Infeksjonsforebyggende tiltak gastrokirurgi - Sykehuset Telemark

sykehuset.telemark.no
  • No tags were found...

Infeksjonsforebyggende tiltak gastrokirurgi - Sykehuset Telemark

Colo-/rectale operasjoner

Kari Watland 26.04.12.


Økt insidens av postoperative sårinfeksjoner

etter colo-/rectale operasjoner

Pålegg fra klinikkledelsen om å starte et

forbedringsarbeid. Dette var etter

anmodning fra Kvalitetsutvalget(tiltaksplan)

for å redusere postoperative infeksjoner.


Opprettelse av arbeidsgruppe som fikk som

oppgave å komme fram til tiltak for å redusere

postoperative sår-infeksjoner for den aktuelle

pasientgruppe.

Arbeidsgruppen var sammensatt av ressurspersoner

fra enheter som håndterer pasientene

gjennom hele pasientforløpet.

I tillegg var det med representanter fra enhet for

smittevern.


Oppstart – tidsplan

Arbeidsform

Kartlegging av gjeldende rutiner og

retningslinjer i alle faser av pasientløpet.


Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje med

spesielt fokus på postoperative

sårinfeksjoner. Pilot med følgende tiltak:

Sjekkliste ved alle operasjoner

Hårfjerning

Antibiotikafrofylakse

Normotemp


Det viste seg tidlig at det forelå

retningslinjer for de fleste områder, både i

andre enheter og på Nivå 1 ved STHF.

- med behov for revisjon, utarbeidelse av

nye, sammenfatte og ikke minst behov for

fokus for etterlevelse.


Arbeidsantrekk ved STHF ID: 367


Håndhygiene ID: 4460 med E-læringskurs

håndhygiene


Pre-operativ forberedelse av pasient i

sengepost med sjekkliste for sykepleier

Pre-operativ antiseptisk dusj-anbefaling

Pre-operativ hårfjerning

Antibiotika-profylakse

Postoperativ sårskift


Info-skriv til pasienten ved hjemreise (gastro

4)


Infeksjonsforebyggende tiltak

operasjonsavdelingene


- med henvisning til ”Bruk av grønt tøy”


- og Håndhygiene – pre-operativ

hånddesinfeksjon


Nyansatte: Leger: opplæring for nye

turnusleger og LIS-leger før oppstart i

operasjonsstue.

Antall personer til sted på operasjonsstue

reduseres til et minimum(studenter, elever,

hospitanter osv)

Begrense ”inn og utflying” på

operasjonsstuene


Hansker,standard: det benyttes dobbelt sett

med hansker. Ved urene prosedyrer/inngrep,

byttes den ytterste hansken.


Sluttrapport for arbeidsgruppen ble

overlevert leder til fristen

Konklusjon: Alle gjeldende retningslinjer,

nyreviderte og nye utarbeidede, skal gjøres

kjent og følges. Det må være kontinuerlig

fokus på etterlevelse av retningslinjene.

Ansvar: Forankres i ledergruppen ved

kirurgisk klinikk og hver enkelt ansatt


01.01.2009

-

31.12.2010


Kolonreseksjon 3- 6 %

Rektumreseksjon 11 – 12%


Totalt 12 anastomselekkasjer dvs. 3,5%

Ingen anastomselekkasjer på tynntarm, men

en tilbakelegging av ileostomi måtte

reoperes grunnet en perforasjon 3 cm fra

anastomosen

Gjennomsnitt colon og rectum samlet 4,7%

Gjennomsnitt colon 4,2% (7 av 166)

Gjennomsnitt rectum 5,6% (5 av 89)

More magazines by this user
Similar magazines