Røde Kors aktuelt.

rodekors.no

Røde Kors aktuelt.

Røde Kors

Røde Kors

fra Vestfold

26. årg. Nr. - 2 2012

Henrik (28) er besøksvenn for Anna (82):

Det gjør hverdagen lettere.

Forsker på ensomhet

blant eldre.

Les mer på side 2.

Alle trenger noen.

Les mer på side 3.

Mange unge i dag

sliter.

Les mer på side 4.

Rundt om i landet finnes det flere tusen frivillige besøksvenner som besøker mennesker både i

private hjem og på institusjoner. Henrik Beckheim (28) fra Sande er besøksvenn for Anna Drag

(82). Han bestemte seg for å bli besøksvenn i år, og er når fast besøksvenn en gang i uken. – Det

er hyggelig å gjøre noe som betyr noe for andre, og det er ikke så mye som skal til, sier han.

Les mer om Henrik og besøkstjenesten på side 7.

En voksen å

snakke med.

Les mer på side 5.

Foto: Margrethe Myhrer

En av fire i Norge sier de er ensomme.

Mange har bare seg selv å prate med.

Derfor besøker frivillige i Røde Kors

eldre og ensomme rundt i landet.

Han har noe han vil si, men har ingen å si det til

rodekors.no

Med din hjelp kan Røde Kors

besøke flere. Send ”besøk”

til 2272 og gi 50 kroner.

Gjør noe hyggelig

sammen!

Les mer på side 6.


2 Røde Kors aktuelt

Føler du deg ensom – er du ikke alene.

For mange er julen den tiden på året hvor mange kjenner litt ekstra på det på å være

alene. Julen er knyttet til selskapelighet og tid til å tilbringe tid med familie og venner.

For de som ikke har et nettverk rundt seg, kan derfor julen føles ekstra utfordrende.

I verdens rikeste land lever altfor mange mennesker i ensomhet. Hele en av fire i Norge sier at de plages av ensomhet. Mange

sliter med psykiske problemer, rusproblemer eller de kommer fra et annet land og har store problemer med å bli en del av

vårt samfunn. Andre kan ha en alvorlig sykdom, uten et nettverk som kan støtte en, holde en i hånda i vanskelige perioder

av livet.

I alle aldersgrupper oppgir mange at de ikke har noen nære relasjoner i livet. Mens alt tilsynelatende er vakkert på samfunnets

overflate, er fattigdommen stor rundt om i hele landet: Ikke nødvendigvis fattigdom på penger, men alle de problemene

mennesker sliter med når de er og føler seg utenfor. Røde Kors i Vestfold har flere ulike aktiviteter som kan hjelpe folk

som føler de faller utenfor eller som føler seg alene. Noen av disse kan du lese om i denne utgaven av Røde Kors aktuelt.

Føler du deg ensom – er du ikke alene.

Tema:

Ensomhet

Solveig Hauge:

Forsker på ensomhet.

Røde Kors aktuelt

Utgiver: Vestfold Røde Kors

nr. 2 2012

Mottager:

Alle husstander i Vestfold

Ansvarlig redaktør:

Kristin Gjelstad

Redaksjonsteam:

Kristin Gjelstad, Bjørn Hjalmar Andersen .

Internett:

www.rodekors.no/vestfold

Kontoradresse:

Tollbodgaten 14, Tønsberg

Annonser og layout:

Media Direct Norge AS

tlf. 32 20 56 00

Trykk:

Nr 1 Trykk

Opplag:

65 000

Solveig Hauge(62) jobber som førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark. Hun har doktorgrad

i sykepleie og har siden 2006 forsket på «ensomhet»

Hvorfor valgte du å forske på nettopp

ensomhet

- Jeg har i mange år interessert meg

for psykososial helse. Ensomhet er en

dimensjon ved psykososial helse som

har betydning for livskvalitet og helse.

En person som opplever stor grad av

ensomhet har det ikke godt. Når vi som

mennesker ikke har det godt kan vi få

dårligere helse og kan bli syke.

Hva sier nyere forskning om

ensomhet

- Ensomhet er noe som de aller fleste

opplever en eller flere ganger i løpet

av livet. Det kan være i små glimt eller

som en sammenhengende følelse over

lang tid. Ensomhet kan bli utløst i utfordrende

livsfaser. Eksempel på livsfaser

der en er særlig utsatt for ensomhet

er når en person får dårlig psykisk eller

fysisk helse, opplever skilsmisse eller å

miste samlivspartner, eller når en flytter

til et helt nytt miljø.

Vi hører mye om ensomhet blant

unge, hva tenker du om dette

- Jeg har først og fremst forsket på

ensomhet blant eldre. Det jeg vet fra

statistikk er at de som opplever mest

ensomhet er unge som nettopp har

flyttet hjemmefra, innvandrere og eldre.

Statistisk sett er en 20-åring og en

80-åring omtrent like mye ensomme.

Hva tror du er årsaken til dette

- Det ser ut som ensomhet kan ha

noe å gjøre med en opplevelse av

manglende tilhørighet. Sagt på en annen

måte, når du opplever ensomhet

handler det om at du opplever at andre

mennesker ikke finner det bryet vært å

ha kontakt med deg. Det er ikke nødvendigvis

mengden av kontakt som

har betydning, men en grunnleggende

opplevelse av at det er noen der som

bryr seg. Tilhørighet trenger ikke bare

handle om andre mennesker, det kan

også handle om tilhørighet religiøst

sett (til en guddom) eller kulturelt sett

(til en gruppe eller en nasjon).

Opplevelsen av tilhørighet kan forklare

hvorfor personer som er mye alene

ikke nødvendigvis kjenner seg ensomme.

Som en eldre dame sa til meg

i et intervju: Jeg er mye alene, men jeg

er ikke ensom fordi jeg har så mange

gode minner å tenke tilbake på. Når jeg

tenker tilbake er det nett som jeg ikke

er alene men sammen med dem jeg er

gald i. Slik jeg tolker dette utsagnet er

det et eksempel på at en kan føle tilhørighet

selv om en lever alene og er mye

alene.

Hva med sosiale medier, tror du det

bidrar positivt eller negativt i forhold

til ensomhet blant unge

- Jeg tenker at sosiale medier gir fantastiske

muligheter. Det at noen er

interessert i deg og vil bruke tid på å

”snakke” med deg på nettet kan være

med på å styrke opplevelsen av tilknytning.

Det som er fantastisk med sosiale

medier er at de alltid er åpne, hele døgnet,

hele året. Kan du engelsk ligger

hele verden for dine føtter for å si det

litt spissformulert.

Mange ensomme er i stand til å takle

ensomheten sin for eksempel ved å

finne på aktiviteter som å gå en tur,

spille musikk, se på TV, lese eller ta en

telefon. Sosiale medier er bare et nytt

tilbud i rekken av mulige ting en kan

finne på for å opprettholde eller styrke

tilhørighet til andre.

For noen mennesker blir imidlertid ensomheten

som altoverskyggende at de

må ha hjelp til å gjenopprette tilhørighet.

Da hjelper heller ikke sosiale medier

eller andre aktiviteter. Å komme

ut av en slik ensomhet er derfor veldig

krevende. Det er ikke mulig å bare ta

seg sammen og gjøre noe selv. Andre

mennesker må se, forstå og ta initiativ

overfor de som er rammet av en slik

type ensomhet. Først da er det mulig

å starte en prosess mot å bygge opp

opplevelsen av tilhørighet.

Tekst: Sandra Blichner


Røde Kors aktuelt 3

Synnøve Fauske Dale (til venstre) og Charlotte

Jahren Øverbye håper så mange som mulig

melder seg som besøksvenner i Sandefjord.

Alle trenger noen.

Synnøve Fauske Dale har i mange

år jobbet med helse og omsorg

i en rekke kommuner, i 2010 ble

hun pensjonert. Hun fikk mye tid,

og ville bruke engasjementet og

tiden sin på andre mennesker.

Nå leder hun Besøkstjenesten i

Sandefjord.

Synnøve møtte opp på årsmøtet til

Sandefjord Røde Kors våren 2012, der ble

hun spurt om å være leder for besøkstjenesten

i Sandefjord.

Synnøve har tidligere vært besøksvenn i

kirken og også i Oslo da hun var ungdom.

Hun er for tiden ikke aktiv besøksvenn selv,

men bruker tid på å utvikle besøkstjenesten

i Sandefjord.


Jeg ble bevisst på

verdier og lærte mye av

andre menneskers liv

Hva er en besøksvenn

- En besøksvenn

er en som besøker

enkeltmennesker

eller grupper,

enten på institusjoner eller i private hjem.

Vi har et par – tre stykker som besøker en

gruppe mennesker på et sykehjem for eksempel

og har gruppetrim med dem. Det

handler om å se et annet menneske, gjennom

korte eller lengre besøk eller bare være

til stede. Eller vi kan gå en tur, på kafe eller

bare rusle rundt og være sammen.

Hvem kan være besøksvenn

- Alle som har et sosialt engasjement og

er over 18 år kan være besøksvenn. Det er

mange forskjellige grunner til at mennesker

velger å være besøksvenn. Det kan være

et engasjement for å hjelpe andre, man er

aktiv og engasjerer seg for noe utenfor seg

selv. Frivillighet kan være hjelp like mye for

en selv, det er det forsket på.

Hvor ofte og hvor mye må man forplikte

seg

- Det sies jo at man må forplikte seg mye,

men jeg tror ikke det er det viktige. Jeg tror

det viktigste er å la de frivillige engasjere

seg så mye som de føler for og så er det vår

oppgave å skape miljøet. Om de trives vil de

engasjere seg mer etter hvert og da nesten

uten å tenke over det. Men det er jo sånn,

skal man besøke en ensom gammel dame,

så forplikter man seg i forhold til henne.

Det er viktigere å forplikte seg i forhold til

den man besøker og holde de avtalene, enn

hvor mye, tenker jeg. Alt dette handler jo

om respekt for andre mennesker i stor grad.

Som besøksvenn, hvem er det man

besøker

Det er en overvekt

av eldre, men det

er stadig yngre

mennesker som

ønsker besøksvenn.

- Det kan

være mennesker

med sosial angst, handikap, ensomme eller

en som bare trenger en samtalepartner, det

finnes mange forskjellige grunner.

Hva får man igjen for å være besøksvenn

- Glede, nærhet, takknemmelighet! Kunnskap,

i form av


kurs og gjennom

kjennskapet med

menneskene man

møter! Man får

langt mer enn man

gir.

Man får langt mer

enn man gir

Hvordan opplevde du selv å være

besøksvenn

- Det var utfordrende å skulle entre et annet

menneskets arena, se deres virkelige liv

uten barrierene som ofte settes opp mot

omverdenen. Det var krevende, men ga

meg også utrolig mye glede. Jeg ble bevisst

på verdier og lærte mye av andre menneskers

liv. Når vi ble godt kjent var det ikke like

krevende lengre, da kjente jeg mest på følelsen

av at det var noen som trengte meg og

gleden jeg kunne se i det andre mennesket.

Jeg føler at jeg fikk mer enn dem.

Besøkstjenesten er kanskje mer for de

voksne, hva tenker du om ungdommen

Vi hører jo stadig at ensomhet er voksende

blant ungdom.

- Ja, det er det jo forsket på. Det er et stort

problem, jeg tror blant annet dataverdenen

fremmedgjør mye for ungdom. De mister

mye av det sosiale samværet med andre.

Det er noe som kan bli utfordrende når de

blir eldre, det kan føre til for eksempel sosial

utilpasshet.

Er dette noe du tenker dere i besøkstjenesten

kunne jobbet med

- Jeg holder på å jobbe med et prosjekt

vi har lyst til å få til i Sandefjord. Det er en

café som vi vil kalle «Café Mangfold». Vi vil

det skal være en base for besøkstjenesten,

et sted hvor både besøksvenner og mennesker

som av ulike grunner vil treffe andre

mennesker kan komme. Vi vil finne frem til

den enkeltes interesser og hva de kan bidra

med og bruke dette i cafeen. Det er viktig å

anerkjenne og ha

fokus på det positive

hos hverandre.

Her vil vi også

ha et mangfold i

alder, jeg ser for

meg 17 år og oppover. Men vi er fortsatt på

planleggingsstadiet.

Tekst: Sandra Blichner

Foto: Irene Ølstørn, SB.no


4 Røde Kors aktuelt

Leder for Røde Kors Ungdom, Charlott Nordström.

Mange unge føler at de ikke er bra nok.

Charlott Nordström (25 år) er student

og frivillig i Røde Kors Ungdom.

Det har hun vært i 4 år. Hun

brenner å gi ungdom trygge arenaer

hvor de kan oppleve mestring

og styrke selvfølelsen sin. Og

så er hun opptatt av å gjøre det

mer naturlig å snakke om ensomhet

blant ungdom.

På Sentral ungdomskonferanse i 2012 på

Røde Kors Ungdoms landsmøte ble Charlott

valgt til leder for landsrådet. Nå er hun

i full gang med oppgavene blant annet

arbeidet med Røde Kors Ungdoms ensomhetskampanje.

Unge mest ensomme

- Tidligere i år gjorde Røde Kors og IPSOS

en undersøkelse der man fant at ensomhet

er mer utbredt blant barn og unge enn

hos noen andre aldersgrupper i Norge. Det

er ikke så veldig mye forskning å oppdrive

om ensomhet blant unge, men ensomhet

ble i 2010 (http://www.fafo.no/pub/

rapp/10079/10079.pdf) løftet opp som en

av de ti største humanitære utfordringene

i Norge.

Sosiale medier som Facebook og Twitter

har gjort det lett å se hvem som har mange

venner og hvem som ikke har det, hvem

som blir ”likt” og hvem som ikke blir det.

Sammen med et økende samfunnsideal om

å være utadvendt, uredd og populær, er det

mange unge som føler at de ikke strekker til.

Vil fjerne tabu

- Røde Kors Ungdom er i full gang med utvikling

av en kampanje som skal sette ensomhet

på dagsorden og bidra til å redusere

stigma rundt det å oppleve ensomhet. Dette

er kjempe spennende arbeid! Kampanjen

rulles ut etter jul, så


dersom ungdommer

i Vestfold ønsker å

bidra, oppfordrer jeg

dem til å kontakte

sin lokale Røde Kors

forening for mer informasjon.

Vi har i mange år arrangert

flerkulturelle møteplasser der ungdom

kan etablere sosiale nettverk i et aktivt

miljø. Aktiviteter for barn og ungdom på

asylmottak er en viktig arena for å skape

gode opplevelser i en usikker hverdag. Nå

som vi virkelig satser på dette området er vi

i gang med å etablere nye spennende aktiviteter

med sikte på å nå de som er mest

utsatt for å oppleve ensomhet.

Vi kan starte med

å trekke nesen opp av

iphone skjermen og

snakke med hverandre

å gjøre en stor forskjell for mange som kanskje

ikke opplever det så ofte ellers.

Mer åpenhet

- Ensomhet og manglende sosialt nettverk

har en negativ utvikling for enkeltpersonens

psykiske helse,

og det skal ikke så

mye til for å gjøre

en forskjell. Undersøkelsen

Røde Kors

og IPSOS gjorde fant

også at manglende

sosialt nettverk i ung

alder ofte varer livet

ut. Vi ønsker å arbeide

mot den trenden.

Røde Kors Ungdom ønsker å skape mer

åpenhet rundt og aksept for det å oppleve

ensomhet. Det skal kunne være mulig å

prate om ensomhet uten å føle skyld eller

skam. Vi har valgt å sette fokus på ensomhet

fordi det er et tema som snakkes lite om,

men som oppleves av mange ungdommer

i dag.

Utfordrer de voksne

- Røde Kors er dyktige på å skape gode arenaer

for barn og voksne, kanskje spesielt

eldre, der de kan møtes og føle samhold og

tilhørighet. Vi er veldig stolte av det gode

arbeidet som gjøres på dette området av

Røde Kors! Derfor vil jeg utfordre voksenorganisasjonen

til å dele av sin kunnskap og

erfaring, slik at Røde Kors Ungdom kan få

bedre forutsetninger for å skape stabile aktiviteter

for ungdom som opplever ensomhet

i sitt lokalmiljø.

Usynlig ensomhet

- Vi kan starte med å trekke nesen opp av

iphone skjermen og snakke med hverandre.

Ettersom ensomhet ikke har et konkret ansiktsuttrykk

kan det være vanskelig å oppdage,

derfor må vi gå generelt til verks. Alle

mennesker trenger å føle seg sett, hørt og

forstått. Om vi bruk tid på å virkelig lytte til

hverandre, stille åpne spørsmål og ha gode

samtaler tror jeg vi kan komme godt på vei.

Forsøk å få menneskene du treffer i løpet av

dagen til å føle seg akseptert og anerkjent i

møte med deg - da tror jeg du vil være med

Du kan bidra

- Er du mellom 13 og 30 år, eller kjenner du

noen som er det, og ønsker å bidra til å redusere

ensomhet blant ungdom

Ta kontakt med Røde Kors Ungdom i Vestfold

og få mer informasjon.

Se www.rodekors.no/vestfold

Tekst: Sandra Blichner

Foto: Norges Røde Kors


Røde Kors aktuelt 5

Kors på halsen – et lavterskeltilbud til barn og unge.

Ensomhet uten å være ensom

Snakk om

ensomhet

Vi har spurt to - som gjennom

jobben sin har daglig kontakt

med ungdom - om hva de

tenker om ensomhet blant

ungdom i Vestfold.

Anne Svendsen

helsesøster på

Sandefjord videregående skole:

Tar elevene på skolen kontakt med deg

som helsesøster ang ensomhet

Elevene kan noen ganger gjøre det, men

som oftest så kommer de med ”vondter” eller

det som er allment akseptert.

Illustrasjonsfoto, Kors På Halsen.

Alle kan oppleve ensomhet i perioder uten at de nødvendigvis er ensomme av den grunn. Opplevelsen

av ikke å bli sett, hørt eller regnet med, verken hjemme eller på skolen, å være den som

alltid tar kontakt, men som aldri blir ringt opp igjen eller inkludert i sosiale sammenhenger, det

kan føles ensomt.

Kors på halsen er et sted hvor alle under 18 år

kan diskutere med hverandre og lese om temaer

som er aktuelle for barn/ungdom. Hvis

du vil snakke med en voksen kan du ringe,

chatte eller sende en mail. Ingen tema er for

store, og ingen for små! Et av mange temaer å

velge mellom på nettsidene til KORS PÅ HAL-

SEN, er Psykisk helse og ensomhet.

Hva kan man gjøre

Ensomhet er ofte usynlig. Dette er fordi mange

skammer seg over å være ensomme og

prøver å late som de ikke er det. Men ved å

gjøre ensomheten synlig er det lettere å gjøre

noe med den. Hvis man tør å innrømme at

man føler seg ensom, opplever man kanskje

at det er flere som har det på samme måte.

Det kan være lurt å prøve å fortelle det til foreldrene

dine, eller en annen voksen som du

stoler på, hvis du føler deg ensom. Helsepersonell

på skolen, eller kanskje en lærer, kan

også være til hjelp.

Illustrasjonsfoto, Kors På Halsen.

Hvorfor er noen ensomme

Noen havner i situasjoner som gjør at de kan

føle seg veldig ensomme. Det er for eksempel

veldig mange flyktningbarn i Norge som

har kommet hit alene, uten foreldre eller annen

familie. Eller så har foreldrene blitt sendt

tilbake til hjemlandet, mens de får bli igjen.

Opplevelsen av å miste sin nærmeste familie

kan få en til å føle seg veldig ensom. Noen

barn blir tvunget til å bryte med familien sin,

for eksempel hvis foreldrene er rusmisbrukere

eller overgripere. Disse barna skal bli ivaretatt

og passet på, men noen ganger svikter systemet.

Barna får kanskje det de trenger materielt

sett, men savnet av en familie, eller noen som

stiller opp for dem uansett, fører til at de føler

seg ensomme likevel. Det å bli forlatt eller

sviktet fører ofte til at man kjenner seg ensom.

Det kan være når en kjæreste har slått opp, en

venn eller venninne heller vil være sammen

med andre, eller når for eksempel en av foreldrene

blir syke eller dør.

Hvordan oppleves ensomhet

For mange er den store frykten å være den

eneste som ikke blir invitert på fest, eller å

være den siste som står igjen når det skal velges

lag i gymmen. Opplevelsen av ikke å være

ønsket eller ikke å bli valgt er vond, og gjør at

man føler seg alene i verden. Noen føler seg

ekstra ensomme i perioder hvor det er forventet

at alle skal være sosiale og ha det gøy, som

for eksempel i helger eller ferier. Man kan føle

seg ensom også når man er sammen med andre.

Når ingen forstår deg eller ikke en gang

prøver å forstå deg. Dette kan føles enda mer

ensomt enn faktisk å være alene.

Hvem er ensomme

Mange tror at ensomhet er noe man først og

fremst finner hos de eldre. Sannheten er at

det er svært mange barn og unge som føler

seg ensomme. Mange trenger voksenkontakt,

men opplever at foreldrene ikke tar seg

tid eller er interessert. Andre føler seg utenfor

på skolen og i andre sosiale sammenhenger.

Det er ikke nødvendigvis slik at den stille, sjenerte

jenta i klassen, hun som aldri blir invitert

på fest og ikke har så mange venner, er den

som er mest ensom. Kanskje er det gutten

som roper høyest og bestemmer hvem som

er kule og hvem som ikke er det, som er den

mest ensomme Kanskje han tror han ikke har

noen ordentlige venner og derfor prøver å ta

kontrollen i klassen, slik at han ikke skal bli stående

alene igjen Kanskje han ikke har noen i

familien han føler han kan snakke med

Opplever du at det er flere ungdommer

som er ensomme nå enn før

At flere er ensomme, det er jeg usikker på

for på spørsmål om dette svarer de at de er

aktive på nett og har mange venner der. Av

og til så er det vel mangel på voksenkontakt

/ foreldrekontakt som det kan skorte på. De

voksne er opptatt med sitt når ungdommen

er blitt så store.

Hvilke råd vil du gi ungdom som føler

seg utenfor og ensomme

Her på skolen så har vi miljøarbeidere som

jobber aktivt for elevene. De kan gå inn i

klasser og se på klassemiljøet. Tidligere ble

det arrangert kvelder for elevene, men hvordan

det er nå er jeg ikke helt sikker på. Men

det å delta på fysisk aktivitet, si fra til lærer

og snakke med de hjemme er viktig . Elevene

må delta aktivt i dette selv, vi kan ikke

skaffe eller si at noen må være venner med

en. Men vi kan si noe om ensomhet til klassen

på generell basis. Det er viktig at vi motiverer

eleven.

Arve Howlid

prosjektleder for UngInfo Vestfold.

Han har arbeidet en årrekke med ungdomsarbeid,

mest på gata.

Kan du kort si hva UngInfo er

UngInfo er et åpent informasjonskontor for

unge i alderen 13-26 år etablert av Tønsberg

kommune, drevet i samarbeid med VBUR i

lokaler vi får fra Farmandstredet. Muligheter

og samarbeid er sentralt her. Bakgrunn for

etablering er å treffe ungdom som er mye

i Tønsberg sentrum. Vi har nettkafé, printer

og telefon til unge, og har åpent daglig etter

skoletid med godt besøk.

Opplever du som prosjektleder i

UngInfo at ensomhet er et problem

blant unge i Vestfold

Det er et problem, og et problem man

opplever at man er alene om, men man er

langt fra alene om å være ensom. Det er et

problem som ikke går over av seg selv, man

vokser mer inn i det enn ut av det. Jeg tror

det er lettere å gjøre noe med det for barn/

ungdom enn unge voksne hvor nettverk

spres mer. Da er både møteplasser, og noen

som kan gå med deg dit viktig.

Forts. side 8


6 Røde Kors aktuelt

”Den beste medisin for et menneske

er et annet menneske”

Ta en telefon, inviter noen som er alene på kaffe eller med ut på tur.

en nye ensomheten er ikke lett

få øye på. I et hvert nabolag

nnes det mennesker som må

jempe alene med sine probleer

og som blir syke av ensomet.

Dette viser en undersøkelse

om Røde Kors har fått utført i

amarbeid med Ipsos MMI.

Ensomhet rammer ikke grupper, det rammer

mennesker. Men, det er økt risiko for å

rammes av ensomhet hvis du havner utenfor

arbeidslivet, utvikler rusproblemer, psykiske

helseproblemer, fysisk handikapp eller

er i en sårbar livssituasjon. I en slik situasjon

svarer over halvparten av de spurte i undersøkelsen

at de kunne trenge noen utenom

sine nærmeste relasjoner å prate med. Røde

Kors er et sted hvor folk kan henvende seg

om de trenger støtte gjennom en tung periode.

Vi må bry oss

Det er blant ungdom og unge voksne ensomheten

er størst. Mer enn hver tredje

person mellom 18 og 29 år oppgir at de er

plaget av ensomhet, og de oppgir usikkerhet

og redsel som en av hovedårsakene.

Samtidig som to av fem er redde for å bli

ensomme.

Ensomhet er fortsatt tabu og mange vegrer

seg for å snakke om egen ensomhet. Størst

er tabuet blant de mellom 18 og 29 år. I den

yngste aldergruppen oppgir tre av ti at de

skjuler sin ensomhet.

Ensomhet kan utgjøre en psykisk påkjenning

over tid. Følelsen av å oppleve at man

er helt alene uten noen prate med, er tung.

Derfor er det viktig at vi bryr oss om hverandre.

Ta en telefon, inviter noen som er alene

på kaffe eller med ut på tur. Du vil raskt oppdage

at det å bry seg betyr uendelig mye for

den du bryr deg om.

Ensomhet i en travel hverdag

Vår måte å leve på i Norge gir økt materiell

velstand, men folk har mindre tid til å pleie

sitt sosiale nettverk. Man investerer ikke

nødvendigvis i sosiale relasjoner. 43% oppgir

at egen hektisk hverdag er en hovedårsak

til at man kan oppleve ensomhet. Dette

Sitat fra grunnleggeren av

Røde Kors Besøkstjeneste

Jens Meinich.

kan får store konsekvenser den dagen man

kommer i en sårbar situasjon, blir syk, mister

jobb, skiller seg eller får andre personlige

problemer.

Hver 4. nordmann

Undersøkelsen fra Ipsos og Røde Kors viser

at nesten hver fjerde nordmann (22%) opplever

å være plaget av ensomhet. Selv om vi

som samfunn blir stadig rikere på materielle

goder er det fortsatt for mange som blir stående

utenfor og alene.

Som frivillig i Røde Kors kan du være den

personen som hjelper en annen gjennom

en tung tid.

Foto: Olav Saltbones, Norges Røde Kors

Besøkstjenesten

– hva er det egentlig

Besøkstjenesten er et tilbud for

mennesker som av ulike grunner

føler seg ensomme og ønsker

mer kontakt med andre.

Mange mennesker savner en fortrolig venn.

Røde Kors besøkstjeneste bidrar til å gjøre

hverdagen lettere for flere av dem. Ensomheten

kjenner ingen alder, og det finnes

mange ensomme blant både eldre og yngre.

Grunnleggeren av Røde Kors besøkstjeneste,

Jens Meinich, sa at den beste medisin for

et menneske er et annet menneske. Dette er

fremdeles grunnlaget for alt vi gjør i besøkstjenesten.

Rundt om i landet finnes det flere tusen

frivillige besøksvenner som besøker mennesker

både i private hjem og på institusjoner.

Besøksvennen og den som får besøk

bestemmer sammen hva de skal gjøre; om

det er å gå turer eller utføre andre sosiale

aktiviteter - eller bare treffes for å prate. Den

ukentlige kaffekoppen med en besøksvenn

er en verdi som vanskelig lar seg beskrive

eller måle. Besøksvennene lager også felles

sosiale møteplasser som tilstelninger, turer,

utflukter, trimgrupper og andre arrangementer.

I Vestfold finnes det besøkstjeneste i disse

kommunene: Andebu, Holmestrand, Horten,

Larvik, Nøtterøy, Sande, Sandefjord,

Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsberg.

Dersom du vil vite mer om besøkstjenesten

der du bor, ta kontakt med ditt

lokale Røde Kors.

Gå inn på: www.rodekors.no/vestfold

eller ring: 05003.

Frivillig

www.rodekors.no/vestfold


Røde Kors aktuelt 7

Anna(82) og Henrik (28)

Treffes en gang i uken for en kaffe og en prat

Ut på tur. Her er Henrik Beckheim, Anna Drag og Gunnvor Jacobsen ute å går en tur i Sande.

Anna er en av mange som har besøksvenn i Røde Kors. Hun får besøk av Henrik en gang i uken. –Man får veldig mye igjen, og man tror

kanskje at gamle mennesker bare er gamle mennesker, men de har levd et langt liv og alle har hver sin historie. Man kan lære masse,

sier han. Vi har fått vært med på ett av disse besøkene.

På togstasjonen i Sande møter Gunnvor Jakobsen

(84) meg, hun er nestleder i Sande Røde

Kors og har ansvar for besøkstjenesten og oppfølging

av den. Like utenfor stasjonen kommer

en ung mann oss gående i møte. Han heter

Henrik Beckheim (28) og er besøksvenn. Jeg

skal i dag få være


med de to på besøk

til Anna Drag (82).

Henrik bestemte

seg for å bli besøksvenn

i år, og han er

nå fast besøksvenn

for Anna en gang i

uken. Anna bor på

Vi snakker egentlig

om alt mulig, både stort og

smått.

Sandetun, et bo- og behandlingssenter i sentrum

av Sande. Her har hun en pent innredet

og romslig leilighet. Hun får hjelp til det hun

trenger og faste måltider hver dag.

Ukens høydepunkt

På vei bort til Sandetun forteller Gunnvor meg

at Anna har gledet seg til vi skulle komme alle

tre, når vi kommer inn til Anna er det dekt på

med et nydelig kaffeservise. Både Gunnvor og

Anna har kjøpt kake, Henrik setter på kaffen.

Jeg kan se Anna lyse opp når hun ser Henrik.

Det er en avslappet stemning og jeg kan merke

at besøkene er noe de liker alle sammen.

Anna er en vakker dame, hun er pent kledd

og svært oppvakt. Hun hører godt og snakker

gjerne. Det som er vanskelig er å komme seg

ut og rundt. Hun er glad hun har Henrik til å

hjelpe henne med dette.

Anna, hva betyr det for deg å ha en besøksvenn

«Å! Det betyr alt det!» svarer hun meg,

klart og tydelig med alvor i stemmen. «De burde

kommet to ganger i uken!».

Hun selv er så heldig at hun nå har to besøksvenner,

Henrik og en dame som heter Kristin.

Så hun får besøk to ganger i uken. Kristin var

Annas første besøksvenn.

Hun pleier

å ha med hunden

sin, Anna forteller

energisk om hunden

og hvor fint

hun synes det er å

ha den også på besøk.

«Når den kommer,

går den rett til kjøkkenet og ser på meg,

den er sulten kan du skjønne. Så den får mat

hos meg», «også legger den seg enten på soveværelset,

i sengen eller i sofaen der» -hun peker

bort på sofaen hvor jeg sitter.

Å være besøksvenn

Hva betyr det for deg, Henrik, å være besøksvenn

«Det er hyggelig å få gjøre noe som betyr

noe for andre! Man kan jo gi penger til organisasjoner

og bidra på den måten, men jeg

synes det er fint å selv kunne bidra direkte. Det

å være besøksvenn gir deg på en måte et avbrekk

i hverdagen, man får et annet perspektiv

på ting. Det er ikke så mye som skal til, litt av

min tid kan bety mye for andre»

Anna sier plutselig «det er alle disse små tinga

som betyr mye». «Før kunne jeg dra en tur inn

til Tønsberg eller Oslo, men det er lukka for

meg nå».

«Det er så mange ting som blir vanskelige når

man ikke ser så godt, og ikke kommer seg rundt

på egen hånd» sier Henrik. «En liten dørterskel

for oss, blir fort et stort hinder for andre. Det er

fint å kunne hjelpe, og også oppleve hvordan

det er å være i andres sko»

Smått og stort

Jeg spør Anna hvor lenge hun har hatt besøksvenn.

«Ja, nå husker jeg ikke riktig…» Hun

og Gunnvor kommer frem til at det må være

ca. 3 år. Hva gjør

dere når dere er


sammen Henrik

smiler, «Vi drikker

ofte kaffe og spiser

kake da, her i stua.

Når det er fint vær

går vi turer i solen

så vi får oss litt frisk

luft». «Ja, det er skjønt det!» sier Anna .

...man får rett og slett

et annet perspektiv på ting.

Hva er det dere snakker om da

«Vi snakker egentlig om alt mulig, både stort

og smått. Hva som skjer her og nå, og også

om ting tilbake i tid. Det er utrolig spennende

å høre Anna fortelle om sin barndom og ungdom.

Få høre hvordan det var å leve for over

60 år siden. Jeg lærer mye, man får rett og slett

et annet perspektiv på ting». «Ja, det er veldig

spennende vet du», «Anna, du merket vel også

det når du var sykepleier» sier Gunnvor. «Ja,

det var mange forskjellige mennesker…»

Behov for flere unge

Gunnvor lener seg mot meg og sier med litt

lavere stemme, mens Henrik hjelper Anna å ta

bort litt smuler fra blusen «Se, ser du hvordan

han hjelper henne. Vi er veldig fornøyd med

Henrik, også er det veldig fint med litt unge

mennesker også».

«Men vi mangler jo noen besøksvenner nå» sier

hun så de andre hører også. «Før var vi vel en

10 – 12 stykker, nå er vi bare 6 -7».

«De fleste her sitter jo bare i stolen sin hele

dagen, de kommer

seg ikke noe sted

– og har ikke noen

å snakke med» sier

Gunnvor. Men til

musikk cafeen kommer

Anna seg selv i

hvert fall, det er hver

torsdag i bygget hun

bor. «Ja, der er det underholdning og sang»

sier Anna . «Synger dere alle sammen da» spør

Henrik. «Ikke alle, det er ikke alle som vil synge

eller kan sangene. Men jeg synger når jeg kan

dem»,

«Jeg snører min sekk og spenner mine ski…

Også drar jeg mot snø føyka!» sier Anna med

kraft i stemmen. «og i jula synger vi julesanger,

de kan vi jo».

Tekst og foto: Sandra Blichner


8 Røde Kors aktuelt

Du kan gjøre en forskjell

- bli frivillig i Røde Kors

Forts. fra side 5

Er ensomhet noe som ungdom

snakker om

Ungdom snakker om ensomhet, og om

alle andre ting. Ungdom er ikke redd for å

snakke, de trenger bare noen som kan og

vil lytte, og som de er trygge på i forhold til

diskresjon. Flere unge voksne (ca 18-25 år) i

Vestfold ønsker steder de som gruppe kan

møtes, og hvor det ikke koster penger å være

(kafé/restaurant).

Elisabeth Hareide Skjønnhaug fra Horten er leder for Distriktsråd

Omsorg i Vestfold. Til daglig arbeider hun som lærer

i en ungdomsskole i Horten.

Hva brenner du for

Jeg er opptatt av at Distriktsråd Omsorg

skal bidra til at alle aktivitetene

som kommer inn under Omsorg skal

kunne fungere best mulig slik at vi

når flest mulig. Vi skal hindre og lindre

nød i Vestfold gjennom våre lokalforeninger,

som forøvrig gjør en

imponerende innsats!

Jeg må kanskje likevel si at barn og

unge ligger mitt hjerte aller nærmest.

Den nye fattigdommen opptar

meg – disse barna som ikke har anledning

til å være med på den sosiale

arenaen. Vi må bevisstgjøre, være

talspersoner og legge til rette for at

de skal kunne delta.

Hva vil du si til de som leser dette

og vurderer å bli frivillig i Røde

Kors

Go for it! Her kan du bidra til å gjøre

verden til et bedre sted for et medmenneske

– og bli inspirert og engasjert

selv. Å være frivillig i Røde Kors

vil gi deg mange gode muligheter til

å gjøre akkurat det du er god til!

Er det behov for flere

besøksvenner

Det er alltid behov for flere besøksvenner!

Behovet øker, og vi ønsker å

nå flere grupper. Mange eldre er ensomme

og har ønske om og behov

for et medmenneske i hverdagen.

De skal vi nå!

Men det er mange andre mennesker

som er ensomme og hadde hatt

godt av en besøksvenn; nyankomne

fra en annen kultur, handikappede,

unge, mennesker med en psykisk lidelse..

for å nevne noen. Her er det

absolutt behov for flere – for å nå nye

grupper. Mange sitter mye hjemme

alene og trenger noen å gå på kino

med, en tur i skogen, på kafe, en skitur…

eller bare en prat!

Et medmenneske er den beste medisin

sa Jens Meinich en gang.

Hva tenker du om de unge som

føler seg ensomme

De må vi nå! De skal også møtes av

Røde Kors. Denne gruppen av ensomme

har andre behov for samvær

enn de eldre, men å ha noen å

være sammen med er det viktigste!

Å ha noen å prate med gjør noe med

mennesker.

Er det noe du vil si helt til slutt

Vær selv den forandringen du ønsker

å se i verden, sa Ghandi en gang.

Kloke ord! Du kan gjøre en forskjell,

kanskje ved å bli frivillig i Røde Kors

Hva tenker du at man kan gjøre hvis man

kjenner en som er ensom

Ta den du kjenner med på noe, og gjenta det.

Det kan være vanskelig å gjøre noe sammen

med andre hvis man ikke har gjort det noe

særlig. Det vil ta lang tid å bygge nettverk,

evt. kan man hente fram gamle nettverk.

Fortsett og smil og hils!

Vil du bli

frivillig

www.rodekors.no/vestfold

Foto: Margrethe Myhrer

Hun har noe hun vil dele, men har ingen å dele det med

Aldri har vi hatt flere vi kan kalle venner.

Likevel føler mange unge at de ikke har

noen å snakke med. Derfor bruker

frivillige i Røde Kors tiden sin på samtaler

med barn og unge gjennom Kors

halsen (korspahalsen.no)

Med din hjelp kan flere få

noen å snakke med.

Send ”samtale” til 2272 og

gi 50 kroner.

rodekors.no


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Kontortid: 9-13

Tlf. 33 44 41 00 Fax. 33 44 41 01

office@vidaraasen.no

www.vidaraasen.no

www.esab.no

Nordre Kullerød 19,

3241 Sandefjord

Tlf. 33 48 22 60

www.telefast.no

Støtter Sandefjord Røde Kors

SVELVIK

ANDEBU

Maskinentreprenør

TAS AS

Berg, Høyjord,

3158 Andebu

Tlf. 41 30 15 15

LARVIK

Murmester

Jan Eide AS

Brunlanesveien,

3296 Nevlunghamn

Tlf. 33 11 45 38

Fax. 33 11 45 90

SANDEFJORD

HOLMESTRAND

www.fritzoe.no

Støtter Larvik Røde Kors

tlf. 33 33 84 53

TJØME

B. Braun

Medical AS

Kjernåsvn. 13B,

3142 Vestskogen

Tlf. 33 35 18 00

C

Fax. 33 35 18 90

M

www.bbraun.no

Y

CMSTOKKE

MY

METSO_LOGO_CMYK_pc.pdf 21.5.2008 10:21:12

CY

CMY

Erling K Freitag AS Borgerskogen

Bjellandv. 26, 3172 Vear

Tlf. 33 34 98 50

Fax. 33 34 98 60

Tlf. 33 80 37 00

NØTTERØY

Gipø Bo- og

Behandlingssenter

Hjemsengv. 7,

3140 Borgheim

Tlf. 33 40 23 01

Takker besøkstjenesten

15

3160 Stokke

Borgerskogen 15

3160 Stokke

www.metso.com

www.metso.com

HORTEN

Vi driver med opplag av båter

samt reparasjoner og service.

Langgrunn , 3186 Horten

Tlf: 33 04 30 00

Østegård

Rehabiliteringssenter

Takker Besøkstjenesten for

fint samarbeid!

TØNSBERG

Røde Kors aktuelt 9

SVELVIK

elektroentrepenør

Gecom AS

Tlf: 33 04 98 80

www.gecom.no

SANDEFJORD

STRØMM

RØRLEGGERBEDRIFT AS

Industrigt. 2,

3060 Svelvik

Tlf: 33 77 23 79

Storgt. 35, 3060 Svelvik

Tlf. 33 77 20 33

Fax. 33 77 37 04

Linnea

Kompetansesenter

St. Olavsgt. 4, 3126 Tønsberg

Tlf 33 30 70 10

Fax. 33 30 70 11

TØNSBERG

Møllegt. 9,

3111 Møllegt. Tønsberg 9,

3111 Tønsberg

Tlf. 03000

Tlf. 03000

Rødsgt. 36, 3145 Tjøme

Tlf. 33 51 20 00

www.nav.no

BYGGMESTER

OLE DØVIK

3178 Våle

E-mail:

oledovik@hotmail.com

Støtter Røde Kors

Lindholmvn. 39,

3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 20

Slagenvn. 57, 3117 Tønsberg

Tlf. 95 33 70 00

Åpningstider:

Man-fre: 08.00 - 23.00

Lør: 08.00 - 21.00

Rica HavnaHotel

Havnav. 50, 3145 Tjøme

Tlf. 33 30 30 00

www.rica.no/havna

TØNSBERG

Anonym giver

støtter Røde Kors

VÅLE

Halfdan Wilhelmsens Allè 48, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 37 83 33 • Fax. 33 37 83 34

EVEN CUDRIO AS

Barkåkervn 47,

3157 Barkåker

Tlf. 33 00 31 00

E-post: even@evencudrio.no

Friheten til å velge

FARMANDSTREDET

Jernbanegt. 1D, 3110 Tønsberg

Tlf: 33 01 86 00

Broen 5D, 3170 Sem

Mob. 91 36 90 00

Fax. 33 37 06 99

www.eldevikbygg.no

Røde Kors Vestfold takker annonsørene

for den flotte støtten!

Slagenvn. 67, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 31 95 70

Fax. 33 31 94 66

Heimdal

Du får så mye mer

Heimdalv. 3, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 74 46 50 Fax. 33 74 46 51

Havnegaten 7, 3080 HOLMESTRAND

TLF: 33 09 95 00 FAX: 33 09 95 01

Tom

Christoffersen AS

Siviløkonom/Registrert revisor

TomCon AS

Autorisert

regnskapsførerselskap

Kilengaten 15, 3117 Tønsberg

Tlf. 33 00 48 80 • Tom Christoffersen 911 06 500

E-post: tom@tomcon.no

TLF 330 16 336 - Borgeskogen 49, 3160 Stokke - www.lauritsen.no

Totalleverandør innen fysisk områdesikring

Kilengaten 1, 3117 Tønsberg

tlf. 33 00 37 37

www.økonomihuset-tønsberg

Nord Brannsikring •opplæring

Tønsberg

•kurs

•øvelser

•materiell

Tuben Næringsbygg, Sem Tlf. 33 36 76 88

Tuben Næringsbygg

•salg

Semsbyveien 124, 3170 Sem •kontroll

Opplæring, post@nordbrannsikring.no kurs, øvelser •service

Tlf. 33 36 76 88

Materiell , salg, kontroll, service

HOLMESTRAND

____________________________

Cubus

3081 Holmestrand

Tlf. 33 05 10 78

HOLMESTRAND

____________________________

A. W. Karlsen AS

3080 Holmestrand

Tlf. 33 05 18 31

Pb. 1317, 3205 Sandefjord

Tlf. 33 41 69 50 • www.sfjbb.no

tlf: 33 06 30 00 • www.sundance.no

HORTEN

____________________________

Aasgardstrand Bygg AS

Damgate 19, 3179 Åsgårdstrand

Tlf. 922 60 300

HORTEN

____________________________

Seagull AS

3189 Horten

Tlf. 33 04 79 30

Kilengt. 1

3117 Tønsberg

Tlf: 33 00 30 60

Fax: 33 00 30 61

Mob: 915 30 919

www.enterrevisjon.no

- godt arbeid til riktig pris

Hovedentrepenør julegater

- snørydding/strøing - hagedesign

- råd og veiledning

Vedlikehold grøntanlegg - natursteinsplen

og plantearbeider - servicebedrift

Velleveien 15 - 2118 TØNSBERG

Tlf. 99 11 60 00 - Fax. 94 77 04 76

post@strandman.no

www.strandman.no


10 Røde Kors aktuelt

Nedre Langgt. 37

3120 Tønsberg

Tlf. 33 37 96 50

www.hotvedtco.no

Skjønnheim, 3060 Svelvik

Tlf. 33 77 22 88

Fax. 33 77 38 22

Åpningstider:

9-21 9-20

Meld deg som blodgiver her:

Sykehuset i Vestfold - Larvik tlf: 33 16 45 96

Sykehuset i Vestfold - Sandefjord tlf: 33 4565 6639

21

Sykehuset i Vestfold - Tønsberg tlf: 33 34 30 75

Fossanvn. 523

Ledende, lokal og landsdekkende

YIT er landets ledende leverandør av byggtekniske installasjoner.

Hovedtyngden av leveransene ligger innenfor fagområdene

inneklima, elektro, automasjon, kjøling, energisparing, rørfag,

IKT, audiovisuelle løsninger og sikkerhet.

YIT AS

Reservatveien 8, 3118 Tønsberg

Tlf.: 33 35 73 00, www.yit.no

Støtter Røde Kors sitt Blodprogram

www.giblod.no

Godt

utvalg til

baderommet

Telefon: 33 34 55 50

Døgnvakt: 980 99 000

olafb@terjesen.no

www.terjesen.no

Pusse opp

badet

Vi tar totalansvaret

for prosjektering

og utførelse

Nedre Langgt. 43

3126 Tønsberg

Tlf. 06001

Haslestad Byggevare AS

Haslestadlinna 30

3090 Hof

Tlf. 33 09 55 50

Fax. 33 09 55 15

www.xlbygg.no

Industriveien 18, Hof Tlf: 330 58 515

SANDEFJORD

_____________________________

Skiferthorsen AS

Raveien 269, 3220 Sandefjord

Tlf. 33 45 17 05

Anvik og Donnavall

Camping

Anvik, 3294 Stavern

Tlf. 33 19 55 00

Byggmester

Freddy Larsen

Budalåsen 2, 3145 Tjøme

Tlf. 33 39 01 29 Fax. 33 39 01 93

Mobil: 970 87 818

post@freddylarsen.no

Larvik

Impregneringskopani AS

Revet 2, 3263 Larvik

Tlf. 33 14 11 33

Støtter Larvik Røde Kors

BORGHEIM

Semsv. 1, 3140 Nøtterøy

TLF: 33 38 74 04

Andebu Brannkasse

3158 Andebu

E-post:

Tlf. 33 15 20 30

www.andebubrannkasse.no

Hvittingfossveien 473

3090 Hof

Tlf. 33 09 50 00

www.monark-no.com

Olav Askjer Kran

og Transport AS

Grøtåslia 3, 3178 Våle

Tlf. 33 06 32 41

www.askjer.no

TEIE

Smidsrødv. 11, 3120 Nøtterøy

TLF: 33 32 02 25

Matbørsen

3160 Stokke

Tlf. 33 74 43 00

Fax. 33 74 43 01

Modul AS

Høyjordveien 700,

3158 Andebu

Tlf. 33 43 00 20

www.modul-as.no

Uranienborgsvn. 3

3217 Sandefjord

Tlf. 33 46 40 31

www.tun.no

Dekkteam

Avd. Sandefjord AS

Fokserødvn. 30,

3241 Sandefjord

Tlf. 33 47 08 10

vestfold@dekkteam.no

Tjølling

Bil & Båt AS

3280 Tjodalyng

Båtopplag • Service • Reparasjoner

Tlf./Fax. 33 19 30 71

Mob. 900 19 567

Svei Ynge Kjos

Bygg og Tømmermester

Tlf. 901 22 820

Stokke

Kopstadveien 3,

3180 Nykirke

tlf 33 07 19 80

ost@agro.no www.agro.no

Byggmester

Reidar Solheim AS

v/ Karl F. Landsrød

Østv. 525, 3145 Tjøme

Tlf. 95 13 80 02

byggmester.klf@epost.no

Kongev. 75

3188 Horten

Tlf: 33 03 18 50

www.lilaas.no

Butikk og verksted, Hvittingfossv. 153 Holmestrand

Butikk og verksted,

Hvittingsfossv. 153

Holmestrand

tlf. 33 46 33 18

Steinsholt & Gjerden AS

Helgeland, 3277 Steinsholt

Tlf. 958 92 702

E-post: vegor@sganlegg.no

Graving

Tlf. 33 07 08 83

Røde Kors Vestfold takker annonsørene

for den flotte støtten!


Røde Kors aktuelt 11

STOKKE

___________________________

STOKKE

___________________________

TJØME

____________________________

Mur & Fasadearbeider AS

Humlev. 43, 3172 Vear

Tlf. 95 74 55 51

___________________________

Prestegård Transport og Utleie

3243 Kodal

Tlf. 48 07 12 87

___________________________

Dahlen Brødrene AS

3172 Vear

Tlf. 33 33 26 54

____________________________

Reol-Consult AS

3108 Vear

Tlf. 33 36 55 80

Skalleberg Gartneri

3160 Stokke

Tlf. 33 33 60 41

____________________________

Dahlen Sag & Høvleri

3160 Stokke

Tlf. 33 33 51 70

____________________________

Vestfold Bondelag

3160 Stokke

Tlf. 33 36 32 00

____________________________

TJØME

____________________________

Tjøme Rørservice AS

3145 Tjøme

Tlf. 33 30 33 60

Et glassklart valg for deg

som liker personlig omtanke.

Med over 85 avdelinger er

Riis Bilglass Norges største

bilglasskjede.

Velkommen til oss når du trenger å

reparere eller bytte frontruten på

alle typer kjøretøy. Vi skifter bilglass

uansett merke eller modell.

• Regnskap

• Lønn

• Budsjett og prognose

• Likviditetsplanlegging

Træleborgodden 6, 3112 Tønsberg

Tlf. 02316

Kilengaten 20,

3117 Tønsberg

Tlf. 33 34 97 77

Fax. 33 34 97 87

Du trenger ikke gjøre

alle oppgavene selv

La våre fageksperter bistå deg med kompetanse

innen regnskap, lønn og økonomi

• Økonomisk rådgivning

• Foretaksetablering

• Verdivurderinger

• Styresekretær

Visma Services, avd. Tønsberg

Tlf: 33 74 48 00

E-post: tonsberg@visma.no

Visma Services, avd. Sandefjord

Tlf: 40 00 22 80

E-post: sandefjord@visma.no

Visma Services, avd. Larvik

Tlf: 33 16 35 00

E-post: larvik@visma.no

Bayer AS

Postboks 43, 3165 Tjøme

Tlf. 33 39 04 04

Zeiner

Måkevn. 1,

3112 Tønsberg

Tlf. 33 35 81 00

Fax. 33 35 81 01

Tlf. 090 09 • bilglass.no

Bertel O. Steen

Vestfold AS

RÅBEKKEN

Avd. Tønsberg: Dikeveien 33 1. Telefon 37 69 3600

39 00

Avd. Larvik: 33 11 35 10

Avd. Sandefjord (Skolmar) 33 48 80 00

visma.no/outsourcing

Elvevn. 140,

3271 Larvik

Tlf. 09300

Norgips nye Standardstender dB+

er også en lydstender

Hovland Sag

Trelast • Byggevarer

Jernvarer

Malingsprodukter

Strandgt. 25, 3060 Svelvik

Tlf. 33 77 21 38

Fax. 33 77 22 25

post@hovlandsag.no

JULEGRANTENNING

PÅ FOSSNES

SØNDAG 2. desember!

Kom og se STELLA POLARIS tenne julegrana!

Åpent julemarked fra klokken 12.00!

Stella polaris

Fossnes Senter, 3160 Stokke. Tlf: 33 36 17 94

www.stella-polaris.com

Røde Kors Vestfold

takker

annonsørene

for den flotte

støtten!

BUTIKK

– kom innom

– våre fagfolk hjelper deg

Totalleverandør av anlegg og utstyr for

overflatebehandling i industri og autobransjer.

www.holgers.noyes

Norgips Norge AS

www.norgips.no

Vi har fokus på enøk, se

smarte - elegante løsninger

Små og store elektro-,

tele- og dataoppdrag

PEC Installasjon AS

Halfd. Wilhelmsens allé 48

3117 Tønsberg

Telefon: 33 37 70 00

Web: www.pec.no

Mandag – fredag: 09.00 – 16.00


GAVEKORT

Opplevelser er den beste julegaven!

Gi et reisegavekort til en du er glad i, beløp bestemmer

du selv. Kom innom vårt byrå i Farmandstredet for en

hyggelig reiseprat. Vi har åpent når du har fri.

VIA Tours Tønsberg tlf: 33 74 4646

Farmandstredet, mail tonsberg@viatours.no

Åpningstider man-fre 9-20, lør 10-18.

Ortopediske

hjelpemidler ­ livskvalitet på dine premisser

• Lang erfaring med proteser, ortoser,

korsetter, fotsenger og spesialsko.

• Proteser etter gips, skanning eller

direkte støp (ny protese på 3 timer!)

• Ortoser lages i metall, plast eller carbon

etter brukers behov og ønske.

• Poliklinikk med ortopediske legespesialister

og nevrolog under samme tak.

• Fotterapeut med diabeteskompetanse.

• Avdelinger i Horten, Tønsberg, Sandefjord

og Stavern.

Timebestilling

33 01 67 50

vestfold@ortopediteknikk.no

Her finner du oss:

Kilengaten 15 B, 3117 Tønsberg Tlf 33 01 67 50

Helsesenteret Horten Sykehus, Harald Pedersensgt 9, 3182 Horten, Tlf 33 03 60 33

Skiringssalvn 24 (ved Sandefjord Sykehus), 3208 Sandefjord, Tlf 33 47 62 20

Kysthospitalet (SSR), 3294 Stavern, Tlf 33 11 26 26

www.ortopediteknikk.no

_

HORTEN

LARDAL

____________________________

Steni AS

3283 Steinsholt

Tlf. 33 12 94 44

___________________________

LARVIK

____________________________

Edgar Berthelsen AS

Elveveien 54, 3262 Larvik

Tlf. 33 13 79 00 - www.berthelsen.no

LARVIK

____________________________

ke hjelpemidler ____________________________

90x120.indd 1 04.07.2008 09:42:22

Det Nasjonale aldershjem for

Borre Steinhoggeri AS

sjømenn i Stavern

3186 Horten

Storgaten 22, 3290 Stavern

Tlf. 33 07 34 16

Tlf. 33 16 53 50

____________________________ ____________________________

SANDEFJORD

____________________________

Byggmester Edquist AS

Solløkkasvingen 49, 3233 Sandefjord

Tlf. 911 15 528

____________________________

Bulls Tankrederi AS

3236 Sandefjord

Tlf. 33 48 44 00

____________________________

Tannklinikken Marisol AS

Dronningensgt. 5, 3211 Sandefjord

Tlf. 33 46 61 33

Totalleverandør av regnskapstjenester,

økonomisk rådgivning, samt årsoppgjør.

Våre tjenester omfatter alt innen bilagsregistrering,

fakturererig, lønn, betalingsformidling, rapportering og rådgivning.

Vi ferdigstiller årsoppgjøret med tilhørende ligningspapirer og selv-angivelser

for aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og andre selskapsformer.

Nygårdsvn. 84, 3221 Sandefjord, Tlf. 33 48 03 20, Fax. 33 48 03 21

e-mail: post@masterregnskap.no

More magazines by this user
Similar magazines