Last ned PDF (1,88 Mb) - Brødrene Dahl

dahl.no
  • No tags were found...

Last ned PDF (1,88 Mb) - Brødrene Dahl

VVS

FRA OLJEFYR TIL

varmepumpe

Hvordan erstatte oljefyr med varmepumpeløsninger


«Bruken av oljekjeler

i husholdninger skal

fases ut. Enova skal

kunne gi tilskudd til

husholdninger som vil

skifte ut oljefyren.»

Pressemelding 25.4.2012 Statsministerens kontor

2


Oljefyrens dager er talte

Regjeringen signaliserer i Klimameldingen

2012 meget klart at de ønsker et forbud mot

oljefyr som oppvarmingskilde i boliger innen

år 2020.

Fyring med olje har flere

negative miljø konsekvenser

• Den viktigste er utslipp av CO 2

som medfører

økt global oppvarming. Olje fyring fører også

til dårlig luftkvalitet lokalt ved utslipp av sot,

partikler og skadelige nitrogenforbindelser

(NOx).

• Man har risiko for akutt forurensing ved

brudd i tank- og rørledninger. Olje er

dessuten ikke en fornybar energikilde, og

ressursmangel over tid vil måtte medføre

stadig økende oljepris.

• Et eldre oljefyranlegg har i tillegg store

vedlikeholds kostnader og mange vedlikeholdspunkter.

Dyser, oljetrykk, feiing, lufttilførsel,

inn justering av brenner og kontroll

av oljetank er noen av dem.

Med myndighetenes mål om utfasing av olje

vil det for boligeiere være bedre å bytte til en

moderne og fornybar oppvarmingsløsning

fremfor å legge mye midler i oppgradering av

oljefyranlegg som trolig blir forbudt om få år.

De fleste oljefyringsanlegg i bolighus vil

kunne byttes ved forholdsvis små inngrep.

Vi garanterer at resultatet blir lavere utgifter

til fyring og vedlikehold med våre løsninger.

Enova-tilskudd til dine kunder

Se www.enova.no for informasjon om

tilskuddsordningen.

Fyring med olje fører til global oppvarming og

dårlig luftkvalitet.

De fleste oljefyranlegg

i villabebyggelse

kan med små inngrep

erstattes med mer

miljøvennlige alternativer.

3


4

Stian Numme i Rørlegger’n og Arne

Kåre Larsen i Brødrene Dahl i Skien

har samarbeidet fra A til Å om nytt

varmeanlegg i eneboliger.


Komfortable

løsninger

Muligheter for både boligeier og rørlegger.

Hvordan selge varmepumpeløsninger

Utskiftning av gamle oljefyringsanlegg er et interessant forretningsområde for rørleggere over

hele landet. Noe Stian Numme i bedriften Rørlegger’n AS i Skien har fått erfare. Han har etter

hvert bygd om ganske mange gamle oljefyringsanlegg og registrerer at dette er en type

oppdrag som vokser raskt i omfang. Når huseier tar kontakt med oss, vil han som regel skifte

fra oljefyring til mer moderne og miljøvennlig teknologi, og ut fra husets størrelse, eksisterende

oppvarmingsanlegg og andre forhold, utarbeider vi da et forslag og en kalkyle. Vår samarbeidspartner

når vi skal utarbeide forslag til ny energikilde og nytt sentralvarmesystem, er den lokale

Brødrene Dahl avdelingen. De har ekspertise og kan levere alt vi trenger av utstyr. I «katastrofeåret»

2009 kunne Rørlegger’n AS med 24 ansatte notere seg for rekord omsetning med

42 millioner kroner og solid resultat på bunnlinjen.

Brødrene Dahl og Varmefaktor

– gode partnere for rørleggeren

Det første man må gjøre om man vil satse på dette feltet, er selvsagt å skaffe seg kompetanse

og nødvendige sertifikater, mener Arne Kåre Larsen som er VVS ingeniør ved Brødrene Dahls

servicesenter i Skien. BDs «Varmefaktor»-konsept har blitt den naturlige kompetansekilden for

mange rørlegger bedrifter som ønsker å satse på varme. Der får de regelmessig oppdatering

og kurs tilbud.

Huseiers erfaringer

Hva er de viktigste grunnene for at huseiere bør skifte ut oljefyren Det økonomiske er selvsagt

viktig, men huseierne er hovedsaklig ikke bare opptatt av det. De ønsker å få et bedre fyringsanlegg

enn det de har, og de er forberedt på at det koster noe. De har et ønske om å skaffe seg

et varmeanlegg som er mer miljøvennlig og som bruker fornybar energi. Dessuten er de opptatt

av at anlegget skal være driftsikkert og robust, samt gi komfort og jevn og rimelig varme over

lang tid. Selve investeringen tjenes nok inn over 8-10 år alt etter hva slags utstyr som velges,

men det er ikke kroneutlegget som er det mest sentrale for de fleste.

Sparer penger og miljø – og vinner på komfort

Fra Brødrene Dahls side har varme lenge vært et fokusområde, og de har skaffet seg bransjens

beste samarbeidspartnere og leverandører slik at de kan gi sine kunder hjelp fra prosjekteringsstadiet

og kalkylene til valg av utstyr og arbeidsmetoder.

5


HENT VARME FRA SOLEN

Solen er hovedkilden til all energi.

Solen etterlater seg varme overalt på

jorda. Solfangere utnytter solens

strålingsenergi til direkte oppvarming

av vann. Fordi Norge ligger langt mot

nord er solen sterkest om sommeren.

Solfangere kan benyttes til å varme

varmt tappevann fordi man har behov

for tappevann hele året.

Løsning s. 14

HENT VARME FRA BERG, SJØ ELLER JORD

Væske/vann varmepumper henter energi

fra berg, jord eller sjø via en væske som

sirkulerer i en slange. Varmen overføres

deretter til boligens vannbårne varmesystem.

Modellen kan også produsere

varmt tappevann, og er mer effektiv

enn luft/vann varmepumper ved lave

temperaturer ute.

Løsninger

s. 9–10

6


HENT VARME FRA LUFTEN

Luft/vann varmepumper omdanner energi

fra luften ute til varme i boligens vann bårne

varmesystem (radiatorer eller gulvvarme).

Modellen kan også produsere varmt

tappevann. Det er viktig å være klar over at

virkningsgraden faller når det blir kaldt ute.

Løsninger

s. 12–13

Boliger med oljefyr har

vannbåren varme. Vannbårne

varmesystemer

gjør det mulig å velge

forskjellige kilder til

oppvarming. Man kan til

enhver tid velge den mest

økonomiske kilden.

7


Praktiske tips

Husets effektbehov

De fleste oljefyranlegg er effektmessig kraftig overdimensjonert i forhold til husets

reelle effektbehov. Et varmepumpeanlegg dimensjoneres på en annen måte. Det er

derfor viktig at husets reelle effektbehov legges til grunn ved valg av ny oppvarmingsløsning.

Vi har laget et skjema som kan være til hjelp for å få fastsatt dette. Ved å få

boligeier til å fylle ut det vedlagte skjemaet på siste side i denne brosjyren med all

tilgjengelig informasjon, vil dere sammen kunne anslå boligens effektbehov.

Dimensjonering av varmepumpe

Et varmepumpeanlegg dimensjoneres til mellom 50-70 % av husets effektbehov. Dette

vil typisk dekke 85-95 % av energibehovet over hele året. Effektbehovet på de kaldeste

dagene dekkes av en spisslast, som i våre løsninger er elektrisk.

Eksisterende varmeanlegg

Når man bytter ut en oljefyr med en varmepumpe får man en lavere temperatur i

varmeanlegget. Det kan typisk være ca. 50–55 ˚C – mot tidligere 80 ˚C. Dette medfører

risiko for at varmeanlegget ikke klarer å avgi tilstrekkelig effekt via eksisterende

varmeavgivere og røranlegg. Man vil få en god indikasjon på varmeanleggets kapasitet

ved å senke turtemperaturen ut fra oljefyren ned til typiske varmepumpetemperaturer

i kalde perioder om vinteren. Dersom huset oppleves for kaldt må det gjøres tiltak

på varmeanlegget. Man vil ofte komme langt med å sette inn flere radiatorer eller

viftekonvektor i stedet for radiatorer i store oppholdsrom. Det må også gjøres en

vurdering av dimensjon på rørføringer. Har rørene for liten dimensjon vil man ikke få

tilstrekkelig vannmengde ut i anlegget. Som rørlegger vil det være aktuelt å komme

med innspill til nødvendige og fornuftige endringer, for å sikre god nok effekt på

kalde dager.

Varmt tappevann

Oljefyrte anlegg har som regel god kapasitet til å produsere varmt tappevann på

grunn av høy temperatur og stor effekt. Ved overgang til varmepumpe bør tappevannsbehovet

vurderes spesielt. Våre beskrevne anlegg vil dekke tappevannsbehov for

en normalhusholdning og litt til. Dersom det er store boblekar, spesielt mange

mennesker i husholdningen eller annet som øker behovet betydelig må man

dimensjonere tappevannskapasitet særskilt.

Elektrisk dimensjonering

Anleggene vi foreslår i denne brosjyren benytter mer elektrisitet enn en oljefyr.

Elektrisitet benyttes både til å drifte varmepumpen og til å dekke spisslast. Dersom

husets elektriske anlegg og inntak ikke har nok kapasitet vil huseier måtte opp -

gradere dette. I noen tilfeller vil dette være en stor investering og huseier bør bli

gjort oppmerksom på problematikken, slik at ingen negative overraskelser oppstår

i etterkant.

8


Vaillant geoTHERM

og Oso EPCI 360

Dette er en moderne og meget god oppvarmingsløsning der vi

benytter en bergvarmepumpe uten bereder og Oso EPCI 360.

Varmepumpen prioriterer tappevannsoppvarming etter behov

til overføringscoil i tappevannsbeholder på 240 liter. Det sitter i

tillegg et 3kW elektrisk element som ettervarmer til tappevann.

Til varmeanlegget har man 120 liter akkumuleringstank med

2,5-15 kW spisslast etter behov. Varmepumpen fra Vaillant er

en moderne, tyskprodusert varmepumpe. Det er 10 års garanti

på kompressor. Kontroller med utekompensert varmekurve

og mulighet for å tilvelge internettstyring. Varmepumpen

benytter det miljøvennlige kuldemediet R407C. Systemet er

meget støysvakt.

OPPTIL

75 %

gratis

energi

FORDELER

• 10 års garanti på kompressor

• Utekompensert kontroller med grafisk fremstilling på norsk

• Støysvak drift – lydisolering i flere nivåer

• Mulighet for å styre via internett ved tilvalg

BESKRIVELSE

NRF NR

5

Ved benyttelse av

frikjøling med berg

som varmekilde

6

11

AF

4

1

Kv

SP

VF1

R

ZH

RF1

VF2

Vv

Kv

8

Påfylling

Tur varme

Retur varme

Vaillant geoTherm 6kW 230V 8418918

Vaillant geoTherm 8 kW 230V 8418919

Vaillant geoTherm 10 kW 230V 8418921

Tilbehørpakke til GeoTherm 6-8 kW, 8418981

1” påfyllingskit og filterball

Tilbehørpakke til GeoTherm 10 kW, 8418982

5/4” påfyllingskit og filterball

Varmesentral EPCI 360 3+ 15kW 8000277

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til

varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe,

luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.

9


Thermia Diplomat Duo

og OSO EPCI 360

Thermia Diplomat er bestselgeren blant bergvarmepumper i Norge.

Diplomat Duo i kombinasjon med Oso EPCI360 er systemet for huseiere

som ønsker komfortabel oppvarming og lave driftskostnader.

Varmepumpene har god årsvarmefaktor og man kan senke sine

kostnader til fyring med inntil 75 % i visse tilfeller. Varmepumpen vil

prioritere tappevannsoppvarming til overføringscoil i tappevannsbeholder

på 240 liter. Det sitter i tillegg et 3kW elektrisk element som

ettervarmer til tappevann. Til varmeanlegget har man 120 liter

akkumuleringstank med 2,5-15 kW spisslast etter behov.

OPPTIL

FORDELER

• • Norges mest solgte væske/vann varmepumpeserie i årevis

• Utekompensert

• Høy årsvirkningsgrad

• Mulighet for styring via internett

energi

• Mulighet for tilknytning til Thermia trådløst

varmeregulerings ssytem Thermia LINK

75 %

gratis

Kv

Vv

BESKRIVELSE

NRF NR

Gt 2:

utegiver

2 7

Diplomat Duo 8SP 230V 8418225

Diplomat Duo 10Sp 230V 8418226

Diplomat Duo 12Sp 230V 8418231

Varmesentral EPCI360 3+15 kW 8000277

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til

varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe,

luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.

Thermia Diplomat Duo VP

OSO EPCI 360

Gulvvarme/radiatorer

10


Vaillant geoTHERM VWL

og OSO EPC

Dette er et system der hele varmepumpen befinner seg

utendørs. Sirkulasjonen utenfor vegg er frostsikret og delt med

en varmeveksler slik at det under driftsopphold ikke vil kunne

fryse. Varmepumpen er koplet sammen med Oso EPC 300 eller

360, avhengig av nødvendig kapasitet på tappevann og spisslast.

Varmepumpen er moderne med inverterstyrt kompressor, som

gir en sømløs regulering. Tappevann forvarmes i spiral i

akkumuleringsvolumet og ettervarmes med 3kW elektrisk

kolbe i tappevannsbeholderen. Løsningen er meget sikker.

OPPTIL

65 %

gratis

energi

FORDELER

• Monoblock – alt kuldeteknisk på utsiden

• Glycol utenfor oppvarmet areal

• Inverterstyrt kompressor

BESKRIVELSE

NRF NR

1

Ute

5

Inne

6

Jordfeil

automat

7

10

4

4/N

R

12/N

9

Kv

Vv

2

Kv

Påfylling

Tur varme

Retur varme

geoTherm VWL-75 1A/L-V 8418987

geoTherm VWL-125 1A/L-V 8418988

geoTherm VWL-155 1A/L-V 8418989

Tilbehørspk til VWL 45-75 (veksler, filter, 8418983

påfyllingskit, slanger og pumpe)

Tilbehørspk VWL 125-155 (veklser, filter, 8418984

påfyllingskit, slanger og pumpe)

Oso EPC300 3+9 kW 8000266

Oso EPC360 3+15 kW 8000267

Climaline bakksestativ 400mm 8418895

(passer til VWL 75)

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til varmog

kald side, avstegningsventiler, pumpe, luftutskillere,

filterball mv. tilkommer etter behov. For de største

varmepumpemodellene anbefaler vi at det blir plassbygget

et egnet fundament.

11


Thermia Atec

og OSO EPC

Thermia Atec er en luft/vann varmepumpe der hele

varmepumpen står utendørs. Den har modulerende vifte og

er meget støysvak. Varmepumpen er koplet sammen med

Oso EPC 300 eller 360, avhengig av nødvendig kapasitet

på tappevann og spisslast. Tappevann forvarmes i spiral i

akkumuleringsvolumet og ettervarmes med 3kW elektrisk

kolbe i tappevannsbeholderen.

Thermia Atec ble i 2011 kåret til mest energibesparende

produkt i stor test av luft/vann varmepumper i regi av

Swedish Energy Agency.

OPPTIL

65 %

gratis

energi

FORDELER

• Meget støysvakt system

• God årsvarmefaktor

• Best i test

Kv

Vv

C1 ///

BESKRIVELSE

NRF NR

Thermia Atec 6 SP 8418263

Thermia Atec 9 SP 8418264

Thermia Atec 11 sp 8418265

Thermia Atec 13 SP 8418266

Styreskap Atec standard 8418276

Oso EPC300 8000266

Oso EPC360 8000267

Nødvendig varmemateriell som ekspansjon, rør til

varm- og kald side, avstegningsventiler, pumpe,

luftutskillere, filterball mv. tilkommer etter behov.

Thermia Atec VP

OSO EPC 300

Gulvvarme/radiatorer

12


Panasonic Luft/vann

og OSO EPC

Dette er et rimelig luft/vann system. Varmepumpen er en

splitt modell. Det betyr at det går gassrør med kuldemedium

mellom ute- og innedelen. Systemet krever en kjøleteknisk

montasje. Montering mot Oso EPC300 sikrer varmepumpa

best mulig driftsforhold, samt god tappevannskapasitet med

elektrisk kolbe på 3 kW og spisslast på 9 kW. Varmepumpa

passer meget godt for de mange husstandene som har en

eksisterende dobbeltmantlet bereder installert fra før.

OPPTIL

65 %

gratis

energi

FORDELER

• Enkelt, prisgunstig system

• Oso EPC bereder er optimal for varmepumpe

• Inverterstyrt kompressor

BESKRIVELSE

NRF NR

Vv

Tur varme

El backup

Panasonic luft/vann 7 kW, innedel 8418822

Panasonic luft/vann 7 kW, utedel 8418823

Panasonic luft/vann 9 kW, innedel 8418824

Panasonic luft/vann 9 kW, utedel 8418825

Styreskap for spisslast ved

utekompensering 8418899

Oso EPC300 3+9 kW 8000266

Climaline bakkestativ 400mm 8418895

Vibrasjonsdemper, 4 stk 8418897

Kv

Retur varme

13


SOLFANGERSYSTEM

Systemet består av to platesolfangere, stativløsninger, koplinger,

solar styring, rør og tanker med solcoil. Det er ment for å kunne

tilleggsvelges til varmepumpeløsningene vi har omtalt. Det er

avgjørende at de for disse løsningene velges en tank med solcoil.

Vi anbefaler Oso EPTC400 eller EPTRC400, som begge er gode

tankløsninger.

Solfangere gir energitilskudd nesten hele året og energien er

fornybar, gratis og produsert lokalt.

100 %

fornybar

energi

BESKRIVELSE

NRF NR

Solfangere

Solfanger

styring

Solfanger KS-2000 SLP 8358901

Koplingsett for 2 solfangere 8358904

Takstativ for 2 fangere, skrått tak 8358911

Montasjestativ for 2 fangere, flatt tak 8358909

Beslag mellom to fangere (ser penere ut) 8358902

Solar Automatikk 8359101

Solart ekspansjonskar, 12 L 8359102

Duosolar VA 16mm,

20mm cellegummi, kveil på 15 meter 8749122

Solvarmevæske 20 liter 8700857

EPTC400 3+15kW 8000279

EPTRC400 3+9kW 8000281

Duosolar koplinger og klammere, luftutskiller og annet

rørmateriell tilkommer etter behov.

14


SKJEMA FOR KARTLEGGING

AV EFFEKTBEHOV

Sted Byggeår Byggemetode

Oppvarmet areal

Har huset andre varmekilder

Varmeavgivere

Varmtvannsbehov utover normalt

Dimensjon tur/retur fyrrom/teknisk rom

Fyringsutgifter nå (i olje/kr)

Kontaktdetaljer forbruker

Navn

Kontaktdetaljer rørlegger

Navn

Adresse

Adresse

Tlf

Tlf

Mail

Mail


laadesign.no

MILJØMERKET

241

Trykksak

600

Forhandler:

Brosjyren bestilles på NRF nr. 9999951

Brødrene Dahl AS, Brynsengveien 5, 0667 Oslo.

Med forbehold om trykkfeil og endringer i produktspesifikasjoner.

www.dahl.no

Tlf: 22 72 55 00

E-post: post@dahl.no

Følg oss på facebook | blogg.dahl.no

More magazines by this user
Similar magazines