Menighetsbladet - Mediamannen

mediamannen.no

Menighetsbladet - Mediamannen

MENIGHETSBLADET

for

EIDE BREMSNES KORNSTAD KVERNES

Nr. 2 JULI 2010 56. årgang

Midt i nattens mørke blinker

som et fyrlys Jesu navn,

og hver hjelpløs seiler vinker

inn til frelsens trygge havn.

Og når solen mer ei skinner,

Jesu navn, det lyser enn.

Da den frelste skare synger

høyt dets pris i himmelen!

NoS 86 Navnet Jesus (3. vers)

T: Davis Welander 1923)

etter Salme 72,15

M: Fra Zulukirken


Utmerkelser for kormedlemmer i Eide menighets aspirant- og barnekor

Utdelt i Eide kirke torsdag 13. mai 2010

5-årsmedalje m.diplom.

Fra venstre:

Anne Kristin Silseth,

Emilie Halås Heimen

og Cassandra Finseth.

6. års-medalje

m.diplom Hanne

Krakeli (ikke til stede)

1. års diplom: Fra venstre: Miriam Romuld Morsund, Anneli Halaas

Stene, Elisabeth Halås Heimen, Elise Vikene Gujord og Karoline

Silnes Straumsnes.

7-års-medalje m.diplom

Fra venstre: Benedicte

Birkelid Elton, Caroline

Brandsæter Husby,

Emma Helberg

Brandsæter og Katja

Eileen Holberg. Maiken

Nogva var ikke til stede

ved utdelingen.

Langveisfarne blomsterkrukker

3-års - medalje m. diplom.

Fra venstre foran:

Pernille Kristiansen,Aud Halås,Teodora Dale Sørvik og Sofie Risvik

Fra venstre bak: Helene Magerøy Roaldsøy,Anna Marie Rånes, May Bente Nås og

Katharina Bach Bjørnhaug. Karoline Silnes Straumsnes og Maria Helene Nogva var

ikke til stede ved utdelingen.

Nytt tårn har det blitt, nytt gjerde er på plass og blomsterkrukkene på porten

kommer helt fra Sørishavet.

Blomsterkrukkene som pryder porten til Langøy kapell

har kommet en lang vei.

• Tommy Stormo

- De skal visstnok være laget på Sør-Georgia i Sørishavet, forteller

Sverre Uran. Blomsterurnene ble i sin tid gitt av Andreas

Søbstad, som var på hvalfangst der nede i Sørishavet. Dette skjedde

en gang etter at kapellet ble omgjort fra bedehus til kapell.

Altså i 1935 eller noe senere. Kanskje det skjedde like før eller

etter krigen også. Menighetsbladet har ikke klart å bringe det på

plass. Kanskje noen av våre lesere vet mer, slik at vi kan oppdatere

oss på saken til neste nummer

- Det skal visstnok ha vært to likedanne urner eller krukker på

Hasseløya, som Kristian Lysø fikk i sin tid. Om disse eksisterer i

dag, vet ikke jeg, sier den tidligere kapellmesteren som nå har gitt

taktstokken videre til Eva Torill Strand.

De siste årene har mye skjedd med kapellet. Først var det et

omfattende arbeid med å skifte vinduene på hele huset, og en god

del dører. Så ble tårnet tatt - der det fikk nytt tak i form av kobber,

noe som krevde at tårnet måtte ned og fraktes til Røsand og

tilbake. Bare den jobben kom på 115 000 kroner og det var gjort

veldig rimelig.

Nytt kjøkken, nye lysarmaturer, malt innvendig... Dugnadsgjengen

til kapellets beste har vært aktive de siste årene.

I år har man oppgradert det elektriske systemet med en ny sikringsboks.

Også her med hjelp av fagfolk og dugnad.

- Det siste som har skjedd, er vel stakittgjerdet som har kommet

opp. Gitt av Ole Løvold og satt opp på dugnad. Gjerdet er av

plast og er vedlikeholdsfritt, forteller Sverre.

Utenomhus har også busker og kratt blitt fjernet og ryddet opp

i, og det gamle bårehuset har også fått en omgang med malerkosten.


VEMODIG FORVENTNING

Et forsøk på å beskrive den tiden menighetene på

Averøy og i Eide nå går i møte.

Det er pinsetid - det er tid for å ta i et tak og arbeide

for kirke og menighet. Og det kan trenges, for i

løpet av forsommeren har vi sagt farvel til to av tre

sogneprester i samarbeidsområdet. Kari prest på

Eide takkes

for lang og tro tjeneste hele sin yrkeskarriere i

samme kall - det står det respekt av! Kjell Bjørka

har gitt 6 år av sin tjeneste på Averøy. Og selv om

kursen nå går ut på det profane arbeidsmarked ser

vi han gjerne tilbake som gjestepredikant.

Når festen og avskjeden legger seg står fire

menigheter tilbake med vemod, men også mange

forventninger! Nå skal vi få se hvem vi får som

nye prester hos oss. Nå skal vi få være med å

påvirke hvilken retning kirkene tar med utarbeidelse

av nye planer for trosopplæring. Og i løpet

av 2011 skal vi få være med å fastsette form og

innhold i en ny ordning for gudstjeneste. Det er

med andre ord god grunn til å møte fremtiden med

forventninger. Det er det jo også når det er pinsetid!

Det er nå vi blir minnet om vårt oppdrag som

Økonomi i våre menigheter

Igjen har hverdagen innhentet «søndagsfolket».

Menighetene i vårt område er rammet av mangel på

penger. Kirker stenges i andre prosti, og det er på nære

nippet i vårt prosti også. Men så langt har man sluppet å

stenge noen på ytre Nordmøre, men jeg tror det bare er

et tidsspørsmål før det skjer og folk sies opp.

Kirkegårdene i Kristiansund som tidligere var karakterisert

som veldig pene, skal visstnok ha forfalt sterkt

etter at antall årsverk er redusert fra 12 til 3 (I følge artikler/leserinnlegg

i Tidens Krav)

Hva med Averøy og Eide

I Averøy fant Fellesrådet ut at når man stakk fingeren i

jorda, så innebar nettopp dette at den var så utarmet at

man måtte stenge kirker på Averøy. Og samle alle kirkelige

handlinger i en kirke for alle - planlagt lagt til

Kvernes. Dette om ikke penger til videre drift kom på

bordet. Politikerne på Averøy fant det meste av det som

trengtes og kirkene forble åpne fra 1. juli som fristen var

fra Kirkelig Fellesråd. Men hvor lenge vil dette fungere

Bare i år som en ekstrainnsats og fra neste år tilbake på

det samme igjen Kanskje ideen om en ny kirke for hele

øya på Bruhagen likevel ikke er så dum... Men vedlikeholdsansvaret

vil likevel bli stort og betydelig, for de tre

andre kirkene kan nok ikke rives sånn uten videre.

Tanken bør derfor kanskje legges død

Så har vi Eide. Menighetsrådets leder og kirkevergen

var i møte med kommunen like før bladet var ferdig, og

det ble spurt om hvordan menigheten kunne håndtere å

spare inn et akkumulert underskudd på over 800 000,

opparbeidet over seks av de 10 siste årene. Menighetens

representanter hadde ingen umiddelbare svar...

I Eide er budsjettet for menigheten en vits. (Dette er

ikke enestående, da de fleste menigheter går i null eller

med underskudd!) Fra Eide kommune er det tildelt 1

440 000 kroner på budsjettet, mens lønningene overstiger

det - disse tilsvarer ca. 1 527 000. Det betyr at bensin,

forsikringer og alt annet på budsjettet står i 0. Slik

kan det selvsagt ikke fortsette. For det første drives kirkevergen

(kirkens rådmann) fra skanse til skanse - hva

skal denne gjøre Oppgavene må løses. Deretter drives

menighetsrådet over de samme skansene. Så er det de

ansattes tur. Får man beholde arbeidsplassene

Fremdeles er ikke Eide det eneste stedet dette skjer, men

Kristi etterfølgere. Og vi er kalt ikke til å konservere,

men til å være med å legge til rette for Han

som gjør alle ting nye! Riktignok er det sagt at

«kirken den er et gammelt hus», men Kirken

som Guds folk på jord er et fellesskap av mennesker

i alle aldre som stadig må utvikle seg.

Vi tar dog ikke mål av oss å gjøre enorme

forandringer, eller tilpasse oss alt som endres

i samfunnet. Kirken bør fortsatt være en

bremser og motpol på mange arena, men

bare så lenge det finnes vilje til å gi plass for

alle brødre og søstre i vårt fellesskap, - særlig

de som hver eneste søndag legges til kirkens

fellesskap i dåpen og foreldrene deres.

Jeg har store forventinger til å gjøre jobben

sammen med mange av dere!

Hilsen Carina prest

PS En barneleder sa forleden i en tale på

Averøy at nå er alle feriene Jesus har

laget til oss over. Nå er det pinsen over og

frem til jul er det arbeidstid...

det er nå her vi holder til.

Reduseres stillingene til de ansatte

Hva skal i så fall bort av oppgaver

Må man drive kirken på dugnad

Hvem har tid på dagtid til å bistå ved

begravelser Vaske og rydde kirka

Kjøre lyd på gudstjenester Spille Slå

gresset

Jeg anklager ingen - heller ikke bevilgende

politikere i Eide. De har mye å

stri med, med underskudd og alt det.

Men: Jeg håper og tror alt.

(Omskrivning av 1. Kor 13) Jeg håper

at politikerne i Eide kan bestemme seg

en gang for alle. Vil vi være i stand til å

beholde kirken som den er i dag

Kirkevergen har snudd hver krone og

forsøkt brukt den på begge sider, sortert

boss og vikariert for alle utenom prest

og organist ved sykdom og ferie.

Menighetsrådet kan ikke finne noen

oppgaver som ikke lenger skal løses i

menigheten, ved egen hjelp. Her må politikerne

hjelpe til. Skal man klippe gresset

om sommeren Skal man ha kirkelige

handlinger i Eide kirke Skal man ha nok

til vikarer i ferier og ved sykdom Kan

folk tenke seg begravelser og gudstjenester

uten orgelmusikk og/eller høyt gress på

kirkegårdene Det så veldig dårlig ut for

de sistnevnte oppgaver i sommer, men

denne sommeren ser det ut til å ordne seg -

heldigvis for alle de som har begravelser,

besøker kirkegården og deltar ved gudstjenester.

Spørsmålet blir da: Hvordan lan Eide

menighet driver sin virksomhet videre

Hvilke tjenester vil kommunens innbyggere få

i glede og sorg Det må vi i dialog og fellesskap

komme fram til. Men vi må komme fram

til noe!! Alle ønsker gode tjenester, men hvor

finner vi pengene En spennende høst...

Tommy Stormo,

klokker/menighetsrådssekretær i Eide

Menighetsbladet

for menighetene

i Averøy og Eide

Utgiver: Menighetsrådene

i Eide, Bremsnes, Kornstad og Kvernes

Redaksjonskomite/styre:

Kristian Brandsæter, Kari Sørdal

(leder), Ruth Smenes Kristensen og

Ann Elisabet Gjersvik.

Redaktør: Tommy Stormo

Frivillige gaver til bladets drift

mottas med STOR takk.

SpareBank1Nordvest 3931.20.33775

Kasserer: Ann Elisabet Gjersvik.

Bladets adresse: Postboks 18,

Bruhagen, 6538 AVERØY

Grafisk produksjon:

FriFoto - Tommy Stormo

Trykk: Fræna Trykk, Fræna

KIRKENS FOLK I EIDE

MENIGHETSKONTORET I EIDE

Tlf 71 29 61 84

e-post: kirkeverge@eideprestegjeld.no

Kirkevergen: Man-fredag: 09.00-15.30

Soknepresten: (ikke ansatt ennå)

Prestevikar i Eide (fra høsten 2010)

Tommy Stormo

Mob.telefon 909 56 111

Kirkevergen i Eide

Anne Lise Johnsen - tlf 71 29 81 56

kirkeverge@eideprestegjeld.no

Organisten i Eide

Anders Robert Sandvik - tlf. 951 46 581

organist@eideprestegjeld.no

Kontor/kirken: 71 29 65 00

Klokker/men.r.sekr. i Eide

Tommy Stormo - tlf 71516344/909 56 111

tomstorm@online.no

Hjemmeside til Eide menighet:

http://eideprestegjeld.no

KIRKENS FOLK I AVERØY

KIRKEKONTORET I AVERØY

Telefon 71 51 33 88/Fax 71 51 32 69

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

v/ kontorfullmektig Gerd Meek.

E-post: averoy.kirkekontor@c2i.net

Sokneprest i Kvernes og Kornstad

vikarordning til ny prest er ansatt.

Sokneprest i Bremsnes

Carina Møller

Mob. 922 30 833

carina.prest@online.no

Kirkevergen i Averøy

Leif-Helge Seljehaug - tlf. 71 51 46 46

Mob. 971 74 053 E-post:

kfia@online.no

Åpent: Man/ons/tors. 10.00-14.00

Kantor i Averøy

Chris Clifton - tlf. 71 51 40 76.

916 08 207 E-post:

clifton@online.no

http://averoy.kirken.no


Glimt fra menighetene

BREMSNES

Dugnadsarbeidet på Bremsnes kirke startet

siste helgen i mai. Flere lørdager og hverdagskvelder

utover juni har det blitt skrapet

og malt. Eivind Ingeborgvik sa seg villig til

å være med og organisere dugnadene, noe

menighetsrådslederen er svært takknemlig

for! Takk også til dem som har møtt opp for

å hjelpe til med arbeidet. I skrivende stund

vites ikke hvor mange uker vi behøver for å

bli ferdig med oppgaven.

Trosopplæringsutvalget for Averøy har på

vegne av menighetsrådene på Averøya gjort

en kjempeinnsats for å sy sammen et forslag

til trosopplæringsprogram for menighetene.

En del av midlene utbetales allerede i sommer

og til høsten vil noen aktiviteter settes i

gang. En stor takk til utvalgets medlemmer:

Kari Ann Henden, Olav Gustad, Inger Lise

S. Sørvik og Carina Møller. En spesiell takk

til Carina som har lagt ned mye arbeid i

dette utvalget i perioden hvor hun har hatt

permisjon.

Menighetsrådet har fått kritikk for at brevet

til årets 50-årskonfirmanter ble sendt ut i

seneste laget med tanke på at man både skal

finne tak i adresser til mange utflyttede

«konfirmanter» og planlegge et arrangement

etter gudstjenesten 29. august. Vi tar kritikken

til etterretning og vil for ettertiden sørge

for at brevene sendes ut mye tidligere på

året.

Menighetsrådet ønsker å takke Kristin

Strand for arbeidet hun har gjort i den tiden

hun har vært vikar i Bremsnes menighet. Vi

ønsker henne lykke til på Smøla!

EIDE

Klokker og menighetsrådssekretær

Tommy Stormo er av Eide menighetsråd

engasjert i 20 % stilling som trosopplæringsplanlegger

i Eide prestegjeld. Enga-sjementet

varer fram til årsskiftet. Planarbeidet

skal skje i nært samarbeid med trosopplæringsutvalget

i menigheten, som skal utnevnes

så snart som mulig.

Trosopplæringsutvalget skal bestå av fem

medlemmer, hvorav minst en fra menighetsrådet.

Arbeidsutvalget i menighetsrådet skal

i samarbeid med trosopplæringsplanleggeren

finne fire personer til resten av utvalget.

Valget skal skje så raskt som mulig.

På forrige menighetsrådsmøte deltok prost

Sverre Jansen. Han redegjorde for

situasjonen etter at Kari prest skulle slutte. I

sommer blir det litt varierende gudstjenesteholdere

og prester/prestevikarer til bryllup

og begravelser. Fra høsten går det mot at

prestevikar Tommy Stormo tar seg av det

meste av dette arbeidet i ca. 60-70 % stilling.

Når det gjelder ny prest, vil denne etter

all sannsynlighet ikke komme før tidligst at

presteboligen står klar til innflytting oppi

Lysgård-feltet. Det er mulig ikke stillingen

blir utlyst en gang før boligen står ferdig.

Menighetsrådet kan ikke annet enn å ta

denne orienteringen til etterretning.

Etter forslag fra Trygve Herskedal, skal

Eide menighetsråd fra nå av tilstrebe så langt

som mulig å ha minimum et medlem fra de

faste medlemmene i rådet i alle komiteer og

utvalg som velges i regi av menighetsrådet.

Dette for å sikre en viss kontinuitet og at

menighetsrådet sikrer seg erfaringene med

det arbeidet som gjøres.

Etter initiativ fra Eide Hagelag arrangerte

Eide menighet dugnad på kirkegården i april.

Det ble rakt, klippet, fjernet og flyttet på en

del nødvendige ting. Det gjenstår flere ting å

gjøre, så man håper folk stiller opp på en ny

dugnad om og når det blir aktuelt. Det takkes

for innsatsen for dugnaden i mai.

Økonomien i Eide menighet er dårlig. I den

anledning har kommunen hatt et møte med

leder i Eide menighetsråd og daglig leder i

Eide menighet om saken, og dette møtet ble

referert på sist menighetsrådsmøte.

Menighetsrådet drøftet flere mulige innsparingstiltak

- de fleste ganske drastiske - men

man vil først få kommunestyret i tale ved å få

temahalvtimen før kommunestyremøtet 29.

juni. Et brev sendt til kommunestyret om

situasjonen i desember 2009 har tydeligvis

ikke nådd fram. Ordfører mente det var for

kort tid å forberede saken på, slik at menighetsrådet

slipper til senere i år om de fremdeles

ønsker.. Her vil menighetsrådet legge

fram forskjellige fakta hvem som jobber i

menigheten, hva deres oppgaver er og hva

som ellers er medvirkende til at budsjett og

regnskap er som det er.

Nye liturgier har kommet og er på vei inn i

Den norske kirke. Eide menighet har med

virkning fra 1. juli 2010 innført den nye liturgien

i forbindelse med gravferder. Ny gudstjenesteliturgi

med blant annet flytting av

dåpen til første del av gudstjenesten er utsatt

i påvente av endelig vedtak i Kirkemøtet

og/eller senest 1. søndag i advent 2011. Ny

vigselsliturgi er allerede tatt i bruk i Eide.

I anledning at økonomien er dårlig i menigheten,

så har menighetsrådet vedtatt å øke

gebyret ved utenbygds vielser fra 1500 til

2000 kroner fra 1. juli 2010. Dette innebærer

at folk utenfra prestegjeldet ønsker gifte seg

i Eide kirke, så er de hjertelig velkommen til

det, men må betale kr. 2000 for dette. Dette

for å dekke de fleste utgifter Eide menighet

har med en slik vielse.

Ny prestebolig er visstnok på gang. Plassert

i Lysgård like overfor Eide nye gravsted,

skal den nye boligen ta form kanskje allerede

i løpet av høsten. Men først må veiretten

sikres til denne tomten. Det skal visstnok stå

lite igjen før alt er klart og klart for bygging.

Tegninger er godkjente og man ser fram til at

boligen kommer på plass.

KVERNES

«Trosopplæring»

Kvernes menighetsråd har sammen med de

andre menighetsrådene i Kvernes begynt

arbeidet med å planlegge innføring av «trosopplæring

for menighetens døpte». Etter at

kristendomsundervisningen i skolen nå er

omgjort til en «orientering» om kristendommen,

har Stortinget gjennom budsjettvedtak

gitt den enkelte menighet ansvar for trosopplæring

for de som døpes. Dette krever

mye planlegging og gjennomtenking.

Kvernes menighetsråd ser det slik at vi må

komme fram til noe felles for hele øya. Så

langt har man satt følgende tanker på papiret:

- Opplegget skal oppleves som overkommelig

for alle, organiseringen må være

slik at alle skal ha mulighet for å delta, kjenne

seg inkludert.

- Menighetsrådet ser det som en mulighet at

opplæringen kan samles i 4 - 5 samlinger pr.

år. Undervisningen skjer aldersdelt.

- Formidling av bibelhistorien, den kristne

kulturarven, kjernestoff fra katekismen

(budene, trosartiklene, Fadervår o.s.v.) må

være sentrale emner. De kristne høytidene

må inn i lærestoffet.

Kvernes menighetsråd ser det som viktig at

trosopplæringen i første rekke skal være formidling

av det kristne budskapet.

Menighetsrådet har enda ikke gjort endelig

vedtak i saken.

Parkeringsplassen ved kirka er nå ferdig.

Her har Arnfinn Gustad med sitt mannskap

gjort en god jobb. Parkeringsforholdene er

med dette ordnet både for kirkefolk og for

de mange turistene som besøker kirkeområdet.

Menighetsrådet takker Per Stakvik for

hans utrettelige iver for at parkeringsforholdene

måtte bedres.

Sanitærbygg: Tomta for et frittstående

sanitæranlegg ved kirkene er ferdigstilt med

framført vann, strøm og kloakk. Med

mellom 8 - 9000 besøkende hvert år, er det

viktig med tilfredsstillende sanitærforhold.

Så snart de økonomiske forholdene gjør det

mulig, vil huset bli reist. Toalettene er tenkt

stilt åpne til en hver tid. Det nye sanitæranlegget

vil også «avlaste» toalettene i kirka

som ikke er dimensjonert for den økende

bruken vi nå opplever.

Plantedag på Kvernes gravsted: Kvernes

kvinne og familielag inviterte til plantedag

på gravstedet 20.mai sammen med menighetsrådet.

Det ble ordnet med planter, jord

og gjødsel. Mange hadde plantet ferdig til

17. mai. Det var likevel en del som benyttet

denne muligheten. Det var også denne

dagen kald vind så det var godt med kaffe og

vafler i Klippen etter plantingen. En slik felles

plantedag kunne kanskje bli en fast tradisjon


«Jeg er i Herrens hender»

Eli

Brandsæter

Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer

I smil og gråt jeg kjenner, at Herren er meg nær

Når jeg i dype daler, må gå den tunge vei

Fra himlens høye saler, Hans øye følger meg

Jeg mistet en nær slektning for noen uker siden,

og opplevde sorg og fortvilelse i den forbindelse,

både for han jeg mistet, og fordi jeg ikke fikk til å

være nærmere slektningene mine. Jeg var så langt

unna de som jeg visste hadde det tungt.

I kirken, under min onkels begravelse, fikk jeg

synge "Jeg er i Herrens hender". Jeg har alltid

brukt musikken og sangen som en kanal for å

uttrykke meg, og for å be, lovsynge, klage

og sørge og bli trøstet. Musikken er for

meg en god terapi, og tekstene i sangene

jeg omgir meg med, er en andakt, og

de hjelper meg i mange situasjoner i livet. Denne

sangen som jeg sang for mine slektninger, ble for

meg selv, og kanskje for dem, en trøst. Den ble

også en påminnelse om de løfter som Gud gir oss.

Han gir oss nemlig mange steder i bibelen løfter om

at han er med oss, at han har omsorg for oss, og

at han vil gi oss trøst og nye krefter.

Tenk, i 5. Mosebok 31.8 står det: Herren vil selv gå foran

deg. Han vil være med deg. Han slipper deg ikke og svikter

deg ikke. Vær ikke redd og mist ikke motet.

Han har lovt oss at han er med oss, og aldri slipper oss. Gud

har derimot aldri lovt oss et problemfritt og sorgløst liv. Men

han sier derimot i Jesaja 40.29 at når vi er slitne og føler oss

slitne og trette, vil han gi oss nye krefter. Jeg opplevde at

Gud gav meg trøst og ro igjennom teksten fra sangen "Jeg er

i Herrens hender". Du skal også få hente det du trenger hos

Gud. Han vil gi deg det du trenger, om du lar ham få lov.

Guds løfter er like mye dine i dag, som de var Moses og

Josva sine for mange tusen år siden. Men det vi har, som ikke

de hadde, er Jesus Kristus. Han har åpnet dørene for oss, slik

at vi kan enda enklere få tak i Guds herlige og evige løfter.

Jesus har sagt: "Kom til meg alle dere som strever, og bærer

tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile."(Matt. 11.28). Og han

sier også: "Jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. "

(Matt. 28.20)

Jeg er i Herrens hender!!

www.barnevakten.no

- Foreldre gjør ofte

det beste de kan,

men av og til må vi

hjelpe hverandre.

Der jeg ser litt dårlig,

kan du se bedre

enn meg. Barne-

Vakten kan være den støtten du har bruk for.

BRUK DEN! ( Eli Rygg)

- Som foreldre er det umulig å

følge med på alt ungene blir

invadert av, og jeg føler

meg særlig maktesløs i forhold

til internett og dataspill.

Da er det bra å vite at

det finnes en organisasjon

som følger med og gir råd. (Hilde

Hummelvoll)

- BarneVakten fyller en viktig funksjon ved å

gi foreldre god informasjon om barn og medier.

- BarneVakten har maktet å markere seg

med en tydelig stemme i den offentlige debatten

vedrørende barns mediebruk

- BareneVakten har som visjon å skape

trygghet og brukerglede så barn og

unge skal kunne bruke mediene på en trygg

og bevisst måte

- BarneVakten gir råd om internett, mobiltelefon,

PC- og konsollspill, digital mobbing og

TV og film.

- Klikk deg inn på www.barnevakten.no og

finn spillanmeldelse før du handler!!

Klippen sommeren 2010

15. juli: Sommerkonsert i Kvernes

kirke kl. 20.00, klaver og sang.

18. juli: Inge Sylvestog åpner maleriutstilling

i Klippen. Utstillingen blir stående

ut juli.

25. juli: Olsokstevne. Olsokmesse i

Stavkirka. Åpent på museet etter gudstjenesten.

Utstillingen i Klippen åpen.

29. juli: Sommerkonsert i Kvernes

kirke kl. 20.00, cello og klaver.

1. august: Rolf Øydvin åpner utstilling i

Klippen. Trykk og tegninger.

Utstillingen blir stående ut august.

12. august: Sommerkonsert i Kvernes

kirke kl. 20.00, klaverkonsert.

Gratis adgang til alle arrangementer.

Ved konsertene er det kollekt. Salg av

kaffe og mat i Klippen. Klippen er åpen

en time før og etter konsertene.

SISTE

Endret

konsert

Konserten i Kvernes kirke 29. juli som

er annonsert med Merethe Roos,

cello og Chris Clifton, klaver, blir

endret. Av forskjellige årsaker har

Roos blitt nødt til å trekke seg, og det

går mot at Chris selv vil sette sammen

musikk til en orgelkonsert, med lette

og underholdende stykker.

Chris minner om

konserten 15. juli

også, der Marta

Balstad Waske (bildet)

synger.

STYRET FOR BLADET

MELDER:

Det har blitt valgt leder og kasserer i

det nye styret. Kari Sørdal har tatt på

seg ledervervet, mens Ann Elisabet

Gjersvik tar over kassererjobben.

Det er fremdeles ikke klart hvilken

prest som skal tiltre styret, men siden

Carina er den eneste for tiden håper

vi at hun har tid til å ta sete fram til

det blir flere å velge mellom og valgt

på formelt vis. Redaktør er fremdeles

Tommy Stormo.

Styret tar gjerne mot forslag og tips

om saker vi kan ha på trykk i bladet

vårt. Vi vil fortsatt ha fokus på de

lokale sakene og til det trenger vi

både deres tips og hjelp til å klare.

Det er fullt mulig at dere selv kan

bidra med bilde og tekst.Vi ser fram

til mye godt og lokalt stoff i tiden

framover.

Menighetsbladet finnes

også i elektronisk utgave

som pdf-fil - i helfarge.

Denne finner du bl.a. på siden til eide

prestegjeld på

www.eideprestegjeld.no eller som

egen link på

www.menighetsblad.no/vis=179

Her kan du også finne menighetsblad

fra andre menigheter i landet.

Dessuten er det mulig å få varsel pr.

epost når nytt blad fra Eide og Averøy

ligger ute på nett.


Kirkevergens

HJØRNE

Festeavgift

Endringer i avgifter for feste av grav fastsettes av

kommunen etter forslag fra Kirkelig Fellesråd.

Averøy kommune har vedtatt å øke festeavgiften

fra kr.30.- pr grav pr år til kr.60.- pr grav pr år.fra

2010‰

Festeavgiften har ligget på samme nivå siden 1997

og har til nå ligget lavere enn de fleste andre kommuner.

Kanskje er det nå tiden for deg å se på alle de gravene

du har ansvar for! Etter at fredningstiden er

over (etter 20 år) har du flere muligheter, ta kontakt

med oss hvis dette er aktuelt.

Spylte kirka som øvelse

Bremsnes kirke ble spylt av brannvesenet som trengte øvelse. Foto: Roald Sevaldsen.

Stell av kirkegård

Kirkens økonomi har forverret seg gradvis i

mange år og vi kjører hele tiden etter strammere

økonomiske rammer.

Eneste inntektskilden for drift av kirken er en

årlig bevilgning fra kommunen som ikke dekker en

tilstrekkelig minimumsdrift av kirken.

Et resultat av dette er et dårligere stell av kirkegården,

noe vi beklager men håper på forståelse

for. Vi arbeider hele tiden mot kommunen og

andre offentlige instanser for å bedre kirkens økonomi.Vi

er ikke alene om å slite, dette er noe snart

alle kirker sliter med. Husk det er ikke vi som er

ute på kirkegården som kan gjøre noe med dette,

jeg oppfordrer dere alle til å få politikere og andre

offentlighetspersoner til å ta kirken på alvor. Husk

at snart er kirken vår det eneste vi har igjen i

bygda av offentlige tjenester. Det er også viktig å ta

vare på den kulturskatt våre gamle kirker er for

fremtiden.

Dugnadsånden

Frivillige på Bremsnes med menighetsrådet i spissen

er i full gang med å skrape og male resten av

Bremsnes kirke.

I fjor ble halve kirken malt, nå skal resten males.

Takk for innsatsen til dere som står på, det er fortse

att plass til flere arbeidssomme hjelpere.

Frivillig med menighetsrådet i spissen har også

ordnet parkeringsplass på Kvernes og lagt kloakk

og ordnet tomten til sanitærbygget som skal settes

opp ved gamle "Klippen." Takk til alle frivillige

og kommunen for innsatsen.

Leif-Helge Seljehaug

Kirkeverge

Vaskegjengen: Bjarne Stormo (fra venstre), Rune Kvannli, Johnny Nekstad,Viktor Tetlie, Runar

Flemmen, Odd Sigmund Stormo, menighetsrådsleder Else Mari Strand, Olaf bae, Bjørn Eggen,

Bjørn Dahlen, Frank Solheim, brannmester Bjørn Stormo. Foto: Roald Sevaldsen.

Hva gjør man når brannvesenet

skal ha brannøvelse og menighetsrådet

ikke kan vaske ned

kirka utvendig selv Jo, man lar

brannvesenet spyle kirka etter

alle kunstens regler.

Det var det som skjedde i slutten av

mai. Averøy Brannvesen stilte med

rikelig nok mannskap og utstyr til å få

spylt Bremsnes kirke i alle kroker og

kriker utvendig.

I fjor ble halve kirka malt utvendig.

Nå skal resten skrapes og males.

Siden økonomien i kirken er som den

er, må alt slik gjøres på dugnad. Da var

det veldig flott at brannvesenet stilte

og fikk en øvelse ut av det i tillegg.

- I tillegg til at vi får øve med eget

utstyr, får vi prøvd kommer og slukningsutstyr

som kirka har til rådighet.

En god øvelse for oss og

en fin gest til fellesrådet,

sa brannsjef Reidar

Berge til Tidens Krav

etter spylingen i mai.

Det var heller ikke lange

tiden brannvesenet fikk på å forberede

øvelsen på Bremsnes. For senest

kvelden før fikk de forespørselen.

- Vi sa selvfølgelig ja. Det er første

gang vi øver oss på ei kirke, sa brannmester

Bjørn Stormo til TK.

Menighetsrådsleder Else Mari Strand

var godt fornøyd med at brannvesenet

stilte opp.

- Da slapp vi å ta vaskejobben selv

før skraping og maling. .

Fremdeles dugnadsbehov

I fjor ble vest- og nordveggen skrapt

og malt på dugnad. Det blir snakk om

flere lørdager og kanskje andre dager

denne sommeren også på resten,

samt sistestrøket på det som ble tatt

i fjor. Dette er et arbeid som må gjøres

nå. Å utsette dette, kan på sikt

gjøre det enda dyrere og mer omfattende

å få kirka i orden.

- Vi vil gjerne ta vare på kirka vår.

Om sola ikke skinner, så går det likevel

an å skrape gammel maling.Ta med

malingsskrapa og bli med på dugnaden,

oppfordrer Else Mari Strand.

Rune Kvannli og de andre i brannkorpset sørget for at kirka fikk

vaska seg skikkelig under øvelsen. Foto: Roald Sevaldsen.


Farvel med Kari prest

Kirkehistorisk prest går av

Når kirkehistorien i Møre bispedømme skal

skrives, så vil man vanskelig komme utenom

Kari prest. 35 år i kallet i menigheten og

prestegjeldet i hennes hjerte: Eide, står det

respekt av.

• Tommy Stormo

Når dette bladet omsider kommer ut, er

ferien over for Kari prest. Hun er ikke lenger

sokneprest i Eide. Men pensjonist... En rar

tanke for alle oss som har jobbet med henne

i mange år og alle soknebarna som har hatt

henne som prest «i alle år»...

Kari ble den første kvinne som ble prest i

det som ble Møre bispedømme få år etter at

hun startet sin gjerning. Det var residerende

kapellan i Kvernes, med bosted Eide: Kari

Synnøve Gaustadnes Hoel. Med aner og oppvekst

i Eide,Averøy og Frei, nordmøring god

som noen og patriotiske følelser så det holder

i så måte, fikk hun gjøre tjeneste i to av

disse kommunene/prestegjeldene i 35 år.

Historien startet i Laget

Det var i 1975 at Kari avsluttet sin presteutdannelse

og ble ordinert i Kirkelandet kirke,

sammen med dagens prost Sverre Jansen.

Men historien startet lenge før det.

- Realskolen i by'n var stedet jeg ble interessert

i teologien. Jeg var aktivt med i skolelaget

sammen med Sverre. Det var en god

lederskole den tiden i Laget. Det var jo

mange kjente med da, Kjell Magne Bondevik,

blant annet, forteller hun. Gjengen syklet

også til Gjøvik på landsleir for skolelaget. Det

vil si... de fusket litt og tok toget opp til

Dombås...

- Det var en gammel damesykkel med ballongdekk,

husker jeg. Men det var artig.

Det ble naturlig å søke seg til MF

(Menighetsfakultetet) da ønsket om en presteutdannelse

ble konkretisert i en søknad.

De fleste bekjente som tenkte i samme

baner skulle også dit. Men de var gutter...

Ikke åpent for kvinner

- Det var slik at MF mot slutten av utdannelsen

ikke hadde åpent for kvinner i praktikum

- altså praksisen. Så derfor måtte jeg og

en annen søke oss til Teologisk Fakultet ved

universitetet for å få denne. Søknaden vår til

MF om det samme, har vi faktisk ikke fått

svar på den dag i dag, flirer hun litt oppgitt...

En varm sommerdag kom så Kari til Eide

for å jobbe som prest. Mange syntes det var

spennende å få en kvinnelig prest. Dette

hadde de aldri hørt om før, og så til Eide,

da...!

- Jeg ble godt mottatt her i Eide.

Gammelklokkeren og medhjelperen den

gang støttet meg 100 prosent, til tross for at

de var i Misjonssambandet og så videre.

Disse var jo ikke noe for kvinnelige prester

den gang. Men skepsisen en del eventuelt

hadde i Eide, gikk fort

over. Jeg gjorde jobben

min, og var som folk

flest. Jeg så folk og var

til stede i det som

skjedde, og det var det

som trengtes av en

prest, slår hun fast.

Motstand

Samtidig var det nok

en viss «motstand»

fra visse hold.

- Jeg sa jo mye rart,

som ikke hadde vært

sagt i Eide før, kanskje. Jeg hadde mine

meninger, som kanskje gikk litt på tvers av en

dels meninger. Folk trodde at jeg ikke var i

stand til å gjøre jobben som prest. Men jeg

gjorde det jeg var ordinert til å gjøre.

Samtidig har det vært visse situasjoner der

mennesker har ønsket en mannlig prest til å

forrette gudstjenester, begravelser eller vigsler.

- I de få tilfellene har jeg trådt til side og

sluppet til de folk har måtte ønsket. Jeg har

ingen problemer med det. Men jeg er overbevist

om at slike ting blir det ikke diskusjon

om i himmelen. Der er det ingen rom som

skiller oss på den måten, heldigvis. Der tar

man ikke ekte og gir man ikke til ekte, som

jeg bruker å si. Der er det bare herlighet og

glede, som det står i Paulus ukjente brev til

menigheten i Eide, sier hun med et smil. Før

hun røper at sitatet nok ikke er bare hennes,

men hentet fra en vitsebok om sitater fra

kirke og bedehus.

Den siste velsignelsen som sokneprest i Eide.

35 år...

Det har ikke vært lite å gjøre i de 35 årene

hun har vært i Kvernes prestegjeld (6 år) og

Eide prestegjeld (29 år).

- Det var en periode i 1976-77, før Torolv

Blomstrøm kom, at jeg var aleneprest i prestegjeldet.

Da var det veldig travelt til tider.To

gudstjenester om søndagen, en på Eide kl. 11

og en på Averøy kl. 16. I nesten et år hadde

jeg det ansvaret, og det var jobbigt, ja. Men

jeg var jo ung og sprek den gangen, sier hun

og ler godt.

- Jeg sov med fergeruta under hodeputa, for

man visste aldri når det kom beskjed om

begravelser og slikt, som gjorde det nødvendig

å ta turen over til Averøy, og da var

Ørjavik-Tøvik-ferga raskeste mulighet. Det

hendte at jeg slapp foran i køen når jeg var

på oppdrag. Folk hadde stor forståelse for

akkurat det. Men det var veldig hektisk med

lørdager med bryllup på Averøy, så Eide og så

tilbake til Averøy igjen, slår hun fast. Men hun

hadde god hjelp i sine medarbeidere, blant

annet Inge Morten Haarstad som i dag jobber

på bispekontoret.

Siste gang på prekestilen... som sokneprest iallfall..

Var det fartsgrenser

- Det ble mye bilkjøring den gang, ja. Og det

er jo så lenge siden at jeg tror det ikke

engang var fartsgrenser den gang. De tror jeg

kom i ettertid, flirer hun. Men noen fartsbot

har hun aldri fått. Som den nordmøringen

hun er, har hun også utelukkende hatt UXregistrerte

biler. Og hun har støttet Eides bilselger

i stor grad.

Så kom Torolv og tok over Averøy i stor

grad. Samtidig begynte arbeidet med eget

prestegjeld å bli aktuelt. Og i 1981 ble det

ved kongelig resolusjon vedtatt at Eide prestegjeld

skulle opprettes, etter utskillelse fra

Kvernes prestegjeld og Eide skulle få egen

sokneprest. Da begynte «bråket». Men slik

sett ikke for Kari prest.

Om Gud vil...

- Nei, jeg må bare innrømme at jeg distanserte

meg mye i forhold til akkurat det som

skjedde den gang. Jeg mente helt fra starten

av at om Gud ville ha meg her i Eide, så ville

Han sørge for det. Det kan virke som Han

ville det.

Bråket det er snakk om, er da menighetsrådet

innstilte to menn før Kari på lista. Det


Barnas misjonsdag og pyntingen av blomsterkorset

har vært en av de store hendelser i gudstjenestesammenheng

hvert år.

ble et styr uten like.Tårer og tenners gnissel

og nærmest borgerkrig i menigheten.

- Folk ville ha meg. Det ble arrangert en

underskriftskampanje, som jeg ennå ikke helt

vet resultatet av. Kampanjeresultatet ble lagt

i safen på prestekontoret, og skal åpnes etter

en viss tid. Folk gikk kommunen rundt og fikk

underskrifter. Det var en stor oppslutning i

alle kretser. Men antallet mennesker som

skrev under, er ikke så interessant for meg.

Likevel tror jeg Einar Førde hadde et glimt i

øyet da han slo neven i bordet og la fram en

sak for kong Olav der han innstilte meg.Tenk

hvor mange delegasjoner det hadde gått til

Oslo om ikke, sier folkepresten med et smil.

Ble sokneprest

Kari ble utnevnt til sokneprestembetet 25.

juni 1981, og allerede 5. juli startet hun sitt

virke i Eide. Så det er temmelig nøyaktig 29

år siden.

- Selv om det ble Eide som ble mitt prestegjeld,

så hjalp jeg Torolv litt på Averøya også.

- Hvorfor ble det Eide

- Da jeg var ferdig, så hadde Kvernes prestegjeld

en ledig stilling, med Eide som bosted.

Kirkebokførende ansvarlig residerende

kapellan i Eide. Og siden har jeg jo tjent to

konger, to prestegjeld og en Herre, sier hun

med et smil. Det kunne fort blitt Postverket

som fikk arbeidskraften til Kari, men siden

Eide var ledig etter at utdannelsen var over,

inngikk hun en avtale med vår Herre. Om

det var Hans vilje at hun skulle til Eide, så la

Han det til rette.

- Jeg hadde vært to sommere i Finnmark i

praksis som prestevikar, og det var kjempeflott

der oppe. Jeg trivdes veldig bra, både i

Med grus på gangveien forbi kirka og med

Ingeborg O. Eide ved sin side, ble 17. mai feiret i

1976. Ingeborg er en av dem som har støttet Kari

i alle år siden.

Honningsvåg og på Senja. Det var snoft, innrømmer

hun.

Forsovet seg en gang... til midnatt!

- Du har hatt mange gudstjenester i løpet av

de 35 årene. Mange begravelser og vielser.

Hvor mange har du forsovet deg til

Hun ler høyt og tenker tilbake på en nyttårsaften

for rundt 10 år siden.

- Det er nok bare en gudstjeneste, faktisk.

Attpå til en midnattsmesse som vi brukte å

ha på nyttårsaften her i Eide tidligere. Du,

organisten og mange ringte og ringte opp til

meg siden jeg ikke dukket opp til vanlig tid,

men til slutt fikk vel du banket og ringt på

døren hjemme hos meg og vekket meg. Jeg

rakk gudstjenesten så akkurat. Og i etterkant

av den hendelsen, sluttet vi med midnattsmesse,

ler hun

høyt. Det er farlig

bare å legge

seg litt nedpå

utpå kvelden og

skulle opp igjen

kl. 22 for å

ordne seg til

midnattsmesse...

- Lurt noen 1.

april

- Ja, til de grader.

En viss skrivende person som sitter her

nå, ble grundig lurt av meg og organisten nå

sist 1. april. En fiktiv vielse ble diktet opp og

en viss Elvis-sanger ble forespurt om han

kunne synge en sang under vielsen. Og han

bet på. Selv da vi spurte om bruden kunne få

synge med, gikk det ikke opp for ham.Anders

Robert og jeg har ledd MYE av det der. Både

der og da og mye i etterkant. En meget vellykket

spøk. Men den kommer sikkert ikke i

Menig-hetsbladet, hauker hun. Men her er

den altså!!!

Sto på barrikadene

I 2001 fikk hun Likestillingsprisen i Møre og

Romsdal.

- Jeg er ikke helt sikker på hvorfor nettopp

jeg fikk den, men sto jo på barrikadene den

gangen for å få kvinner inn i prestestillinger

og alt det der. Så jeg har jo kjempet for likestilling,

og vært litt «rødstrømpe». Og i den

kampen har jeg ikke lagt fingrene mellom,

slår hun fast. Og minner igjen om det som

skjedde på MF med at hun fra talerstolen der

ned slo fast at hun skulle bli prest. Det var

ikke daglig kost der nede rundt 1970.

- Allerede året etter at jeg var ferdig, åpnet

MF også for kvinner som prester. Så jeg tror

jeg bidro til at det skjedde, håper jeg. I dag er

det vel flere kvinnelige studenter enn mannlige.

Å treffe mennesker viktigst!

- Om du skal oppsummere prestegjerningen

i korte ordelag... Hva har den gått ut på

- Å treffe og være sammen med folk. Jeg

mener det er alfa og omega i en prestetjeneste.

Møter med folk på kontoret, møte

med folk ute på bygda. Og det er kanskje det

jeg kommer til å savne mest nå når jeg går av.

Kanskje jeg skulle sikret meg et bord i sentrum

og sittet og snakket med folk der, sier

hun med et flir. Humøret er på topp.

- Det er egentlig det samme som har gjort

at jeg har holdt ut alle disse årene på samme

sted. Kontakten med folk. Det har vært

givende på så mange måter, sier hun og sender

en takk til alle som har støttet henne og

en hilsen til alle som har bakket henne opp i

årenes løp på forskjellig vis. Det har vært

tunge stunder innimellom, men også mye

moro.

- Unner deg hvilen!

- Jeg har fått være med på mye disse årene.

Mye trivelig og flotte opplevelser. Fått nye

venner, vært «husprest» for noen og det kan

jo hende jeg fortsetter med.Tilbakemeldingene

etter at folk fikk vite at jeg skulle slutte

har vært mange. Men en oppsummerte ganske

bra: Det er dumt du skal slutte, men jeg

unner deg hvilen.

- Når du nå slutter, så blir det en periode uten

fast prest her. Hvordan går det tror du

- Jeg er jo mot lekeprester, som du vet.

(Undertegnede er prestevikar. Red. anm.)

For jeg er jo kjempekonservativ på alle

måter slik. Jeg synes det skal være orden på

ting, sier hun og klarer ikke være alvorlig mer

og ler godt. Men så blir hun alvorlig igjen.

- Samtidig så synes jeg at den som skal være

prest skal ha en viss fagutdanning. Dette går

mer på prinsipp enn person. Når det er sagt,

så har jeg likevel utnyttet rått vår egen lekeprest

Tommy her i Eide. Det har så langt jeg

har fått vite, fungert veldig bra med Tommy

som prestevikar i perioder med ferie og

sykemeldinger. Folk kjenner deg jo og vet at

du tar oppgaven alvorlig, sier hun, så prestevikaren

både har lyst til å smile og tørke

tårer. Å kunne få gå en så god skole som

undertegnede har fått gå de siste 17 årene

kan ikke sammenlignes med noen utdanningsinstitusjon.

Her har det vært praksis i

stedet for teori...

Gir seg på topp

- Jeg gir meg på topp. Eller før jeg går ut på

dato. Tror ikke jeg har gjort det til nå, men

det måtte bare bli slik nå. Det er veldig

vemodig selvsagt. Det blir rart når sommeren

har gått, ferietiden er over og ikke skulle

gå tilbake til prestejobben. Men jeg har jo

øvd meg nå i ferien, så vi får håpe det går bra.

Etter 35 år i jobben, skal det bli godt å vite

at man slipper være usikker på hva dagen kan

bringe.

- Jeg er «klar». Å ikke vite hva dagene og

ukene bringer, kan være en tung belastning i

en prestejobb.Tidligere hadde vi jo aldri frisøndager,

nå når jeg slutter hadde vi fast en

søndag fri i måneden og to fridager i uka som

andre folk. Men et eneprestegjeld og embete

betyr jo at jeg har kunnet bestemme selv her

da. Har sjelden sett på klokka og kontortid

når det har stått på som verst, sier embetskvinnen

i Eide. Som ble den siste embetsper-


sonen i Eide. Embetsmennene og kvinnene

er jo utnevnt av Kongen, og det var jo Kari

blitt i sin tid.

Over 2000 døpte

Statistikken til Kari

viser at hun kanskje

har grunn til å være litt

«klar»: Ca. 2100 døpte

i de to prestegjeldene.

1712 konfirmerte i

Eide. Flere hundre

vielser.

- Jeg tror nesten jeg

har lagt hånd på de

fleste i dåp, konfirmasjon

eller vielser her i

Eide. Jeg tror og håper

at alle har følt at jeg

har vært prest for alle.

Det var det jeg skulle

og det var det jeg forsøkte

å være, sier hun.

Likevel skal man ikke stikke under stol at det

har vært litt motsetninger i menigheten.

- Jeg ser at det er en del som ikke har ville

ha hatt noe med meg å gjøre, men det er helt

greit. Det har ikke gjort meg noe, men det er

en del som har hatt det vondt i forskjellige

sammenhenger, for eksempel ved ansettelsen

i 1981. Jeg kan bare avslutningsvis på den

delen si at «En får bruke vette den som har

det».

Det siste dåpsbarnet som sokneprest

ble Isa Abelone Grøtta.

Selv om motstand og stridighet ikke har

tatt så mye på, så har mange tragiske ting

som har skjedd i Eide gjort det.

Mye tragisk

- Vi har hatt perioder her i Eide der

det har skjedd mye tragisk på kort

tid. Vi har mistet ungdommer ved

ulykker, barn likeså, sykdom og andre

trasige ting. Det har blitt mange

dødsbudskap å gå med der familier er

rammet. I mange av disse har jeg

engasjert meg veldig mye. Og da har

klokka og kalenderen gått mange

runder og blader. Oppfølging er viktig

for en prest som jobber på stedet.

Det har blitt mange helger, netter,

dager og uker når sykdom og dødsfall

har rammet. Og det er ikke bare de

nærmeste, men ogsåfamilie for øvrig,

venner og slekt. Konsekvensene er

større enn vi tror, når vi ikke selv er

rammet, sier hun. Mange gode tips til

folk som følger opp familier som er rammet.

Det plutselige dødsfallet er ikke ferdig når

kista har kommet i jorda.Tankene, behovene

fortsetter i mange dager og uker og år etterpå.

Vær der for folk

- Gå på besøk til folk. Man trenger ikke så si

så mye, om overhodet noe. Men bare være

der. Bidra med litt mat. Ærender. Dette er

noe av det jeg har bidratt med og nå i det

siste har flere familier takket for innsatsen

den gang. Det er godt å få høre at det en har

bidratt med, har vært til hjelp. Men det kan vi

alle være om vi bare tenker slik, utfordrer

hun.

Kari blir boende på Eide framover. Men

med 35 000 kroner i folkegave til

Hurtigrutetur, blir det iallfall en ferietur i nær

framtid.

- Jeg blir nå gammelpresten jeg da. Men som

jeg har sagt: Jeg kommer ikke til å si noe eller

gjøre noe på et år. Iallfall ikke som prest. Så

får vi se når den tid kommer hva som skjer.

Prate med folk vil jeg jo ikke slutte med. Man

trenger jo ikke være prest for det, avslutter

Kari prest. På vegne av Menighetsbladet, kolleger

i staben på Eide og veldig, veldig mange

i Eide: Ha en kjempetid som pensjonist!

Den siste konfirmanten til Kari prest ble Silje Helen

Øyen.

- Folket ville ha Kari

Ole Lie var menighetsrådsleder da Kari prest ble

sokneprest i Eide.

Det var ikke bare bare å være kvinnelig prest

for 30 år siden. Da kunne man ikke forvente

å få embetene man søkte seg til. Slik sett var

forutsetningene for Kari prest heller dårlige

generelt sett, men seks år som en god prest

for Eide burde jo telle positivt

Det var i 1981 at Eide prestgjeld ble skilt ut

fra Kvernes prestegjeld og skulle få egen sokneprest.

Kari prest hadde vært residerende

kapellan i Eide i seks år, og folk hadde sett at

hun skjøttet tjenesten sitt veldig bra. Folket

likte henne.

Men i menighetsrådet ville de ikke ha noen

kvinnelig prest.

- Torolv Blomstrøm som var sokneprest i

Kvernes prestegjeld, gikk inn forKari. Han sa

at menighetsrådet måtte gå inn for Kari de

også. Hun var en god prest, men de ville ikke

høre på ham, sier Ole Lie, menighetsrådsleder

i 1981. Som eneste i menighetsrådet gikk han

inn for Kari, mens de andre gikk for de to

mennene som ble satt over henne.

- Kari var kvinne. Det gikk ikke på så mye

annet, visst. Jeg spurte hvor de hadde dette

fra, og da sa de Bibelen. Jeg lurte på hvor i

Bibelen Jeg mener at det går en rød tråd

gjennom hele Det nye testamentet der

kvinnen blir reist opp og kvinnens røst høres

hele tiden. Kvinnen ved brønnen, kvinnene

ved graven og så videre, sier Ole.At kvinnene

på misjonsmarken har de høyeste stillingene,

mente misjonsfolket var noe annet.

Paulus ba vitterlig kvinner om å tie stille i

Bibelen. Men det gikk på at de satt bak i synagogen

og plapret i vei fordi de likevel ikke

hørte så mye av det som mennene holdt på

med framme i synagogen/kirken...

- Jeg forsøkte å forsvare Kari gjennom avisskriverier,

men ikke noe hjalp. Så lenge

Blomstrøm var sjefen i prestegjeldet, var det

greit med Kari. Men når hun skulle bli øverste

sjef i menigheten, da ble det annerledes, sier

Ole.

- Det var nok ikke bare greit å være Kari i

denne tiden. Men hun hadde bred støtte i folket.

Ungdommen gjorde opprør også. - Hvem

skal ta vare på os, spurte de. Kari hadde stått

på for ungdommene og disse sa at om ikke

Kari får bli her, ville de gå mot kristendommen.

Jeg tror dessverre at mye ble ødelagt for

den kristne tro i Eide de månedene dette sto

på for fullt, mener Ole.

- Det falt mange harde ord den gang. En del

ble kalt hedninger og det som verre var. Men

som jeg sa: Tenk om Gud hadde en mening

med dette at Kari skulle hit til Eide Og at

«hedninger», verdslige mennesker, kom til

kirke og inn i menighetsråd - hvorfor skulle

det være noe negativt Dette gjorde jo at de

fikk høre Ordet oftere enn de ville gjort om

de satt hjemme Husk at det står at Guds ord

vender ikke tomt tilbake. Uten dette engasjementet

ville de jo ikke fått høre, sier Ole

engasjert. Og folket sto på for kirka.

Menighetslivet ble et helt annet etter at Kari

var på plass.

- Kari gjorde en kjempejobb den gang og

hun har fått med seg mange gode medarbeidere,

både ansatte i menigheten og frivillige

medhjelpere. Folk kom med i arbeidet for

kirka og folket elsket Kari og var veldig fornøyd

med henne som prest. De holdt henne

nært inn til hjertet sitt som folkets prest, sier

Ole.

- Ungdommene kom til gudstjeneste, og

siden har man jo sett at folk som har flyttet ut

av prestegjeldet mer enn gjerne kommer tilbake

med barna sine for å døpe dem, gifte seg

og så videre. Kari gjorde et stort og sterkt

inntrykk på folk som fremdeles sitter igjen

hos dem. Hun åpnet budskapet om Jesus for

mange, mange flere enn kanskje andre prester

ville klart å gjøre. Det er jeg glad jeg fikk være

med på å få til for 30 år siden, avslutter Ole

Lie.


Folkegave til folkepresten

Hmm... Hva er det menighetsrådets

Harriet Vågen Nerland og Kristian

Brandsæter har pønsket på her

- En folkegave på 35 000 til

tur med Hurtigruta Nei, det

kan ikke være sant...

Det ble en verdig avskjed med Kari prest

30. mai 2010. Med hjelp av Eides store

kjente datter, Elin Gaustad, studiekamerat

og prost Sverre Jansen og mange i menigheten

som ville ta farvel med den folkekjære

presten, ble vår alles Kari prest takket

av med bl.a. en folkegave på kr. 35 000

øremerket til bruk på en tur med Hurtigruten.

Det siste dåpsbarnet er døpt, kommunebordvimpel

sikret... Vi takker Kari

prest for en kjempeinnsats gjennom 35 år!

- Jeg vil gjerne få takke for all oppmerksom

i anledning min avskjedsgudstjeneste.Alle

gode hilsner, gaver

og alt annet, fra store og små:

Takk til alle sammen, hver og en især,

sier sokneprest emerita,

Kari prest.

Støttet Kari fra starten

Jo, det var visst sant likevel... Kari er

rørt og må av med brillene for å

tørke litt tårer...

Elin Gaustad kom og sang for Kari og de som feiret

henne fikk dermed en flott overraskelse. Og

plutselig ble Elin selv overrasket med en sjekk på

10 000 kroner fra Karis ungdomsfond.

Kari prest er best

ingen protest.

Den som står i mot

får bot.

(Aud Halås, 8 år)

Kjære Kari prest.

Vår prest du har vært i 35 år

En ubeskrivelig prest,

Som vi er så heldig å få.

Helt fantastisk.

Alltid full av glede og humor

Når du sprer Guds ord.

Helt fantastisk!

Som Eides prest vi alle har fått

Stor glede av deg som ut til alle når.

Helt fantastisk!

(Helene Magerøy Roaldsøy, 9 år)

Jiiiiiiiihaa... Se hva jeg har fått!!! Kari er tydelig

fornøyd med folkegaven til en folkekjær prest...

Endelig har Kari prest også fått Eide kommunes

bordvimpel. Siden hun ikke har vært ansatt i kommunen,

har hunb aldri t idligere fått den... Ordfører

Arnfinn Storvik sørget for det sammen med kroner

til lommepenger til Hurtigruteturen...

Perfekt vær for en flott avskjed med en avholdt

prest. Sola fra nesten skyfri himmeln, grei temperatur...

og mye folk...

Mor Eide, Ingeborg O. Eide, har fulgt Kari

prests gjerning på nært hold helt siden presten

kom til Eide.

- Jeg har ikke noe annet enn godt å si om

Kari. Jeg har kjent henne siden hun kom hit

som ung jente, sier Ingeborg, mens hun tar en

kaffeslurk. Det er tid for ettermiddagskaffe

på Furutoppen der hun bor. 103 1/2 år gammel,

men med en husk en hver kan misunne

henne. Og klare meninger om blant annet

den nå avgåtte soknepresten i Eide.

- Kari har vært enestående i barnedåp,

vielser og begravelser. Du har jo selv lært

mye av henne, sier Ingeborg og sikter til en

ydmyk prestevikar.

Ingeborg har sett og opplevd Kari i mange

sammenhenger opp gjennom siden 1975,

ikke minst den gang mannen til Ingeborg,

Jakob, døde.

- Hun har bistått mange familier i forbindelse

med dødsfall. Og hun hjalp meg godt da

Jakob døde. Så jeg er veldig takknemlig. Kari

har gjort inntrykk på veldig mange i alle slags

sammenhenger, slår Ingeborg fast. Kari har

vært personlig i det hun har sagt til folk - ikke

minst i de kirkelige handlinger. Inkludert folket,

altså. Ingeborg er full av beundring.

- Hun er personlig i det hun sier. Hun har

vært et medmenneske for meg hele tiden. Så

vi har mistet noe stort i Eide nå når Kari har

gått av. Jeg håper bare at menigheten får tilbake

noe i samme stil når den tid kommer,

avslutter Ingeborg.

Kari prest og Mor Eide - en god del yngre

enn bildet til venstre... Men de har nå jammen

holdt seg godt da...


Utsmykning i Gaustad kapell

Gaustad kapell får ny utsmykning i nær

framtid. Kunstneren Anne Brit Krag har

fått i oppdrag fra kapellet å foreslå glassutsmykning

i de skråstilte vinduene på hver

side av kapellet. Eide menighet har søkt

biskopen om godkjenning av et av alternativene

- som ikke omfatter glassmalerier i

slagvinduene.

Sørheim 40 år!

Jubileumshelg 4. - 5. september

Kantoriguppe i Eide

Forsangertrio under avskjedsgudstjenesten til

Kari prest 30. mai. Nå vil organisten ha med seg

noen litt oftere i forbindelse med gudstjenestene

i Eide.

Det har vært et sterkt ønske i lang tid at

man hadde en forsangergruppe i Eide

menighet til støtte og hjelp til salmesang

og liturgiske innslag i gudstjenesten. Nå

vil organisten dra i gang tilbudet igjen.

- Kantori eller forsangergruppen som

kanskje flere skjønner, starter opp igjen i

Eide kirke til høsten.Tidspunkt for øving

blir tirsdager fra kl.19.00 - 20.30 i Eide

kirke, sier organist Anders Robert

Sandvik.

- Korgruppen vil ha som oppgave å øve

på salmesang, liturgi, bibelske salmer,

mottetter og lignende til bruk i gudstjenester.

Koret vil synge/opptre fra galleriet

i kirken, forteller han. Det vil også bli

jobbet med å skaffe eget antrekk for kantorigruppen

i løpet av høsten.

- Alle som er sang- og musikkinteressert

og som har lyst til å være med å «fargelegge»

gudstjenesten med ord og toner

er hjertelig velkommen til å delta. Jeg

håper mange melder sin interesse, og da

har vi flere å spille på om noen ikke har

tid de søndagene gruppa skal i aksjon,

avslutter Anders Robert.

For spørsmål: Ta gjerne kontakt med

organist Anders Robert Sandvik på tlf.

951 46 581 eller send en mail til

organist@eideprestegjeld.no

Sørheim leirsted feirer i år sitt 40-årsjubileum.

I den forbindelse inviteres alle interesserte

til jubileet som blir den 4. september

med mulighet for overnatting til den 5.

september. Mange har vært innom dørene

på Sørheim i årenes løp og vårt ønske er at

flest mulig av «gamle» og «nye» leirdeltakere

ønsker å ta seg en tur til Sørheim

denne dagen. Det blir god tid til mimring

og sosialt samvær, trivsel er et nøkkelord

på Sørheim. Arrangementet starter kl.

14 med velkomst, kaffe og noen hilsninger.

det blir anledning til å se seg rundt, både

inne og ute før festmiddagen starter kl. 16.

Festsamvær med tale, sang, bildeframvisning

og kaffe starter kl. 18. Blant andre vil

misjonssekretærene Andre Sætre og

Gudmund Eikrem. Det blir anledning til å

komme med hilsninger, både fra unge og

eldre. Sørheim treger også ei god jubileumsgave.

det er mye oppussing som står

for tur. Soverommene trenger et løft, i tillegg

til at det hadde vært ønskelig med et

handicaptoalett. Ev. spørsmål eller andre

innspill - henvedelse til Marit O Seljehaug

eller Terje Henden.

Karin Smenes

Leirer for familier og voksne

Vi vil minne om mulighetene til å dra på leir

sammen med hele familien eller bare de voksne:

Frænabu: Familieleir 3.-5.sept.

Solhøgda (Ålvundfjord): Fjell-leir for voksne 5.-8. august.

Det Norske Misjonsselskap arrangerer

FERIEDAGER

i naturskjønne omgivelser og trivelig miljø 12. - 15. august 2010

på Phillipshaugen misjonssenter, Øksendal

KAN DET VÆRE NOE FOR DEG

Misjonær Johanne Leinebø

skal ha bibeltimer under mottoet:

«GÅ DERFOR...».

Etter mange års tjeneste på

Madagaskar har hun også

mye å fortelle fra sitt arbeid i

bushen, blant annet fra arbeidet

med å oversette deler av

bibelen til et stammespråk på

Madagaskar og mye annet.

Det blir også mye interessant, for både

kvinne og mann, i kulturinnslagene fra vårt

eget område. Dette vil blant andre Målfrid

Nordhaug og Gerd Harnes ta seg av.

Søndag 15. august blir det gudstjeneste på

PHILLIPSHAUGEN (det er ikke gudstjeneste

i Øksendal kyrkje den dagen). Forøvrig et

allsidig program. Har du ikke anledning til å

være med hele tiden, er du velkommen på

dagsbesøk. Det blir anledning til å kjøpe mat.

Middag bestilles helst dagen før.

DU ER VELKOMMEN til avkobling og tilkobling,

hvile og sosialt samvær på feriedagene.

Flere opplysninger får du ved å kontakte

Hedvig Sørvik, tlf. 71 25 25 46/951 04

282


DØPTE

Kvernes sokn:

18.04 Storm Høgseth Aakvik

30.05 Imre Brandstad Øksenvåg

20.06 Vilde Holvik Ressem

Kornstad sokn

21.03 Elias Nes Avset

Bendik Elias Smenes Mork

06.06 Mia Grønlie

Thorvald Rotlid Seljehaug

Bremsnes sokn

28.03 Jana Borsay Engvik

Live Johanne Fevåg

Leon André Bullgård Alnes

11.04 Sivert Folland

23.05 Oskar Edvin Öhlund

Even Røsand Helset

Edvard Hendbukt Norgren

Charlotte Råke Otterlei

13.06 Astri Elise Strand Gustad

Olav Magnus Hoset

Oline Fladset

Eide sokn

01.04 Ada Strand Eide

Julianne Ugelstad Klavenes

04.04 Ane Emilie Skare-Hjelen

18.04 Andreas Sæternes Smørholm

13.05 Isac Rødal Mahle

Erling Bolli Mekvik

Melvin Gundersen Visnes

23.05 Victoria Silseth Aspen

Torbjørn Nøsen Bolli

Emma Emilie Bergseth Haukås

Leon Holm-Sandnes

Bjørn Kristian Langnes

Storm Alexander Mittet

30.05 Tomine Elida Gjengstø

Isa Abelone Grøtta

06.06 Erik Krakeli Silnes

13.06 Nickolai Halaas Tangen

27.06 Selma Sortvik-Røsæg

04.07 Trond Erlend Krakeli

VIGDE

Kvernes sokn

22.05 Regine Bareksten Mork og

Eirik Jørgensen

Bremsnes sokn

19.05 Gunn Helen Hoel og

Harald Bjørn Hasseløsæter

04.06 Carmeniza Vieira De Jesus og

Anders Erling Honningsø

Eide sokn

31.12 Astrid Vassgård Vestnes og

Arve Eikrem

Araceli Ørgesvik og Thor Ausdal

DØDE

Kornstad sokn

10.03 Adelheid Jørgensen f. 1919

09.05 Sofie Amalie Fikkan f. 1921

Bremsnes sokn

07.03 Albert Herold Kristiansen f. 1927

18.03 Ingrid Kristine Kruse f. 1925

24.03 Egil Arnfinn Uran f. 1945

28.03 Karoline Langbakk f. 1918

07.04 Ivar Marius Brandstad f. 1924

15.04 Samuel Gunnar Lysø f. 1918

08.05 Marie O. Dyrset f. 1920

10.05 Jenny Oliva Øksenvåg f.1920

27.05 Kåre Hestvik f. 1927

09.06 Kirsten Else Hendnes f. 1929

Eide sokn

18.03 Aslaug Nelly Røvik f 1931

15.04 John Martin Ugelstad f 1921

23.05 Konstanse Margrete Ørgesvik f 1927

24.05 Tobias Malmedal Nerland f.2000

25.05 Thea Dyrhaug f.1926

28.05 Sverre Arvid Naas f.1950

31.05 Egil O. Eide f. 1931

11.06 Jan Magne Storvik f.1951

20.06 Ottar Malvin Vetvik f.1926

Ny rekord for sommerkonsertene

Geir Morten Karlsen, Ruth

Elin Mork, Simon Kongshaug,

Bjarne Stormo og

Bjørn Inge Gaupset sørget

for en solid rekord for sommerkonsertene

i Kvernes

kirke. 300 tok turen denne

flotte kvelden og for en flott

konsert disse fikk høre. Og

gruppa har allerede booket

seg inn til 30. juni 2011!

Vi kan også anbefale de

andre sommerkonsertene

som vår eminente organist

Chris har fått i stand. Ta

turen dit! Se programmet

annet sted i bladet!

Nytt Alphakurs starter til høsten

Interessen og engasjementet for alphakurs

har vært stor på Averøya. Derfor

har det vært arrangert mange kurs.

Nå planlegges det helt nytt kurs som

skal starte i september. Tema for kurset

er «EN UTFORDRENDE LIVS-

STIL», og kurset er åpent for alle

interesserte.

Påmelding til:

Eivind Ingeborgvik (90950559)

Marit Smistad (48022450)

Helen Reiten (99163393)

Averøy ungdomsklubb utvider givertjenesten

Ungdomsklubbens virksomhet har økt i

omfang. Styret innser at stadig nye og nøkkelviktige

tjenester må kjøpes. Det gjelder planlegging,

ledelse og oppfølging med aktivitetene,

besøk av ressurspersoner til fellessamlingen og

opplæring av ungdomsledere.

Vi håper at flere vil bli med i en fast givertjeneste

og slik være med på å utvikle AUK. Du

bestemmer selv beløp og hvor ofte.

Å investere i ungdom

gir god avkastning!

Du kan kontakte banken direkte for en

AvtaleGiro til AUK givertjeneste.

Givertjenestens kontonr

3931 62 38673

Ønsker du nærmere informasjon kan du ta

kontakt med Eva Mari Henden, tlf : 98808919

eller e-post: emhenden@c2i.net

Ungdomsarbeider Ruben Fylling presenterte til og med

en verdenspremiere 5. februar i år: Utbryting fra BÅDE

tvangstrøye og sekk med gjennomgående magebelte

som holdes av to frivillige... Utrolig!


Stenging av kirker i Averøy

Vi er veldig glade for å slippe stenging av

kirker.

Vedtaket om stenging ble gjort med tungt

hjerte av Kirkelig fellesråd i Averøy. Men

med et underskudd i regnskapet i 2009 på

vel 300 000 og med et budsjett for 2010

som viste manglende dekning på flere hundre

tusen, måtte noe gjøres.

Kommunestyret bevilget 200 000 kr ekstra

til kirkene i Averøy på møtet i mai. Det

gjør at vi slipper å stenge kirkene. Men fortatt

må det drives på sparebluss for å greie

å holde budsjettet dette året.

Budsjettet ble gjennomgått og flere

endringer ble gjort.

Fellesrådet foreslo en økning av festeavgiften

til 60 kr pr. grav pr. år, en økning som

ble vedtatt i kommunestyret i mai. Det ble

skåret ned på stillinger. Innleie er redusert

til et minimum. Det går blant annet ut over

klipping på gravstedene. Når en ikke kan

Kvernes kirke

vender mot øst

Under avslutningsgudstjenesten

kom jeg i skade for å si

noe om at Kvernes kirke ikke

er bygget med alteret helt rett

mot øst. Det er feil, for

Kvernes kirke, både stavkirka

og nykirka, ligger med alteret

vendt rett mot øst, slik kirkene

etter tradisjonen skal -

og er her på Averøya. Slik at

vi vender oss mot det store

symbolet for oppstandelsen:

soloppgangen. Derfor vender

også ofte presten seg mot

alteret og øst/soloppgangen

når vi ber til Gud.

Soloppgangen som kan

minne oss om både Jesu oppstandelse

og vår egen oppstandelse.

Hilsen Kjell Bjørka

Kvernes kirke

Det kan være kjekt å kunne

låne nødvendig utstyr når en

er en tur innom gravstedet

for å stelle på gravene. Nå er

det satt opp to «redskapstavler»

hvor besøkende kan

finne vannkanner, små redskaper

til bruk ved planting,

- her skal det også være sakser

og blomstervaser som

kan benyttes.

Sommerkonserter i

Kvernes kirke

15. juli: Marta Balstad Waske, sang;

Chris Clifton, klaver

29. juli: Orgelkonsert v/Chris Clifton,

12. august: Margaret Rensvik, klaver

Klippen er åpen en time før og etter

konsertene med kaffe, bakels og utstillinger.

leie inn sommervikarer,

blir

det umulig å slå

graset til rett

tid.

Folland gravsted

er under

prosjektering.

Bevilgning på

300 000 er satt

av. Det blir for

lite til opparbeiding

av gravstedet.

Mye dugnad foregår på kirkene. Kornstad

kirke ble malt på dugnad i 2008. Høsten

2009 startet maling av Bremsnes kirke. Nå

males resten av Bremsnes kirke. Innkjøp av

maling er det eneste som fellesrådet

bidrar med.

Parkeringsplassen ved Kvernes kirke har

vært for liten. For flere år siden ble det

ordnet med grunn

slik at plassen kunne

utvides. Men det har

vært bare på papiret.

Den dårlige økonomien

i fellesrådet har

gjort at vi ikke har

kunnet opparbeide

plassen. Ildsjeler i

Kvernes menighetsråd

har stått på og

ikke gitt opp.

«Klippen» og parkeringsplassen

ved

Kvernes kirke viser

hva som går med

stor dugnadsinnsats.

Blomstervasene er tiltenkt

de som kommer langveis fra

og er innom bare en enkelt

gang.

Materialene er minnegave i

forbindelse med Maurits

Stormos bortgang. Arbeidet

er utført på dugnad. Jens

Skarseth har stått for snekringen,

Arne Mokkelbost og

Per Stakvik har sørget for

monteringen.

Tavlene skal beises

i en naturvennlig

farge. Nå

håper menighetsrådet

dette

vil bli til nytte og

glede for alle

som har en grav

å stelle. Det forutsettes

at alt

Kornstad kirke

Bremsnes kirke

Averøy kirkelige fellesråd vil takke alle

dere som har støttet og fortsatt støtter

opp om kirkene.

Fellesrådet vil også takke kirkeverge Leif

Helge Seljehaug og hans stab som står på.

Vi har meget dyktige og kreative ansatte.

Dere gjør en flott jobb.Vi er glade for at

dere fortsatt står på til tross for innsparinger.

Oddvei Raanes

Leder for Kirkelig fellesråd i Averøy

«Redskapstavler» til Kvernes gravsted

På bildet ser vi

Per Stakvik og

Jens Skarset som

er i ferd med å

legge stein på

taket.

blir satt på plass igjen etter bruk.

Menighetsrådet takker hjertelig alle

som har bidratt til å få satt opp de to

redskapstavlene.

Bjørg Bergem


Vi går til kirken

11. juli - 7. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 16,24-27

Kornstad kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Edel Jonasdatter. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste i Eide.


15. juli - Torsdag:

Kvernes kirke kl. 20.00

Sommerkonsert v/Marta Balstad Waske,

sang, Chris Clifton, klaver. Kollekt


18. juli - 8. s. e. pinse

Prekentekst: Jes 49,13-16

Averøy

Ingen gudstjeneste i Averøy

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Nattverd. Kirkebakkekaffe.


25. juli - 9. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 7,21-29

Kvernes stavkirke kl. 11.00

Olsokmesse v/Edel Jonasdatter. Dåp.

Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Ofring. Kirkebakkekaffe.


29. juli - Torsdag

Kvernes kirke kl. 20.00

Sommerkonsert v/Chris Clifton. Kollekt


01. aug. - 10. s. e. pinse

Prekentekst: Luk 12,42-48

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer til

NMS

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/Edel Jonasdatter. Ofring.

Kirkebakkekaffe.


08. aug. - 11. s. e. pinse

Prekentekst: Joh 6,66-69

Langøy kapell kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Nattverd. Kirkebakkekaffe.


12. august - Torsdag

Kvernes kirke kl. 20.00

Sommerkonsert v/Margaret Rensvik, klaver

og Chris Clifton klaverduett. Kollekt.


15. aug. - 12. s. e. pinse

Prekentekst: Sal 32,1-5

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/T. Stormo. 50-årskonfirmantjubileum.

Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste.


22. aug. - 13. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 12, 33-37

Småbåthavna Kvernes kl. 12.00:

Friluftsgudstjeneste v/Carina Møller. Dåp.

Offer.

Gaustad kapell kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Ofring. Kirkebakkekaffe.


29. aug. - 14. s. e. pinse

Prekentekst: Matt 5,38-42

Bremsnes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/Carina Møller 50-årskonfirmantjubileum.

Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Ofring. Kirkebakkekaffe.


05. sept. - 15. s. e. pinse

Prekentekst: Joh 5,1-15

Kvernes kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/prestevikar T. Stormo. 50-

årskonfirmantjubileum. Offer.

Eide: Ingen gudstjeneste.


12. sept. - 16. s. e. pinse

Prekentekst: Luk 10,38-42

Bremsnes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste med høsttakkefest v/Carina

Møller. Speiderne deltar. Offer.

Kvernes stavkirke kl.

- Kulturminnedagen -

Gudstjeneste v/Carina Møller. Tema:

«Nytt liv i gamle bygg»

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Nattverd. Kirkebakkekaffe.


19. sept. - 17. s. e. pinse

Prekentekst: Luk 7,11-17

Kornstad kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller.

Presentasjon av årets konfirmanter. Offer.

Bremsnes kirke kl. 19.30

Gudstjeneste v/Carina Møller. Presentasjon

av årets konfirmanter. Offer.

Eide kirke kl. 11.00

Høymesse v/prestevikar T. Stormo.

Ofring. Kirkebakkekaffe.


26. sept. - 18. s. e. pinse

Prekentekst: Joh 8,31-36

Kvernes kirke kl. 11.00:

Gudstjeneste v/Carina Møller. Presentasjon

av årets konfirmanter. Offer til

Averøy ungdomsklubb.

Eide kirke kl. 11.00

Gudstjeneste v/prestevikar T. Stormo.

Presentasjon av konfirmantene 2010-2011.

Ofring. Kirkebakkekaffe.

Menighetsbladet på nett

Menighetsbladet du holder i hånden er

delvis i farger, delvis i svart/hvitt. Bladet

er likevel laget i fullfarge - slik at alle

som får dette på mail eller laster det

ned fra nettet, får et blad med farger

på alle sider. Sjekk

www.menighetsblad.no eller

www.eideprestegjeld.no

Bedehusspalten

Juli:

Fredag 30. juli kl. 19.00

Kjønnøy bedehus

Olsoksamling

August:

Søndag 1. august kl. 16.00

Averøystevne i Henda bedehus

Arr. Indremisjonen. VELKOMMEN

fra fjærn og nær!

NLM

• 17. - 22. august

Misjonær Asbjørn Vegge holder møter

på Averøy, blant annet på Kårvåg-stevnet.

Kårvåg bedehus

• Fredag 20. august kl. 19.30:

Kårvågstevnet

Sang og delekveld

• Søndag 22. august kl. 15.00:

Festmøte.

September:

DISM

Sørheim 4. september

Jubileumsfeiring på Sørheim.

I tillegg må man følge med i TKs distriktsnytt

for flere arrangementer.


Har satt pris på tiden

på Averøy

- Vi har mange positive minner fra vår tid på

Averøy. Det er mange mennesker og sosiale

sammenhenger vi kommer til å savne dypt

fra tiden vår her på øya, sier Gudrun og Kjell

Bjørka. Menighetsbladet er innom en god

uke før de setter seg i bilen og setter kursen

nedover til Krødsherrad, mellom Hønefoss

og Hallingdal, der huset deres står og venter.

• Tommy Stormo

Da Kjell kom til Averøy hadde han allerede

hatt mange interessante jobber.

- Jeg har tatt tre utdanninger i løpet av livet.

Så før jeg ble prest, så hadde jeg vært rektor

i folkehøgskolen, amanuensis i spesialpedagogikk,

forsker på universitetet, familieterapeut

og PP-rådgiver, forteller han.

Liker utfordringer

- Jeg liker utfordringer. Og soknepreststillingen

på Averøy var jo første og kanskje eneste

gang jeg var fast tilsatt sokneprest i min

karriere og jeg håper folk har satt pris på det

som har blitt gjort og forsøkt gjort fra min

side, sier Kjell Bjørka. Sammen med kona

Gudrun har de deltatt i mange sammenhenger

over hele øya på smått og stort.

- Vi ble tatt veldig godt imot på Averøy, i alle

sammenhenger vi kom med i. Det har vært

flott og vi takker alle for det. Vi har fått

mange fine samtaler med folk over alt, sier

Kjell.

Allsidig

Seniordans,

gudstjenester,

misjonsforeninger,

fjellturer...

Sammenhengene er

mange der man har kunne

treffe på presteparet.

- Det er vemodig at alt

dette når er over. Men slik er

livet, slår Gudrun fast.

Sammen og hver for seg har de truffet folk i

alle aldre og gjerne pratet med barn, ungdom

som eldre. Ja, det er vel en del familier i

Uff, så trist... På vei ut av

prestegården på Kvernes...

«omgangskretsen» som har opplevd at presteparet

gjerne deltok i både alvor og moro.

Forskjellige aldersgrupper

- Vi har fått være sammen med forskjellige

aldersgrupper, og det er vi takknemlige for.

Det har vært fint å kunne delta i et vidt register

av sosiale sammenhenger med ulike mennesker,

fra kortspill, dans og leik til personlige

samtaler og nære relasjoner. Det har vært

sosialt og trivelig, sier Gudrun.

- Hva har vært det faglige gode du Kjell har

opplevd på Averøy Og hva har ikke gått slik

du hadde håpet

Kjell tenker seg litt om.

- For å ta det siste først, så hadde jeg håpet

å få til mer menighetsvekst ved å involvere

folket i gudstjenesten i større grad enn jeg

kanskje klarte få til. Det startet ganske bra de

første par årene, med 25 prosent menighetsvekst,

men siden har det ikke helt fungert.

Det synes jeg er veldig synd, slår han fast.

Møtet med pårørende

- Møtet med pårørende i forbindelse med

dåp, vigsel og begravelser har jo også vært

både flott og sterkt. Jeg har satt stor pris på

det. Jeg, eller vi begge, har opplevd stor åpenhet

på øya. Et bilde på dette er private veier.

Private veier har ofte bommer, men her på

Averøy har det vært åpne veier selv der det

har vært private veier. Den åpenheten håper

jeg folk tar vare på videre, sier Kjell. Folk med

godt humør er viktig.

Nei, da...Tjenesten er over på

Averøy og nye oppgaver venter

et annet sted i landet...

Direkte væremåte

- Hva med den direkte

væremåten til pekaillene

Dette er kanskje

uvanlig for en sørlending,

en folkegruppe

som går litt rundt grøten

før de kommer til

poenget

Gudrun ler godt.

- Å rive kjeft er jo en

sport hos oss i

Krødsherad, så det har

ikke vært noe problem,

heller tvert

imot. Men det er kanskje en del på Østlandet

og Sørlandet som ikke forstår den direkte

praten, men for min del har dette vært flott

og ikke tatt ille opp, flirer hun.

- Må bare si meg enig med Gudrun i det.

Det er herlig at det er rett på sak. Kall en

spade for en spade. Jeg har ikke opplevd

dette som noe negativt eller blitt tråkket på

tærne på noen måte. Det ligger mye humor i

denne direkte måten å kommunisere på, sier

Kjell med et smil.

- Hva skal du gjøre framover

Skriving og tilrettelegging av studium

- Det blir hovedsakelig to ting i nær framtid.

For det første får jeg bedre tid til å skrive og

for det andre så holder jeg på med å bygge

opp et studium, et kurs på Blindern i samarbeid

med et par andre karer ved Misjonshøgskolen

i Stavanger og Universitetet i Oslo.

Dette går på det som har opptatt meg de

siste årene, med hvordan menighetene kan ta

i mot mennesker med muslimsk tro på en

best mulig måte. Så det blir litt pendling inn

til Oslo og til Stavanger med dette, sier han.

Prestekjolen blir vel heller ikke hengt helt

bort.Tankene har gått til Sjømannskirka, men

enn så lenge blir det gjennom AFP-ordningen

at pengene til livets opphold vil komme.

- Vi reiser til et fint sted der nede ved

Krødsherad. Men vi forlater et finere sted

her på Averøy. Med fjell og fjord her på

Kvernes, med yttersida med sjø og fugleliv...

Fuglefjellet på Honningsøya har jo vært et

yndet fotosted for meg, uværsdager ved

Atlanterhavsveien eller en fin sommerdag i

Sveggesundet, det har vært mange flotte

stunder. Dere er heldige som får bo videre

her oppe, avslutter Kjell og Gudrun.

Gudrun og Kjell Bjørka har nå forlatt

Averøy. Sikkert ikke for godt, for besøk er de

allerede oppfordret fra mange kanter om å

komme tilbake på, men jobben er nå gjort på

Averøy. Menighetsbladet takker for innsatsen

på vegne av alle som hadde med dem å gjøre.

Og vi ønsker dem lykke til videre i livet, som

helt sikkert ikke blir et stillesittende liv

innendørs...


Kjell takket av

B

Siste gudstjeneste i Kvernes kirke for sokneprest Kjell

Bjørka.

Klippen var breddfull av folk som ville si farvel

til Kjell og Gudrun Bjørka.

• Tommy Stormo

Prost Sverre

Jansen takket på

vegne av prostiet

og bispedømmet

for innsatsen

som Kjell

hadde lagt ned

de siste 6 årene.

- Kjell har vært

en engasjert mann. Han har tatt vare på menigheten

og sørget for liv og kraft slik at den kunne leve.

Bygge menighet har vært hans prosjekt. Det er viktig

i dag for alle menigheter, slo Jansen fast.

Globetrotteren

- Vi kjenner Kjell som mye. Presten og menighetsbyggeren,

men også globetrotteren med kåserier

og lysbilder fra fjerne himmelstrøk, der han har

truffet andre kristne og døpt personer på kjøkkenet

i Iran og så videre. Forfatteren Kjell. Og Kjell er

en som har åpnet Guds rike på samme måte som

faren som tok i mot den fortapte sønn. Dette har

vært Kjells evangelium mens han har vært her: Gud

står med åpne

armer og tar

imot oss, sa

Jansen blant

annet.

Ordfører Jarle

Haga var selvsagt

på plass.

- Selv om vi har statskirkeordning i

Norge har kommuner og kirke mange

treffpunkter.Vi er helt avhengig av å ha et

velfungerende samarbeid, om oppgavene

skal fungere etter intensjonene. Det har

aldri vært likegyldig hvordan kirkens utøvere

har agert i et lokalsamfunn som

Averøy. Derfor er det også med spenning

vi møter nye prester når det av og til er

skifte. Du Kjell kom med en spesiell og

spennende bakgrunn, med fortid fra et

annet yrke, før du tok utdanning som

førte deg inn i prestegjerningen. En slik

fortid kan være en god plattform å ha i

møtet og i forståelsen av mennesker, sa

blant annet ordføreren.

- Det er også viktig at kirkens folk oppfattes

å være til for folket.At man blir en

del av lokalsamfunnet, og at en kanskje er

engasjert i det som rører seg også utenfor

kirkeveggene, sa ordfører Haga, og

siktet blant annet til fotointeressen og

bruken av naturen som presteparet

har gjort.

- Resultatet av din fotointeresse

har åpnet øynene for

oss som bor her for hvilken

kvalitet og hvilket mangfold

naturen byr på her rett

utenfor stuedøra vår. Du og

Gudrun har fått bo på selveste

stoltheten vår på

Averøy: Kulturstedet

Kvernes og jeg håper dere

fikk gode år her. Averøy

kommune vil takke deg for

innsatsen du har lagt ned gjennom din

gjerning i lokalsamfunnet vårt. Lykke til

videre i den nye fasen i livet ditt, avsluttet

ordfører Haga og overrakte en blomsterbukett.

- Takk for de fine ord og blomster. Det

har vært fint å få bo her. En rik og spennende

kommune. Ikke rik på penger, men

kultur og natur. Og åpenheten i kulturen

har gjort at vi har blitt tatt godt i mot,

takket Kjell.

Flere hadde mye å takke Gudrun og Kjell

for. Vi kan nevne Marit Leithaug som takket

for spennende skattejakt i Matteusevangeliet

i prestegården, Inger Volden

takket på

vegne av

seg selv

som nylig

hadde blitt

alene da

Returadresse:

Menighetsbladet i Eide og Kvernes

Postboks 18, 6530 Averøy

presteparet kom til

Averøy og ble på

mange måter en

god støtte, blant

annet gjennom seniordansen

som til og

med har vært i

prestegården og danset, fra folk som

takket Gudrun for mye latter og god

kake i misjonsforeningen, Fellesrådet

og menighetsrådene hadde et flott

maleri fra Øksenvågen til Kjell og

Gudrun.

- Vi vet at dere har mange bilder

hjemme, men vi håper dere kan få

plass til et minne om oss her oppe

med dette. Begge to har betydd mye

for oss. Kjell har favnet bredt i sin tjeneste,

vært overalt og vært Kjell. Du

har vært løsningsorientert, og deltatt

rundt om i bygdene på det meste, sa

blant annet Marianne Nørgaard Aae.

Og Kjell kunne ikke annet enn si:

- Takk for alle gode ord!

Kateket Edgar Bostrøm hadde gaver til Kjell,

som nå enklere kan markere at han er

prest: Med en t-skjorte med «prestekrage».

I tillegg fikk han også en caps med «prestekrage».

More magazines by this user
Similar magazines