Definisjoner:

Driftsmargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Driftsresultat / Driftsinntekter) x 100

Fortjenestemargin % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Resultat før skatter / Driftsinntekter) x 100

Egenkapitalrentabilitet % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Årsresultat / Gj.snittlig egenkapital) x 100

Kapitalens omløpshastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Driftsinntekter / Gj.snittlig totalkapital

Kontantstrøm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kontantstrøm tilført fra årets virksomhet

Likviditetsgrad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Omløpsmidler / Kortsiktig gjeld

Egenkapitalandel % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Egenkapital / Totalkapital) x 100

3


Gj.sn. LME 3 mnd. noteringer primæralum.

3500

3200

2900

USD pr. tonn

2600

2300

2000

1700

1400

Årsberetning 2011

1100

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Årlig

Månedlig

Spesielle forhold

I begynnelsen av 2009 førte den globale finanskrisen

til sviktende internasjonal etterspørsel etter

aluminium etterfulgt av en vesentlig reduksjon i

markedsprisene. Basert på kostnadsposisjonen,

hovedsakelig forårsaket av høye energipriser, var

SØRAL i mars 2009 tvunget til å midlertidig stenge

50 % av kapasiteten (en ovnshall). Ved utgangen av

2011 er en ovnshall fremdeles midlertidig nedstengt.

Den videre årsberetningen er sterkt influert av den

midlertidige nedstengningen.

Virksomhetens art og lokalisering

Sør-Norge Aluminium AS (SØRAL) driver et primæraluminiumsverk

på Husnes i Kvinnherad kommune.

Årlig produksjonskapasitet, med begge elektrolysehallene

i drift, var ved utgangen av året ca 182 000

tonn elektrolysemetall (179 000) 1 . Elektrolysemetallet

blir støpt til legert pressbolt i et moderne støperi.

Den legerte pressbolten blir solgt gjennom Rio Tinto

Alcan og Hydro for levering til pressverk i Europa.

Markedsforhold

LME-noteringene var i gjennomsnitt USD 2 422 pr.

tonn (2 198). Den oppnådde LME-prisen var i gjennomsnitt

USD 2 486 (2 121). Forskjellen mellom oppnådd

pris og offisielle noteringer skyldes etterslep

i prisingen. Markedet for pressbolt var bra med en

liten nedgang på slutten av året. Produktmarginene

har vært på et høyere nivå enn i 2010. Kursen på USD

var i gjennomsnitt kr 5,56 (6,07). Oppnådd produktpris

i norske kroner ble høyere enn i 2010. Totalt

salgskvantum ble 118 183 tonn legert pressbolt (129

875) og 1 010 tonn renaluminium bolt (0).

Produksjon og driftsforhold

Det ble i 2011 produsert 89 309 tonn elektrolysemetall

(87 876). Elektrolysedriften var god, og økt

strømstyrke bidrog til en bra produksjon. Kvaliteten

på råvarene var jevnt over god.

Støperiet produserte 118 104 tonn legert pressbolt

(129 861) og 1 010 tonn renaluminium bolt (0).

Markedsforholdene førte til høyt nivå på metall til

omsmelting de første 3 kvartalene av året. Etterspørselen

i 4. kvartal var betydelig lavere.

Fortsatt drift

Årsregnskapet er avlagt under forutsetning av fortsatt

drift. Til grunn for analysen er selskapets soliditet,

finansiering og framtidsutsikter.

Finansiell risiko

Bedriften har deler av sine fremtidige inntekter og

kostnader i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter

er inngått for en del av denne kontantstrømmen.

I tillegg har selskapet finansielle kontrakter for prissikring

av forventet fremtidig strømforbruk ut 2012.

Selskapet etablerte i løpet av 1. kvartal 2011 en

kombinert sikring av en del av sine metallinntekter i

NOK og salg av overskuddskraft i EUR for en periode

t.o.m. mai 2012.

Finansiering

Det har vært en positiv utvikling i selskapets likviditetsreserver

i 2011.

Selskapet har ikke hatt lån i 2011.

4

1) Tall i parentes viser korresponderende tall for samme periode i 2010.


Gjennomsnitt dollarkurs

3 mnd. LME i NOK pr tonn

10,00

9,50

9,00

8,50

USD / NOK

8,00

7,50

7,00

6,50

6,00

5,50

5,00

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Årlig

Månedlig

Regnskap

Driftsinntektene ble kr 1 843 mill. (1 862). Driftsresultatet

ble kr 64 mill. (54).

Resultatet av finansposter ble kr -26 mill. (95),

hovedsakelig knyttet til markedsvurdering av kraftkontrakter.

Resultatet før skatt endte på kr 37 mill. (149). Årsresultatet

ble på kr 27 mill. (107).

Selskapets likviditetsbeholdning pr 31.12.2011 var kr

311 mill. (143). Kr 9 mill. (41) av likviditetsbeholdningen

var bundne midler, hovedsakelig skattetrekk.

Selskapet har ikke langsiktig gjeld. Kontantstrøm fra

årets virksomhet var kr 125 mill. (181).

Personalforhold

Ved utgangen av året hadde selskapet 282 årsverk

(305). Reduksjonen er grunnet avgang på AFP og at

en del personer har blitt innvilget ulønnet permisjon.

Lønn og andre ytelser til adm. direktør, honorar til

styret, bedriftsforsamling og revisor er omtalt i noter

til regnskapet.

Likestilling

Av faste ansatte er i underkant av 15 % (15) kvinner.

Det er en kvinne i bedriftsledelsen og ingen kvinner

i styret.

I.h.t. lønnsavtalene på SØRAL blir likt arbeid likt lønnet

uavhengig av kjønn.

Ingen kjønnskvotering blir praktisert, og ingen blir

diskriminert på bakgrunn av kjønn, hudfarge, religiøs

overbevisning eller seksuell legning.

Opplæring

Timeforbruket til organisert opplæring var ca 8 600

timer (7 200) i 2011. Økningen fra 2010 skyldes gjennomføring

av 40-timers HMS-kurs. Fokus på kostnadsreduksjoner

er bakgrunnen for den beskjedne

aktiviteten.

Så godt som all organisert opplæring er ulike former

for HMS-kurs. Øvinger for Industrivernet utgjør

noe av dette timeforbruket. Resten av timene er

gått med til pålagt ekstern og intern sertifisering. Pr

31.12.2011 hadde selskapet 18 (15) lærlinger under

kontrakt.

Kurskostnadene var på ca kr 0,7 mill. (0,8). I tillegg

kommer lønnskostnader.

Helse og sikkerhet

Sykefraværet var 6,42 % i 2011 (5,16) og i timer 39

177 timer (32 770). Det ble ikke registrert skader med

fravær. Det ble registrert totalt 3 H2 (TRI) -skader (3).

Alle disse skadene uten fravær var egne ansatte med

medisinsk behandling. Det er ikke rapportert yrkessykdom

i 2011 (1). Det har blitt arbeidet aktivt med

å forbedre helse- og sikkerhetsforholdene gjennom

året.

Av spesielle aktiviteter kan nevnes:

- Gjennomføring av HMS-runder (1-1 runder,

ergonomirunder og vernerunder)

- Oppfølging av sikker-jobbanalyse 5/0

(5 trinn mot 0 skader)

- Oppgradering av risikoanalyser, lokale

handlingsplaner og tiltak

- Arbeidsmiljømålinger

- Gjennomføring av 40 timer HMS-Grunnkurs

- Deltakelse i AMS-Prosjektet ”reduksjon av

5


Driftsresultat

Elektrolyseproduksjon

Kontantstrøm

180 000

160 000

140 000

171 310

160 460

600

500

527

120 000

100 000

80 000

98 050

87 876 89 309

400

300

247

60 000

40 000

20 000

200

100

181

125

94

0

2007 2008 2009 2010 2011

0

2007 2008 2009 2010 2011

fluoreksponering i aluminiumsindustrien

inkludert grunnlag for kortidsnorm for fluor”

- Utarbeidet månedlig HMS-tema for gjennomgang

hver måned i alle avdelinger / skift

- Støykartlegging

Utslipp – Ytre miljø

Utslippsnivåer, hvor SØRAL har eksakte konsesjonskrav,

var tilfredsstillende i 2011.

Konkrete tall: Fluorider (F) til luft ble 0,36 kg/tonn Al

(krav < 0,50). Svoveldioksid (SO2) til luft ble 1,24 kg/

tonn Al (krav < 2,5). Støv til luft ble 0,56 kg/tonn Al

(krav < 1,0).

Med dagens produksjon har renseanleggene god

kapasitet. Lave utslippstall er også avhengig av god

standard på ovnsdeksel.

Det har ikke vært målt støy som overskrider krav ved

nabogrense, og naboklager er ikke mottatt. Utslippene

av klimagasser (CO2-ekv.) ble 1,77 tonn CO2-

ekv. pr. tonn Al (mål < 1,62). Dette var hovedsakelig

et resultat av for hyppige bluss.

Energisparing

Prosjektet ”Modifisering av strømskinner hall A” blir

ferdigstilt i 1. kvartal 2012 og den forventede reduksjon

i spesifikt energibruk på 0,2 kWh/kg Al produsert

er allerede oppnådd.

Det ble i slutten av 2011 satt i drift ny oppvarming

i RR-anlegg. Radiator (maks. kapasitet 500 kW) får

varme fra returvann i anode/katode. Installasjonen

vil indirekte gi en forbedret varmegjenvinning fra

kjølevann i kompressorstasjon.

Avfall

Alt grovavfall, som ikke ble benyttet til energi eller

gjenvinning, ble også i 2011 deponert hos NOAH AS

på Langøya. Dette gjelder også brukte ovnsforinger

(SPL). Det har heller ikke i 2011 vært noen utvikling

på området resirkulering og gjenbruk av avfall. Utfordringene

her er i stor grad felles for hele bransjen.

Revisjoner og tilsyn

Tidlig i 2011 gjennomførte Teknologisk institutt (TI)

periodisk revisjon etter standardene

ISO 14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet) og OHSAS

18001 (helse og sikkerhet).

Hydro Aluminium har også dette året gjennomført

en kvalitets- og prosessrevisjon i støperiet.

SØRAL sine internrevisorer har gjennomført 10

interne revisjoner (8). I tillegg er det gjennomført 6

interne revisjoner (6) rettet mot trafikksikkerhet.

Ingen alvorlige avvik er registrert i noen av revisjonene.

Miljørapportering

SØRAL gir ut en egen miljørapport sammen med

årsrapporten. For en mer detaljert oversikt henvises

det til denne.

Investeringer / Prosjekt

Prosjektet ”Modifisering av strømskinner hall A” ble

godkjent i mai 2010. Planlagt ferdigstilling er i løpet

av første kvartal 2012. Dette prosjektet utløste støtte

fra ENOVA.

Forskning og utvikling

Hovedsatsingene i 2011 har vært å øke strømstyrken

og redusere det direkte energiforbruket. Strømstyr-

6


ken ved utgangen av året var 5 kA høyere enn ved

utgangen av fjoråret. Det direkte energiforbruket

ble 0,2 kWh/kg lavere enn ved utgangen av fjoråret.

Grunnlaget er lagt for ytterligere forbedringer i både

strømstyrke og direkte energiforbruk i 2012.

Energiforsyning

Selskapets kraftbehov har hovedsakelig vært dekket

med langsiktige kontrakter. Disse kontraktene

utløper i slutten av 2012. Resten dekkes ved inngåelse

av kortsiktige forwardkontrakter, samt daglig

spothandel.

Som en konsekvens av redusert produksjon og

kraftbehov også i 2011, har selskapet hatt overskudd

av kraft. Denne overskuddskraften ble solgt tilbake i

markedet.

Året 2011 var særdeles mildt og vått i motsetning til

året før som var tørt og kaldt. Nedbøren for Norge

som helhet var ca 130 % av normalen (80). Tilsiget til

magasinene ble hele 151 TWh (101). Normalt tilsig er

123 TWh. Dette førte til ekstreme svingninger i magasinfyllingene,

fra rekordlav i begynnelsen til svært

høy i slutten av året.

Kraftforbruket i Norge falt til 124 TWh i 2011 (132).

Den norske kraftproduksjonen økte til

127 TWh (124). Netto krafteksport fra Norge var 3

TWh (import 7).

Store svingninger i kraftprisen gjennom året. Svært

høy pris i begynnelsen av året da Norge var avhengig

av import og fallende etter hvert som fyllingsgraden

steg i vannmagasinene.

Gjennomsnitt spotpris for hele året for selskapets

prisområde ble EUR 46,08/MWh (51,79).

Selskapet arbeider fortsatt med å bedre den langsiktige

inndekningen av energi. Ulike alternativer blir

vurdert.

Fremtidsutsikter

Markedet for pressbolt var sterkt i de første 3 kvartalene

av 2011. Det var en reduksjon i etterspørselen

etter pressbolt i det siste kvartalet.

Det forventes utfordrende markedsforhold og priser

i 2012.

Selskapets likviditet forventes å være tilfredsstillende

7


Egenkapitalandel (%)

Likviditetsgrad

Årsverk

100

90

80

70

60

50

40

30

20

61,3

63,7

82,2 81,2

86,1

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1,5

1,7

2,3

2,8

4,4

450

400

350

300

250

200

150

100

383

383

278

305

282

10

1

50

0

2007 2008 2009 2010 2011

0

2007 2008 2009 2010 2011

0

2007 2008 2009 2010 2011

i 2012.

Selskapet vil fortsatt ha sterk fokus på styring av

kostnader, arbeidskapital og investeringer.

LME-prisen, kursen på USD og energipriser har stor

betydning for selskapets resultater.

Aksjonærforhold

Alcan Holdings Switzerland Ltd., 50,0 %.

Hydro Aluminium as, 49,9 %.

Andre norske aksjonærer, totalt 144, 0,1 %.

Årsresultat og disponeringer

Årsresultatet etter skatt ble kr 26 709 558 og foreslås

disponert slik:

Til opptjent egenkapital: kr 26 709 558

Selskapets frie egenkapital er pr 31.12.2011 på

kr 1 238 595 892.

Styret takker de ansatte for god innsats i en vanskelig

tid for selskapet.

Ingen styremedlemmer, medlemmer av bedriftsforsamlingen,

adm. direktør eller revisor eier aksjer i

selskapet.

Husnes, 29. juni 2012

Ola Sæter

Sylvain Bolduc

Jérõme Bos

Eigil il Madsen Thierry Blondel Ove Sjo

Knut tMeel

Ørjan Normann

Per Øyvind Sævartveit

Adm. Dir.

8


Resultatregnskap

INNHALD

NOTE 2011 2010

Driftsinntekter

Salg av metall 1, 16 1 837 015 989 1 857 004 493

Annen driftsinntekt 1 6 337 623 5 162 847

Sum driftsinntekt 1 843 353 612 1 862 167 340

Driftskostnader

Beholdningsendring ferdigvarer 2 397 231 -5 003 681

Beholdningsendring varer i arbeid 875 281 -4 776 599

Varekostnad 1 304 733 094 1 321 802 747

Lønnskostnad 2, 17 217 454 005 218 335 884

Avskrivning 1, 8, 9 84 733 300 94 200 800

Annen driftskostnad 2 169 414 490 183 345 029

Sum driftskostnad 1 779 607 401 1 807 904 180

DRIFTSRESULTAT 63 746 211 54 263 160

Finansinntekter / Finanskostnader (-)

Renteinntekter 4 710 859 1 917 439

Finansinntekter / tap (-) energi, netto 1, 15 -45 775 000 84 777 000

Valutagevinst / tap (-), netto 1, 15 14 905 656 11 489 982

Rente og andre finanskostnader -271 084 -3 597 753

Sum finansinntekt / finanskostnad (-) -26 429 569 94 586 669

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD 37 316 642 148 849 829

Skattekostnad

Betalbar skatt 1, 12 0 0

Endring utsatt skatt 1, 12 10 607 085 41 567 012

Sum skattekostnad 10 607 085 41 567 012

ÅRSRESULTAT 26 709 558 107 282 817

Disponering av årsresultat

Til / Fra (-) annen egenkapital 26 709 558 107 282 817

Sum disponering av årsresultat 26 709 558 107 282 817

9


Balanse

EIENDELER NOTE 31.12.11 31.12.10

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 12 0 0

Sum immaterielle eiendeler 0 0

Varige driftsmidler

Anlegg under utførelse 9, 10 4 437 187 9 987 947

Eiendommer 1, 9, 10, 13 156 014 944 156 014 944

Bygninger 1, 8, 9, 10 238 821 600 248 761 800

Maskiner, inventar 1, 8, 9, 10 232 577 600 284 391 700

Sum varige driftsmidler 631 851 331 699 156 391

Finansielle anleggsmidler

Investeringer 1, 5 26 453 714 26 450 714

Andre lån og fordringer 1, 6 145 153 255 146 847 578

Sum finansielle anleggsmidler 171 606 969 173 298 292

SUM ANLEGGSMIDLER 803 458 300 872 454 683

OMLØPSMIDLER

Varer

Varelager - råvarer 1, 7 195 097 556 235 961 348

Varelager - halvfabr. og under tilvirkning 1, 7 16 325 318 17 200 599

Varelager - varer for videresalg 1, 7 31 539 451 33 936 681

Sum varer 242 962 325 287 098 628

Fordringer

Kundefordringer 1, 4, 11 261 383 662 296 838 739

Andre fordringer 4 30 295 951 63 100 215

Sum fordringer 291 679 613 359 938 953

Finans investeringer

Andre markedsbaserte finansielle instrument 15 22 156 000 76 006 000

Sum investeringer 22 156 000 76 006 000

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Betalingsmidler 1, 3 310 592 169 143 264 204

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 310 592 169 143 264 204

SUM OMLØPSMIDLER 867 390 107 866 307 785

SUM EIENDELER 1 670 848 407 1 738 762 468

10


Balanse

EGENKAPITAL OG GJELD NOTE 31.12.11 31.12.10

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Aksjekapital 14 200 000 000 200 000 000

Sum innskutt egenkapital 200 000 000 200 000 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 1 238 595 892 1 211 886 334

Sum opptjent egenkapital 1 238 595 892 1 211 886 334

SUM EGENKAPITAL 18 1 438 595 892 1 411 886 334

GJELD

Avsetninger til forpliktelser

Pensjonsforpliktelser 17 1 232 387 1 012 012

Utsatt skatt 12 31 037 513 20 430 428

Sum avsetninger til forpliktelser 32 269 900 21 442 440

Annen langsiktig gjeld

Øvrig langsiktig gjeld 1 000 000 1 000 000

Sum annen langsiktig gjeld 1 000 000 1 000 000

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 1 142 910 806 219 041 309

Betalbar skatt 0 0

Skyldige offentlige avgifter 14 891 820 31 352 662

Annen kortsiktig gjeld 41 179 989 54 039 724

Sum kortsiktig gjeld 198 982 615 304 433 694

SUM GJELD 232 252 515 326 876 134

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 670 848 407 1 738 762 468

Kausjonsansvar 984 041 1 065 225

Husnes, 29. juni 2012

Ola Sæter

Sylvain Bolduc

Thierry Blondel

Ove Sjo

Knut Meel

Eigil il Madsen

Ørjan Normann

Jérõme

Bos

Per Øyvind Sævartveit

Adm. Dir.

11


Kontantstrømanalyse

(NOK 1000)

Ref. 2011 2010

Likvider tilført / brukt på virksomheten

Tilført fra årets virksomhet 1) 118 480 243 051

Endringer i lager, debitorer og kreditorer 3 460 -29 609

Endringer i andre tidsavgrensningsposter 3 483 -32 726

Netto likviditetsendring fra virksomheten A) 125 423 180 716

Likvider tilført / brukt på investeringer

Investeringer i varige driftsmidler -17 428 -32 628

Salg av varige driftsmidler (salgssum) 3 569 0

Endring i andre investeringer 55 544 -79 993

Netto likviditetsendring fra investeringer B) 41 685 -112 621

Likvider tilført / brukt på finansiering

Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 0 0

Endring i forpliktelse 2) 220 -55 337

Netto likviditetsendring fra finansiering C) 220 -55 337

Netto endring i likvider gjennom året A + B +C 167 328 12 758

Likviditetsbeholdning 01.01 143 264 130 506

Likviditetsbeholdning 31.12 310 592 143 264

1) Dette tallet fremkommer slik:

Ordinært resultat før skattekostnad 37 316 148 850

Gevinst ved salg av anleggsmidler -3 569 0

Ordinære avskrivninger 84 733 94 201

Betalbar skatt 0 0

Tilført fra årets virksomhet 118 480 243 051

2) Dette tallet fremkommer slik:

Redusert trekk på trekkrettighet 0 -50 852

Endring i pensjonsforpliktelse 220 -4 485

Endring i forpliktelse 220 -55 337

12


Noter til årsoppgjøret 2011

1. Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens

bestemmelser og etter norske regnskaps -

standarder.

Inntektsføring

Inntekter resultatføres når de er opptjent.

Valuta

Selskapet har både inntekter og kostnader i valuta.

Valutagevinst/-tap som følge av endring i valutakurs

fra transaksjonstidspunkt til oppgjørstidspunkt

bokføres som finanspost. Pengeposter i utenlandsk

valuta er bokført til balansedagens kurs.

Kundefordringer

Kundefordringer i balansen er bokført til pålydende.

Varelager

Lagrene av oksid og anoder er vurdert til den laveste

av anskaffelseskost og virkelig verdi.

De øvrige råvarer er vurdert til veide innkjøpspriser.

Beholdningen av varer under tilvirkning og ferdigvarer,

er vurdert til laveste verdi av tilvirkningskost og

virkelig verdi.

Anleggsmidler / Avskrivninger

Anleggsmidler hvor kostpris er aktivert i regnskapet,

avskrives lineært over den økonomiske levetid.

Aksjer

Det er foretatt en vurdering av selskapets beholdning

av aksjer. Samtlige aksjer er klassifisert

som anleggsmidler. Investeringene er bokført til kostpris.

Er virkelig verdi lavere enn kostpris, og verdifallet

ikke antas å være forbigående, er aksjene nedskrevet.

Pensjonskostnader og pensjonsmidler/

-forpliktelser

For ytelsespensjonsordningen, beregnes nåverdien

av antatt fremtidige pensjonsytelser ihht. forsikringstekniske

prinsipper. Den beregnede påløpte forpliktelsen

sammenholdes med verdien på innbetalte og

oppsparte pensjonsmidler. Netto pensjonsmidler/-

forpliktelser balanseføres som anleggsmiddel/ langsiktig

gjeld. I tillegg til ovennevnte balanseføres som

langsiktig gjeld netto pensjons-forpliktelser knyttet til

avtalefestet pensjonsforsikring, samt egne inngåtte

pensjonsavtaler med tidligere ansatte.

Selskapets innskuddspensjonsavtaler kostnadsføres

løpende.

Skattekostnader og utsatt skatt

Skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige

resultat og består av to elementer:

- Betalbar skatt i resultatregnskapet.

- Utsatt skatt i resultatregnskapet.

Utsatt skatt i resultatregnskapet er skatt beregnet på

midlertidige forskjeller mellom skattemessig og

regnskapsmessig resultat. Utsatt skattefordel og

utsatt skatt er ført netto, som utsatt skattefordel i

balansen under anleggsmiddel.

Finansielle derivater

Finansielle kraftkontrakter som er inngått for å sikre

pris på deler av forventet fremtidig kraftforbruk, vurderes

som sikringsinstrumenter, og balanseføres ikke.

Resultateffekt av sikringskontraktene resultatføres i

samme periode som kraftkostnaden påløper. Finansielle

derivater, som ikke er sikringsinstrumenter,

balanseføres til markedsverdi pr. balansedato. Realiserte

og urealiserte verdiendringer av kontraktene

resultatføres løpende.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den

indirekte metode.

2. Godtgjørelse og lønn

Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i 2011 utgjorde

kr 24 000, og honorar til styret var kr 393 000.

Ordinær lønn til nåværende adm. direktør var

kr 1 919 723. Adm. direktør inngår i innskuddspensjonsordningen

til selskapet. Det foreligger ingen

avtale om godtgjørelse ved opphør av arbeidsforhold

for adm. direktør eller styrets leder.

Godtgjørelse til revisor, ekskl. mva, var kr 651 152 for

lovbefalt revisjon av årsregnskapet.

3. Bankinnskudd

I posten betalingsmidler inngår bankinnskudd med

kr 310 544 960, herav bundne skattetrekksmidler

kr 7 799 036 og andre bundne betalingsmidler

kr 1 551 224.

14


4. Kortsiktige fordringer (NOK 1000)

31.12.11 31.12.10

Kundefordringer

Pålydende 261 384 296 839

Avsetning til dekning av fremtidige tap 0 0

Bokført verdi iflg. balansen 261 384 296 839

Andre kortsiktige fordringer

Lån/forskudd til ansatte 47 45

Forskuddsbetalte kostnader 30 249 63 055

Bokført verdi iflg. balansen 30 296 63 100

5. Investeringer

Anleggsaksjer

Selskapets navn

Aksjekap.

(1000)

Totalt

antall aksjer

Pålydende

pr. aksje

Antall

aksjer

% eierandel

Bokført verdi

(NOK 1000)

Aluchemie EUR 15 032 3 300 EUR 4 555 428 12,97 26 094

Andre 360

Sum anleggsaksjer 26 454

6. Langsiktige fordringer (NOK 1000)

31.12.11 31.12.10

Lån til Aluchemie 65 477 61 636

Lån til ansatte 44 68

Netto pensjonsmidler 78 632 84 144

Andre langsiktige fordringer 1 000 1 000

Bokført verdi iflg. balansen 145 153 146 848

7. Varelager

Lagrene av oksid og anoder er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

De øvrige råvarer er vurdert til veide innkjøpspriser. Beholdningen av varer under tilvirkning og ferdigvarer,

er vurdert til laveste verdi av tilvirkningskost og virkelig verdi.

8. Varige driftsmidler og avskrivninger

Varige driftsmidler vurderes til historisk kost etter fradrag for planmessige avskrivninger.

Planmessige avskrivninger foretas på lineær basis med følgende prosentsatser:

- Maskiner, inventar o.l.: 5 - 30 prosent

- Bygninger: 2,5 - 5 prosent

15


9. Spesifikasjon av anleggsaktiva (NOK 1000)

Investeringstype

Anskaff.kostnad

pr. 01.01.11

Tilgang

2011

Avgang

2011

Avskrivn.

2011

Totale avskrivninger

pr. 31.12.11

Ordinære

Ekstraordinære

Bokført verdi

31.12.11

FOU-investeringer 13 069 13 069 0

Maskiner, inv. o.l. 2 297 471 20 390 1 143 72 204 2 084 141 232 577

Bygninger 540 870 2 589 309 12 529 304 328 238 822

Miljøinvesteringer 227 523 227 523 0

Anlegg under utfør. 9 988 -5 551 4 437

Grunnarealer 156 015 156 015

SUM 3 244 936 17 428 1 452 84 733 2 388 469 240 592 631 851

Ihht. til Regnskapsloven § 5-3 tredje ledd, har selskapet plikt til å undersøke om det foreligger et

nedskrivings behov på anleggsmidler, dersom det er endringer i løpet av regnskapsåret som kan indikere et

slikt verdifall. I februar 2009 besluttet selskapets styre å midlertidig stenge den ene av to elektrolysehaller. Pr.

31.12.11. var fremdeles den ene elektrolysehallen stengt. Med bakgrunn i dette og den internasjonale finansuroen,

med negative endringer i markedsmessige og økonomiske rammebetingelser, har selskapet foretatt

en slik vurdering pr. 31.12.11.

Vurderingene bygger på en analyse av nåverdien av forventet fremtidige kontantstrømmer. Beregningene

og vurderingene bygger på ulike framtidige scenarier, der sensitiviteten i forutsetningene er tatt inn. Modellen

er spesielt sensitiv for utviklingen på LME og USD, noe mindre sensitiv på endringer i markedspris på

kraft. Et negativ skift i forward LME kurven eller på USD-kursen på ca. 3 %, ville medført at en nærmere seg

en nedskrivningssituasjon, gitt alt annet likt. Et negativt skift i markedsprisen på kraft på ca. 6 % ville medført

samme situasjon.

Prisbildet på viktige faktorer for SØRAL har endret seg mye i løpet av året. I begynnelsen av året var 3 måneders

LME notert til rundt USD 2.400. I løpet av året har 3M LME svinga mellom USD 2.000 og 2.700. Ved utgangen

av året var 3 måneders LME notert til i underkant av USD 2.100. Kraftprisene har hatt et betydelig fall

gjennom hele året mellom annet på grunn av utviklingen i den hydrologiske balansen i vannmagasinene.

Basert på observerbare priser frem i tid på viktige faktorer for SØRAL, samt gjennomførte analyser med hensyn

på sensitivitet og oppstartstidspunkt, er det pr. 31.12.11 ikke behov for nedskriving av anleggsmidlene.

10. Investeringer og avgang (NOK 1000)

2007 2008 2009 2010 2011

Anleggsaktiva Inv Avg Inv Avg Inv Avg Inv Avg Inv Avg

Mask., inv. o.l. 45 720 0 44 433 87 156 432 0 45 603 0 20 390 1 143

Bygninger 2 925 0 4 139 0 29 565 0 2 063 0 2 589 309

Anlegg under utf. 45 009 0 82 321 0 -144 321 0 -15 582 0 -5 551 0

Grunnarealer 334 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUM 93 988 0 130 893 87 41 676 0 32 628 0 17 428 1 452

11. Pantstillelser (NOK 1000)

Selskapets kundefordringer og varelager er pantsatt.

16


12. Skatt

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige

og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på en nominell skattesats på 28%.

Forskjeller hvor reversering påvirker skattepliktig inntekt:

Positive og negative midlertidige forskjeller som på reverseringstidspunktet henholdsvis øker eller reduserer

skattepliktig inntekt, utlignes når reversering antas å skje innenfor samme tidsintervall. Det er beregnet

utsatt skatt på nettogrunnlaget.

Forskjeller hvor reversering ikke påvirker skattepliktig inntekt eller faller utenfor intervall

for mulig utligning:

Påvirker ikke reverseringen skattepliktig inntekt, kan den midlertidige forskjellen ikke inngå i grunnlaget for

utligning. Utsatt skatt på slike forskjeller er beregnet separat, og balanseført med øvrig utsatt skatt under

langsiktig gjeld. Utsatt skattefordel i tilknytning til direkte pensjonsforpliktelser er vurdert til nåverdi, og

balanseført under anleggsmidler.

Midlertidige forskjeller (NOK 1000)

31.12.11 31.12.10

Positive

forskjeller

Negative

forskjeller

Positive

forskjeller

Negative

forskjeller

Gevinst- og tapskonto 2 074 510

Varereserve råvarer 0 0

Varereserve egenproduserte varer 7 037 9 243

Varereserve innkjøpte varer 12 939 10 530

Avskrivbare anleggsmidler 14 297 9 254

Netto pensjonsmidler 78 632 84 144

MTM kraftkontrakter 22 156 68 730

Urealisert – valutaterminer 5 495 7 218

Oppskriving av tomt 69 444 69 444

Udekkede pensjonsforpliktelser 1 232 1 012

Underskudd til fremføring 34 532 145 527

Sum 179 343 68 495 239 289 166 323

Netto midlertidige forskjeller 110 848 72 966

Utsatt skatt(e) / fordel (-) 28% 31 037 20 430

Årets grunnlag for betalbar skatt fremkommer som følger (NOK 1000):

Regnskapsmessig resultat 37 316

+ Ikke fradragsberettigede kostnader 1 092

- Ikke skattepliktig inntekt - 526

- Endring midlertidige forskjeller - 37 882

= Skattepliktig resultat 0

Skattekostnaden i regnskapet består av følgende poster (NOK 1000):

Endring utsatt skatt - 10 607

= Årets skattekostnad - 10 607

17


13. Regulering av verdi tomt

Tomteverdien ble oppskrevet i 1987 med kr 50 mill. til kr 55,6 mill. etter at takst var avholdt.

Oppskrivningsbeløpet ble anvendt til fondsemisjon. Taksten på tomten ble satt til kr 100 mill.

I forbindelse med innføring av utsatt skatt i regnskapet er tomteverdien oppregulert med kr 19 444 444.

Oppreguleringsverdien tilsvarer verdien for utsatt skatt på det totale oppskrivnings-/

oppreguleringsbeløp kr 69 444 444.

14. Aksjekapital

Selskapets aksjekapital, kr 200 000 000, er fordelt på 500 000 A-aksjer hver pålydende kr 200 og 500 000

B-aksjer hver pålydende kr 200. B-aksjer kan overdras fritt, mens A-aksjer kan eies bare av norske statsborgere/selskaper.

Aksjene av klasse A og B har lik stemmerett. I alle avstemminger som finner sted i selskapets

generalforsamling, skal stemmeretten for aksjer av klasse A utøves av gruppens medlemmer i fellesskap,

slik at det standpunkt som inntas av flertallet av aksjonærer innenfor A-gruppen, anses vedtatt som

gruppens kollektive standpunkt.

Aksjonæroversikt :

Alcan Holdings Switzerland Ltd. 50,0 %

Hydro Aluminium as 49,9 %

Andre norske aksjonærer (totalt 144) 0,1 %

15. Andre markedsbaserte finansielle instrumenter

Valutaterminkontrakter

Bedriften har deler av sine fremtidige inntekter og kostnader i utenlandsk valuta. Valutaterminkontrakter er

inngått for en del av denne kontantstrømmen. Disse kontraktene er vurdert til markedsverdi pr. 31.12.11.

Resterende løpetid for inngåtte kontrakter pr. 31.12.11. er fra 0 til 3 måneder.

Selskapets navn

Underliggende

verdi i valuta

Anskaff.kostn

i NOK

Virkelig verdi

NOK

Resultatført verdiendring

NOK

Valutaterminkontrakter – USD 34,0 mill 0 -5,5 mill -12,8 mill

Valutaterminkontrakter – EUR 0,0 mill 0 0,0 mill 0,1 mill

Sum 0 -5,5 mill -12,7 mill

Finansielle kraftkontrakter

I tillegg har selskapet inngått finansielle kraftkontrakter for prissikring av forventet fremtidig spothandel som

ikke er dekket av fysiske kraftleveranseavtaler. I en normalsituasjon, med stabil og forutsigbar produksjon,

har denne måten å inndekke kraftbehovet på, ikke medført balanseføring i regnskapet. I forbindelse med at

selskapet for tiden kun produserer med 50 % kapasitetsutnyttelse, medfører dette at selskapet er overdekket

med tidligere inngåtte kraftkontrakter. Denne overskuddsandelen selges tilbake til kraftmarkedet.

Ihht. Regnskapsloven § 5-8 skal finansielle kontrakter som ikke gjelder prissikring av selskapets kraftbehov

vurderes til virkelig verdi. Markedsverdien pr. 31.12.11 for den perioden selskapet vil være overdekket er kr

22,1 mill. (68,7 mill.). Beløpet er balanseført under posten ”Andre markedsbaserte finansielle instrument”.

Total markedsverdi pr. 31.12.11 for kontraktenes fullstendige løpetid er kr. 32,3 mill. (140,5 mill.).

16. Salgsinntekter

Salg av metall er salg til Rio Tinto Alcan og Hydro Aluminium. Metallet blir levert til pressverk innen Europa.

18


17. Lønnskostnad (NOK 1000)

Gjennomsnittlig antall årsverk i 2011 var 287.

2011 2010

Lønninger 162 332 163 729

Arbeidsgiveravgift 25 770 25 687

Netto pensjonskostnader 23 374 23 906

Andre ytelser 5 978 5 014

Sum 217 454 218 336

Lønnskostnadene er i 2011 redusert med kr 522 000 gjennom tilskudd fra Skattefunn. Endelig vurdering og

avgjørelse av tilskuddet vil bli foretatt av ligningsmyndighetene i forbindelse med ligningsbehandling av

selskapets selvangivelse.

Pensjoner

Selskapet har alle sine pensjonsavtaler i Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS. Selskapet er pliktig

til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og har pensjonsordninger som

oppfyller kravene etter denne loven.

Ytelsespensjonsordning

Ordningen omfatter 101 aktive medlemmer og 334 pensjonister. Ordningen omfatter alderspensjon fra fylte

67 år som løper livsvarig. Uføre-, etterlatte- og barnepensjon er knyttet til ordningen.

Netto pensjonskostnad (NOK 1000)

2011 2010

Nåverdi av pensjoner opptjent i perioden 10 390 12 045

Kapitalkostnad av tidligere opptjente pensjoner 19 715 21 314

Forventet avkastning på pensjonsmidler - 21 218 - 21 007

Administrasjonskostnader 1 287 495

Periodisert arbeidsgiveravgift 798 1 812

Resultatført planendring 2 629 - 8 859

Resultatført estimatavvik 8 520 11 408

Vesentlige endringer i pensjonsforpliktelser -123 518 0

Vesentlige endringer i pensjonsmidler 98 240 0

Vesentlige endringer i ikke resultatført avvik 20 790 6 698

Netto pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravg. (14,1%) 17 633 23 906

Beregnede pensjonsmidler / -forpliktelser(-) – Ytelsespensjon (NOK 1000):

31.12.11 31.12.10

Estimerte forsikrede pensjonsforpliktelser - 334 922 - 422 272

Estimerte usikrede pensjonsforpliktelser - 14 823 - 15 434

Estimerte pensjonsmidler 335 639 428 897

Netto pensjonsforpliktelser - 14 106 - 8 809

Periodisert arbeidsgiveravgift - 1 719 - 2 176

Ikke resultatført estimatavvik 93 225 94 117

Netto pensjonsmidler 77 400 83 132

19


Netto pensjonsmidler/-forpliktelser er klassifisert som følger i balansen (NOK 1000):

31.12.11 31.12.10

Anleggsmidler, andre lån og fordringer 78 632 84 144

Langsiktig gjeld, pensjonsforpliktelser 1 232 1 012

Følgende økonomiske og aktuarmessige forutsetninger er lagt til grunn:

31.12.11 31.12.10

Diskonteringsrente 3,0 % 4,60 %

Forventet avkastning på pensjonsmidler 3,9 % 5,00 %

Årlig forventet lønnsvekst 3,0 % 3,00 %

Pensjonsregulering 0,0 % 0,90 %

Forventet G-regulering 3,75 % 3,75 %

Turnover 2,0 % 2,00 %

Dødelighetstabell K2005 K2005

Arbeidsgiveravgift 14.1 % 14.1 %

Beregningene er i henhold til NRS 6 Pensjonskostnader. Estimatavvik og virkningen av endrede forutsetninger

amortiseres over gjennomsnittlig forventet gjenstående tjenestetid. Arbeidsgiver-avgift er behandlet i

henhold til NRS 6 punkt 41 C. Arbeidsgiveravgift inngår som et tillegg til netto pensjonsforpliktelse. Arbeidsgiveravgift

er ikke inkludert i brutto pensjonsforpliktelse.

Selskapets juridiske forpliktelser er ikke påvirket av den regnskapsmessige behandlingen av pensjonsforpliktelsene.

Innskuddspensjonsavtale

Med virkning f.o.m. 1.7.2011 ble det etablert en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte under

57 år. Fra samme dato ble eksisterende ytelsespensjonsavtale lukket for disse ansatte.

Alle ansatte over 57 år beholder eksisterende ytelsespensjonsavtale.

Innskuddsordningen omfatter 278 medlemmer. Uføre- og barnepensjon er knyttet til ordningen.

Kostnaden for selskapets innskuddsordning inkl. arbeidsgiveravgift (14,1 %) var kr 3 648 567 i 2011.

I tillegg har selskapet inngått driftspensjonsavtale med arbeidstakere med lønn over 12G.

Andre pensjonsordninger

Selskapet har usikrede pensjonsavtaler overfor 58 personer, herav 58 personer som mottar gavepensjon.

Selskapet er også tilsluttet ordning om Avtalefestet Pensjon (AFP) fra 62 til 67 år. Selskapet betaler en egenandel

av utbetalt pensjon. Forpliktelsene knyttet til AFP anses som usikret.

AFP-tilskottsloven ble vedtatt 19.2.2010. Effekten av de nye AFP-reglene ble resultatført i 2010.

Kostnaden for ny AFP-ordning inkl. arbeidsgiveravgift (14,1 %) var kr 2 092 300 i 2011.

Oppsummering pensjonskostnad: 2011 2010

Pensjonskostnad – ytelsesordning 17 633 23 906

Pensjonskostnad – innskuddsordning 3 648 0

Pensjonskostnad – ny AFP-ordning 2 092 0

Total pensjonskostnad 23 373 23 906

18. Endring egenkapital (NOK 1 000)

Aksjekapital Annen egenkapital Sum

Egenkapital pr 31.12.2010 200 000 1 211 886 1 411 886

Årsresultat for 2011 26 710 26 710

Avsatt utbytte for 2011 0 0

Egenkapital pr 31.12.2011 200 000 1 238 596 1 438 596

20


ÅRSRAPPORT 2011

Sør-Norge Aluminium AS, Onarheimsvegen 54, 5460 Husnes

Telefon: 53 47 50 00 - www.soral.no

More magazines by this user
Similar magazines