View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen

digitalt.uib.no

View/Open - Digitalt Universitetsbiblioteket i Bergen

, .

.I


;.~= ":- ;'

ner. AV'1500 mann bl~ bare 36 reddat. rgg at '120 000 m n er'1 luften hver ' .;.~, ,

...

1 ppe ~b

IE' pl. III.

Ar , / 'jYY.

.,'

'0,

. De a11ierte skip hadde ubetydelit'.l' g ... " . .. • I . -, 'r:

skOOe, orr konvoien fortsatte uten ·c~~ De hefttgste og mest konsentrerte an.. '. ,-----.-------I-¥.J.:.:,---

.J :fora't;Y'I'relser~ til 'sitt bestemmel- ep har dog i den siste tid vmrt ret- Nr.2 11 .' Oslo 11 j:1.nuar 1944" 4 .. ar ng.,

sessted~ e mot nordvGst-Frankr1ke, hvor ame- ' -- ¥

• Dagen etter senket britiske fly ikanske og britiske fly.iul 1 9 d~~ • Med vemmels8 este vi &1'e som val" sDmlet, der, ves'tovez'~' De

3 tyske destroyere og en blokkadebry- a. rad har angrepet med svmre atyrkcr_" d,en 'age e aling sjefen for Get ty 'l(e sencste meldin~er gAr ut pa. t .


I.

. i

1

~~ 1a San Vittore er holt erob ot Ek ploAJo~sU ykken L Oslo 19.f.m. ko

1ikesA Justo, en mindre by som tilh¢' tet 215 menneskeliv, derav 45 norake

reI' Cas inos ytre fors\tar~verker. 8 0 og rC'sten veaentlig russisko kr1gsa~e'

bar erobret nye h¢ydedr~g ~g av- fangoI' OJ Dertil et belt ubestemt anvist

tyske motangrep, mens IJ.vl_ge ar- tal tyskere. Den materielle skade be-

,tilleridueller pAgAr.

l¢per see til flore millioner kronAr

. .En reIcke fientlige mal i Italia er v V v - •

bombe~ og nu opererer tUl-B'e allierte Je nbanevakten., 18 personer akal h1tbdmbe~lY

fra b~ser i Ita1~a, mot f0r til vmre pakj¢rt av togene under vnkt

'fra ~o~~-A~r~ka~,Saledeser flymotor~ tjeneste. FIe e er d¢de og rest~n lig

.~~bri.1


s


LDING-frc.d··c k c.


t I d Q¢.r ~A~~O ~ s helt Husk at de gode

sv nske Or'!' dEtnske .filmer som nu g~r

~.O_": .. J~L I l~i~l LA U:"; C> blir det ~nledning til A se etterpA,

.. derimot ik{e ~ dArlige tyske som nu

' vise og nIle de forfmrdplige nazi-

~u::;; J_-:Ddo . . nropagandefilms aN enhver art.

~ Vi·h.r ntttopp 10tt:.tt en ~ p: ~ J.(11 l~ Nationalteatret har spilt. d.et pred:-{~',ord(n

som Stalin l).ar utsendt: 'mierte naz ...stykke "Siste skrik" ialt

Mosyr og Kalink~vltSji er robret~. 4 ganger for tilsammen 276 betalende

Der.m~d kan vi konstat8re at ~et ~Itc tiJ~~ue~eg Nreate premiere blir pA Finn

er bevogelse i fr~nter ~~~d~r~rha~v 'Haivorsens nyeste " ver k t', idette tllo.vanittet.

Denne r.o~id 0 ,,1 kan v.rt£'elle i med.tsinsk forst'aild, .~,!altefl.t-

~g ~~a~~t,~u~:~~~egJenbQm~rUddnu vitret kanikke stable noe~!fes~illiDB


,

...

eiterl'l1llgeS av store begivenho,ter. 'pi\. benane utov~r en barne,orest 11 ,DB"

' Lenger s~r, ryltker russerne ~m i

po- og "he1-norslce aftner. De to na2ttuat.

len pA en, 00 km~ bred fro~tu ~ar e~o~ledGre Derg-Jrogor og Cally lfunrad ~r

bret Sarny etter at elven stuoz var altsa s~ uduolig~ at de p r.~r ·t~overskrede~

'OS' gar Jn~-~el og Row Cv,:b~ef:fo~ig i.nn.f na71galleri~to

Milirere kronik~rer pastar at russerne I v V v.

vee! ,s'1n inntrengen i. Polen h.;..r' b~utt . ~Ei£igLi.#.~i..o.no

'igjennoni.den 2 0 tyske forsvarsli!lJc o I L¢I'dag ble 400 stud.enter ira Oslo

I Dnep~rbuen og nordvesto~~r h~r : senet til ty~ke fangeleirer' etl~j~nd

'vo~ Mannstein,. ette:r a ha u... ~tt Ka~- : sted og manda.g ble den sv~nsk~tll:sk,

tet ti,lbake i 21 d¢gn gitt_ordre tJ.l 'ovG!'cmskomst om handel i .1944 und 1

hQ1dt, og vil fors0ke ,8. hO.lde nliDdre I togilet l: . '.

aide ~v elven ~ug~ Det er altsa hans t V-Posto~ n0rer til dem som har h~~t

honsikt ikke a evakuorc buen, ~en med i tiltrd ti1 den svenske ~e~je~ingsl

·o.lle m1dler Ii for8vare den \'J.k~igo~ r.ensil/t,G~ hvE'. angar A. set. e ,noi, '~' r-

jernbanen Odessa - Varschawav Por a I lcelig _nn for Norges sak, O~' v. :r

·gjel'L"1omf~re df:~te forsVD.r' gar tysker- I voort storkt avvl3ntend~ i s~lenk~'

'ne til, vO.ldpomme mot:-.ngrep pa s~alc eaonde studen~eneo Og. v, v.. _

fi,'ontavsnitt og kaster inn oppt~l 400 ; legge skjul pa den SkUfl.,.~~S~p.i;lbi~

tapks av gangon, men har 1kke vrent iller r-u~ vcd at Syerige.. a.r.: .

$tend.til pa'hoe sted ~ stanse russcr-/med ~~0t~st;r~ v~vent~~ ~~eT;;k_

ne som· aJ.l1Jerede ;har nadd -Eo gs nom- I S ~l'lge Sk~..l, g~ ..til".~r g i' .A': 'ut

dr~.bTedd, 30 km 1 f~a nevntG jernba- !l~nd for V~: ~, 'lds cg ~ ~~l handno

"Una.er 4 doaees kaJl1per ta to tysKf.r~i fra at S"er~ge for en. sto. " ., 1-

ne~1500o mann 400 tanks cg 500 kuno- Iler ovorensstemmend~ ~~d a~n~er.me

ner og' .5:,.. 16 t0rste dagenc ,J,V jaY! 1 I lem den svonske regJ ':.L'.!:~ 0 .den nors

ax, var'de tySk~/tap i dette avsnitt Ike regjering.i London. ~-:cn vi .bar i

6 000 drepte g ')g russerm hu.r:l be ke bedt SV8r~ge protes,tere ove.X'f~r:,

triad 4/5:av UXrainas kommur-i(asjoIlor, tyskorne oe tror hello~,ikke ~i~V~~iT

'. ·o~ ·14 'dnge siden b:'c d(;t ~ncldt at don har a.runodet om det. ~en yl

·a:~~·.e~~:i·Klevatter var i ordene at Sverige ~kulle Ia s1n protes~1f~1~

.:.~ .Ina I yake'.meldinger om russi~k3 stor'~ P.'tIl av handIl!lg - vg nu er tid ~ nne

~r~p ~dt 'Nikopol og Kartsj er ikke til h0ndlingo Men - sve~k~nrr korie-i.

.be'K'reftet. ~rekk(;r a :L.o:;ge protesten~ i ar va

: - , r •.. v V v og sa unrJertagne en ny hand ls,\vtalo

~ 0. De' britiske trappe:: ::,ykkep v'!.- m ~'G. vere ~cn~r Vi foreslar ett,er

dere fram i Burma, og amerlkanske fJ.j~ de ·to at SvvrJ.gu f~r fl"emtiden ikke

fra Kina har angrepet Bankok" v d ~ Ny~· vekkeI' falGkl. ~orh&.pningt)r hoss oas

Guinea ble 43' j apane.ce l::mdga gspa 1)_ .. og for fr·..... :t~dc~ lar vmre med

k

'enket ell r ska~ot, unUGr f r~0k pa protc3t~roJ Por det er 1kk~ nok. -

landsette tropp€r.. nu rna cl~t hQ~1(L. tng til .

'

.'. v V v v V .v

&gl~~.6.i.tua.sJOAel1. Vi \' ~dlG.sgc:r i dDg et mottat~ s" ::'

Vi vil presisere at ar e forGGt:tl- (:. . ... e 11 G.1.~inrr n av b'j"l nr~rslinger

til Nationalt~a'tr(:t. or,.- d t ~or9 '. h:~dl~!11 . .:. D~t te er·...at 1 dd i fors~k.Jt

ke Tea r(HAlt tret, ~tud~g or bo~- a 3. fJ hana10n inn i sunde fOrQar

kot t llvor 0g narf eli'! tEnSPi 1ds •AIle ~G' v· ~ir ~iI rulmret var v ....rm ate

~vrig teatre er r I mn og vm~e iJ~l,b~ning o~ oppfordrer yaro leme

kSarnme pa 'n} Ite turn~or cc.! e ." , s£..ttc sQ eodt inn i det oJ

reno 'nuziforetagender V" 1"8 k 1 -r x- ser.


..,.\

. '.

esentrum. Mosquitos foretok samtidig me blir utslettet og Tyskl nd knust. . " J'

aVledningsangrep mot Berlin og Magde- Det er d n aho,", .,~+q, foruts9ln1. fo ft

,

. ..

'burgo Dessuten ble der ~f~rt ~grep ~ly ~ o~drhode~ 5~ 1 hab~ti~el- ~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

mot Nordf'rankkike samt mineutlegning. ser for a skinne 0 Derfor er. se"ve 1d , ' ,. ,- . -=----.;=----"--:....:::::::==:::::r:==--

, F ·11 disse operasjoner savnes 38 en i slagordet en tilsnike se, Inlid- . ~ro~...:: :',' Oslo 22 0

j uar 194·:L ~.ArgangQ

· ra n e lertid, h'lis der finnos en anesta na- .'.

. ~~eda.e~iys fredag var opptil 700 fly zist som synes det ser ut som ~ot ga ~a~,-,Q.€n'ai11ert-e 'or; den tysk-kant :1._ Veldig ruu10sk d 'bb t fe' -..

il vi ~ne over Nordfrankrike. mot lyser~ tider7 sa gjerne t;.,ox; o,ss. ;' J.ert·~· 0 den n~yt,ral~r.esse ~ .. - For 6 daae si en g kk de ru/a ske

P S~i1d~g ble K1agenfurt i syd-Tysk- Det er dL:rimot ~n annen ti~ ~:. ~nne fig.e~__~ for tiden meget. moo koenf 1~ styrker i Leningrada:ysnlt:tet tm;ler. {omlAnd''k

ttl t forbinnelse vi gJeI'ne vil set,te :ringe .~ "'nl~..+~em men 0 , Russlaria _oJ:_YI_ mando av general Goyoro:f til angrep

..' ra g. angre~e 0 en pao I sine betraktninger om qette _.! 1'.. e;rved~r en er ng:. mot. de tyske stillinger 6~rve~t og

v v 5 $p~rsmal konuner de respektitte redak- -~ J5a v.~n5krlgen·br~t ut i 1914 ek- vest. fo1' Loningrad Dr" syd for Ora1li...

+tg~~o Franske aVdelinger av .ar- t~rer og nasi1edere inn pA h ernma- : -~£erte~ P0len ~are i habet,~elt 'som nebaum~ D1s~e sti11ing~r 1 ~~ t1sk~rrie

~ 'me hal" etter hefti~e kamper t~tt Mon_ frontens holdning og "fastslAr" .. ~t ",
ncrd~st for Rowno og har avskaret· f.c;i~. l.d u ,I~i ITl tgo a;J.l ert luftaktiv1t

j ernbanen melle."m Sjepeto rka og TIo ~nlJ ~'·I,yp1.asser :t RCL'1AOmrAdet er angrep

• ved erobr1ngen av Slavutau' Bett vest for og i .oma er se~ve vannledningen bl

Sarny pA j.ernbanen til Kowel er Anti, sa skaliet at rasjonering av vann er

nowka erobreto innf¢rt c For~·'T!·ig utsettes daglig j

I f'orsvaret av jernbanen Cdessa- tar.· ~aner coo veie!' for angrepo


zawa omgrupperer von.Mannstein sine Melding6:l om kampene i Jugoslavia

panserstyrker. etter i f'orrige uke a er f &ndeles uklare men optimist!s

ba tapt 800 t·anks 0 Han gar t 1 old- I. . v V I V

somme motangrep,og bar formadd delvis ~~~n~ Ma~inedepartemente~meldte' 1

A stanse russerneo.

gar at amel'ikanske ubAter har senke

" De tyske motangrep i Kiewsektoren 2 japanoke skip i Stillehavet. ! .

. . og nu i Dneperbuen bar i de to siste a.kka~tredet har britisk ubat senke

mAneder kostet tyskerne tropper som 1 jap~,sk krysser og 3 japan~ke fo

svarer til 46 divisjoner G Av de tyske synin3sskipo . ~

divisjoner som har batt soorlig otygg Om kampene for~vrig intet .nytt.

medfar nedvnes 293 0 og 3330 infante- v V v.

r1divisjoner som er belt u~sletteto ~~~oVar Londonmelding om tyske

Rest.ene av 3270 og 3'7 er slatt sam ..· .;.·estasjoner av po1.ti i E~enhaVn er

men til en ny divisjon og 8o er ~rnk-ik e ko:rektc(kfr o forrige nr.) De~

ket bakover 1 da den ik1


t

'

~ 0.1.'- S l.~ .l~n y '&1, redn1ngaplanke bar d1sse prisene er for h,ye. Man stAr

f:'ll:n :cunnet'i en e6kaldt "Nopsk M-

.er over:Cor en komplett mie8:cor81~:tt~nU

et saMInensur1um av lyrikk og set Dot er haIler ikke stlakk om 1

. spr1nQ'db..116 'som ender med at hele per~ galisere 'l sv thand1en, -_ ... - ~g. v

'sonalet danser t1Kj erringa mec.· st,aven,t gjentar et leveringene pr1n~ipi~1t­

F.ru ~onrad rna nu sies A ha senkat r·. r- b~r skj e til de off1s1e+le mu,ks~ _

'sjaJ:lstav n lqngt' nOkkf den som tea

priser. Men man mA ta 1 bet~akt%l,1t:'8.

1,e' J-ef IIergeJ! holdt ,SD. h¢yto' at det koster langt mere A pr04u.t r.

"Men' intet 'Ekd har byggeeynen vm 1:. Idisse yarer enn den.~ dag of't"1s1e; .

.:&.. dligere enn ved National~"tr.a~. I 1maks.imalpl'is....------ . '.'

Ar har publikum holdt b~ykott h li v V '1/""

" ke .st].'amo ..Et. salg .. Em 'sj eld~n gang pa A~~rriE1i~:_ LoJ:comotivfglrer ~arald 01-N'

50-~0:bi]etter regnes Bom Btr~ ende. sen m/kJmrring'iRost~cke1~~~19'D:r8k'

" Til ~orlystelse for 9-J.sse· fol

More magazines by this user
Similar magazines