Prosess - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Prosess - Energi Norge

Nettselskapet som utviklingsbedrift

Nettkonferansen 2009

Adm.dir. Svein Are Folgerø


Fakta om Agder Energi Nett AS

Norges fjerde største nettselskap

• Areal: 16.481 km 2

• Kunder: 167.000

• El-nett: 18.800 km

• Transformatorstasjoner: 58

• Nettstasjoner: 7.500

• 130 medarbeidere

• Årlige investeringer ~ +365 mill.


Strategisk bruk av ulike former for innovasjon

Finansiering

Forretnings

Nettverk

modell

Prosess

Produktspekter

Forretningsmodell

Prosesshåndtering

Kjerneprosess

Produktytelse

Leveranse

Produkt

system Service Kundens

Kanal Merke

opplevelse

Planlegging av kjernekompetanse:

Produktspekter

og prosess

Planlegging av innovasjon:

Kundens

opplevelse

Kilde: Doblin analysis


Suksess ved å tilby mer enn bare produktene

1. Forretningsmodell:

hvordan bedriften har fortjeneste

2. Nettverk:

bedriftens struktur / verdikjede og

allianser (partnere)

5. Produktytelse:

basiskjennetegn, ytelse og funksjonalitet

6. Produktsystem:

utvidet system som omgir produktspekteret

7. Service:

hvordan kundene følges opp

Finansiering

Forretnings

Nettverk

modell

Prosess

Produktspekter

Prosesshåndtering

Kjerneprosess

Produktytelse

Leveranse

Produkt

system Service Kundens

Kanal Merke

opplevelse

3. Prosesshåndtering:

”kunnskapspakke” som

normalt kjøpes fra

eksterne

4. Kjerneprosess:

merkebeskyttet/rettighetsbeskyttet

prosesser som tilfører/skaper verdi

8. Kanal:

hvordan man når ut til kundene

9. Merke:

hvordan man formidler fordelene og

idéene ved produktspekteret

10. Kundens opplevelse:

hvordan skape en helhetlig opplevelse

for kunden

Kilde: Doblin analysis


Finansiering

Forretnings

Nettverk

modell

Prosess

Produktspekter

Prosesshåndtering

Kjerneprosess

Produktytelse

Leveranse

Produkt

system Service Kundens

Kanal Merke

opplevelse

Høyt

Antall initiativ til innovasjon

siste ti årene

Lavt

Kilde: Doblin analysis


Finansiering Prosess

Produktspekter

Forretnings

Prosesshåndtering

Kjerneprosess

Nettverk

modell

Produktytelse

Leveranse

Produkt

system Service Kundens

Kanal Merke

opplevelse

Høyt

Akkumulert verdiskaping

siste ti årene

Lavt

Kilde: Doblin analysis


2000 – Strukturelle grep

• Konsolidering

• 3(4) nettselskaper blir

Agder Energi Nett AS

• Ny struktur – mer

rasjonell drift

• Sikre kritisk størrelse


2006 - Konkurranseutsetting

Sikre best mulig avkastning på investering i

infrastruktur

Stimulere kreativ og radikal tenkning i alle

prosesser

Utvikle logistikkløsninger og

arbeidsprosesser på innkjøpte drifts- og

vedlikeholdstjenester.

Sikre at verdien av eiendommer og tekniske

installasjoner ikke forringes med hensyn

på person- og leveringssikkerhet og

produktkvalitet som følge av manglende

vedlikehold

Det hevdes at Agdermodellen var den

”industrielle revolusjon” i nettbransjen


2009 - Konkurranseutsetting

Erfaringer:

• Sikret håndtering av vekst

(33%)

• Pris/kostnad, kvalitet &

leveringspresjon måles

• Effektivisert interne

prosesser

• Standardisert løsningene

• Sikret rekruttering til

bransjen

• Ny konkurranseutsetting i

2010


En nyskaping -

• Elsmart ble stiftet høsten 2006 som

følge av konkurranseutsettingen

• 65-70% av det genererte antall

nettmeldinger går over selskapets

nettmeldingsløsning

• Selskapets kunder representerer ca.

1,5 mill målerpunkt og ca 2.000

elektroinstallatørbedrifter er registrerte

brukere av Elsmart Nettmelding

• Selskapet har over 20 norske og 3

svenske nettselskap som kunder på en

eller flere av sine løsninger

• I 2009 bestilles det varer og tjenester

for godt over 1 milliard kroner via

modulen Elsmart


Etablering av en nasjonal standard

SAKSBEHANDLINGSSYSTEM FOR TILKOBLING

AV SMÅKRAFTVERK

• Agder Energi Nett har utarbeidet klare juridiske og

teknisk retningslinjer ifm tilknytning av småkraftverk til

nettet.

• I tillegg er det utarbeidet et internt elektronisk

saksbehandlingssystem med prosessbeskrivelser og

rutiner.

• I November 2009 inngikk AEN og Elsmart Solutions

AS avtale hvor Elsmart overtar rettighetene til det

elektroniske saksbehandlingsverktøyet samt at alt

avtaleverk vil bli kommersielt tilgjengliggjort gjennom

Elsmart.

• Ambisjon er å tilgjengeliggjøre et solid avtaleverk

(teknisk og juridisk) slik at man får en enhetlig måte å

behandle innmatningskunder på. Dette kan danne en

nasjonal norm og standard.


Utviklingsprosjekter

• Netbas Data Quality, utvikling

av Netbas som dokumentasjonsverktøy

i samarbeid med 3

andre nettselskaper (Eidsiva,

Nord-Trøndelag og Vattenfall)

• Integrasjonsprosjekter mellom

datasystemer (Netbas-Elwin-

Elsmart)

• Netbas Vedlikehold (ikke ITprosjekt),

men prosessutvikling

ved å ta i bruk nytt verktøy

• Netbas driftsstøtte / PGO:

Driftsstøttesystem for

nettsentralen


”Smart Grid” - Driftsstøtte/DMS

• Bedre oversikt over koblingsbildet i

hele fordelingsnettet.

• Mer effektivt dialog mellom

kundefront og nettsentralen

• Bedre informasjon til kunder, WEB,

SMS, e-post

• Enklere nettberegning i aktuell

driftsituasjon

• Effektiv registrering av FASIT

• Enklere registrering av

driftsprotokoll

• Enklere planlegging av

koblingsordre.


Systemer, prosesser og medarbeider

Utfordringer

• Integrasjon mellom ulike

systemer

• Rutiner/arbeidsprosesser,

teori og praksis

• Kompetanse internt og

eksternt

• Få alle til å trekker mot

felles mål!

Prosesser

Kilden

Medarbeidere

kompetanse

CRM /

Kunde

IFS

ØK

AMS

POMPoli-

com AX

Vedlikehold

Kam

strup

Net

Web Share

Point

ELW

MVS

IFS IN

NetPGO

HRElsm

art Bas


Elbil – En forretningsmulighet

• AEN ønsker å ta en rolle som

bidra til at miljømålsettinger fra

myndighetene nås.

• Utredningsprosjekt under

arbeid

a) Hva må vi gjøre

b) Hvilken rolle ønsker vi å ta

c) Muligheter i profilering /

personaltiltak

d) Nye forretningsmuligheter


AMS – En forretningsmulighet

• Et hav av forretningsmuligheter

• Et måleteknisk- og IKT prosjekt

• Hvor ble det av kunden og målbildet

Energieffektivisering og timing av strømforbruk

• Bidra til effektivitet i strømmarkedet

• Nettnytte og 0-generasjon Smart Grid

• Agder Energi Nett ønsker

• Brede nasjonale markedstiltak fra myndighetene og bransjen

• Utrullingen benyttes effektivt til kundeinfo

• Ønske om at funksjonskrav ikke begrenses – snarere utvides


Kundebehandling – God forretning

Samfunnsutvikling

1. Lavinteresse produkt

2. Mer krevende kunder

3. Økt nettariff aksept

Kundens opplevelse

I. Trygghet og ”kunne varsle”

II.

Informasjon og kunnskap

Kanaler

a. Trykte media og kundesenter

b. Web og SMS

c. Sosiale medier (Facebook,

Twitter)


Nettselskapet – En spennende,

utfordrende og innovativ arbeidsplass

• En samfunns- og forretningsoppgave

med utfordringer innen:

• Teknologi

• Analyser og utredningsarbeid

• Prosjekt, innkjøp og logistikk

• Risikohåndtering og kvalitet

• Økonomi, jus og forretningsutvikling

• Kundehåndtering og informasjon

• Måling og avregning


Takk for

oppmerksomheten

More magazines by this user
Similar magazines