22.01.2015 Views

Jens Binder Jensen

Jens Binder Jensen

Jens Binder Jensen

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Effektiv kommunal kontraktstyring –

erfaringer og muligheder på vejområdet

Erfaringer med vejkontrakter

Jens Chr. Binder


Erfaringer med vejkontrakter

Udfordringer for mange kommuner i dag

• Problem med kvalitet af vejbelægninger og

vejenes udstyr

• Begrænsede økonomiske midler, der ikke

rækker til optimal forebyggende vedligehold

• Forøget trafikbelastning af vejene

• Større fokus på kvalitet og effektivitet

• Ressourcer og kompetencer til effektiv

kontraktstyring


Erfaringer med vejkontrakter

Hvad skal der til for at opnå ”Effektiv kommunal

kontraktstyring”

• Målsat kvalitet - serviceniveau

• Registrering af vejanlæg (mængder)

• Faglig kvalitetsvurdering / tilstandsvurdering

• Borger- og brugertilfredshed

• Organisering / kompetencer

• Udbudsstrategi

• Udbudsform / samarbejdsform

• Kvalitetsbeskrivelse / planlægningsværktøj

• Hensigtsmæssig prisaftale

• Kvalificerede entreprenører, fagligt og

samarbejdsmæssigt

• Evaluering og udvikling


Aftaleformer

Traditionelle aftaleformer

• Løbende reparationer udføres af kommunens

egen driftsafdeling inden for budgetramme

• Årligt udbud af slidlagsarbejder på udvalgte

strækninger

• Flerårig kontrakt/udbud om vedligeholdelse af

asfaltbelægninger, delvis på tilstandskrav


Aftaleformer

Udbud af rammeaftaler

• Flerårig kontrakt

• Enhedspriser på forskellige reparationsarbejder,

forstærkninger og slidlag

• Forvaltningen udpeger hvilke reparationer, der

skal udføres, evt. i samarbejde med entreprenør

Kommentarer

• Flerårig kontrakt kan give større

konkurrencekraft (max. 4 år)

• Giver mulighed for at udnytte entreprenørens

kompetence i reparationsmetoder


Aftaleformer

Hvad er en funktionskontrakt

• Opgaven er defineret gennem funktionskrav og

tilstandskrav

• Omfatter asfaltbelægninger og:

− Afvandingsanlæg

− Afstribning

− Andre driftsopgaver

• Udføreren har ansvaret for udførelsen

• Udføreren vælger metoder og materialer (med

evt. begrænsninger)

• Lang kontraktperiode (12 – 16 år)

• Fast aftaleforhold (fast pris pr. år).

• Forvaltningen har mindre indflydelse


Aftaleformer

Funktionskontrakt - kvalitetskrav

• Skadespoint, lokalt og gennemsnit for vejklassen

• Tilstandskrav vedrørende jævnhed og huller.

• Tilstandskrav i forhold til afvandingsfunktion

(rendestensbrønde, rabatter)

• Særlige krav til nye, fulddækkende belægninger

• Tilstandskrav i forhold til kantstenslysning

• Krav til tilsyn med opgravninger

• Tilstand ved kontraktens udløb

• Handlingsplan for udførelse af fulddækkende

belægninger


Erfaringer med vejkontrakter

Funktionskontrakter

Fordele:

• garanti for at vejene vedligeholdes gennem hele

kontraktperioden til et fastsat kvalitetsniveau

• fast prisaftale

• økonomisk fordel ved optimering gennem

forebyggende vedligeholdelse

• kvalitetsmæssigt løft ved efterslæb

• nye metoder og materialer kan udvikles

• entreprenøren gives bedre mulighed for at

udnytte sine ressourcer

• mindre ressourcekrævende (mandskabsmæssigt)

for vejforvaltningen


Erfaringer med vejkontrakter

Funktionskontrakter

”Ulemper” – konsekvenser:

• kommunen har mindre indflydelse

• ingen mulighed for økonomisk tilpasning /

besparelse

• ingen fordel for kommunen ved udvikling af nye,

billigere metoder

• mindre egnet i city-områder, hvor der foretages

ændringer i vejanlæg og hyppige opgravninger

• udgifter til nødvendige følgearbejder,

eksempelvis fortovsarbejder


Erfaringer med vejkontrakter

Partneringaftaler

Kendetegner partnering:

• fælles formål og succeskriterier

• loyalitet, tillid, respekt og åbenhed

• videndeling

• kommunen har indflydelse og medansvar

• bedste løsning opnås gennem udnyttelse af

viden og kompetence fra bygherre, rådgiver og

udfører

• faste enhedspriser, mulighed for tillægsaftaler

• faste spilleregler

• incitamentsordninger til fremme af optimeringer

• evaluering og opfølgning på samarbejdsform

• medarbejderinvolvering – ejerskab

• tilfredse partnere


Erfaringer med vejkontrakter

Partneringaftale

Fordele:

• udnytte asfaltentreprenørens kompetence

• entreprenøren har principielt ansvaret for

opretholdelse af en bestemt kvalitet

• kommunen har indflydelse gennem valg af

løsninger + årlig økonomisk ramme

• mulighed for økonomisk gevinst ved fremtidigt

faldende prisniveau (og modsat)

• justeringer i kvalitetsniveau/økonomi mulig

• kommunen kan have fordel af ny teknologi

• mulighed for tilpasninger til andre

arbejder/ændringer i vejanlæg

• mulighed for økonomisk fordel ved mindre

risikotillæg og løbende behovsbestemt

vedligehold


Erfaringer med vejkontrakter

Partneringaftale

Fordele (fortsat):

• omfang af nødvendige følgearbejder kan styres

”Ulemper” – konsekvenser:

• kommunen har medansvar

• usikkerhed om økonomi (omfang og prisniveau)

• mindre incitament for entreprenøren til

økonomisk optimering

• forebyggende vedligeholdelse betales i takt med

udførelsen

• kontraktperiode max. 5 - 6 år

• større ressourceforbrug ( mandskabsmæssigt)

hos forvaltningen

• problematisk hvis priser er for lave


Erfaringer med vejkontrakter

Indsatsområder

• Sikre tilstrækkelig økonomi til vedligeholdelse af

veje

• Bedre værktøjer til bestemmelse og

præsentation af nødvendig vejvedligeholdelse

• Prioritering og definition af serviceniveau og

kvalitetsstandard for vejanlæg

• Videreudvikling af partneringaftaler og

funktionskontrakter

• Sikre tilstrækkelig kompetence og kapacitet

fremover indenfor drift og vedligeholdelse

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!