BASWAphon akustikkpuss - Rockidan

rockidan.dk

BASWAphon akustikkpuss - Rockidan

BASWAphon akustikkpuss

Usynlige akustikkløsninger i alle former

Lou Ruvo Brain Institute, Cleveland, Ohio

AKUSTIKK


Støydemping

Støydemping er blitt et sentralt element

ved prosjektering av kontorog

institusjonsbygg. Det å kunne

oppholde seg i et rom uten å føle seg

plaget av andres samtale, støy fra

kontormaskiner, barns lek og alle

mulige andre støykilder stiller i dag

store krav til valg av byggematerialer.

Den snikende støyen er den vi alle tar

med oss, og som summer i hodet når

vi kommer ut i fri luft. Ved permanent

opphold i støyplagede omgivelser

setter støyen seg på hjernen og påvirker

evnen til å slappe av. Ja, selv

når man kommer hjem til mer rolige

omgivelser.

En passende støydemping er derfor

en viktig forutsetning for godt arbeidsmiljø,

for større arbeidsglede og

i ytterste konsekvens bedre resultater.

God akustikk skal ikke sette begrensninger på arkitekturen

Mange har gjennom tiden løst akustikkproblemer med forskjellige byggematerialer.

Felles for disse byggematerialene har vært at de har hatt deres eget utseende

som bare sjeldent passet sammen med rommets andre overflater og generelle stil.

Hullplater, trefiberstruktur og skinnemonterte akustikkelementer har vært populære

løsninger som riktignok har løst et akustisk problem, men som samtidig har

skapt et arkitektonisk.

BASWAphon Akustikkpuss tilbyr løsninger som i tillegg til den egentlige støydempingen

sikrer overflater som ikke griper forstyrrende inn i det eksisterende arkitektoniske

uttrykket. Med sin usynlige montering og den unike overflaten passer

BASWAphon-løsninger både til store moderne rom med harde, ubekledde byggematerialer

og klassiske rom med pussede vegger og himlinger.

Foyer, Koncerthuset, DR-byen

Redusert etterklang

Men det er ikke bare rom med mye

støy som kan ha nytte av en akustisk

regulering.

Harde overflater i undervisningslokaler,

auditorier, publikumssaler

og møtelokaler kan gjøre ordentlig

kommunikasjon umulig, fordi lyden

fra alminnelig tale kastes rundt i

lokalet som forstyrrende ekko. Det

å lytte blir plutselig en belastning,

som gir konsentrasjonsproblemer og

reduserer umiddelbar forståelse.

Oppbygning

BASWAphon akustikksystem er bygget

opp av en forbehandlet plate av mineralull,

som klebes på et fast underlag.

Etter fuging av skjøter sluttbehandles

mineralullsbekledningen med et eller

flere lag mikroporøs, mineralsk puss.

Pussen har en spesiell porestruktur som

gjør at lyden får lov å passere gjennom

pusslaget, slik at den kan opptas i

mineralullplaten.

Avhengig av valgt oppbygning og

tykkelse på mineralullplaten spenner

samlet systemtykkelse på BASWAphonsystemene

fra bare 30 til 68 mm.

A


Helt uten fuger og skjøter

Den specielle opbygningsmetode gør

det muligt et etablere store sammenhængende

flader uden fuger eller samlinger.

Formelt set kan man etablere

flader på helt op til 500 m 2 .

Størrelsen af arealet afhænger dog

blandt andet af mulighederne for at

pudse hele arealet i én sammenhængende

arbejdsgang. Her er stillads under

hele arealet en forudsætning, ligesom

antallet af håndværkere til pudsarbejdet

skal afstemmes efter arealet.

Desuden skal man naturligvis være

opmærksom på, at byggeteknisk

betingede fuger skal føres igennem

akustikbehandlingen, så utilsigtet

revnedannelse undgås.

Presseområde, Christiansborg

Badeanstalten Spanien, Aarhus

Kort etterklangstid

Akustikkpussystemet gir noen svært gode akustiske verdier

for demping av etterklangstiden og dermed reduksjon av

støy. Dette gjelder både for frekvensområdene for normal

samtale og for eksempel for musikk.

Den akustiske dempingen avhenger av isoleringstykkelsen

og av størrelsen på det bekledde arealet. De praktiske

erfaringene viser imidlertid at selv de tynneste løsningene på

ytterst begrensede arealer kan ha en markant effekt.

På neste side kan man se mer om de objektive tekniske data

for systemets lydabsorpsjonsevne. Værdier for alle kombinasjoner

af isoleringstykkelser og nedhengte konstruksjoner

findes på www.baswaphon.no.

Massive og nedhengte konstruksjoner

Etablering av et BASWAphon akustikksystem kan skje på alle faste og bæredyktige

underlagstyper, herunder murverk, betong, puss og alle former for platebekledning.

Forarbeidet innen etablering kan derfor holdes på et absolutt minimum,

f.eks. kan det arbeides videre på en eksisterende nedsenket himlingskonstruksjon.

Muligheten for å bekle et massivt underlag direkte uten mellomliggende bæreenheter

innebærer dessuten et minimalt tap av romhøyde, noe som spesielt i eldre

bygg kan være med på å bevare rommets opprinnelige utforming.

Selv om det ikke har noen akustisk effekt, kan det i visse tilfeller være hensiktsmessig

å påføre akustikkpuss partielt direkte på underlaget uten mineralull. Dette

kunne f.eks. tenkes hvis man sammen med akustikkreguleringen ønsker å skjule

en tilstøtende eller innebygd overflate under en ensartet pussbehandling. Her kan

BASWAphon akustikkpuss brukes som en enhver annen puss. Imidlertid skal man

være oppmerksom på at puss på uisolerte underlag vil ha en annen temperatur

enn ellers, noe som kan påvirke hastigheten av den naturlige tilsmussingen.

Skuespilhuset, Kalvebod Brygge

AKUSTIK


Akustikpuds i din farge

Det er som utgangspunkt ikke mulig å

male eller på annen måte etterbehandle

det ferdige akustikktaket. Alle former

for overflatebehandling vil lukke porestrukturen

i pussen og bidra til at lyden

kastes tilbake i rommet i stedet for at

bli opptatt i akustikkoppbyggingen.

Akustikkpuss med spesielle farger oppnås

derfor bare igjennom innfarging av

pussen under fremstilling på fabrikk.

Det er mulig å farge pussen i en rekke

lysere NCS-kulører. Den spesielle oppbygning

av pussen innskrenker imidlertid

pigmentutvalget og den mengden

som enkelte pigmenter kan brukes i.

Avhengig av intensiteten på den valgte

fargetonen kan det være nødvendig

også å farge grunnpussen for å oppnå

den nødvendige fargemetningen.

Som det gjelder for alle innfargede,

mineralske pussystemer kan det forekomme

at pussen ikke tørrer opp helt

ensartet. Dessuten kan fargetonen variere

med belysning, synsvinkel og den

valgte arbeidsretning under påføringen.

Atrium Alsion, Sønderborg

Krumme og dobbelthvelvede overflater

Ved hvelvede himlinger eller flater med sterk krumning kan

man med kutt inn på baksiden av mineral ullplaten gi pussplaten

nødvendig fleksibilitet.

Faktisk er det med denne teknikken mulig å oppnå så stor

fleksibilitet at det også er mulig å bekle flater med dobbelt

krumming. Eneste forbehold i denne forbindelsen er at radier

på mindre en 0,5 m oppbygges med ubehandlet mineralullplate

som etterfølgende pusses i 3 arbeidsganger.

Mariager Kloster

Helt igjennom mineralsk

Den mineralske akustikpussen er ikke

brennbar og oppfyller bestemmelsene

for materialer i klasse A.

Siden materialet heller ikke inneholder

noen flyktige bestanddeler, som

f.eks. løsemidler, mykgjørere, ammoniakk

og formaldehyd, bidrar løsningen

til den generelle utvikling mot miljøog

allergivennlige overflateløsninger.

A


Målinger akustisk effektRAPPORT D'ESSAIS N° AC10-26023434/2


COEFFICIENT D'ABSORPTION ACOUSTIQUE S

DE PANNEAUX DE PLAFONDS

DEMANDEUR, FABRICANT

BASWA acoustic AG


Essai

Date

Poste

3

24/03/10

ALPHA

APPELLATION

APTITUDE À L'EMPLOI

CONFIGURATION

BASWAphon BASE 70 mm

Non vérifiée

Plénum de 200 mm

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
CONDITIONS DE MESURES

Salle vide :Salle avec matériau :RÉSULTATS

s

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

125 250 500 1k 2k 4k

f en / in Hz

f

100

125

160

200

250

315

400

500

630

800

1000

1250

1600

2000

2500

3150

4000

5000

Hz

s7

0,3

0,52

0,56

0,56

0,76

0,94

0,94

0,92

0,91

0,87

0,88

0,87

0,86

0,83

0,82

0,82

0,79

0,78

w = 0,90

classement / class: A
AKUSTIK


Tre "usynlige" varianter

BASWAphon akustikkpuss fås i 3 forskjellige varianter som hver har deres individuelle

fordeler som må veies opp mot hverandre i det konkrete tilfellet. Pusstypene

inngår alene eller i kombinasjon i faste systemoppbygninger, som beskrevet på

side 8-11. Typene varierer i kornstørrelse, noe som har direkte innflytelse på overflatens

endelige utseende.

BASWAphon Topp

BASWAphon Fine

BASWAphon Base

Kornstørrelsens betydning avtar med avstanden til den akustikkbehandlede overflaten.

Er det f.eks. snakk om behandling av himlinger svært høyt over gulvnivå,

vil man ikke kunne se forskjell på pusstypene. I disse tilfellene vil den fintkornede

overflaten i Classic-oppbygningen være unødvendig dyr sammenlignet med

BASWAphon Base-varianten som kun er behandlet med Base.

Spesialsystem - BASWAphon Cool

I tillegg til de 3 standardoppbygningene har Baswa acoustic

AG utviklet en spesiell akustikkløsning som gjør det mulig å

innarbeide kjøle-/ og varmerør i akustikkoppbygningen. Systemet

BASWAphon Cool bygger på kapillarrør som innstøpes

i matter i første pusslag og dermed skjules fullstendig bak

den ferdige overflaten.

Kapillarrøroppbygningen fordeler varme-/kjøleeffekten over

en stor flate og gjør det mulig å regulere temperaturen i

rommet med svært små temperaturutsving i det vannet som

ledes rundt i rørsystemet. Løsningen er derfor særdeles energisparende

og gjør synlige varmeinstallasjoner overflødig.

Komforthuset, Skibet, Vejle

Supplerende løsninger

Når BASWAphon Akustikkpuss skal ut

i det virkelige liv vil man nødvendigvis

støte på en masse praktiske problemer

med fysiske tilpasninger til det enkelte

lokalet som skal behandles. Derfor rommer

BASWAphon-programmet også en

lang rekke hjelpeprodukter som gjør

det mulig å utforme detaljløsninger

enkelt og i tråd med det generell utseendet

til systemet.

Viften av produkter rommer flere typer

kantavslutninger, fugeløsninger, hjørneforsterkninger

og diverse elementer

til innbygging i forbindelse med akustikkoppbyggingen,

herunder uttrekk til

lamper og ventilasjon.

Se de mange detaljløsninger på

www.baswaphon.no

A


Håndarbeid

Som byggherre må man være innstilt

på at en akustikkløsning med BAS-

WAphon-systemer ikke er et industrielt

produkt. Selv om råvarene produseres

under kvalitetssikring og med optimal

ensartethet, vil det ikke være mulig å

oppnå et klinisk ensartet resultat.

Pussarbeidet er håndarbeid som

uansett rutine og oppmerksomhet

alltid vil kunne skilles fra prefabrikkerte

elementer. Og som malermesterens

rolige penselstrøk noen ganger likevel

avsløres i dagslysets ubarmhjertige

skjær, vil det heller ikke være mulig å

unngå helt svakt, synlige forskjeller i

akustikkpussen.

Derfor henviser Rockidan også helst til

rutinerte pussentreprenører som kjenner

materialenes natur og kan levere et

resultat med optimal ensartethet.

Privat køkken/alrum, Aabenraa

Grønlandsværelset, Christiansborg

Vedlikehold / fornyelse

En akustikkhimling tåler bare rengjøring med en tørr, myk kost. All bruk av vann

eller rensemidler vil føre til lukking av porestrukturen og dermed reduksjon av den

lyddempende effekten. På samme måte kan feil fjerning av forurening ende opp

med at gjøre vont verre, derfor skal vedlikeholdsveiledningen følges nøye.

Baswaphon programmet inneholder spesielle løsninger til rengjøring av overflata

og beskyttelsesbehandling, som reduserer mottak av smuss og tetter mot væske

penetrasjon i underlaget.

Kraftig tilsmusset overflate kan også fornyes ved at erstatte det ytterste lag puss

(System Classic og Fine) eller ved å påføre ett nytt lag puss. Når farget puss skal

endres, brukes samme metode.

Delvis tilsmussing

Visse løsningsvarianter kan ha betydning for graden av naturlig

tilsmussing. Dette gjelder f.eks. omkring ventilasjonsåpninger,

som det derfor er best å etablere i veggen fremfor

i direkte forbindelse med akustikkpussen.

Alternativt bør man konstruksjonsmæssigt prøve at undgå

permanente luftstrømmer, siden de med tiden vil avtegne

seg på akustikkpussen i form av økt tilsmussing.

På samme måte må man være oppmerksom på at forskjellige

underlag kan innebære temperaturforskjeller som kan

påvirke hastigheten av den naturlige tilsmussing.

Fredericia Banegård

AKUSTIK


Systemopbyggning BASWAphon “Classic”

5

4

3

2

1

1.5 - 2.5 mm

0.5 - 1.0 mm

Generelt

Dette svært gjennomprøvde og anerkjente systemet kan

brukes overalt og forener alle fordelene ved de forskjellige

BASWAphon Akustikksystemene.

Oppbygningen gir størst mulig frihet med hensyn til utforming

og gir den fineste overflatestrukturen.

Systemopbyggning

1. BASWAphon Topp

2. BASWAphon Base

3. BASWAphon Akustikkplate

4. Kleber

5. Underlag

Spesielle egenskaber

- meget fin overflatestruktur

- mulighet for intensiv fargesetning

- også til hvelvede flater

Installasjonstid

Oppklebing av akustikkplate

Fuging av akustikkplate

Plansliping av akustikkplate

Påføring av grunnpuss

Plansliping av grunnpuss

Påføring av sluttpuss

Tilkoblingsarbeider

Dag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tørring

Tørring

Tørring

A


Systemopbyggning BASWAphon “Fine”

4

3

2

1

1.5 - 2.5 mm

Generelt

Denne enkeltlagsoppbygningen utmerker seg ved en glatt og

finkornet overflate. Ideell til nedhengte himlinger og til oppgaver

som krever kortest mulig installasjonstid.

Systemopbyggning

1. BASWAphon Fine

2. BASWAphon Akustikkplate

3. Kleber

4. Underlag

Spesielle egenskaber

- fin overflatestruktur

- kortest mulig installasjonstid

Installasjonstid

Oppklebing av akustikkplate

Fuging av akustikkplate

Plansliping av akustikkplate

Påføring av sluttpuss

Tilkoblingsarbeider

Dag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tørring

Tørring

AKUSTIK


Systemopbyggning BASWAphon “Base”

4

3

2

1

1.5 -- 2.5 mm

Generelt

Denne oppbygningen gir en glatt, hvit, fugefri og lett strukturert

overflate med relativt god mekanisk holdbarhet.

Økonomisk og effektiv løsning.

Systemopbygning

Systemoppbygning

1.

1.

BASWAphon

BASWAphon

Fine

Base

2.

2.

BASWAphon

BASWAphon

Akustikplade

Akustikkplate

”Fine”

4.

3.

Klæber

Kleber

5.

4.

Underlag

Underlag

Spesielle egenskaper

- grovere overflatestruktur

- kortest mulig installasjonstid

- også til hvelvete overflater

Installasjonstid

Oppklebing av akustikkplate

Fuging av akustikkplate

Plansliping av akustikkplate

Påføring av grunnpuss

Tilkoblingsarbeider

Dag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tørring

Tørring

A


Systemopbyggning BASWAphon “Cool”

6

5

4

3

2

1

4.5 - 5.0 mm

2.0 - 3.0 mm

0.5 - 1.0 mm

Generelt

Denne systemoppbygning kombinerer lyddempende effekt

med et vannledende kapillarrørsystem som på en økonomisk

måte kan optimalisere romklimaet ved oppvarming eller

kjøling.

Spesielle egenskaper

- fugefri, glatt overflate

- lydløs oppvarming eller kjøling helt uten trekk

- meget god lyddemping

- kjøleevne > 87 W/m 2 ved dT på 10 K

- minimal reaksjonstid

- svært hygienisk løsning

Systemoppbygning

1. BASWAphon Top

2. BASWAphon Base

3. BASWAphon Base med kapillarrør

4. BASWAphon Akustikkplate

5. Kleber

6. Underlag

Installasjonstid

Oppklebing av akustikkplate

Fuging av akustikkplate

Plansliping av akustikkplate

Oppklebing kapillarrørmatter

Innkapsling kapillarrørmatter

Påføring av grunnpuss

Plansliping av grunnpuss

Påføring av sluttpuss

Tilkoblingsarbeider

Dag

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Tørring

Tørring

Tørring

Tørring

AKUSTIK


Wichtig: Bemærk

Hitzebeständiges

Varmebestandig dampspærre

Dampfsperrklebeband

klæbebånd

(z.B.

(f.eks.

Aluminium)

aluminium)

indsættes dass es på die en Bewegungen måde, så det kan der Dehnfuge optage bevægel-

so

einsetzten,

aufnehmen serne i ekspansionsfugen

kann.

Ausdehnungskoeffizient Der skal tages højde for der anvendte verwendeten materialers Materialien in der

Nähe udvidelseskoefficient von Hitzequellen i berücksichtigen.

nærheden af varmekilder.

Gefahr Der er risiko von Rissbildungen for revnedannelse bei der ved Verwendung anvendelse von af

Aluminium-, vinkelprofiler Stahl- i aluminium, und PVC-Winkelprofilen!

stål og PVC.

Akustikpladens kantside klæbes mod vinkelprofilet.

1.

1.

BASWAphon

BASWAphon


Top

Top

slutbehandling

Deckschicht

2.

2.

BASWAphon

BASWAphon


Base

Base

- grundbehandling

Grundschicht

3.

3.

BASWAphon

BASWAphon


akustikplade

Akustikplatte

4.

4.

Gipskleber-

BASWAfix K

Spachtelmasse

- gipsklæber

5.

5.

Konstruktionsplatte

Konstruktionsplade

z.B

- ex.

Fermacell

Fermacell

oder

eller

Gipskarton

gipskarton

6.

6.

Alu-Winkelprofil

Kantprofil Alu Vinkel

weiß PUR

(hvid

beschichtet

PUR behandlet)

7.

7.

Dampfsperrklebeband

Dampspærretape - aluminium

Aluminium

(luft-

(luftdicht

og røgtæt)

/ rauchdicht)

8.

8.

Sichtschutz

Skyggevinkel

Winkel

(organiseres

individuell

på byggepladsen)

9.

9.

BASWAphon-Fill

BASWAphon Fill

Fugenfüller

Dry Fugemasse

BASWA acoustic AG

Marmorweg 10

CH – 6283 Baldegg

BASWA BASWA Logo CMYK : Kreis C 100 / M acoustic 44 / Y 0 / K 0, Schrift C 0 / M 0 / Y AG

0 / K 100

www.baswa.com

Marmorweg 10

CH - 6283 Baldegg

www.baswa.com

8 1 2 3 4

Die konstruktiven, statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von BASWAphon

Akustik-systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung

von BASWAphon Systemkomponenten und die Verarbeitung gemäss Verarbeitungsrichtlinien

sichergestellt ist.

7

9

Erstellt

Gabriell Gjonlleshaj

Eingesehen

Eric Sulzer

Datum

31-08-2010

Freigabe

Guido Koch

Rockidan as

Lundsbjerg Industrivej 31

DK 6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 33 66

www.rockidan.dk

www.baswa.dk

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-,

Mengen und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Die enthaltenen Angaben der

schematischen Darstellung entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Es kann aber nicht der Gesamtstand allgemein anerkannter Regeln der Bautechnik, einschlägiger

Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln enthalten. Diese müssen vom Ausführenden neben den Verarbeitungsvorschriften entsprechend beachtet werden. Alle Rechte

vorbehalten. BASWAphon Änderungen, akustiksystemernes Nachdrucke und fotomechanische konstruktionsmæssige, sowie elektronische statiske og Wiedergabe, byggefysiske auch egenskaber auszugsweise, kan kun bedürfen opnås der ved ausdrücklichen Genehmigung der Firma BASWA acoustic

AG, Marmorweg udelukkende 10, 6283 brug Baldegg, af BASWAphon Tel.: +41 41 systemkomponenter 914 02 22, Fax: +41 og 41 914 ved 02 overholdelse 20. Lieferungen af de nicht gældende über den arbejdsanvisninger.

Fachhandel. Lt. unserer jeweils gültigen Allgemeinen Geschäfts-,

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (AGB, siehe www.baswa.com) nur an zertifizierte Verarbeiter.

Ret til ændringer forbeholdes. Følg altid den til enhver tid aktuelt gældende anvisning. Forbrugsmængder og

udførelsesanvisninger er erfaringsværdier, som under afvigende betingelser ikke umiddelbart kan overføres.

6

5

Du kan få alt

D_020_de D_020_dk Wandanschluss Vægtilslutning med mit Schattenfuge skyggefuge - brandfast Feuerfest

31.08.2010

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0

125

250

500

1000

2000

4000

Konstruksjonstegninger Referanser

Produktinfo Testresultater Guider

AKUSTIKK

BASWAPHON AKUSTIKKPUSS

Rockidan as ∙ Lundsbjerg Industrivej 31 ∙ DK-6200 Aabenraa

Tlf. 74 61 33 66 ∙ Fax. 74 61 36 29

www.rockidan.dk ∙ mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines