Protokoll fra ordinær generalforsamling i ... - Herborvi.no

herborvi.no

Protokoll fra ordinær generalforsamling i ... - Herborvi.no

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Heimansåsen Borettslag

Dato 28. mai 2013 Kl. 18.00.

Møtested: Sekkefabrikken, Slemmestad.

Tilstede var 42 andelseiere og 1 med fullmakt

til sammen 43 stemmeberettigede.

Fra forretningsfører møtte Heidi H. Kiplesund.

Møtet ble åpnet av Thor Brynsmo.

1. Konstituering

A) Valg av møteleder

Som møteleder ble foreslått Tor Inge Skoglund

Vedtak: Valgt

B) Opptak av navnefortegnelse

Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at

vedkommende eier var tilstede.

Vedtak: Godkjent

C) Valg av referent og minst en andelseier til å underskrive protokollen

Som referent ble Heidi Kiplesund foreslått, og til å underskrive protokollen

Elisabeth Saxrud og Michelle Sund.

Vedtak: Valgt

D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn

Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på,

og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

2. Årsberetning og årsregnskap for 2012

A) Årsberetning og regnskap

Styrets årsberetning, resultatregnskap og balanse for 2012 ble gjennomgått

og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B) Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapital.

Vedtak: Godkjent

3. Godtgjørelser

A) Godtgjørelse til styret

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 63 000,-.

Vedtak: Vedtatt


4. Innkomne forslag

A) Forslag fra styret om endring av vedtektene § 3-2 (2)

Forslag til vedtak:

Borettslagets vedtekter § 3-2(2) endres slik at de etter endringen får følgende

ordlyd:

3-2 Interne forkjøpsberettigede

(1) Andelseier har forkjøpsrett etter ansiennitet i borettslaget.

Ansiennitet regnes fra dato for overtakelse av andelen. Har andelseieren

sammenhengende eid flere andeler, regnes ansienniteten fra overtakelsen av

første andel. Står flere andelseiere med lik ansiennitet i borettslaget, går den

med lengst ansiennitet i OBOS foran.

(2) Andelseier som vil overta ny andel gjennom forkjøpsrett, må overdra hele

den andelen nåværende bolig er knyttet til, til en ny andelseier. Dette gjelder

selv om andelen tilhører flere. Overføring av andel etter at andelseier har

benyttet forkjøpsrett til en ny andel, utløser forkjøpsrett selv om andelen

overføres til noen som faller inn under persongruppen omhandlet i

vedtektenes punkt 3-4, jf. lov om borettslag § 4-12. Forkjøpsrett kan likevel

ikke gjøres gjeldende dersom andelen overføres:på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller

ved opphør av husstandsfellesskap dersom partene har bodd sammen i

minst 2 år, eller de har, har hatt eller venter barn sammen

Vedtektsendringen gjelder fra og med dagen etter generalforsamlingens

vedtak om å endre vedtektene. Endringen trer i kraft fra og med den

29.05.2013.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

B) Forslag fra styret om endring av vedtektene vedrørende gassanlegget.

Styret ønsker imidlertid å spesifisere dette i vedtektene, og foreslår følgende endring

i borettslagets vedtekter.

Endring er markert med kursiv/understrekning.

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som

hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som dører og vinduer

innvendig, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, gasspeis

med dets inntaksskap og innvendige rør i den tilknytning, ledninger med tilbehør,

varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,

apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer

unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjon og utskiftning av slikt som

rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, gasspeis med dets


inntaksskap og innvendige rør i den tilknytning, ledninger med tilbehør, varmekabler,

inventar, utstyr inklusive slikt som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker,

apparater, tapet, gulvbelegg, vegg, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk,

skap, benker og innvendige dører med karmer.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom

boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har ansvar for å påse at eier av

gassanlegget til enhver tid ivaretar lovpålagt service, ettersyn og kontroll av felles

gassanlegg frem til inntaksskap/abonnementssentral for den enkelte bolig.

Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det

ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

C) Forslag fra styret vedrørende service på gassanlegg i de enkelte leiligheter.

Den enkelte beboer har ansvaret for vedlikehold/service av gassanlegget (gasspeis) i

egen leilighet.

Borettslaget har ansvar å påse at den enkelte andelseier ivaretar sitt

vedlikeholdsansvar for det innvendige gassanlegget. Styret ønsker at det inngås en

felles avtale. Ved at det inngås en felles avtale har styret og borettslaget en kontroll

på at alle leilighetene ivaretar sitt ansvar i forhold til gassanlegget. Service og

vedlikehold av gassanlegget er særdeles viktig i forhold til sikkerheten hos

andelseierne.

En felles avtale bidrar også til en gunstigere pris for hver enkelt andelseier enn en

antar andelseierne kan oppnå dersom de skal inngå individuelle avtaler.

Styret har innhentet tilbud på en avtale med Risør Sveis og Montering A/S om å

foreta årlig service i leilighetene.

Årlig service pr. leilighet er pr i dag fastsatt til kr. 1 225,-.

Kostnadene vil bli fakturert direkte til den enkelte fra firmaet.

Vedtak: Enstemmig vedtatt

D) Forslag fra Gundersen/Wirsching om at styret og Obos fastsetter

tomtegrensen mellom Heimansbakken 5, og Boligveien 10 og 12 i samarbeid

med en landskapsarkitekt. Omskulpturering og markering av felles utearealer

prioriteres for 2013 og 2014.

Beboere i nabohus og andre bruker bakken ved siden av Heimansåsen 5 som

gjennomfartsåre. En dialog med tomteeiere i Boligveien 11 c og 13, samt

Heimansbakken 5, vil klargjøre hva slags ferdsel alle tomteeiere ønsker over sin

egen tomt. Heimansbakken 5 og Boligveien 11c har vært under totalrehabilitering og


egge hus ble inflyttet tidlig våren -13. Denne sommeren vil være den første med

beboere i begge hus. I fremtiden kan man tenke seg at fremtidige beboere i

Heimansåsens siste byggetrinn også vil begynne å benytte seg av denne bakken

som snarvei i løpet av 2014. Dette vil neppe være forenlig med dette borettslagets og

tilstøtende naboers ønsker.

Styret og Obos (før borettslaget ble formelt etablert) har mottatt flere henvendelser

fra forslagsstiller som har vært plaget med at naboer og andre som ikke er tilknyttet

borettslaget setter opp ski-rails, og tar seg til rette like utenfor vinduene. Det har vært

en del barn som har hatt stor moro med å banke på vinduer, kaste snøballer, kikke

inn vinduer, urinere o.l, noe samtlige leiligheter i første etasje har opplevd. Disse

barna har fått tilsnakk og dette har hjulpet mye.

Forslagsstiller har også opplevd trafikk på kveld/nattestid av voksne med interesse

for materialer eller lignende, og på vinterstid er det fotspor på terrasse og helt inntil

vinduspostene. Ungdommer har også stått i Boligveien og kastet snøballer.

Erfaringen har vært at dette tiltar i perioder hvor man er lite hjemme eller ikke gjør

seg bevisst "synlig". Hvorvidt dette gjelder andre i første etasje vites ikke.

Så lenge det ikke er gjort mer for å forskjønne/avgrense tomten innbyr det til at for

mange tar seg til rette og gjør som de ønsker. Å jage barn fra området er ikke en

ønskelig situasjon, men samtidig har beboere rett på et privatliv. Jo lenger man

venter med å ta synlige grep, jo tyngre vil det bli å snu en tendens til (mis)bruk av

tomten. For forslagsstillerne som har meldt opp dette siden vinteren 2011, har dette

gitt et bilde av at de som beboere ikke har rett til å gjøre noe på fellesområder, mens

naboer og andre gjør hva de vil.

Forslagsstiller poengeter at de ikke på noe vis ber om at det stenges helt for

gjennomfart eller nektes aking . Det bør likevel tas i betraktning at det (som vist på

illustrasjonsbildene vedlagt) ikke var inntegnet en bakke, men en mur som skille

mellom Heimansbakken og Heimansåsen. Forslagsstillerne er interesserte i å vite

begrunnelsen for å gå bort fra dette valget, da det påvirker blant annet lysinnfall.

I det hele tatt virker det som om utbygger ikke har hatt noen visjon om hvordan

fellesarealene kan benyttes til beboerenes glede. Bakken på tomtas østside

(bortenfor nr 11) er for bratt til noen form for aktiviteter. I stedet blir den langt mindre

delen av fellesarealer på vestsiden benyttet til akebakke av både beboere i

borettslaget og andre. Det såkalte fellesområdet / ballplass utenfor nummer 11 virker

ubrukt, og lite inviterende til aktiviteter.

Byggingen av Heimansåsen Borettslag har vært et stort inngrep i det som nok ble

oppfattet som et friområdet i området mellom Heimansbakken og Boligveien. Nå som

byggearbeidene er avsluttet, bør borettslaget / utbygger gjøre sin del for å forskjønne

og avslutte tomten.

Vedtak: Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som i samarbeid med

styret ser på beplantning og bruk av fellesarealene. Dette presenteres på et

beboermøte.


E) Forslag fra Gundersen/Wirsching om at styret eller utbygger går i dialog

med naboene om skråbakkene fra felleareal og ned mot Boligveien. Bruk og

beplantning skal være etter borettslags og tilgrensende tomteeieres ønsker.

Dette relaterer seg til overnevte bruk av bakkene som gjennomfartsåre og akebakke

– og til den generelle forskjønningen av området.

Vedtak: Vedtatt.

Sees i sammenheng med vedtak på forslag D).

F) Forslag fra Gundersen/Wirsching om at utbygger eller borettslag beplanter

området som markerer tomten, slik at fellesarealet avsluttes og markeres.

Dette av allmene hensyn: området forskjønnes, innsyn mot Boligveien reduseres og

uønsket ferdsel reduseres. Videre vil all beplantning gi tiltrengt le.

En lettstelt type frihekk eller vintergrønne vekster kan egne seg. En anleggsgartner

bør brukes for valg av egnede planter. Utplantingen kan vurderes gjennomført på

dugnad.

Vedtak: Det ble vedtatt å sette ned en arbeidsgruppe som i samarbeid med styret ser

på beplantning og bruk av fellesarealene. Dette presenteres på et beboermøte.

G) Forslag fra Gundersen/Wirsching om at leilighetene i første etasje gis

rettigheter til individuell beplanting og utbygging.

Beboere i første etasje kan plante busk/hekk som skille mellom terrassene. Denne

kan strekke seg til 1,5 meter fra kanten av tomta. 1,5 meter klaring på på

tomtekanten vil sikre ferdsel for mennesker og maskiner. Se bilder og kommentarer

på neste side.

Borettslaget tillater beboere i første å fritt anlegge blomsterbed eller busker under

sine vinduer, inntil en meter fra veggen.

Beboere kan anlegge glassveranda eller annen type levegg, større terrasse eller

plante hekk /sette kasser rundt sine terrasser etter søknad.

Beboere i leilighetene ytterst på hver side av sameiet har ekstra utfordringer med

uønsket trafikk. Leilighetene (1001 og 1008) har anledning til å søke styret om

ytterligere tiltak dersom skjerming skulle vise seg nødvendig av hensyn til privatlivet.

Vedtak: Saken utsettes. Arbeidsgruppen om styret ser på saken. En eventuell

sak vedrørende eksklusiv bruksrett blir fremmet på en senere

generalforsamling.


5. Valg av tillitsvalgte

A) Som styremedlemmer for 2 år ble foreslått

Vedtak: Valgt

Nils Graff Heimansåsen 7

Hannah Walle Hunter Heimansåsen 9

B) Som varamedlemmer for 1 år ble foreslått

1. Dag Løvås Heimansåsen 7

2. Peggy Wilson Heimansåsen 5

Vedtak: Valgt

C) Som valgkomité for 1 år ble foreslått

Torunn Landa Gjerde Heimansåsen 5

Vedtak: Valgt

Svein A. Elden Heimansåsen 11

Tor Skeie Heimansåsen 5

D) Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble

foreslått:

Delegert Thor Brynsmo Heimansåsen 7

Varadelegert Tor Inge Skoglund Heimansåsen 11

Vedtak: Valgt

Generalforsamlingen ble hevet kl 19.00.

Protokollen godkjennes av undertegnede:

Tor Inge Skoglund /s/

Møteleder

Elisabeth Saxrud /s/

Protokollvitne

Heidi Kiplesund /s/

Referent

Michelle Sund /s/

Protokollvitne


Ved valgene på generalforsamlingen og i konstituerende styremøte har styret fått

følgende sammensetning:

Navn Adresse Valgt for

Leder Thor Brynsmo Heimansåsen 7 2012-2014

Nestleder Hannah Walle Hunter Heimansåsen 9 2013-2015

Styremedlem Tor Inge Skoglund Heimansåsen 11 2012-2014

Styremedlem Nils Graff Heimansåsen 7 2013-2015

Oslo 29.05.13

Heidi Kiplesund /s/

More magazines by this user
Similar magazines