Views
3 years ago

Se ferdigmelding for prosjektet - Statsbygg

Se ferdigmelding for prosjektet - Statsbygg

historikk / BYGGESAKENS

historikk / BYGGESAKENS GANG Stortingets vedtak om å flytte Rikshospitalet til Gaustad resulterte i at det sommeren 2000 sto et splitter nytt hospital reist på nabotomten til anlegget for preklinisk utdanning av medisinere. Året før hadde den prekliniske utdanningen av tannleger flyttet til Gaustad. Dette resulterte i en nærhet mellom klinikk og preklinikk som snart viste seg å gi synergier som for alvor skulle sette flere av miljøene på kartet som ledende forskningsenheter så vel i et nasjonalt som internasjonalt perspektiv. I 2002 vant en forskningsgruppe på Gaustad konkurransen om tildeling av et Senter for fremragende forskning innen området Medisin og Helsegrupper. Senteret, som fikk navnet Center for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN), var et samarbeide mellom Universitetet i Oslo (UiO) og Rikshospitalet. På nordisk nivå ble det høsten 2003 utlyst en konkurranse om Nordic Center of Excelence in Molekular Medicine. Tre sentre ble utpekt og ett av dem ble lagt til Gaustad. De biomedisinske miljøene på Gaustad har også vist seg konkurransedyktige på europeisk nivå. Et stort antall forskningsprosjekter innen EUs rammeprogrammer er koordinert fra Gaustad og fra CMBN spesielt. Gaustad-miljøenes suksess i konkurransen om Nordic Center of Excellence var avgjørende for at UiO fikk i oppdrag å etablere en EMBL-node. EMBL (European Molecular Biology Laboratory) er en av Europas ledende forskningsinstitusjoner. En tilknytning til denne har fremmet internasjonal rekruttering til UiO så vel som å ha høynet kvaliteten på den biomedisinske forskningen. For å kunne ta ut hele potensialet til dette samarbeidet mellom universitetet og Rikshospitalet ble det raskt et sterkt ønske om å kunne samlokalisere virksomheten. Dette ville ikke kunne realiseres uten tilgang til nye areal. Sentralt i moderne biomedisinsk forskning er tilgang på en velfungerende dyrestall, med etablerte fasiliteter for transgen museproduksjon, som tilfredsstiller internasjonale krav. Det hadde i lang tid vært arbeidet med en oppgradering av den eksisterende dyrestallen i Domus Medica uten at det hadde blitt realisert. Dette berodde delvis på manglende finansiering. Bygging av dyrestall er særdeles kostnadskrevende og utfordrende å gjennomføre i allerede eksisterende lokaler der det er full drift. Det ble derfor klart at skulle man kunne få etablert en moderne dyrestall, som tilfredsstiller internasjonale krav og regler til oppstalling av forsøksdyr, ville veien måtte gå om et nybygg. I 1999 besluttet Stortinget å gjøre Sentralsykehuset i Akershus til universitetssykehus. Som følge av dette ble det besluttet å øke opptaket av medisinerstudenter, noe som medførte et økt behov for antall ansatte samt en utvidelse av undervisningslokaler ved Institutt for medisinske basalfag. I denne sammenheng fikk UiO en egen statlig bevilgning øremerket ombygging og utvidelse av arealet på Gaustad. Samlet bevilgning var på 54 millioner kroner. De bygningsmessige tiltak løste imidlertid ikke alle romutfordringene. I 2003 presenterte Det medisinske fakultet for UiO et behov for økte arealer i tilknytning til Domus Medica på Gaustad. Behovet var begrunnet med: - et pålegg om å øke opptak av medisinerstudenter - opprettelse av en forskerlinje for studenter der hensikten var å bidra til en bedret forskerrekruttering - behov for økt dyrestallskapasitet - behov for kjernefasiliteter for biomedisinsk forskning - samlokalisering av enheter innen CMBN Disse behovene kan sammenfattes på følgende måte: Tilbygg til Domus Medica er nødvendig for at UiO skal kunne høste avkastningen av den store kompetanseoppbyggingen som er skjedd på Gaustad i løpet av de siste år. 04 Ferdigmelding nr. 708/2013

Det ble raskt forståelse for at et nybygg på Gaustad kunne løse flere akutte problemer for UiO. Det ble bestemt at det ville være hensiktsmessig å gå videre med et prosjekt med henblikk på å utnytte hele restarealet, som var disponibelt etter gjeldende regulering, til nybygg. Dermed åpnet det seg muligheten for å overføre deler av tannlegeundervisningen fra Geitmyrsveien, til Gaustad. Virksomheten ved Det odontologiske fakultet i Geitmyrsveien foregikk med alvorlige plassproblemer, dårlig teknisk standard og manglende funksjonalitet. Dette ble vurdert til å kunne gå ut over helse og sikkerhet. I romprogrammet for byggeprosjektet ble det derfor lagt inn et areal som skulle gi plass til propedeutisk avdeling fra Geitmyrsveien 69. Desember 2003 fikk Statsbygg i oppdrag av Universitetet i Oslo å iverksette en begrenset plan- og designkonkurranse blant fem grupper av arkitekter og landskapsarkitekter. Basert på et utarbeidet rom- og funksjonsprogram ble det gjennomført en prosjektkonkurranse som HRTB Arkitekter AS vant i samarbeid med Link Landskap (tidligere Landskapsarkitektene 13.3/Multikonsult). I mai 2004 besluttet universitetet å gå videre med prosjektet basert på en avtale med Rikshospitalet om leie av arealer i nybygget med særlig tanke på bruk for sykehusets del av CMBN. Bygget skulle finansieres som et leieprosjekt under Statsbyggs kurantprosjektordning der årlig leie fastsettes, ved ferdig bygg, basert på reelle prosjektkostnader. Våren 2005 vedtok UiO å starte prosjektering av bygget. De mange komplekse funksjoner som det skulle legges til rette for i bygget, førte til at det ble utpekt en brukerkoordinator som skulle være et bindeledd mellom brukerne og prosjekteringsgruppen. Basert på de hovedfunksjonene som det skulle legges til rette for i huset, ble det nedsatt tre faggrupper under brukerkoordinatoren. Disse tre gruppene skulle respektivt ha ansvar for å bidra med nødvendige fagkunnskaper om dyrestall, laboratorier og undervisning slik at prosjekteringsgruppen kunne få tilført nødvendige kvalifiserte kunnskaper til sitt arbeide. Mai 2005 fikk Statsbygg i oppdrag av UiO å iverksette prosjekteringen av bygget. Prosjekteringsledelse og tekniske rådgivere ble etter anbudskonkurranse kontrahert i august-september 2005. I løpet av forprosjektet, som ble levert i mai 2006, ble også en ombygging på 715 kvadratmeter i deler av eksisterende dyreavdeling innlemmet i prosjektet. Byggeledelsen ved Sweco ble kontrahert februar 2007. August 2007 ga Plan- og Bygningsetaten i Oslo Kommune rammetillatelse for gjennomføringen av bygget. Bygget følger derfor TEK-07. I 2007 ble detaljprosjektet, som nå fikk navnet Domus Medica tilbygg, lagt ut på anbud. I 2008 ble detaljprosjektet stoppet av Finansdepartementet som ønsket gjennomført en konsekvensanalyse (KS2) med henblikk på å vurdere økonomien og styringen av prosjektet. Denne ble gjennomført av Dovre Group AS som i sin anbefaling til departementet av 10. juli 2009 hevder at “styringsdokumentene nå er tilfredsstillende for den videre styringen av prosjektet”. Prosjektet kunne gå i gang med byggefasen.

Sjå ferdigmeldinga - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå 2006 - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå 2009 - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå 2006: Nybygg - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå restaureringa i 2009 - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå 2006:nybygg og ombygging - Statsbygg
Sjå ferdigmeldinga frå 2006: Nybygg - Statsbygg
Se hele prosjektet som pdf-fil. - Nysgjerrigper
Se plansjer for dette forslaget. - Statsbygg
Utenlandseiendommene - Statsbygg
Vinnerne: Juryens vurdering - Statsbygg
Statsbyggs byggeprosjekter i Bergen
Årsberetning 2004 - Statsbygg
Operabrosjyre oktober 2005 - Statsbygg
Fremtidens Campus - Statsbygg
GRØNTSTRUKTUR FORNEBU - Statsbygg
Klimagassregnskap.no. Brosjyre 2010 - Statsbygg
Miljøpåvirkningsindeks - Statsbygg
ROM FOR LÆRING - Statsbygg
folkets tinghus - Statsbygg
Omstillingsprosesser med IKT prosjekter
Ferdigmelding for Pilestredet Park - Statsbygg
Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM
FOU-ARBEIDET I 2010 - Statsbygg