Drift og innstallasjon Mitsui Vann kassett.pdf

webvision.jhl.no

Drift og innstallasjon Mitsui Vann kassett.pdf

I N

S

D R I F T

&

T A L A S J O N

I N S T R U K S J O N

FAN COIL

Les denne instruksjonen nøye, og gjem den for fremtidig konsultasjon

1 AV 16


INNHOLD

1. Målskisse…………………………………………… ………………………………… ..…… 3

2. Installasjon………………………………………… ……………………………….… 4

3. Vann tilkoblinger…………………………………… ………………………………… ………. 6

4. Drenerings rør for kondensvann……………………… ……………………………… ………. 7

5. Elektriske tilkoblinger……………………………… ………………………………… ………… 8

6. Hvordan styre enheten med fjernkontrollen……………………………………… ……. 10

7. Vedlikehold……………………………… ……………………………………………… .…… 15

8. Drifts Guide………………………………………… ………………………………… .…….. 16

9. Forholdsregler……………………………………… ……………………………..………… 17

2 AV 16


MÅLSKISSE.

2 – RØRS TYPE

3 AV 16


INSTALLASJON

° HVOR KAN ENHETEN MONTERES:


Det må ikke være noen varmekilder, eller damp i

nærheten av enheten

Det må ikke være noen hindringer for

luftstrømmen inn og ut fra enheten.


Plasseres der hvor det blir god luftsirkulasjon i

rommet.


Plasseres slik at dreneringen blir enklest mulig.

Plasseres slik at støy blir minst mulig sjenerende.

Plasseres langt unna døråpninger.

Plasseres slik at det er god plass rundt enheten for

service arbeider.

Overvei et område hvor installasjonen er enkel.

INSTALLASJON AV ENHETEN.

Velg en plass hvor avstanden mellom

utgangsluften og veggen, eller andre objekter som

hindrer luftstrømmen, er mer enn 100 cm som vist

på tegningen til høyre. Se til at monteringen ikke

kommer I konflikt med lyspunkter, sprinkleranlegg

o.l.


Bestem hullet I taket, med vedlagte papir mal.

Merk av posisjonen til opphenget i taket med

markeringene A B C og D på

papir malen.Avhengig av type tak, kan opphenget festes som

vist på tegningen.

Når gjengestagene er satt på plass, ikke trekk til

mutterne, og monter skiver som vist på tegningen.

4 AV 16


INSTALLASJON

Løft enheten forsiktig (uten klimapanel) I de fire

festebrakettene (eller I hjørnene), og fest den i

opphenget.


Tilpass og watere opp enheten, ved å justere muttrene

på gjengestagene til en oppnår en avstand på 25-30

mm. Mellom metallkabinettet og undersiden av taket.


I rom med høy luftfuktighet, bør brakettene isoleres

med selvklebende isolasjon.


Montering av filter og klimapanel

Fest klimapanelet med vedlagte skruer.

5 AV 16


VANN TILKOBLINGER


Når et rør tilkobles enheten, eller skal fjernes, benytt to

fastnøkler, som vist på tegningen


Vær nøye med å isolere rør, ventiler og tilkoblinger, for

å unngå kondensering, og vann som drypper fra taket.

6 AV 16


DRENERINGSRØR FOR

KONDENSVANN


Bruk så kort dreneringsrør som mulig, og sørg for

helling nedover, uten ”luftfeller”.


For å sikre korrekt avrenning av kondensvannet, skal

røret ha en helling på 2% uten hindringer. Videre bør

det være en utendørs vannlås på minst 50mm dybde,

for å hindre at vond lukt kommer inn i rommet.


Den interne pumpen kan greie å løfte kondensvannet

max. 200 mm. Over enheten.


Røret for kondensvannet må isoleres.


Hvis flere enn en enhet er montert i rommet, kan

dreneringssystemet utføres som vist på tegningen.

7 AV 16


ELEKTRISKE TILKOBLINGER


Kontrollpanelet kan nås, ved å åpne filterluken, og

fjerne metall dekselet.


Koble strømledningen til rekkeklemmene i henhold til

skjemaet, og fest skruene godt.

2 RØR

8 AV 16


HVORDAN STYRE ENHETEN MED

FJERNKONTROLLEN

BRUKSANVISNING LCD FJERNKONTROLL

Montering av batterieneFjern dekselet på baksiden av fjernkontrollen.

Sett inn de to batteriene. (se til at

( + ) og ( - ) blir korrekt)


Sett på plass dekselet.

FORHOLDSREGLER VEDR. BATTERIENE

Batteriene varer ca. i ett år.

Ikke bruk oppladbare (Ni-Cd) batterier, da disse avviker fra vanlige batterier I ytelse, form og fasong.

Bruk kun nye batterier av samme type, og ikke bland nye og gamle batterier.

Fjern batteriene, hvis utstyret ikke skal brukes på en stund, da batteriene kan lekke.

9 AV 16


HVORDAN STYRE ENHETEN MED

FJERNKONTROLLEN

HVORDAN BRUKE FJERNKONTROLLEN
Hvis enheten mottar signalet korrekt fra fjernkontrollen, vil et ”pip” høres.

Hvis signalet blir forhindret fra å nå enheten, er det ingen respons.

Kun en knapp må trykkes inn om gangen, hvis to trykkes samtidig, kan en feilfunksjon oppstå.

INNSTILLING AV KLOKKEN

T rykk knappen og trykk eller knappen for å stille inn rett tid

trykk så på

knappen.

KNAPPEN

T rykk på denne knappen for å slå enheten på eller av. Om den slås på eller av, vil et kort "pip" høres

KNAPPEN

Bruk denne knappen for å velge ønsket arbeidsmodus, kjøling, vifte Avfukting, varme og automatisk drift

1. Kjølemodus : T rykk på knappen til COOL vises i LCD displayet, enheten vil

arbeide i henhold til innstilt temperatur.

2. Viftemodus : T rykk på knappen til FAN vises i LCD displayet, window, enheten vil

arbiede kun som vifte, uten avkjølt luft.

3. Avfuktingsmodu : T rykk på knappen til DRY vises i LCD displayet, enheten vil

arbeide som avfukter.

4. Varmemodus : T rykk på knappen til HEAT vises i LCD displayet, enheten vil

arbeide i henhold til innstilt temperatur.

5. Automatisk drift : trykk på knappen til Auto vises i LCD displayet,enheten vil da

vil da arbeide enten i kjølemodus eller Varmemodus automatisk, avhengig av

romtemperaturen. I denne modusen vil “Cool” og “Heat” vises hver sin gang i displayet

KNAPPEN

T rykk på

knappen, pil opp eller ned, for å velge ønsket temperatur. ( T emperaturen kan varieres

fra 18ºc til 30ºc)

10 AV 16


HVORDAN STYRE ENHETEN MED

FJERNKONTROLLEN

KNAPPEN

For å justere viftehastigheten, trykk på

knappen, for å velge ønsket viftehastighet.
Når HIGH symbolet vises, går vifta på høyeste hastighet.

Når MED symbolet vises, går vifta på medium hastighet.

Når LOW symbolet vises, går vifta på laveste hastighet.

Automatisk System: Når Auto funksjonen er valgt,

vil enheten selv automatisk velge driftsmodus i

henhold til temperaturen i rommet. Er forskjellen

mellom ønsket temp. og rom temp. stor, vil vifta gå

på høy hastighet. Er forskjellen liten, vil den gå med

lav hastighet. (som vist i diagrammet).

KNAPPEN

Om natten tilpasses temperaturen automatisk til en

komfortabel nattetemperatur, med sleep funksjonen.

For å stille inn ønsket temperatur, trykk på SLEEP

knappen i kjølemodus. Rom temperaturen vil øke

som vist i diagrammet hver 30. minutt opp til 1 time.

Så vil SLEEP lampen slukkes (I varme modus vil

temperaturen avta, som vist I diagrammet)

KNAPPENE START / STOP

Enheten kan programmeres med 4 forskjellige valg

TIDSSTYRT STOPP(DRIFT

TIDSSTYRT START (STOPP

STOPP)

DRIFT)

TIDSSTYRT STOPP TIDSSTYRT START (DRIFT STOPP DRIFT)

TIDSSTYRT START TIDSSTYRT STOPP (STOPP DRIFT STOPP)

Tidsstyrt Stopp

(Drift Stopp)

Tidsstyrt stopp er anvendelig når en legger seg. Enheten

stopper automatisk på angitt tidspunkt.

Eksempel :

For å stoppe enheten kl. 23:00

(1) T rykk på knappen.

(2) trykk på eller knappen for å stille inn tidspunktet; 23:00.

(3) T rykk på knappen.

11 AV 16


HVORDAN STYRE ENHETEN MED

FJERNKONTROLLEN

Tidsstyrt Start

(Stopp

Drift)

Tidsstyrt start er anvendelig, når en står opp, eller

kommer hjem. Enheten vil starte automatisk på et angitt

tidspunkt.

Eksmpel :

For å starte enheten kl. 6:00

(1) T rykk på knappen.

(2) T rykk på eller knappen for stille inn tidspunktet; 6:00.

(3) T rykk på knappen.

Tidsstyrt stopp

Tidsstyrt start

(Drift Stopp Drift)

Denne kombinasjonen er nyttig, når en ønsker å stoppe

enheten etter en har lagt seg, og starte den igjen om

morgenen, eller når en kommer hjem.

Eksmpel:

For å stoppe enheten kl. 23:00 og starte den igjen neste

morgen kl. 6:00.

(1) T rykk på knappen, trykk så på eller

for å stille inn tidspnktet; kl.23:00.

(2) T rykk på knappen, og trykk så på eller

for å stille inn tidspunktet; kl.6:00.

(3) T rykk på knappen.

Tidsstyrt Start

Tidsstyrt stopp

(Stopp Drift Stopp)

Denne kombinasjonen kan brukes til å starte enheten når

en våkner, og stoppe den når en forlater huset.

Eksmpel:

For å starte enheten kl. 6:00 neste morgen, og stoppe

den kl. 8:00

(1) T rykk på knappen, trykk så på eller

for å stille inn tidspunktet; kl.6:00.

(2) T rykk på knappen, trykk så på eller

for å stille inn tidspunktet; kl. 8:00.

(3) T rykk på knappen.Timer funksjonen (START eller STOPP); Den programmerte funksjonen som er nærmest aktuell tid, aktiveres først.

Hvis samme tidspunkt er satt for START og STOPP, vil ingen timerfunksjon aktiveres. Ergo, enheten kan slutte å fungere.

12 AV 16


HVORDAN STYRE ENHETEN MED

FJERNKONTROLLEN

NØD DRIFT

I følgende tilfeller, brukes

istedenfor fjernkontrollen.

knappen for nøddrift,

Når batteriene i fjernkontrollen er utslitt.

Når en har mistet fjernkontrollen.

Når fjernkontrollen ikke virker.

For å teste enheten under installasjon.

ß HVORDAN BRUKE NØD KNAPPEN

Trykk på

knappen under front panelet for å slå enheten på eller av. (For varme pumpe air conditioner : vil kjøle

modus aktiveres ved første trykk, varme modus vil aktiveres ved andre trykk)

JUSTERING AV RETNINGEN PÅ LUFTEN

Luftstrømmen kan justeres i 4 retninger.

° Trykk på for automatisk drift av ”flapsene”

som fordeler luften jevnt i rommet. Trykk på

knappen igjen, for å stoppe

° Trykk på knappen og “flapsene” vil

bevege seg opp og ned I en syklus, i hver syklus

beveger de seg opp og ned i 40 sekunder, stopper

i 40 sekunder, og beveger seg igjen.

13 AV 16


VEDLIKEHOLD

RENGJØRING AV LUFTFILTER

Før ettersyn og vedlikehold av enheten, sørg alltid for at hovedbryteren er satt til “OFF” for å gjøre den strømløs.

Løsne rammen fra frontpanelet, ved å vri de to

plastskruene 90º (1/4 omdreining)


Åpne rammen, og ta luftfilteret ut av rammen.


Gjør rent filteret med en støvsuger, eller hvis det er

veldig skittent, vask det med såpevann, og sørg for

at det er helt tørt, før det monteres igjen.

Sett rammen på plass, og lås den med de to

plastskruene.

RENGJØRING AV ENHETEN

Rengjør enheten, og fjernkontrollen med en tørr klut. Hvis

en fuktig klut brukes, fjern evt. fuktighet med en tørr klut

etterpå.

VED SESONGSTART

Sjekk at luft- inn og utgangen ikke er blokkert.

Bruk av enheten uten luftfilter, kan føre til feilfunksjon

på grunn av støv og skitt. Ha alltid luftfilteret montert

til enhver tid.

Sjekk at kondensvann slangen ikke er tett, eller

bøyd.

Sjekk at enheten er festet skikkelig.

VEDLIKEHOLD VED SESONGSLUTTSlå av hovedstrømmen.

Rengjør luftfilter og tilhørende deler.

La vifta gå i 2-3 timer, for å tørke innsiden av

enheten

MERK :

Hvis luftfilteret er skittent, vil det redusere luftstrømmen, enheten overbelastes, og vil bruke 6%

mer strøm. Så jevnlig rengjøring er påkrevd.

14 AV 16


DRIFTS GUIDE


Temperaturen bør ikke settes lavere enn det som

trengs, for således å redusere energi forbruket.


For å lede kald luft rundt i rommet, juster retningen

på luftstrømmen som vist med pilene (se bildet), for

å spre den kalde lufta.

Rengjør luftfilteret ukentlig, for høyere effektivitet. Steng vinduer og dører, når enheten går, for å hindre

lekkasje av kald luft, og således spare energi.

Dra for gardiner, og steng vinduer, for å hindre

varmen fra solen å varme opp rommet, som igjen

forårsaker høyere effekt forbruk.


Ved utilstrekkelig ventilasjon, luft ut rommet en gang

i mellom, men ikke for lenge, da kald luft vil forsvinne

ut.

15 AV 16


FORHOLDSREGLER

Sjekk det elektriske systemet (spenning og

frekvens). Sørg for at enheten tilkobles den

spenningen som er angitt, og bruk spesifiserte

sikringer. Sikringene må ikke erstattes av tråd, spiker

og lignende.


Slå av enheten, hvis den går, når elektriske

forstyrrelser oppstår. Hvis enheten ikke skal

brukes på en stund, slå av hovedbryteren.

Ikke putt fremmedlegemer inn i luft inn og

utgangene, når enheten går. Det kan medføre skade

på enheten, eller personskade. Vær spesielt

påpasselig når det er barn i nærheten


Ikke plasser noen hindringer for luftstrømmen. Det

kan føre til nedsatt effektivitet eller feilfunksjon.


Unngå å rette luftstrømmen direkte mot personer,

særlig barn, eldre og pasienter.


Ikke plasser en varmekilde i nærheten ev enheten.

Varmen kan deformere plastdelene.

16 AV 16

More magazines by this user
Similar magazines