Søkjarkatalogen for 2005 i pdf-format - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Søkjarkatalogen for 2005 i pdf-format - Hordaland fylkeskommune

SØKNADSFRIST

1. MARS 2005

Vidaregåande

2005

opplæring

i Hordaland


INNTAKSKONTORET

Telefontider:

15. mai – 14. september – kl. 08.15–12.45. Elles i året – kl. 08.00–15.45

Ekspedisjonstider:

15. mai – 14. september – kl. 08.00–12.45. Elles i året – kl. 08.00–15.45

Internett: www.hordaland.no

☎ 55 23 94 60

Faks: 55 23 92 39

Internett: www.hordaland.no

E-post:

postmottak.inntak@hordaland-f.kommune.no

E-post til inntaksleiar:

nils.skavhellen@hordaland-f.kommune.no

Fotgj.underg.

Bergen

Busstasjon

V. Strømkaien V. Strømkaien

Fylkeshuset

Fjøsanger

Lars Hilles gate

Legevakten

Pastasentr

Agnes Mowinckels gt.

veien

SATS

Besøksadresse:

Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gt. 5, Bergen

Postadresse: Hordaland fylkeskommune, Inntakskontoret, Postboks 7900 – 5020 Bergen

FAGOPPLÆRINGSKONTORET

Ekspedisjonstider:

15. mai – 14. september – kl. 08.00–15.00

15. september – 14. mai – kl. 08.00–15.45

☎ 55 23 99 00/01

Faks: 55 23 99 09

Internett: www.hordaland.no

Besøksadresse (sjå kart ovanfor):

Fylkeshuset, Agnes Mowinckels gt. 5, Bergen

Postadresse: Hordaland fylkeskommune, Fagopplæringskontoret, Postboks 7900 – 5020 Bergen


Viktig å vite

Søk rett kurstype.

Katalogen har markerte fargar for dei ulike kurs/lærefag:

Grunnkurs. Kan søkjast av alle som har fullført grunnskolen eller tilsvarande.

Kursa er markerte med blå farge for kurskode.

Vidaregåande kurs I. Kan søkjast dersom du har kompetansegjevande

grunnkurs eller godkjent realkompetansebevis for utdanninga.

Kursa er markerte med gul farge for kurskode.

Vidaregåande kurs II. Kan søkjast dersom du har kompetansegjevande

vidaregåande kurs I. Kursa er markerte med grøn farge for kurskode.

Læreplass. Kan berre søkjast dersom du har kompetansegjevande vidaregåande

kurs I som fører vidare til bedriftsopplæring.

Fagkode/Fagnamn er markerte med grå farge.

Sjå sidene 58 til 62.

Dersom du går ut 10. klasse våren 2005 kan du berre søkje «blå» kurs.

Sjå elles nøye etter kva grunnkurs/vidargåande kurs I/II du må ha

fullført, før du søkjer «gule» (VK I) og «grøne» (VK II) kurs.

DET ER DITT ANSVAR

Å SØKJE RETT KURSTYPE/LÆREFAG!

1


Kommunenummer i Hordaland fylke

Skal brukast ved utfylling av søknadsskjemaet ved papirsøknad (Felt A)

1201 Bergen

1211 Etne

1216 Sveio

1219 Bømlo

1221 Stord

1222 Fitjar

1223 Tysnes

1224 Kvinnherad

1227 Jondal

1228 Odda

1231 Ullensvang

1232 Eidfjord

1233 Ulvik

1234 Granvin

1235 Voss

1238 Kvam

1241 Fusa

1242 Samnanger

1243 Os

1244 Austevoll

1245 Sund

1246 Fjell

1247 Askøy

1251 Vaksdal

1252 Modalen

1253 Osterøy

1256 Meland

1259 Øygarden

1260 Radøy

1263 Lindås

1264 Austrheim

1265 Fedje

1266 Masfjorden

Innhald

Til deg som søkjer vidaregåande opplæring i Hordaland ................. 3

DEL 1

Oversyn over skolar som er med i fellesinntaket ............................... 4

Inntakskalenderen 2003 ...................................................................... 8

Formidlingskalenderen 2003 ............................................................... 9

DEL 2

Søknadsinformasjon ............................................................................. 10

Kven kan søkje vidaregåande opplæring i Hordaland ...................... 10

Søknadsfristar på internett .................................................................. 10

Søknadsfristar på papir ........................................................................ 10

Vedleggskjema ..................................................................................... 10

Dine rettar og pliktar ved søkning til vidaregåande opplæring ....... 10

Kva kurs/skole kan eg søkje ............................................................... 11

Kan eg få plass ved ein annan skole eller kurs enn det eg har søkt . 11

Endring av søknad etter at søknadsfristen er ute .............................. 11

Søknad om inntak på særskilt grunnlag ............................................. 11

Søknad om inntak på individuelt grunnlag ....................................... 11

Søknad til Friskolar ............................................................................... 12

Kva kompetansebevis (vitnemål) skal leggjast ved søknaden ......... 12

Vilkår for inntak til grunnkurs ............................................................ 12

Vilkår for inntak til vidaregåande kurs I/II .......................................... 12

DEL 3

Generell informasjon ........................................................................... 13

Søkjar frå Sveio og evt. Etne som søkjer skoleplass i Rogaland ........ 13

Søkjar som ikkje er registrert i folkeregisteret i ein Hordalandskommune

pr. 1. januar 2005 ............................................................ 13

Skoleplass i andre fylke ........................................................................ 13

Poenggrenser for inntak ...................................................................... 13

DEL 4

Inntaksreglar – skoleåret 2005/2006 ................................................... 14

Poengutrekning til grunnkurs ............................................................ 14

Poengutrekning ved søknad til vidaregåande kurs I ......................... 14

Poengutrekning ved søknad til vidaregåande kurs II ........................ 14

Kven får plassen dersom det er fleire søkjarar med same poengsum 14

DEL 5

Skolar og kurstilbod i Hordaland som er med i fellesinntaket ......... 15

Oversyn over grunnkurstilboda for skoleåret 2005/2006 .................. 15

Studieretning for Allmenne, økonomiske og administrative fag .... 17

Studieretning for Byggfag .................................................................. 27

Studieretning for Elektrofag .............................................................. 29

Studieretning for Formgjevingsfag .................................................... 32

Studieretning for Helse- og sosialfag ................................................ 35

Studieretning for Hotell- og næringsmiddelfag ............................... 38

Studieretning for Idrettsfag ............................................................... 40

Studieretning for Kjemi- og prosessfag ............................................. 41

Studieretning for Medium og kommunikasjon ................................. 42

Studieretning for Mekaniske fag ....................................................... 43

Studieretning for Musikk/dans og drama ........................................... 46

Studieretning for Naturbruk .............................................................. 48

Studieretning for Sal og service .......................................................... 50

Studieretning for Tekniske byggfag ................................................. 51

Studieretning for Trearbeidsfag ......................................................... 52

DEL 6

Landslinjer og landsdekkjande linjer .................................................. 53

DEL 7

Inntak for minoritetsspråklige søkere ................................................ 55

DEL 8

Søknad om læreplass ........................................................................... 58

DEL 9

Lærefag direkte etter fullført grunnkurs – særløp ............................ 63

DEL 10

Oppfølgingsteneste (OT) - Pedagogisk/Psykologisk teneste (PPT) .... 64

DEL 11

Kostnader – Skoleskyss – Utdanningsstønad ...................................... 66

DEL 12A

Fylkeskommunale utdanningstilbod i Hordaland som ikkje er med i

fellesinntaket .................................................................................... 67

DEL 12B

Friskolar ............................................................................................... 68

Vidaregåande opplæring for vaksne .................................................. 69

Bjørkåsen videregående skole ............................................................. 70

Adresser til Inntakskontorene i Norge ................................................ 71

2


Til deg som søkjer vidaregåande opplæring

i Hordaland

Vi ønskjer deg velkomen som søkjar til vidaregåande

opplæring i Hordaland.

Denne katalogen gir deg informasjon om korleis

du søkjer vidaregåande skolar eller læreplass.

Du vil sjølvsagt også finne kva skolar som har dei

einskilde kursa. I tillegg vil du finne generell informasjon.

Dersom du treng meir informasjon om dei

ulike kursa viser vi til katalogen «Vidaregåande

opplæring for deg», som alle elevar i ungdomsskolen

og grunnkurs/vidaregåande kurs I fekk utlevert

på sin skole i oktober/november 2004.

Andre kan evt. vende seg til Inntakskontoret for

å få denne katalogen tilsendt. Du finn også katalogen

på internettadressa:

www.hordaland.no

Frå inntaket i 2005 er det Fritt skoleval i Hordaland.

Det betyr at du kan søkje kva skole du vil som har

det kurstilbodet du ønskjer. Du blir difor ikkje

lenger styrt til næraste skole, men tevlar om inntak

til den einskilde skole i høve til karakterpoengsummen

din. Det er difor viktig å føre opp så mange

skolar som mogleg når du registrerer søknaden.

På den måten er du sjølv med på å bestemme kva

skole du vil gå på, og slepp å få tildelt skole frå

Inntakskontoret.

Frå inntaket i 2005 er det også nytt at du skal

bruke søknadsskjemaet til vidaregåande opplæring

i Hordaland når du søkjer nokre av friskolane

(privat vidaregåande skole). Merk at du må føre

opp friskolen som første skoleønskje på første

kursønskje for at søknaden skal bli behandla.

I mai 2005 vil alle som har søkt vidaregåande

opplæring i Hordaland få eit hefte som m.a. omtalar

inntaksrutiner, korleis du svarar på tilbod om

plass og anna informasjon som er viktig å få med

seg før du tek ferie/tek til med vidaregåande opplæring.

Her vil du få svar på mange spørsmål slik at

du slepp å bruke sommaren til å ringje eller besøke

Inntakskontoret.

Vi som arbeider i Opplæringsavdelinga i Hordaland

fylkeskommune skal gjere vårt beste for å

gje deg svar på alle dei spørsmåla du har i høve til

vidaregåande opplæring.

Til sist er det likevel du som må ta avgjerda om

korleis du vil prioritere søknaden din. Tenk difor

nøye gjennom kva yrke/utdanning du kan tenkje

deg i framtida, og prioriter desse etter beste evne

på søknadsskjemaet. Ver med på å påverke di eiga

framtid med å føre opp flest mogleg alternativ.

Søk råd hos foreldra dine, familien elles og alle du

meiner kan hjelpe deg vidare. Snakk gjerne også

med venene dine, men velg ikkje utdanning ut frå

kva dei velgjer – det er DU som skal nytte utdanninga

i framtida, ikkje venene dine.

Lukke til med val av utdanning og yrke!

Svein-Erik Fjeld

Opplæringsdirektør

Nils Skavhellen

Inntaksleiar

Opplæringsdirektøren tek generelt atterhald om at skole-/kurstilbod, fagplanar, timetal

og kompetanse kan bli endra etter at denne katalogen har gått i trykken.

3


Oversyn over offentlege

skolar i Hordaland

(Friskolar, sjå side 68)

Del

1

Skolar med internat kan ikkje garantere at alle som ønskjer det får plass på internatet. Internata er som hovudregel stengt i

feriar. Dei kan også vere stengde i helgane. Nærare opplysningar ved den einskilde skole. Dersom du må bu på hybel under

utdanninga, må du som hovudregel skaffe deg hybelen sjølv. Ta likevel kontakt med den skolen du får på plass ved for

nærare informasjon og evt. gode råd.

Dersom du ønskjer meir informasjon om den einskilde skole bruker du internett-adressa; www.hordaland-f.kommune.no/

opplaring/forsideskole.htm. Du får då fram namna på alle dei fylkeskommunale vidaregåande skolane i Hordaland, og kan

få fram heimesidene til den/dei skolar du ønskjer – og e-post adressa til den einskilde skole.

Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Postadresse Rektor

Arna gymnas Garnesstølen 63 Garnesstølen 63 Eirik Paul Fjørtoft

Telefon 55 25 47 00 Garnes (Bergen aust) 5264 Garnes

Telefaks 55 24 07 90

Arna yrkesskule Vestlivegen 43 Vestlivegen 43 Magne Wiik

Telefon 55 25 48 00 Indre Arna (Bergen aust) 5260 Indre Arna

Telefaks 55 25 48 28

Askøy videregående skole Søre Myrane 13 Søre Myrane 13 John Ivar Solvik

Telefon 56 15 23 00 Kleppestø 5300 Kleppestø

Telefaks 56 15 23 01

Austrheim vidaregåande skule Mastrevik 5943 Austrheim Magnus Kvingedal

Telefon 56 16 80 00

Telefaks 56 16 80 40

Bergen Handelsgymnasium Kalfarveien 2 Postboks 413 – Sentrum Odd Øvretveit

Telefon 55 33 72 00 Bergen – Sentrum 5805 Bergen

Telefaks 55 33 72 01

Bergen Katedralskole Kong Oscars gate 36 Kong Oscars gate 36 Signe Haaland Utne

Telefon 55 33 82 00 Bergen – Sentrum 5017 Bergen

Telefaks 55 33 82 01

Bergen maritime videregående skole Vestre Strømkaien 10 Postboks 6065-Postterminalen Bjørn Kristian Jæger

Telefon 55 33 75 00 Bergen – Sentrum 5892 Bergen

Telefaks 55 33 75 01

Bergen yrkesskole

Sjå Årstad videregående skole

Bjørgvin videregående skole Strandgaten 195 Postboks 1979 – Nordnes Gunda Falao Sparre

Telefon 55 33 79 00 Bergen – Sentrum 5817 Bergen

Telefaks 55 33 79 01

Bjørkåsen videregående skole** Nedre Bjørkåsen 15 Nedre Bjørkåsen 15 Jan Helge Støve

Telefon 55 11 86 00 Nesttun (Bergen sør) 5227 Nesttun

Telefaks 55 11 86 01

Teksttelefon 55 11 86 10

Bømlo vidaregåande skule Idrettsvegen 85 Postboks 163 Kjell Olav Skaret

Telefon 53 42 3810 Bremnes 5445 Bremnes

Telefaks 53 42 38 97

Etne vidaregåande skule Etne 5590 Etne Ivar Fredriksen

Telefon 53 75 47 20

Telefaks 53 75 46 70

Fana gymnas Stm. Michelsens vei 53 Postboks 414 – Nesttun Randi Wennemo

Telefon 55 92 57 70 Paradis (Bergen sør) 5853 Bergen

Telefaks 55 92 57 89

** Sjå spesiell omtale side 70

4


Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksadresse Postadresse Rektor

Fiskarfagskulen i Austevoll Storebø 5393 Storebø Håvard Rabben

Telefon 56 18 20 00

Telefaks 56 18 20 01

Fitjar vidaregåande skule Havnavegen Postboks 44 Anna Bodil Hestenes

Telefon 53 45 78 00 Fitjar 5418 Fitjar Tislevoll

Telefaks 53 45 78 01

Fusa vidaregåande skule Eikelandsosen Postboks 113 Annbjørg Laupsa

Telefon 56 58 09 00

5649 Eikelandsosen

Telefaks 56 58 09 01

Fyllingsdalen videregående skole Hjalmar Brantings vei 9 Postboks 3647, Fyllingsdalen Per Morten Nordbotn

Telefon 55 15 63 00 Fyllingsdalen (Bergen sør/vest) 5845 Bergen

Telefaks 55 15 63 01

Garnes vidaregåande skule Tunesvegen 35 Tunesvegen 35 Asbjørg Hesjedal

Telefon 55 25 43 30 Garnes (Bergen aust) 5264 Garnes

Telefaks 55 24 43 50

Hjeltnes gartnarskule* Ulvik 5730 Ulvik Asbjørn Børsheim

Telefon 56 53 88 00

Telefaks 56 53 88 01

Knarvik vidaregåande skule 2) Kvernhusmyrane 2 Kvernhusmyrane 2 Inge A. Alver

Avd. Kvernhusmyrane Isdalstø 5914 Isdalstø

Telefon 56 35 54 00

Telefaks 56 35 54 01

Avd. Juvikstølen Juvikstølen 9 Kvernhusmyrane 2 Inge A. Alver

Telefon 56 35 54 50 Isdalstø 5914 Isdalstø

Telefaks 56 35 54 51

Krohnsminde videregående skole

Sjå Årstad videregående skole

Kvinnherad vidaregåande skule Husnes 5460 Husnes Leiv Guddal

Telefon 53 47 57 00

Telefaks 53 47 57 36

Laksevåg gymnas

(Sjå Laksevåg videregående skole)

Laksevåg videregående skole 3) Gravdalsveien 22 b Postboks 24, Y. Laksevåg Aud Eva Bjørdal

Telefon 55 34 98 50 Ytre Laksevåg (Bergen vest) 5848 Bergen

Telefaks 55 34 98 99

Langhaugen videregående skole Hagerups vei 17 Hagerups vei 17 Marit Tokheim

Telefon 55 36 14 00 Landås (Bergen sør) 5093 Bergen

Telefaks 55 36 14 09

Lindås gymnas

(Sjå Knarvik vidaregåande skule)

Lønborg videregående skole Hellebakken 35 Hellebakken 35 Terese J. Brudvik

Telefon 55 25 49 00 Lønborg (Bergen nord) 5039 Bergen

Telefaks 55 25 49 01

Nordhordland vidaregåande skule

(Sjå Knarvik vidaregåande skule)

Norheimsund vidaregåande skule Jondal 5627 Jondal Martin Risøy

Avd. Jondal

Telefon 53 66 85 50

Telefaks 53 66 86 00

Odda vidaregåande skule Eidesmoen, 5750 Odda Karl Erik Christiansen

Telefon 53 64 96 00

Odda

Telefaks 53 64 96 99

Os gymnas Gymnasvegen Gymnasvegen Willy Jan Lønne

Telefon 56 56 57 50

5200 Os

Telefaks 56 56 57 51

* Skole med internat

5


Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksdresse Postadresse Rektor

Os vidaregåande skule Kolskogheiane 14 Kolskogheiane 14 Bjørn Birknes

Telefon 56 56 56 00 Os 5200 Os

Telefaks 56 56 56 40

Osterøy vidaregåande skule Lonevåg 5282 Lonevåg Trond Eikeland

Telefon 56 19 40 00

Telefaks 56 39 24 24

Rogne vidaregåande skule Sjukehusvegen 3 Sjukehusvegen 3 Ragnhild Mølster Lidal

Telefon 56 52 06 60 Voss 5700 Voss

Telefaks 56 52 06 61

Rubbestadnes yrkesskule* Rolvsnesvegen 36 Rolvsnesvegen 36 Karl Mæland

Telefon 53 42 55 00 Rubbestadneset 5420 Rubbestadneset

Telefaks 53 42 55 01

Sandsli videregående skole Sandslimarka 51 Postboks 44 – Sandsli Ivar Schjetne

Telefon 55 11 56 00 Sandsli (Bergen sør) 5861 Bergen

Telefaks 55 11 57 00

Slåtthaug videregående skole Slåtthaugvegen 134 Slåtthaugvegen 134 Otto Sørås

Telefon 55 91 86 00 Nesttun (Bergen sør) 5222 Nesttun

Telefaks 55 91 86 01

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy Bildøy Bildøy Kjell Johan Lervik

Telefon 56 31 02 00 Straume 5353 Straume

Telefaks 56 31 02 01

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund Skogsvåg 5382 Skogsvåg Kjell Johan Lervik –

Telefon 56 31 72 00

ass.rektor Elling Kallestad

Telefaks 56 31 72 01

Stend jordbruksskule Fanavegen 249, Stend Fanavegen 249 Tone Mosebø

Telefon 55 91 88 00 (Bergen sør) 5244 Fana

Telefaks 55 91 88 01

Stord vidaregåande skule Saghaugen 3 Postboks 804 Egil Y. Bergesen

Telefon 53 45 20 00 Leirvik 5404 Stord

Telefaks 53 45 20 01

Stord yrkesskule og tekniske fagskule Vikastemmo 35 Postboks 654 Lars Inge Isdahl

Telefon 53 40 22 40 Leirvik 5404 Stord

Telefaks 53 40 22 41

Tanks videregående skole Kong Oscars gt. 21 Postboks 1113 – Sentrum Oddbjørg Høgset

Telefon 55 33 76 00 Bergen – Sentrum 5809 Bergen

Telefaks 55 31 14 95

U. Pihl videregående skole Åsane Senter vei 52 Postboks 194, Ulset Oddveig Sagen

Telefon 55 25 42 00 Ulset (Bergen nord) 5873 Bergen

Telefaks 55 25 42 42

Voss gymnas Gymnasvegen 12 Postboks 70 Erik Sølvberg

Telefon 56 53 23 60 Voss 5701 Voss

Telefaks 56 53 23 61

Voss husflidskule Eskelandsvegen 8 Postboks 40 Venke Barrikmo

Telefon 56 53 24 80 Voss 5701 Voss kst.

Telefaks 56 53 24 81

Voss jordbruksskule* Skulestadmo 5710 Skulestadmo Nils Dagestad

Telefon 56 53 24 00

Telefaks 56 53 24 01

Voss vidaregåande skule*

Avd. Vatletun Furevegen 15 Postboks 94 Jorunn Lødemel

Telefon 56 53 22 00 Voss 5701 Voss

Telefaks 56 53 22 01

Avd. Bryn Brynaskogen 27 Postboks 94 Jorunn Lødemel

Telefon 56 53 23 00 Voss 5701 Voss

Telefaks 56 53 23 01

Avd. Granvin Granvin 5736 Granvin Jorunn Lødemel

Telefon 56 52 52 16

Telefaks 56 52 52 16

* Skole med internat

6


Skolenamn/Telefon/Telefaks Besøksdresse Postadresse Rektor

Øystese gymnas Nedre Vik 85 Postboks 174 Ingebjørg Bakke

Telefon 56 55 66 00 Øystese 5604 Øystese

Telefaks 56 55 66 10

Årstad videregående skole 1) Fjøsangerveien 38 Postboks 2344-Solheimsviken Bente-Lis Larsen

Telefon 55 59 50 00 Danmarksplass (Bergen sentrum) 5824 Bergen

Telefaks 55 59 51 00

Åsane gymnas Tertnesveien 29 Tertnesveien 29 Grete Berg Kirkeeide

Telefon 55 25 40 20 Tertnes (Bergen nord) 5113 Tertnes

Telefaks 55 25 40 56

Åsane videregående skole Åsamyrane 289 Postboks 55 – Nyborg Egil S. Hovda

Telefon 55 95 69 00 Nyborg (Bergen nord) 5871 Bergen

Telefaks 55 95 69 69

Åsane videregående skole Jordalsvegen 17 Jordalsvegen 17 Egil S. Hovda

Avd. Eidsvåg Eidsvåg (Bergen nord) 5105 Eidsvåg

Telefon 55 25 70 59

Telefaks 55 95 22 85

1) Tidlegare Bergen yrkesskole og Krohnsminde videregående skole vart slått saman til ein skole frå 1. august 2003, og fekk namnet

Årstad videregående skole.

2) Tidlegare Lindås gymnas og Nordhordland vidaregåande skule vart slått saman til ein skole frå 1. august 2003, og fekk namnet

Knarvik vidaregåande skule.

3) Tidlegare Laksevåg gymnas og Laksevåg videregående skole vart slått saman til ein skole frå 1. august 2003, og fekk namnet

Laksevåg videregående skole.

Skolar i Rogaland som kan søkjast av elevar frå Sveio og evt. Etne.

Sjå nærare informasjon side 13, og ved dei einskilde kurs.

Haugaland videregående skole Spannavegen 38 Spannavegen 38 Odd Henning Johannessen

Telefon 52 86 56 00 Haugesund 5531 Haugesund

Telefaks 52 86 56 09

Kopervik videregående skole Eide Postboks 8 Elmar Åserud

Telefon 52 81 41 00 Kopervik 4291 Kopervik

Telefaks 52 81 41 01

Skeisvang videregående skole Rogalandsgt. 197 Rogalandsgt. 197 Kirsti Storhaug

Telefon 52 70 37 10 Haugesund 5518 Haugesund

Telefaks 52 70 37 48

Storasund videregående skole Karmsundgt. 86 Postboks 2002 Ruth Meidell Sande

Telefon 52 70 21 60 Haugesund 5504 Haugesund

Telefaks 52 70 21 70

Vardafjell videregående skole Spannavegen 25 Spannavegen 25 Heidi Aarø Moe

Telefon 52 70 99 10 Haugesund 5532 Haugesund

Telefaks 52 70 99 15

Ølen vidaregåande skule Ølen 5580 Ølen Ingrid Ch. Søndenaa

Telefon 53 76 64 00

Telefaks 53 76 70 41

Åkrahamn vidaregåande skole Skoleveien 11 Postboks 43 Kåre Johan Sørvåg

Telefon 52 81 42 00 Åkrahamn 4296 Åkrahamn

Telefaks 52 81 42 99

7


Inntakskalenderen

2005*

* Med unntak av søknadsfristar

blir det tatt generelt atterhald om datoane nedanfor

Datoane nedanfor – med unntak av søknadsfrist – gjeld

inntaket til skole. Sjå formidlingskalender for læreplass

neste side.

Søknadsfrist ➞

Særskilt grunnlag

17

august

mars

Onsdag

Tysdag

1

Tysdag

1

februar


Skolestart


Søknadsfrist

Ordinær

Tysdag

1

februar

Søknadsfrist på

– Særskilt grunnlag

Fredag

12

august

Utsending av svar 3. inntaksomgang.

Svar blir berre sendt til dei som får plass.

Det blir ikkje sendt melding om evt.

endringar på venteliste.

Tysdag

1

mars

Tysdag

12

juli

Fredag

22

juli

Onsdag

3

august

Søknadsfrist til

– Ordinær skole-/læreplass

– Framandspråklege klassar

Utsending av svar 1. inntaksomgang til

alle som har søkt plass i skole.

Merk at du kan svare på tilbod om plass

på internettadressa;

www.vigo.no

Svarfrist 1. inntaksomgang. Manglande

svar blir rekna som Nei-svar, og du mister

tildelt plass og/eller blir stroken av ventelista.

Utsending av svar 2. inntaksomgang. Svar

blir berre sendt til dei som får plass, eller

som får endring av ventelisteplassering i

høve til 1. inntaks omgang.

Onsdag

17

august

19.

august

– 31.

august

1. skoledag for elevane. Alle skolane tek

til onsdag 17. august. Nærare melding om

kor tid du skal møte vil som hovudregel

bli gitt når du får tilbod om plass. Merk

deg at du ikkje kan rekne med å få fri

til feriereiser ved skolestart. Tilbodet om

skoleplass gjeld berre for 1. skoledag. Det

er ditt ansvar å møte på skolen til rett

dag/tid. Dersom du ikkje møter 1. skoledag,

og ikkje har fått formell skriftleg

permisjon frå skolen, har du ikkje rett til å

få tilbake plassen dersom du møter fram

seinare. Du vil også bli plassert nederst på

evt. venteliste før skolen/Inntakskontoret

kan gi deg nytt tilbod om plass.

Oppfylling av ledige elevplassar. Dei

ledige ledige plassane i Bergen blir fylte

opp frå Inntakskontoret f.o.m. 19. august.

I resten av fylket fyller den einskilde

skole opp dei ledige elevplassane. Dette

arbeidet kan ta til kort tid etter skolestart.

Skolane/Inntakskontoret skal etter

nærare retningslinjer følgje evt. venteliste

fram til 1. september.

Onsdag

10

august

Svarfrist 2. inntaksomgang. Manglande

svar blir rekna som Nei-svar.

Frå 1. september

og

vidare i

skoleåret

Opplæringsavdelinga v/ Inntakskontoret

har det formelle ansvaret for inntak av

elevar, men førespurnad om plass skal

rettast til den einskilde skole. Ventelistene

frå inntaket gjeld ikkje etter 1. september.

8


Formidlingskalenderen

2005*

* Med unntak av søknadsfrist

blir det tatt generelt atterhald om datoane nedanfor.

Sjå elles sidene 58–62.

Formidling til læreplass pågår frå 1. mars til 1. oktober.

17

juni

april

Fredag

Fredag

1

Tysdag

1

mars

Tysdag

1

mars

Frist for innsending av søknad om læreplass

Søkjar som går på skole i Hordaland,

treng ikkje sende med vedlegg. Dei som

går på skole utanfor Hordaland fylke må

sende med årskursbevis for grunnkurs

og terminkarakter for VK I, hugs også å

sende inn kopi av årskursbevis frå VK I så

snart dette ligg føre.

17. juni

og

5. august

Utsending av svarkort. Alle søkjarar skal

melde frå til fagopplæringskontoret om

dei har fått læreplass, eller om dei har

andre planar for hausten.

April

Utsending av søknader til bedrifter som

ønskjer å tilsetje lærling. Alle søknader

blir, så langt råd er, sende til ei eller

fleire be drifter. Bedriftene melder frå til

fagopplæringskontoret om kven som får

teikne lærekontrakt. Dei melder og frå

om kven som ikkje møter til intervju eller

takkar nei til læreplass. Desse søkjarane

blir trekte frå vidare formidling i 2005.

September/

oktober

Elevar med ungdomsrett til vidaregåande

opplæring som ikkje har fått tilbod

om læreplass, har rett til sluttopplæring

i skole.

Dersom du i tillegg til læreplass har søkt

– og fått plass – ved t.d. Allmennfagleg

påbyggingskurs, vil du ikkje ha rett til

å få sluttopplæring i skole dersom du

ikkje får læreplass.

Mai

Alle søkjarar vil få melding kvar gong

fag opp læringskontoret sender søknaden

deira til ny bedrift. Vi oppmoder også

søkjarane til å sende ein personleg søknad

direkte til aktuelle bedrifter. Når du har

fått avtale om læreplass, må du melde frå

om dette til fagopp læringskontoret, slik

at lærekontrakt blir oppretta.

Hugs å melde frå om adresseendring/

endring av telefonnummer eller mobiltelefonnummer

til fagopp læringskontoret.

9


Søknadsinformasjon

Del

2

Kven kan søkje vidaregåande

opplæring i Hordaland

Alle kan sjølvsagt søkje vidaregåande opplæring i

Hordaland, men søkjargruppene har ulik prioritet:

1. Ungdomsrett: Dette er søkjarar som etter fullført

ungdomsskole har ein tre-årig rett til vidaregåande

opplæring innan fem år, eller som har

fått uvida rett eller frist i høve til hovudregelen.

NB! For å ha Ungdomsrett i Hordaland, skoleåret

2005/06, må du vere registret i folkeregisteret i

Hordaland pr. 1. januar 2005. Unntak: Dersom du

flyttar saman med foreldre, eller flyttar til ein av

foreldra dine som er busett i vårt fylke. I praksis

må dokumentasjon på slik flytting vere mottatt

innan 15. juni for å få Ungdomsrett i Hordaland

ved 1. inntaksomgang. Sjå side 13.

2. Vaksenrett: Dersom du er født før 1. januar 1978

og ikkje har studie- eller yrkeskompetanse frå

tidlegare. Sjå side 69.

3. Fullføringsrett: Dersom du har byrja i vidaregåande

opplæring, men ikkje kjem inn under pkt.

1. og 2. ovanfor.

4. Utan formell opplæringsrett: Dersom du ikkje

kjem inn under gruppene ovanfor, kjem du i

lågast prioritert gruppe ved tildeling av plass i

vidaregåande opplæring. Merk at alle som har

bustadadresse i eit anna fylke enn Hordaland

automatisk kjem i denne gruppa dersom ikkje

anna dokumentasjon kan påvisast.

Søknadsfristar på internett

Adressa til nettstaden www.vigo.no vil vere open

heile døgeret frå ca. 10. januar til og med 1. mars

2005.

• Ordinær søknadsfrist til skole og læreplass for alle

søkjargrupper, uansett nasjonalitet, er 1. mars

kl. 23.59

• Frist for å søkje på særskilt grunnlag er 1. februar

kl. 23.59

OBS! Ved søkning på internett vil vi sterkt tilrå at

du tek ut kvittering kvar gong du oppdaterer søknaden

din. Ved evt. ulikhet mellom søknaden din

og det som står registrert i vårt søkjarregister, må

slik kvittering kunne visast for at evt klage skal bli

behandla.

Søknadsfristar på papir

Søknadsskjema som blir sendt i Posten må vere

stempla seinast 2. mars Du kan også levere søknaden

din personleg på Inntakskontoret innan 1.

mars kl. 15.45. For søknader på særskilt grunnlag

må søknad i 3 eksemplar, med dokumentasjon,

vere poststempla seinast 2. februar, eller levert på

Inntakskontoret innan 1. februar kl. 15.45.

Vedleggskjema

Alle vedleggskjema som skal brukast ved søknad

til vidaregåande opplæring er lagt ut som elektroniske

skjema. Du får tilgang til desse ved å gå inn

på internettadressa www.hordaland.no. Gå deretter

til linken for «Opplæring» og «Inntak». Du kan

elles få dei aktuelle skjema ved å vende deg til Inntakskontoret.

Vedleggskjema skal nyttast ved:

• søknad om inntak på særskilt grunnlag

• melding om tilretteleggingsbehov i

vidaregåande skole

• minoritetspråkleg søknad

• val av studieretningsfag ved søknad til VKI/II,

studieretning for allmenne, økonomiske og

administrative fag

• søknad om inntak ved Bergen

Fotballakademi (sjå side 18 )

• søknad om inntak ved Bjørnar Håndball/Håndballgymnaset

(sjå side 19 )

Det er svært viktig at du sender inn vedleggsskjema

dersom det er naudsynt for det tilbodet du søkjer.

Husk at vedleggskjemaet skal sendast til Inntakskontoret

på papir med det tal eksemplar som står

opplyst på skjemaet. Alle elevar i ungdomsskolen

og i den vidaregåande skolen skal sende vedleggskjema

gjennom sin skole. Rådgjevar gir nærare

opplysningar.

Dine rettar og plikter ved søkning til

vidaregåande opplæring

• Dersom du har formell rett til vidaregåande

opplæring skal vi gje deg eit opplæringstilbod

du har krav på etter Opplæringslova.

• Det er ditt ansvar å søkje kurs som du er kvalifisert

for

10


Kva kurs/ skolar kan eg søkje

Du kan føre opp tre ulike kursønskje og inntil seks

skolar på kvart kurs. Du må prioritere kurs-/skoleønskja

dine, men du kan søkje kva skolar du vil

(Fritt skoleval)

Vi rår til at du nyttar så mange kurs-/skoleønskje

som mogleg – særleg i Bergensområdet er dette

svært viktig.

Ønskja dine blir prøvde i den rekkjefølgja dei er

førte på søknadsskjemaet. Dersom du får plass på

kurs-/skoleønske 1, blir dei andre ønskja dine ikkje

vurderte fordi du har fått plass på høgast prioritert

kurs og skole.

Dersom du får plass ved kursønskje 1, men til

dømes skoleønske 6, blir du ført på venteliste til

dei høgare prioriterte skolane. Når vi sender ut

melding om kva skole du har fått plass ved ,vil du

også få spørsmål om du vil stå vidare på venteliste

til høgare skoleprioritet.

Dersom du t.d. får plass ved kursønskje 2 eller

3, blir du i tillegg ført på venteliste til alle høgare

prioriterte kurs-/skoleønskje. Også her skal du m.a.

svare på om du vil stå vidare på venteliste.

Ved fritt skoleval er det karakterpoengsummen

din som avgjer om du får plass ved den skolen du

har søkt. Formelt sett har du ikke klageadgang

dersom du ikkje har fått plass ved den skolen du

helst ønskjer å få kome inn på. Dette er såleis eit

svært godt argument for å føre opp så mange

skolar som du kan under kvart kurs på søknadsskjemaet.

Du vil då vere med å avgjere kva skole

og kurs du får plass ved.

Kan eg få plass ved ein annan skole

eller kurs enn det eg har søkt

Som hovudregel får du berre plass på skolar og

kurs som du har søkt – difor er det også så viktig å

nytte søknadsskjemaet fullt ut.

Ved siste inntaksomgang før skolestart må vi

likevel tilby deg plass i høve til dei rettar du har i

høve til Opplæringslova. Du vil då (etter visse retningslinjer)

bli plassert på ledige plassar uansett om

du har søkt kurset/skolen eller ikkje.

Endring av søknad etter at søknadsfristen

er ute

Du vil ikkje kunne endre søknaden din etter 1.

mars. Unntak kan gjerast ved flytting, sjukdom

eller sterke sosiale grunnar. Grunnane må kunne

dokumenterast.

Søknad om inntak på særskilt

grunnlag

I forskrift til Opplæringslova skal ein del elevplassar

i den vidaregåande skolen reserverast for

søkjar som etter sakkunnig vurdering har behov

for inntak på særskilt grunnlag.

Ved søknad til klassar med redusert elevtal skal

det alltid søkjast om inntak etter særskilt vurdering.

Dessutan kan det søkjast inntak til ordinære klassar

dersom eleven treng omfattande tilrettelegging.

Det skal alltid leggjast ved sakkunnig vurdering.

Dysleksi gir i utgangspunktet ikkje grunnlag for

inntak etter særskilt vurdering.

Søknad på særskilt vurdering blir som hovudregel

sendt gjennom skolen, Oppfølgingstenesta/PPT

eller andre faglege instansar. Merk at søknadsfristen

er 1. februar. Det er utarbeidt eigen kurskatalog

som gir meir informasjon om innsending av

søknad på særskilt grunnlag. I denne katalogen

blir det også gitt eit oversyn over skolar som har

klassar med redusert elevtal.

Merk at det ved innsending av søknad på særskilt

grunnlag skal fyllast ut spesielle søknadsskjema i

tillegg til registrering på internett. Søknader som

ikkje er vedlagt sakkunnig vurdering blir automatisk

overført til ordinær behandling.

Søknad om inntak på individuelt

grunnlag

Dette er ei søkjargruppe som søkjer på ordinært

grunnlag med søknadsfrist 1. mars, men som

har spesielle grunnar til å få søknaden behandla

individuelt. Dette kan vere fordi ein på grunn av

sjukdom eller spesielle vanskar ikkje har oppnådd

dei karakterane ein elles ville fått.

Det er ikkje eigne søknadsskjema som skal fyllast

ut for denne gruppa, men det må sendast inn

grunngjeving for at ein ønskjer individuell behandling.

Registrering av skole-/kursønskje skal sjølvsagt

gjerast på vanleg måte på internett/papirsøknad.

Det skal ALLTID leggjast ved dokumentasjon frå

den som kjenner saka, t.d. lækjar/psykolog.

Dersom søknaden skal behandlast individuelt

må det som hovudregel søkjast om dette innan 1.

juni. Etter at 1. inntaksomgang er ferdig blir det

berre unntaksvis behandla søknader på dette

grunnlaget, og då fordi det har oppstått ein situasjon

etter 1. juni som gjer det naturleg å sjå spesielt

på søknaden.

Nærare informasjon om individuelt inntak får du

hos rådgjevaren på din skole.

11


Søknad til Friskolar

(private vidaregåande skolar)

Hordaland fylkeskommune har inngått avtale med

følgjande friskolar om at søknaden til desse skolane

skal registrerast i det ordinære inntaket:

Danielsen videregående skole

Framnes kristne vidaregåande skule

Kongshaug Musikkgymnas

Dersom du skal bli vurdert som søkjar til ovannemnde

skolar, må du føre skolen opp som 1. skole/

kursønskje ved registreringa på søknadsskjemaet.

Inntakskontoret sender søkjarlista til dei aktuelle

skolane etter at søknadsfristen er ute.

Det er deretter den einskilde friskole som

vurderer søknaden, og gir melding om plass

eller evt. venteliste.

Dersom du takkar ja til tilbod om plass ved

ein friskole blir resten av søknadsprioriteringa til

offentlege skolar sett i passiv, det vil seia at du ikkje

deltek i tevlinga om plass ved desse skolane.

Inntaket til friskolane vil såleis, i hovudsak, vere

ferdig før inntaksresultatet for dei offentlege skolane

ligg føre.

Friskolane vil vere merka (Friskole) i skolekatalogen

og ved skolenamnet ved internettregistreringa.

Kva kompetansebevis (vitnemål)

skal leggjast ved søknaden

Dersom du er elev i ungdomsskolen eller den vidaregåande

skolen i Hordaland, skoleåret 2004/2005,

vil skolen sende inn karakterane dine til Inntakskontoret.

Dersom du går på skole i anna fylke, eller er

elev ved Friundervisninga/AOF i Hordaland, må du

sjølv sende inn kompetansebevis (vitnemål) for inneverande

skoleår. Innsendingsfrist: 28. juni.

Dersom vitnemål blir innsendt etter denne fristen,

blir søknaden ikkje med vidare i inntaket utan

at du får særskilt avtale med Inntakskontoret.

Dersom du har gått grunnkurs, vidaregåande

kurs I/II i den vidaregåande skolen i Hordaland etter

1994, har vi som hovudregel registrert karakterane

dine, og du treng ikkje leggje ved kompetansebevis

m. v. Du vil bli kontakta dersom vi likevel treng å

registrere karakterane dine på nytt.

Tilsvarande gjeld dersom du har fullført ungdomsskolen

i Hordaland etter 1994.

Dersom du ikkje kjem inn under søkjargruppa

ovanfor må du ved elektronisk søkning ettersende

kompetansebevis (vitnemål) slik:

• Søknad til grunnkurs:

Vitnemål frå ungdomsskolen eller anna grunnskoleutdanning.

• Søknad til vidaregåande kurs I:

Kompetansebevis frå godkjent grunnkurs.

• Søknad til vidaregåande kurs II:

Kompetansebevis frå godkjent vidaregåande

kurs I/II.

Søkjer du på papir skal ovannemnde vitnemål leggjast

ved søknaden.

Vilkår for inntak til grunnkurs

Søkjar til 1-årig grunnkurs må oppfylle eitt av desse

vilkåra:

a) Fullført ungdomsskole

b) vere utskriven av grunnskolen

c) fullført 7-årig folkeskole,

d) ha gjennomgått utdanning tilsvarande ungdomsskole.

e) ha tilsvarande utdanning frå andre land.

Søkjarane blir fordelte etter poengsum. Søkjar med

høgast poengsum blir tatt inn først. Sjå inntaksreglar

side 14.

Vilkår for inntak til vidaregåande

kurs I/II

Ved søknad om inntak til vidaregåande kurs I/II må

du lese inntaksvilkåra til det einskilde kursa nøye.

Dersom du har ei utdanning som ikkje er omtala som

inntaksvilkår, er det mest sannsynleg at du ikkje kan

søkje. Er du i tvil, bør du kontakte Inntakskontoret.

Du er sjølv ansvarleg for at du søkjer rett kurstype.

Dersom du søkjer eit kurs som du ikkje

er kvalifisert for, vil dette ønske bli stroke frå

søknadsskjemaet utan at det blir gitt nærare

melding.

Dersom du søkjer feil kurstype, og dette ikkje

blir sett ved behandling av søknaden, kan du ikkje

krevje å få plassen ved den feilsøkte linja. Dette

gjeld også om feilen ikkje blir oppdaga før etter

skolestart. Vi vil prøve å skaffe deg ny plass ved

anna kurs/skole, men dette kan ta tid og tilbodet

treng ikkje vere det same som du hadde meint å

søkje. Sjå elles nærare om inntaksreglar side 14.

Kontroller nøye om du er kvalifisert for det

kurset du søkjer.

Vilkår for inntak til læreplass

Sjå side 58.

12


Generell informasjon

Del

3

Søkjar frå Sveio og evt. Etne som

søkjer skoleplass i Rogaland

(sjå også side 7)

Hordaland har avtale med Rogaland om kjøp/sal av

elevplassar mellom fylka.

• Søknad om plass i Rogaland skal søkjast på

Hordaland sitt søknadsskjema.

• Dei aktuelle skolane i Rogaland er tatt med i

det ordinære kursoversynet i skolekatalogen

for Hordaland. Skolane er merka med * og det

vil stå opplyst at skolane kan søkjast av elevar frå

Sveio og Etne.

• Dersom Ølen vidaregåande skule har same

kurstilbod som skolane i Haugesund/Karmøy,

kan elevar frå Etne ikkje søkje plass ved skolar

på Haugalandet utan at det er vedlagt spesiell

grunngjeving.

• Hovudregelen i Hordaland er at søkjarane kan

føre opp ønske om skole. Det same gjeld søkjarane

frå Sveio og Etne til skolar i Rogaland. Du

kan likevel bli plassert ved annan skole enn den

skolen du ønskjer.

• Søkjar frå Etne/Sveio kan bli plassert ved skole

i Hordaland sjølv om det er gitt høve til å søkje

plass i Rogaland.

• Det er Hordaland sine inntaksreglar som gjeld

når det blir søkt plass ved skolar i Rogaland.

• Dersom det blir søkt plass ved skolar i andre

område enn Haugesund/Karmøy, må det leggjast

ved grunngjeving med dokumentasjon.

Slike søknader blir vurdert spesielt, men det vil

bli stilt strenge krav til å få søknaden innvilga.

Særleg strenge krav vil bli stilte for å få plass i

Stavanger/Sandnes-området

Søkjar som ikkje er registrert i folkeregisteret

i ein Hordalandskommune

pr. 1. januar 2005

A. Søkjar som flytter åleine: Du vil ikkje har rett til

skole-/læreplass i Hordaland dersom du ikkje er

registrert i folkeregisteret i ein Hordalands-kommune

pr. 1. januar 2005. Du kan gjerne søkje

vidaregåande opplæring i Hordaland, men du vil

berre få plass dersom det er ledige plassar etter at

alle søkjarar frå Hordaland har fått tilbod om

plass.

B. Søkjar som flyttar saman med foreldre/føresette

til Hordaland: Fristen ovanfor gjeld ikkje

dersom du skal flytte til Hordaland saman med

foreldre/føresette. Det mest praktiske vil vere

at rådgjevar legg ved ei stadfesting på at du

og familien din skal flytte til Hordaland på et

bestemt tidspunkt. Du kan også ettersende stadfesting

av ny jobb for ein eller begge av foreldra

dine. Husk også å melde frå til Inntakskontoret i

heimefylket ditt at du flyttar til Hordaland.

C. Dersom foreldra dine er skilde, og mor eller

far har fast bustadadresse i Hordaland, vil du

bli vurdert som søkjar med opplæringsrett i

Hordaland. Dokumentasjon frå folkeregisteret

på at foreldra dine er busett i to ulike fylke, må

sendast til Inntakskontoret seinast 15. juni.

Skoleplassar i andre fylke

Dersom du søkjer eit kurs som vi ikkje gir tilbod om

i Hordaland, kan du få tilbod om plass i eit anna

fylke. Hordaland samarbeider med dei andre fylka

i landet om dette. Sjå også side 53 om landslinjer

og landsdekkjande linjer.

Poenggrenser for inntak

Talet på elev plassar og søkjarmengde varierer frå år

til år. Det er difor ikkje mogleg å seie noko sikkert

om kor mange poeng du må ha for å få plass ved

dei ulike kursa. Fra skoleåret 2005/06 er det innført

fritt skoleutval, og dette kan – særleg i Bergensområdet

– gjere at poenggrensene ved dei ulike

skolane blir vesentleg endra i høve til tidlegare.

13


Inntaksreglar – skoleåret 2005/2006

Kapitel 6 og 11 i forskrift til opplæringslova vedtatt 28.06.99 med heimel i lov av 17.07.98.

Sjå også side 69 om opplæring/opplæringsrett for vaksne (født før 1. januar 1978).

Del

4

Poengutrekning til grunnkurs

Ved inntak til grunnkurs er det alltid karakterane

dine frå ungdomskolen som blir nytta.

Alle elevar i ungdomsskolen får no talkarakterar.

Poengverdien i det einskilde fag er lik

talkarakteren. Alle obligatoriske fag er poenggjevande,

men karakterane i Norsk hovudmål og

Norsk munnleg blir lagt saman og dividert på to.

Det same gjeld karakterane i Engelsk skriftleg og

Engelsk munnleg. Dersom du både har standpunkt/eksamenskarakter

i eit fag, blir også desse

to karakterane lagt saman og dividert på to. Merk

at evt. karakter i valfag ikkje er poenggjevande.

Manglar du karakter i inntil tre fag (inkl. KRLfaget)

blir poengsummen for kvart av desse faga

eit snitt av karakterane i dei faga du har karakter.

For deg som har vitnemål frå ungdomsskolen

med bokstavkarakterar har karakterane slik talverdi:

S=6 poeng, M=5 poeng, G=3,5 poeng, NG=2

poeng, LG=1 poeng. Elles gjeld same reglar som

ovanfor.

Eigne poengutrekningsreglar gjeld dersom du

har vitnemål frå 1975 eller tidlegare.

Tilleggspoeng

Etter 1994 har det ikkje blitt gitt tilleggspoeng

ved søknad om inntak til grunnkurs. Tidlegare

reglar om tilleggspoeng for alder, yrkeserfaring

og anna skolegang har såleis ikkje vore aktuelle

på fleire år, men vi understrekar dette fordi det

alltid kjem spørsmål om dette i inntaksperioden.

Uansett vil det alltid berre vere karakterane dine

frå grunnskolen som tel ved søknad om inntak til

grunnkurs.

Unntak: Ved inntak til grunnkurs Musikk/Dans/

Drama kan det bli gitt tilleggspoeng for dugleik

i musikk og dans. Det kan også bli nytta moderat

kjønskvotering til dette kurset.

Poengutrekning til

vidaregåande kurs I

Når du søkjer plass i vidaregåande kurs I (2. året)

i den vidaregåande skolen er det karakterane frå

kompetansegjevande grunnkurs som utgjer poengsummen

din. Ver merksam på at her er alle karakterar

poenggjevande, også karakteren i valfag.

Dersom du har standpunkt- og eksamenskarakter i

eit fag blir karakterane summert og delt på to for

å kome fram til teljande poengsum i faget. Poengsummen

kjem fram med at karakterane dine blir

summert, dividert på tal karakterar og multiplisert

med 10. Som hovudregel vil du ikkje vere kvalifisert

til å søkje vidaregåande kurs I dersom du har fleire

enn tre strykkarakterar/manglande vurdering frå

grunnkurset.

Tilleggspoeng

Det blir ikkje gitt tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande

kurs I.

Poengutrekning til

vidaregåande kurs II

Når du søkjer plass i vidaregåande kurs II (3. året)

i den vidaregåande skolen er det karakterane frå

kompetansegjevande VK I som utgjer poengsummen.

Ellers gjeld same reglar som ved søknad til VK I

(sjå ovanfor).

Tilleggspoeng

Det blir ikkje gitt tilleggspoeng ved søknad til vidaregåande

kurs II.

Kven får plassen dersom det er

fleire søkjarar med same poengsum

Dersom fleire søkjarar står likt i konkurransen om

den/dei siste plassane, blir det nytta maskinell loddtrekning

for å avgjere kven som får tilbod om plass

og kven som blir førte på ventelista.

14


Skolar og kurstilbod i Hordaland

som er med i fellesinntaket

Oversyn over grunnkurs – skoleåret 2005/2006

AA ● Allmenne, økonomiske og adm. fag

ID ● Idrettsfag

MD ● Musikk, dans og drama

BY ● Byggfag

EL ● Elektrofag

FO ● Formgjevingsfag

HN ● Hotell- og næringsmiddelfag

HS ● Helse- og sosialfag

Del

5

KP ● Kjemi- og prosessfag

ME ● Mekaniske fag

MK ● Medium og kommunikasjon

NA ● Naturbruk

SA ● Sal og Service

TB ● Tekniske byggfag

TR ● Trearbeidsfag

GRUNNKURS

AA ID MD BY EL FO HN HS KP ME MK NA SA TB TR

Skolenummer/skolenamn Kurs kode ➔ 8020 8100 8060 8480 8620 8280 8410 8140 8860 8720 8320 8210 8019 8550 8910

Region 1 Sunnhordland

12010 Bømlo vidaregåande skule ............... ● ● ● ● ●

12009 Etne vidaregåande skule .................. ● ● ●

12011 Fitjar vidaregåande skule ................. ● ● ●

12012 Rubbestadnes yrkesskule .................. ● ●

12013 Stord vidaregåande skule ................. ● ● ● ● ●

12014 Stord yrkessk. og tekn. fagskule ...... ● ● ● ● ●

Region 2 Kvinnherad/Odda

12020 Kvinnherad vidaregåande skule ...... ● ● ● ● ● ● ●

12021 Odda vidaregåande skule ................. ● ● ● ● ● ● ●

Region 3 Voss/Hardanger

12320 Framnes kristne vid. skule. (Friskole) ● ●

12030 Hjeltnes gartnarskule ........................ ●

12031 Norheimsund vidaregåande skule .. ● ● ● ●

12032 Rogne vidaregåande skule ............... ● ●

12033 Voss gymnas ...................................... ● ● ●

12034 Voss husflidskule ............................... ● ●

12035 Voss jordbruksskule ........................... ●

12036 Voss vidaregåande skule ................... ● ● ● ●

12036 Voss vidareg. skule, avd. Granvin ..... ●

12037 Øystese gymnas ................................. ● ●

Region 4 Os/Fusa

12040 Fusa vidaregåande skule .................. ● ● ● ●

12330 Kongshaug Musikkgymnas (Friskole) ●

12041 Os gymnas ......................................... ●

12042 Os vidaregåande skule ...................... ● ● ● ● ●

15


GRUNNKURS

AA ID MD BY EL FO HN HS KP ME MK NA SA TB TR

Skolenummer/skolenamn Kurs kode ➔ 8020 8100 8060 8480 8620 8280 8410 8140 8860 8720 8320 8210 8019 8550 8910

Region 5 Bergen og omland

12050 Arna gymnas .................................... ●

12051 Arna yrkesskule ................................ ● ● ● ● ●

12053 Askøy videregående skole .............. ● ● ● ● ● ● ●

12054 Bergen Handelsgymnasium ............ ● ●

12055 Bergen Katedralskole ...................... ●

12056 Bergen maritime videreg. skole ...... ●

12059 Bjørgvin videregående skole .......... ● ●

12341 Danielsen vid. skole (Friskole)......... ● ●

12060 Fana gymnas .................................... ●

12061 Fiskarfagskulen i Austevoll ............. ● ● ● ●

12062 Fyllingsdalen videregående skole ... ● ● ● ●

12063 Garnes vidaregåande skule ............. ● ●

12066 Laksevåg videregående skole ........ ● ● ● ● ● ●

12067 Langhaugen videregående skole ... ● ●

12069 Lønborg videregående skole ..........

12071 Osterøy vidaregåande skule ........... ● ● ● ● ●

12072 Sandsli videregående skole ............. ● ● ●

12073 Slåtthaug videregående skole ........ ● ● ● ● ●

12074 Sotra vidareg. skule, avd. Bildøy ..... ● ● ● ●

12076 Sotra vidareg. skule, avd. Sund ....... ● ● ● ● ●

12075 Stend jordbruksskule ....................... ●

12079 Tanks videregående skole ............... ●

12080 U. Pihl videregående skole .............. ●

12083 Årstad videregående skole ............ ● ● ● ● ● ● ● ● ●

12081 Åsane gymnas .................................. ●

12082 Åsane videregående skole .............. ● ● ● ● ● ●

Region 6 Nordhordland

12090 Austrheim vidaregåande skule ....... ● ● ● ●

12093 Knarvik vidaregåande skule ........... ● ● ● ● ● ● ●

16


Studieretning for

Allmenne, økonomiske

og administrative fag

Sjå generell informasjon side 41-45 i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

og i heftet «Studieretning for Allmenne, økonomiske og adminstrative fag»

GK

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Hovudregelen er at du skal halde fram med B-språket

(i tillegg til engelsk) som du har hatt tre år i ungdomsskolen.

Har du slutta med B-språk før jul i 2004, må du

ha C-språk i tre år i allmennfagleg studieretning. Studer

denne tabellen nøye før du søkjer. Du kan elles risikere

å måtte byte skole like før/etter skolestart.

Overssyn over skolane sine språktilbod

Å søkje rett skole i høve til språktilbod er ditt ansvar.

Skole Tysk B Tysk C Fransk B Fransk C Spansk C Spansk B

Arna gymnas X X X

Askøy videregående skole X X

Austrheim vidaregåande skule X X

Bergen Handelsgymnasium X X X

Bergen Katedralskole X X X

Bjørgvin videregående skole X X X X

Bømlo vidaregåande skule X X

Fana gymnas X X X

Fiskarfagskulen i Austevoll X X X

Fyllingsdalen videregående skole X X X

Knarvik vidaregåande skule X X X

Kvinnherad vidaregåande skule X X

Laksevåg videregående skole X X X X

Langhaugen videregående skole X X X

Odda vidaregåande skule X X X

Os gymnas X X X

Osterøy vidaregåande skule X X X

Sandsli videregående skole X X

Sotra vid. skule, avd. Bildøy X X X X

Sotra vid. skule, avd. Sund X X X X

Stord vidaregåande skule X X X X

Tanks videregående skole X X X

U. Pihl videregående skole X X X

Voss gymnas X X X X

Voss vidaregåande skule X X X X

Øystese gymnas X X

Åsane gymnas X X X X

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs – Allmenne, økonomiske

og administrative fag:

Kurskode 8020 – Allmenne, økonomiske og

administrative fag

Skolenamn

Skolekode

Arna gymnas 1 ) 2 ) 12050

Askøy videregående skole 1 ) 12053

Austrheim vidaregåande skule 12090

Bergen Handelsgymnasium 12054

Bergen Katedralskole 12055

Bjørgvin videregående skole 12059

Bømlo vidaregåande skule 12010

Danielsen vidaregåande skole (Friskole) 12341

Fana gymnas 12060

Fiskarfagskulen i Austevoll 12061

Framnes kristne vidareg. skule (Friskole) 12320

Fyllingsdalen videregående skole 1 ) 12062

Knarvik vidaregåande skule 1 ) 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Langhaugen videregående skole 12067

Odda vidaregåande skule 12021

Os gymnas 1 ) 12041

Osterøy vidaregåande skule 12071

Sandsli videregående skole 1 ) 12072

Skeisvang videreg. skole, Haugesund* 11027

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord vidaregåande skule 12013

Tanks videregående skole 12079

U.Phil vidaregående skole 12080

Vardafjell videreg. skole, Haugesund * 11041

Voss gymnas 12033

Voss vidaregåande skule 12036

Øystese gymnas 12037

Åsane gymnas 1 ) 12081

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

1) Bergen Fotballakademi.

2) Bjørnar Håndball «Håndballgymnaset»

17


Tekniske og allmenne fag (TAF)

Denne utdanninga fører i løpet av 4 år fram til både

studiekompetanse og fagbrev. Innanfor yrkesfaga

kan du velja mellom ulike byggfag, mekaniske fag,

marinefag og elektrofag. Innanfor allmennfaga

på VKI og VKII er det obligatorisk med matematikk

MX (5 + 5) og fysikk (5 + 5). Dette gir rett til inntak

på alle universitet og høgskolar. Dei to fyrste åra er

du elev, og går tre dagar på skole og arbeider to

dagar i bedrift. Dei to siste åra er du lærling med

lærekontrakt. Tredje året er fordelinga mellom

skole/bedrift som i dei to fyrste, medan du er i

bedrift 3 dagar i veka det siste året.

Merk at dei som får tilbod i «TAF-klasse» skriv

lærekontrakt med ei bedrift. Det er bedrifta som

tilset lærlingane. Dette treng ikkje vere dei søkjarane

som har høgast poengsum frå ungdomsskolen.

Ordinært poenginntak gjeld difor ikkje til

«TAF-klassane».

Følgjande skolar i Hordaland har tilbodet:

• Fusa vidaregåande skule

– Marine fag (sjå side 48)

– Mekaniske fag (sjå side 43)

• Knarvik vidaregåande skule

– Byggfag (sjå side 27)

– Elektrofag (sjå side 29)

– Mekaniske fag (sjå side 43)

Skole-/kurskode finn du på sidene 27, 29, 43, 48.

Plass ved skolar som samarbeider

med Bergen Fotballakademi (BFA)

Fleire skolar i Bergensområdet har eit samarbeid

med Bergen Fotballakademi (sjå side 17).

Elevar ved grunnkurs og vidaregåande kurs I –

allmenne, økonomiske og adm. fag – og som satsar

på å bruke tid på fotballen kan, dersom det er

ønskjeleg, få utvida opplæringsrett frå tre til fire

år.

Skoledagen vil bli lagt opp slik at du får trene på

dagtid – inntil 6 timar pr. veke – med trenarar frå

Bergen Fotballakademi. Dei aktuelle skolane har

alle fotballbanar/garderober i sitt nærområde.

Kostnaden for å delta på dette opplegget er ca.

1.400 kroner pr. månad pr. skoleår. Dette er ein pris

som Bergen Fotballakademi skal ha for sine tenester.

Den ordinære undervisninga ved dei aktuelle

skolane er sjølvsagt gratis.

Det blir ikkje stilte krav til spesielle ferdigheter/

resultat for å kunne delta. Utgangspunktet for

Bergen Fotballakademi er å tilretteleggje for eit

lærerikt og interessant fotballtilbod for elevar i

den vidaregåande skolen.

Tilbodet er sjølvsagt ope både for jenter og

gutar. Dersom du ønskjer å søkje må du – i tillegg

til ordinær søknad for vidaregåande opplæring

– sende inn eit opplysningsskjema til Bergen Fotballakademi.

Skjemaet finn du nederst på det elektroniske

søknadsskjemaet. Vanlege poengreglar vil

gjelde dersom det melder seg fleire søkjarar enn

det er plassar.

Desse skolane samarbeider med Bergen Fotballakademi:

• Arna gymnas

• Askøy videregående skole

• Fyllingsdalen videregående skole

• Knarvik vidaregåande skule

• Os gymnas

• Sandsli videregående skole

• Åsane gymnas

I vidaregåande kurs I samarbeider skolane ovanfor

med Bergen Fotballakademi. Det er mogleg også

for elevar som ikkje går på desse skolane i inneverande

skoleår å søkje VK I, og inngå avtale med

Bergen Fotballakademi. Vanlege poengreglar vil

gjelde dersom det melder seg fleire søkjarar enn

det er plassar.

18


Du kan få tilsendt informasjonsbrosjyre frå Bergen

Fotballakademi slik:

• Ringje 976 14 045

• epost: post@fotballakademiet.no

(opplys namn/postadresse)

• telefaks: 55 11 75 69

• sende postkort til Bergen Fotballakademi AS,

Kokstadveien 24 B, Postboks 59, 5863 Bergen.

• Sjå også, www.fotballakademiet.no

Arna gymnas – Bjørnar Håndball/

Håndballgymnaset

I samarbeid med Bjørnar Håndball gir Arna gymnas

eit tilbod om «handballgymnas». Elevane som følgjer

dette opplegget vil kunne ta allmennfagleg

utdanning over tre eller fire år.

Tilbodet er ope for elevar både i grunnkurs,

VKI / II.

Målgruppa for dette tilbodet er elevar med

ambisjonar om å nå toppen innanfor idretten sin,

og elevar som er litt over gjennomsnittet interessert

i handball.

Det blir ikkje stilt sportslege krav for å kunne

delta, men du bør spele handball og vere medlem

i ein klubb.

Kostnaden for å delta på dette opplegget er ca.

1400 kroner i månaden på grunnkurset, og ca.

1600 kroner per månad i vidaregåande kurs I og II.

Tilbodet er sjølvsagt ope både for jenter og

gutar. Dersom du ønskjer å søkje må du i tillegg til

ordinært søknadsskjema for vidaregåande opplæring

i Hordaland, sende med eit tilleggsskjema som

du finn på internettsida til Hordaland fylkeskommune

med lenke til Inntakskontoret. For å kunne

søkje tilbodet bør du ha studieretning Allmenne,

økonomiske og administrative fag som 1. kursønskje

på søknadsskjemaet. For meir informasjon om

tilbodet kontaktar du;.

Tlf. 55 25 60 88 / 932 39 491

e-post: post@bjornar.no

Bjørnar Håndball, postboks 100, Indre Arna,

5888 Bergen

Landslinjer og landsdekkjande

tilbod – allmenne fag

Ein del skolar utanfor Hordaland har fått godkjent

allmenne fag med fordjupning i ulike ski-disipliner.

Desse linjene kan søkjast på like vilkår uansett kva

fylke ein bur i. Sjå nærare om kva fylke/skolar dette

gjeld – og korleis du evt. skal søkje side 53.

19


VK I

Vidaregåande kurs I

Sjå også side 21 om språktilbod ved dei einskilde skolar, og side 22-23 om skolane sine studieretningsfag.

Det er ditt ansvar å søkje rett skole i høve til språktilboda ved skolane.

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs i allmenne, økonomiske

og administrative fag.

Inntakskrav:

Grunnkurs allmenne,

økonomiske og

administrative fag.

Skolekode

12050 - Arna gymnas

12053 - Askøy videregående skole12090 - Austrheim vidaregåande skule •

12054 - Bergen Handelsgymnasium • •

12055 - Bergen Katedralskole • •

12059 - Bjørgvin videregående skole • • •

12010 - Bømlo vidaregåande skule •

12060 - Fana gymnas • •

12062 - Fyllingsdalen videreg. skole •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidaregåande skule • •

12066 - Laksevåg videregående skole • •

12067 - Langhaugen videregående skole •

12021 - Odda vidaregåande skule •

12041 - Os gymnas •

12072 - Sandsli videregående skole •

12073 - Slåtthaug videregående skole •

11027 - Skeisvang vid. skule, Haugesund* •

12074 - Sotra vid. skule, avd. Bildøy • •

12013 - Stord vidaregåande skule • •

12014 - Stord yrkesskule og tekn. fagsk •

12079 - Tanks videregående skole •

12080 - U.Phil videregående skole

11041 - Vardafjell vid. skole, Haugesund*12033 - Voss gymnas •

12036 - Voss vidaregåande skule • •

12037 - Øystese gymnas • •

12081 - Åsane gymnas •

8030 Allmenne fag

8034 Øk. og adm. fag

8038 IKT-idrettsfag

9560 Intenasj. skole, Wales

9030 Internasj. skole, USA

9579 Int. Baccalaureate

NB! Til VKI - IKT kan du

søkje med alle grunnkurs

etter 1994.

For Internasjonal skole i

Wales/USA og International

Baccalaureate (IB),

sjå nærare informasjon

side 25.

Melding om plass frå Inntakskontoret

gir berre opplysning

om skoleplassering

og kurs. Skolen plasserer

elevane i studie retningsfag

på bakgrunn av ønskje frå

søkjarane. Søkjar med

høgaste poengsum får op

fylt sine ønske om studieretningsfag

framfor søkjar

med lågare totalpoengsum.

* Kan berre søkjast av elevar

frå Etne og Sveio.

** Du som ikkje er elev ved

grunnkurs Allmenne, øko nom

iske og administrative fag i

Hordaland, skoleåret 2004/

2005, må kontakte

Inntakskontoret for å få

tilsendt «Tilleggsskjema for val

av studie retningsfag».

Du finn også skjemaet på

internett; www.hordaland.no

20


Obligatoriske språkfag (i felles allmenne fag) ved vidaregåande kurs I

Fylkesopplæringsdirektøren tek generelt atterhald om igangsetting av språkfaga som er omtala nedanfor.

Det er viktig at du berre søkjer dei skolane som har det obligatoriske språkfaget (i tillegg til engelsk) som du leste i grunnkurset.

Du kan elles risikere å måtte byte skole like før/etter skolestart.

Å søkje rett skole i høve til språktilbod er ditt ansvar.

Skole Tysk B Tysk C Fransk B Fransk C Spansk C

Arna gymnas X X X X

Askøy videregående skole X X

Austrheim vidaregåande skule X X

Bergen Handelsgymnasium X X X

Bergen Katedralskole X X X

Bjørgvin videregående skole X X X

Bømlo vidaregåande skule X X

Fana gymnas X X

Fyllingsdalen videregående skole X X X X

Knarvik vidaregåande skule X X X

Kvinnherad vidaregåande skule X X

Laksevåg videregående skole X X X

Langhaugen videregående skole X X X

Odda vidaregåande skule X X X

Os gymnas X X X

Sandsli videregående skole X X X

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy X X X

Stord vidaregåande skule X X X X

Tanks videregående skole X X

U. Pihl videregående skole X X X X

Voss gymnas X X X

Voss vidaregåande skule X X X X

Øystese gymnas X X

Åsane gymnas X X X

21


Studieretningsfag ved vidaregåande kurs I og II ved allmenne, økonomiske og administrative fag

Arna gymnas

Askøy videregående skole

Austrheim v.g. skule

Bergen Handelsgymnasium

Bergen Katedralskole

Bjørgvin videregående skole

Bømlo vidaregåande skule

Fana gymnas

Fyllingsdalen v.g. skole

Knarvik vidareg. skule

Kvinnherad v.g. skule

Laksevåg videreg. skole

Langhaugen v.g. skole

Odda vidaregåande skule

Os gymnas

Sandsli videregående skole

Sotra vid. skule, avd. Bildøy

AD

5+5

BI

3+5

3+5

3+0

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

0+5

3+5

3+5

3+5

5+5

3+5


5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

0+5

5+5

5+5

DATA

5+5

5+5+5+5

5+5

5+5

5+5

5+0

5+5

5+5

5+5

5+0

5+5

5+5

5+5

DR

3+5

3+5

ENG3

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

3+0

0+3

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

ENG5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

FF

3+5

FR

C 4+4

B 0+5

B 0+5

B 0+5

B 0+5

B 0+5

C 5+5

B 0+5

B 0+5

C 4+4

C 5+5

B 0+5

B 0+5

B 0+5

FY

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

GE

3+5

0+5

3+5

HK

IT

C 5+0

JA

C 5+5

KA

KJ

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

LA

0+4

4+0

Stord vidaregåande skule

3+5

5+5

3+0

5+5

B 0+5

5+5

5+0

0+5

3+5

Tanks videregående skole

U. Pihl videregående skole

Voss gymnas

Voss vidaregåande skule

Øystese gymnas

Åsane gymnas

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

5+5

5+5

0+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

3+0

0+3

3+0

0+3

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

0+3

3+0

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

B 0+5

B 0+5

B 0+5

C 4+4

C 0+4

B 0+4

B 0+5

5+5

5+5

5+5

5+5

5+5

0+5

5+0

3+5

3+5

3+5

3+5

3+5

AD = Administrasjon og saksbehandling HK = Handels- og kontorfag RE = Reklame

BI = Biologi

IT = Italiensk C-språk

RG = Rekneskapsfag

BØ = Bedriftsøkonomi

JA = Japansk C-språk

RLI = Reiselivsfag

DATA = Data- og informasjonsbehandling KA = Kontorautomasjon RL = Rettslære

DR = Drama

KJ = Kjemi

RU = Russisk C-språk

ENG3 = Engelsk 3 timar

LA = Latin C-språk

SK = Samfunnskunnskap

ENG5 = Engelsk 5 timar

ME = Mediefag

SKB = Samfunnskunsk./sosialkunnsk

FF = Form og farge

MF = Marknadsføring

SP = Spansk C-språk

FR = Fransk B-språk eller C-språk

MX = Matematikk X

SAØ = Samfunnsøkonomi

FY = Fysikk

MZ = Matematikk Z

TY = Tysk B-språk eller C-språk

GE = Geografi

OR = Organisasjonslære

GR = Gresk C-språk

PI = Politisk idéhistorie

Opplæringsdirektøren tek generelt atterhald om igangsetting av studieretningsfaga som er omtala

ovanfor. Oversynet er oppdatert pr. 1. desember 2003. Manglande interesse frå søkjarane til eitt eller

fleire fag, kan føre til at skolen ikkje tilbyr faget når vi kjem til skolestart. Nærare informasjon kan du få

ved å vende deg til den einskilde skole våren 2004.

22


Forts. studieretningsfag

ME

MF

MR

MX

MZ

OR

PI

RG

RLI

RL

RU

SK

SKB

SP

SAØ

TY

Arna gymnas

5+5

3+5

0+2

2+0

3+5

5+5

0+5

3+5

B 0+5

Askøy videregående skole

5+5

3+5

3+0

5+5

0+5

3+5

B 0+5

Austrheim v.g. skule

5+5

3+5

5+5

Bergen Handelsgymnasium

5+5+5+5

5+5+5

5+5

3+5

3+5

0+2

5+5+5

5+5+5+5

3+5

5+5

0+5

C 5+5

3+5

B 0+5

Bergen Katedralskole

Bjørgvin videregående skole

Bømlo vidaregåande skule

5+5

5+5

5+5

5+5

3+5

3+5

3+5

3+5

2+0

0+2

2+0

0+2

5+5

3+5

C 5+5

5+5

5+5

5+5

0+5

0+5

0+5

C 5+5

3+5

3+5

3+5

B 0+5

B 0+5

Fana gymnas

5+5

3+5

3+5

5+5

0+5

C 5+5

3+5

B 0+5

Fyllingsdalen v.g. skole

Knarvik vidareg. skule

5+5

5+5

5+5

5+5

3+5

2+0

0+2

3+5

3+5

5+5

5+5

0+5

C 4+4

B 0+5

Kvinnherad v.g. skule

Laksevåg videreg. skole

Langhaugen v.g. skole

5+5

5+5

5+5

5+5

3+0

3+0

2+0

0+2

3+5

0+3

3+5

5+5

5+5

5+5

0+5

0+5

C 4+4

C 0+4

3–0

3+0

3+5

B 0+5

B 0+5

Odda vidaregåande skule

Os gymnas

Sandsli videregående skole

5+5

5+5

5+5

3+5

3+5

3+5

0+2

2+0

0+2

3+5

3+5

5+5

5+5

5+5

0+5

0+5

C 5+5

3+5

3+5

3+5

B 0+5

C 4+4

B 0+5

C 4+4

B 0+5

Sotra vid. skule, avd. Bildøy

5+5

5+5

3+5

5+5

5+0

0+5

C 4+4

B 0+5

Stord vidaregåande skule

5+5

5+5

B 0+5

C 4+4

Tanks videregående skole

5+5+5+5

5+5

3+5

5+5

0+5

C 5+5

3+5

B 0+5

U. Pihl videregående skole

5+5

3+5

3+5

5+5

0+5

3+5

B 0+5

Voss gymnas

5+5+5

5+5

0+2

5+5

C 4+4

B 0+5

C 4+4

Voss vidaregåande skule

5+0

5+5

5+5+5

3+0

C 0+4

B 0+4

Øystese gymnas

5+5

3+5

3+5

5+5

0+5

C 4+4

3+0

B 0+5

Åsane gymnas

5+5

5+5

3+5

0+2

2+0

3+5

5+5

0+5

C 4+4

B 0+5

AD = Administrasjon og saksbehandling HK = Handels- og kontorfag RE = Reklame

BI = Biologi

IT = Italiensk C-språk

RG = Rekneskapsfag

BØ = Bedriftsøkonomi

JA = Japansk C-språk

RLI = Reiselivsfag

DATA = Data- og informasjonsbehandling KA = Kontorautomasjon RL = Rettslære

DR = Drama

KJ = Kjemi

RU = Russisk C-språk

ENG3 = Engelsk 3 timar

LA = Latin C-språk

SK = Samfunnskunnskap

ENG5 = Engelsk 5 timar

ME = Mediefag

SKB = Samfunnskunsk./sosialkunnsk

FF = Form og farge

MF = Marknadsføring

SP = Spansk C-språk

FR = Fransk B-språk eller C-språk

MX = Matematikk X

SAØ = Samfunnsøkonomi

FY = Fysikk

MZ = Matematikk Z

TY = Tysk B-språk eller C-språk

GE = Geografi

OR = Organisasjonslære

GR = Gresk C-språk

PI = Politisk idéhistorie

Opplæringsdirektøren tek generelt atterhald om igangsetting av studieretningsfaga som er omtala

ovanfor. Oversynet er oppdatert pr. 1. desember 2004. Manglande interesse frå søkjarane til eitt eller

fleire fag, kan føre til at skolen ikkje tilbyr faget når vi kjem til skolestart. Nærare informasjon kan du få

ved å vende deg til den einskilde skole våren 2005.

23


Internasjonal vidaregåande skole –

Knarvik vidaregåande skule

Dette opplæringstilbodet rettar seg mot elevar

som har grunnkurs allmenne, økonomiske og

administrative fag (AA), og som er registrerte i

folkeregisteret i Hordaland pr. 1. januar 2005. Når

denne katalogen gjekk i trykken var det ikkje

avklåra om tilbodet også kan søkjast av kvalifiserte

elevar frå friskolane. Inntil no har

tilbodet berre vore ope for elevar frå fylkeskommunale

vidaregåande skolar.

Ordninga går ut på å flytte 16 elevar frå ulike

vidaregåande skolar i Hordaland over til Storbritannia

heile skoleåret 2005/2006, slik at dei kan ta

vidaregåande kurs I («Lower Sixth Form») ved ein av

dei seks samarbeidsskolane våre i Cardiff og Vale of

Glamorgan i Wales. Etter endt skoleår i Storbritannia

vender elevane attende til heimeskolane sine i

Hordaland og kan gå rett inn i VK II.

Elevar som nyttar seg av denne ordninga kan såleis

gjennomføra den vidaregåande utdanninga si på

dei vanlege tre åra – samstundes som dei skaffar seg

verdfull internasjonal studieerfaring. Dette studietilbodet

er såleis ein eineståande sjanse for Hordalandselevar,

men det er óg eit krevjande opplegg,

som stiller store krav til elevane sine evner til omstilling

og sjølvstendig målmedvite arbeid.

For nærare opplysningar om dette tilbodet, skriv til:

Internasjonal vidaregåande skole

Knarvik vidaregåande skule

Kvernhusmyrane 2

5914 Isdalstø

Informasjon om Internasjonal vidaregåande skole

finn du óg på heimesidene til Knarvik vidaregåande

skule på Internett:

www.hordaland-f.kommune.no/knv/

NB! Dersom du ønskjer dette kurset må du føre

ønsket opp som 1. alternativ på ordinært søknadsskjema.

Eit eige skjema som du får på skolen må

også fyllast ut og sendast direkte til Knarvik vidaregåande

skule.

Internasjonal vidaregåande skole –

Øystese gymnas

Dette opplærilngstilbodet rettar seg mot elevar som

har grunnkurs allmenne, økonomiske og administrative

fag (AA), og som er registrerte i folkeregisteret

i Hordaland pr. 1. januar 2005. Når

denne katalogen gjekk i trykken var det ikkje

avklåra om tilbodet også kan søkjast av kvalifiserte

elevar frå friskolane. Inntil no har

tilbodet berre vore ope for elevar frå fylkeskommunale

vidaregåande skolar.

I vidaregåande kurs I blir elevane plasserte ved

samarbeidsskolen St. Paul’s Lutheran High School,

Concordi, Missouri, USA.

Undervisninga ved skolen i USA vil så langt råd

er følgje norske fagplanar, og Øystese gymnas har

heile tida ansvar for elevane og vil følgje dei opp

både fagleg og sosialt.

St. Paul’s Lutheran High School er ein internatskole

med om lag 170 elevar. Skolen byggjer på

kristne grunnverdiar, og elevane må det året dei

er utplasserte følgje regelverket som gjeld for

skolen.

Etter endt skoleår i USA vender elevane attende

til heimeskolane sine i Hordaland og kan gå direkte

inn i VK II Allmenne fag.

Eit skoleår i USA er krevjande. Elevane må meistra

engelsk godt, dei må ha vilje og evne til omstilling

til nye forhold og kunna arbeida sjølvstendig

og målretta.

Endeleg inntak til klassen i USA blir gjort etter

individuell vurdering av søkjarane i samband med

det ordinære inntaket til VK I Allmenne fag.

Dersom du ønskjar nærare opplysningar om tilbodet,

skriv til:

Internasjonal vidaregåande skole

Øystese gymnas,

Postboks 174, 5604 Øystese

Informasjon om Internasjonal vidaregåande skole

ved Øystese gymnas finn du óg på heimesidene til

Øystese gymnas på Internett:

www.hordaland-f.kommune.no/oyg/

NB! Dersom du ønskjer dette kurset må du føre

ønsket opp som 1. alternativ på ordinært søknadsskjema.

Eit eige skjema som du får på skolen må

også fyllast ut og sendast direkte til Øystese

gymnas.

24


International Baccalaureate (I.B.)

1. år

International Baccalaureate er ein internasjonal

godkjent studenteksamen med tilbod på ca. 300

skolar i over 50 land. Denne eksamen kvalifiserer til

inntak på høgskolar og universitet over heile verda

på lik linje med britisk A-levels, fransk Baccalaureat

og tysk Abitur.

Tilbodet er først og fremst meint for ungdom frå

internasjonalt mobile familiar. Desse vil difor bli prioriterte

ved inntak. Det kan også søkjast om inntak frå

vanleg norsk ungdom som har bestått 1-årig grunnkurs

i allmenne, økonomiske og administrative fag.

Snittkarakteren kan ikkje vere dårlegare enn

fire, og du må ha minst fem i engelsk og minst fire i

matematikk for at søknaden skal bli vurdert.

Arbeidsmengda på IB er stor, og det krevst stor

innsats og svært gode kunnskapar i engelsk.

Elevane betalar ei årleg avgift. Nærare opplysningar

får du ved å kontakte Bergen Katedralskole.

NB! Dersom du ønskjer dette kurset må du føre

ønsket opp som 1. alternativ på ordinært søknadsskjema.

Tilleggsskjema må fyllast ut og sendast

direkte til Bergen Katedralskole/Vardafjell videregående

skole.

25


VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II allmenne, økonomiske

og administrative fag.

Inntakskrav:

VK I Allmenne, økonomiske og adm.

fag.

Skolekode

12050 - Arna gymnas • •

12053 - Askøy videregående skole • •

12090 - Austrheim vidaregåande skule • •

12054 - Bergen Handelsgymnasium • •

12055 - Bergen Katedralskole • •

12059 - Bjørgvin videregående skole • • •

12010 - Bømlo vidaregåande skule •

12060 - Fana gymnas • • •

12062 - Fyllingsdalen videreg. skole • •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidaregåande skule • •

12066 - Laksevåg videregående skole • • •

12067 - Langhaugen videregående skole •

12069 - Lønborg videregående skole •

12021 - Odda vidaregåande skule •

12041 - Os gymnas • •

12042 - Os vidaregåande skule •

12072 - Sandsli videregående skole •

12073 - Slåtthaug videregående skole •

11027 - Skeisvang vid. skule, Haugesund* • •

12074 - Sotra vid. skule, avd. Bildøy • • •

12013 - Stord vidaregåande skule • •

12014 - Stord yrkesskule og tekn. fagsk •

12079 - Tanks videregående skole • •

12080 - U.Phil videregående skole •

11041 - Vardafjell vid. skole, Haugesund* • • • •

12033 - Voss gymnas •

12036 - Voss vidaregåande skule • •

11048 - Ølen vidaregåande skule* • •

12037 - Øystese gymnas • •

12081 - Åsane gymnas •

12082 - Åsane videregående skole •

8040 Allmenne fag

8042 Øk. og adm. fag

9599 Int. Baccalaureate

8047 Allm.fag påbygging

Unntak: VK II Allmennfagleg påbyggingskurs

byggjer på VK I i alle

yrkesfaglege studieretningar pluss

IKT frå allmennfagleg studieretning.

Elevar som har vitnemål frå før 1996

må ofte ta eksamen som privatist i

eitt eller fleire fag, fordi grunnlaget

er for dårleg frå tidlegare utdanning.

International

Baccalaureate (I.B.) 2. år

Etter fullført 1. år ved I.B., må du formelt

sett søkje plass i 2. året. Du kan

også søkje direkte inn i 2. året ved

Bergen Katedralskole dersom du har

fullført 1. året I.B. ved ein annan skole

i Norge eller i eit anna land. Nærare

opplysningar får du ved å vende deg

direkte til skolen.

Allmennfagleg påbygging

II

NB! Dersom du i tillegg til læreplass

har søkt – og fått tilbod om plass ved

Allmennfagleg påbyggingskurs, – vil

du ikkje få tilbod om plass ved evt.

oppretting av VKII klasse i skole innanfor

yrkesfaget. Slike klassar kan bli

oppretta om hausten for søkjarar utan

lære-/skoletilbod, og blir avslutta med

at elevane går opp til fagprøve etter

eitt år i skole. Vi gjer merksam på at

det berre unntaksvis blir oppretta slike

klassar, og at det kan bli kjøpt elevplassar

i andre fylke.

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

26


Studieretning for

Byggfag

Sjå generell informasjon side 46-55

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Kurskode 8480 – Byggfag

Skolenamn

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Byggfag:

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

Askøy videregående skole 12053

Haugaland videreg, skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Norheimsund vidaregåande skule 12031

Odda vidaregåande skule 12021

Os vidaregåande skule 12042

Slåtthaug videregående skole 12073

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord yrkesskule og tekniske fagskule 12014

Voss vidaregåande skule 12036

Ølen vidaregåande skule* 11048

Årstad videregående skole 12083

Åsane vidaregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Byggfag

Sjå generell informasjon side 18.

Andre TAF-tilbod, sjå side 29, 43, 48.

Du MÅ ha dette som 1. kursønskje på søknadsskjemaet

ditt for å bli vurdert som søkjar.

Kurskode 9008 –

Tekniske og allmenne fag – byggfag

Skolenamn

Skolekode

Knarvik vidaregåande skule 12093

27


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i byggfag.

Skolekode

12051 - Arna yrkesskule • •

12053 - Askøy videregående skole •

12093 - Knarvik vidaregåande skule •

11011 - Haugaland videregående skole* • • •

12020 - Kvinnherad vidareg. skule •

12066 - Laksevåg videregående skole •

12031 - Norheimsund vidareg. skule •

12021 - Odda vidaregåande skule • •

12042 - Os vidaregåande skule • •

12073 - Slåtthaug videregående skole • •

12076 - Sotra vid. skule, avd. Sund •

12014 - Stord yrkeskule og tekn.fagsk. • •

12036 - Voss vidaregåande skule •

11048 - Ølen vidaregåande skule * •

12083 - Årstad videregående skole • •

12082 - Åsane videregående skole •

8496 Anlegg og Bergverk

8498 Anleggsmask.førar I 1 )

8494 Betongfag I

8492 Murar I

8490 Tømrar I

Inntakskrav:

Grunnkurs Byggfag.

Unntak:

VK I Anleggsmaskinførar

byggjer på grunnkurs Byggfag

og mekaniske fag.

1) Kurset er landslinje, og søkjarar frå alle fylke blir stilte likt ved inntak.

Søkjarar med Ungdomsrett (sjå side 10) blir likevel prioriterte.

OBS! Søkjar som er busett i anna fylke enn Hordaland, skal søkje på

heimefylket sitt søknadsskjema. Sjå nærare informasjon side 53.

*) Kan berre søkjast av elevar av elevar i Etne og Sveio.

28


Studieretning for

Elektrofag

Sjå generell informasjon side 56-70

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Kurskode 8620 – Elektrofag

Skolenamn

Skolekode

Askøy videregående skole 12053

Austrheim vidaregåande skule 12090

Bergen maritime videregående skole 12056

Fyllingsdalen videregående skole 12062

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Elektrofag

Sjå generell informasjon side 18.

Andre TAF-tilbod, sjå sidene 27, 43, 48.

Du må ha dette som 1. kurs-ønskje på søknadsskjemaet

ditt for å bli vurdert som søkjar.

Kurskode 9561 –

Tekniske og allmenne fag – elektro

Skolenamn

Skolekode

Knarvik vidaregåande skule 12093

Knarvik vidaregåande skule 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Norheimsund vidaregåande skule 12031

Odda vidaregåande skule 12021

Os vidaregåande skule 12042

Osterøy vidaregåande skule 12071

Rubbestadnes yrkesskule 12012

Slåtthaug videregående skole 12073

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Storasund videregående skole, Haugesund* 11012

Stord yrkesskule og tekn. fagskule 12014

Voss vidaregåande skule, avd. Granvin 12036

Ølen vidaregåande skule* 11048

Årstad videregående skole 12083

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

29


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i elektrofag.

Skolekode

12053 - Askøy videregående skole • •

12090 - Austrheim vidaregåande skule •

12056 - Bergen maritime viderg. skole • • • •

12061 - Fiskarfagskulen i Austevoll •

12062 - Fyllingsdalen videreg. skole •

11011 - Haugaland videregående skole* •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidareg. skule •

12066 - Laksevåg vidaregående skole • •

12031 - Norheimsund vidareg. skule •

12021 - Odda vidaregåande skule •

12042 - Os vidaregåande skule •

12021 - Osterøy vidaregåande skule •

12012 - Rubbestadnes yrkesskule •

12073 - Slåtthaug videregående skole • •


12074 - Sotra vid. skule, avd. Bildøy • •

11012 - Storasund vid. skole, Haugesund* • •

12014 - Stord yrkeskule og tekn.fagsk. • •

12036 - Voss vidareg. skule, avd Granvin •

11048 - Ølen vidaregåande skule * •

11044 - Åkrahamn videregående skole* •

12083 - Årstad videregående skole • •

12082 - Åsane videregående skole •

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

8634 Automatisering I

8630 Elektro I

8632 Elektronikk I

8636 Sjøfartsfag I

Inntakskrav:

Grunnkurs Elektrofag.

Unntak: VK I Sjøfartsfag byggjer på

grunnkurs Elektrofag eller Mekaniske

fag.

Flyfag I

Inntakskrav: Grunnkurs Elektrofag.

For å bli vurdert som søkjar må du

ha dette kurset som nr. 1 på søknadsskjemaet.

Merk at det er Inntakskontoret i Rogaland

som sender deg melding om du har

fått plass ved dette kurset. Som hovudregel

blir du varsla med tekstmelding på

mob.telefonen din at inntaket er klart,

og du finn deretter inntaksresultatet på

internett.

Sjå side 53 om landlinjer og landsdekkjande

linjer. Luftfartsverket krev plettfri

vandel av alle som skal arbeide innanfor

tryggleiksonene på ein flyplass. Alle må

ha adgangskort som er skrivne ut av

Luftfartsverket. For å få adgangskort må

søkjar dokumentere plettfri vandel ved å

leggje fram utvida vandelsattest. Dette

gjeld også lærlingar. Utan adgangskort

frå Luftfartsverket, vil du ikkje kunne få

lærekontrakt.

For å byrje som lærling i Forsvaret, er

det knytta krav til fysisk meistring. Kandidatane

må m.a. springe 3000 meter

innanfor bestemte tidsmarginer. Du

må kunne symje, hoppe, kaste og løfte

innanfor bestemte minstekrav. Nærare

orientering om krava kan du få ved å

vende deg til Forsvarets rekrutteringsog

mediateneste. Telefon 810 00 222

eller internett www.frm.mil.no

Luftforsvaret stiller også krav til godt

fargesyn, og dei som søkjer lærekontrakt

må gjennomgå ein fargetest. I einskilde

flyselskap vil ein av tryggleiksårsaker

krevje godt fargesyn for dei som skal

kvalifisere seg vidare til sertifiserande

personell (teknikarar). Evt. spørsmål om

dette kan rettast til Flyselskapenes Landsforening,

tlf. 23 08 85 74, eller

telefaks 22 56 57 90.

30


VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i elektrofag.

Skolekode

8668 Automatiker II

8662 Serviceelektronikar II

12053 - Askøy videregående skole •

12090 - Austrheim vidaregåande skule •

12056 - Bergen maritime viderg. skole •

11011 - Haugaland videregående skole * •

12073 - Slåtthaug videregående skole •

12074 - Sotra vid. skule, avd. Bildøy •

12014 - Stord yrkeskule og tekn.fagsk. •

11044 - Åkrahamn videregående skole * •

12083 - Årstad videregående skole •

Inntakskrav:

• VK II Automatiker: VK I Automatisering

• VK II Serviceelektronikar: VK I Elektronikk

Avionikk II

Sjå side 53 om landslinjer og landsdekkjande

linjer. Sjå side 30 om krav til vandel, fysisk meistring

og fargesyn.

Flytekniske fag II

Sjå side 53 om landslinjer og landsdekkjande

linjer. Sjå side 30 om krav til vandel, fysisk meistring

og fargesyn.

Romteknologi II

Sjå side 53 om landslinjer og landsdekkjande

linjer. Sjå side 30 om krav til vandel, fysisk meistring

og fargesyn.

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

31


Studieretning for

Formgjevingsfag

Sjå generell informasjon side 71-87

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Formgjevingsfag:

Kurskode 8280 – Formgjevingsfag

Skolenamn

Grunnkurs

Skolekode

Bømlo vidaregåande skule 12010

Etne vidaregåande skule 12009

Fitjar vidaregåande skule 12011

Fusa vidaregåande skule 12040

Garnes vidaregåande skule 12063

Haugaland videreg. skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Norheimsund vidaregåande skule 12031

Osterøy vidaregåande skule 12071

Slåtthaug videregående skole 12073

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord vidaregåande skule 12013

Voss husflidskule 12034

Årstad videregående skole 12083

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Estetisk allmennfagleg linje

Estetisk allmennfagleg linje er eit relativt nytt tilbod

i studieretning formgjevingsfag. Dette er eit spesielt

tilbod til deg som alt no veit at du ønskjer studiekompetanse,

og i tillegg ønskjer å arbeide med teikning,

form, farge og kunst- og kulturhistorie.

På denne linja blir allmennfaga og studie ret ningsfaga

jamnt fordelte over 3 år, etter ein spesiell fag- og

timefordelingsmodell.

Dette inneber at du får lese 2. framandspråk

(tysk/fransk) og religion/etikk, i tillegg til dei obligatoriske

allmennfaga som blir kravd for å oppnå

generell studiekompetanse.

Nærare opplysningar om denne utdanninga får du

ved å vende deg til skolen, tlf. 55 59 53 50.

Kurskode 9019 – Estetisk allmennfagleg linje

Skolenamn

Skolekode

Årstad videregående skole 12083

32


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i formgjevingsfag.

Skolekode

12010 - Bømlo vidaregåande skule •

12011 - Fitjar vidaregåande skule •

12040 - Fusa vidaregåande skule •

12063 - Garnes vidaregåande skule •

11011 - Haugaland vg skole, Haugesund* • •

12030 - Hjeltnes gartnarskule •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidareg. skule •

12066 - Laksevåg vidaregående skole •

12031 - Norheimsund vidareg. skule •

12021 - Osterøy vidaregåande skule •

12073 - Slåtthaug videregående skole •

12076 - Sotra vidareg. skule, avd. Sund • •

12014 - Stord vidaregåande skule • •

12034 - Voss husflidskule •

11048 - Ølen vidaregåande skule •

12083 - Årstad videregående skole • • • •

8304 Blomsterdekoratør I

8297 Design og tekstil I

9020 Estetisk allm.fag I

8306 Frisør I

8296 Teikn./form/farge I

Inntakskrav:

Grunnkurs Formgjevningsfag.

Unntak: VK I Design og tekstil

byggjer på grunnkurs Formgjevingsfag

eller Mekaniske Fag.

Unntak: VK I Estetisk allmennfagleg

linje byggjer berre på

grunnkurset Estetisk allmennfagleg

linje.

Andre grunnkurs gir ikkje

kompetanse for inntak til dette

kurset.

Gull- og sølvarbeid I

Sjå side 53 om landslinjer og

landsdekkjande linjer.

Taksidermist I

Sjå side 53 om landslinjer og

landsdekkjande linjer.

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

33


VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i formgjevingsfag.

Skolekode

12011 - Fitjar vidaregåande skule •

12063 - Garnes vidaregåande skule •

11011 - Haugaland vid. skole, Haugesund* •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidareg. skule •

12066 - Laksevåg vidaregående skole •

12031 - Norheimsund vidareg. skule •

12021 - Osterøy vidaregåande skule •

12073 - Slåtthaug videregående skole •

12076 - Sotra vidareg. skule, avd. Sund •

12014 - Stord vidaregåande skule •

12034 - Voss husflidskule •

11048 - Ølen vidaregåande skule •

11044 - Åkrahamn videregående skole* •

12083 - Årstad videregående skole • • • •

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

9002 Design og tekstil II

8345 Interiør II

8343 Teikn./form/farge II

9021 Estetisk allm. linje II

Inntakskrav:

• VK II Design og tekstil byggjer på

VK I Design og tekstil

• VK II Interiør/Teikning/form/farge

byggjer på VK I Teikning/form/

farge

• VK II Estetisk allmennfagleg linje

byggjer på VK I kurs estetiske/

allmenne fag

34


Studieretning for

Helse- og sosialfag

Sjå generell informasjon side 88-95

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Helse- og sosialfag:

Kurskode 8140 – Helse- og sosialfag

Skolenamn

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

Askøy videregående skole 12053

Austrheim vidaregåande skule 12090

Bømlo vidaregåande skule 12010

Danielsen videregående skole (Friskole) 12341

Fiskarfagskulen i Austevoll 12061

Fitjar vidaregåande skule 12011

Fusa vidaregåande skule 12040

Fyllingsdalen videregående skole 12062

Haugaland videreg. skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Lønborg videregående skole 12069

Odda vidaregåande skule 12021

Os vidaregåande skule 12042

Osterøy vidaregåande skule 12071

Rogne vidaregåande skule 12032

Slåtthaug videregående skole 12073

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Storasund videregående skole, Haugesund* 11012

Ølen vidaregåande skule* 11048

Øystese gymnas 12037

Årstad videregående skole 12083

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

35


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i helse- og sosialfag.

Skolekode

8161 Ambulansefag I

8152 Barne- og ungd.arb.I

8160 Helseservicefag I

8154 Hjelpepleiar I

8158 Hudpleiar I

8150 Omsorgsfag I

Inntakskrav:

Grunnkurs Helse- og

sosialfag

12051 - Arna yrkesskule • •

12053 - Askøy videregående skole • •

12090 - Austrheim vidaregåande skule •

12010 - Bømlo vidaregåande skule •

12059 - Bjørgvin videregående skole • •

12011 - Fitjar vidaregåande skule • • •

12040 - Fusa vidaregåande skule •

12062 - Fyllingsdalen videregående skole •

11011 - Haugaland vid. skole, Haugesund* • •

12093 - Knarvik vidaregåande skule •

12020 - Kvinnherad vidaregåande skule • •

12066 - Laksevåg videregående skole • •

12069 - Lønborg videregående skole • •

12021 - Odda vidaregåande skule •

12042 - Os vidaregåande skule • • •

12071 - Osterøy vidaregåande skule • •

12032 - Rogne vidaregåande skule • •

12073 - Slåtthaug videregående skole • •

12076 - Sotra vidareg skule, avd. Sund • • •

11012 - Storasund vid. skole, Haugesund* • •

11048 - Ølen vidaregåande skule* •

12037 - Øystese gymnas •

12083 - Årstad videregående skole • •

12082 - Åsane videregående skole •

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

36


VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i helse- og sosialfag.

Skolekode

12059 - Bjørgvin videregående skole • •

12011 - Fitjar vidaregåande skule •

12040 - Fusa vidaregåande skule •

11011 - Haugaland vid. skole, Haugesund * •

12093 - Knarvik vidaregåande skule •

12020 - Kvinnherad vidaregåande skule •

12069 - Lønborg videregående skole •

12021 - Odda vidaregåande skule •

12042 - Os vidaregåande skule •

12032 - Rogne vidaregåande skule •

12076 - Sotra vidareg. skule, avd. Sund •

11012 - Storasund vid. skole, Haugesund * •

12082 - Åsane videregående skole • •

8182 Apotekteknikar II

8166 Helsesekretær II

8176 Hjelpepleiar II

8180 Hudpleiar II

8184 Tannlegesekretær II

Inntakskrav:

• Apotekteknikar/Helsesekretær/Tannhelsesekretær

byggjer på VK I Helseservicefag

• Hjelpepleiar byggjer på VK I

Hjelpepleiar.

• Hudpleiar byggjer på VK I

Hudpleiar

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

37


Studieretning for

Hotell- og

næringsmiddelfag

Sjå generell informasjon side 96-104

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Merk at kostpengar vil kome i tillegg til utgifter til

bøker og uniform. Sjå side 66.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Hotell- og næringsmiddelfag:

Kurskode 8410 –

Hotell- og næringsmiddelfag

Skolenamn

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

Askøy videregående skole 12053

Austrheim vidaregåande skule 12090

Bømlo vidaregåande skule 12010

Fiskarfagskulen i Austevoll 12061

Fitjar vidaregåande skule 12011

Fusa vidaregåande skule 12040

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Rogne vidaregåande skule 12032

Sandsli videregående skole 12072

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Storasund videreg. skole, Haugesund* 11012

Ølen vidaregåande skule* 11048

Årstad videregående skole 12083

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

38


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i hotell- og

næringsmiddelfag.

Skolekode

12053 - Askøy videregående skole

12090 - Austreim vidaregåande skule •

12010 - Bømlo vidaregåande skule •

12011 - Fitjar vidaregåande skule • •

12040 - Fusa vidaregåande skule •

12020 - Kvinnherad vidaregåande skule •

12032 - Rogne vidaregåande skule •

12072 - Sandsli videregående skole • • • •

12074 - Sotra vidareg skule, avd. Bildøy •

11012 - Storasund vid. skole, Haugesund* • •

11048 - Ølen vidaregåande skule • •

12083 - Årstad videregående skole • •

12082 - Åsane videregående skole •

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

8426 Bakar og konditorif I

8420 Ind. nær.midd.prod.I

8424 Kjøtfag I

8428 Kokfag I

9001 Matfag I

8430 Servitør I

Inntakskrav:

Grunnkurs Hotel- og

næringsmiddelfag

Matfag I

Dette er eit nytt kurs i

Hordaland. Læreplanen er

bygd opp med fellesmodular

og fordjupingsmodular.

Elevane får i starten gjera

seg kjend med dei fire fordjupingsmodulane

Bakarog

Konditorfag, Kjøtfag,

Prosess (Industriell næringsmiddelproduksjon)

eller

Sjømat (Fiskeindustri), før

dei vel endeleg fordjuping.

Skolen sin kompetanse

og det lokale næringslivet

sitt behov vil òg ha noko

å seia for tilbodet. Kravet

til fordeling mellom teori

og praksis er at minst 60%

av undervisninga skal vera

praksis. Fullført og bestått

VKI gir som hovudregel

grunnlaget for å teikna

lærekontrakt innanfor eitt

av fordjupingsfaga.

Generell studiekompetanse

kan oppnåast etter

same reglar som for andre

elevar frå yrkesfaglege studieretningar.

39


Studieretning for

Idrettsfag

Sjå generell informasjon side 105-107

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skolane som gir tilbod om grunnkurs idrettsfag

legg vekt på å få eit allsidig idrettsmiljø.

Voss gymnas vil likevel leggje vekt på skiskyting,

langrenn, alpint og fotball. Søkjarar som skal ha

fordjuping innanfor skiidrett, kan få inntil 3 tilleggspoeng

på grunnlag av ski-dugleik. Nærare

opplysningar får du på Voss gymnas. Dei andre

skolane vil gi eit mest mogleg fleksibelt og allsidig

tilbod. Ved skolane vil det også bli gitt eit breit

tilbod i friluftsliv.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs - Idrettsfag:

Kurskode 8100 – Idrettsfag

Skolenamn

Skolekode

Framnes kristne vidareg. skule (Friskule) 12320

Kopervik videregående skole* 11017

Odda vidaregåande skule 12021

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord vidaregåande skule 12013

U. Pihl videregående skole 12080

Voss gymnas 12033

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

Grunnkurs

Landslinjer og landsdekkjande tilbod

Nokre skolar utanfor Hordaland har fått godkjent

Idrettsfag med spesiell fordjuping i ulike skidisiplinar.

Desse linjene kan søkjast på like vilkår uansett

kva fylke dei bur i. Sjå nærare om kva fylke/skolar

dette gjeld – og korleis du evt. skal søkje side 53.

VK I

Vidaregåande

kurs I

Idrett I

Inntakskrav: Grunnkurs Idrettsfag.

Kurskode 8110 – Idrett I

Skolenamn

Skolekode

Kopervik videregående skole* 11017

Odda vidaregåande skule 12021

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord vidaregåande skule 12013

U. Pihl videregående skole 12080

Voss gymnas 12033

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

VK II

Idrett II

Inntakskrav: VK I Idrett.

Kurskode 8120 – Idrett II

Skolenamn

Skolekode

Kopervik videregående skole* 11017

Odda vidaregåande skule 12021

Sotra vidaregåande skule, avd. Sund 12076

Stord vidaregåande skule 12013

U. Pihl videregående skole 12080

Voss gymnas 12033

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

Vidaregåande

kurs II

40


Studieretning for

Kjemi- og prosessfag

Sjå generell informasjon side 108-112

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Kjemi- og prosessfag:

Kurskode 8860 – Kjemi og prosessfag

Skolenamn

Grunnkurs

Skolekode

Knarvik vidaregåande skule 12093

Laksevåg videregående skole 12066

Odda vidaregåande skule 12021

Storasund videreg. skole, Haugesund.* 11012

Årstad videregående skole 12083

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

VK I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande

kurs I i kjemi og prosessfag.

Skolekode

Vidaregåande

kurs I

8870 Kjemiske prosessfag I

8872 Laboratoriefag I

12093 - Knarvik vidaregåande skule •

12066 - Laksevåg videregående skole •

12021 - Odda vidaregåande skule •

11012 - Storasund vgs. Haugesund* •

12083 - Årstad videregående skole •

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Inntakskrav:

Grunnkurs Kjemi- og prosessfag

41


Studieretning for

Medium og

kommunikasjon

Sjå generell informasjon side 113-118

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Kurskode 8320 – Medium og kommunikasjon

Skolenamn

Skolekode

Etne vidaregåande skule 12009

Garnes vidaregåande skule 12063

Stord vidaregåande skule 12013

Vardafjell videreg. skole, Haugesund * 11041

Voss husflidskule 12034

Åkrahamn videregående skole* 11044

Årstad videregående skole 12083

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs medium og kommunikasjon.

VK I

Medium og kommunikasjon I

Inntakskrav: Grunnkurs Medium og kommunikasjon.

Kurskode 8326 –

Medium og kommunikasjon I

Skolenamn

Skolekode

Etne vidaregåande skule 12009

Garnes vidaregåande skule 12063

Stord vidaregåande skule 12013

Voss husflidsskule 12034

Åkrahamn videregåande skule* 11044

Årstad videregående skole 12083

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

VK II

Vidaregåande

kurs I

Vidaregåande

kurs II

Medium og kommunikasjon II

Inntakskrav: VK I Medium og kommunikasjon.

Kurskode 8327 –

Medium og kommunikasjon II

Skolenamn

Skolekode

Garnes vidaregåande skule 12063

Stord vidaregåande skule 12013

Voss husflidskule 12034

Åkrahamn videregåande skule* 11044

Årstad videregående skole 12083

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

42


Studieretning for

Mekaniske fag

Sjå generell informasjon side 119-151 i heftet

«Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Mekaniske fag:

Kurskode 8720 – Mekaniske fag

Skolenamn

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

Askøy videregående skole 12053

Austrheim vidaregåande skule 12090

Bergen maritime videregående skole 12056

Etne vidaregåande skule 12009

Fiskarfagskulen i Austevoll 12061

Fyllingsdalen videregående skole 12062

Haugaland videreg. skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Laksevåg videregående skole 12066

Norheimsund vidaregåande skule 12031

Odda vidaregåande skule 12021

Os vidaregåande skule 12042

Osterøy vidaregåande skule 12071

Rubbestadnes yrkesskule 12012

Slåtthaug videregående skole 12073

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Storasund videreg skole, Haugesund* 11012

Stord yrkesskule og tekn. fagskule 12014

Voss vidaregåande skule 12036

Årstad videregående skole 12083

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

Grunnkurs

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Mekaniske fag

Sjå generell informasjon side 18.

Andre TAF-tilbod, sjå sidene 27, 29, 48.

Du må ha dette kurset som 1. kursønskje på søknadsskjemaet

ditt for å bli vurdert som søkjar.

Kurskode 9548 –

Tekniske og allmenne fag – mekaniske fag

Skolenamn

Skolekode

Fusa vidaregåande skule 12040

Knarvik vidaregåande skule 12093

43


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i mekaniske fag.

Skolekode

8736 Arbeidsmaskinar I

8745 Brønnteknikk I

8744 Elektromek. fag I

8746 Kuldemontør I

8734 Køyrety I

8730 Maskinfag I

8742 Mekan. prosessfag I

8732 Plate- og sveisefag I

8733 Skipsbygging I

8738 Skipsteknisk drift I

8740 Transportfag I

12051 - Arna yrkesskule •

12053 - Askøy videregående skole •

12090 - Austrheim vidaregåande skule • •

12056 - Bergen maritime viderg. skole • • • • •

12009 - Etne vidaregåande skule • •

12061 - Fiskarfagskulen i Austevoll •

12062 - Fyllingsdalen videreg. skole •

11011 - Haugaland vid. skole, Haugesund* • •

12093 - Knarvik vidaregåande skule • •

12020 - Kvinnherad vidareg. skule •

12066 - Laksevåg vidaregående skole •

12031 - Norheimsund vidareg. skule • •

12021 - Odda vidaregåande skule • •

12042 - Os vidaregåande skule • •

12012 - Rubbestadnes yrkesskule • • •


12073 - Slåtthaug videregående skole • •

12074 - Sotra vid. skule, avd. Bildøy • •

11012 - Storasund vgs., Haugesund * • •

12014 - Stord yrkeskule og tekn.fagsk. • •

12036 - Voss vidaregåande skule • •

11048 - Ølen vidaregåande skule * •

12083 - Årstad videregående skole • • •

12082 - Åsane videregående skole •

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

44


Inntakskrav:

Grunnkurs Mekaniske fag.

Unntak: VK I Transportfag byggjer på eitt av følgjande

grunnkurs:

• Allmenne, økonomiske og administrative fag

• Elektrofag

• Mekaniske fag

Brønnteknikk I

Inntakskrav: Grunnkurs Mekaniske fag.

Kurset er landsdekkjande og søkjarar frå alle fylke

blir stilte likt ved inntak. Søkjar med lovfesta rett til

opplæring går likevel framfor søkjar utan rett.

Søkjarar som er busett i anna fylke enn Hordaland

skal søkje på heimefylket sitt søknadskjema. Sjå

nærare informasjon side 53.

Skipsteknisk drift I

Inntakskrav: Grunnkurs Mekaniske fag.

For å bli motormann/maskinist eller matros/styrmann

må du fylle helsekrav for arbeid om bord.

Helsekrava er fastsette i «Forskrift om helseundersøkelse

av arbeidstakerer på skip». Godkjent sjømannslege

gir helseattest for mønstring, og helseattest

for maritime skoler. Det er ditt ansvar å

kontrollere at du fyller helsekrava for arbeid til sjøs

før du søkjer dette kurset.

Merk at du må ha dette kurset som nr. 1 på søknadsskjemaet

for å bli vurdert som søkjar.

VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i mekaniske fag.

Skolekode

8803 Anleggsmask.rep. II 1 )

8822 Automatikkmek. II

11011 - Haugaland vid. skole, Haugesund* •

12031 - Norheimsund vidareg. skule •

12042 - Os vidaregåande skule •

Inntakskrav:

Anleggsmaskinreparatør

VK I Arbeidsmaskinar

Automatikkmekanikar:

VK I Elektromekaniske fag

*) Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

1) Kurset er landslinje og søkjarar frå alle fylke blir stilte likt ved inntak.

Merk at søkjarar frå andre fylke enn Hordaland skal søkje på heimefylket

sitt søknadsskjema. Sjå også side 53.

45


Studieretning for

Musikk, dans og drama

Sjå generell informasjon side 152-155

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Alle skolane som er førte opp nedanfor gir tilbod

om grunnkurs musikk/dans og drama. I utgangspunktet

kan du søkje alle VK I kurs i denne studieretningen

etter fullført grunnkurs. På grunnkurset

har ein likevel valfagtimar som i stor grad er retta

mot skolen sitt tilbod i VK I. Vi ber difor søkjarane

vere merksam på at skolane Stord vidare gåande

skule og Voss gymnas berre gir tilbod om musikk i

VK I. Søkjar som ønskjer Drama i VK I bør primært

søkje Fyllingsdalen videregående skole alt frå

grunnkurset. Ved Langhaugen videregående skole

har ein tilbod om Musikk og Dans i VK I. For å få

flest mogleg interesserte og motiverte elevar til dei

to retningane, har vi gjort det mogleg å prioritere

alt ved grunnkurset. Merk difor at det er eigne

kurskodar alt til grunnkurset for deg som primært

ønskjer Dans eller Drama i VK I.

Vi understrekar at det ved inntaket til VK I, berre

er karakterane frå grunnkurset som er avgjerande

for kva linje du får plass ved. Det er såleis ikkje

avgjerande for inntaket til VK I kva valfag du har

hatt i grunnkurset. Alle VK I kurs kan søkjast på lik

linje.

Inntaksforskrifta gir høve til å ta inn inntil 50% av

søkjarane til dette kurset på grunnlag av ein kombinasjon

av karakterpoeng og dugleik/anlegg.

Skolane som har Musikk og Dans i vidaregåande

kurs I vil våren 2005 innby søkjarane til grunnkurset

til ein friviljug praktisk prøve innan for musikk

eller dans. Dette kan gi inntil 15 tilleggspoeng ved

inntak til kurset.

For å bli kalla inn til denne prøven må du ha ført

opp Musikk/Dans/Drama som 1. kursønske ved

Langhaugen videregående skole, Stord vidaregåande

skule eller Voss gymnas. Du skal ikkje leggje

ved kassettar/attestar ved søknaden.

Ved inntaket til grunnkurset i Musikk/Dans/

Drama ved Fyllingsdalen videregående skole,

kan det bli nytta moderat kjønskvotering for å få

fleire gutar som elevar (Opplæringslova § 6-34).

Tilsvarande gjeld for kurskode 9563 - Musikk/Dans/

Drama med dans som valfag ved Langhaugen videregående

skole.

Elevar i denne studieretningen må vere budde

på ettermiddags/kveldsøvingar i samband med

konsertar, danse- og teaterframsyningar. For nokre

elevar ligg også instrumentalundervisninga utanfor

vanleg skoletid. Nærare informasjon om dette

får du ved den einskilde skole.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs i Musikk, dans og

drama-modul Musikk eller Drama. NB! Sjå eigen

kurskode for dei som ønskjer Dans.

Kurskode 8060 – Musikk, dans og drama

Skolenamn

Skolekode

Kongshaug Musikkgymnas (Friskole) 12330

Langhaugen videregående skole 12067

Skeisvang videregående skole, Haugesund* 11027

Stord vidaregåande skule 12013

Voss gymnas 12033

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Kurskode 9563 – Musikk, dans og drama

med vekt på dans

Skolenamn

Skolekode

Langhaugen videregående skole 12067

Skeisvang videreg. skole, Haugesund* 11027

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Kurskode 9080 – Musikk, dans og drama

med vekt på drama

Skolenamn

Skolekode

Fyllingsdalen videregående skole 12062

Skeisvang videreg. skole, Haugesund* 11027

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

46


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i musikk, dans og drama.

Inntakskrav:

Grunnkurs Musikk/dans/drama.

Skolekode

8072 Dans I

8074 Drama I

8070 Musikk I

12062 - Fyllingsdalen videregående skole •

12067 - Langhaugen videregående skole • •

11027 - Skeiavang vid. skole, Haugesund* • • •

12013 - Stord vidaregåande skule •

12033 - Voss gymnas •

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i musikk, dans og drama.

Skolekode

8082 Dans II

8084 Drama II

8080 Musikk II

12062 - Fyllingsdalen videregående skole •

12067 - Langhaugen videregående skole • •

11027 - Skeisvang vid. skole, Haugesund* • •

12013 - Stord vidaregåande skule •

12033 - Voss gymnas •

Inntakskrav:

VK II Dans byggjer på VK I Dans

VK II Drama byggjer på VK I Drama

VK II Musikk byggjer på VK I Musikk

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

47


Studieretning for

Naturbruk

Sjå generell informasjon side 156-165

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskule eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Naturbruk:

Kurskode 8210 – Naturbruk

Skolenamn

Grunnkurs

Skolekode

Fiskarfagskulen i Austevoll 1) 12061

Fusa vidaregåande skule 12040

Hjeltnes gartnarskule 2) 12030

Stend jordbruksskule 3) 4) 12075

Voss jordbruksskule 5) 12035

Tekniske og allmenne fag (TAF)

Marine fag (Akvakultur)

Sjå generell informasjon side 18.

Andre TAF-tilbod, sjå sidene 27, 29, 43.

Du må ha dette som 1 kursønskje på søknadsskjemet

ditt for å bli vurdert som søkjar.

Kurskode 9004 – Tekniske og allmenne fag

– Marine fag

Skolenamn

Skolekode

Fusa vidaregåande skule 12040

1) Skolen sitt kurs i naturbruk er kalla «blå variant». D.v.s. at undervisninga er

retta mot sjø og sjøfart. Med denne bakgrunnen kan du halde fram på skolar

som gir den teoretiske delen av dei høgaste nautiske sertifikata.

2) Retta mot anleggs - og gart nar faget.

3) Skolen har grunnkurs med vektlegging på hest (7 timar pr. veke) og rettar

seg primært mot dei som ønskjer studiekompetanse eller agronomutdanning.

Elevar som i tillegg til desse alternativa ønskjer å kunne søkje læreplass

i Hestefaget bør velje tilbodet ved Voss jordbruksskule (17 timar hestefag pr.

veke). Sjå nedanfor.

4) Skolen har grunnkurs med vektlegging på smådyr.

5) Skolen tilbyr m.a. villmarksliv og utmarksnytting som studieretningsfag.

Kurskode 9015 – Naturbruk – Hestefaget

Skolenamn

Skolekode

Voss jordbruksskule 12035

Kurskode 9035 – Naturbruk – Vilmarksliv

Skolenamn

Skolekode

Voss jordbruksskule 12035

Kurskode 9036 – Naturbruk – Grøn design

Skolenamn

Skolekode

Hjeltnes gartnarskule 12030

48


VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i naturbruk.

Skolekode

8222 Akvakultur I

8232 Anl.gartnar/driftsrep

8220 Fiske og fangst

8230 Gartnar/Hagebruk

8224 Landbr. og naturforv.

9025 Landbr./forv. Hest

9040 Vilmarksliv

8228 Skogbruk

8233 Økologisk Landbruk

12061 - Fiskarfagskulen i Austevoll • •

12040 - Fusa vidaregåande skule •

12030 - Hjeltnes gartnarskule • •

12075 - Stend jordbruksskule • •

12035 - Voss jordbruksskule • • • •

Inntakskrav:

Grunnkurs Naturbruk eller fullført tre år i studieretning Allmenne, økonomiske og administrative fag

(gjeld ikkje kurskode 8220, 9025 og 9040)

Til kurskode 9025 blir søkjarar med grunnkurskode 9015 prioriterte.

Til kurskode 8232 kan du også søkje grunnkurs Byggfag.

VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs II i naturbruk.

Skolekode

8244 Alls. landbr. agronom

8251 Allsidig skogbruk

8256 Gartnar

8262 Naturforvaltning

12030 - Hjeltnes gartnarskule •

12075 - Stend jordbruksskule • •

12035 - Voss jordbruksskule • • •

8246 Økologisk landbruk

Inntakskrav:

Kurskode 8244 - VK I Landbruk og naturforvaltning

Kurskode 8251 - VK I Skogbruk eller VK I

Landbruk og naturforvaltning

Kurskode 8256 - VK I Gartneri og hagebruk.

Anna bakgrunn kan vurderast. Ta evt.

kontakt med skolen før du søkjer.

Kurskode 8262 - Alle VK I kurs i studieretning

Naturbruk.

Kurskode 8246 - VK I Økologisk landbruk.

49


Studieretning for

Sal og service

Sjå generell informasjon side 166-169

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK Grunnkurs VK I

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til grunnkurs Sal og service.

Vidaregåande

kurs I

Sal og service I

Inntakskrav: Grunnkurs Sal og service.

Kurskode 8019 – Sal og service

Skolenamn

Skolekode

Bergen Handelsgymnasium 12054

Bjørgvin videregående skole 12059

Bømlo vidaregåande skule 12010

Haugaland videreg. skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Os vidaregåande skule 12042

Sandsli videregående skole 12072

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Stord yrkesskule og tekniske fagskule 12014

Voss vidaregåande skule 12036

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

Kurskode 8136 – Sal og service I

Skolenamn

Skolekode

Bergen Handelsgymnasium 12054

Bjørgvin videregående skole 12059

Bømlo vidaregåande skule 12010

Haugaland videreg. skole, Haugesund* 11011

Knarvik vidaregåande skule 12093

Os vidaregåande skule 12042

Sandsli videregående skole 12072

Sotra vidaregåande skule, avd. Bildøy 12074

Stord yrkesskule og tekn. fagskule 12014

Vardafjell videreg. skole, Haugesund* 11041

Voss vidaregåande skule 12036

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Etne og Sveio.

50


Studieretning for

Tekniske byggfag

Sjå generell informasjon side 170-179

i heftet «Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Grunnkurs

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Tekniske byggfag:

Kurskode 8550 – Tekniske byggfag

Skolenamn

Skolekode

Askøy videregående skole 12053

Stord yrkesskule og tekniske fagskule 12014

Åkrehamn vidaregåande skole* 11044

Årstad videregående skole 12083

Åsane videregående skole 12082

* Kan berre søkjast av elevar frå Sveio.

VK I

Vidaregåande kurs I

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i tekniske byggfag.

Skolekode

8566 Kopar og

blekksl.fag

8568 Målar og

byggtapet

8570 Overflatebehandl.

12053 - Askøy videregående skole •

12066 - Laksevåg videregående skole •

12014 - Stord yrkessk. og tekn.fagskule •

12083 - Årstad videregående skole • • • • •

12082 - Åsane videregående skole •

8564 Røyrfag

8562 Teknisk teik.

Inntakskrav:

Grunnkurs Tekniske byggfag

kvalifiserer til alle kurs. Dessutan

følgjande grunnkurs til

Kursnr. 8568: Mekaniske fag

Kursnr. 8564: Mekaniske fag

Kursnr. 8562: Allmenne, øk.

og adm. fag, Byggfag, Formgjevingsfag,

Idrettsfag, Mekaniske

fag.

Kart og oppmåling I

Sjå side 53 om landslinje og

landsdekkjande linjer.

VK II

Vidaregåande kurs II

Oversyn over skolar i Hordaland med vidaregåande kurs I i tekniske byggfag.

Skolekode

8582 Teknisk

teikning

12066 - Laksevåg videregående skole •

12083 - Årstad videregående skole •

Inntakskrav:

VK I Teknisk teikning

51


Studieretning for

Trearbeidsfag

Sjå generell informasjon side 180-188 i heftet

«Vidaregåande opplæring for deg»

GK

Inntakskrav: Norsk grunnskole eller tilsvarande.

Skole-/kurskode som skal nyttast ved søknad om

inntak til 1-årig grunnkurs Trearbeidsfag:

Kurskode 8910 – Trearbeidsfag

Skolenamn

Grunnkurs

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

VK I

Oversyn over skolar i Hordaland med

vidaregåande kurs I i trearbeidsfag.

Snikkarfag I

Inntakskrav: Grunnkurs Trearbeidsfag.

Kurskode 8922 – Snikkarfag I

Skolenamn

Vidaregåande

kurs I

Skolekode

Arna yrkesskule 12051

Trebåtbyggjar I

Inntakskrav: Grunnkurs Trearbeidsfag.

Kurskode 8926 – Trebåtbyggjar I

Skolenamn

Skolekode

Norheimsund vidaregåande skule 12031

52


Landslinjer

og landsdekkjande linjer

Del

6

Ein del linjer er definerte som landslinjer eller landsdekkjande

linjer og finst ikkje i alle fylke. Desse linjene

har du rett til å søkje same kor du bur i landet,

og søkjarar frå heile landet står likt ved inntak.

Landslinjer er kurs som staten finansierer. Det er

bestemt at dei skal vere opne for søkjarar frå heile

landet.

Landsdekkjande linjer er kurs som det ikkje er

grunnlag for å ha i meir enn eitt eller nokre få fylke.

Fylkeskommunane er blitt einige om at søkjarar

frå heile landet skal stille likt ved inntaket til slike

kurs.

I praksis vil det ikkje vere skilnad på landslinjer

og landsdekkjande linjer for søkjarane.

Retningslinjer for søknad/inntak

Søkjar som er busett i Hordaland skal søkje landslinjer/landsdekkjande

linjer på Hordaland sitt ordinære

søknadsskjema. Søkjar som er busett i anna

fylke enn Hordaland, skal søkje på søknadsskjema

for sitt heimefylke.

I Hordaland blir du berre vurdert som søkjar til

landslinje/landsdekkjande linjer dersom kurset er

ført opp som 1. prioritet på søknadsskjemaet.

Inntakskontoret i Hordaland registrerer alle søknader

frå Hordaland i sitt søkjarregister. Deretter

blir kopi av søknadane sendt til inntakskontoret i

det eller dei fylka du søkjer. Når det gjeld søknad

til flyfaga (VK I og VK II) blir kopi av søknaden din

sendt til inntakskontoret i Rogaland – uansett kva

fylke/skolar du søkjer. Inntakskontoret i Rogaland

samordnar inntaket til alle fylke innanfor flyfaga.

Standpunkt-/eksamenskarakterane dine blir

overførte frå Inntakskontoret i Hordaland til det

eller dei fylka du søkjer (Gjeld berre for Hordalandselevar).

Inntaket til landslinjer/landsdekkjande linjer blir

gjort av skolefylket. Dersom du i tillegg har søkt

ordinære kurs i Hordaland, vil du såleis få svarmelding

om plass/venteliste frå Inntakskontoret i

Hordaland – og frå det/dei fylka du har søkt landslinje/landsdekkjande

tilbod. Merk at det kan vere

ulike svarfristar mellom fylka, og at du berre kan

svare «ja» til eit konkret skole-/kurstilbud. Når det

gjeld flyfaga får du berre svarmelding frå Inntakskontoret

i Rogaland, men svaret vil også gjelde for

alle dei skolar som du har søkt i dei andre fylka som

tilbyr desse kursa (sjølvsagt under føresetnad av at

du har søkt i fleire fylke).

I tabellane nedanfor finn du kurs-/skolekode til

alle landslinjer og landsdekkjande linjer. Husk at

det berre er 1. kursprioritet som blir vidaresendt til

skolefylket. Sjå også side 10 om generell rettleiing

for søking på Internett.

Vi tek atterhald om at det kan kome endringar i

tabellane nedanfor for skoleåret 2005/2006.

Studieretning for Allmenne, økonomiske og adm. fag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Aust-Agder Hovden videreg. skole Grunnkurs m/fordjuping i Alpint og langrenn 8020 09057

Hovden videreg. skole VK I m/fordjuping i Alpint og langrenn 8030 09057

Hovden videreg. skole VK II m/fordjuping i Alpint og langrenn 8040 09057

Troms Nordreisa videreg. skole Grunnkurs m/fordjuping i langrenn 8020 19041

Nordreisa videreg. skole VK I m/fordjuping i langrenn 8030 19041

Nordreisa videreg. skole VK II m/fordjuping i langrenn 8040 19041

Studieretning for Byggfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Aust-Agder Blakstad videregående skole Anleggsmaskinførar I 8498 09052

Finnmark Hesseng videregående skole Anleggsmaskinførar I 8498 20010

Hedmark Våler videregående skole Anleggsmaskinførar I 8498 04045

Hordaland Os vidaregåande skule Anleggsmaskinførar I 8498 12042

Nordland Fauske videregående skole Anleggsmaskinførar I 8498 18051

Rogaland Tine videregående skole Anleggsmaskinførar I 8498 11038

Rogaland Bergeland videreg. skole Stillasbyggjar I 8571 11001

Studieretning for Elektrofag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Akershus Skedsmo videregående skole Flyfag I 8639 02035

Nordland Bodø videregående skole Flyfag I 8639 18040

Rogaland Sola videregående skole Flyfag I 8639 11022

Troms Bardufoss videregående skole Flyfag I 8639 19031

Akershus Skedsmo videregående skole Avionikk II 8676 02035

Nordland Bodø videregående skole Avionikk II 8676 18040

Rogaland Sola videregående skole Avionikk II 8676 11022

Akershus Skedsmo videregående skole Flytekniske fag II 8683 02035

Nordland Bodø videregående skole Flytekniske fag II 8683 18040

Rogaland Sola videregående skole Flytekniske fag II 8683 11022

Troms Bardufoss videregående skole Flytekniske fag II 8683 19031

Nordland Andøy videregående skole Romteknologi II 8664 18080

53


Studieretning for Formgjevingsfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Aust-Agder Valle videregående skole Gull- og sølvarbeid I 8308 09064

Oslo Elvebakken videregående skole Gull- og sølvarbeid I 8308 03009

Finnmark Samisk videregående skole

og reindriftsskole Duodji I 8310 20041

Vest-Agder Søgne videregående skole Taksidermist I 8313 10019

Studieretning for Hotell- og næringsmiddelfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Sør-Trøndelag Ørlandet meieriskole Meieri-industri II 8441 16048

Studieretning for Idrettsfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Nordland Frydenlund videreg. skole Grunnkurs m/fordjupning alpint 8100 18073

VK I « « 8110 18073

VK II « « 8120 18073

Nord-Trøndelag Meråker videregående skole Grunnkurs m/fordjupning langrenn 8100 17001

VK I « « 8110 17001

VK II « « 8120 17001

Steinkjer videregående skole Grunnkurs m/fordjupning kombinert 8100 17018

VK I « « 8110 17018

VK II « « 8120 17018

Sør-Trøndelag Heimdal videregående skole Grunnk. m/fordjupn. hopp og kombinert 8100 16014

VK I « « 8110 16014

VK II « « 8120 16014

Oppdal videregående skole Grunnkurs m/fordjupning alpint 8100 16019

VK I « « 8110 16019

VK II « « 8120 16019

Oppdal videregående skole Grunnkurs m/fordjupning Telemark 8100 16019

VK I « « 8110 16019

VK II « « 8120 16019

Studieretning for Mekaniske fag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Aust-Agder Blakstad videregående skole Anleggsmaskinrepr. II 8803 09052

Finnmark Hesseng videregående skole Anleggsmaskinrepr. II 8803 20010

Hedmark Ankerskogen videreg. skole Reservedelsfag for kjøretøy 8737 04012

Våler videregående skole Anleggsmaskinrepr. II 8803 04045

Hordaland Bergen mar. videreg. skole Brønnteknikk I 8745 12056

Os vidaregåande skule Anleggsmaskinrepr. II 8803 12042

Os vidaregåande skule Yrkessjåfør – 10 veker Søknad og informasjon

frå skolen

Nordland Fauske videregående skole Anleggsmaskinrepr. II 8803 18051

Rogaland Stavanger mar. videreg. skole Brønnteknikk I 8745 11031

Time videregående skole Anleggsmaskinrepr. II 8803 11038

Sør-Trøndelag Gauldal videregående skole Børsemaker I 8749 16013

Lade videregående skole Reservedelsfag for kjøretøy 8737 16058

Studieretning for Musikk/Dans/Drama

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Aust-Agder Valle videregående skole Musikk/Dans/Drama m/fordjupning 8060 (gr.kurs) 09064

i folkemusikk 8070 (VK I) 09064

8080 (VK II) 09064

Oppland Vinstra videregående skole Musikk/Dans/Drama m/fordjupning 8060 (gr.kurs) 05005

i folkemusikk 8070 (VK I) 05005

8080 (VK II) 05005

Oslo Fagerborg videreg. skole Musikk/Dans/Drama m/høgt nivå 8060 (gr.kurs) 03012

innanfor ballett på grunnkurset og 8072 (VK I) 03012

Dans på VK I og VK II 8082 (VK II) 03012

Studieretning for Naturbruk

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Finnmark Samisk videregående Reindrift I 8226 (VK 1) 20041

skole og reindriftskole Reindrift II 8428 (VK II) 20041

Hedmark Sønsterud skogskole Allsidig skogbruk II 8251 04018

Hordaland Voss vidaregåande skule Allsidig skogbruk 8251 12035

Sogn og Fjordane Sogn jord- og hagebruksskule Økologisk landsbruk I/II 8233 (VK I) 14020

8246 (VK II) 14020

Studieretning for Tekniske byggfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Akershus Ruud videregående skole Kart og oppmåling I 8560 02009

Kart og oppmåling II 8580 02009

Rogaland Bergeland videregående skole Overflatebehandling I 8570 11001

Sør-Trøndelag Gauldal videregående skole Kart og oppmåling I 8560 16013

Kart og oppmåling II 8580 16013

Studieretning for Trearbeidsfag

Fylke Skolenamn Kursnamn Kurskode Skolekode

Akershus Rud videregående skole Pianostemming/Pianoteknikk I/II 8928 (VK I) 02046

8958 (VK II) 02046

Skedsmo videregående skole Trelastfag 8920 02350

Hedmark Grue videregående skole Trelastfag I 8920 04050

Hordaland Norheimsund vidareg. skule Trebåtbyggjar 8923 12031

avd. Jondal

Oppland Hjerleid vidaregående skole Treskjerar I 8923 05001

Oslo Holtet vidaregående skule Møbeltapetserer 8924 03030

Møre og Romsd. Sykkylven vidaregåande skule Møbeltapetserer 8924 15025

Borgund vidaregåande skule Møbeltapetserer 8924 15004

Sør-Trøndelag Egge videregående skole Trelastfag I 8920 17014

54


Inntak av minoritetsspråklige søkere

Voksne søkere som har videregående skole fra hjemlandet, samt evt. yrkeserfaring,

må få vurdert sin kompetanse ved et Realkompetansesenter før innsending av søknad.

Se side 69

Del

7

HVEM ER MINORITETSSPRÅKLIG

Med minoritetsspråklig søker menes her søker som

ikke har ett av de skandinaviske språk som morsmål

(dvs. som sitt første språk). Dette gjelder enten

søkeren er norsk statsborger eller ikke.

HVEM KAN SØKE VIDEREGÅENDE SKOLE

Vilkår for inntak av innvandrere og flyktninger er

at de har gyldig oppholdstillatelse. Enslige mindreårige

asylsøkere kan likevel tas inn til videregående

opp-læring mens de venter på avklaring av

sin status, men har ikke rett til å fullføre skole året

dersom vedkommende får avslag på søknaden om

opphold.

Det er samme krav til minoritetsspråklige søkere

og norskspråklige søkere ved inntak til videregående

skoler. For å bli tatt inn i den videregående

skolen, må en søker ha gjennomgått 10-årig grunnskole

(jfr. Opplæringslova § 3-1), eller ha utdanning

fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole.

Søkere som ikke fyller disse vilkårene må tilegne

seg det faglige nivået som trengs før de søker videregående

skole. Søkere i Bergen kommune kan

kontakte Nygård skole, Nina Griegs gate 2, 5015

Bergen, tlf. 55 56 80 60.

Minoritetsspråklige søkere som har sin grunnskoleutdanning

fra sitt hjemland, rådes til å gjennomføre

innføringskurset før de søker ordinære

grunnkurs i den videregående skolen.

Søkere som er bosatt i Hordaland fylke ved

innsending av søknad vil bli prioritert ved inntak.

Søkere som er bosatt i andre fylker har svært liten

mulighet til å få plass ved de videregående skolene

i Hordaland.

Søkere som ikke oppholder seg i Norge ved innsending

av søknad, vil ikke få søknaden vurdert før

innreise er gjort. Mulighetene for inntak for denne

søkergruppen er også svært liten.

SLIK SØKER DU:

Følgende minoritetsspråklige søkere skal søke

ordinært inntak:

* Minoritetsspråklig søker med vitnemål fra norsk

grunnskole som har karakterer i alle fag, eller

mangler karakter i inntil 3 fag (medregnet krist

endomskunnskap med religions- og livssynsorientering),

eller fullført Voksenopplæring på

10-årig skoles nivå for minoritetsspråklige (dvs.

eksamen i følgende fag: norsk, engelsk, matematikk

og to av fagene samfunnsfag, naturfag

og kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering).

* Minoritetsspråklig søker som har fullført grunnkurs

eller videregående kurs i den videregående

skolen og som søker videregående kurs I/II.

Disse søkerne blir behandlet på samme måte som

vanlige norske søkere, og vitnemålet gir grunnlag

for inntak i videregående skole. I disse tilfellene er

minoritetsspråklighet i seg selv ikke grunn til å søke

om særskilt behandling. Det er selvfølgelig mulig å

søke særskilt inntak av andre grunner. Det må da

søkes på «særskilt grunnlag» med søknadsfrist 1.

februar og sakkyndig vurdering må legges ved søknaden.

(Bruk skjema for inntak på særskilt grunnlag

og ikke skjema for fremmedspråklige.)

Følgende minoritetsspråklige søkere må søke om

inntak for minoritetsspråklige (benytt søknadsskjema

og tilleggsskjema for minoritetsspråklige):

* Minoritetsspråklig søker med grunnskoleut danning

fra hjemlandet tilsvarende norsk grunnskole.

* Minoritetsspråklig søker som har gjennomført

norsk grunnskole og mangler mer enn 3 karakterer

(medregnet kristendomskunnskap med

religions- og livssynundervisning).

* Minoritetsspråklig søker som skal søke egne

klasser for minoritetsspråklige.

Søknadsskjema og tilleggsskjema for minoritetsspråklige

finner du på internettadresse;

www.hordaland-f.kommune.no/opplaring.

55


VURDERING AV SØKNADEN:

Ved inntak til innføringskurs og grunnkurs prioriteres

søkere ut fra følgende kriterier:

– elever med lovfestet rett til videregående

opplæring

– tilknytning til Hordaland fylke

– folkerettslig status

– utdanning fra hjemlandet.

For søkere uten skolepapirer fra hjemlandet, er det

spesielt viktig med en fyldig pedagogisk uttale fra

innsøkende instans.

Det vil være enkelte minoritetsspråklige ungdommer

som ikke naturlig hører hjemme under

noen av kurstilbudene. De vil få informasjon og

råd ved å vende seg til Inntakskontoret

For minoritetsspråklige som er eldre enn aldersgruppen

16-20 år, og som har gode språkkunnskaper

og god grunnopplæring, kan det være

aktuelt å søke voksenopplæringstilbud. Aetat og

Introduksjonsprogram for fremmedspråklige (IFF),

(Lars Hilles gt. 19, Bergen, telefon 55 36 39 60) kan

gi nærmere opplysninger om slike kurs.

ORIENTERING OM DE ENKELTE KURSENE

1. Innføringskurs for minoritetsspråklige

Kurset er beregnet på minoritetsspråklige søkere

som ikke har gode nok norskkunnskaper til å følge

undervisningen i den ordinære videregående

skolen – og som da heller ikke har norsk grunnskoleopplæring.

I Innføringskurset får elevene opplæring

– spesielt i norsk – som kan kvalifisere for

å søke grunnkurs i den videregående skolen året

etter. Kurset forbereder elevene først og fremst for

inntak til grunnkurs i videregående skole. Kurset

gir ingen kompetanse utover dette.

Forutsetningen for inntak er at søker har fylt 16

år, og har grunnskoleoplæring fra hjemlandet som

tilsvarer norsk grunnskole.

A. Innføringskurs med allmenne fag

I tillegg til norskundervisning og oppdatering av

allmennfaglige kunnskaper (engelsk, matematikk,

naturfag og samfunnsfag), blir det lagt vekt på innføring

i regler og normer for skole og samfunn.

Ved søknad om inntak blir det ikke søkt inntak

til spesielle skoler. Inntakskontoret fordeler kvalifiserte

søkere på de ulike skolene på grunnlag

av hjemmeadresse. Fordelingen på skolen skal, så

langt som mulig, gjøres slik at ingen søkere skal

reise med mer enn ett transportmiddel. Den fordelingen

som blir vedtatt, er endelig. Fordelingen

kan bare endres i spesielle tilfeller etter grunngitt

skriftlig klage.

Kurskode 8016 – Innføringskurs

Skolenavn

Skolekode

Bergen Katedralskole 12055

Langhaugen videregående skole 12067

Øystese gymnas 12037

B. Innføringskurs med yrkesfag

I dette kurset er fagplanen endret slik at norskundervisningen

er styrket og praksisfagene redusert.

Elevene vil få prøve seg på flere av studieretningene

som skolen har. Dette kurset gir ikke

kompetanse som grunnkurs. Etter å ha fullført

kurset, kan eleven søke om inntak til grunnkurs for

minoritetsspråklige eller ordinære grunnkurs.

Kurskode 8725 –

Innføringskurs med yrkesfag

Skolenavn

Skolekode

Kvinnherad vidaregåande skule 12020

Odda vidaregåande skule * 12021

Voss vidaregåande skule * 12036

Årstad videregående skole 12083

* Elevane får prøve seg i både yrkesfag og allmenne fag

2. Grunnkurs Helse- og sosialfag

for minoritetsspråklige

Kurset er beregnet på personer som har for lite

kunnskaper i norsk til å kunne gå i ordinære grunnkurs.

Etter fullført og bestått grunnkurs kan eleven

søke om inntak til videregående kurs I.

Kurset har ekstra tilrettelagt norskopplæring i tillegg

til opplæring i yrkesfagene. Dersom eleven

blir meldt opp til eksamen, gir kurset kompetanse

som 1-årig grunnkurs.

Kurskode 8146 – Helse- og sosialfag grunnkurs

for minoritetsspråklige

Skolenavn

Skolekode

Fyllingsdalen videregående skole 12062

56


3. 3-årig Allmenne, økonomiske og administrative

fag for minoritetsspråklige

Tilbudet gjelder minoritetsspråklige søkere som

fyller de generelle vilkårene for inntak til videregående

opplæring etter inntaksforskriften § 3-1, og

som i tillegg har:

• En språk- og kulturbakgrunn som er fjern fra vår,

og som har behov for tilrettelagt opplæring ut

fra dette.

• Mangelfull norsk grunnskoleopplæring på

grunn av at de bare har vært i landet få år før

inntak til videregående opplæring.

• Realistisk mulighet til å kunne ta videregående

opplæring og oppnå studiekompetanse på tre

år ut fra denne tilretteleggingen.

Det er en forutsetning at alle vilkårene er oppfylte.

Unntak fra forutsetningene kan bare foretas i helt

spesielle tilfeller.

I grunnkurset legges særlig vekt på matematikk,

norsk og engelsk. I videregående kurs I og II undervises

det i de obligatoriske fagene norsk, engelsk,

samfunnsfag og kroppsøving i egen klasse. Elevene

er delvis i grupper med andre elever i studieretnings-

og valgfag. Engelsk blir undervist i 2 år.

Elevene kan ta morsmålet som B/C-språk. 3 år fullført

og bestått kurs fører fram til generell studiekompetanse

i Norge.

Kurskode 8027 –

Allmenne, økonomiske og administrative fag

grunnkurs for minoritetsspråklige

Skole

Kurskode 8041 –

Allmenne fag II for minoritetsspråklige

Skole

Skolekode

Bergen Katedralskole 12055

Kurskode 8031 –

Allmenne fag I for minoritetsspråklige

Skole

Skolekode

Bergen Katedralskole 12055

Skolekode

Bergen Katedralskole 12055

57


Søknad om læreplass

Lærlingar får løn i læretida. Skyssutgifter mellom heim/bedrift/skole

blir difor ikkje dekkja av fylkeskommunen.

Del

8

Retningsliner for formidling til læreplass

Alle elevar i den vidaregåande skolen som ønskjer

læreplass, skal søkje til Inntakskontoret i fylkeskommunen.

Søknad kan registrerast på internett

(sjå side 10), evt. ved innsending av søknadsskjema

på papir. Fagopplæringskontoret vil formidle elevane

til dei lærebedriftene fylkeskommunen har

inngått avtale om læreplass med. Ingen er garantert

læreplass eller har krav på opplæring i ei særskilt

bedrift. Det er den enkelte lærebedrift som

sjølv bestemmer om dei vil teikne lærekontrakt

med dei som er formidla av fylkeskommunen.

Søkjarar som blir formidla:

1. Elevar som våren 2005 avsluttar eit VK I kurs i

yrkesfag som skal avsluttast med læreplass.

2. Elevar som våren 2005 avsluttar eit grunnkurs

som søkjer læreplass i eit særløpsfag.

3. Elevar som våren 2005 avsluttar VK II i fagautomatikar,

automatikkmekanikar, service elektronikar

og anleggsmaskinreparatør.

4. Elevar med formell opplæringsrett som i skoleåret

2004/2005 har tatt ut friår eller som har fått

utvida rett til opplæring, og som har dokumentert

grunnlag for å søkje læreplass.

Søkjarar som ikkje blir formidla:

1. Søkjar som er registrert i folkeregisteret pr.

1. januar 2005 med heimstadadresse i andre

fylke, skal fremje søknad om læreplass i sitt

heimfylke.

2. Søkjar som våren 2005, eller tidlegare har gjennomført

alternativ sluttopplæring i skole eller

har tatt VK II allmennfagleg påbygging.

3. Søkjar som ikkje har rett opplæringsløp i forhold

til lærefaget.

4. Søkjar som ikkje har fullført rett kurs i forhold til

lærefaget, eller søkjar som ikkje har bestått i fag

det blir bygd vidare på.

5. Søkjar over 21 år som tar sikte på full opplæring

i lærebedrift utan føregåande skole.

Sjølv om formidlinga ikkje omfattar desse gruppene,

er det ikkje noko i vegen for at søkjarane

sjølv kan ta direkte kontakt med bedriftene og

forhøyre seg om læreplass.

Formidling av elevar frå vidaregåande skole til

læreplass er regulert i forskrift til opplæringslova.

Alle søkjarar som ikkje stettar krava til formidling

vil få skriftleg melding. Vedtak om avslag på formidling

er eit enkeltvedtak og følgjer reglane i

forvaltningslova.

Kva legg bedriftene vekt på når dei skal velje aktuelle

kandidatar til læreplass

• Ein personleg søknad frå deg, som du sender

direkte til aktuelle lærebedrifter.

• Lite fråvær

• God orden/åtferd

• Karakterar – særleg i studieretningsfaga

(og kroppsøving)

Bedriftene får oversikt over søkjarar med personopplysningar

og karakterar. Dersom det er anna

informasjon du ønskjer at bedriftene skal få, må du

sjølv levere denne dokumentasjonen til bedrifta.

Ver spesielt merksam på at innanfor enkelte

lærefag vert det stilt krav til god fysikk og i enkelte

yrke blir det kravd politiattest.

Vi gjer merksam på at dersom du vel å takka

nei til tilbod om læreplass, eller ikkje møter

til intervju, har du ikkje krav på tilbod om ny

læreplass eller tilbod om VK II i skole same

skoleåret.

Fagopplæringskontoret vil, så langt råd er, formidle

deg til bedrift i det lærefaget du har søkt,

men du kan og bli formidla i alle lærefaga som

byggjer på VKI kurset ditt frå vidaregåande skole.

Det er ikkje sjølvsagt at du får læreplass i nærområdet

ditt. Dersom det er ledige læreplassar i andre

fylke innan ditt fag, vil vi også prøve å formidle deg

til lærebedrifter i andre fylke.

58


Lærekontrakt/opplæringskontrakt med full opplæring i bedrift

Hovudmodellen:

Fagopplæringa omfattar normalt to års opplæring

i skole og to år som lærling/lærekandidat i bedrift.

Avvik frå hovudmodellen:

Fylkeskommunen kan i einskilde høve godkjenne

lærekontrakt/opplæringskontrakt som fastset at

heile opplæringa, eller ein større del av opplæringa

enn det som følgjer av læreplanen, skal skje i

bedrift.

Søknad om lærekontrakt – Avvik – «full opplæring

i bedrift» må innehalde:

• Søknad frå elev

• Vitnemål frå grunnskolen

• Kompetansebevis frå vidaregåande skole

• Skriftleg tilsegn frå lærebedrift

Ungdom som inngår ein slik lærekontrakt, må

dokumentera dei same teorikunnskapar som lærlingar

som følgjer hovudmodellen. (Fylkeskommunen

gir tilbod om opplæring i dei allmennteoretiske

faga.) Lærlingen skal avleggje ein tverrfagleg,

sentralgitt eksamen i studieretningsfaga.

Søknad om opplæringskontrakt – Avvik – «full

opplæring i bedrift» må innehalde:

• Søknad frå elev

• Vitnemål frå grunnskolen

• Kompetansebevis frå vidaregåande skole

• Evt. uttale frå PPT

• Skriftleg tilsegn frå lærebedrift

• Det er ønskjeleg med ein kontaktperson frå skolen

i søknadsbehandlinga.

Før opplæringskontrakten blir godkjent skal det

liggje føre ein individuell, tilpassa opplæringsplan

som skal godkjennast av Yrkesopplæringsnemnda.

Søknad om avvik frå opplæringsordninga skal

sendast:

Hordaland fylkeskommune,

Fagopplæringskontoret,

Postboks 7900

5020 Bergen.

Fagopplæringskatalogen på Internett – http://fagbrev.ivest.no

Målet med ein fagopplæringskatalog på Internett

er å gi elevane informasjon om tilbodet innafor dei

ulike lærefaga.

Aktuell informasjon som

ligg i databasen:

• Oversikt over alle bedrifter i fylket som ønskjer å

ta inn lærlingar i 2004.

• Omtale av dei ulike lærefaga

• Læreplanar

• Rettar og plikter som lærling

• Retningslinjer for fag-/sveineprøve

• Linkar til skolar og heimesider til fagopplæringskontor

i andre fylke

• Informasjon om dei ulike opplæringskontora i

Hordaland

• Informasjon om fagopplæringskontoret

Adressa vår er:

http://fagbrev.ivest.no

Sidene blir oppdatert etter kvart, slik at endringar

kan forekomme.

59


Kurskodar

som skal nyttast ved søknad om læreplass

Studieretning for Allmenne, økonomiske og adm. fag

Bedriftsopplæring

Kurskode

IKT-driftsfaget 8050

Studieretning for Byggfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Anleggsmaskinførarfaget 8530

Armeringsfaget 8518

Asfaltfaget 8526

Banemontørfaget 8528

Bergverksfaget 8527

Betong- og grunnarbeidsfaget 8519

Betongindustrifaget 8521

Forskalingsfaget 8520

Gipsmakarfaget 8536

Industriell trehusproduksjon 8511

Murarfaget 8515

Sal av byggjevarer 8512

Steinfaget 8534

Stillasbyggjarfaget 8594

Tunnel- og fjellarbeidsfaget 8525

Tømrarfaget 8510

Veg- og anleggsfaget 8524

Studieretning for Elektrofag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Automatikarfaget 8667

Elektrikarfaget 8650

Elektromotor- og transformatorreparasjon 8659

Elektroreparatørfaget 8655

Energimontørfaget 8651

Energioperatørfaget 8660

Flyinteriør- og utstyrsmekanikk 8688

Flykomponentavionikk 8682

Flykomponentmekanikk 8685

Flymotormekanikk 8686

Flystrukturmekanikk 8687

Flysystemavionikk 8681

Flysystemmekanikk 8684

Heismontørfaget 8654

Matrosfaget 8674

Produksjonselektronikarfaget 8671

Serviceelektronikarfaget 8662

Signalmontørfaget 8653

Tavlemontørfaget 8669

Telekommunikasjonsmontørfaget 8665

Togelektrikarfaget 8658

Viklar- og transformatormontørfaget 8670

Studieretning for Formgivningsfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Aktivitørfaget 8337

Blomsterdekoratørfaget 8358

Bunadstilvirkarfaget 8332

Buntmakarfaget 8385

Damefrisørfaget 8360

Duodji 8366

Filigransarbeidarfaget 8365

Forgyllarfaget 8388

Førtrykk 8351

Glasshandverkarfaget 8386

Gradørfaget 8836

Gravørfaget 8387

Gullsmedfaget 8364

Handvevarfaget 8336

Handbokbindarfaget 8374

Herrefrisørfaget 8361

Herreskreddarfaget 8331

Industrisaumfaget 8835

Industritekstil Garnframstilling/spinning 8841

Industritekstil Trikotasje 8843

Industritekstil Veving 8842

Kjole- og draktsyarfaget 8330

Kostymesyarfaget 8335

Maskør- og parykkmakarfaget 8362

Modistfaget 8333

Pottemakarfaget 8342

Seglmakarfaget 8334

Skomakarfaget 8381

Strikkefaget 8347

Sølvsmedfaget 8363

Taksidermistfaget 8370

Studieretning for Helse- og sosialfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Ambulansefaget 8187

Barne- og ungdomsarbeidarfaget 8174

Omsorgsarbeidarfaget 8170

Reinhaldsoperatørfaget 8172

60


Studieretning for Mekaniske fag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Aluminiumskonstruksjonsfaget 8783

Anleggsmaskinreparatørfaget 8804

Automatikkmekanikarfaget 8819

Bilfaget, lette kjøretøy 8792

Bilfaget, tunge kjøretøy 8793

Billakkerarfaget 8800

Bilskadefaget 8794

Bokbindarfageta 8372

Borefaget 8818

Brønnfaget, hydrauliske røyr 8849

Brønnfaget, kabeloperasjonar 8852

Brønnfaget, komplettering 8850

Brønnfaget, sementering 8851

Børsemakarfaget 8833

Dimensjonskontrollfaget 8772

Fagoperatør, kjemisk teknisk industri 8808

Finmekanikarfaget 8825

Garverifaget 8847

Gjenvinningsfaget 8810

Gjørtlarfaget 8761

Grafisk trykking 8353

Havbotninstallasjonar 8853

Hjulutrustningsfaget 8798

Industriell skotøyproduksjon 8763

Industrimekanikarfaget 8826

Industrirøyrleggjarfaget 8585

Industritekstilfaget, farging/trykking/etterb. 8844

Industritekstilfaget, fiskereiskap 8845

Kabelbyggjarfaget 8815

Karosserimakarfaget 8782

Kartonasjefaget 8354

Keramisk dekor 8817

Keramisk forming 8811

Kranfaget 8769

Kuldemontørfaget 8828

Landbruksmaskinfaget 8802

Låsesmedfaget 8789

Maskinarbeidarfaget 8770

Materialadministrasjonsfaget 8827

Metallformarfaget 8809

Metallvareproduksjonfaget 8821

Motormannfaget 8805

Motormekanikarfaget 8796

Motorsykkelfaget 8795

Nautisk instrumentmakarfaget 8774

NDT-kontrollfaget 8799

Optronikarfaget 8775

Ortopedisk fottøy 8384

Plastfaget 8830

Platearbeidarfaget 8780

Presstøyparfaget 8778

Protese- og ortosemakarfaget 8382

Reservedelsfaget for bil og maskin 8797

Smedfaget 8787

Studieretning for Mekaniske fag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Spon- og fiberplateproduksjon 8816

Storurmakarfaget 8839

Støyperifaget 8776

Sveisefaget 8781

Terminalarbeidarfaget 8806

Urmakarfaget 8840

Verktøymakarfaget 8771

Yrkessjåførfaget 8807

Studieretning for Hotell- og næringsmiddelfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Bakarfaget 8454

Butikkslaktarfaget 8450

Fiskehandlarfaget 8445

Fiskeindustrifaget 8444

Industriell næringsmiddelproduksjon 8440

Institusjonskokkfaget 8459

Kjøttskjerarfaget 8451

Kokkfaget 8458

Konditorfaget 8455

Pølsemakarfaget 8448

Servitørfaget 8462

Slaktarfaget 8449

Studieretning for Kjemi- og prosessfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Kjemiprosessefaget 8883

Laboratoriefaget 8887

Metallurgisk prosessfag 8881

Tekstilreinhaldsfaget 8890

Treforedlingsfaget 8880

Studieretning for Medium og kommunikasjon

Bedriftsopplæring

Kurskode

Fotograffaget 8375

Mediegrafikarfaget 8376

Bokbindarfaget 8377

Grafisk emballasje 8378

Serigrafifaget 8380

Trykk 8379

61


Studieretning for Naturbruk

Bedriftsopplæring

Kurskode

Akvakulturfaget 8242

Anleggsgartnarfaget 8258

Fiske og fangst 8240

Hestefaget 8264

Hovslagarfaget 8788

Idrettsanleggsfaget 8260

Reindriftsfaget 8249

Skogsarbeidarfaget 8252

Skogsmaskinførarfaget 8254

Studieretning for Sal og service

Bedriftsopplæring

Kurskode

Butikkfaget 8195

Kontorfaget 8196

Reiseservicefaget 8197

Resepsjonsfaget 8198

Vekterfaget 8199

Studieretning for Trearbeidsfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Bøkkarfaget 8948

Industritapetserfaget 8955

Korgmakarfaget 8947

Limtreproduksjonsfaget 8941

Modellsnikkarfaget 8945

Møbeltapetserfaget 8954

Orgelbyggjarfaget 8946

Parkettproduksjonsfaget 8949

Salmakarfaget 8956

Trebåtbyggjarfaget 8957

Tredreiarfaget 8930

Trelastfaget 8940

Treskjerarfaget 8952

Trevare- og møbelsnikkarfaget 8944

Studieretning for Tekniske byggfag

Bedriftsopplæring

Kurskode

Blyglasmeisterfaget 8576

Byggtapetserfaget 8590

Feiarfaget 8572

Galvanisørfaget 8812

Glasfaget 8575

Glassliparfaget 8577

Industrimålarfaget 8592

Isolatørfaget 8574

Kopar- og blekkslagerfaget 8587

Målarfaget 8589

Røyrleggjarfaget 8584

Taktekkjarfaget 8573

Termisk sprøyting 8813

Varmeforsinkarfaget 8814

62


Lærefag direkte etter fullført

grunnkurs – Særløp

Del

9

I nokre lærefag, med få læreplassar på landsbasis,

skjer opplæringa i bedrift direkte etter fullført

grunnkurs. Det vanlege i denne modellen er 2 års

opplæring og 1 års verdiskaping i bedrift etter grunnkurset.

Du som søkjer ei slik utdanning må vere merksam

på at det er svært få læreplassar i desse faga i Hordaland.

Vi rår deg difor til å søkje alternative opplæringstilbod

innanfor vidargåande kurs I i skole.

Nærare opplysningar får du ved å kontakte

Fagopplæringskontoret i Hordaland,

tlf. 55 23 99 00/01.

Søknaden skal registrerast på internett (sjå side

10) evt. ved innsending av vanleg søknadsskjema.

Husk å skrive kurskode, (sjå nedanfor). Vi minner

om at du må søkje læreplass som 1. prioritert

ønskje på søknadsskjemaet.

Lærefag med særløp Kurskode Byggjer på bestått grunnkurs i:

Skomakar 8315 Formgjevingsfag

Ortose/protesemakar 8316 Formgjevingsfag / Mekaniske fag

Ortopedisk skotøy 8317 Formgjevingsfag / Mekaniske fag

Buntmakar 8318 Formgjevingsfag

Glashandverkar 8319 Formgjevingsfag

Gravør 8320 Formgjevingsfag

Gipsmakar 8502 Byggfag

Feiar 8572 Tekniske byggfag / Byggfag

Taktekkar 8573 Tekniske byggfag

Isolatør 8574 Tekniske byggfag

Glasslipar/Speilbelegger 8577 Tekniske byggfag

Urmakar 8752 Mekaniske fag

Industritekstil 8756 Mekaniske fag

Tekstilreinhaldsfag 8874 Kjemi og prosessfag / Mekaniske fag

Tredreiar 8930 Trearbeidsfag

63


Oppfølgingsteneste (OT) –

Pedagogisk/Psykologisk teneste (PPT)

Del

10

Oppfølgingstenesta (OT)

– kva er det

OT skal arbeide for deg som

• ikkje har søkt vidaregåande skole

• ikkje tok imot skoleplass

• sluttar i skoleåret

• opplever det opplæringstilbodet du tok til med

ikkje var det rette for deg

• kjem i ein slik livssituasjon at utdanningsvegen

din må leggjast om

• ønskjer hjelp i overgangen skole/arbeidsliv

• ønskjer hjelp i overgangen grunnskole/vidaregåande

skole

Generelt

• Fagpersonar ved eit OT/PPT kontor har teieplikt

• Tiltak blir laga i samarbeid med deg

• Alle tenester ved OT/PPT kontora er gratis

• Det er lettare å hjelpe deg hvis du kjem tidleg

med vanskane.

Ta kontakt dersom du lurar på noko – eller har behov

for informasjon/rettleiing.

Kva er eit pedagogisk-psykologisk

teneste-kontor (PPT)

Eit PPT-kontor er ein stad der ungdom kan få

hjelp med ulike problem. Døme på tema vi kan

arbeide med:

• vanskar i skolemiljø/heimemiljø

• personlege og kjenslemessige vanskar

• fagvanskar

• lese- og skrivevanskar

• rusproblem

• seksualitet

• skolefråvær

• overgang grunnskole/vidaregåande skole

• overgang skole/arbeidsliv

• funksjonshemming av ulike slag

64


Adresseliste OT/PPT i Hordaland

REGION ADRESSE TELEFON/TELEFAKS

Bergen Sentrum Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Telefon 55 23 94 70

Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Telefaks 55 23 94 89

Postboks 7900, 5020 BERGEN

Bergen Vest, inkl. kommu- Besøksadr.: Agnes Mowinckels gt. 6, Bergen Telefon 55 23 94 80

nane Fjell, Sund, Øygarden Postadr.: Hordaland fylkeskommune, OT / PPT Telefaks 55 23 94 89

og Askøy

Postboks 7900, 5020 BERGEN

Bergen Sør, inkl. kommu- OT / PPT Nesttun: Telefon 55 11 74 50

nane Fusa, Tysnes og Østre Nesttunvei 16, 5221 NESTTUN Telefaks 55 11 74 60

Austevoll

OT / PPT avd. Austevoll 5392 STOREBØ Telefon 56 18 55 10

Telefaks 56 18 55 31

Bergen Nord/Aust, inkl. Arken, Åsane Senterv. 37, 5116 ULSET Telefon 55 53 91 30

Samnanger og alle kommu- Telefaks 55 53 91 40

nar i Nordhordland

Voss/Hardanger OT/PPT Voss: Telefon 56 52 04 80

Besøksadr.: Strandavegen 11, Voss Telefaks 56 52 04 90/95

Postadr.: Postboks 222, 5701 VOSS

OT / PPT Kvam: Telefon 56 55 30 50

Besøks-/Postadresse.Grovabrotet 8, Telefaks 56 55 79 80

5600 Norheimsund

OT/PPT Odda: Telefon 53 64 96 00

Besøksadr.: Odda vidareg. skule, Eidesmoen Telefaks 53 64 96 99

Postadr. Eidesmoen, 5750 Odda

Sunnhordland OT/PPT Stord: Telefon 53 40 20 42

Besøksadr.: (Postbygget) Sævegen 21, Leirvik Telefaks 53 40 20 50

Postadr.: Postboks 674, 5404 STORD

65


Kostnader – Skoleskyss –

Utdanningsstønad

Del

11

Kostnader

Undervisninga er gratis. Elevane må betale for lærebøker

og anna materiell til teoretisk og/eller praktisk

undervisning. Utgifter til bøker og materiell

varierer frå skole til skole og frå kurs til kurs – også

innanfor same studieretning. Dei vidaregåande

skolane vil i løpet av våren 2005 gje opplysningar

om kostnadere til lærebøker/materiell på sine heimesider.

Vi rår til at du går inn på desse sidene for

å få konkret informasjon.

Ved skolar som har studieretning for hotel- og

næringsmiddelfag/Helse- og sosialfag, må elevane

betale kostpengar og/eller losji etter eigne satsar.

Også her kan prisane variere fordi det m.a. er ulikt

kor mange måltider eleven betalar for på den einskilde

skole. Prisar på dette vil vere lagt ut på skolen

sine heimesider i løpet av våren 2005.

Før kostnader/prisar er lagt ut på skolane sine

heimesider, kan du kontakte skolane over telefon

eller e-post for nærare opplysningar om kostnader

på dei einskilde kursa.

Nedanfor har vi ført opp snittprisar ved dei ulike

studieretningar/kursnivå, skoleåret 2005/2006. Vi

understrekar sterkt at det kan vere store variasjonar

opp eller ned alt etter kva kurs det gjeld.

Prisane gjeld for lærebøker/utstyr og evt. kost (sjå

ovanfor).

Studieretning Grunnkurs VKI VKII

Allm.,øk. og adm.fag 6000 4500 3500

Byggfag 3700 5000

Elektrofag 6000 6500

Formgjevingsfag 3600 8000 * 7500

* I denne studieretningen er det særlig store variasjoner

mellom VKI/II kursa. M.a. må elevar ved Frisørlinja rekna

med ein eigenandel på totalt ca. kr 13.000 (2003/2004-

prisar).

Studieretning Grunnkurs VKI VKII

Helse- og sosialfag 8500 8500 10600

Hotell- og næringsm.fag 8000 9000

Idrettsfag 4000 * 3000 3000

* Ved grunnkurs Idrettsfag på Voss gymnas kan prisen

vere monaleg høgare p.g.a. skiutstyr.

Studieretning Grunnkurs VKI VKII

Kjemi- og prosessfag 4000 3000

Media- og kommunikasj. 2500 2500

Mekaniske fag 3500 4500

Musikk/Dans/Drama* 4000 2500 1500

* Her er ikkje tatt med kostnader til utstyr. Elevane må

sjølv halde instrument, sko, draktar osb.

Studieretning Grunnkurs VKI VKII

Naturbruk 5200 5500 5000

Sal og Service 3300 3000

Tekniske Byggfag 4100 3500

Trearbeidsfag 9800 9000

Skoleskyss

Ungdomskort- og skolereisekortordninga blir samordna

frå og med skoleåret 2005/06. Utdanningsog

forskningsdepartementet sine retningslinjer

for slik samordning m.a. spesifiserte krav til godt

kollektivt fritidsreisetilbod blir lagt til grunn.

Når denne katalogen vart trykt er et ikkje utarbeidt

detaljer i skoleskyssreglementet. Sjå elles

internett

www.hordaland.no/samferdselsavdelinga

for nærare informasjon.

Stipend og lån frå Lånekassen

Statens lånekasse for utdanning

Besøksadresse:

Bøhmergaten 44 – Solheimsviken, Bergen

Postadresse: Postboks 7045 – 5020 Bergen

Telefon: 55 54 06 00 – Telefaks: 55 31 47 42.

Internett

På internettsidene finn du informasjon om alle

ordningane i Lånekassen. Du kan og tinge brosjyrar

og blankettar.

Adressa er:

www.lanekassen.no.

66


Fylkeskommunale utdanningstilbod

i Hordaland som ikkje er med i fellesinntaket

Del

12A

Allmenne, økonomiske

og administrative fag

Bergen Katedralskole

Kong Oscars gate 36 – 5017 Bergen

Telefon 55 33 82 40 – Telefaks 55 33 82 01

Skolen gir tilbud om dag- og kveldsundervisning.

Heiltid/Deltid. Nedre aldersgrense for inntak er 20 år

innan utgangen av det kalenderår som kurset startar.

Skolen har inntaket til dei aktuelle kurs/fag sjølv. Søknadsfristen

er 2. mai, og du kan be skolen eller Inn takskontoret

om eiga brosjyre om tilboda frå ca. 1. mars.

Bergen Katedralskole, avd. Kyrre

Øvregt. 29 – Postboks 4030 Dreggen

5835 Bergen

Telefon 55 33 76 30 – Telefaks 55 33 76 31

Kyrre skole er ei avdeling ved Bergen Katedralskole som

gir unge og vaksne elevar med psykiske vanskar eit tilpassa

opplæringstilbod i vidaregåande skole. Søknad om

plass må sendast gjennom behandlar i helsesektoren.

Skolen tilbyr undervisning i ei rekkje allmenne, økonomiske

og adm. fag og i grunnkurs formgjevingsfag.

Årstad videregående skole, avd. Dagskolen

Postboks 2344 Solheimsviken – 5824 Bergen

Besøksadresse: Solheimsgt. 23A – Bergen

Telefon 55 59 53 81/905 34 691 – Telefaks 55 59 53 89

Dagskolen er ei avdeling ved Årstad videregående skole

som gir tilbod om tilpassa opplæring for elevar med

ulike vanskar. Innsøking skjer via ein innsøkande instans.

(Friomsorgen, sosialkontor, Aetat osv.). Tilbodet er allmennfag

på vidaregåande nivå etter 23/5-modellen samt

kortkurs på grunnskolenivå. Skolen har eigne brosjyrer.

Tekniske fagskolar

Teknisk fagskole har følgjande ni linjer med ulike tal fordjupingar.

Bygg og anlegg, elektro, industriell produksjon,

petroleumsteknologi, kjemi og prosess, maskin, maritime

fag, naturbruk og næringsmiddelteknologi. Felles skolekatalog,

søknadsskjema og evt. nærare opplysningar får

du ved å vende deg til ein av følgjande skolar:

Bergen Maritime videregående skole

Vestre Strømkaien 10

Pb 4295 Nygårdstangen, 5824 Bergen

Telefon 55 33 75 00 – Telefaks 55 33 75 01

Bergen tekniske fagskole

Strandgaten 196

Pb 1876 Nordnes, 5817 Bergen

Telefon 55 33 78 00 – Telefaks 55 33 78 01

Fiskarfagskulen i Austevoll

5392 Storebø

Telefon 56 18 20 00 – Telefaks 56 18 20 01

Rubbestadnes yrkesskule

Rolvsnesvegen 36 – 5420 Rubbestadneset

Telefon 53 42 55 00 – Telefaks 53 42 55 01

Voss vidaregåande skule

Besøksadresse: Brynaskogen 27, Voss

Postadresse: Postboks 94 – 5701 Voss

Telefon 56 53 23 00 – Telefaks 56 53 23 01

Søknadsfrist: 15. april 2005.

Folkehøgskolar

Manger Folkehøgskule

5936 Manger

Tlf. 56 34 80 70 – Telefaks 56 34 80 71

Nærare informasjon om andre folkehøgskolar i Hordaland

og elles i Norge kan du få ved å vende deg til

Informasjonskontor for kristen folkehøgskole

Tlf. 22 39 64 50 – Telefaks 22 39 64 51

eller

Informasjonskontoret for folkehøyskolen

Tlf. 22 41 66 75 – Telefaks 22 41 52 68

67


Friskolar

(Private vidaregåande skolar)

Del

12B

Akademiet Bergen AS

Fabrikkgaten 3

5059 Bergen

Telefon 55 38 80 00

Danielsen videregående skole*

Nygaten 9

5017 Bergen

Telefon 55 55 98 00

Telefaks 55 55 98 20

Framnes kristne vidaregåande skule*

Vikøy

5600 Norheimsund

Telefon 56 55 05 00

Telefaks 56 55 13 92

Hop videregående skole

Askveien 266

5307 Ask

Telefon 56 15 78 00

Telefaks 56 15 78 01

Kongshaug Musikkgymnas*

5216 Lepsøy

Telefon 56 30 54 50

Telefaks 56 30 64 24

Levende Ord – videregående skole

Øvre Kråkenes 49

Postboks 352, Minde

5826 Bergen

Telefon 55 98 78 00

Telefaks 55 98 78 70

Rudolf Steinerskolen i Bergen

Rieber–Mohns vei 15

Postboks 2–Paradis

5856 Bergen

Telefon 55 92 29 29

Telefaks 55 92 29 21

Sonans Privatgymnas Bergen AS

Sigurds gt. 28

5015 Bergen

Telefon 55 30 17 60

Telefaks 55 30 17 61

* Søknadsregistering til grunnkurs skal gjerast på www.vigo.no - Sjå side 10

68


Vidaregåande opplæring for vaksne

Dersom du er fødd før 01.01.78 og ikkje tidlegare har fullført vidaregåande opplæring, har du i

dag rett til eit tilbod om opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller

kompetanse på eit lågare nivå.

Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for deg som vaksen, og som er tilpassa din livssituasjon

og dine behov.

Du har og rett til eit tilbod om opplæring som byggjer på dei kunnskapar og erfaringar du har frå før,

dette kallar vi din «realkompetanse». Realkompetansen din er alt du har lært gjennom deltaking

i arbeidslivet, gjennom skolegang og kurs, deltaking i organisasjonar, og i samfunnslivet elles. Om

din realkompetanse er/blir dokumentert, vil du kunne få tilbod om eit avkorta opplæringsløp.

For å kunne gi et slikt tilbod må du få kartlagt og vurdert realkompetansen din. Dette skjer ved

eit «Realkompetansesenter». Det finst 10 slike sentra rundt om i Hordaland.

Du kan også få ordinær vidaregåande opplæring dersom det er ledig plass, og du ønskjer

dette.

Tilbod om opplæring til vaksne får du ved å venda deg til eit Realkompetansesentra som er nemnde

nedanfor. Der vil du og få rettleiing om dei tilboda som finst, og få kartlagt kompetansen din, slik

at du kan få eit opplæringstilbod som er tilpassa din kompetanse og livssituasjon.

Alternativt kan du søkje om plass i ordinær vidaregåande opplæring til dei gjeldande søknadsfristar.

Du vil som søkjar på ordinære tilbod, få plass dersom det er ledige plassar etter inntak av dei

som har formell opplæringsrett etter innføringa av Reform 94.

Meir informasjon får du ved å vende deg til eit av desse Realkompetansesentra:

REALKOMPETANSESENTRA I HORDALAND

Årstad videregående skole Yrkesfag

Bergen sentrum, Bergen sør, Os

Tlf.: 55 59 50 00

Lønborg videregående skole Hjelpepleie

Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden

Tlf.: 55 25 49 00

Bergen Katedralskole Allmenne fag

Bergen, Os, Fjell, Sund, Øygarden

Tlf.: 55 33 82 00

Åsane videregående skole Yrkesfag

Bergen nord, Samnanger, Osterøy

Tlf.: 55 95 69 00

Sotra vidaregåande skule Yrkesfag

Askøy, Fjell, Sund, Øygarden, Bergen vest

Tlf.: 56 31 02 00

Knarvik vidaregåande skule

Austrheim, Radøy, Meland, Lindås, Masfjorden,

Modalen, Fedje

Tlf.: 56 35 54 00

Stord yrkesskule og tekn. Fagskule

Fitjar, Stord, Bømlo, Sveio, Austevoll

Tlf.: 53 40 22 40

Kvinnherad vidaregåande skule

Kvinnherad, Tysnes, Fusa, Etne

Tlf.: 53 47 57 00

Odda vidaregåande skule

Odda, Ullensvang, Jondal, Kvam

Tlf.: 53 64 96 00

Voss vidaregåande skule

Voss, Ulvik, Granvin, Eidfjord, Vaksdal, Kvam

Tlf.: 56 53 22 00

69


Bjørkåsen videregående skole

Nedre Bjørkåsen 15 – 5227 Nesttun

Eier: Hordaland fylkeskommune frå 1. januar 2005

Kontaktperson: Rektor Jan Helge Støve eller u.insp. 1 Liv Rønning

Kommunikasjonsform: Tegnspråk

Telefon: 55 11 86 00

Telefaks: 55 11 86 01

Teksttelefon: 55 11 86 10

Internett:

http://www.bjorkasen.no

E-mail:

vk.bjorkasen@statpd.no

STUDIETILBUD: Skoleåret 2005/2006

Studieretning Særskilt GK VKI VKII

tilrettelagt*

Allmenne-, økonomiske- og

administrative fag ........................... X X X X

Påbyggingsår (3 år) .............................

X

Idrettsfag ............................................. X X

Helse- og sosialfag .............................. X X

Medier og kommunikasjon ................ X X

Mekaniske fag ..................................... X X

- Maskinfag ...................................... X

- Plate- og sveis ................................ X

Trearbeidsfag ....................................... X X

- Snekkerfag ..................................... X

Hotell- og næringsmiddelfag ............. X X

Voksenopplæring ................................

Fag/kurs etter forespørsel

Målgruppe

• Hørselhemmede unge som enten ønsker studiekompetanse,

yrkeskompetanse eller kompetanse

på lavere nivå. Undervisning foregår på

tegnspråk.

• Hørselhemmede unge som ønsker å være tilknyttet

et tegnspråklig miljø.

Særskilt tilrettelagt

Ved Bjørkåsen videregående skole er undervisningen

for elever som er søkt inn på særskilt tilrettelagt

opplæring, organisert slik:

– opplæring på lavere nivå

– opplæring til bedring av arbeidskompetanse

og økt livskvalitet.

– opplæring som fører til ordinært grunnkurs.

Voksenopplæring

Kapittel 4A i Opplæringsloven; opplæring spesielt

organisert for voksne.

Bjørkåsen videregående skole kan tilby opplæring

for voksne hørselshemmede på oppdrag fra

fylkeskommunen eller andre. Skolens opplæringstilbud

vil være avhengig av hvilke behov søkerne

har og skolens ressurser. Skolen har erfaring med

å kartleggge realkompetanse for voksne hørselshemmede.

Bo- miljø- og fritid

Bjørkåsen har ulike botilbud med varierende grad

av sosialpedagogisk oppfølging:

• Et lite internat med plass til 4 elever

• Kompaktinternat med internatavdeling 6-7

elever

• Oppfølging av elever på egen hybel.

• Miljøbase

• Botilbud for elever på elevkurs

70


Adresser til Inntakskontora i Norge

Akershus

Schweigaards gt. 4, 0185 Oslo

Telefon 22 05 50 22

Telefaks 22 05 54 96

Aust-Agder

Fylkeshuset, Serviceboks 606,

4809 Arendal

Telefon 37 01 74 10/11

Telefaks 37 01 74 46

Buskerud

Fylkeshuset, 3020 Drammen

Telefon 32 80 86 43/44

Telefaks 32 80 86 36

Finnmark

Fylkeshuset

Henry Karlsens Plass 1, 9815 Vadsø

Telefon 78 96 21 59/60

Telefaks 78 96 23 72

Hedmark

Fylkeshuset, 2325 Hamar

Telefon 62 54 48 00

Telefaks 62 53 24 96

Møre og Romsdal

Fylkeshuset, 6404 Molde

Telefon 71 26 87 75 (09 00 –13 00 )

Telefaks 71 25 86 98

Nordland

Fylkeshuset, 8048 Bodø

Telefon 75 65 02 10

Telefaks 75 65 02 11

Nord-Trøndelag

Fylkets Hus, 7735 Steinkjer

Telefon 74 11 11 11

Telefaks 74 11 13 00

Oppland

Serviceboks, 2626 Lillehammer

Telefon 61 28 92 00

Telefaks 61 28 94 97

Oslo

Strømsv. 102, Postboks 6127, Etterstad 0602 Oslo

Telefon 23 46 70 70

Telefaks 22 60 70 75

Rogaland

Peder Klows gt. 27, C-bygget – Postboks 767,

4004 Stavanger

Telefon 51 51 69 00 / 51 51 66 00

Telefaks 51 51 67 53

Sogn og Fjordane

Besøksadresse: Fylkeshuset, Hermansverk

Postadresse: Postboks 127, 6861 Leikanger

Telefon 57 65 61 00, 57 65 62 10, 57 65 62 12/13

Telefaks 57 65 61 01

Sør-Trøndelag

Postuttak, 7004 Trondheim

Telefon 73 86 60 00

Telefaks 73 86 61 61

Telemark

Fylkeshuset, 3706 Skien

Telefon 35 58 42 00

Telefaks 35 52 20 94

Troms

Postboks 190, 9296 Tromsø

Telefon 77 78 80 00 (10 00 -14 00 )

Telefaks 77 78 80 01

Vest-Agder

Serviceboks 517,

4605 Kristiansand S

Telefon 38 07 47 00

Vestfold

Svend Foyns gt. 9, 3126 Tønsberg

Telefon 33 34 41 72

Telefaks 33 34 41 96

Østfold

Oscar Pedersens vei 39, 1706 Sarpsborg

Telefon 69 11 70 50

Telefaks 69 11 70 63

71


72

Notater


Inntakskatalogen er utgitt av

Fylkesopplæringsdirektøren i Hordaland, Inntakskontoret.

Redaktør:

Nils Skavhellen.

Tekst, redigering og layout:

Nils Skavhellen/Trude Riple

Omslag og vignetter til dei ulike studieretningane er teikna av

elevar ved Årstad videregående skole, klasse 1 ESTA B

Opplag: 33.000

Grafisk produksjon:

Bodoni Hus – Bergen 2005


Spørsmål og svar

om vidaregåande opplæring

1. Kva rettar har eg til vidaregåande opplæring når eg er ferdig med 10. klasse

Svar: Når du er ferdig med 10. klasse har du rett til 3 års vidaregåande opplæring. Retten må vere

tatt ut innan fem år ettter at du var ferdig med ungdomsskolen. Det betyr at du kan ta inntil to

friår frå vidaregåande opplæring utan å miste opplæringsretten din.

2. Kan eg få formell permisjon frå vidaregåande opplæring

Svar: Formell permisjon frå ein bestemt skole eller kurs får du berre dersom du ikkje kan ta imot

plass p.g.a. sjukdom, svangerskap/omsorg for barn/militærteneste eller spesielle sosiale grunnar.

Du får ikkje formell permisjon ved å ta eitt år på folkehøgskole eller som utvekslingselev i utlandet.

Sjå elles punkt 1 ovanfor.

3. Kan eg endre søknaden min etter at søknadsfristen er ute

Svar: Nei, den søknaden som er registrert er din endelege søknad, og kan berre endrast dersom

det oppstår ein heilt ny situasjon, t.d. flytting.

4. Kva meiner ein med Fritt skoleval

Svar: Det betyr at du kan søkje kva skole du vil i Hordaland, utan omsyn til bustadadresse. Dersom

det er fleire søkjarar enn skolen/kurset har plassar, vil det vere karakterpoengsummen din som

avgjer om du får plass. Vi rår deg difor til å søkje så mange alternative skolar som mogleg under

kvart kurs. Med dette er du sjølv med på å styre kva skole-/kurs du kan få plass ved.

5. Kvifor er det så høge poengsummer ved nokre kurs, og så mykje lågare ved andre

Svar: Dei kursa som har høgast poengsum for å kome inn har ofte få plassar. Ved andre kurs er

talet på plassar vesentleg høgare, m.a. fordi det er trong for arbeidsplassar innanfor desse faga.

6. Eg har lyst til å søkje vidaregåande opplæring i eit anna fylke. Kva gjer eg då, og har eg like

god sjanse til å få plass i dette fylket som i Hordaland

Svar: Du kan gjerne søkje plass i eit anna fylke, men sidan du har retten din til opplæring i Hordaland

vil du ha svært liten sjanse til å få plass. Unntaket er dersom du har foreldre som bur i to

ulike fylke. Sjå også side 13 i denne katalogen.

I siste halvdel av mai vil du få eit hefte som gir deg informasjon om sjølve inntaket,

korleis du svarar på tilbod, skolestart osv.

I perioden juni–august kan du også gå inn på

www.hordaland.no

og finne fleire spørsmål og svar om inntak og inntaksrutiner

More magazines by this user
Similar magazines