NRrhlx

cgsird.gov.in

NRrhlx

NRrhlx


Ø- inuke ,d eq'r

lafonk

osru

izfrekg

fjDr inksa dh la[;k

vuk v- v-ttkdqy

jf{k tkr

U;wure 'kSf{kd ;ksX;rk

¼1½ ¼2½ ¼3½ ¼4½ ¼5½ ¼6½ ¼7½ ¼8½

4 MkVk ,UVªh vkijsVj 5600@&

osrueku

¼3500&5200½

5 Hk`R; 4080@&

¼2550&3200½

1 1 1- gk;j lsdsUMjh 10$2 dh ijh{kk mRrh.kZA

2 dEI;wVj vkWijsVj ,aM izksxzkfeax vflLVsaV ,d

o"khZ; fMIyksek@lfVZfQdsV ekU;rk izkIr

vkbZ-Vh-vkbZ laLFkku lsA vFkok

3 izns'k ds ikyhVsdfud ls ekMZu vkfQl

eSustesaV esa f=o"khZ; fMIyksek ;k led{k

fMIyksekA vFkok

4 NRrhlx

More magazines by this user
Similar magazines