Teknologenes rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet - Zero

zero.no

Teknologenes rolle i utviklingen av lavutslippssamfunnet - Zero

Teknologens rolle i utviklingen av

lavutslippssamfunnet

Marianne Harg, president i Tekna

Lavutslippskonferansen 13. oktober 2008


Teknologer og naturvitere er miljøengasjerte…


10 oljebud:

Stortinget vedtok i juni 1971 grunnsteinene i den fremtidige

oljepolitikken – utformet som ”10 oljebud”

1. All virksomhet på norsk sokkel skulle foregå under nasjonal styring og kontroll.

2. Petroleumsfunnene skulle utnyttes slik at Norge ble selvforsynt med råolje.

3. Det skulle utvikles ny næringsvirksomhet med utgangspunkt i petroleum.

4. Ny oljeindustri måtte ta hensyn til eksisterende virksomhet og til natur- og miljøvern.

5. Brenning av gass på norsk sokkel kunne bare aksepteres for kortere perioder.

6. Petroleum fra norsk sokkel skulle som hovedregel ilandføres i Norge. Det kunne gjøres

unntak for tilfeller hvor samfunnspolitiske hensyn ga grunnlag for en annen løsning.

7. Staten skulle engasjere seg på alle plan av oljevirksomheten. Myndighetene skulle

dessuten medvirke til en samordning av norske interesser innenfor norsk

petroleumsindustri og til oppbygging av et norsk integrert miljø med såvel nasjonalt

som internasjonalt siktepunkt.

8. Det skulle opprettes et statlig oljeselskap til å ivareta statens forretningsmessige

interesser. Selskapet burde ha et formålstjenlig samarbeid med innenlandske og

utenlandske oljeinteresser.

9. Oljeutvinning nord for 62. breddegrad måtte foregå slik at den tilfredsstilte de ærlige

samfunnspolitiske forhold i landsdelen.

10. Norske petroleumsfunn i større omfang ville stille norsk utenrikspolitikk overfor nye

utfordringer


Teknologer og naturvitere i nøkkelroller


10 lavutslippsbud:

1. Norge skal være en stor eksportør av ren energi

2. Energieffektivitet må ligge til grunn for all produksjon,

distribusjon og sluttbruk av energi

3. Norge skal ha sektorvise klimahandlingsplaner

4. Livsløpstenking skal ligge til grunn for vår nærings- og

energipolitikk

5. I alle sektorer skal man ta i bruk virkemidler som gjør at nullog

lavutslippsteknologi fases inn fortløpende

6. Norge skal bidra til at problemene løses, ikke flyttes

7. Rene energibærere må gradvis erstatte sluttbruk av fossil

energi til transport og oppvarming av hus

8. Norge skal ha virkemidler for utvikling av ny fornybar energi på

ulike teknologistadier fra grunnforskning til marked

9. Alle store punktutslipp skal renses og lagres

10. Satsing på kompetanse fra grunnskole til forskning

More magazines by this user
Similar magazines