STIGA PARK - Stiga.org

stiga.org

STIGA PARK - Stiga.org

STIGA PARK

COMPACT

COMPACT HST

COMPACT 4WD

BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEET

BRUGSANVISNING

BRUKSANVISNING

GEBRAUCHSANWEISUNG

INSTRUCTIONS FOR USE

MODE D’EMPLOI

GEBRUIKSAANWIJZING

SV ....5

FI ...14

DA ..23

NO .30

DE...38

EN...47

FR....56

NL...65

8211-0001-80


1

D E F

2

B

C

G

H

A

3

4

I

J

L

M

K

5

HST

6

4WD

N

P

O

2


7

Q

8

Max

05_119

9

R S T

10

0

1

U

V

11

12

Y

3


13

14

15

16

17

18

4


SVENSKA

SV

1 ALLMÄNT

Denna symbol betyder VARNING.

Allvarlig personskada och/eller

egendomsskada kan bli följden om inte

instruktionerna följs noga.

Före start skall denna bruksanvisning

samt bifogade trycksak

"SÄKERHETSFÖRESKRIFTER"

läsas noga.

1.1 SYMBOLER

Följande symboler finns på maskinen för att

påminna om den försiktighet och uppmärksamhet

som krävs vid användning och underhåll.

Symbolerna betyder:

Varning!

Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual

före användning av maskinen.

Varning!

Se upp för utkastade föremål. Håll

åskådare borta.

Varning!

Använd alltid hörselskydd.

Varning!

Denna maskin är ej avsedd att köras på

allmän väg.

Varning!

Maskinen, med monterade

originaltillbehör, får köras i maximalt 10°

lutning oavsett riktning.

Varning!

Klämrisk föreligger. Håll händer och

fötter borta från midjestyrningen.

Varning!

Risk för brännskador. Berör inte

ljuddämparen/katalysatorn.

1.2 Benämningar

Park Compact finns i tre utföranden och benämns

enligt nedanstående tabell:

Maskin

Compact med manuell transmission.

Compact HST med hydrostatisk

transmission.

Compact 4WD med hydrostatisk

transmission och fyrhjulsdrift.

Benämning

Man

HST

4WD

1.3 Hänvisningar

1.3.1 Figurer

Figurerna i denna bruksanvisning är numrerade 1,

2, 3, osv.

Detaljer inne i figurerna är märkta A, B, C, osv.

Hänvisning till detalj C i figur 2 skrivs “2:C”.

1.3.2 Rubriker

Rubrikerna i denna bruksanvisning är numrerade

enligt nedanstående exempel:

“1.3.1 Allmän säkerhetskontroll” är en

underrubrik till “1.3 Säkerhetskonroll” och ingår i

densamma.

Vid hänvisning till rubriker anges oftast endast

rubrikens nummer. T.ex. “Se 1.3.1”.

2 BESKRIVNING

2.1 Drivning

2.1.1 Man

Maskinen är bakhjulsdriven.

Bakaxeln är försedd med en manuell växellåda

med 5 växlar framåt och en växel bakåt.

För att underlätta svängar är bakaxeln även försedd

med differential.

Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.

2.1.2 HST

Maskinen är bakhjulsdriven.

Bakaxeln är försedd med en hydrostatisk växellåda

med steglös utväxling framåt och bakåt.

För att underlätta svängar är bakaxeln även försedd

med differential.

Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.

2.1.3 4WD

Maskinen är 4-hjulsdriven. Kraften från motorn

till drivhjulen överförs hydrauliskt. Motorn driver

en oljepump vilken pumpar olja genom bakre och

främre axeldrivningarna.

Framaxeln och bakaxeln är seriekopplade, vilket

gör att framhjulen och bakhjulen tvingas att rotera

med samma varvtal.

För att underlätta svängar är båda axlarna försedda

med differential.

Frontmonterade redskap drivs via kilremmar.

2.2 Styrning

Maskinen är midjestyrd. Detta innebär att ramen är

delad i en främre och en bakre del, vilka kan vridas

i förhållande till varandra.

Midjestyrningen gör att maskinen kan svänga med

extremt liten radie runt träd och andra hinder.

5


SV

SVENSKA

2.3 Säkerhetssystem

Maskinen är utrustad med ett elektriskt

säkerhetssystem. Säkerhetssystemet avbryter vissa

aktiviteter som kan medföra fara vid felmanöver.

T.ex. Motorn kan ej startas om inte pedalen

koppling-parkeringsbroms är nedtryckt.

Säkerhetssystemets funktion skall alltid

kontrolleras före varje användning.

2.4 Reglage

2.4.1 Redskapslyft, mekanisk (1:A)

För att växla mellan arbetsläge och transportläge:

1. Trampa ned pedalen helt.

2. Släpp sakta upp pedalen.

2.4.2 Färdbroms/koppling (1:B) (Man)

Pedal som kombinerar både färdbroms och

koppling. Tre lägen:

1. Pedalen uppsläppt -

framdrivningen inkopplad.

Maskinen rör sig om växel är

ilagd. Färdbromsen inte

aktiverad.

2. Pedalen till hälften

nedtrampad - framdrivningen

frikopplad, växling kan ske.

Färdbromsen inte aktiverad.

3. Pedalen helt nedtrampad -

framdrivningen frikopplad.

Färdbromsen fullt aktiverad.

OBS! Reglera ej hastigheten med kopplingen

genom att slira på den. Använd istället lämplig

växel så att rätt hastighet erhålls.

2.4.3 Koppling-parkeringsbroms (1:B)

(HST, 4WD)

Tryck aldrig på pedalen under körning.

Risk för överhettning i

kraftöverföringen.

Pedalen har följande tre lägen:

• Uppsläppt. Kopplingen är ej aktiverad.

Parkeringsbromsen är ej aktiverad.

• Till hälften nedtryckt. Framdrivningen

frikopplad. Parkeringsbromsen är ej aktiverad.

• Helt nedtryckt. Framdrivningen frikopplad.

Parkeringsbromsen fullt aktiverad men ej

spärrad.Detta läge används även som

nödbroms.

2.4.4 Spärr, parkeringsbroms (1:C)

Spärren låser pedalen “koppling-broms” i

nedtryckt läge. Funktionen används för att

låsa maskinen i slutningar, vid transport,

etc. då motorn inte är igång.

Låsning:

1. Trampa ned pedalen (1:B) helt.

2. För spärren (1:C) åt höger.

3. Släpp upp pedalen (1:B).

4. Släpp spärren (1:C).

Lossning:

Tryck och släpp upp pedalen (1:B).

2.4.5 Drivning-färdbroms (1 :F)

(HST, 4WD)

Om maskinen inte bromsar in som

förväntat då pedalen släpps skall den

vänstra pedalen (1:B) användas som

nödbroms.

Pedalen bestämmer utväxlingsförhållande mellan

motorn och drivhjulen (= hastigheten). Då pedalen

släpps aktiveras färdbromsen.

1. Tryck pedalen framåt -

maskinen rör sig framåt.

2. Pedalen obelastad - maskinen

står stilla.

3. Tryck pedalen bakåt -

maskinen backar.

4. Trycket minskas på pedalen -

maskinen bromsar in.

2.4.6 Gas- och chokereglage (1:D)

Reglage för inställning av motorns varvtal samt för

att choka motorn vid kallstart.

Om motorn går orent finns risk för att

reglaget är för långt framskjutet så att

choken är aktiverad. Detta skadar

motorn, ökar bränsleförbrukningen

och är skadligt för miljön.

1. Choke - för start av kall motor.

Chokeläget är placerat längst fram i

spåret.

Kör ej i detta läge då motorn är varm.

2. Fullgas - vid användning av maskinen

bör alltid fullgas användas.

Fullgasläget är ca 2 cm bakom chokeläget.

3. Tomgång.

6


SVENSKA

SV

2.4.7 Tändlås (1:E)

Lämna ej maskinen med nyckeln i läge

2 eller 3. Brandrisk, bränsle kan rinna

in i motorn genom förgasaren samt risk

för att batteriet laddas ur och förstörs.

Tändningslås som används för att starta och stoppa

motorn. Fyra lägen:

1. Stoppläge - motorn är kortsluten.

Nyckeln kan tas bort.

2/3. Körläge.

4. Startläge - den elektriska startmotorn

aktiveras när nyckeln vrids till det

fjäderbelastade startläget. När motorn

startat, låt nyckeln återgå till körläge 2/3.

2.4.8 Växelspak (2:H) (Man)

Spak för att välja någon av växellådans fem lägen

framåt (1-2-3-4-5), neutral (N), eller back (R).

Kopplingspedalen måste vara nedtrampad vid

växling.

OBS! Var noga med att maskinen står helt stilla

innan växling från backläge till framåt eller

tvärtom sker. Om en växel inte går att få i direkt,

släpp upp och trampa ned kopplingspedalen igen.

Lägg i växeln på nytt. Tvinga aldrig i en växel!

2.4.9 Kraftuttag (2:G)

Kraftuttaget får aldrig kopplas in då

det frontmonterade tillbehöret befinner

sig i transportläge. Detta förstör

remtransmissionen.

Spak för in- och urkoppling av kraftuttag för

drivning av frontmonterade tillbehör. Två lägen:

1. Främre läget - kraftuttaget urkopplat.

2. Bakre läget - kraftuttaget inkopplat.

2.4.10Urkopplingsspak (HST, 4WD)

Spak för att koppla ur den steglösa transmissionen.

HST är försedd med en spak, kopplad till

bakaxeln. Se (5:N).

4WD är försedd med två spakar, kopplade till

bakaxeln (6:O) och framaxeln (6:P).

Urkopplingsspaken får aldrig befinna

sig mellan yttre och inre läget. Detta

överhettar och skadar transmissionen.

Spakarna ger möjlighet att flytta maskinen för

hand utan hjälp av motorn. Två lägen:

1. Spak i inre lägettransmissionen

inkopplad för

normal användning.

2. Spak i yttre läget- transmissionen urkopplad.

Maskinen kan flyttas för hand.

Maskinen får inte bogseras längre sträckor eller

med hög fart. Transmissionen kan skadas.

Maskinen får ej köras med främre

spaken i yttre läget. Risk för skador och

oljeläckage i framaxeln.

2.4.11 Sits (3:I)

Sitsen är fällbar och justerbar i längsled.

Sitsen låses i uppfällt läge med spärren

(3:K) och i längsled med rattarna (3:J).

Sitsen är försedd med en säkerhetsbrytare som är

kopplad till maskinens säkerhetssystem. Detta gör

att vissa aktiviteter, som kan medföra fara, inte är

möjliga då ingen sitter i sitsen.

2.4.12 Motorhuv (4:L)

För att komma åt bränslekran, batteri och

motor är maskinen försedd med

öppningsbar motorhuv. Motorhuven är

låst med en gummistropp.

Motorhuven öppnas på följande sätt:

1. Lossa gummistroppen (4:M) i huvens framkant.

2. Lyft försiktigt motorhuven bakåt.

Stängning utförs omvänt.

Maskinen får inte användas utan att

motorhuven är stängd och låst. Risk för

brännskador och klämskador

föreligger.

3 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Maskinen får endast användas till följande arbeten

med angivna STIGA original tillbehör:

Arbete Tillbehör, STIGA original

Gräsklippning Med klippaggregat 95 C(alla).

Med klippaggregat 105 C(endast

HST med motor 15,5 hp och

4WD).

Snöröjning

Gräs- och

lövuppsamling

Gräs- och

lövtransport

Med snöblad. Snökedjor och

ramvikter rekommenderas.

Med bogserad uppsamlare 30"

eller 42".

Med transportkärra Standard,

Maxi eller Combi.

Draganordningen får belastas med en vertikal kraft

av maximalt 100 N.

Påskjutskraften från bogserade tillbehör får, i

draganordningen, vara maximalt 500 N.

OBS! Före all användning av släpkärra - kontakta

aktuellt försäkringsbolag.

OBS! Denna maskin är ej avsedd att köras på

allmän väg.

7


SV

SVENSKA

4 START OCH KÖRNING

Maskinen får inte användas utan att

motorhuven är stängd och låst. Risk för

brännskador och klämskador

föreligger.

4.1 Bensinpåfyllning (7:Q)

Använd alltid ren blyfri bensin. Oljeblandad 2-

taktsbensin får ej användas.

Tanken rymmer 6 liter. Nivån avläses enkelt

genom den transparenta tanken.

OBS! Vanlig blyfri bensin är en färskvara och skall

ej lagras mer än 30 dagar.

Med fördel kan även miljöanpassad bensin, så

kallad alkylatbensin användas. Denna typ av

bensin har en sammansättning som är mindre

skadlig för både människor och natur.

Bensin är mycket brandfarligt. Förvara

bränslet i behållare, speciellt gjorda för

detta ändamål.

Fyll endast på bensin utomhus och rök

inte under påfyllningen. Fyll på bränsle

innan motorn startas. Tag aldrig av

tanklocket eller fyll på bensin när

motorn är igång eller fortfarande är

varm.

Fyll aldrig bensintanken helt full. Lämna ett tomt

utrymme (= minst hela påfyllningsröret plus 1 - 2

cm i tankens överdel) så att bensinen, när den

värms upp, kan utvidgas utan att rinna över. Se fig.

7.

4.2 Nivåkontroll, motorolja

Vevhuset är vid leverans fyllt med olja SAE 10W-

30.

Kontrollera före varje användning att oljenivån

är korrekt. Maskinen skall stå plant.

Torka rent runt oljemätstickan. Lossa och

dra upp den. Torka av oljemätstickan. För

ner den helt och skruva fast den.

Skruva loss och dra upp den igen. Avläs oljenivån.

Fyll på olja upp till “FULL”-markeringen om

oljenivån är under detta märke. Se fig. 8.

Oljenivån får aldrig överstiga “FULL”-

markeringen. Detta resulterar i att motorn blir

överhettad. Om oljenivån överstiger “FULL”-

markeringen skall olja tappas ut tills korrekt nivå

uppnås.

4.3 Nivåkontroll, transmissionsolja

(HST, 4WD)

Kontrollera före varje användning att oljenivån

är den riktiga. Maskinen skall stå plant.

Avläs oljenivån på behållaren (9:R). Nivån skall

ligga mellan ”MAX” och ”MIN”. Vid behov, fyll

på mera olja.

Oljetyp:

Oljetyp

4WD Syntetisk olja 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Säkerhetskontroll

Kontrollera att resultaten i säkerhetskontrollerna

nedan uppfylls vid test av aktuell maskin.

Säkerhetskontrollen skall alltid utföras

före varje användning.

Om någon av resultaten nedan ej

uppfylls får maskinen ej användas!

Lämna maskinen till en serviceverkstad

för reparation.

4.4.1 Allmän säkerhetskontroll

Objekt

Resultat

Bränsleledningar Inget läckage.

och anslutningar.

Elkablar. All isolering intakt.

Inga mekaniska skador.

Avgassystem. Inget läckage i anslutningar.

Samtliga skruvar fastdragna.

Oljeledningar Inget läckage. Inga skador.

Kör maskinen Maskinen skall stoppa.

framåt/bakåt och

släpp pedalen

drivning-färdbroms.

Provkörning Inga onormala vibrationer.

Inget onormalt ljud.

4.4.2 Elektrisk säkerhetskontroll

Säkerhetssystemets funktion skall alltid

kontrolleras före varje användning

Tillstånd Åtgärd Resultat

Endast HST, 4WD. Försök starta. Motorn skall

Pedalen kopplingbroms

ej starta.

ej nedtryckt.

Kraftuttaget ej

aktiverat.

Endast Man.

Växelspak ej i

neutralläge.

Motorn igång.

Kraftuttaget

aktiverat.

Motorn igång.

Försök starta.

Föraren reser sig

ur sätet.

Tag ur säkringen.

Se 9:S.

Motorn skall

ej starta.

Kraftuttaget

skall kopplas

ur.

Motorn skall

stoppa.

8


SVENSKA

SV

4.5 Start

1. Öppna bensinkranen. Se 10:U.

2. Kontrollera att tändkabeln/tändkablarna är

monterad/-e på tändstiftet/tändstiften.

3. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.

4a. Compact, Man: Ställ växelspaken i

neutralläge.

4b. Compact HST, 4WD: Håll inte foten på

drivpedalen.

5. Kallstart - ställ gasreglaget längst fram i

chokeläget.

Varmstart - ställ gasreglaget på fullgas (ca 2 cm

bakom chokeläget).

6. Trampa ned pedalen koppling-broms helt.

7. Vrid om startnyckeln och starta motorn.

8 När motorn startat, för gasreglaget successivt

till fullgas (ca 2 cm bakom chokeläget) om

choke har använts.

9. Vid kallstart, belasta inte maskinen omedelbart

efter start, utan låt motorn gå några minuter. Då

hinner oljan värmas upp.

Vid användning av maskinen bör alltid fullgas

användas.

4.6 Körtips

Var alltid noga med att rätt oljemängd finns i

motorn. Speciellt vid körning i sluttningar. Se 4.2.

Var försiktig i sluttningar. Inga

plötsliga start eller stopp vid körning

uppför eller nedför en sluttning. Kör

aldrig tvärs över en sluttning. Kör

uppifrån och ner eller nerifrån och upp.

Maskinen får köras i maximalt 10°

lutning oavsett riktning.

Minska hastigheten i sluttningar och

vid skarpa svängar för att bibehålla

kontrollen och minska vältrisken.

Gör inte fullt rattutslag vid körning på

högsta växel och full gas. Maskinen kan

välta.

Håll händer och fingrar borta från

midja och sitskonsol. Klämrisk

föreligger. Kör aldrig med öppen

motorhuv.

4.7 Stopp

Frikoppla kraftuttaget. Lägg i parkeringsbromsen.

Låt motorn gå på tomgång 1 - 2 minuter. Stanna

motorn genom att vrida om startnyckeln.

Stäng bensinkranen. Speciellt viktigt om maskinen

skall transporteras, på t.ex. släpkärra.

Om maskinen lämnas utan tillsyn, tag

bort tändkabeln/tändkablarna och ta

bort startnyckeln.

Motorn kan vara mycket varm

omedelbart efter stopp. Vidrör inte

ljuddämpare, cylinder eller kylflänsar.

Detta kan orsaka brännskador.

4.8 Rengöring

För att minska brandfaran, håll motor,

ljuddämpare, batteri och bränsletank

rena från gräs, löv och olja.

För att minska brandfaran, kontrollera

regelbundet att inget olje- och/eller

bränsleläckage förekommer.

Efter varje användning skall maskinen rengöras.

Nedanstående anvisningar gäller för rengöringen:

• Om högtryckstvätt används, rikta inte strålen

direkt mot axeltätningar, elektriska

komponenter eller hydraulventiler.

• Spola inte vatten på motorn.

• Rengör motorn med borste och/eller tryckluft.

• Rengör motorns kylluftsintag (9:T).

5 UNDERHÅLL

5.1 Serviceprogram

För att bibehålla maskinen i gott skick med

avseende på tillförlitlighet och driftsäkerhet samt

ur miljösynpunkt skall STIGA’s Serviceprogram

följas.

Innehållet i detta program framgår av bifogade

servicebok.

Grundservice skall alltid utföras av auktoriserad

verkstad.

Första service och mellanservice bör utföras av

auktoriserad verkstad, men kan även utföras av

användaren. Innehållet framgår av serviceboken

och åtgärderna beskrivs under “4 START OCH

KÖRNING” samt nedan.

Service, utförd hos auktoriserad verkstad,

garanterar fackmässigt arbete med original

reservdelar.

Vid varje grundservice och mellanservice, utförd

hos auktoriserad verkstad, stämplas servicehäftet.

Ett servicehäfte med dessa servicar redovisade är

en värdehandling, som höjer maskinens

andrahandsvärde.

9


SV

SVENSKA

5.2 Förberedelse

All service och allt underhåll skall utföras på

stillastående maskin med stoppad motor.

Förhindra att maskinen rullar genom

att alltid lägga i parkeringsbromsen.

Stoppa motorn.

Förhindra ofrivillig motorstart genom

att lossa tändkabeln/tändkablarna från

tändstiftet/tändstiften och ta bort

startnyckeln.

5.3 Däcktryck

Justera däckens lufttryck enligt följande:

Fram: 0,6 bar (9 psi).

Bak: 0,4 bar (6 psi).

5.4 Byte av motorolja

Byt motorolja första gången efter 5 drifttimmar,

sedan var 50:e drifttimma eller en gång per säsong.

Byt olja oftare, var 25:e drifttimma eller minst en

gång per säsong, om motorn får arbeta extremt

tungt eller om den omgivande temperaturen är

hög.

Använd olja enligt tabellen nedan..

Olja SAE 10W-30

Grad

SJ eller högre

Använd inga tillsatser till oljan.

Fyll inte på för mycket olja. Det kan resultera i att

motorn överhettas.

Byt olja när motorn är varm.

Motoroljan kan vara mycket varm om

den avtappas direkt efter stopp. Låt

därför motorn svalna några minuter

innan oljan avtappas.

1. Kläm ihop klammern på

oljeavtappningsslangen. Använd en polygrip

e.d. Se fig. 10:V.

2. Flytta upp klammern 3-4 cm på

oljeavtappningsslangen och drag ur pluggen.

3. Samla upp oljan i ett kärl.

OBS! Ingen olja får spillas på kilremmarna.

4. Lämna oljan för deponering enligt lokala

bestämmelser.

5. Montera oljeavtappningspluggen och skjut

tillbaka klammern så att den klämmer över

pluggen.

6. Tag bort oljemätstickan och fyll på ny olja.

Oljemängd: ca 1,4 liter

7. Efter påfyllning av olja, starta motorn och kör

på tomgång i 30 sekunder.

8. Undersök om det förekommer oljeläckage.

9. Stanna motorn. Vänta i 30 sekunder och

kontrollera sedan oljenivån enligt 4.2.

5.5 Transmission, olja (4WD)

Oljan i den hydrauliska kraftöverföringen skall

kontrolleras/justeras resp. bytas i intervaller enligt

tabellen nedan.

1:a Därefter i

Åtgärd gången intervall

Drifttimmar

Kontroll - justering av nivå. - 50

Byte av olja. 5 200

Oljetyp: Syntetisk olja 5W-50.

Oljemängd vid byte: ca 3,5 liter.

5.5.1 Kontroll - justering

Se 4.3.

5.5.2 Avtappning

1. Kör maskinen i varierande hastigheter under

10-20 minuter så att transmissionsoljan värms

upp.

2. Ställ upp maskinen helt horisontellt.

3. Dra ut båda urkopplingsspakarna enligt fig. 6.

4. Placera ett uppsamlingstråg under bakaxeln och

ett under framaxeln.

5. Öppna oljebehållaren genom att ta bort locket.

Se 9:R.

Endast en 3/8” fyrkantnyckel får

användas till oljeavtappningspluggen.

Andra verktyg förstör pluggen.

6. Demontera oljeavtappningspluggen från

bakaxeln. Rengör hålet och använd en 3/8”

fyrkantnyckel. Se figur 11.

7. Demontera 2 avtappningspluggar från

framaxeln. Använd en 12 mm hylsnyckel. Låt

oljan i framaxel och ledningar rinna ur. Se fig.

12.

8. Kontrollera att packningarna är intakta på

framaxelns avtappningspluggar. Se fig. 12.

Återmontera pluggarna. Åtdragningsmoment:

15-17 Nm.

Om oljeavtappningspluggen drages fast

hårdare än 5 Nm kommer den att

skadas.

9. Kontrollera att packningen är intakt på

oljeavtappningspluggen. Se fig. 11:Y.

Återmontera i bakaxeln. Drag fast

oljeavtappningspluggen med 5 Nm.

10.Sug ut oljan i behållarens djupare del med hjälp

av en oljesug. Se fig 13.

11.Lämna oljan för deponering enligt lokala

bestämmelser.

10


SVENSKA

SV

5.5.3 Fyllning

Motorn får aldrig köras då bakre

urkopplingsspaken är inskjuten och

främre urkopplingsspaken är

utdragen.

Detta kommer att förstöra framaxelns

tätningar.

1. Fyll oljebehållaren med den nya oljan.

Om motorn skall köras inomhus skall

anordning för avgasutsugning kopplas

till motorns avgasrör.

2. Kontrollera att bakaxelns urkopplingsspak är

utdragen.

3. Starta motorn. Då motorn startas skjuts

framaxelns urkopplingsspak in automatiskt.

4. Drag ut framaxelns urkopplingsspak.

Obs! Oljan sugs in i systemet mycket fort.

Behållaren måste alltid hållas fylld. Luft får

absolut inte sugas in.

5. Ställ drivpedalen i läge framåt genom att

blockera den med hjälp av en träkil e.d. Se fig.

14. Fyll oljebehållaren efter hand med ny olja.

6. Kör i läget framåt under en minut.

7. Flytta träkilen och ställ drivpedalen i läge bakåt.

Fortsätt att fylla på olja.

8. Kör i läget bakåt under en minut.

9. Växla körriktning en gång per minut enligt

ovan och fortsätt fyll på olja tills det slutar

bubbla i behållaren.

10.Stoppa motorn, montera oljebehållarens lock

och stäng huven.

11.Provkör några minuter och justera oljenivån i

behållaren.

5.6 Remtransmissioner

Kontrollera efter 5 timmars drift att samtliga

remmar är intakta och oskadade.

5.7 Styrning

Styrningen skall kontrolleras/justeras efter 5

timmars drift och därefter var 100:e driftstimma.

5.7.1 Kontroll

Vrid ratten i korta ryck fram och tillbaka. Inget

mekaniskt glapp i styrkedjorna skall förekomma.

5.7.2 Justering

Justera styrkedjorna vid behov enligt följande:

1. Ställ maskinen i läget “rakt fram”.

2. Justera styrkedjorna med de två muttrarna,

placerade under midjepunkten. Se fig. 16.

3. Justera båda muttrarna lika mycket tills inget

glapp förekommer.

4. Provkör maskinen rakt framåt och kontrollera

att ratten ej har snedställts.

5. Om ratten är snedställd, lossa den ena muttern

och drag åt den andra.

Spänn inte styrkedjorna för hårt. Styrningen går då

tungt, samtidigt som slitaget på kedjorna ökar.

5.8 Batteri

Syra som kommer i kontakt med ögon

eller hud orsakar allvarliga

personskador. Om någon kroppsdel

kommit i kontakt med syra, skölj

omedelbart rikligt med vatten och

kontakta genast läkare.

Batteriet är ett ventilreglerat batteri med 12 V

nominell spänning. Batterivätskan behöver och

kan ej kontrolleras eller fyllas på. Enda underhållet

som krävs är laddning efter t.ex. lång lagring.

Före första användning skall batteriet

fulladdas. Batteriet skall alltid förvaras

fulladdat. Om batteriet förvaras

urladdat uppstår allvarliga skador.

5.8.1 Laddning med motorn

I första hand kan batteriet laddas med hjälp av

motorns generator enligt följande:

1. Montera batteriet i maskinen enligt nedan.

2. Ställ upp maskinen utomhus eller montera

utsugningsanordning för avgaserna.

3. Starta motorn enligt instruktionerna i

bruksanvisningen.

4. Kör motorn utan stopp, kontinuerligt under 45

minuter.

5. Stoppa motorn och batteriet är fulladdat.

5.8.2 Laddning med batteriladdare

Vid laddning med batteriladdare skall en

batteriladdare med konstantspänning användas.

Kontakta återförsäljaren för inköp av

batteriladdare med konstantspänning.

Batteriet kan skadas om en batteriladdare av

standardtyp används.

5.8.3 Demontering/Montering

Batteriet är placerat under motorhuven. Vid

demontering/montering gäller följande angående

kablarnas anslutning:

• Vid demontering. Koppla först bort den svarta

kabeln från batteriets minuspol (-). Koppla

därefter bort den röda kabeln från batteriets

pluspol (+).

• Vid montering. Anslut förs den röda kabeln till

batteriets pluspol (+). Anslut därefter den svarta

kabeln till batteriets minuspol (-).

Om kablarna kopplas bort/ansluts i

omvänd ordning finns risk för

kortslutning och skador på batteriet.

Om kablarna förväxlas förstörs

generator och batteri.

11


SV

SVENSKA

Drag fast kablarna ordentligt. Lösa

kablar kan orsaka brand.

Motorn får aldrig köras med

bortkopplat batteri. Risk för allvarliga

skador på generator och elsystem.

5.8.4 Rengöring

Om batteripolerna är oxiderade skall dessa

rengöras. Rengör batteripolerna med en stålborste

och smörj in polerna med polfett.

5.9 Luftfilter, motor

Förfiltret (skumplastfilter) skall rengöras/bytas var

25:e drifttimma.

Luftfiltret (pappersfilter) skall rengöras/bytas var

100:e drifttimma.

OBS! Rengör/byt filtren oftare om maskinen

arbetar under dammiga förhållanden.

Demontera/montera luftfiltren enligt

nedanstående.

1. Rengör noggrannt runt luftfilterkåpan.

2. Demontera luftfilterkåpan (15:A) genom att

lossa de två klämmorna.

3. Demontera filterpaketet (15:B). Förfiltret är

placerat över luftfiltret. Var försiktig så att

ingen smuts kommer in i förgasaren. Gör rent i

luftfilterhuset.

4. Rengör pappersfiltret genom att knacka det lätt

mot en plan yta. Om filtret är mycket smutsigt,

byt ut det.

5. Rengör förfiltret. Om filtret är mycket smutsigt,

byt ut det.

6. Montera i omvänd ordning.

Tryckluft eller petroleumbaserade lösningsmedel,

t.ex fotogen får inte användas vid rengöring av

pappersfiltret. Detta förstör filtret.

Använd inte tryckluft vid rengöring av

pappersfiltret. Pappersfiltret får inte oljas in.

5.12 Smörjning

Samtliga smörjpunkter enligt nedanstående tabell

skall smörjas var 50:e drifttimmar samt efter varje

tvättning.

Objekt Åtgärd Figur

Midjepunkt 4 smörjnipplar.

17

Använd fettspruta, fylld med

universalfett. Pumpa tills fett

tränger ut.

Styrkedjor Borsta kedjorna rena med -

stålborste.

Smörj med kedjespray av

universaltyp.

Spännarmar Smörj lagringspunkterna med 18

oljekanna samtidigt som resp.

reglage aktiveras.

Utförs lämpligen av två

personer.

Reglagewirar

Smörj vajerändarna med

oljekanna samtidigt som resp.

reglage aktiveras.

Skall utföras av två personer.

18

5.13 Säkring

Vid elektriska fel, kontrollera/byt säkringen, 20 A.

Se 9:S.

6 PATENT - MÖNSTERSKYDD

Denna maskin eller delar därav omfattas av

följande patent och mönsterskydd:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

5.10 Tändstift

Tändstiftet/tändstiften skall bytas var 200:e

drifttimma (=vid varannan grundservice).

Innan tändstiftet lossas, gör rent runt dess

infästning.

Tändstift: Champion RC12YC eller likvärdigt.

Elektrodavstånd: 0,75 mm.

5.11 Luftintag

Se 9:T. Motorn är luftkyld. Ett tilltäppt kylsystem

skadar motorn. Rengör motorns luftintag var 50:e

drifttimma. En noggrannare rengöring av

kylsystemet utförs vid varje grundservice.

GGP förbehåller sig rätten att förändra produkten

utan föregående meddelande.

12


SUOMI FI

1 YLEISTÄ

Tämä kuvake tarkoittaa VAROITUS.

Ohjeita on noudatettava tarkasti henkilö-

ja/tai omaisuusvahinkojen välttämiseksi.

Tutustu huolellisesti ennen koneen

käyttöä tähän käyttöohjeeseen sekä

oheiseen TURVAOHJEITA-vihkoseen.

1.1 SYMBOLIT

Koneeseen on kiinnitetty seuraavat symbolit, joiden

tarkoitus on muistuttaa käyttäjää laitteen käytön

ja huollon edellyttämästä varovaisuudesta ja

tarkkaavaisuudesta.

Symbolien merkitykset:

Varoitus!

Lue käyttöopas ja turvallisuusohjeet ennen

laitteen käyttöä.

Varoitus!

Varo uloslentäviä esineitä. Pidä sivulliset

kaukana.

Varoitus!

Käytä aina kuulonsuojaimia.

Varoitus!

Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.

Varoitus!

Alkuperäislisävarusteilla varustettua konetta

saa ajosuunnasta riippumatta ajaa

enintään 10 astetta kaltevalla alustalla.

Varoitus!

Puristumisvaara. Pidä kädet ja jalat poissa

runko-ohjauksesta.

Varoitus!

Palovammojen vaara. Älä koske äänenvaimentimeen/katalysaattoriin.

1.2 Nimitykset

Park Compact –mallista on saatavana kolme eri

versiota, jotka on nimetty seuraavan taulukon mukaan:

Kone

Compact käsivaihteistolla.

Compact HST hydrostaattisella

vaihteistolla.

Compact 4WD hydrostaattisella

vaihteistolla ja nelipyörävedolla.

Nimitys

Man

HST

4WD

1.3 Viitteet

1.3.1 Kuvat

Tämän käyttöohjeen kuvat on numeroitu 1, 2, 3

jne.

Kuvissa olevat osat on merkitty A. B, C jne.

Viittaus osaan C kuvassa 2 kirjoitetaan "2:C".

1.3.2 Otsikot

Tämän käyttöohjeen otsikot on numeroitu alla olevan

esimerkin mukaan.

"1.3.1 Yleiset turvatarkastukset" on kappaleen

"1.3 Turvatarkastukset" alaotsikko ja kuuluu samaan

kappaleeseen.

Viittaukset otsikoihin on useimmiten tehty otsikon

numerolla esim. "katso 1.3.1".

2 KUVAUS

2.1 Veto

2.1.1 Man

Kone on takapyörävetoinen.

Taka-akselissa on käsivaihteisto, jossa on 5 eteenajovaihdetta

ja 1 peruutusvaihde.

Kääntymisen helpottamiseksi taka-akseli on varustettu

tasauspyörästöllä.

Eteen asennettavia työvälineitä käytetään kiilahihnoilla.

2.1.2 HST

Kone on takapyörävetoinen.

Taka-akselissa on hydrostaattinen vaihteisto portaattomalla

eteenajo- ja peruutusnopeuden säädöllä.

Kääntymisen helpottamiseksi taka-akseli on varustettu

tasauspyörästöllä.

Eteen asennettavia työvälineitä käytetään kiilahihnoilla.

2.1.3 4WD

Kone on nelipyörävetoinen. Moottorin voima siirretään

hydraulisesti vetäville pyörille. Moottori

käyttää öljypumppua, joka pumppaa öljyn taemman

ja etumaisen vetopyörästön läpi.

Etu- ja taka-akseli on kytketty sarjaan, minkä

vuoksi etu- ja takapyörät pyörivät samalla nopeudella.

Kääntymisen helpottamiseksi molemmat akselit

on varustettu tasauspyörästöllä.

Eteen asennettuja työlaitteita käytetään kiilahihnoilla.

2.2 Ohjaus

Kone on varustettu runko-ohjauksella. Tämä tarkoittaa,

että runko on jaettu etumaiseen ja taempaan

osaan, jotka voivat kääntyä toistensa suhteen.

Runko-ohjauksen ansiosta kone kääntyy erittäin

pienessä tilassa puiden ja muiden esteiden ympäri.

13


FI

SUOMI

2.3 Turvajärjestelmä

Kone on varustettu sähköisellä turvajärjestelmällä.

Turvajärjestelmä katkaisee tarvittaessa tietyt toiminnot,

joiden virheellinen käyttö voi aiheuttaa

vaaratilanteen. Esimerkiksi moottoria ei voi käynnistää

ellei kytkin-seisontajarrupoljin ole painettuna.

Tarkasta turvajärjestelmän toiminta

ennen jokaista käyttökertaa!

2.4 Hallintalaitteet

2.4.1 Työlaitenostin, mekaaninen (1:A)

Laskee työlaitteen työasentoon ja nostaa sen kuljetusasentoon.

1. Paina poljin täysin pohjaan.

2. Vapauta poljin hitaasti.

2.4.2 Ajojarru/kytkin (1:B) (Man)

Poljin käyttää sekä käyttöjarrua että kytkintä.

Kolme asentoa:

1. Poljin ylhäällä - eteenajo

kytkettynä. Kone liikkuu, jos

vaihde on valittuna. Käyttöjarru

ei ole aktiivinen.

2. Poljin puoliväliin painettuna -

eteenajo irtikytketty, vaihde

voidaan vaihtaa. Käyttöjarru ei

ole aktiivinen.

3. Poljin pohjaan painettuna –

eteenajo irtikytketty. Käyttöjarru

täysin aktiivinen.

HUOM! Älä säätele nopeutta kytkintä luistattamalla.

Säätele nopeutta valitsemalla sopiva vaihde.

2.4.3 Kytkin-seisontajarru (1:B)

(HST, 4WD)

Älä koskaan paina poljinta ajon aikana.

Voimasiirron ylikuumenemisen vaara.

Polkimella on kolme asentoa:

• Vapautettu. Kytkin ei ole aktivoituna. Seisontajarru

ei ole aktivoituna.

• Puoliväliin painettu. Veto irtikytketty. Seisontajarru

ei ole aktivoituna.

• Pohjaan painettu. Veto irtikytketty. Seisontajarru

täysin aktivoituna mutta ei lukittuna. Tätä

käytetään myös hätäjarrutukseen.

2.4.4 Salpa, seisontajarru (1:C)

Salpa lukitsee kytkin-seisontajarrupolkimen

alaspainettuun asentoon. Toimintoa

käytetään koneen varmistamiseen luiskissa,

kuljetuksessa jne., kun moottori ei ole

käynnissä.

Lukitseminen:

1. Paina poljin (1:B) täysin pohjaan.

2. Siirrä salpaa (1:C) oikealle.

3. Vapauta poljin (1:B).

4. Vapauta salpa (1:C).

Vapauttaminen:

Paina ja vapauta poljin (1:B).

2.4.5 Veto-käyttöjarru (1:F) (HST, 4WD)

Ellei kone pysähdy, kun poljin vapautetaan,

voit käyttää vasenta poljinta (1:B)

hätäjarruna.

Polkimen asento määrittää moottorin ja vetävien

pyörien välisen välityssuhteen (= nopeus). Käyttöjarru

aktivoituu kun poljin vapautetaan.

1. Paina poljinta eteenpäin -

kone liikkuu eteenpäin.

2. Poljin vapautettuna - kone seisoo

paikallaan.

3. Paina poljinta taaksepäin -

kone liikkuu taaksepäin.

4. Vapauta hieman poljinta -

konetta jarrutetaan.

2.4.6 Kaasun ja rikastimen säädin (1:D)

Säätimellä voidaan säätää moottorin käyntinopeutta

ja käyttää rikastusta kylmällä käynnistettäessä.

Jos moottori käy huonosti, säädin saattaa

olla liian kaukana edessä, niin että

rikastin on päällä. Tämä vaurioittaa

moottoria, suurentaa polttonesteen kulutusta

ja on vahingollista ympäristölle.

1. Rikastin - kylmän moottorin käynnistystä

varten. Rikastinasento on aukon etureunassa.

Älä aja säädin tässä asennossa, kun

moottori on lämmin.

2. Täyskaasu - tätä asentoa tulisi aina

käyttää.

Täyskaasuasento on noin 2 cm rikastusasennon

takana.

3. Tyhjäkäynti.

14


SUOMI FI

2.4.7 Virtalukko/ajovalot (1:E)

Älä jätä konetta valvomatta niin, että

avain on asennossa 2 tai 3. Palovaara,

polttonestettä voi valua moottoriin

kaasuttimen läpi tai akku saattaa

purkautua ja vaurioitua.

Virtalukon avulla käynnistetään ja pysäytetään

moottori. Neljä asentoa:

1. Pysäytysasento - moottorin sytytysvirta

katkaistu. Avain voidaan poistaa lukosta.

2/3. Ajoasento.

4. Käynnistysasento - sähkötoiminen

käynnistysmoottori aktivoidaan, kun avain

käännetään tähän jousipalautteiseen

asentoon. Päästä avain palautumaan ajoasentoon

2/3, kun moottori on käynnistynyt.

2.4.8 Vaihteenvalitsin (2:H) (Man)

Vaihteenvalitsimella valitaan vaihdeasennot: viisi

eteen (1-2-3-4-5), vapaa (N) ja peräytys (R).

Kytkinpolkimen pitää olla painettuna

vaihdettaessa.

HUOM! Varmista, että kone seisoo täysin

paikallaan, kun vaihdat eteenajovaihteelta

peräytysvaihteelle ja takaisin. Jos vaihdetta on

vaikea valita, vapauta kytkinpoljin ja paina se

uudelleen pohjaan. Valitse vaihde uudelleen. Älä

siirrä vaihteenvalitsinta voimalla!

2.4.9 Voimanotto (2:G)

Voimanottoa ei saa koskaan kytkeä

päälle, kun eteen asennettu työlaite on

kuljetusasennossa. Muuten hihnaveto

vaurioituu.

Voimanoton kytkentä- ja irtikytkentävipu.

Voimanotolla käytetään eteen asennettuja

lisävarusteita. Kaksi asentoa:

1. Vipu edessä - voimanotto irtikytketty.

2. Vipu takana - voimanotto kytketty.

Irtikytkentäkahva ei saa koskaan olla

ulomman ja sisemmän asennon välissä.

Tämä aiheuttaa voimansiirron ylikuumentumisen

ja vaurioittaa voimansiirtoa.

Vivut mahdollistavat koneen siirtämisen käsin

moottori pysäytettynä. Kaksi asentoa:

1. Vipu sisällä – vaihteisto kytketty

normaalikäyttöä varten.

2. Vipu ulkona - voimansiirto irtikytketty.

Konetta voidaan siirtää

käsin.

Konetta ei saa hinata pidempiä

matkoja eikä suurella nopeudella. Voimansiirto voi

vaurioitua.

Koneella ei saa ajaa etumainen vipu ulkona.

Etuakseli saattaa vaurioitua ja

siihen voi tulla öljyvuoto.

2.4.11 Istuin (3:I)

Istuin voidaan kallistaa ja se on säädettävissä

pituussuunnassa. Istuin lukitaan

ylöskäännettyyn asentoon salvalla (3:K)

ja pituussuunnassa käsipyörillä (3:J).

Istuin on varustettu turvakytkimellä, joka on kytketty

koneen turvajärjestelmään. Tämän vuoksi

tietyt toimenpiteet, jotka voivat aiheuttaa vaaratilanteen,

eivät ole mahdollisia, ellei kukaan istu istuimella.

2.4.12 Konepelti (4:L)

Polttonestehanaan, akkuun ja moottoriin

käsiksi pääsyä varten kone on varustettu

avattavalla konepellillä. Konepelti on lukittu

kumisilmukalla.

Konepelti avataan seuraavasti:

1. Irrota kumisilmukka (4:M) konepellin etureunassa.

2. Nosta konepeltiä varovasti taaksepäin.

Konepelti suljetaan päinvastaisessa järjestyksessä.

Konetta ei saa käyttää ilman, että konepelti

on kiinni ja lukittu. Palo- ja puristumisvammojen

vaara.

2.4.10Irtikytkentävipu (HST, 4WD)

Vipu, joka kytkee irti portaattoman vaihteiston.

HST-mallissa on yksi vipu, joka on kytketty takaakseliin.

Katso (5:N).

4WD-mallissa on kaksi vipua, jotka on kytketty

taka-akseliin (6:O) ja etuakseliin (6:P).

15


FI

SUOMI

3 KÄYTTÖKOHTEET

Konetta saa käyttää vain seuraaviin töihin STIGAalkuperäistarvikkeilla

varustettuna.

Tehtävä Lisävarusteet, STIGA-alkuperäiset

Ruohonleikkuu Leikkuulaitteella 95 C (kaikki).

Leikkuulaitteella 105 C (vain

HST 15,5 hv moottorilla ja nelipyörävedolla).

Lumenluonti Lumilevyllä. Lumiketjuja ja runkopainoja

suositellaan.

Ruohon ja lehtien Hinattavalla keruulaitteella 30"

keruu

tai 40".

Ruohon ja lehtien Standard, Maxi tai Combi-kuljetuskärryllä.

kuljetus

Vetolaitteen suurin sallittu pystykuormitus on 100

N.

Hinattavasta lisävarusteesta tuleva työntövoima

saa olla enintään 500 N.

HUOM! Ennen perävaunun käyttöä - ota yhteys

vakuutusyhtiöösi.

HUOM! Tällä koneella ei saa ajaa yleisellä tiellä.

4 KÄYNNISTÄMINEN JA AJA-

MINEN

Konetta ei saa käyttää ellei konepelti

ole suljettu ja lukittu. Palo- ja puristumisvammojen

vaara.

4.1 Tankkaaminen (7:Q)

Käytä vain puhdasta lyijytöntä bensiiniä. Öljysekoitteista

2-tahtibensiiniä ei saa käyttää.

Säiliön tilavuus 6 litraa. Taso on helppo tarkastaa

läpinäkyvän säiliön läpi.

HUOM! Tavallinen lyijytön bensiini on tuoretavaraa

eikä sitä tulisi säilyttää yli 30 päivää.

Käytä mieluiten ympäristöystävällistä alkylaattibensiiniä.

Se on koostumukseltaan samanlaista

kuin tavallinen bensiini, mutta on vähemmän haitallista

ihmisille ja luonnolle.

Bensiini on erittäin tulenarkaa. Säilytä

polttoneste erityisesti tähän tarkoitukseen

tarkoitetussa astiassa.

Tankkaa ulkona äläkä tupakoi tankkauksen

aikana. Tankkaa moottori pysäytettynä.

Älä koskaan avaa säiliön

tulppaa äläkä tankkaa moottorin käydessä

tai kun se on käytön jälkeen kuuma.

Älä täytä polttonestesäiliötä liian täyteen. Jätä tyhjää

tilaa (= vähintään koko täyttöputki + 1 - 2 cm

säiliön yläosassa), jotta bensiini ei lämpölaajenemisen

seurauksena valu yli. Katso kuva 7.

4.2 Tason tarkastus, moottoriöljy

Kampikammio on toimitettaessa täytetty öljyllä

SAE 10W-30.

Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on oikea.

Koneen pitää tarkastuksen aikana olla tasaisella

alustalla.

Pyyhi puhtaaksi öljynmittapuikon ympäristö.

Vedä öljynmittapuikko ulos. Pyyhi

öljynmittapuikko puhtaaksi. Paina se täysin

sisään ja kierrä kiinni.

Löysää ja vedä öljynmittapuikko uudelleen ulos.

Lue öljyn taso. Täytä öljyä FULL-merkkiin saakka,

jos taso on sen alapuolella. Katso kuva 8.

Öljytaso ei saa koskaan olla FULL-merkinnän yläpuolella.

Se voi aiheuttaa moottorin ylikuumentumisen.

Jos öljytaso on FULL-merkin yläpuolella,

öljyä pitää laskea ulos kunnes öljytaso on oikea.

4.3 Tason, vaihteistoölju

(HST, 4WD)

Tarkasta aina ennen käyttöä, että öljytaso on

oikea. Koneen pitää tarkastuksen aikana olla

tasaisella alustalla.

Lue öljyn taso säiliössä (9:R). Öljytason pitää olla

”MAX” ja ”MIN”-merkintöjen välillä. Täytä tarvittaessa

öljyä.

Öljytyyppi:

Öljytyyppi

4WD Synteettinen öljy 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Turvatarkastus

Tarkasta, että turvatarkastusten tulokset ovat alla

olevan taulukon mukaiset.

Suorita turvatarkastus ennen jokaista

käyttökertaa!

Konetta ei saa käyttää ellei se läpäise

kaikkia turvatarkastuksia! Toimita

kone huoltokorjaamoon korjausta varten.

16


SUOMI FI

4.4.1 Yleiset turvatarkastukset

Kohde

Tulos

Polttonesteputket ja Ei vuotoa.

-liitännät.

Sähköjohdot. Eristeet ehjiä.

Ei mekaanisia vaurioita.

Pakojärjestelmä. Ei vuotoa liitoksissa.

Kaikki ruuvit tiukalla.

Öljyputket Ei vuotoa. Ei vaurioita.

Aja koneella eteen-/ Koneen pitää pysähtyä.

taaksepäin ja

vapauta veto-käyttöjarrupoljin.

Koeajo

Ei epänormaalia tärinää.

Ei epänormaalia melua.

4.4.2 Sähköiset turvatarkastukset

Tarkasta turvajärjestelmän toiminta

ennen jokaista käyttökertaa.

Tilanne Toimenpide Tulos

Vain HST, 4WD. Yritä käynnistää Moottori ei

Kytkin-/jarrupoljin moottori.

ei ole painettuna.

saa käynnistyä.

Voimanotto ei ole

aktivoitu.

Vain Man. Vaihteenvalitsin

pois

vapaa-asennosta.

Moottori käynnissä.

Voimanotto

aktivoitu.

Moottori käynnissä.

Yritä käynnistää

moottori.

Kuljettaja nousee

istuimelta.

Ota pois varoke.

Katso 9:S.

Moottori ei

saa käynnistyä.

Voimanotto

pitää kytkeä

irti.

Moottorin

pitää pysähtyä.

4.5 Käynnistys

1. Avaa polttonestehana. Katso 10:U.

2. Tarkasta, että sytytysjohtimet on kytketty sytytystulppiin.

3. Tarkasta, että voimanotto on irtikytketty.

4a. Compact, Man: Siirrä vaihteenvalitsin vapaaasentoon.

4b. Compact HST, 4WD: Älä pidä jalkaa käyttöpolkimella.

5. Kylmäkäynnistys: siirrä kaasunsäädin eteen rikastinasentoon.

Käynnistys lämpimänä: siirrä kaasunsäädin

täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin rikastinasennosta).

6. Paina kytkin-jarrupoljin täysin pohjaan.

7. Käännä virta-avain käynnistysasentoon.

8 Kun moottori on käynnistynyt, siirrä kaasunsäädin

täyskaasuasentoon (n. 2 cm taaksepäin

rikastinasennosta).

9. Älä kuormita moottoria heti kylmäkäynnistyksen

jälkeen, vaan anna moottorin käydä muutaman

minuutin ajan. Silloin öljy ehtii lämmetä.

Käytön aikana kaasunsäätimen tulisi aina olla

täyskaasuasennossa.

4.6 Ajovinkkejä

Varmista aina, että moottorissa on oikea määrä öljyä.

Erityisesti rinteissä ajaessasi. Katso 4.2.

Ole varovainen rinteissä. Vältä äkillisiä

liikkeellelähtöjä ja pysäytyksiä, kun

ajat ylös tai alas rinnettä. Aja aina viistosti

rinteen poikki. Aja ylhäältä alaspäin

ja päinvastoin.

Konetta saa ajosuunnasta riippumatta

ajaa enintään 10 astetta kallellaan olevalla

alustalla.

Hidasta rinteissä ja ennen jyrkkiä

käännöksiä, jotta säilytät koneen hallinnan

ja jotta kone ei kaatuisi.

Älä käännä ohjauspyörää ääriasentoon

suurimmalla vaihteella ja täyskaasulla

ajettaessa. Kone voi kaatua.

Pidä kädet ja sormet kaukana runkoohjauksesta

ja istuimen kannattimesta.

Puristumisvaara. Älä koskaan aja konepelti

avattuna.

4.7 Pysäyttäminen

Kytke voimanotto irti. Kiristä seisontajarru.

Anna moottorin käydä tyhjäkäynnillä 1 - 2 minuuttia.

Pysäytä moottori kääntämällä virta-avain pysäytysasentoon.

Sulje polttonestehana. Erityisen tärkeää, jos konetta

kuljetetaan esim. peräkärryssä.

Jos kone jätetään ilman valvontaa, irrota

sytytysjohto ja poista virta-avain virtalukosta.

Moottori voi olla erittäin kuuma heti

pysäytyksen jälkeen. Älä koske äänenvaimentimeen,

sylinteriin tai jäähdytysripoihin.

Palovammojen vaara.

17


FI

SUOMI

4.8 Puhdistus

Palovaaran vähentämiseksi moottori,

äänenvaimennin, akku ja polttonestesäiliö

tulisi pitää puhtaana ruohosta,

lehdistä ja öljystä.

Tarkasta säännöllisesti, ettei missään

ole öljy- ja/tai polttonestevuotoja.

Puhdista kone jokaisen käyttökerran jälkeen.

Puhdistusohjeita:

• Älä suuntaa painepesurin suihkua suoraan akselitiivisteisiin,

sähkökomponentteihin tai hydrauliikkaventtiileihin.

• Älä pese moottoria vedellä.

• Puhdista moottori harjalla ja/tai paineilmalla.

• Puhdista moottorin ilmanotto (9:T).


5 KUNNOSSAPITO

5.1 Huolto-ohjelma

STIGAn huolto-ohjelmaa on noudatettava ympäristösyistä,

jotta kone pysyy jatkuvasti hyvässä

kunnossa ja että sen luotettavuus ja käyttöturvallisuus

säilyvät.

Ohjelman sisältö on selostettu oheisesta huoltovihkosesta.

Perushuolto tulee aina teettää valtuutetussa korjaamossa.

Ensimmäinen huolto ja välihuollot tulisi teettää

valtuutetussa korjaamossa, mutta käyttäjäkin voi

tehdä ne. Huoltokohteet on selostettu huoltovihkossa

ja toimenpiteet on selostettu kappaleessa 4

KÄYNNISTÄMINEN JA AJAMINEN sekä alla.

Valtuutetussa korjaamossa teetetty huolto takaa,

että työt suoritetaan ammattitaidolla ja siinä käytetään

vain alkuperäisiä varaosia.

Kun perushuolto tai välihuolto suoritetaan valtuutetussa

korjaamossa, huoltovihkoon lyödään leima.

Täyteen leimattu huoltovihko on arvopaperi,

joka nostaa koneen jälleenmyyntiarvoa.

5.2 Valmistelut

Kaikki huoltotyöt pitää suorittaa kone paikallaan

ja moottori pysäytettynä.

Estä koneen siirtyminen kiristämällä

seisontajarru.

5.3 Rengaspaineet

Säädä rengaspaineet seuraavasti:

Edessä: 0,6 bar (9 psi).

Takana: 0,4 bar (6 psi).

5.4 Moottoriöljyn vaihto

Vaihda moottoriöljy ensimmäisen kerran 5 käyttötunnin

jälkeen ja sen jälkeen 50 käyttötunnin välein

tai kerran kaudessa.

Vaihda öljy useammin, 25 käyttötunnin välein tai

vähintään kerran ajokaudella, jos moottoria kuormitetaan

paljon tai jos ympäristön lämpötila on

korkea.

Öljynsuodatin on vaihdettava 100 käyttötunnin välein.

Käytä öljyjä seuraavan taulukon mukaan.

Öljy SAE 10W-30

Laatuluokka SJ tai korkeamp

Älä käytä öljyn lisäaineita.

Älä täytä liikaa öljyä. Se voi aiheuttaa moottorin

ylikuumentumisen.

Öljy on helpoin vaihtaa moottori lämpimänä.

Moottoriöljy voi olla erittäin kuumaa,

jos se tyhjennetään heti käytön jälkeen.

Anna moottorin jäähtyä muutaman minuutti

ennen öljyn tyhjennystä.

1. Purista yhteen öljyntyhjennysletkun kiristin.

Käytä esim. siirtoleukapihtejä. Katso kuva

10:V.

2. Siirrä kiristintä 3-4 cm letkulla ja vedä tulppa irti.

3. Kerää öljy astiaan.

HUOM! Varo päästämästä öljyä kiilahihnoille.

4. Toimita öljy keräyspisteeseen.

5. Asenna tyhjennystulppa paikalleen ja siirrä kiristin

takaisin tulpan kohdalle.

6. Irrota öljynmittapuikko ja täytä uutta öljyä.

Öljymäärä: 1,4 litraa

7. Kun olet täyttänyt öljyn, käynnistä moottori ja

anna sen käydä tyhjäkäynnillä 30 sekunnin

ajan.

8. Tarkasta esiintyykö öljyvuotoja.

9. Pysäytä moottori. Odota 30 sekuntia ja tarkasta

öljytaso, katso 4.2.

Pysäytä moottori.

Estä moottorin tahaton käynnistys irrottamalla

sytytysjohdin ja poistamalla

avain lukosta.

18


SUOMI FI

5.5 Voimansiirto, öljy (4WD)

Hydraulisen voimansiirron öljy pitää tarkastaa,

säätää tai vaihtaa alla olevassa taulukossa annetuin

välein.

1. kerta Sen jälkeen

Toimenpide

Käyttötunnit

Tarkastus – tason säätö. - 50

Öljynvaihto. 5 200

Öljytyyppi: Synteettinen öljy 5W-50

Öljymäärä vaihdettaessa noin 3,5 litraa.

5.5.1 Tarkastus - säätö

Katso “4.3”.

5.5.2 Tyhjennys

1. Aja koneella vaihtelevalla nopeudella 10-20

minuutin ajan, niin että vaihteistoöljy lämpenee.

2. Aseta kone vaaka-asentoon.

3. Vedä ulos molemmat irtikytkentävivut kuvan 6

mukaan.

4. Aseta keräysastia taka-akselin ja etu-akselin alle.

5. Avaa öljysäiliö irrottamalla kansi. Katso 9:R.

Tyhjennystulppa avaamiseen saa käyttää

vain 3/8"-nelikulmioavainta. Muut

työkalut tuhoavat tulpan.

6. Irrota tyhjennystulppa taka-akselista. Puhdista

reikä ja käytä 3/8"-nelikulmioavainta. Katso

kuva 11.

7. Irrota etuakselin 2 tyhjennystulppaa. Käytä 12

mm hylsyä. Anna öljyn valua ulos etuakselista

ja letkuista. Katso kuva 12.

8. Tarkasta, että etuakselin tyhjennystulppien tiivisteet

ovat ehjät. Katso kuva 12. Asenna tulpat.

Tiukkuus: 15-17 Nm.

Tyhjennystulppa vaurioituu, jos se tiukataan

yli 5 Nm.

9. Tarkasta, että taka-akselin tyhjennystulpan tiiviste

on ehjä. Katso kuva 11:Y. Asenna paikalleen.

Tiukkaa Tthjennystulppa 5 Nm

tiukkuuteen.

10.Ime öljy säiliön syvemmästä osasta öljyimurilla.

Katso kuva 13.

11.Hävitä käytetty öljy paikallisten määräysten

mukaisesti.

5.5.3 Täyttö

Moottoria ei saa koskaan käyttää, kun

taempi sulkuventtiili on sisääntyönnettynä

ja etumainen sulkuventtiili on

ulosvedettynä.

Etuakselin tiivisteen vaurioituvat.

1.Täytä öljysäiliö uudella öljyllä.

Jos moottoria käytetään sisätiloissa, pakoputkeen

pitää liittää pakokaasuimuri.

2. Tarkasta, että taka-akselin sulkuventtiili on

ulosvedettynä.

3. Käynnistä moottori. Moottorin käynnistyessä

etuakselin sulkuventtiili painuu sisään automaattisesti.

4. Vedä ulos etuakselin sulkuventtiili.

Huomautus! Öljy imeytyy järjestelmään

erittäin nopeasti. Huolehdi siitä, että säiliö

on koko aja täynnä eikä järjestelmään pääse

ilmaa.

5. Lukitse käyttöpoljin eteenajoasentoon esim.

puukiilalla. Katso kuva 14. Täytä öljysäiliö uudella

öljyllä.

6. Käytä konetta eteenpäin minuutin ajan.

7. Poista puukiila ja aseta käyttöpoljin taakseajoasentoon.

Täytä edelleen uutta öljyä.

8. Käytä konetta taaksepäin minuutin ajan.

9. Vaihda ajosuuntaa minuutin välein ja lisää öljyä,

kunnes säiliössä ei näy kuplia.

10.Pysäytä moottori, asenna öljysäiliön kansi ja

sulje konepelti.

11.Koekäytä muutaman minuutin ajan ja säädä säiliön

öljytaso.

5.6 Hihnavoimansiirrot

Tarkasta 5 tunnin välein, että kaikki hihnat ehjiä.

5.7 Ohjaus

Tarkasta/säädä ohjaus ensimmäisen kerran 5 käyttötunnin

jälkeen ja sen jälkeen 100 käyttötunnin

välein.

5.7.1 Tarkastus

Kääntele ohjauspyörää oikealle ja vasemmalle.

Ohjausketjuissa ei saa tuntua mekaanista välystä.

5.7.2 Säätö

Säädä ohjausketjut tarvittaessa seuraavasti:

1. Aseta kone suoraanajoasentoon.

2. Säädä ohjausketjut keskinivelen alla olevilla

muttereilla. Katso kuva 16.

3. Kiristä molempia muttereita yhtä paljon niin,

että välys häviää.

4. Aja koneella suoraan eteenpäin ja varmista, ettei

ohjauspyörän asento ole muuttunut.

19


FI

SUOMI

5. Jos ohjauspyörä on vinossa, löysää yhtä mutteria

ja kiristä toista.

Älä kiristä ohjausketjuja liikaa. Ohjaus muuttuu

jäykäksi ja ketjujen kuluminen lisääntyy.

5.8 Akku

Silmiin tai iholle päästessään akkuhappo

voi aiheuttaa vakavia vammoja. Jos

happoa joutuu iholle, huuhtele runsaalla

vedellä ja ota yhteys lääkäriin.

Akku on venttiilisäädelty malli, jonka nimellisjännite

on 12 volttia. Akkunestettä ei tarvitse eikä voi

tarkastaa eikä täyttää. Ainoa huolto on lataus esim.

pitkän varastoinnin jälkeen.

Akku pitää ladata täyteen ennen ensimmäistä

käyttökertaa. Akku tulee säilyttää

täyteen ladattuna. Jos akku

säilytetään tyhjänä, siihen voi tulla vakavia

vaurioita.

5.8.1 Lataus generaattorilla

Akku voidaan ladata myös moottorin generaattorilla

seuraavasti:

1. Asenna akku koneeseen kuvatulla tavalla.

2. Aja kone ulos tai käytä pakokaasuimuria.

3. Käynnistä moottori käyttöohjeen ohjeiden mukaan.

4. Käytä moottoria 45 minuutin ajan.

5. Pysäytä moottori. Akku on nyt täyteen ladattu.

5.8.2 Lataus akkulaturilla

Akun lataukseen saa käyttää vain vakiojännitelaturia.

Vakiojännitelatureita saat valtuutetuilta Stiga-jälleenmyyjiltä.

Akku saattaa vaurioitua, jos sitä ladataan tavallisella

akkulaturilla.

5.8.3 Irrotus/asennus

Akku on asennettu konepellin alle. Irrotuksen/

asennuksen yhteydessä on noudatettava seuraavia

ohjeita:

• Irrotus: Irrota ensin musta kaapeli akun miinusnavasta

(–). Irrota sitten punainen kaapeli akun

plusnavasta (+).

• Asennus: Kytke ensin punainen kaapeli akun

plusnapaan (+). Kytke sitten musta kaapeli

akun miinusnapaan (–).

Jos kaapelit irrotetaan/kytketään väärässä

järjestyksessä, on olemassa oikosulun

ja akun vaurioitumisen vaara.

Jos kaapelit kytketään vääriin napoihin,

generaattori ja akku vaurioituvat.

Kiinnitä kaapelit kunnolla. Irralliset

kaapelit voivat aiheuttaa palovaaran.

Moottoria ei saa koskaan käyttää ilman

akkua. Generaattori ja koneen sähköjärjestelmä

voivat vaurioitua vakavasti.

5.8.4 Puhdistus

Puhdista hapettuneet akunnavat. Puhdista akunnavat

teräsharjalla ja rasvaa ne.

5.9 Moottorin ilmansuodatin

Esisuodatin (vaahtomuovisuodatin) tulee puhdistaa/vaihtaa

25 käyttötunnin välein.

Ilmansuodatin (paperisuodatin) tulee puhdistaa/

vaihtaa 100 käyttötunnin välein.

HUOM! Puhdista/uusi suodattimet useammin, jos

konetta käytetään pölyisissä olosuhteissa.

Irrota/asenna ilmansuodatin seuraavasti.

1. Puhdista huolella ilmansuodatinkotelon ympäristö.

2. Irrota ilmansuodattimen kansi (15:A) irrottamalla

kaksi kiristintä.

3. Irrota suodatin (15:B). Esisuodatin on asennettu

ilmansuodattimen päälle. Varo, ettei likaa pääse

kaasuttimeen. Puhdista ilmansuodatinkotelo.

4. Puhdista paperisuodatin naputtamalla sitä kevyesti

tasaista pintaa vasten. Jos suodatin on

erittäin likainen, vaihda suodatin.

5. Puhdista esisuodatin. Jos suodatin on erittäin likainen,

vaihda suodatin.

6. Asenna päinvastaisessa järjestyksessä.

Paineilmaa tai petrolipohjaisia liuotinaineita, kuten

valopetrolia ei saa käyttää paperisuodattimen

puhdistamiseen. Ne tuhoavat suodattimen.

5.10 Sytytystulppa

Sytytystulppa tulee vaihtaa 200 käyttötunnin välein

(joka toisessa perushuollossa).

Pyyhi sytytystulpan ympäristö puhtaaksi ennen

sen irrotusta.

Sytytystulppa: Champion RC12YC tai vastaava.

Kärkiväli: 0,75 mm.

5.11 Ilmanotto

Katso 9:T. Moottori on ilmajäähdytteinen. Jäähdytysjärjestelmän

tukkeutuminen vaurioittaa moottoria.

Puhdista moottorin ilmanotto 50 käyttötunnin

välein. Perushuollon yhteydessä suoritetaan täydellisempi

jäähdytysjärjestelmän puhdistus.

20


SUOMI FI

5.12 Voitelu

Kaikki seuraavan taulukon voitelupisteet on voideltava

50 käyttötunnin välien sekä jokaisen pesun

jälkeen.

Kohde Toimenpide Kuva

Keskinivel 4 rasvanippaa.

17

Käytä rasvapuristinta, täytä

yleisrasvalla. Pumppaa kunnes

rasvaa pursuaa ulos.

Ohjausketjut

Harjaa ketjut puhtaiksi teräsharjalla.

Voitele yleisketjuöljyllä.

Kiristysvarret

Hallintavaijerit

Voitele laakeroinnit öljykannulla

samalla kun aktivoit

vastaavan hallintalaitteen .

Tähän työhön on hyvä pyytää

avustaja.

Voitele vaijerinpäät öljykannulla

samalla kun aktivoit

vastaavan hallintalaitteen.

Tähän työhön on hyvä pyytää

avustaja.

5.13 Varoke

Sähköisen vian yhteydessä tarkasta/uusi varoke,

20 A, katso 9:S.

-

18

18

6 PATENTTI - MALLISUOJA

Tämä kone ja sen osat on suojattu seuraavilla patenteilla

ja mallisuojilla:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

GGP pidättää oikeuden tehdä muutoksia tuotteisiin

ilman eri ilmoitusta.

21


DA

DANSK

1 GENERELT

Dette symbol betyder ADVARSEL. Der

er risiko for alvorlig personskade og/eller

materielle skader, hvis ikke instruktionerne

følges nøje.

Læs denne brugsanvisning samt de vedlagte

"SIKKERHEDSFORSKRIF-

TER" omhyggeligt igennem, før

maskinen startes.

1.1 SYMBOLER

Maskinen er forsynet med følgende symboler for

at understrege, at der skal udvises forsigtighed og

opmærksomhed ved anvendelse af maskinen samt

udførelse af vedligeholdelsesarbejde.

Symbolerne betyder:

Advarsel!

Læs instruktionsbog og sikkerhedsmanual,

før maskinen tages i brug.

Advarsel!

Pas på udkastet materiale. Hold eventuelle

tilskuere borte.

Advarsel!

Brug altid høreværn.

Advarsel!

Denne maskine er ikke beregnet til at køre

på offentlig vej.

Advarsel!

Med monteret originaltilbehør må maskinen

kun køres på skråninger med en maksimal

hældning på 10°, uanset retning.

Advarsel!

Risiko for klemning. Hold hænder og fødder

væk fra midterstyringen.

Advarsel!

Risiko for forbrænding. Rør ikke ved lydpotten/katalysatoren.

1.2 Betegnelser

Park Compact fås i tre udførelser og benævnes

ifølge nedenstående tabel:

Maskine

Compact med manuel transmission.

Compact HST med hydrostatisk

transmission.

Compact 4WD med hydrostatisk

transmission og firhjulstræk.

Betegnelse

Man

HST

4WD

1.3 Henvisninger

1.3.1 Figurer

Figurerne i denne brugsanvisning er nummereret

1, 2, 3, osv.

Detaljer i figurerne er mærket A, B, C, osv.

Henvisning til detalje C i figur 2 skrives “2:C”.

1.3.2 Overskrifter

Overskrifterne i denne brugsanvisning er nummereret

som beskrevet i nedenstående eksempel:

“1.3.1 Generel sikkerhedskontrol” er en underoverskrift

til “1.3 Sikkerhedskontrol” og udgør en

del af denne.

Ved henvisning til overskrifter angives oftest kun

overskriftens nummer, f.eks. “Se 1.3.1”.

2 BESKRIVELSE

2.1 Fremdrift

2.1.1 Man

Maskinen har baghjulstræk.

Bagakslen er forsynet med en manuel gearkasse

med 5 fremadgående gear og et bakgear.

For at lette sving er bagakslen også udstyret med

differentiale.

Frontmonterede redskaber drives via kileremme.

2.1.2 HST

Maskinen har baghjulstræk.

Bagakslen er udstyret med en hydrostatisk gearkasse

med trinløs transmission fremad og bagud.

For at lette sving er bagakslen også udstyret med

differentiale.

Frontmonterede redskaber drives via kileremme.

2.1.3 4WD

Maskinen er 4-hjulstrukket. Kraften fra motoren til

drivhjulene overføres hudraulisk. Motoren driver

en oliepumpe, som pumper olie gennem akseldrevene

for og bag.

Forakslen og bagakslen er seriekoblede, hvilket

betyder, at forhjul og baghjul er tvunget til at rotere

med det samme omdrejningstal.

For at lette sving er begge aksler udstyret med differentiale.

Frontmonterede redskaber drives via kileremme.

2.2 Styring

Maskinen er knækstyret. Det betyder, at rammen

er opdelt i front og bagende, som kan drejes i forhold

til hinanden.

Knækstyringen gør det muligt for maskinen at dreje

med en ekstremt lille radius rundt om træer og

andre forhindringer.

22


DANSK

DA

2.3 Sikkerhedssystem

Maskinen er udstyret med et elektrisk sikkerhedssystem.

Sikkerhedssystemet afbryder visse aktiviteter,

som kan medføre fare i forbindelse med

fejlmanøvrer. Eksempelvis kan motoren ikke startes,

hvis ikke pedalen kobling-parkeringsbremse er

trykket ned.

Sikkerhedssystemets funktion skal altid

kontrolleres inden brug af maskinen.

2.4 Betjeningsudstyr

2.4.1 Redskabsløfter, mekanisk (1:A)

Sådan skiftes mellem arbejdsstilling og transportstilling:

1. Træd pedalen helt ned.

2. Slip pedalen langsomt.

2.4.2 Driftbremse/kobling (1:B) (Man)

Hvis maskinen ikke bremser som

forventet, når pedalen slippes, skal

venstre pedal (1:B) bruges som

nødbremse.

Pedal som kombinerer driftsbremse og kobling.

Tre stillinger:

1. Pedalen sluppet -

fremadkørslen er tilkoblet.

Maskinen bevæger sig, hvis den

står i gear. Driftsbremsen er ikke

aktiveret.

2. Pedalen trådt halvt ned -

fremadkørslen er frikoblet, og

der kan skiftes gear.

Driftsbremsen er ikke aktiveret.

3. Pedalen trådt helt ned -

fremadkørslen er frikoblet.

Driftsbremsen er fuldt aktiveret.

OBS! Regulér ikke hastigheden med koblingen

ved at lade den glide. Brug i stedet korrekt gear,

således at der opnås korrekt hastighed.

2.4.3 Kobling-parkeringsbremse (1:B)

(HST, 4WD

Tryk aldrig på pedalen under kørsel.

Risiko for overophedning i kraftoverføringen.

Pedalen har følgende tre stillinger:

• Sluppet. Koblingen er ikke aktiveret. Parkeringsbremsen

er ikke aktiveret.

• Trådt halvt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen

er ikke aktiveret.

• Trådt helt ned. Fremadkørsel frikoblet. Parkeringsbremsen

fuldt aktiveret, men ikke låst.

Denne position bruges også som nødbremse.

2.4.4 Lås, parkeringsbremse (1:C)

Låsen låser pedalen “kobling-bremse” i

nede-position. Funktionen bruges til at

låse maskinen på skråninger, ved transport,

etc., når motoren ikke er i gang.

Låsning:

1. Træd pedalen (1:B) helt ned.

2. Skub låsen (1:C) mod højre.

3. Slip pedalen (1:B).

4. Slip låsen (1:C).

Oplåsning:

Tryk pedalen ned, og slip den (1:B).

2.4.5 Træk-driftsbremse (1:F) (HST, 4WD)

Pedalen bestemmer udvekslingsforholdet mellem

motoren og drivhjulene (= hastigheden). Når pedalen

slippes, aktiveres driftsbremsen.

1. Træd pedalen fremad

- maskinen bevæger sig fremad.

2. Pedalen er ikke påvirket - maskinen

står stille.

3. Træd pedalen bagud

- maskinen bakker.

4. Trykket mindskes på pedalen

- maskinen bremser op.

2.4.6 Gas- og chokerhåndtag (1:D)

Håndtag til indstilling af motorens omdrejningstal

samt til at give motoren choker ved koldstart.

Hvis motoren går urent, er der risiko

for, at håndtaget er skubbet for langt

frem, så chokeren er aktiveret. Dette

skader motoren, øger brændstofforbruget

og er skadeligt for miljøet.

1. Choker - ved start af kold motor. Chokerpositionen

er længst fremme i rillen.

Maskinen må ikke køres i denne position,

når motoren er varm.

2. Fuld gas - når maskinen er i brug, bør

der altid gives fuld gas.

Positionen for fuld gas sidder ca. 2 cm bag

chokerpositionen.

3. Tomgang.

2.4.7 Tændingslås (1:E)

Maskinen må ikke efterlades med

nøglen i position 2 eller 3. Risiko for

brand, da der kan løbe brændstof ind i

motoren gennem karburatoren, samt

risiko for at batteriet aflades og

ødelægges.

Tændingslås som benyttes til at starte og stoppe

motoren. Fire stillinger:

23


DA

DANSK

1. Stopstilling - motoren er kortsluttet.

Nøglen kan tages ud.

2/3. Kørestilling.

4. Startstilling - den elektriske startmotor

aktiveres, når nøglen drejes til den fjederbelastede

startstilling. Lad nøglen gå tilbage

til kørestilling 2/3, når motoren er

startet.

2.4.8 Gearstang (2:H) (Man)

Stang til at vælge en af gearkassens fem

fremadstillinger (1-2-3-4-5), frigear (N) eller

bakgear (R).

Koblingspedalen skal være trådt ned ved gearskift.

OBS! Sørg for, at maskinen står helt stille, inden

der skiftes fra bak til frem eller omvendt. Hvis

maskinen ikke vil i gear, så slip koblingspedalen

og træd den ned igen, og sæt i gear igen. Tving

aldrig maskinen i gear!

2.4.9 Kraftudtag (2:G)

Kraftudtaget må ikke tilkobles, mens

det frontmonterede tilbehør er i transportstilling.

Dette ødelægger remtransmissionen.

Håndtag til til- og frakobling af kraftudtag til drift

af frontmonteret tilbehør. To stillinger:

1. Forreste stilling - kraftudtaget er koblet

fra.

2. Bageste stilling - kraftudtaget er koblet

til.

2.4.10Udkoblingshåndtag (HST, 4WD)

Håndtag til udkobling af den trinløse transmission.

HST er forsynet med et håndtag koblet til bagakslen.

Se (5:N).

4WD er forsynet med to håndtag koblet til bagakslen

(6:O) og forakslen (6:P).

Udkoblingshåndtaget må aldrig befinde

sig mellem den yderste og inderste

position. Dette overopheder og beskadiger

transmissionen.

Håndtagene giver mulighed for at skubbe maskinen

uden hjælp fra motoren. To stillinger:

1. Håndtag i inderste position:

Transmissionen er indkoblet til

normal brug.

2. Håndtag i yderste position:

Transmissionen er udkoblet.

Maskinen kan skubbes manuelt.

Maskinen må ikke bugseres over længere stræk eller

med høj fart. Dette kan forårsage skade på

transmissionen.

Maskinen må ikke køres med forreste

håndtag i yderste position. Risiko for

skader og olielækage i forakslen.

2.4.11 Sæde (3:I)

Sædet kan vippes op og justeres i langsgående

retning. Sædet låses i opslået position

med spærren (3:K) og i langsgående

retning med håndhjulene (3:J).

Sædet er udstyret med sikkerhedsafbryder, som er

koblet til maskinens sikkerhedssystem. Det medfører,

at visse aktiviteter, som kan medføre fare,

ikke kan udføres, når der ikke sidder nogen på sædet.

2.4.12 Motorhjelm (4:L)

Maskinen har en motorhjelm, der kan åbnes

for adgang til brændstofhane, batteri

og motor. Motorhjelmen er låst med en

gummistrop.

Motorhjelmen åbnes som beskrevet nedenfor:

1. Løsn gummistroppen (4:M) på motorhjelmens

forkant.

2. Løft forsigtigt motorhjelmen bagud.

Motorhjelmen lukkes ved at følge beskrivelsen i

omvendt rækkefølge.

Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen

er lukket og låst. Der er risiko

for forbrænding og

klemningsskader.

3 ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinen må kun bruges til følgende formål med

det angivne STIGA originaltilbehør:

Arbejde Tilbehør, STIGA original

Græsslåning Med klippeaggregat 95 C (alle).

Med klippeaggregat 105 C (kun

HST med motor 15,5 hk og

4WD).

Snerydning Med sneblad. Snekæder og rammevægte

anbefales.

Opsamling af græs Med påhængsopsamler 30" eller

og blade 42".

Transport af græs Med transportvogn Standard,

og blade Maxi eller Combi.

Trækanordningen må højst belastes med en lodret

kraft på 100 N.

Belastningen på trækanordningen fra påhængstilbehør

må højst være 500 N.

OBS! Kontakt det relevante forsikringsselskab før

enhver brug af påhængsvogn.

OBS! Denne maskine er ikke beregnet til at køre

på offentlig vej.

24


DANSK

DA

4 START OG KØRSEL

Maskinen må ikke bruges, uden at motorhjelmen

er lukket og låst. Der er risiko

for forbrænding og

klemningsskader.

4.1 Påfyldning af benzin (7:Q)

Brug altid ren blyfri benzin. Olieblandet 2-taktsbenzin

må ikke anvendes.

Tanken kan rumme 6 liter. Benzinniveauet aflæses

nemt gennem den transparente tank.

OBS! Almindelig blyfri benzin er en ferskvare og

bør ikke opbevares i mere end 30 dage.

Miljøtilpasset benzin - såkaldt alkylatbenzin - kan

med fordel anvendes. Denne type benzin har en

sammensætning, der er mindre skadelig for både

mennesker og miljø.

Benzin er meget brandfarlig. Opbevar

benzinen i beholdere, der er specielt

fremstillet til dette formål.

Påfyld kun benzin ude i det fri, og undlad

tobaksrygning under påfyldningen.

Fyld benzin på, inden motoren startes.

Fjern aldrig tankdækslet, og fyld aldrig

benzin på, mens motoren er i gang eller

stadig er varm.

Fyld aldrig benzintanken helt op. Efterlad et tomrum

(mindst hele påfyldningsrøret plus 1 - 2 cm

øverst i tanken), således at benzinen kan udvide sig

uden at flyde over, når den opvarmes. Se fig. 7.

4.2 Aflæsning af motoroliestand

Krumtaphuset er ved levering påfyldt olie SAE

10W-30.

Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er

korrekt. Maskinen skal stå plant.

Aftør området omkring oliepinden. Løsn

oliepinden og træk den op. Tør den af. Før

den helt ned og skru den fast.

Skru den løs og tag den op igen. Aflæs oliestanden.

Påfyld olie til "FULL"-mærket, hvis oliestanden er

lavere end dette mærke. Se fig. 18.

Oliestanden må aldrig være højere end “FULL”-

mærket. Dette vil forårsage overophedning af motoren.

Hvis oliestanden overstiger “FULL”-mærket,

skal der aftappes olie, til den korrekte

oliestand opnås.

4.3 Niveaukontrol,

transmissionsolie (HST, 4WD)

Kontrollér hver gang før brug, at oliestanden er

rigtig. Maskinen skal stå plant.

Aflæs oliestanden på beholderen (9:R). Oliestanden

skal være mellem »MAX« og »MIN«. Ved behov

påfyldes mere olie.

Olietype:

Olietype

4WD Syntetisk olie 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Sikkerhedskontrol

Kontrollér at resultaterne af nedenstående sikkerhedskontroller

opfyldes i forbindelse med test af

den aktuelle maskine.

Sikkerhedskontrollen skal altid udføres

inden brug.

Hvis nogle af nedenstående resultater

ikke opfyldes, må maskinen ikke bruges!

Indlever maskinen til reparation

på et serviceværksted.

4.4.1 Generel sikkerhedskontrol

Objekt

Resultat

Brændstofledninger

og tilslutninger.

Ingen lækage.

Elkabler. Al isolering intakt.

Ingen mekaniske skader.

Udstødningssystem Ingen lækage i tilslutninger.

Samtlige skruer spændt.

Olieledninger Ingen lækage. Ingen skader.

Kør maskinen Maskinen skal stoppe.

fremad/tilbage, og

slip pedalen trækdriftsbremse.

Prøvekørsel Ingen unormale vibrationer.

Ingen unormale lyde.

4.4.2 Elektrisk sikkerhedskontrol

Sikkerhedssystemets funktion skal altid

kontrolleres inden brug af maskinen.

Tilstand Handling Resultat

Kun HST,

4WD.Pedalen kobling-bremse

er ikke

trykket ned.

Kraftudtaget ikke

aktiveret.

Prøv at starte. Motoren

skal ikke

starte.

Kun Man. Gearstang

ikke i frigear.

Prøv at starte.

Føreren rejser sig

fra sædet.

Tag sikringen ud.

Se 9:S.

Motoren i gang.

Kraftudtaget aktiveret.

Motoren i gang.

Motoren

skal ikke

starte.

Kraftudtaget

skal kobles

fra.

Motoren

skal stoppe.

25


DA

DANSK

4.5 Start

1. Åbn benzinhanen. Se 10:U.

2. Kontroller, at tændkablet/tændkablerne er monteret

på tændstiften/tændstifterne.

3. Kontrollér, at kraftudtaget er koblet fra.

4a. Compact. Man: Sæt gearstangen i frigear.

4b. Compact HST, 4WD: Hold ikke foden på

drivpedalen.

5. Koldstart - før gashåndtaget længst frem i chokerstilling.

Varmstart – sæt gashåndtaget på fuld gas (ca. 2

cm bag chokerstillingen).

6. Træd pedalen kobling-bremse helt ned.

7. Drej tændingsnøglen og start motoren.

8 Når motoren er startet, skubbes gashåndtaget

lidt efter lidt til fuld gas (ca. 2 cm bagved chokerstillingen),

hvis chokeren har været brugt.

9. Ved koldstart må maskinen ikke belastes umiddelbart

efter start. lad motoren gå i nogle minutter

først, så olien når at blive varmet op.

Når maskinen er i brug, bør der altid gives fuld gas.

4.6 Køretips

Sørg altid for, at der er den korrekte mængde olie i

motoren. Især ved kørsel på skråninger. Se 4.2.

Vær forsigtig på skråninger. Undgå at

starte eller stoppe pludseligt ved kørsel

opad eller nedad på en skråning. Kør

aldrig på tværs af en skråning. Kør oppefra

og ned eller nedefra og op.

Maskinen må kun køres med højest 10°

hældning, uanset retning.

Sæt hastigheden ned på skråninger og i

skarpe sving for at bevare kontrollen og

reducere risikoen for at vælte.

Drej ikke rattet helt ud ved kørsel med

fuld gas i højeste gear. Maskinen kan

vælte.

Hold hænder og fødder borte fra knækled

og sædekonsol. Man kan risikere at

få dem i klemme. Kør aldrig med åben

motorhjelm.

4.7 Stop

Slå kraftudtaget fra. Træk parkeringsbremsen.

Lad motoren gå i tomgang 1 - 2 minutter. Stands

motoren ved at dreje tændingsnøglen.

Luk benzinhanen. Det er især vigtigt, hvis maskinen

skal transporteres, f.eks. på en påhængsvogn.

Hvis maskinen efterlades uden opsyn,

skal tændkablet/tændkablerne og startnøglen

fjernes.

Motoren kan være meget varm lige efter

standsning. Undgå at røre ved lydpotte,

cylinder eller køleribber. Dette

kan give forbrændingsskader.

4.8 Rengøring

For at reducere brandfaren skal motor,

lyddæmper, batteri og brændstoftank

holdes fri for græs, blade og olie.

For at mindske brandfaren skal det regelmæssigt

kontrolleres, at der ikke siver

olie og/eller brændstof ud.

Maskinen skal altid rengøres efter brug. Nedenstående

anvisninger gælder for rengøringen:

• Hvis der bruges højtryksrenser, må strålen ikke

rettes direkte mod akseltætninger, elektriske

komponenter og hydraulikventiler.

• Spul ikke vand på motoren.

• Rengør motoren med børste og/eller trykluft.

• Rengør motorens køleluftindtag (9:T).

5 VEDLIGEHOLDELSE

5.1 Serviceprogram

For at holde maskinen i god stand med hensyn til

pålidelighed og driftssikkerhed samt ud fra et miljøsynspunkt

skal STIGAs serviceprogram følges.

Indholdet af dette program fremgår af den medfølgende

servicebog.

Grundservice skal altid udføres på et autoriseret

værksted.

Første service og mellemservice bør udføres på et

autoriseret værksted, men kan også udføres af brugeren.

Indholdet fremgår af servicebogen, og

handlingerne beskrives under “4 START OG

KØRSEL” samt nedenfor.

Service udført på et autoriseret værksted giver garanti

for fagligt korrekt arbejde med originale reservedele.

Ved hver grundservice og mellemservice, som udføres

på et autoriseret værksted, stemples servicebogen.

En servicebog med dokumentation for

disse serviceeftersyn er et værdipapir, der øger maskinens

gensalgsværdi.

5.2 Forberedelse

Al service og vedligeholdelse skal udføres på stillestående

maskine med standset motor.

Undgå at maskinen triller ved altid at

trække parkeringsbremsen.

Stands motoren.

Undgå utilstigtet motorstart ved at løsne

tændkablet/tændkablerne fra tændstiften/tændstifterne

og fjerne

startnøglen.

26


DANSK

DA

5.3 Dæktryk

Dækkenes lufttryk justeres på følgende måde:

Forhjul: 0,6 bar (9 psi).

Bagdæk: 0,4 bar (6 psi).

5.4 Skift af motorolie

Skift motorolie første gang efter 5 timers drift, derefter

for hver 50 timers drift eller en gang hver sæson.

Skift olie oftere, for hver 25 timers drift eller

mindst en gang hver sæson, hvis motoren skal arbejde

meget tungt, eller omgivelsestemperaturen

er høj.

Brug olie ifølge tabellen nedenfor.

Olie SAE 10W-30

Serviceklasse SJ eller højere

Brug ingen tilsætningsmidler i olien.

Fyld ikke for megen olie på. Dette kan føre til, at

motoren overophedes.

Skift olien, medens motoren er varm.

Motorolien kan være meget varm, hvis

den tappes af straks efter standsning.

Lad derfor motoren køle af nogle minutter,

inden olien tappes af.

1. Klem klemmen på olieaftapningsslangen sammen..

Brug en universaltang. Se fig. 10:V.

2. Flyt klemmen 3-4 cm op på olieaftapningsslangen,

og træk proppen ud.

3. Olien skal opsamles i et kar.

OBS! Undgå at spilde olie på kileremmene.

4. Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.

5. Montér olieaftapningsproppen, og skub klemmen

tilbage, så den klemmer over proppen.

6. Fjern oliepinden og påfyld frisk olie.

Oliemængde: 1,4 liter

7. Efter oliepåfyldning skal motoren startes og gå

i tomgang i 30 sekunder.

8. Undersøg, om der forekommer udsivning af

olie.

9. Stands motoren. Efter yderligere 30 sekunder

skal oliestanden kontrolleres som beskrevet i

4.2.

5.5 Transmission, olie (4WD)

Olie i den hydrauliske kraftoverføring skal kontrolleres/justeres

og udskiftes med de intervaller,

der er angivet i nedenstående tabel.

1. gang Derefter

Handling

med

interval

Driftstimer

Kontrol - justering af niveau. - 50

Olieskift. 5 200

Olietype: Syntetisk olie 5W-50.

Oliemængde ved olieskift: ca. 3,5 liter.

5.5.1 Kontrol - justering

Se “4.3”.

5.5.2 Aftapning

1. Kør maskinen med varierende hastigheder i 10-

20 minutter, så transmissionsolien varmes op.

2. Stil maskinen helt vandret.

3. Træk begge frakoblingsgrebene ud som vist i

fig. 6.

4. Stil et opsamlingskar under bagakslen og ét under

forakslen.

5. Åbn oliebeholderen ved at fjerne dækslet. Se

9:R.

Man må kun bruge en 3/8” firkantnøgle

til olieaftapningsproppen. Andre værktøjer

ødelægger proppen.

6. Demontér olieaftapningsproppen fra bagakslen.

Rengør hullet og brug en 3/8” firkantnøgle. Se

figur 11.

7. Demontér to aftapningspropper fra forakslen.

Brug en 12 mm topnøgle. Lad olien i foraksel

og ledninger løbe ud. Se fig. 12.

8. Kontrollér, at pakningerne på forakslens aftapningspropper

er intakte. Se fig. 12. Montér

propperne igen. Tilspændingsmoment: 15-17

Nm.

Hvis olieaftapningsproppen spændes

hårdere end 5 Nm, bliver den beskadiget.

9. Kontrollér, at pakningen på bagakslens olieaftapningspropp

er intakt. Se fig. 11:Y. Genmontér

i bagakslen. Stram olieaftapningspropen

med 5 Nm.

10.Opsug olien i beholderens dybere del med en

oliesuger. Se fig. 13.

11.Bortskaf olien i henhold til relevante lokale bestemmelser.

5.5.3 Fyldning

Motoren må aldrig køres, når den bageste

spærreventil er skubbet ind og den

forreste spærreventil er trukket ud.

Det vil ødelægge forakslens tætninger.

1.Fyld oliebeholderen med den nye olie.

Hvis motoren skal køre indendørs, skal

der kobles en udsugningsanordning til

motorens udstødningsrør.

2. Kontrollér, at bagakslens spærreventil er trukket

ud.

3. Start motoren. Når motoren startes, skubbes

forakslens spærreventil ind automatisk.

4. Træk forakslens spærreventil ud.

27


DA

DANSK

Obs! Olien suges ind i systemet meget hurtigt.

Beholderen skal altid holdes fyldt. Der

må under ingen omstændigheder indsuges

luft.

5. Indstil drivpedalen i fremadposition ved at blokere

den med en trækile eller lignende. Se fig.

14. Fyld oliebeholderen lidt efter lidt med ny

olie.

6. Kør i fremadposition i et minut.

7. Flyt trækilen og indstil drivpedalen i bagudposition.

Fortsæt med at påfylde olie.

8. Kør i bagudposition i et minut.

9. Skift køreretning en gang i minuttet som ovenfor

beskrevet og fortsæt med at påfylde olie,

indtil det holder op med at boble i beholderen.

10.Stop motoren, montér oliebeholderens dæksel

og luk hjelmen.

11.Prøvekør i et par minutter og justér oliestanden

i beholderen.

5.6 Remtransmissioner

Kontrollér efter 5 timers drift at alle remme er intakte

og uden skader.

5.7 Styring

Styringen skal kontrolleres/justeres efter 5 timers

drift og derefter for hver 100 timers drift.

5.7.1 Kontrol

Drej rattet frem og tilbage i korte ryk. Der må ikke

forkomme mekanisk slør i styrekæderne.

5.7.2 Justering

Justér styrekæderne efter behov efter følgende vejledning:

1. Stil maskinen i stillingen "ligeud".

2. Justér styrekæderne ved hjælp af de to møtrikker,

der sidder under knækleddet. Se fig. 16.

3. Justér begge møtrikker lige meget, indtil der

ikke forekommer slør.

4. Prøvekør maskinen i retning lige frem, og kontrollér,

at rattet ikke står på skrå.

5. Hvis rattet står på skrå, skal den ene møstrik

løsnes og den anden strammes.

Spænd ikke styrekæderne for hårdt. Styringen

kommer til at gå tungere i takt med, at slitagen på

kæderne øges.

5.8 Batteri

Syre som kommer i kontakt med øjne

eller hud, forårsager alvorlige personskader.

Hvis en kropsdel kommer i kontakt

med syre, skal der straks skylles

med rigeligt vand. Søg straks læge.

Batteriet er et ventilreguleret batteri med 12 V nominel

spænding. Elektrolytniveauet hverken kan

eller skal kontrolleres eller påfyldes. Den eneste

vedligeholdelse, der kræves, er opladning efter

f.eks. lang tids opbevaring.

Før batteriet tages i brug første gang,

skal det ladet helt op. Batteriet skal altid

opbevares helt opladet. Hvis batteriet

opbevares afladet, opstår der

alvorlige skader.

5.8.1 Opladning med motoren

I første omgang kan batteriet oplades ved hjælp af

motorens generator på følgende måde:

1. Montér batteriet i henhold til nedenstående.

2. Placér maskinen udendørs eller montér en udsugningsanordning

til udstødningsgassen.

3. Start motoren i henhold til instruktionerne i

brugsanvisningen.

4. Kør motoren uden uafbrudt uden stop i 45 minutter.

5. Stop motoren, og batteriet er fuldt opladet.

5.8.2 Opladning med batterilader

Ved opladning med batterilader skal der anvendes

en batterilader med konstant spænding.

Kontakt forhandleren vedr. køb af batterilader med

konstant spænding.

Batteriet kan tage skade, hvis der anvendes en

batterilader af standardtype.

5.8.3 Demontering/montering

Batteriet er placeret under motorhjelmen. Ved demontering/montering

gælder følgende angående

kablernes tilslutning.

• Ved demontering. Fjern først det sorte kabel fra

batteriets minuspol (-). Fjern derefter det røde

kabel fra batteriets pluspol (+).

• Ved montering. Tilslut først det røde kabel til

batteriets pluspol (+). Tilslut derefter det sorte

kabel til batteriets minuspol (-).

Hvis kablerne fjernes/tilsluttes i omvendt

rækkefølge, er der risiko for

kortslutning og skader på batteriet.

Hvis kablerne byttes om, ødelægges generator

og batteri.

Spænd kablerne godt fast. Løse kabler

kan forårsage brand.

Motoren må aldrig køre, når batteriet

er koblet fra. Der er risiko for alvorlige

skader på generator og el-system.

5.8.4 Rengøring

Hvis batteripolerne er oxiderede, skal de rengøres.

Rengør batteripolerne med en stålbørste, og smør

dem ind i polfedt.

28


DANSK

DA

5.9 Luftfilter, motor

Forfilteret (skumplastfilter) skal rengøres/udskiftes

for hver 25 timers drift.

Forfilteret (papirfilter) skal rengøres/udskiftes for

hver 100 timers drift.

OBS! Rengør/udskift filtrene oftere, hvis maskinen

arbejder i støvede omgivelser.

Demontér/montér luftfiltrene som beskrevet nedenfor.

1. Rengør området omkring luftfilterdækslet

grundigt.

2. Demontér luftfilterdækslet (15:A) ved at løsne

de to klemmer.

3. Demontér filterpakken (15:B). Forfilteret er

placeret over luftfilteret. Der skal udvises forsigtighed,

så der ikke kommer snavs i karburatoren.

Luftfilterhuset gøres rent.

4. Gør papirfilteret rent ved at banke det let mod

en plan flade. Hvis det er meget snavset, skal

det udskiftes.

5. Rengør forfilteret. Hvis det er meget snavset,

skal det udskiftes.

6. Samling foretages i omvendt rækkefølge.

Der må ikke bruges trykluft eller oliebaserede opløsningsmidler

som f.eks. petroleum til rengøring

af papirfilteret. Dette ødelægger filteret.

5.10 Tændrør

Tændstiften/tændstifterne skal udskiftes for hver

200 timers drift (=ved hver anden grundservice).

Inden tændstiften løsnes, skal der rengøres omkring

dets fæste.

Tændstift: Champion RC12YC eller tilsvarende.

Elektrodeafstand: 0,75 mm.

5.11 Luftindtag

Se 9:T. Motoren er luftkølet. Et tilstoppet kølesystem

vil skade motoren. Rengør motoren luftindtag

for hver 50 timers drift. En mere grundig

rengøring af kølesystemet udføres i forbindelse

med hver grundservice.

5.12 Smøring

Alle smørepunkter vist i nedenstående tabel skal

smøres for hver 50 timers drift samt efter hver

vask.

Objekt Handling Figur

Knæk 4 smørenipler.

17

Brug en fedtsprøjte fyldt med

universalfedt. Pump, indtil

der trænger fedt ud.

Syrekæder Børst kæderne rene med en -

stålbørste.

Smörj med en universalkædespray.

Spændarme Smør lejringspunkterne med 18

en oliekande, samtidig med at

den relevante anordning aktiveres.

Bør udføres af to personer.

Håndtagenes

wirer

Smør wirernes ender med en

oliekande, samtidig med at

den relevante anordning aktiveres.

Bør udføres af to personer.

18

5.13 Sikring

Ved elektriske fejl kontrolleres/skiftes sikringen,

20 A. Se 9:S.

6 PATENT - MODELBESKYT-

TELSE

Nærværende maskine eller dele heraf er omfattet

af følgende patent- og modelbeskyttelse:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

GGP forbeholder sig ret til at foretage ændringer

i produktet uden forudgående varsel.

29


NO

NORSK

1 GENERELT

Dette symbolet betyr ADVARSEL. Hvis

du ikke følger instruksjonene nøye, kan

det føre til alvorlig personskade og/eller

materiell skade.

Før start må denne bruksanvisningen

og den medfølgende trykksaken "SIK-

KERHETSFORSKRIFTER" leses

nøye.

1.1 SYMBOLER

Følgende symboler finnes på maskinen for å minne

om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves

ved bruk og vedlikehold.

Symbolene betyr:

Advarsel!

Les instruksjonsboken og sikkerhetsmanualen

før maskinen tas i bruk.

Advarsel!

Se opp for utkastede gjenstander. Hold tilskuere

borte.

Advarsel!

Bruk alltid hørselvern.

Advarsel!

Denne maskinen skal ikke kjøres på vei

som brukes til vanlig ferdsel.

Advarsel!

Med originaltilbehør montert kan maskinen

kjøres i maks. 10° helling, uansett retning.

Advarsel!

Klemfare. Hold hender og føtter vekk fra

midjestyringen.

Advarsel!

Fare for brannskader. Berør ikke lydpotten/katalysatoren.

1.2 Navn

Park Compact finnes i tre utførelser og benevnes

iht. tabellen under:

Maskin

Compact med manuell transmisjon.

Compact HST med hydrostatisk

transmisjon.

Compact 4WD med hydrostatisk

transmisjon og firehjulsdrift.

Navn

Man

HST

4WD

1.3 Henvisninger

1.3.1 Figurer

Figurene i denne bruksanvisningen er nummerert

1, 2, 3 osv.

Detaljer inne i figurene er merket A, B, C osv.

Henvisning til detalj C i figur 2 angis slik: ”2 C”.

1.3.2 Overskrifter

Overskriftene i denne bruksanvisningen er nummerert

som vist i eksempelet nedenfor:

“1.3.1 Generell sikkerhetskontroll” er et underpunkt

til “1.3 Sikkerhetskontroll” og inngår i denne

overskriften.

Ved henvisninger til overskrifter angis som oftest

bare nummeret på overskriften, for eksempel: ”Se

1.3.1”.

2 BESKRIVELSE

2.1 Drift

2.1.1 Man

Maskinen er bakhjulsdrevet.

Bakakselen er utstyrt med en manuell girkasse

med fem gir forover og ett gir bakover.

For at det skal bli lettere å svinge er bakakselen

dessuten utstyrt med differensial.

Frontmontert redskap drives ved hjelp av kileremmer.

2.1.2 HST

Maskinen er bakhjulsdrevet.

Bakakselen er utstyrt med en hydrostatisk girkasse

med trinnløs utveksling forover og bakover.

For at det skal bli lettere å svinge er bakakselen

dessuten utstyrt med differensial.

Frontmontert redskap drives ved hjelp av kileremmer.

2.1.3 4WD

Maskinen har firehjulsdrift. Kraften fra motoren til

drivhjulene overføres hydraulisk. Motoren driver

en oljepumpe som pumper olje gjennom de bakre

og fremre akslingene.

Forakselen og bakakselen er seriekoplet slik at forog

bakhjulene blir tvunget til å rotere med samme

omdreiningshastighet.

For at det skal bli lettere å svinge er begge akslene

utstyrt med differensial.

Frontmontert redskap drives ved hjelp av kileremmer.

2.2 Styring

Maskinen har midtstyring. Det innebærer at rammen

er delt i en fremre og bakre del, som kan vris

i forhold til hverandre.

Midtstyring gjør at maskinen kan svinge med

usedvanlig liten radius rundt trær og andre hindre.

30


NORSK

NO

2.3 Sikkerhetssystem

Maskinen er utstyrt med et elektrisk sikkerhetssystem.

Sikkerhetssystemet avbryter bestemte aktiviteter

som kan medføre fare ved feilmanøvreringer.

For eksempel er det ikke mulig å starte motoren

hvis du ikke har trykker inn koplings-/parkeringsbremsepedalen.

Kontroller alltid at sikkerhetssystemet

fungerer hver gang maskinen tas i

bruk.

2.4 Betjeningsutstyr

2.4.1 Redskapsløfter, mekanisk (1 A)

For å veksle mellom arbeidsstilling og transportstilling:

1. Tråkk pedalen helt inn.

2. Slipp pedalen sakte.

2.4.2 Kjørebrems/kopling (1 B) (Man)

Pedal som kombinerer både kjørebrems og kopling.

Tre stillinger:

1. Pedalen sluppet opp –

framdriften er tilkoplet.

Maskinen beveger seg hvis den

står i gir. Kjørebremsen ikke

aktivert.

2. Pedalen tråkket halvveis ned –

framdriften er frikoplet, kan

settes i gir. Kjørebremsen ikke

aktivert.

3. Pedalen tråkket helt ned –

framdriften frikoplet.

Kjørebremsen aktivert.

OBS! Juster ikke hastigheten med koplingen ved å

slure med den. Bruk i stedet egnet gir, slik at riktig

hastighet oppnås.

2.4.3 Kopling-parkeringsbrems (1 B)

(HST, 4WD)

Dersom maskinen ikke bremser som

forventet når pedalen slippes, skal den

venstre pedalen (1:B) brukes som nødbremsTrykk

aldri på pedalen under

kjøring. Fare for overoppheting i kraftoverføringen.

Pedalen har følgende tre stillinger:

• Helt trykket inn. Fremdrift frikoplet. Parkeringsbremsen

fullt aktivert, men ikke sperret.

Denne posisjonen anvendes også som nødbrems.

2.4.4 Sperre, parkeringsbrems (1 C)

Sperren låser pedalen “kopling-brems” i

inntrykket stilling. Funksjonen brukes til å

låse maskinen i skråninger, ved transport

osv. når motoren ikke går.

Låsing:

1. Trykk pedalen (3 B) helt inn.

2. Før sperren (3 C) til høyre.

3. Slipp pedalen (3 B).

4. Slipp sperren (3 C).

Frigjøring:

Trykk inn og slipp pedalen (3 B).

2.4.5 Drift-kjørebrems (1 F) (HST, 4WD)

Pedalen bestemmer utvekslingsforholdet mellom

motoren og drivhjulet (= hastigheten). Kjørebremsen

aktiveres når pedalen slippes.

1. Trykk pedalen fremover

- maskinen beveger seg fremover.

2. Pedalen ubelastet

- maskinen står stille.

3. Trykk pedalen bakover

- maskinen rygger.

4. Trykket på pedalen reduseres

maskinen bremser.

2.4.6 Gass- og chokeregulering (1 D)

Regulering som stiller turtallet på motoren og gir

motoren choke ved kaldstart.

Dersom motoren går urent, er det mulig

at regulatoren står for langt frem slik at

choken er aktivert. Dette skader motoren,

øker drivstofforbruket og er skadelig

for miljøet.

1. Choke – for start av kald motor. Chokestillingen

er stillingen lengst fremme i

sporet.

Ikke kjør i denne stillingen når motoren

er varm.

2. Full gass – ved bruk av maskinen bør

alltid full gass brukes.

Full gasstilling er ca. 2 cm bak chokestillingen.

3. Tomgang.

• Sluppet opp. Koplingen er ikke aktivert. Parkeringsbremsen

er ikke aktivert.

• Halvveis trykket inn. Fremdriften frikoplet.

Parkeringsbremsen er ikke aktivert.

31


NO

NORSK

2.4.7 Tenningslås (1 E)

Gå ikke fra maskinen med nøkkelen i

stilling 2 eller 3. Brannfare, idet det kan

renne drivstoff inn i motoren gjennom

forgasseren, samt fare for at batteriet

lades ut og blir ødelagt.

Tenningslås som brukes for å starte og stoppe

motoren. Fire stillinger:

1. Stoppstilling – motoren er kortsluttet.

Nøkkelen kan tas ut.

2/3. Kjørestilling.

4. Startstilling – den elektriske startmotoren

aktiveres når nøkkelen vris til den

fjærbelastede startstillingen. Når motoren

har startet, vri nøkkelen tilbake til

kjørestilling 2/3..

2.4.8 Girspak (2 H) (Man)

Spak for å velge en av girkassens fem stillinger

forover (1-2-3-4-5), nøytral (N) eller revers (R).

Koplingspedalen må være tråkket ned ved giring.

OBS! Maskinen må stå helt stille når du girer fra

rygging til foroverkjøring eller omvendt. Hvis du

ikke får byttet til et bestemt gir med en gang,

slipper du opp koplingspedalen og trykker den inn

på nytt. Forsøk å gire på nytt. Bruk aldri makt for

å sette inn et gir!

2.4.9 Strømuttak (2 G)

Strømuttaket kan ikke kobles til når det

frontmonterte tilbehøret befinner seg i

transportstilling. Det vil ødelegge remtransmisjonen.

Spak for til- og frakopling av strømuttaket for drift

av frontmontert tilbehør. To stillinger:

1. Fremre stilling – strømuttaket frakoplet.

2. Bakre stilling – strømuttaket tilkoplet.

2.4.10Frakoplingsspak (HST, 4WD)

Spak for å kople fra den trinnløse transmisjonen.

HST er utstyrt med en spak koplet til bakakselen.

Se (5:N).

4WD er utstyrt med to spaker koplet til bakakselen

(6:O) og forakselen (6:P).

Frakoplingsspaken skal aldri stå mellom

det ytterste og innerste sporet. Dette

overoppheter og skader

transmisjonen.

Spakene gjør det mulig å flytte maskinen for hånd

uten hjelp av motoren. To stillinger:

1. Spaken trykket helt inn –

transmisjonen tilkoplet for vanlig

bruk.

2. Spaken trykket helt ut transmisjonen

frakoplet. Maskinen

kan flyttes for hånd.

Maskinen må ikke slepes over lengre strekninger

eller med høy fart. Transmisjonen kan skades.

Maskinen skal ikke kjøres når den forreste

spaken er trukket helt ut. Fare for

skader og oljelekkasje i forakselen.

2.4.11 Sete (3 I)

Setet kan vippes og justeres i lengderetningen.

Setet låses i oppfelt stilling med

sperren (3:K) og i lengderetning med rattene

(3:J).

Setet er utstyrt med sikkerhetsbryter som er koplet

til maskinens sikkerhetssystem. Dette gjør at bestemte

aktiviteter som kan medføre fare, ikke er

mulig å utføre når ingen sitter i setet.

2.4.12 Motorpanser (4 l)

For å komme til drivstoffkran, batteri og

motor er maskinen utstyrt med motorpanser

som kan åpnes. Motorpanseret er låst

med en gummistropp.

Motorpanseret åpnes slik:

1. Løsne gummistroppen (4 m) i forkant av panseret.

2. Løft panseret forsiktig bakover.

Panseret lukkes i omvendt rekkefølge.

Maskinen må ikke brukes uten at motorpanseret

er lukket og låst. Fare for

brannskader og klemskader.

3 BRUKSOMRÅDER

Maskinen må bare brukes til følgende arbeid med

angitt originalt STIGA-tilbehør:

Arbeid Originalt STIGA-tilbehør

Gressklipping Med klippeaggregat 95 C (alle).

Med klippeaggregat 105 C (bare

HST med motor 15,5 hk og

4WD).

Snørydding Med snøblad. Snøkjettinger og

rammevekter anbefales.

Gress- og løvoppsamlinler

42”.

Med bakhengt oppsamler 30” el-

Gress- og løvtransport

Maxi eller

Med transportvogn Standard,

Combi.

Trekkinnretningen kan belastes med en vertikal

kraft på maksimalt 100 N.

Belastningen på trekkinnretningen fra bakmontert

tilbehør kan være på maksimalt 500 N.

32


NORSK

NO

OBS! Kontakt forsikringsselskapet ditt før all bruk

av tilhenger.

OBS! Denne maskinen skal ikke kjøres på vei som

brukes til vanlig ferdsel.

4 START OG KJØRING

Maskinen må ikke brukes uten at motorpanseret

er lukket og låst. Fare for

brannskader og klemskader.

4.1 Fylling av bensin (7 Q)

Bruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblandet 2-taktsbensin

må ikke brukes.

Tanken rommer 6 liter. Det er lett å lese av nivået

gjennom den transparente tanken.

OBS! Vanlig blyfri bensin er å betrakte som ferskvare

og må ikke lagres i mer enn 30 dager.

Bruk gjerne miljøvennlig bensin av typen alkylat.

Denne typen bensin har en sammensetning som er

mindre skadelig for både mennesker og naturen.

Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar

drivstoffet i en beholder spesielt beregnet

på formålet.

Bensin må bare fylles utendørs, og det

er forbudt å røyke mens fyllingen pågår.

Fyll drivstoff før du starter motoren.

Ta aldri av tanklokket eller fyll

bensin mens motoren er i gang eller

fremdeles er varm.

Fyll aldri bensintanken helt full. La det være et

tomrom (= minst hele påfyllingsrøret pluss 1-2 cm

i tankens overdel), slik at bensinen kan utvide seg

uten å renne over når den varmes opp. Se figur 7.

4.2 Nivåkontroll, motorolje

Veivhuset er ved levering fylt med olje SAE 10W-

30.

Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du

tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå vannrett.

Tørk rent rundt oljepeilestaven. Skru den

løs og trekk den opp igjen. Tørk av oljepeilestaven.

Stikk den helt ned og skru den

fast.

Skru den løs og trekk den opp igjen. Les av oljenivået.

Fyll på olje opp til ”FULL”-merket hvis oljenivået

ligger under dette merket. Se figur 8.

Oljenivået må aldri overstige ”FULL”-merket.

Dette medfører at motoren blir overopphetet. Hvis

oljenivået overstiger ”FULL”-merket må oljen

tappes til riktig nivå.

4.3 Nivåkontroll, transmisjonsolje

(HST, 4WD)

Kontroller at oljenivået er riktig hver gang du

tar maskinen i bruk. Maskinen skal stå

vannrett.

Les av oljenivået på beholderen (9 R). Nivået skal

ligge mellom ”MAX” og ”MIN”. Fyll på mer olje

ved behov.

Oljetype:

Oljetype

4WD Syntetisk olje 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Sikkerhetskontroll

Kontroller at resultatet av sikkerhetskontrollen

nedenfor innfris ved test av aktuell maskin.

Sikkerhetskontrollen skal alltid utføres

hver gang maskinen tas i bruk.

Maskinen må ikke brukes hvis noen av

resultatene nedenfor ikke er innfridd!

Lever maskinen på et serviceverksted

for reparasjon.

4.4.1 Generell sikkerhetskontroll

Objekt

Drivstoffledninger

og tilkoplinger.

Strømkabler.

Avgassystem.

Oljeledninger

Kjør maskinen forover/bakover

og

slipp pedalen driftkjørebrems.

Prøvekjøring.

Resultat

Ingen lekkasje.

All isolasjon intakt.

Ingen mekaniske skader.

Ingen lekkasje i tilkoplinger.

Alle skruer trukket til.

Ingen lekkasje. Ingen skader.

Maskinen skal stoppe.

Ingen unormale vibrasjoner.

Ingen unormale lyder.

33


NO

NORSK

4.4.2 Elektrisk sikkerhetskontroll

Kontroller alltid at sikkerhetssystemet

fungerer hver gang maskinen tas i

bruk.

Tilstand Løsning Resultat

Bare HST, 4WD.

Pedalen koplingbrems

ikke trykket

inn.

Strømuttaket ikke

aktivert.

Forsøk å starte. Motoren

skal ikke

starte.

Bare Man. Girspaken

ikke i nøytralstilling.

Motoren i gang.

Strømuttaket aktivert.

Motoren i gang.

Forsøk å starte.

Føreren reiser seg

fra setet.

Ta ut sikringen.

Se 9 S.

Motoren

skal ikke

starte.

Strømuttaket

skal

koples fra.

Motoren

skal stoppe.

4.5 Start

1. Åpne bensinkranen. Se 10:U.

2. Kontroller at tennkabelen/tennkablene er montert

på tennpluggen/tennpluggene.

3. Kontroller at strømuttaket er frakoplet.

4a. Compact, Man: Sett girspaken i nøytralstilling.

4b. Compact HST, 4WD: Ikke hold foten på kjørepedalen.

5. Kaldstart – still gassreguleringen lengst frem i

chokestilling.

Varmstart – still gassreguleringen på full gass

(ca. 2 cm bak chokestillingen).

6. Trykk pedalen kopling-brems helt inn.

7. Vri om startnøkkelen og start motoren.

8 Når motoren har startet, stiller du gassreguleringen

gradvis tilbake til full gass (ca 2 cm bak

chokestillingen) hvis det er brukt choke.

Ved bruk av maskinen bør alltid full gass brukes.

4.6 Kjøretips

Pass alltid nøye på at oljenivået i motoren er riktig.

Særlig ved kjøring i skrått terreng. Se 4.2.

Vær forsiktig i skrått terreng. Unngå

plutselige start og stopp ved kjøring

opp eller ned skråninger. Kjør aldri

tvers over en skråning. Kjør ovenfra og

ned eller nedenfra og opp.

Maskinen kan kjøres i maks. 10 º helling,

uansett retning.

Reduser hastigheten i skråninger og

skarpe svinger slik at du beholder kontrollen

og reduserer faren for å velte.

Ikke bruk fullt rattutslag ved kjøring

på høyeste gir og full gass. Maskinen

kan velte.

Hold hender og fingrer vekk fra midtdelen

og setekonsollen. Klemfare. Kjør

aldri med åpent motorpanser.

4.7 Stopp

Frikople strømuttaket. Kople til parkeringsbremsen.

La motoren gå på tomgang i ett–to minutter. Stans

motoren ved å vri om startnøkkelen.

Steng bensinkranen. Dette er spesielt viktig hvis

maskinen skal transporteres, for eksempel på en

tilhenger.

Ta ut tennkabelen/tennkablene og ta

startnøkkeln ut av tenningslåsen hvis

du går fra maskinen uten tilsyn.

Motoren kan være svært varm like etter

at den har stanset. Ikke rør lydpotte, sylinder

eller kjøleribber. Det kan forårsake

brannskader.

4.8 Rengjøring

Hold motor, lydpotter, batteri og drivstofftank

fri for gress, løv og olje – slik

reduserer du brannfaren.

For å redusere brannfaren bør du kontrollere

regelmessig at det ikke forekommer

olje- og/eller drivstofflekkasje.

Maskinen skal rengjøres etter hver gang den har

vært i bruk. Følgende anvisninger gjelder for rengjøring:

• Ved bruk av høytrykksspyler må strålen ikke

rettes direkte mot akseltetninger, elektriske

komponenter eller hydrauliske ventiler.

• Ikke spyl vann på motoren.

• Rengjør motoren med børste og/eller trykkluft.

• Rengjør motorens kjøleluftinntak (9 T).

5 VEDLIKEHOLD

5.1 Serviceprogram

For å hele tiden holde maskinen i god stand med

hensyn til pålitelighet og driftssikkerhet samt med

tanke på miljøet, bør STIGAs serviceprogram følges.

Innholdet i dette programmet fremgår av vedlagte

servicehefte.

Grunnservice må alltid utføres av autorisert verksted.

34


NORSK

NO

Første service og mellomservice bør utføres av autorisert

verksted, men kan også utføres av brukeren.

Innholdet fremgår av serviceheftet, og

tiltakene er beskrevet under “4 START OG KJØ-

RING” samt nedenfor.

Service som er utført ved autorisert verksted garanterer

at arbeidet er utført fagmessig, med originale

reservedeler.

Ved hver grunnservice og mellomservice som utføres

ved autorisert verksted, blir serviceheftet

stemplet. Et servicehefte som dokumenterer disse

servicene, er et verdifullt dokument som øker maskinens

bruktverdi.

5.2 Klargjøring

Alt service- og vedlikeholdsarbeid skal utføres når

maskinen står stille med motoren slått av.

Unngå at maskinen ruller ved å alltid

kople til parkeringsbremsen.

Stopp motoren.

Unngå at motoren starter utilsiktet ved

å løsne tennkabelen/tennkablene fra

tennpluggen/tennpluggene og ta startnøkkelen

ut av tenningslåsen.

5.3 Dekktrykk

Juster lufttrykket i dekkene som følger:

Foran: 0,6 bar (9 psi).

Bak: 0,4 bar (6 psi).

5.4 Bytte av motorolje

Bytt motorolje første gang etter fem driftstimer og

deretter hver 50. driftstime eller en gang i sesongen.

Bytt olje oftere, hver 25. driftstime eller minst en

gang i sesongen, hvis motoren arbeider usedvanlig

tungt eller hvis omgivelsestemperaturen er høy.

Bruk olje iht. tabellen under.

Olje SAE 10W-30

Serviceklasse SJ eller høyere

Ikke tilsett noe i oljen.

Ikke fyll på for mye olje. Det kan føre til at motoren

overopphetes.

Skift olje når motoren er varm.

Motoroljen kan være svært varm hvis

den tappes rett etter stopp. La derfor

motoren kjøle seg ned i noen minutter

før oljen tappes.

1. Klem sammen klemmene på oljetappeslangen.

Bruk en polygrip eller lignende. Se fig. 10 V.

2. Flytt klemmen 3-4 cm opp på oljetappeslangen

og trekk pluggen ut.

3. Samle opp oljen i en beholder.

OBS! Det må ikke søles olje på kileremmene.

4. Lever oljen til deponering i overensstemmelse

med lokale regler.

5. Monter oljetappepluggen og skyv klemmen på

plass igjen så den klemmer over pluggen.

6. Ta ut oljepeilepinnen og fyll på ny olje.

Oljemengde: 1,4 liter

7. Etter fylling av olje skal motoren startes og kjøres

på tomgang i 30 sekunder.

8. Kontroller om det forekommer oljelekkasje.

9. Stopp motoren. Vent i 30 sekunder og kontroller

deretter oljenivået i overensstemmelse med 4.2.

5.5 Transmisjon, olje (4WD)

Olje i den hydrauliske kraftoverføringen skal henholdsvis

kontrolleres/justeres og byttes i intervaller

som angitt i tabellen nedenfor.

1. gang Deretter i

Løsning

intervall

Driftstimer

Kontroll – justering av nivå. - 50

Bytte av olje. 5 200

Oljetype: Syntetisk olje 5W-50.

Oljemengde ved bytte: ca. 3,5 liter.

5.5.1 Kontroll justering

Se “4.3”.

5.5.2 Tapping

1. Kjør maskinen i varierende hastigheter i 1020

minutter, for å varme opp transmisjonsoljen.

2. Sett maskinen rett.

3. Trekk ut begge frakoplingsspakene iht. fig. 6.

4. Plasser et oppsamlingskar under bakakselen og

et under forakselen.

5. Åpne oljebeholderen ved å ta av lokket. Se 9 R.

Kun en 3/8” firkantnøkkel kan brukes

på oljetappepluggen. Annet verktøy

ødelegger pluggen.

6. Demonter oljetappeplugg fra bakakselen. Rengjør

hullet og bruk en 3/8” firkantnøkkel. Se figur

11.

7. Demonter to tappeplugger fra forakselen. Bruk

en 12 mm pipenøkkel. La oljen i forakselen og

ledningene renne ut. Se fig. 12.

8. Kontroller at pakningene på forakselens tappeplugger

er intakte. Se fig. 12. Monter pluggene

igjen. Tiltrekkingsmoment: 1517 Nm.

Hvis oljetappepluggen trekkes til hardere

enn 5 Nm, blir den skadet.

9. Kontroller at pakningen på bakakselens

oljetappeplugg er intakt. Se fig. 11 Y. Trekk til

oljetappepluggen med 5 Nm.

35


NO

NORSK

10.Sug ut oljen i nederst i beholderen ved hjelp av

en oljesuger. Se figur 13.

11.Lever oljen til deponering i overensstemmelse

med lokale regler.

5.5.3 Fylling

Motoren må aldri kjøres når stengeventilen

bak er skjøvet inn og stengeventilen

foran er trukket ut.

Det vil ødelegge forakselens tetninger.

1.Fyll oljebeholderen med ny olje.

Hvis motoren skal kjøres innendørs må

det koples et avgassavtrekk til motorens

avgassrør.

2. Kontroller at bakakselens stengeventil er trukket

ut.

3. Start motoren Når motoren startes skyves forakselens

stengeventil inn automatisk.

4. Trekk ut forakselens stengeventil.

OBS! Oljen suges veldig raskt inn i systemet.

Beholderen må alltid være fylt. Det må ikke

suges inn luft.

5. Sett kjørepedalen i foroverstilling ved å blokkere

den med en trekile el.l. Se fig. 14. Fyll oljebeholderen

etter hvert med ny olje.

6. Kjør i foroverstilling i ca. et minutt.

7. Flytt trekilen og still kjørepedalen i bakoverstilling.

Fortsett å fylle på olje.

8. Kjør i bakoverstilling i ca. et minutt.

9. Skift kjøreretning en gang i minuttet iht. ovennevnte,

og fortsett å fylle på olje til det slutter å

boble i beholderen.

10.Slå av motoren, sett på lokket på oljebeholderen

og lukk panseret.

11.Prøvekjør noen minutter og juster oljenivået i

beholderen.

5.6 Remtransmisjoner

Kontroller etter 5 driftstimer at alle remmer er intakte

og uskadde.

5.7 Styring

Styringen skal kontrolleres/justeres etter 5 driftstimer

og deretter hver 100. driftstime.

5.7.1 Kontroll

Vri rattet i korte rykk frem og tilbake. Det skal ikke

forekomme mekanisk slark i styrekjedene.

5.7.2 Justering

Juster styrekjedene ved behov, slik:

1. Still maskinen i ”rett forover”-stilling.

2. Juster styrekjedene med de to mutrene som sitter

under midtpunktene. Se figur 16.

3. Juster begge mutrene like mye, til det ikke er

noe slark.

4. Prøvekjør maskinen rett forover og kontroller at

rattet ikke er stilt skjevt.

5. Hvis rattet er skjevt løsner du den ene mutteren

og trekker til den andre.

Ikke spenn styrekjedene for hardt. Styringen går da

tungt samtidig som kjedene slites mer.

5.8Batteri

Syre som kommer i kontakt med øyne

eller hud forårsaker alvorlige personskader.

Hvis en kroppsdel kommer i

kontakt med syre, må du umiddelbart

skylle med rikelige mengder vann og

kontakte lege snarest.

Batteriet er et ventilregulert batteri med 12 V nominell

spenning. Batterivæsken trenger ikke og

kan ikke kontrolleres eller fylles på. Det eneste

som kreves av vedlikehold er lading, for eksempel

etter lengre tids oppbevaring.

Batteriet må lades helt opp før første

gangs bruk. Batteriet skal alltid oppbevares

i helt oppladet stand. Hvis batteriet

oppbevares i utladet stand, oppstår

det alvorlige skader.

5.8.1 Lading med motoren

Først og fremst kan batteriet lades ved hjelp av motorens

generator, slik:

1. Monter batteriet i maskinen som beskrevet nedenfor.

2. Sett maskinen utendørs eller monter en utsugingsinnretning

for avgassene.

3. Start motoren etter instruksene i bruksanvisningen.

4. Kjør motoren uten stopp, kontinuerlig i 45 minutter.

5. Stopp motoren og batteriet er helt oppladet.

5.8.2 Lading med batterilader

Ved lading med batterilader må det brukes en lader

med konstant spenning.

Kontakt forhandleren for innkjøp av batterilader

med konstant spenning.

Batteriet kan skades hvis du bruker en batterilader

av standardtype.

5.8.3 Demontering/montering

Batteriet er plassert under motorpanseret. Ved demontering/montering

gjelder følgende vedrørende

tilkopling av kablene:

• Ved demontering. Kople først den svarte kabelen

fra batteriets minuspol (-). Kople deretter

den røde kabelen fra batteriets plusspol (+).

• Ved montering. Kople først den røde kabelen til

batteriets plusspol (+). Kople deretter den svarte

kabelen til batteriets minuspol (-).

36


NORSK

NO

Hvis kablene koples fra/koples til i omvendt

rekkefølge, er det fare for kortslutning

og skader på batteriet.

Hvis kablene byttes om, blir generatoren

og batteriet ødelagt.

Stram kablene skikkelig. Løse kabler

kan forårsake brann.

Motoren må aldri kjøres med frakoplet

batteri. Fare for alvorlige skader på generator

og el-system.

5.8.4 Rengjøring

Hvis batteripolene har oksidert, må de rengjøres.

Rengjør batteripolene med en stålbørste og smør

dem inn med polfett.

5.9 Luftfilter, motor

Forfilteret (skumplastfilter) skal rengjøres/byttes

hver 25. driftstime.

Luftfilteret (papirfilter) skal rengjøres/byttes hver

100. driftstime.

OBS! Rengjør/bytt filtrene oftere dersom maskinen

arbeider under støvfylte forhold.

Demonter/monter luftfiltrene i overensstemmelse

med nedenstående.

1. Rengjør grundig rundt luftfilterdekselet.

2. Demonter luftfilterdekselet (15 A) ved å løsne

de to klemmene.

3. Demonter filterpakken (15 B). Forfilteret sitter

over luftfilteret. Vær forsiktig, slik at det ikke

kommer noe smuss ned i forgasseren. Rengjør

luftfilterhuset.

4. Rengjør papirfilteret ved å banke det lett mot en

plan overflate. Bytt ut filteret hvis det er svært

skittent.

5. Rengjør forfilteret. Bytt ut filteret hvis det er

svært skittent.

6. Monter det igjen i omvendt rekkefølge.

Trykkluft eller petroleumsbaserte løsningsmidler,

som for eksempel parafin, må ikke brukes ved rengjøring

av papirfilteret. Det vil ødelegge filteret.

5.10 Tennplugg

Tennpluggen/tennpluggene skal byttes hver 200.

driftstime (= ved annenhver grunnservice).

Rengjør området rundt tennpluggfestet før du løsner

tennpluggen.

Tennplugg: Champion RC12YC eller tilsvarende.

Avstand mellom elektroder: 0,75 mm.

5.11 Luftinntak

Se 9 T. Motoren er luftkjølt. Et tilstoppet kjølesystem

skader motoren. Rengjør luftinntaket til motoren

hver 50. driftstime. En grundigere rengjøring

av kjølesystemet utføres ved hver grunnservice.

5.12 Smøring

Samtlige smørepunkter i henhold til tabellen nedenfor

skal smøres hver 50. driftstime samt etter

hver vask.

Objekt Løsning Figur

Midtpunkt 4 smørenipler.

17

Bruk fettsprøyte fylt med

universalfett. Pump helt til

fettet trenger ut.

Styrekjeder Børst kjende rene med stålbørste.

-

Smør med kjedespray av universaltype.

Spennarmer Smør lagerpunktene med 18

oljekanne samtidig som de

respektive reguleringene

aktiveres.

Gjøres enklest av to personer.

Reguleringswirer

Smør wireendene med oljekanne

samtidig som de

respektive reguleringene

aktiveres.

Skal utføres av to personer.

18

5.13 Sikring

Ved elektrisk feil, kontroller/skift sikringen, 20 A.

Se 9 S.

6 PATENT – MØNSTERBE-

SKYTTELSE

Denne maskinen eller deler av den omfattes av følgende

patent- og mønsterbeskyttelse:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

GGP forbeholder seg retten til å endre produktene

uten varsel.

37


DE

DEUTSCH

1 ALLGEMEINES

Dieses Symbol kennzeichnet eine WAR-

NUNG. Ein Nichtbefolgen der Anweisungen

kann schwerwiegende

Personen- und bzw. oder Sachschäden

nach sich ziehen.

Vor dem Start sind diese Bedienungsanleitung

sowie die beigefügte Broschüre

“SICHERHEITSVORSCHRIFTEN"

aufmerksam durchzulesen.

1.1 SYMBOLE

Am Gerät befinden sich folgende Symbole, um

den Bediener darauf hinzuweisen, dass bei Benutzung

und Wartung des Geräts Vorsicht und Aufmerksamkeit

geboten sind.

Bedeutung der Symbole:

Warnung!

Lesen Sie vor der Benutzung des Geräts

die Bedienungsanleitung und Sicherheitsvorschriften.

Warnung!

Achten Sie auf herausgeschleuderte Gegenstände.

Stellen Sie sicher, dass sich

niemand im Gefahrenbereich des Mähers

aufhält.

Warnung!

Beim Mähen immer einen Gehörschutz

tragen.

Warnung!

Dieses Gerät ist nicht für das Befahren öffentlicher

Straßen bestimmt.

Warnung!

Geräte mit montierten Original-Zubehörteilen

dürfen unabhängig von der Richtung

nur über Gefälle bis zu einem

Neigungswinkel von maximal 10° gefahren

werden.

Warnung!

Quetschgefahr! Von der Knicklenksteuerung

einen Sicherheitsabstand einhalten.

Warnung!

Verbrennungsgefahr! Den Schalldämpfer/

Katalysator nicht berühren.

1.2 Bezeichnungen

Park Compact ist in drei Ausführungen erhältlich

und wird gemäß der folgenden Tabelle bezeichnet:

Gerät

Compact mit manuellem Schaltgetriebe.

Compact HST mit Hydrostatgetriebe.

Bezeichnung

Man

HST

Gerät

Compact 4WD mit Hydrostatgetriebe

und Vierradantrieb.

1.3 Hinweise

1.3.1 Abbildungen

Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung

sind mit 1, 2, 3 usw. nummeriert.

Die Komponenten in den Abbildungen sind mit A,

B, C usw. bezeichnet.

Ein Hinweis zur Komponente C in Abbildung 2

wird als “2:C” angegeben.

1.3.2 Überschriften

Die Überschriften in dieser Bedienungsanleitung

sind gemäß folgendem Beispiel nummeriert.

“1.3.1 Allgemeine Sicherheitskontrolle” ist eine

Zwischenüberschrift zu “1.3 Sicherheitskontrolle”

und ist ihr untergeordnet.

Bei einem Hinweis auf Überschriften wird häufig

lediglich die Nummer der Überschrift angegeben:

z.B. “Siehe 1.3.1”.

2 BESCHREIBUNG

Bezeichnung

4WD

2.1 Getriebe

2.1.1 Man

Das Gerät arbeitet mit Hinterradantrieb.

Die Hinterachse ist mit einem manuellen Getriebe

mit fünf Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang

ausgestattet.

Um das Fahren in Kurven zu erleichtern, ist die

Hinterachse mit einem Differential ausgestattet.

Die frontseitig montierten Geräte werden über

Keilriemen angetrieben.

2.1.2 HST

Das Gerät arbeitet mit Hinterradantrieb.

Die Hinterachse ist mit einem Hydrostatgetriebe

mit stufenloser Übersetzung vorn und hinten ausgestattet.

Um das Fahren in Kurven zu erleichtern, ist die

Hinterachse mit einem Differential ausgestattet.

Die frontseitig montierten Geräte werden über

Keilriemen angetrieben.

2.1.3 4WD

Das Gerät verfügt über einen Vierradantrieb. Die

Leistung vom Motor wird hydraulisch auf die Antriebsräder

übertragen. Der Motor treibt eine Ölpumpe

an, die das Öl durch die hinteren und

vorderen Achsenantriebe pumpt.

38


DEUTSCH

DE

Vorder- und Hinterachse sind in Serie geschaltet.

Dadurch rotieren Vorder- und Hinterräder mit derselben

Drehzahl.

Um das Fahren in Kurven zu erleichtern, sind beide

Achsen mit Differentialen ausgerüstet.

Die frontseitig montierten Geräte werden über

Keilriemen angetrieben.

2.2 Lenkung

Das Gerät ist mit einer Knicklenksteuerung ausgestattet.

Dazu besteht der Rahmen aus einem separaten

vorderen und hinteren Teil, die zueinander

verdreht werden können.

Durch die Knicklenksteuerung kann das Gerät mit

einem besonders geringen Radius um Bäume und

andere Hindernisse schwenken.

2.3 Sicherheitssystem

Das Gerät ist mit einem elektrischen Sicherheitssystem

ausgerüstet. Das Sicherheitssystem unterbricht

bestimmte Vorgänge, die bei

Fehlsteuerungen zu Gefahrensituationen führen

können. So kann beispielsweise der Motor nicht

gestartet werden, wenn das Pedal für die Kupplung-Feststellbremse

nicht heruntergedrückt ist.

Vor jedem Einsatz ist die Funktion des

Sicherheitssystems zu überprüfen.

2.4 Bedienelemente

2.4.1 Geräteheber, mechanisch (1:A)

(Prestige, Pro16)

Um zwischen Betriebs- und Transportstellung zu

wechseln:

1. Das Pedal ganz durchtreten.

2. Das Pedal langsam loslassen.

2.4.2 Bremse/Kupplung (1:B) (Man)

Kombipedal für Bremse und Kupplung. Drei

Positionen:

1. Pedal in Ausgangsposition –

Antrieb ist eingekuppelt. Wenn

ein Gang eingelegt ist, fährt die

Maschine. Die Bremse ist nicht

aktiviert.

2. Pedal zur Hälfte niedergetreten – der Antrieb ist

ausgekuppelt, ein Gang kann eingelegt werden.

Die Bremse ist nicht aktiviert.

3. Pedal vollkommen niedergetreten – der Antrieb

ist ausgekuppelt. Die Bremse ist vollständig

aktiviert.

Bitte beachten! Die Geschwindigkeit nicht durch

Schleifenlassen der Kupplung regulieren. Statt

dessen den für die gewünschte Geschwindigkeit

geeigneten Gang einlegen.

2.4.3 Kupplung-Feststellbremse (1:B)

(HST, 4WD)

Das Pedal darf niemals während des

Fahrens betätigt werden. Es besteht

Überhitzungsgefahr in der Kraftübertragung.

Das Pedal verfügt über drei Stellungen:

• Ausgangsposition. Die Kupplung ist nicht aktiviert.

Die Feststellbremse ist nicht aktiviert.

• Zur Hälfte niedergetreten. Der Antrieb ist

ausgekoppelt. Die Feststellbremse ist nicht aktiviert.

• Pedal ganz durchgetreten. Der Antrieb ist

ausgekuppelt. Die Feststellbremse ist komplett

aktiviert, jedoch nicht arretiert. Diese Stellung

wird ebenfalls zur Notbremsung verwendet.

2.4.4 Sperre, Feststellbremse (1:C)

Die Sperre verriegelt das Kupplung-

Bremspedal in der niedergetretenen Stellung.

Diese Funktion wird verwendet, um

das Gerät an Abhängen, beim Transport

usw. zu sichern, wenn der Motor nicht eingeschaltet

ist.

Sicherung:

1. Das Pedal (1:C) ganz durchtreten.

2. Sperre (1:A) nach rechts führen.

3. Das Pedal (1:C) loslassen.

4. Sperre (1:A) loslassen.

Abladen:

Das Pedal (1:B) betätigen und loslassen.

2.4.5 Antrieb-Betriebsbremse (1:F)

(HST, 4WD)

Wenn die Maschine beim Loslassen des

Pedals nicht wie erwartet bremst, ist

das linke Pedal (1:B) als Notbremse zu

benutzen.

Das Pedal bestimmt das Übersetzungsverhältnis

zwischen Motor und Antriebsrädern (= Geschwindigkeit).

Wird das Pedal losgelassen, wird die Betriebsbremse

aktiviert.

1. Pedal nach vorn drücken

– das Gerät bewegt sich nach

vorn.

2. Pedal unbetätigt

– das Gerät steht still.

3. Pedal nach hinten drücken

– das Gerät fährt rückwärts.

4. Druck auf das Pedal verringern

– das Gerät beginnt zu

bremsen.

39


DE

DEUTSCH

2.4.6 Gashebel und Choke (1:D)

Hebel zur Regulierung der Motordrehzahl sowie

als Choke beim Kaltstart des Motors.

Wenn der Motor unsauber läuft, wurde

der Hebel unter Umständen zu weit

nach vorn geschoben und hat den

Choke ausgelöst. Dies schadet dem Motor,

steigert den Kraftstoffverbrauch

und ist umweltunfreundlich.

1. Choke – Starthilfe bei Kaltstarts. Die

Chokeposition befindet sich ganz vorn in

der Aussparung.

Fahren Sie nicht in dieser Stellung,

wenn der Motor warm ist.

2. Vollgas – das Gerät sollte stets mit Vollgas

betrieben werden.

Die Vollgasposition befindet sich etwa 2

cm hinter der Chokestellung.

3. Leerlauf.

2.4.7 Zündschloss (1:E)

Verlassen Sie nicht das Gerät, wenn

sich der Schlüssel in Stellung 2 oder 3

befindet. Es besteht Brandgefahr. Der

Kraftstoff kann über den Vergaser in

den Motor gelangen. Zudem besteht

das Risiko, dass sich die Batterie

entlädt und beschädigt wird.

Das Zündschloss dient zum Anlassen und

Abstellen des Motors. Vier Stellungen:

1. Stoppstellung – der Motor ist

kurzgeschlossen. Der Schlüssel kann

abgezogen werden.

2/3. Fahrposition.

4. Startstellung – wenn der Schlüssel in

die federbelastete Startstellung gedreht

wird, wird der elektrische Anlasser aktiviert.

Wenn der Motor angesprungen ist,

den Schlüssel in Betriebsstellung 2/3 zurückgehen

lassen.

4. Startstellung – wenn der Schlüssel in

die federbelastete Startstellung gedreht

wird, wird der elektrische Anlasser aktiviert.

Wenn der Motor angesprungen ist,

den Schlüssel in Betriebsstellung 3 zurückgehen

lassen.

Drehen Sie den Schlüssel in die Stellung 2, um den

Scheinwerfer einzuschalten.

2.4.8 Schalthebel (2:H) (Man)

Mit diesem Hebel wird einer der fünf

Vorwärtsgänge (1-2-3-4-5), die Neutralstellung

(N) oder der Rückwärtsgang (R) gewählt.

Zum Einlegen eines Ganges muss das

Kupplungspedal niedergetreten werden.

Bitte beachten! Dafür sorgen, dass die Maschine

völlig still steht, wenn vom Rückwärtsgang in

einen Vorwärtsgang oder umgekehrt gewechselt

werden soll. Wenn sich ein Gang nicht sofort

einlegen lässt, die Kupplung noch einmal

freigeben, wieder treten und es noch einmal

versuchen. Den gewünschten Gang noch einmal

einlegen. Niemals einen Gang mit Gewalt

einlegen!

2.4.9 Zapfwelle (2:G)

Die Zapfwelle darf niemals eingeschaltet

werden, wenn sich das frontseitig

montierte Zubehör in der Transportstellung

befindet. Andernfalls wird der

Riemenantrieb zerstört.

Hebel zum Einkuppeln der Zapfwelle zum Antrieb

frontmontierten Zubehörs. Zwei Stellungen:

1. Vordere Stellung – Zapfwelle

ausgekuppelt.

2. Hintere Stellung – Mähantrieb eingekuppelt.

2.4.10Auskupplungshebel (HST, 4WD)

Hebel zum Auskuppeln der stufenlosen Kraftübertragung.

Modell HST ist mit einem Hebel ausgerüstet, der

mit der Hinterachse verbunden ist. Siehe (5:N).

Modell 4WD ist mit zwei Hebeln ausgestattet, die

mit der Hinterachse (6:O) und Vorderachse (6:P)

verbunden sind.

Der Auskupplungshebel darf sich nie

zwischen äußerer und innerer Stellung

befinden. Dadurch wird das Getriebe

überhitzt und beschädigt.

Mithilfe der Hebel kann das Gerät von Hand ohne

Motorkraft geschoben werden. Zwei Stellungen:

1. Hebel in innerer Stellung – die

Kraftübertragung für den Normalbetrieb

ist eingekuppelt.

2. Hebel in äußerer Stellung –

die Kraftübertragung ist ausgekuppelt.

Das Gerät kann von

Hand geschoben werden.

Das Gerät darf nicht über längere Strecken oder

mit hoher Geschwindigkeit abgeschleppt werden.

Das Getriebe kann dabei beschädigt werden.

40


DEUTSCH

DE

Das Gerät darf nicht gefahren werden,

wenn sich der vordere Hebel in der äußeren

Stellung befindet. Es besteht die

Gefahr für Schäden und Öllecks an der

Vorderachse.

2.4.11 Sitz (3:I)

Der Sitz ist umklappbar und kann in

Längsrichtung verstellt werden. Der Sitz

wird in hochgeklappter Stellung mit Sperre

(3:K) und in Längsrichtung mit Knäufen

(3:J) arretiert.

Der Sitz verfügt über einen Sicherheitsschalter, der

an das Sicherheitssystem des Geräts angeschlossen

ist. Dadurch können bestimmte Vorgänge mit

Gefahrenpotenzial nicht ausgeführt werden, wenn

sich niemand auf dem Sitz befindet.

2.4.12 Motorhaube (4:L)

Um an Kraftstoffhahn, Batterie und Motor

zu gelangen, wurde das Gerät mit einer

aufklappbaren Motorhaube ausgestattet.

Die Motorhaube ist mit einer Gummibefestigung

gesichert.

Die Motorhaube wird wie folgt geöffnet:

1. Lösen Sie die Gummibefestigung (4:M) an der

Vorderseite der Motorhaube.

2. Klappen Sie die Motorhaube vorsichtig nach

hinten.

Das Schließen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Das Gerät darf nur benutzt werden,

wenn die Motorhaube geschlossen und

gesichert ist. Andernfalls besteht Verbrennungs-

und Quetschgefahr.

3 ANWENDUNGSBEREICHE

Das Gerät darf nur für folgende Arbeiten und mit

dem angegebenen STIGA-Originalzubehör eingesetzt

werden:

Vorgang

Rasenmähen

Schneeräumung

Aufnehmen von

Gras und Laub

Transport von Gras

und Laub

STIGA-Originalzubehör

Mit Mähwerk 95 C(alle).

Mit Mähwerk 105 C (nur HST

mit 15,5-PS-Motor und 4WD).

Mit Schneeräumschild. Schneeketten

und Rahmengewichte

werden empfohlen.

Mit anhängbarem Grasfangkorb

(30 oder 42 Zoll).

Mit Anhänger Standard, Maxi

oder Combi.

Die Zugvorrichtung darf mit einer senkrechten

Kraft von höchstens 100 N belastet werden.

Die Schubkraft von angehängtem Zubehör darf die

Zugvorrichtung mit höchstens 500 N belasten.

Hinweis: Setzen Sie sich vor der Verwendung eines

Anhängers mit dem zuständigen Versicherungsunternehmen

in Verbindung.

Hinweis: Dieses Gerät ist nicht zum Befahren öffentlicher

Straßen bestimmt.

4 START UND BETRIEB

Das Gerät darf nur benutzt werden,

wenn die Motorhaube geschlossen und

gesichert ist. Andernfalls besteht Verbrennungs-

und Quetschgefahr.

4.1 Benzintank füllen (7:Q)

Immer reines bleifreies Benzin tanken. Zweitaktmischungen

dürfen nicht verwendet werden.

Der Tank fasst 6 Liter. Der Benzinstand kann einfach

am transparenten Tank abgelesen werden.

Hinweis: Herkömmliches bleifreies Benzin ist nur

begrenzt haltbar und darf nicht länger als 30 Tage

gelagert werden.

Auch umweltfreundliches Benzin, so genanntes

Alkylatbenzin, ist bestens geeignet. Diese Benzinsorte

ist weniger umwelt- und gesundheitsschädlich

als herkömmliches Benzin.

Benzin ist stark feuergefährlich. Der

Kraftstoff ist ausschließlich in speziell

für diesen Zweck hergestellten Behältern

aufzubewahren.

Benzin darf nur im Freien aufgefüllt

werden, dabei darf nicht geraucht werden.

Den Kraftstoff vor dem Anlassen

des Motors einfüllen. Den Tankdeckel

niemals öffnen oder Benzin auffüllen,

wenn der Motor läuft oder noch warm

ist.

Den Benzintank nie ganz auffüllen. Den Einfüllstutzen

sowie die oberen 1-2 cm des Tanks freilassen,

damit sich das Benzin bei Erwärmung

ausdehnen kann, ohne überzulaufen. Siehe Abb. 7.

4.2 Ölstandskontrolle, Motoröl

Bei Lieferung ist das Kurbelgehäuse mit Öl des

Typs SAE 10W-30 gefüllt.

Kontrollieren Sie vor jeder Anwendung, ob der

vorliegende Ölstand korrekt ist. Dabei sollte

das Gerät auf einer ebenen Unterlage stehen.

Den Bereich rund um den Ölmessstab sauberwischen.

Stab lösen und herausziehen.

Ölmessstab abwischen. Danach ganz einschieben

und festschrauben.

Dann wieder losschrauben und herausziehen. Ölstand

ablesen. Füllen Sie Öl bis zur Markierung

“FULL” ein, wenn der Ölstand unterhalb dieser

Markierung liegt. Siehe Abb. 8.

41


DE

DEUTSCH

Der Ölstand darf die Markierung “FULL" niemals

überschreiten. Ansonsten kann sich der Motor

überhitzen. Übersteigt der Ölstand die Markierung

”FULL”, ist Öl abzulassen, bis der korrekte Ölstand

erreicht ist.

4.3 Ölstand - Getriebeöl (HST, 4WD)

Den Ölstand vor jeder Anwendung der

Maschine kontrollieren. Dabei sollte die

Maschine auf einer ebenen Unterlage stehen.

Den Ölstand am Behälter (9:R9) ablesen. Das Niveau

soll zwischen „MAX“ und „MIN“ liegen. Bei

Bedarf Öl nachfüllen.

Olietype:

Olietype

4WD Synthetisches Öl 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Sicherheitskontrolle

Überprüfen Sie, ob die Ergebnisse der im Folgenden

aufgeführten Sicherheitskontrollen beim Test

des aktuellen Geräts erfüllt werden.

Vor jedem Einsatz ist die Sicherheitskontrolle

durchzuführen.

Wenn nur eines der unten aufgeführten

Ergebnisse nicht zutrifft, darf das Gerät

nicht verwendet werden! Das Gerät

ist dann zur Reparatur in eine Servicewerkstatt

zu bringen.

4.4.1 Allgemeine Sicherheitskontrolle

Objekt

Ergebnis

Kraftstoffleitungen Keine Lecks

und Anschlüsse

Elektrokabel Die gesamte Isolierung ist

intakt.

Keine mechanischen Schäden.

Abgassystem Keine Lecks an den Anschlüssen.

Alle Schrauben sind fest angezogen.

Ölleitungen Keine Lecks. Keine Schäden.

Gerät nach vorn/ Das Gerät sollte anhalten.

hinten fahren und

Pedal Antrieb-

Betriebsbremse

freigeben.

Probefahrt Keine unnormalen Vibrationen.

Keine unnormalen Geräusche.

4.4.2 Elektrische Sicherheitskontrolle

Vor jedem Einsatz ist die Funktion des

Sicherheitssystems zu überprüfen.

Zustand Maßnahme Ergebnis

Nur HST, 4WD.

Pedal für Kupplung-Bremse

nicht

Start versuchen. Der Motor

darf nicht

starten.

gedrückt.

Zapfwelle nicht

aktiviert.

Nur Man. Schalthebel

Start versuchen. Der Motor

ist nicht in Neu-

tralstellung.

darf nicht

starten.

Motor läuft. Zapfwelle

aktiviert.

Motor läuft.

Fahrer erhebt sich

aus dem Sitz.

Sicherung herausnehmen.

Siehe 9:S.

Die Zapfwelle

sollte

ausgeschaltet

sein.

Der Motor

sollte anhalten.

4.5 Start

1. Öffnen Sie den Benzinhahn. Siehe 10:U.

2. Kontrollieren Sie, ob das/die Zündkabel an der

(den) Zündkerze(n) montiert sind.

3. Überprüfen Sie, ob die Zapfwelle ausgeschaltet

ist.

4a. Compact, Man: Schalthebel in

Neutralstellung stellen.

4b. Compact HST, 4WD: Den Fuß nicht auf das

Fahrpedal setzen.

5. Kaltstart – verschieben Sie den Gashebel ganz

nach vorn in die Chokestellung.

Warmstart – stellen Sie den Gashebel auf Vollgas

(ca. 2 cm hinter der Chokestellung).

6. Das Pedal Kupplung-Bremse ganz durchtreten.

7. Zündschlüssel drehen und Motor anlassen.

8 Wenn der Motor läuft, den Gashebel allmählich

auf Vollgas (etwa 2 cm hinter der Chokestellung)

schieben, wenn der Choke betätigt worden

ist.

9. Bei Kaltstart das Gerät nicht unmittelbar nach

dem Start belasten, sondern den Motor erst einige

Minuten lang laufen lassen. Das Öl muss erst

warm werden.

Der Einsatz des Geräts sollte stets mit Vollgas erfolgen.

4.6 Tipps

Achten Sie stets darauf, dass sich im Motor die

korrekte Ölmenge befindet. Dies gilt insbesondere

beim Fahren an Hängen. Siehe 4.2.

42


DEUTSCH

DE

Beim Fahren an Hängen ist besondere

Vorsicht geboten. Führen Sie beim Aufund

Abfahren an Hängen keine abrupten

Starts oder Stopps aus. Niemals

quer zum Hang bewegen. Fahren Sie

von oben nach unten oder von unten

nach oben.

Das Gerät darf ungeachtet der Fahrrichtung

im Verhältnis zum Abhang

mit maximal 10° Neigung gefahren

werden.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit an

Hängen und bei scharfen Kurven, um

die Kontrolle zu behalten und die Umkippgefahr

zu verringern.

Bei Vollgas und höchstem Gang keine

engen Kurven fahren. Das Gerät kann

umkippen.

Hände und Finger von Knicklenkbereich

und Sitzkonsole fernhalten.

Quetschgefahr! Fahren Sie niemals mit

offener Motorhaube.

4.7 Stopp

Zapfwelle auskuppeln. Feststellbremse betätigen.

Den Motor 1 bis 2 Minuten im Leerlauf arbeiten

lassen. Motor durch Drehen des Zündschlüssels

ausschalten.

Den Benzinhahn schließen. Dies ist besonders

wichtig, wenn das Gerät z.B. auf einem Anhänger

transportiert werden soll.

Wird das Gerät unbeaufsichtigt stehen

gelassen, sind das bzw. die Zündkerzenkabel

abzuziehen und der Zündschlüssel

zu entfernen.

Der Motor kann unmittelbar nach dem

Ausschalten sehr heiß sein. Schalldämpfer,

Zylinder oder Kühlrippen

nicht berühren. Dies kann zu Verbrennungen

führen.

4.8 Reinigung

Zur Verringerung der Brandgefahr

Motor, Schalldämpfer, Batterie und

Kraftstofftank frei von Gras, Laub und

Öl halten.

Zur Verringerung der Brandgefahr das

Gerät regelmäßig auf Öl- und/oder

Kraftstoffaustritt kontrollieren.

Das Gerät ist nach jedem Gebrauch zu reinigen.

Dabei sind folgende Anweisungen zu beachten:

• Bei der Verwendung von Hochdruckreinigern

den Strahl nicht direkt auf Wellendichtungen,

elektrische Komponenten oder Hydraulikventile

richten.

• Den Motor nicht mit Wasser abspülen.

• Mit Bürste und/oder Druckluft reinigen.

• Belüftungsöffnungen des Motors reinigen

(9:T).

5 WARTUNG

5.1 Serviceprogramm

Damit sich das Gerät auch weiterhin in einem guten

Zustand befindet, zuverlässig und betriebssicher

arbeitet und um die Umwelt zu schonen, ist

das STIGA-Serviceprogramm zu befolgen.

Das Serviceprogramm ist im beigefügten Serviceheft

ausführlich beschrieben.

Der Grundservice ist stets von einer autorisierten

Werkstatt auszuführen.

Erster Service und Zwischenservice sind von einer

autorisierten Werkstatt bzw. vom Benutzer auszuführen.

Das Vorgehen ist dem Serviceheft zu entnehmen.

Die Maßnahmen werden unter ”4 START

UND BETRIEB” sowie im Folgenden beschrieben.

Der von der autorisierten Werkstatt ausgeführte

Service garantiert eine fachmännische Arbeit mit

Originalersatzteilen.

Jeder von der autorisierten Werkstatt durchgeführte

Grund- und Zwischenservice wird mit einem

Stempel im Serviceheft bestätigt. Das Serviceheft

mit diesen Servicedaten ist ein Wertdokument und

erhöht den Wiederverkaufswert des Geräts.

5.2 Vorbereitung

Alle Service- und Wartungsmaßnahmen sind am

ruhenden Gerät bei ausgeschaltetem Motor durchzuführen.

Ziehen Sie immer die Feststellbremse

an, um ein Wegrollen des Geräts auszuschließen.

Stoppen Sie den Motor.

Um einen unfreiwilligen Motorstart zu

verhindern, lösen Sie das (die) Zündkabel

von der (den) Zündkerzen und ziehen

Sie den Zündschlüssel ab.

5.3 Reifendruck

Justieren Sie den Reifendruck folgendermaßen:

Vorn: 0,6 Bar.

Hinten: 0,4 Bar.

5.4 Motorölwechsel

Das Öl zum ersten Mal nach 5 Betriebsstunden

wechseln, danach alle 50 Betriebsstunden oder

einmal pro Saison.

43


DE

DEUTSCH

Bei extrem hoher Belastung oder bei hoher Umgebungstemperatur

das Öl häufiger wechseln, alle 25

Betriebsstunden oder mindestens einmal pro Saison.

Verwenden Sie Öl gemäß der folgenden Tabelle.

Öl SAE 10W-30

Serviceklasse SJ oder höher

Dem Öl keine Zusätze beimischen.

Nicht zuviel Öl einfüllen. Dies kann den Motor

überhitzen.

Den Ölwechsel vornehmen, solange der Motor

warm ist.

Das Motoröl kann sehr heiß sein, wenn

es direkt nach der Benutzung des Geräts

abgelassen wird. Daher den Motor

vor dem Ablassen des Öls einige Minuten

abkühlen lassen.

1. Klemmen Sie die Klammer des Ölablassschlauchs

zusammen. 10:V.

2. Bewegen Sie die Klammer am Ölablassschlauch

3-4 cm nach oben und ziehen Sie die

Ölablassschraube heraus.

3. Fangen Sie das Öl in einem Gefäß auf.

Hinweis: Es darf kein Öl auf die Keilriemen

gelangen.

4. Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungen

zur Deponierung.

5. Montieren Sie die Ölablassschraube und schieben

Sie die Klammer wieder zurück, sodass Sie

über der Ölablassschraube klemmt.

6. Den Ölmessstab herausnehmen und neues Öl

einfüllen.

Ölmenge: 1,4 Liter

7. Nach dem Einfüllen von Öl den Motor starten

und 30 Sekunden lang im Leerlauf arbeiten lassen.

8. Das Gerät auf Öllecks überprüfen.

9. Motor ausstellen. 30 Sekunden warten und den

Ölstand gemäß 4.2 kontrollieren.

5.5 Getriebe, Öl (4WD)

Öl in der hydraulischen Kraftübertragung sollten

gemäß den Abständen in der unten aufgeführten

Tabelle kontrolliert, justiert bzw. ausgewechselt

werden.

1. Mal Danach in

Maßnahme

regelmäßigen

Abständen

Betriebsstunden

Kontrolle – Ölstandseinstellung

- 50

Ölwechsel. 5 200

Öltyp: Synthetisches Öl 5W-50

Ölmenge beim Wechsel: ca. 3,5 Liter

5.5.1 Kontrolle – Einstellung

Siehe “4.3”.

5.5.2 Ablassen

1. Betreiben Sie das Gerät mit wechselnden Geschwindigkeiten

10-20 Minuten, sodass das Getriebeöl

erwärmt wird.

2. Stellen Sie das Gerät waagerecht auf.

3. Ziehen Sie beide Auskupplungshebel heraus,

siehe Abb. 6.

4. Positionieren Sie einen Auffangbehälter unter

der Hinterachse und einen unter der Vorderachse.

5. Öffnen Sie den Ölbehälter durch Abnehmen des

Deckels. Siehe 9:R.

Für die Ölablassschraube darf ausschließlich

ein 3/8-Zoll-Vierkantschlüssel

benutzt werden. Andere Werkzeuge

zerstören die Schraube.

6. Demontieren Sie die Ölablassschraube von der

Hinterachse. Reinigen Sie die Öffnung und verwenden

Sie einen 3/8-Zoll-Vierkantschlüssel.

Siehe Abbildung 11.

7. Demontieren Sie zwei Ablassschrauben von der

Vorderachse. Verwenden Sie einen 12-mm-

Steckschlüssel. Lassen Sie das Öl aus Vorderachse

und den Leitungen ablaufen. Siehe Abb.

12.

8. Kontrollieren Sie, ob die Dichtungen an den

Ablassschrauben der Vorderachse intakt sind.

Siehe Abb. 12. Bringen Sie diese Schrauben

wieder an. Anzugsdrehmoment: 15-17 Nm.

Bei einem Anzugsmoment über 5 Nm

wird die Ölablassschraube beschädigt.

9. Kontrollieren Sie, ob die Dichtung für die Ölablassschraube

an der Hinterachse intakt ist. Siehe

Abb. 11:Y. Bringen Sie wieder an der Hinterachse

an. Ziehen Sie die Ölablassschraube mit 5

Nm fest.

10.Entfernen Sie das Öl aus dem tieferen Behälterteil

mithilfe eines Ölsaugers. Siehe Abb. 13.

11.Entsorgen Sie das Öl gemäß den lokalen Bestimmungen

zur Deponierung.

5.5.3 Einfüllen

Der Motor darf nie eingeschaltet werden,

wenn das hintere Absperrventil

eingeschoben und das vordere Absperrventil

herausgezogen ist.

Andernfalls werden die Dichtungen für

die Vorderachse zerstört.

1. Befüllen Sie den Ölbehälter mit dem neuen Öl.

44


DEUTSCH

DE

Wenn der Motor in geschlossenen Räumen

betrieben werden soll, muss die

Vorrichtung für die Abgasabsaugung

mit dem Auspuff des Motors verbunden

sein.

2. Stellen Sie sicher, dass das Absperrventil an der

Hinterachse herausgezogen ist.

3. Starten Sie den Motor. Dabei wird das Absperrventil

an der Vorderachse automatisch hineingeschoben.

4. Ziehen Sie das Absperrventil an der Vorderachse

heraus.

ACHTUNG! Das Öl wird äußerst schnell in

das System gesaugt. Der Behälter muss stets

befüllt sein. Es darf keine Luft eingesaugt

werden.

5. Bringen Sie das Fahrpedal in die Vorwärtsstellung,

indem Sie es mit einem Holzkeil o.s.ä.

blockieren. Siehe Abb. 14. Befüllen Sie anschließend

den Ölbehälter mit neuem Öl.

6. Lassen Sie das Gerät eine Minute im Vorwärtsbetrieb

laufen.

5.6 Riemenübertragung

Überprüfen Sie nach 5 Betriebsstunden, ob sämtliche

Riemen intakt und unbeschädigt sind.

5.7 Lenkung

Die Lenkung ist nach 5 Betriebsstunden zu kontrollieren/nachzustellen.

Anschließend ist dies alle

100 Betriebsstunden zu wiederholen.

5.7.1 Kontrolle

Drehen Sie das Rad mit kurzem ruckartigen Ziehen

nach vorn und hinten. Es darf kein mechanisches

Spiel an den Lenkketten vorliegen.

5.7.2 Einstellung

Justieren Sie die Lenkketten bei Bedarf wie folgt:

1. Stellen Sie das Gerät auf geradeaus ein.

2. Justieren Sie die Lenkketten mit den zwei Muttern,

die sich unter dem Knicklenkpunkt befinden.

Siehe Abb. 16.

3. Justieren Sie beide Muttern gleich und so weit,

bis kein Spiel mehr vorliegt.

4. Fahren Sie das Gerät zur Probe geradeaus und

überprüfen Sie, ob sich das Rad nicht schräg gestellt

hat.

5. Ist das Rad schräggestellt, lösen Sie die eine

Mutter und ziehen Sie die andere Mutter an.

Die Lenkketten nicht zu stark spannen. Die Lenkung

wird dann schwergängig und der Verschleiß

der Ketten nimmt zu.

5.8 Batterie

Säure, die mit Augen oder Haut in Kontakt

kommt, verursacht schwere Verletzungen.

Ist ein Körperteil mit Säure in

Kontakt geraten, sofort mit reichlich

Wasser spülen und einen Arzt aufsuchen.

Bei der Batterie handelt es sich um ein ventilgesteuertes

Modell mit 12 V Nennspannung. Eine

Kontrolle oder Auffüllung der Batterieflüssigkeit

ist weder möglich noch nötig. Die einzige erforderliche

Wartungsmaßnahme besteht in der Aufladung,

z.B. nach einer langen Lagerung.

Vor ihrer ersten Verwendung muss die

Batterie vollständig aufgeladen werden.

Sie ist darüber hinaus stets in vollgeladenem

Zustand zu lagern. Wird die

Batterie in entladenem Zustand gelagert,

treten schwerwiegende Schäden

auf.

5.8.1 Laden per Motor

Die Batterie kann in erster Linie mithilfe des Motorgenerators

aufgeladen werden. Gehen Sie dabei

wie folgt vor:

1. Montieren Sie die Batterie im Gerät gemäß der

folgenden Anleitung.

2. Stellen Sie das Gerät im Freien auf oder montieren

Sie eine Absaugvorrichtung für Abgase.

3. Starten Sie den Motor gemäß der Gebrauchsanweisung.

4. Betreiben Sie den Motor ohne Unterbrechung

für die Dauer von 45 Minuten.

5. Stellen Sie den Motor ab. Die Batterie ist nunmehr

vollständig aufgeladen.

5.8.2 Laden mit Batterieladegerät

Beim Aufladen mithilfe eines Batterieladegeräts

ist ein Gerät mit Konstantspannung zu verwenden.

Hinweise zum Kauf eines Batterieladegeräts mit

Konstantspannung erhalten Sie von Ihrem Fachhändler.

Bei Verwendung eines Standardladegeräts

kann die Batterie beschädigt werden.

5.8.3 Demontage/Montage

Die Batterie befindet sich unter der Motorhaube.

Bei einer Demontage/Montage gilt Folgendes für

den Anschluss der Kabel:

• Bei der Demontage: Trennen Sie zuerst das

schwarze Kabel vom Batterieminuspol (-).

Trennen Sie danach das rote Kabel vom Batteriepluspol

(+).

• Bei der Montage: Verbinden Sie zuerst das rote

Kabel mit dem Batteriepluspol (+). Verbinden

Sie danach das schwarze Kabel mit dem Batterieminuspol

(-).

45


DE

DEUTSCH

Wenn die Kabel in der umgekehrten

Reihenfolge angeschlossen bzw. getrennt

werden, besteht das Risiko für

einen Kurzschluss sowie eine Beschädigung

der Batterie.

Durch das Vertauschen der Kabel werden

Generator und Batterie zerstört.

Ziehen Sie die Kabel fest an. Lose Kabel

können Brände verursachen.

Der Motor darf nie bei getrennter Batterie

betrieben werden. Dadurch besteht

die Gefahr für Schäden an

Generator und elektrischem System.

5.8.4 Reinigung

Oxidierte Batteriepole müssen gereinigt werden.

Verwenden Sie dazu eine Stahlbürste und schmieren

Sie die Pole mit Polfett ein.

5.9 Luftfilter, Motor

Der Vorfilter (Schaumstofffilter) ist alle 25 Betriebsstunden

zu reinigen/auszutauschen.

Der Luftfilter (Papierfilter) ist alle 100 Betriebsstunden

zu reinigen/auszutauschen.

Hinweis: Wird das Gerät unter staubigen Bedingungen

eingesetzt, sind die Filter häufiger zu reinigen/auszutauschen.

Demontieren/montieren Sie die Luftfilter wie

folgt.

1. Reinigen Sie den Bereich um das Luftfiltergehäuse

sorgfältig.

2. Demontieren Sie das Luftfiltergehäuse (15:A),

indem Sie die zwei Klammern lösen.

3. Demontieren Sie das Filterpaket (15:B). Der

Vorfilter ist über dem Luftfilter positioniert.

Vorsichtig arbeiten, damit kein Schmutz in den

Vergaser gelangt. Das Luftfiltergehäuse reinigen.

4. Reinigen Sie den Papierfilter, indem Sie ihn

leicht gegen eine ebene Fläche klopfen. Wenn

der Papierfilter sehr schmutzig ist, sollte er ausgewechselt

werden.

5. Reinigen Sie den Vorfilter. Wenn der Papierfilter

sehr schmutzig ist, sollte er ausgewechselt

werden.

6. Gehen Sie bei der Montage in umgekehrter Reihenfolge

vor.

Zur Reinigung des Papierfilters dürfen keine

Druckluft oder Lösungsmittel auf Petroleumbasis

bzw. kein Petroleum verwendet werden. Dadurch

wird der Filter zerstört.

5.10 Zündkerze

Die Zündkerze(n) ist (sind) alle 200 Betriebsstunden

auszutauschen (d.h. bei jedem zweiten Grundservice).

Bevor Sie die Zündkerze lösen, reinigen Sie deren

Befestigung.

Zündkerze: Champion RC12YC oder gleichwertig.

Elektrodenabstand: 0,75 mm.

5.11 Lufteinlass

Siehe 9:T. Der Motor ist luftgekühlt. Verstopfungen

im Kühlsystem schaden dem Motor. Der Lufteinlass

des Motors ist alle 50 Betriebsstunden zu

reinigen. Eine gründlichere Reinigung des Kühlsystems

wird bei jedem Grundservice ausgeführt.

5.12 Schmierung

Sämtliche Schmierpunkte entsprechend der folgenden

Tabelle sind alle 50 Betriebsstunden sowie

nach jedem Waschen zu schmieren.

Objekt Maßnahme Abbil

dung

Knicklenkpunkt

Fettspritze mit Universalfett

4 Schmiernippel.

17

verwenden. Solange pumpen,

bis Fett austritt.

Lenkketten Ketten mit Stahlbürste reinigen.

Mit Universalkettenspray

-

schmieren.

Spannarme Lagerpunkte mit Ölkännchen 18

schmieren und gleichzeitig die

entsprechenden Bedienelemente

aktivieren.

Am besten von 2 Personen

auszuführen.

Seilzüge

der Bedienelemente

Seilzugenden mit Ölkännchen

schmieren und gleichzeitig die

entsprechenden Bedienelemente

aktivieren.

Am besten von 2 Personen

auszuführen.

18

5.13 Sicherung

Bei elektrischen Störungen, Sicherung überprüfen

bzw. austauschen, 20 A. Siehe 9:S.

6 PATENT- UND MUSTER-

SCHUTZ

Dieses Gerät oder Teile von ihm unterliegen folgendem

Patent- und Musterschutz:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

GGP behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung

Änderungen am Produkt vorzunehmen.

46


ENGLISH

EN

1 GENERAL

This symbol indicates WARNING. Serious

personal injury and/or damage to

property may result if the instructions

are not followed carefully.

You must read these instructions for use

and the accompanying pamphlet

“SAFETY INSTRUCTIONS” carefully,

before starting up the machine.

1.1 SYMBOLS

The following symbols appear on the machine.

They are there to remind you of the care and attention

required during use and maintenance.

This is what the symbols mean:

Warning!

Read the instruction manual and the safety

manual before using the machine.

Warning!

Watch out for discarded objects. Keep onlookers

away.

Warning!

Always wear hearing protectors.

Warning!

This machine is not designed to be driven

on public roads.

Warning!

The machine, equipped with original accessories,

must not be driven in any direction

on slopes with a gradient greater than

10º.

Warning!

Risk of crushing injuries. Keep hands and

feet well away from the articulated steering

joint.

Warning!

Risk of burn injuries. Do not touch the silencer/catalytic

converter.

1.2 Designations

Three versions of Park Compact are available and

are designated in the table below:

Machine

Compact with manual transmission.

Compact HST with hydrostatic

transmission.

Compact 4WD with hydrostatic

transmission and four wheel

drive.

Designation

Man

HST

4WD

1.3 References

1.3.1 Figures

The figures in these instructions for use are numbered

1, 2, 3, etc.

Components shown in the figures are marked A, B,

C, etc.

A reference to component C in figure 2 is written

“2:C”.

1.3.2 Headings

The headings in these instructions for use are numbered

in accordance with the following example:

“1.3.1 General safety check” is a subheading to

“1.3 Safety checks” and is included under this

heading.

When referring to headings, only the number of the

heading is normally specified. E.g. “See 1.3.1”.

2 DESCRIPTION

2.1 Transmission

2.1.1 Man

The machine is rear wheel drive.

The rear axle is equipped with a manual transmission

with 5 forward gears and one reverse gear.

The rear axle is also equipped with a differential to

facilitate turning.

Front mounted tools are driven by drive belts.

2.1.2 HST

The machine is rear wheel drive.

The rear axle is equipped with a hydrostatic transmission

with infinitely variable forward and reverse

gear ratios.

The rear axle is also equipped with a differential to

facilitate turning.

Front mounted tools are driven by drive belts.

2.1.3 4WD

The machine has 4-wheel drive. The power from

the engine to the drive wheels is transferred hydraulically.

The engine drives an oil pump, which

pumps oil through the rear and front axle drives.

The front axle and rear axle are connected in series,

which means that the front wheels and rear

wheels are forced to rotate at the same speed.

To make turning easier, both axles are equipped

with differential.

Front-mounted implements are powered via drive

belts.

2.2 Steering

The machine is articulated. This means that the

chassis is divided into a front and a rear section,

which can be turned in relation to each other.

47


EN

ENGLISH

The articulated steering means that the machine

can turn around trees and other obstacles with an

extremely small turning radius.

2.3 Safety system

The machine is equipped with an electrical safety

system. The safety system interrupts certain activities

that can entail a danger of incorrect manoeuvres.

For example, the engine cannot be started if

the clutch-parking brake pedal is depressed.

The operation of the safety system must

always be checked every time before

use.

2.4 Controls

2.4.1 Implement lifter, mechanical (1:A)

To switch between working position and transport

position:

1. Depress the pedal fully.

2. Release the pedal slowly.

2.4.2 Service brake - Clutch (1:B) (Man)

A pedal that combines both service brake and

clutch. There are 3 positions:

1. Pedal released – forward drive

engaged. The machine will

move if a gear is engaged.

Service brake not activated.

2. Pedal depressed halfway –

forward drive disengaged, gear

shifting can be performed.

Service brake not activated.

3. Pedal fully depressed –

forward drive disengaged.

Service brake fully activated.

NOTE! You must never regulate the operating

speed by slipping the clutch. Use a suitable gear

instead, so that the right speed is obtained.

2.4.3 Clutch-parking brake (1:B)

(HST, 4WD)

Never press the pedal while driving.

There is a risk of overheating in the

power transmission.

The pedal has the following

three positions:

• Released. The clutch is not activated. The parking

brake is not activated.

• Depressed halfway. Forward drive disengaged.

The parking brake is not activated.

• Fully depressed. Forward drive disengaged.

The parking brake is fully activated but not

locked. This position is also used as emergency

brake.

2.4.4 Inhibitor, parking brake (1:C)

The inhibitor locks the “clutch-brake”

pedal in the depressed position. This function

is used to lock the machine on slopes,

during transport, etc., when the engine is

not running.

Locking:

1. Depress the pedal (3:B) fully.

2. Move the inhibitor (3:C) to the right.

3. Release the pedal (3:B).

4. Release the inhibitor (3:C).

Unlocking:

Press and release the pedal (3:B).

2.4.5 Driving-service brake (1:F)

(HST, 4WD)

If the machine does not brake as expected

when the pedal is released, the left

pedal (1:B) should be used as an emergency

brake.

The pedal determines the gearing ratio between the

engine and the drive wheels (= the speed). When

the pedal is released, the service brake is activated.

1. Press the pedal forward –

the machine moves forward.

2. No load on the pedal – the machine

is stationary.

3. Press the pedal backward –

the machine reverses.

4. Reduce the pressure on the

pedal – the machine brakes.

2.4.6 Throttle and choke control (1:D)

(Prestige)

A control for setting the engine speed and to choke

the engine when starting from cold.

If the engine runs unevenly there is a

risk that the control is too far forward

so that the choke is activated. This damages

the engine, increases fuel consumption

and is harmful to the

environment.

1. Choke – for starting a cold engine. The

choke position is located at the front of the

groove.

Do not operate in this position when the

engine is warm.

2. Full throttle – when the machine is in

operation, full throttle should always be

used.

The full throttle position is approximately

2 cm behind the choke position.

3. Idling.

48


ENGLISH

EN

2.4.7 Ignition lock (1:E)

Do not leave the machine with the key

in position 2 or 3. There is a fire risk,

fuel can run into the engine through the

carburettor, and there is a risk of the

battery being discharged and damaged.

Ignition lock used for starting/stopping the engine.

Four positions:

1. Stop position – the engine is shortcircuited.

The key can be removed.

2/3. Operating position.

4. Start position – the electric start motor

is activated when the key is turned to the

spring-loaded start position. Once the engine

has started, let the key return to operating

position 2/3.

2.4.8 Gear lever (2:H) (Man))

A lever for selecting one of the five forward gears

in the gearbox (1-2-3-4-5), neutral (N) or reverse

(R).

The clutch pedal must be kept pressed in when

changing gear.

NOTE! You must make sure the machine is quite

stationary before changing from reverse to forward

gear or vice versa. If a gear does not engage

immediately, release the clutch pedal and then

press it in once again. Engage the gear once again.

Never force a gear in.

2.4.9 Power take-off (2:G)

The power take-off must never be

engaged when the front-mounted

implement is in transport position. This

will destroy the belt transmission.

A lever for engaging and disengaging the power

take-off for operating front-mounted accessories.

Two positions:

1. Lever in forward position – power takeoff

disengaged.

2. Lever in backward position - power

take-off engaged.

2.4.10Clutch release lever (HST, 4WD)

A lever for disengaging the variable transmission.

HST is equipped with a lever, connected to the rear

axle. See (5:N).

4WD is equipped with two levers, connected to the

rear axle (6:O) and the front axle (6:P).

The disengagement lever must never be

between the outer and inner positions.

This overheats and damages the transmission.

The levers enable the machine to be moved by

hand without the help of the engine. Two positions:

1. Lever in the inner position –

transmission engaged for normal

operation.

2. Lever in the outer position –

transmission disengaged. The

machine can be moved by hand.

The machine may not be towed over long distances

or at high speeds. The transmission could be damaged.

The machine must not be operated with

the forward most lever in the outer position.

Risk of damage and oil leakage in

the front axle.

2.4.11 Seat (3:I)

The seat can be folded and is adjustable

front-rear. The seat is locked in the folded

up position using the catch (3:K) and adjusted

front-rear using the knobs (3:J).

The seat is equipped with a safety switch that is

connected to the machine’s safety system. This

means that certain dangerous activities are not possible

when there is nobody in the seat.

2.4.12 Engine casing (4:L)

To access the fuel cock, battery and engine

the engine is equipped with engine casing

that can be opened. The engine casing is

locked by a rubber strap.

The engine casing is opened as follows:

1. Detach the rubber strap (4:M) at the front edge

of the engine casing.

2. Carefully lift the engine casing back.

Close in reverse order.

The machine may not be operated unless

the engine casing is folded down

and locked. Risk of burns and crushing

injuries.

49


EN

ENGLISH

3 AREAS OF USE

The machine may only be used for the following

tasks using the genuine STIGA accessories stated.

Operation Accessories, STIGA original

Mowing With cutting deck 95 C (all).

With cutting deck 105 C (only

HST with 15.5 hp engine and

4WD).

Snow clearance With snow blade. Snow chains

and frame weights recommended.

Grass clipping and With towed collector 30" or 42".

leaf collection

Grass and leaf With dump cart Standard, Maxi

transport or Combi.

The maximum vertical load on the towing hitch

must not exceed 100 N.

The maximum over-run load on the towing hitch

from towed accessories must not exceed 500 N.

NOTE! Before using a trailer – contact your insurance

company.

NOTE! This machine is not intended to be driven

on public roads.

4 STARTING AND OPERATION

The machine may not be operated unless

the engine casing is closed and

locked. Risk of burns and crushing injuries.

4.1 Filling with petrol (7:Q)

Always use lead-free petrol. You must never use 2-

stroke petrol mixed with oil.

The tank holds 6 litres. The level can easily be read

through the transparent tank.

NOTE! Ordinary lead-free petrol is a perishable

and must not be stored for more than 30 days.

Environmental petrol can be used, i.e. alkylate

petrol. This type of petrol has a composition that is

less harmful for people and nature.

Petrol is highly inflammable. Always

store fuel in containers that are made

especially for this purpose.

Only fill or top up with petrol outdoors,

and never smoke when filling or topping

up. Fill up with fuel before starting

the engine. Never remove the filler cap

or fill with petrol while the engine is

running or still warm.

Never completely fill the petrol tank. Leave an

empty space (= at least the entire filler tube plus 1

- 2 cm at the top of the tank) to allow the petrol to

expand when it warms up without overflowing.

See fig. 7.

4.2 Checking the engine oil level

On delivery, the crankcase is filled with SAE 10W-

30 oil.

Check the oil level every time before using to

ensure it is correct. The machine should be

standing on level ground.

Wipe clean around the oil dipstick. Unscrew

and pull it up. Wipe off the dipstick.

Slide it down completely and tighten it.

Then unscrew it and pull it up again. Read off the

oil level. Top up with oil to the “FULL” mark, if

the level comes below it. See fig. 8.

The oil level must never exceed the “FULL” mark.

This results in the engine overheating. If the oil

level exceeds the “FULL” mark, the oil must be

drained until the correct level is achieved.

4.3 Checking transmission oil level

Check the oil level every time before using to

ensure it is correct. The machine should be

standing on level ground.

Read off the oil level in the reservoir (9:R). It

should be between the MAX and MIN marks. If

necessary, top up with more oil.

Type of oil:

Oil type

4WD Synthetic oil 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Safety checks

Check that the results of the safety checks below

are achieved when testing the machine in question.

The safety checks must always be carried

out every time before use.

If any of the results below is not

achieved, the machine must not be

used! Take the machine to a service

workshop for repair.

50


ENGLISH

EN

4.4.1 General safety check

Object

Result

Fuel lines and connections.

No leaks.

Electrical cables. All insulation intact.

No mechanical damage.

Exhaust system. No leaks at connections.

All screws tightened.

Oil lines No leaks. No damage.

Drive the machine The machine will stop.

forwards/backwards

and release

the driving-service

brake pedal.

Test driving No abnormal vibrations.

No abnormal sound.

4.4.2 Electrical safety check

The operation of the safety system

should always be checked every time

before use.

Status Action Result

Only HST, 4WD.

The clutch-brake

pedal not

depressed.

Power take-off not

activated.

Attempt to start. The engine

must not

start.

Only Man. Gear Attempt to start.

lever not in neutral.

Engine running.

Power take-off

activated.

Engine running.

The operator

leaves the seat.

Remove the fuse.

See 9:S.

The engine

must not

start.

The power

take-off

must disengage.

The engine

must stop.

4.5 Start

1. Open the fuel cock. See 10:U.

2. Check that the spark plug cable(s) is/are installed

on the spark plug(s).

3. Check to make sure that the power take-off is

disengaged.

4a. Compact, Man: Put the gear lever in neutral.

4b. Compact HST, 4WD: Do not keep your foot

on the drive pedal.

5. Starting cold engine – put the throttle control in

the choke position.

Starting warm engine – put the throttle control

at full throttle (approx. 2 cm behind the choke

position).

6. Depress the clutch-brake pedal fully.

7. Turn the ignition key and start the engine.

8 Once the engine has started, move the throttle

control gradually to full throttle (approx. 2 cm

behind the choke position) if the choke has been

used.

9. When starting from cold, do not make the machine

work under load immediately, but let the

engine run for a few minutes first. This will allow

the oil to warm up.

When the machine is in operation, full throttle

should always be used.

4.6 Operating tips

Always check that there is the correct volume of

oil in the engine. This is particularly important

when operating on slopes. See 4.2.

Be careful when driving on slopes. No

sudden starting or stopping when driving

up or down a slope. Never drive

across a slope. Move from the top down

or from the bottom to the top.

The machine may not be driven on

slopes greater than 10º in any direction.

Reduce the speed on slopes and when

making sharp turns in order to retain

control and reduce the risk of tipping

over.

Do not turn the steering wheel to full

lock when driving in top gear and at full

throttle. The machine can easily topple

over.

Keep hands and fingers well away from

articulated steering joint and seat

bracket. Risk of crushing injuries. Never

drive with the engine casing open.

4.7 Stop

Disengage the power take-off. Apply the parking

brake.

Allow the engine to idle 1-2 mins. Stop the engine

by turning off the ignition key.

Shut off the petrol cock. This is particularly important

if the machine is to be transported on a trailer

for example.

If the machine is left unattended, remove

the spark plug cable(s) and remove

the ignition key.

The engine may be very warm immediately

after it is shut off. Do not touch the

silencer, cylinder or cooling fins. This

can cause burn injuries.

51


EN

ENGLISH

4.8 Cleaning

To reduce the risk of fire, keep the engine,

silencer, battery and fuel tank free

from grass, leaves and oil.

To reduce the risk of fire, regularly

check the machine for oil and/or fuel

leakage.

Clean the machine after each use. The following

instructions apply for cleaning:

• When washing the machine with water under

high pressure, do not point the jet directly at

axle seals, electrical components or hydraulic

valves.

• Do not spray water directly at the engine.

• Clean the engine with a brush and/or compressed

air.

• Clean the engine’s cooling air intake (9:T).

5 MAINTENANCE

5.1 Service programme

In order to keep the machine in good condition as

regards reliability and operational safety as well as

from an environmental perspective, STIGA’s Service

programme should be followed.

The contents of this programme can be found in

the attached service log.

Basic service must always be carried out by an authorised

workshop.

First service and intermediate service should be

carried out by an authorised workshop, but can

also be carried out by the user. The content of this

can be found in the service log and the actions are

described under “4 STARTING AND OPERA-

TION” as well as below.

Servicing carried out at an authorised workshop

guarantees professional work using genuine spare

parts.

At each basic service and intermediate service carried

out at an authorised workshop, the service log

is stamped. A service log presenting these services

is a valuable document that improves the machine’s

second-hand value.

5.2 Preparation

All service and all maintenance must be carried out

on a stationary machine with the engine switched

off.

Prevent the machine from rolling by always

applying the parking brake.

Prevent unintentional starting of the

engine by disconnecting the spark plug

cable(s) from the spark plug(s) and removing

the ignition key.

5.3 Tyre pressure

Adjust the air pressure in the tyres as follows:

Front: 0.6 bar (9 psi).

Rear: 0.4 bar (6 psi).

5.4 Changing engine oil

Change engine oil for the first time after 5 hours of

operation, and subsequently after every 50 hours

of operation or once a season.

Change the oil more often (after 25 hours of operation

or at least once a season) if the engine has to

operate under demanding conditions or if the ambient

temperature is high.

Use oil according to the table below.

Oil SAE 10W-30

Service class SJ or higher

Use oil without any additives.

Do not fill with too much oil. This can cause the

engine to overheat.

Change oil when the engine is warm.

The engine oil may be very hot if it is

drained off directly after the engine is

shut off. Therefore allow the engine to

cool a few minutes before draining the

oil.

1. Attach the clamp on the oil drainage hose. Use

a polygrip or similar. See fig. 10:V.

2. Move the clamp up 3-4 cm on the oil drainage

hose and pull out the plug.

3. Collect the oil in a collection vessel.

NOTE! Do not spill any oil on the drive belts.

4. Hand in the oil for disposal in accordance with

local provisions.

5. Install the oil drainage plug and move the clamp

back so that it clamps above the plug.

6. Remove the dipstick and fill up with new oil.

Oil volume: 1.4 litres

7. After filling up the oil, start the engine and idle

for 30 seconds.

8. Check to see if there is any oil leakage.

9. Stop the engine. Wait for 30 seconds and then

check the oil level in accordance with 4.2.

Stop the engine.

52


ENGLISH

EN

5.5 Transmission, oil (4WD)

The oil in the hydraulic power transmission must

be checked/adjusted and changed at the intervals

given in the table below.

1st time Then at

Action

intervals

of

Hours of operation

Checking – adjusting level. - 50

Changing the oil. 5 200

Type of oil: Synthetic oil 5W-50

Oil quantity when changing: approximately 3.5 litres.

5.5.1 Checking - adjusting

Se “4.2”.

5.5.2 Draining

1. Run the machine at variable speeds for 10-20

minutes to heat up the transmission oil.

2. Position the machine completely horizontally.

3. Pull out both disengagement levers according to

fig. 6.

4. Place one container under the rear axle and one

under the front axle.

5. Open the oil reservoir by removing the cover.

See 9:R.

Only a 3/8” square drive may be used

for the oil plug. Other tools will damage

the plug.

6. Remove the oil plug from the rear axle. Clean

the hole and use a 3/8” square drive. See figure

11.

7. Remove 2 drain plugs from the front axle. Use

a 12 mm socket. Allow the oil in the front axle

and pipes to run out. See fig. 12.

8. Check that the gaskets on the drain plugs of the

front axle are intact. See fig. 12. Reinstall the

plugs. Tightening torque: 15-17 Nm.

The oil plug will be damaged if it is

tightened more to than 5 Nm.

5.5.3 Filling

The engine must never be run when the

rear clutch release lever is pushed in

and the front clutch release lever is

pulled out.

This will damage the front axle seals.

1.Fill the oil reservoir with the new oil.

If the engine is run indoors, exhaust extraction

equipment must be connected

to the engine’s exhaust pipe.

2. Check that the rear axle’s clutch release lever is

pulled out.

3. Start the engine. When the engine is started, the

front axle’s clutch release lever slides inwards

automatically.

4. Pull out the front axle’s clutch release lever.

NOTE! The oil is drawn into the system very

quickly. The reservoir must always be

topped up. Air must never be drawn in.

5. Set the accelerator pedal to the forward position

by blocking it using a wooden wedge. See fig.

14. Fill the oil reservoir by hand using new oil.

6. Run in the forward position for one minute.

7. Move the wooden wedge and set the accelerator

pedal to the reverse position. Continue filling

with oil.

8. Run in reverse mode for one minute.

9. Change driving direction once every minute as

above and continue filling with oil until the

bubbling in the reservoir stops.

10.Switch off the engine, install the oil reservoir

cover and close the engine cover.

11.Test drive for several minutes and adjust the oil

level in the reservoir.

5.6 Belt transmissions

After 5 hours of operation, check that all the belts

are intact and undamaged.

9. Check that the gasket on the oil plug of the rear

axle is intact. See fig. 11:Y. Reinstall in the rear

axle. Tighten the oil plug to 5 Nm.

10.Draw out the oil from the deeper section of the

reservoir using an oil extractor. See fig. 13.

11.Dispose of the oil according to local regulations.

53


EN

ENGLISH

5.7 Steering

The steering must be checked/adjusted after 5

hours of operation and thereafter after 100 hours of

operation.

5.7.1 Checks

Briefly turn the steering wheel back and forth.

There must be no mechanical clearance in the

steering chains.

5.7.2 Adjustment

Adjust the steering chains if required as follows:

1. Put the machine in the straight-ahead position.

2. Adjust the steering chains with the two nuts, located

under the central point. See fig. 16.

3. Adjust both nuts by the same amount until there

is no clearance.

4. Test drive the machine straight forwards and

check that the steering wheel is not off centre.

5. If the steering wheel is off centre, undo one nut

and tighten the other.

Do not over-tighten the steering chains. This will

cause the steering to become heavy and will increase

wear on the steering chains.

5.8 Battery

If acid comes into contact with the eyes

or skin, this can cause serious injuries.

If any part of the body has come into

contact with acid, rinse immediately

with copious amounts of water and seek

medical assistance as soon as possible.

The battery is a valve-regulated battery with 12 V

nominal voltage. The battery fluid does not need to

and cannot be checked or topped up. The only

maintenance that is required is charging, for example

after extended storage.

The battery must be fully charged before

being used for the first time. The

battery must always be stored fully

charged. If the battery is stored while

discharged, serious damage will occur.

5.8.1 Charging with the engine

The battery can be charged using the engine’s generator

as follows:

1. Install the battery in the machine as shown below.

2. Place the machine outdoors or install an extraction

device for the exhaust fumes.

3. Start the engine according to the instructions in

the user guide.

4. Allow the engine to run continuously for 45

minutes.

5. Stop the engine. The battery will now be fully

charged.

5.8.2 Charging using battery charger

When charging using a battery charger, a battery

charger with constant voltage must be used.

Contact your dealer to purchase a battery charger

with constant voltage.

The battery can be damaged if a standard type

battery charger is used.

5.8.3 Removal/Installation

The battery is placed under the engine casing. During

removal/installation, the following applies regarding

connection of the cables:

• During removal. First disconnect the black cable

from the battery’s negative terminal (-).

Then disconnect the red cable from the battery’s

positive terminal (-).

• During installation. First connect the red cable

to the battery’s positive terminal (+). Then connect

the black cable to the battery’s negative terminal

(-).

If the cables are disconnected/connected

in the wrong order, there is a risk of

a short-circuit and damage to the battery.

If the cables are interchanged, the generator

and the battery will be damaged.

Tighten the cables securely. Loose cables

can cause a fire.

The engine must never be driven with

the battery disconnected. There is a risk

of serious damage to the generator and

the electrical system.

5.8.4 Cleaning

If the battery terminals are coated with oxide, they

should be cleaned. Clean the battery terminals with

a wire brush and lubricate them with terminal

grease.

5.9 Air filter, engine

The pre-filter (foam filter) must be cleaned/replaced

after 25 hours of operation.

The air filter (paper filter) must be cleaned/replaced

after 100 hours of operation.

NOTE! The filters should be cleaned/replaced

more often if the machine operates on dusty

ground.

Remove/install the air filters as follows.

1. Clean carefully around the air filter cover.

2. Dismantle the air filter cover (15:A) by removing

the two clamps.

3. Dismantle the filter assembly (15:B). The prefilter

is placed over the air filter. Make sure that

no dirt gets into the carburettor. Clean the air filter

housing.

54


ENGLISH

EN

4. Clean the paper filter by tapping it gently

against a flat surface. If the filter is very dirty,

replace it.

5. Clean the pre-filter. If the filter is very dirty, replace

it.

6. Assemble in the reverse order.

Compressed air or petroleum-based solvents such

as kerosene may not be used for cleaning the paper

filter insert. This will damage the filter.

5.10 Spark plug

The spark plug(s) must be replaced every 200

hours of operation (=at every other basic service).

Before disconnecting the spark plug, clean around

its mounting.

Spark plug: Champion RC12YC or equivalent.

Electrode distance: 0.75 mm.

5.11 Air intake

See 19:T. The engine is air-cooled. A blocked

cooling system can damage the engine. Clean the

engine’s air intake after 50 hours of operation.

More meticulous cleaning of the cooling system is

carried out during each basic service.

5.12 Lubrication

All lubrication points in accordance with the table

below must be lubricated every 50 hours of operation

as well as after every wash.

Object Action Figure

Centre point 4 grease nipples.

17

Use a grease gun filled with

universal grease. Pump until

the grease emerges.

Steering

chains

Tensioning

arms

Control

cables

Brush the chains clean with a

wire brush.

Lubricate with universal

chain spray.

Lubricate the bearing points

with an oil can when each

control is activated.

Ideally carried out by two

people.

Lubricate the cable ends with

an oil can when each control

is activated.

Must be carried out by two

people.

-

18

18

6 PATENT - DESIGN REGISTRA-

TION

This machine or parts thereof is covered by the following

patent and design registration:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

5.13 Fuse

In the event of electrical faults, check/replace the

fuse, 20 A. See 9:S.

GGP reserves the right to make alterations to the

product without prior notification.

55


FR

FRANÇAIS

1 GÉNÉRALITÉS

Ce symbole est un AVERTISSEMENT.

Risque de blessure ou de dégât matériel

en cas de non-respect des instructions.

Avant de démarrer la machine, lire attentivement

les instructions ainsi que

les consignes contenues dans le fascicule

« RÈGLES DE SÉCURITÉ » ci-joint.

1.1 Symboles

Les symboles suivants figurent sur la machine. Ils

attirent votre attention sur les dangers et les mesures

à respecter lors de l’utilisation et de la maintenance.

Explication des symboles :

Attention!

Lire le mode d’emploi et le manuel de sécurité

avant d’utiliser la machine.

Attention!

Attention aux projections. Travailler à une

distance suffisante de toute présence.

Attention !

Porter des protections auditives.

Attention !

Cet engin n’est pas conçu pour circuler sur

la voie publique.

Attention !

La machine, équipée d’accessoires d’origine,

ne peut en aucun cas être utilisée sur

des pentes dont l’inclinaison est supérieure

à 10°.

Attention !

Risque de blessure par écrasement. Garder

les mains et les pieds à distance du joint de

direction articulé.

Attention !

Ne pas les toucher sous peine de se brûler.

Ne pas toucher le silencieux ou le convertisseur

catalytique.

1.2 Désignation

Park Compact existe en 3 versions :

Machine

Compact à transmission

manuelle.

Compact HST à transmission

hydrostatique.

Compact 4WD à transmission

hydrostatique et quatre roues

motrices.

Désignation

Man

HST

4WD

1.3 Références

1.3.1 Numérotation

Dans les instructions qui suivent, les figures sont

numérotées 1, 2, 3, etc.

Les composants illustrés sont indiqués par

A, B, C, etc.La prise de force ne peut jamais

être engagée lorsque l’accessoire

monté à l’avant est en position de transport.

Cela aurait pour effet d’endommager

la transmission par courroie.

Une référence renvoyant à l’élément C de la figure

2 sera indiqué « 2:C ».

1.3.2 Titres

Les titres sont numérotés selon l’exemple suivant :

« 1.3.1 Contrôle de sécurité générale » est un soustitre

intégré au chapitre « 1.3 Contrôles de sécurité

».

En principe, lorsqu’on renvoie à un titre, seul son

numéro est indiqué, par ex. « Voir 1.3.1 ».

2 DESCRIPTION

2.1 Transmission

2.1.1 Man

La machine est équipée de roues arrière motrices.

L’essieu arrière est équipé d’une transmission manuelle

à 5 rapports en marche avant et 1 marche arrière,

ainsi que d’un différentiel pour faciliter le braquage.

Les outils montés à l’avant sont actionnés par

courroies.

2.1.2 HST

La machine est équipée de roues arrière motrices.

L’essieu arrière est équipé d’une transmission hydrostatique

à 5 rapports en marche avant et 1 en

marche arrière, variables en continu.

L’essieu arrière est également équipé d’un différentiel

pour faciliter le braquage.

Les outils montés à l’avant sont actionnés par

courroies.

2.1.3 4WD

La machine possède 4 roues motrices. La puissance

dégagée par le moteur est transmise aux roues

par un système hydraulique. Le moteur actionne

une pompe qui fait circuler de l’huile dans le dispositif

d’entraînement des trains avant et arrière.

Les trains avant et arrière sont connectés en série,

ce qui signifie que les roues avant et arrières tournent

obligatoirement à la même vitesse.

Pour faciliter les manœuvres, les deux essieux sont

équipés d’un différentiel.

56


FRANÇAIS

FR

Les accessoires montés à l’avant sont mus par les

courroies d’entraînement.

2.2 Direction

La machine est articulée. Cela signifie que le châssis

est divisé en deux sections, avant et arrière, qui

pivotent l’une par rapport à l’autre.

Grâce au châssis articulé, la machine possède un

rayon de braquage très faible qui lui permet de

contourner arbres et obstacles.

2.3 Dispositifs de sécurité

La machine est équipée d’une sécurité électrique

qui interrompt certaines activités susceptibles de

provoquer des manœuvres dangereuses. Par exemple,

le moteur ne démarre pas lorsque la pédale

d’embrayage et de frein de stationnement est enfoncée.

Contrôler le fonctionnement du dispositif

de sécurité avant chaque utilisation.

2.4 Commandes

2.4.1 Dispositif mécanique de levage des

accessoires, (1:A)

Pour passer de la position de travail à la position de

transport :

1. Enfoncer à fond la pédale.

2. Relâcher la pédale progressivement.

2.4.2 Frein de service/embrayage (1:B)

(Man)

Le frein de service et l’embrayage sont actionnés

par une seule pédale. Trois positions sont possibles

1. Pédale relâchée – marche

avant enclenchée. La machine

avance si une vitesse est

engagée. Le frein de service

n’est pas activé.

2. Pédale enfoncée à mi-course –

la marche avant est

désenclenchée, on peut changer

de vitesse. Le frein de service

n’est pas activé.

3. Pédale enfoncée à fond –

marche avant désenclenchée. Le

frein de service est totalement

activé.

REMARQUE ! Ne pas faire patiner l’embrayage

pour régler la vitesse de service. Il est préférable de

sélectionner un rapport adéquat pour atteindre la

vitesse souhaitée.

2.4.3 Embrayage - frein de stationnement

(1:B) (HST, 4WD)

Ne jamais enfoncer cette pédale pendant

les déplacements pour éviter toute

surchauffe des organes de transmission.

La pédale se règle sur trois positions

:

• Relâchée. L'embrayage n'est pas activé. Le

frein de stationnement n'est pas activé.

• Enfoncée à moitié. La marche avant est désactivée.

Le frein de stationnement n'est pas activé.

• Totalement enfoncé. La marche avant est désactivée.

Le frein de stationnement est tout à

fait activé mais n'est pas verrouillé. Cette position

est également utilisée comme frein d’arrêt

d’urgence.

2.4.4 Inhibiteur, frein de stationnement

(1:C)

L'inhibiteur bloque la pédale « embrayage-frein

» en position enfoncée. Cette

fonction permet de circuler sur des terrains

en pente, de transporter la machine,

etc. lorsque le moteur est à l’arrêt.

Verrouillage :

1. Enfoncer à fond la pédale (1:B).

2. Déplacer l’inhibiteur (1:C) vers la droite.

3. Relâcher la pédale (1:B).

4. Relâcher l'inhibiteur (1:C).

Déverrouillage :

Enfoncer et relâcher la pédale (1:B).

2.4.5 Conduite - frein de service (1:F)

Si la machine ne freine pas comme prévu

en relâchant la pédale, utiliser la pédale

de gauche (1:B) comme frein

d’arrêt d’urgence.

La pédale détermine le rapport de transmission entre

le moteur et les roues motrices (= vitesse). Le

frein de service est activé lorsque la pédale est relâchée.

1. Pédale enfoncée vers l'avant –

la machine avance.

2. Pas de pression sur la pédale –

la machine reste immobile.

3. Pédale enfoncée vers l'arrière–

la machine recule.

4. Pression réduite sur la pédale

– la machine freine.

57


FR

FRANÇAIS

2.4.6 Accélérateur et choke (1:D)

Réglage du régime moteur, permettant d’enrichir

le mélange pour le démarrage à froid.

En cas d’irrégularité du moteur, il y a

un risque que la commande ait été

poussée trop loin en avant et que le choke

soit activé. Outre les risques de dégâts

au moteur, cela augmente la

consommation de carburant et la pollution.

1. Choke – pour les démarrages à froid. Le

choke est situé à l’avant de la rainure.

Ne pas utiliser dans cette position le moteur

est chaud.

2. Plein régime – le mode plein régime

doit toujours être enclenché lorsque la machine

fonctionne.

Pour le plein régime, enfoncer la manette

d’environ 2 cm par rapport à la position du

choke.

3. Ralenti.

2.4.7 Démarreur (1:E)

Ne pas quitter la machine lorsque la clé

est sur la position 2 ou 3 pour éviter tout

risque d’incendie, de passage de

carburant dans le moteur via le

carburateur, de déchargement de la

batterie et tout dégât en général.

Le contact permet de démarrer et d’arrêter le

moteur. Quatre positions :

1. Arrêt – le moteur est court-circuité. La

clé peut être retirée.

2/3. Position de conduite.

4. Démarrage – le démarreur électrique est

activé lorsque la clé est tournée à fond

dans la position de démarrage. Lorsque le

moteur tourne, laisser revenir clé en position

de marche 2/3.

2.4.8 Levier de vitesses (2:H) (Man)

Levier permettant d’enclencher l’une des cinq

vitesses en marche avant (1-2-3-4-5), le point mort

(N) ou la marche arrière (R).

L’embrayage doit être maintenu enfoncé pendant

le changement de vitesse.

REMARQUE ! Veiller à ce que la machine soit à

l’arrêt complet pour passer de marche avant en

marche arrière et vice versa. Si une vitesse ne

s’enclenche pas immédiatement, relâcher

l’embrayage et l’enfoncer à nouveau. Réenclencher

la vitesse. Ne jamais forcer le passage

des vitesses.

2.4.9 Prise de force (2:G)

La prise de force ne peut jamais être

engagée lorsque l’accessoire monté à

l’avant est en position de transport.

Cela aurait pour effet d’endommager la

transmission par courroie.

Levier permettant d’enclencher et de débloquer la

prise de force actionnant les accessoires montés à

l’avant. Deux positions sont possibles :

1. Levier vers l’avant – prise de force

désengagée.

2. Levier vers l’arrière – prise de force

enclenchée.

2.4.10Levier de débrayage (HST, 4WD)

Levier permettant de débrayer la transmission variable.

Le modèle HST est équipé d’un levier connecté à

l’essieu arrière. Voir (5:N).

Le modèle 4WD est équipé de deux leviers connectés

à l’essieu arrière (6:O) et l’essieu avant

(6:P).

Le levier d’embrayage ne doit jamais se

trouver entre les positions extérieure et

intérieure pour éviter de surchauffer le

moteur et d’endommager la transmission.

Pour permettre de bouger la machine à la main,

moteur éteint. Deux positions sont possibles :

1. Levier orienté vers l’intérieur

– la transmission est activée

pour un fonctionnement normal.

2. Levier orienté vers l’extérieur

– transmission débrayée. La machine

peut être déplacée manuellement.

Ne pas remorquer la machine sur de longues distances

ou à des vitesses élevées pour éviter d’endommager

la transmission.

Ne pas utiliser la machine lorsque le levier

situé à l’avant est orienté vers l’extérieur

pour éviter tout risque de dégâts

et les fuites d’huile au niveau de l’essieu

avant.

2.4.11 Siège (3:I)

Le siège est rabattable et se règle vers

l’avant et l’arrière. Bloquer le siège en position

relevée à l’aide du loquet (3:K) et le

régler en longueur à l’aide des boutons

(3:J).

Le siège est équipé d’un contacteur raccordé au

dispositif de sécurité de l’engin. Cela signifie que

certaines activités dangereuses seront impossibles

lorsque personne n’est assis sur le siège.

58


FRANÇAIS

FR

2.4.12 Capot du moteur (4:L)

La tondeuse est équipée d’un capot qui

s’ouvre pour donner accès à l’arrivée de

carburant, à la batterie et au moteur. Le capot

se bloque à l’aide d’une attache en

caoutchouc.

Pour ouvrir le capot :

1. Détacher la sangle en caoutchouc (4:M) à l’extrémité

avant du capot.

2. Relever prudemment le capot.

Refermer en procédant dans l’ordre inverse.

Ne pas utiliser la machine si le carter de

moteur n’est pas fermé et verrouillé.

Risque de brûlure et de blessure par

écrasement.

3 UTILISATION

L’usage de la machine est réservé aux travaux suivants,

avec les accessoires STIGA d’origine renseignés.

Fonctionnement

Tonte

Déneigement

Tonte du gazon et

ramassage des

feuilles

Transport du gazon

de tonte et des

feuilles

Accessoires STIGA d’origine

Plateau de coupe 95 C (tous les

modèles).

Plateau de coupe 105 C (uniquement

sur HST avec moteur 15,5

ch et sur 4WD).

Lame à neige. Chaînes à neige et

poids de lestage recommandés.

Collecteur tracté de 30" ou 42".

Remorque de transport Standard,

Maxi ou Combi.

La charge verticale maximum exercée sur la boule

de remorquage doit être inférieure à 100 N.

La charge d’inertie maximum exercée sur la boule

de remorquage par les accessoires tractés doit être

inférieure à 500 N.

REMARQUE ! Avant d’utiliser un tracteur, contactez

votre compagnie d’assurance.

REMARQUE ! Cette machine n’est pas conçue

pour circuler sur la voie publique.

4 DÉMARRAGE ET CONDUITE

Ne pas utiliser la machine si le capot du

moteur n’est pas fermé et verrouillé.

Risque de brûlure et de blessure par

écrasement.

4.1 Ajouter du carburant (7:Q)

Utiliser uniquement du carburant sans plomb. Ne

jamais utiliser de mélange carburant-huile 2

temps.

Le réservoir a une contenance de 6 litres. Le niveau

de carburant est visible au travers du réservoir

transparent.

REMARQUE ! L’essence sans plomb ne se conserve

pas indéfiniment et ne doit pas être stockée

plus de 30 jours.

Des carburants respectueux de l’environnement,

par ex. l’essence alkylate, peuvent également être

utilisés. Par leur composition, ils ont un impact réduit

sur la nature et la santé.

L’essence est très inflammable et doit

être conservée dans des récipients spécialement

conçus à cet effet.

Faire le plein d’essence uniquement à

l’extérieur, et ne pas fumer pendant

l’opération. Faire le plein de carburant

avant de démarrer le moteur. Ne jamais

enlever le bouchon du réservoir ou procéder

au remplissage quand le moteur

tourne ou est encore chaud.

Ne pas remplir le réservoir à ras bord. Laisser un

espace (= au moins la longueur du pistolet + 1 ou

2 cm par rapport au-dessus du réservoir) pour que

le carburant puisse se dilater sans déborder lorsqu’il

se réchauffe (voir fig. 7).

4.2 Contrôle du niveau d’huile

À la livraison, le carter est rempli d’huile SAE

10W-30.

Vérifier le niveau d’huile avant chaque utilisation.

Placer la machine sur un sol plat.

Nettoyer la zone autour de la jauge d’huile.

La dévisser et la sortir du carter. Essuyer

la jauge au moyen d’un chiffon,

Réintroduire la jauge dans le carter et la

visser à fond.

Dévisser la jauge et la ressortir. Lire le niveau

d’huile sur la jauge. Si le niveau d’huile descend

en dessous du repère « FULL », faire l’appoint

(voir fig. 8).

Le niveau d’huile ne doit jamais dépasser la marque

« FULL » pour éviter la surchauffe du moteur.

Si le niveau dépasse la marque « FULL », il faut vidanger

pour revenir à un niveau d’huile correct.

59


FR

FRANÇAIS

4.3 Contrôle du niveau d´huile de

transmission (hst, 4WD)

Vérifier le niveau d’huile avant chaque

utilisation. Placer la machine sur un sol plat.

Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir (9:R). Il

doit se situer entre les repères MAX et MIN. Si nécessaire,

faire l’appoint.

Type d’huile :

Type d’huile

4WD

Huile de synthèse

5W-50.

HST

SAE 10W-30 (20W-50)

4.4 Contrôles de sécurité

Vérifier que les résultats des contrôles de sécurité

sont atteints lors du test de la machine.

Procéder aux contrôles de sécurité

avant chaque utilisation.

Si l’un des résultats ci-dessous n’est pas

atteint, ne pas utiliser la machine et la

faire contrôler par un atelier agréé !

4.4.1 Contrôle de sécurité générale

Objet

Résultat

Conduites de carburant

et raccords.

Absence de fuites.

Câbles électriques. Isolation intacte.

Absence de dégâts mécaniques.

Échappement. Absence de fuites aux raccords.

Vis serrées.

Conduites d’huile Absence de fuites. Absence de

dégâts.

Faire avancer et La machine s’arrête.

reculer l’engin et

relâcher la pédale

de conduite-frein de

service.

Test de pilotage Pas de vibrations anormales.

Pas de bruits anormaux.

4.4.2 Contrôle de sécurité générale

Contrôler le fonctionnement du dispositif

de sécurité avant chaque utilisation.

Statut Action Résultat

Uniquement HST,

4WD. Pédale

embrayage-frein

non enfoncée.

Prise de force non

enclenchée.

Essai de démarrage.

Le moteur

ne peut pas

démarrer.

Uniquement Man.

Levier de vitesse

en position autre

que neutre.

Le moteur tourne.

Prise de force

enclenchée.

Le moteur tourne.

Essai de démarrage.

Le conducteur

quitte son siège.

Retirer le fusible.

Voir 9:S.

Le moteur

ne peut pas

démarrer.

La prise de

force doit se

désactiver.

Le moteur

doit s’arrêter.

4.5 Démarrage

1. Ouvrir le robinet d’essence. Voir 10:U.

2. Vérifier que les câbles sont raccordés aux bougies.

3. Vérifier que la prise de force n’est pas activée.

4a. Compact, Man: Mettre le levier de vitesse en

position neutre.

4b. Compact HST, 4WD: Ne pas laisser le pied

sur l’accélérateur.

5. Démarrage à froid du moteur – mettre la manette

en position choke.

Démarrage à chaud – mettre la manette sur

plein régime (environ 2 cm plus loin que la position

choke).

6. Enfoncer à fond la pédale embrayage-frein.

7. Démarrer le moteur en tournant la clé de contact.

8 Lorsque le moteur a été démarré en utilisant le

choke, ramener progressivement la manette en

position de plein régime (enfoncer d’environ 2

cm par rapport à la position choke).

9. Ne pas utiliser la machine pour des travaux sous

charge immédiatement après un démarrage à

froid. Laisser d'abord tourner le moteur pendant

quelques minutes pour permettre à l’huile de

chauffer.

Le mode plein régime doit toujours être enclenché

lorsque la machine fonctionne.

4.6 Conseils d’utilisation

Vérifier le niveau d’huile avant chaque utilisation.

C’est particulièrement important pour travailler

sur des terrains en pente. Voir 4.2.

Être particulièrement vigilant sur les

terrains en pente. Ne pas démarrer ou

s’arrêter brutalement sur un terrain en

pente. Ne jamais circuler perpendiculairement

à une pente. Se déplacer de

haut en bas, et de bas en haut.

La machine ne peut en aucun cas être

utilisée sur des pentes dont l’inclinaison

est supérieure à 10°.

Ralentir dans les pentes et dans les virages

serrés pour éviter de basculer ou de

perdre le contrôle de la machine.

60


FRANÇAIS

FR

Ne pas braquer à fond lorsque la machine

est en vitesse supérieure et à plein

régime. Dans cette situation, elle pourrait

facilement basculer.

Garder les mains et les doigts à distance

des éléments articulés et du support du

siège. Risque de blessure par écrasement.

Ne jamais utiliser la machine

lorsque le carter moteur est ouvert.

4.7 Arrêt

Désactiver la prise de force. Serrer le frein de stationnement.

Laisser tourner le moteur au ralenti pendant 1 à 2

minutes. Stopper le moteur en tournant la clé.

Fermer le robinet de carburant. Ce point est particulièrement

important si la machine doit être transportée

par camion, par exemple.

Si la machine est abandonnée sans surveillance,

détacher le câble de la bougie

d'allumage et la clé de contact.

Le moteur peut être très chaud immédiatement

après l’arrêt. Ne pas toucher

le pot d’échappement, le cylindre ni les

ailettes de refroidissement. Risque de

brûlure.

4.8 Nettoyage

Pour réduire le risque d’incendie, dégager

l’herbe, les feuilles et l’excédent

d’huile se trouvant sur le moteur, le pot

d’échappement, la batterie et le réservoir

de carburant.

Pour réduire le risque d’incendie, contrôler

régulièrement que la machine ne

présente aucune fuite d’huile et/ou de

carburant.

Nettoyer la machine après chaque utilisation. Instructions

de nettoyage :

• En cas de nettoyage de la machine avec de l’eau

sous haute pression, ne pas diriger le jet directement

vers les joints des essieux, les composants

électriques ou les soupapes hydrauliques.

• Ne pas projeter d’eau directement sur le moteur.

• Nettoyer le moteur à l’aide d’une brosse et/ou à

l’air comprimé.

• Nettoyer l’admission d’air de refroidissement

du moteur (9:T).

5 ENTRETIEN

5.1 Programme d’entretien

Respecter le programme d’entretien STIGA pour

conserver la machine en bon état de marche, qui

respecte l’environnement et reste sûre et fiable.

Le contenu de ce programme est repris dans le carnet

d’entretien ci-joint.

L’entretien de base doit toujours être exécuté par

un centre agréé.

Le premier entretien et les entretiens intermédiaires

doivent être confiés à un centre agréé, mais

peuvent également être exécutés par l’utilisateur.

Les opérations à effectuer sont répertoriées dans le

carnet d’entretien et sont décrites sous « 4 DÉ-

MARRAGE ET CONDUITE » de même que cidessous.

Les centres de service agréés garantissent un travail

professionnel et l’utilisation de pièces d’origine.

À chaque service de base et intermédiaire effectué

par un centre agréé, un cachet doit être apposé dans

le carnet d’entretien. Un carnet d’entretien comportant

tous les cachets requis augmente la valeur

de reprise de la machine.

5.2 Préparation

Les interventions d’entretien et de maintenance

doivent être effectuées sur une machine à l’arrêt

dont le moteur est coupé.

Bloquer la machine en serrant le frein à

main.

Arrêter le moteur.

Déconnecter les câbles de bougies et retirer

la clé de contact pour éviter tout

démarrage intempestif.

5.3 Pression des pneus

Régler la pression des pneus comme suit :

À l’avant : 0,6 bar (9 psi).

À l’arrière : 0,4 bar (6 psi).

5.4 Remplacement de l’huile moteur

Remplacer l'huile une première fois après 5 heures

d'utilisation, puis toutes les 50 heures d'utilisation

ou une fois par saison.

Augmenter la fréquence des vidanges (toutes les

25 heures ou une fois par saison) si le moteur est

soumis à rude épreuve ou si la température ambiante

est élevée.

61


FR

FRANÇAIS

Utiliser de l’huile de comme indiqué dans le

tableau ci-dessous.

Huile SAE 10W-30

Classe de service SJ ou supérieur

Choisir une huile sans additifs.

Ne pas trop remplir le réservoir d’huile pour éviter

la surchauffe du moteur.

Vidanger l’huile quand le moteur est chaud.

L’huile moteur peut être très chaude si

on l’évacue aussitôt après l’arrêt. Il est

donc recommandé de laisser refroidir le

moteur pendant quelques minutes

avant d’effectuer la vidange.

1. Fixer la pince sur le tuyau de vidange. Utiliser

un modèle polygrip ou similaire (voir fig.

10:V).

2. Remonter la pince de 3 à 4 cm sur le tuyau de

vidange et sortir le bouchon.

3. Récupérer l’huile dans un récipient.

REMARQUE ! Ne pas renverser d’huile sur

les courroies d’entraînement.

4. Recycler l’huile conformément aux normes en

vigueur.

5. Remettre le bouchon et attacher la pince en

amont de celui-ci.

6. Retirer la jauge et ajouter de l’huile neuve dans

le réservoir.

Volume d’huile : 1,4 litre.

7. Après avoir ajouté l’huile, démarrer le moteur

et le laisser tourner au ralenti pendant 30 secondes.

8. Vérifier l’absence de fuites d’huile.

9. Arrêter le moteur. Attendre 30 secondes, puis

contrôler le niveau d’huile conformément à 4.2.

5.5 Transmission, huile (4WD)

L’huile de la transmission hydraulique doivent être

vérifiés, réglés et remplacés à la fréquence indiquée

dans le tableau ci-dessous.

1re fois Puis à

Action

intervalles

de

Heures de service

Vérification – mise à niveau - 50

Vidange d’huile. 5 200

Type d’huile : Huile de synthèse 5W-50.

Quantité d’huile lors d’une vidange : environ 3,5

litres.

5.5.1 Vérification - mise à niveau

Voir “4.3”.

5.5.2 Vidange

1 Faire fonctionner la machine en variant la vitesse

pendant 10 à 20 minutes pour faire chauffer

l’huile de transmission.

2. Mettre la machine complétement à l’horizontale.

3. Tirer sur les deux leviers d’embrayage comme

indiqué sur la fig. 6.

4 Placer un récipient sous l’essieu arrière et sous

l’essieu avant.

5 Retirer le carter de la courroie pour ouvrir le réservoir

d’huile. Voir 9:R.

Seule une clé carrée 3/8” peut être utilisée

pour le bouchon. D’autres outils

pourraient endommager le bouchon.

6. Retirer le bouchon de l’essieu arrière. Nettoyer

l’orifice et utiliser une clé carrée 3/8”. Voir figure

11.

7 Retirer les 2 bouchons de vidange de l’essieu

avant à l’aide d’une clé de 12 mm. Attendre que

l’huile de l’essieu avant et des tuyaux se soit

complétement écoulée. Voir fig. 12.

8 Vérifier l’état des joints des bouchons de vidange

de l’essieu avant. Voir fig. 12. Remettre

les bouchons. Couple de serrage : 15-17 Nm.

Le bouchon sera endommagé s’il est

serré à plus de 5 Nm.

9. Vérifier l’état du joint du bouchon de l’essieu

arrière. Voir 11:Y. Remettre de l’essieu arrière.

Serrer fermement le bouchon à 5 Nm.

10.Vider l’huile de la partie plus profonde du réservoir

en utilisant un extracteur d’huile. voir Fig.

13.

11.Se débarasser de l’huile selon les réglementations

en vigueur.

5.5.3 Remplissage du réservoir

Ne jamais laisser tourner le moteur

lorsque le levier de débrayage arrière

est enfoncé et que celui de devant est tiré.

Cela endommagerait les joints de l’essieu

avant.

1 Verser de l’huile neuve dans le réservoir.

Prévoir un système d’extraction connecté

au pot d’échappement de la machine

lorsque celle-ci fonctionne à

l’intérieur.

2. Vérifier que le levier de débrayage de l’essieu

arrière est tiré.

3 Démarrer le moteur. Lorsque le moteur démarre,

le levier de débrayage de l’essieu avant se

positionne directement vers l’intérieur.

4. Tirer sur le levier de débrayage de l’essieu

avant.

62


FRANÇAIS

FR

REMARQUE ! L’huile est aspirée très rapidement

dans le système. Veiller à faire en

permanence l’appoint du réservoir. Il est impératif

que le système n’aspire pas d’air.

5. Mettre l’accélérateur en position avant et le bloquer

en utilisant un morceau de bois. Voir fig. 6.

Verser de l’huile neuve dans le réservoir.

6. Maintenir la position avant pendant une minute.

7. Retirer le morceau de bois et mettre l’accélérateur

en position contraire. Continuer de verser

de l’huile.

8. Maintenir la position contraire pendant une minute.

9. Changer le sens de la tonte toutes les minutes

comme précédemment et continuer de verser de

l’huile jusqu’à ce que le « bouillonnement »

dans le réservoir s’arrête.

10.Éteindre le moteur, installer le carter du réservoir

d’huile et fermer le carter du moteur.

11.Effectuer un test de roulage pendant plusieurs

minutes et faire l’appoint d’huile dans le réservoir.

5.6 Courroies de transmission

Après 5 heures de service, vérifier l’état des courroies.

5.7 Direction

Vérifier et régler la direction après 5 heures de service,

puis toutes les 100 heures.

5.7.1 Vérifications

Tourner légèrement le volant de gauche à droite

pour vérifier que le mécanisme des chaînes ne présente

pas de jeu.

5.7.2 Réglage

le cas échéant, régler les chaînes de direction comme

suit :

1. Mettre les roues de la machine en position droite.

2. Régler les chaînes à l’aide des deux écrous situés

au centre (voir fig. 16).

3. Serrer les deux écrous au même couple pour

supprimer le jeu.

4. Effectuer un test de roulage et vérifier que le volant

n’est pas décentré.

5. S’il est décentré, desserrer un écrou et resserrer

l’autre.

Ne pas appliquer de tension trop forte sur les chaînes

pour éviter de durcir la direction et d’augmenter

l’usure des chaînes.

5.8 Batterie

Les projections d’acide dans les yeux ou

sur la peau peuvent provoquer des blessures

graves. En cas de contact avec de

l’acide, rincer abondamment à l’eau

claire et consulter le plus rapidement

possible un médecin.

La batterie est du type à soupape avec une tension

nominale de 12 V. La batterie est un modèle sans

entretien. La seule maintenance requise consiste à

la recharger, par exemple après une période d’inutilisation

prolongée.

Charger complètement la batterie

avant la première utilisation. La batterie

doit être chargée au maximum lorsqu’on

l’entrepose. Une batterie

déchargée s’endommage lorsqu’elle est

inutilisée.

5.8.1 Charge à l’aide du moteur

Pour recharger la batterie à l’aide du générateur de

la machine :

1. Placer la batterie dans la machine comme illustré

ci-dessous.

2. Installer la machine à l’extérieur ou raccorder

un système d’extraction d’air au pot d’échappement.

3. Suivre les instructions du manuel pour démarrer

le moteur.

4. Laisser tourner le moteur de manière ininterrompue

pendant 45 minutes.

5. Arrêter le moteur. La batterie est à présent complètement

rechargée.

5.8.2 Pour recharger la batterie à l’aide

d’un chargeur

En cas d’utilisation d’un chargeur de batterie, utiliser

un modèle à tension constante

(disponible chez votre fournisseur).

L’utilisation d’un chargeur de type standard

risque d’endommager la batterie.

5.8.3 Dépose/pose

La batterie est placée sous le carter moteur. Durant

la dépose/installation, brancher les câbles comme

suit :

• Pendant la dépose : déconnecter le câble noir de

la borne négative (-) de la batterie. Déconnecter

ensuite le câble rouge de la borne positive (+)

de la batterie.

• À l’installation : Reconnecter en premier lieu le

câble rouge à la borne positive (+) de la batterie.

Reconnecter ensuite le câble noir à la borne négative

(-) de la batterie.

63


FR

FRANÇAIS

Déconnecter ou reconnecter les câbles

dans le mauvais ordre risque de provoquer

un court-circuit et d’endommager

la batterie.

L’inversion des câbles endommage le

générateur et la batterie.

Ne jamais laisser tourner le moteur

lorsque la batterie est déconnectée pour

ne pas endommager le générateur et le

système électrique.

5.8.4 Nettoyage

Nettoyer les traces d’oxydation qui peuvent apparaître

sur les bornes. Nettoyer les bornes au moyen

d’une brosse en métal, puis les graisser.

5.9 Filtre à air, moteur

Nettoyer ou remplacer le préfiltre (en mousse)

après 25 heures de service.

Nettoyer ou remplacer le filtre à air (en papier)

après 100 heures de service.

REMARQUE ! Augmenter la fréquence de nettoyage

ou de remplacement des filtres lorsque la

machine est utilisée sur des terrains poussiéreux.

Retirer et installer les filtres à air comme suit :

1. Nettoyer soigneusement autour du couvercle du

filtre à air.

2. Démonter le couvercle du filtre à air (15:A) en

retirant les deux clips.

3. Démonter l’ensemble filtre (15:B). Le préfiltre

est placé sur le filtre à air. Veiller à ce qu’aucune

saleté ne tombe dans le carburateur. Nettoyer le

support du filtre à air.

4. Nettoyer le filtre en papier en le tapotant sur une

surface plane. En cas d’encrassage intense,

remplacer le filtre.

5. Remplacer le préfiltre. En cas d’encrassage intense,

remplacer le filtre.

6. Pour remonter le filtre, répéter les opérations

dans l’ordre inverse.

Ne pas utiliser de solvants à base de pétrole (par

ex. du kérosène) ni d’air comprimé pour nettoyer

le filtre en papier afin ne pas l’endommager.

5.10 Bougie d’allumage

Remplacer les bougies d’allumage toutes les 200

heures de service (c’est-à-dire lors d’une entretien

sur deux).

Nettoyer autour de la bougie avant de la débrancher.

Bougie d’allumage : Champion RC12YC ou équivalent.

Écart entre les électrodes: 0,75 mm.

5.11 Admission d’air

Voir 9:T. Le moteur est refroidi à l’air. Il peut être

endommagé en cas de défaillance du système de

refroidissement. Nettoyer l’admission d’air du moteur

toutes les 50 heures de service. Le système de

refroidissement est nettoyé de manière plus approfondie

lors de chaque entretien de base.

5.12 Lubrification

Lubrifier les points de graissage toutes les 50 heures

de service, conformément au tableau ci-dessous,

ainsi qu’après chaque lavage.

Objet Action Figur

e

Point central

Chaîne de

direction

Tendeurs

Câbles de

commande

4 nipples de graissage.

Appliquer de la graisse universelle

à l’aide d’un pistolet.

Pomper jusqu’à ce que la

graisse sorte de l’embout.

Nettoyer les chaînes à l’aide

d’une brosse métallique.

Lubrifier à l’aide d’un vaporisateur

de graisse universelle pour

chaînes.

Lubrifier les paliers de graissage

à l’aide d’une burette en

activant toutes les commandes.

Pour plus de facilité, travailler à

deux.

Lubrifier les extrémités des

câbles à l’aide d’une burette en

activant toutes les commandes.

Travailler à deux.

5.13 Fusible

En cas de panne électrique, vérifier/remplacer le

fusible, 20A. Voir 9:S.

6 BREVET - ENREGISTREMENT

Cette machine et les pièces qui la composent sont

enregistrées sous le n° de brevet :

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

GGP se réserve le droit de modifier le produit sans

avis préalable.

17

-

18

18

64


NEDERLANDS

NL

1 ALGEMEEN

Dit symbool geeft een WAARSCHU-

WING weer. Als de instructies niet

nauwkeurig worden opgevolgd, kan dit

leiden tot ernstige persoonlijke verwondingen

en/of schade.

Voordat u deze machine in gebruik

neemt, moet u de gebruiksaanwijzing

en de meegeleverde "VEILIGHEIDS-

VOORSCHRIFTEN" zorgvuldig doornemen.

1.1 Symbolen

Op de machine ziet u de volgende symbolen om u

eraan te herinneren dat voorzichtigheid en oplettendheid

bij gebruik en tijdens onderhoud geboden

is.

Betekenis van de symbolen:

Waarschuwing!

Lees vóór gebruik van de machine de gebruikershandleiding

en de veiligheidsvoorschriften.

Waarschuwing!

Kijk uit voor weggegooide voorwerpen.

Houd omstanders op afstand.

Waarschuwing!

Draag altijd gehoorbescherming.

Waarschuwing!

Deze machine is niet bedoeld voor rijden

op de openbare weg.

Waarschuwing!

U mag met de machine, uitgerust met de

originele accessoires, niet rijden op een

helling met een grotere hellingshoek dan

10º.

Waarschuwing!

Knelgevaar. Blijf met uw handen uit de

buurt van de middensturing.

Waarschuwing!

Kans op brandwonden. Raak de geluiddemper/katalysator

niet aan.

1.2 Accessoires

Er zijn drie versies van de Park Compact beschikbaar.

In de tabel hieronder worden ze aangeduid:

Machine

Compact met handgeschakelde

transmissie.

Compact HST met hydrostatische

transmissie.

Compact 4WD met hydrostatische

transmissie en vierwielaandrijving.

Typeaanduiding

Man

HST

4WD

1.3 Verwijzingen

1.3.1 Afbeeldingen

De afbeeldingen in deze gebruikershandleiding

zijn genummerd met 1, 2, 3 etc.

Onderdelen in afbeeldingen worden aangegeven

met A, B, C etc.

Een verwijzing naar onderdeel C in afbeelding 2

wordt als volgt weergegeven: “2:C”.

1.3.2 Titels

De titels in deze gebruikershandleiding zijn op de

volgende manier genummerd:

“1.3.1 Algemene veiligheidscontrole” is een subtitel

van “1.3 Veiligheidscontrole” en wordt onder

deze titel vermeld.

Wanneer naar een titel wordt verwezen, wordt alleen

het nummer van deze titel aangegeven. Bijvoorbeeld

“Zie 1.3.3”.

2 BESCHRIJVING

2.1 Aandrijving

2.1.1 Man

De machine heeft achterwielaandrijving.

De achteras is voorzien van een handgeschakelde

transmissie met 5 versnellingen vooruit en één

achteruit.

De achteras is eveneens voorzien van een differentieel

om het draaien te vergemakkelijken.

Het gereedschap dat aan de voorzijde is gemonteerd

wordt aangedreven door aandrijfriemen.

2.1.2 HST

De machine heeft achterwielaandrijving.

De achteras is voorzien van een hydrostatische

transmissie met traploze transmissie voor- en achteruit.

De achteras is eveneens voorzien van een differentieel

om het draaien te vergemakkelijken.

Het gereedschap dat aan de voorzijde is gemonteerd

wordt aangedreven door aandrijfriemen.

2.1.3 4WD

De machine heeft vierwielaandrijving. Het vermogen

van de motor wordt hydraulisch op de wielen

overgebracht. De motor stuurt een oliepomp aan

die olie naar de achter- en voorassen pompt.

De voor- en achterassen zijn seriegeschakeld, wat

betekent dat de voor- en achterwielen op dezelfde

snelheid draaien.

Om het draaien te vergemakkelijken zijn beide assen

voorzien van een differentieel.

Gereedschap dat aan de voorzijde is gemonteerd

wordt aangestuurd door aandrijfriemen.

65


NL

NEDERLANDS

2.2 Besturing

De machine is aangedreven. Dit betekent dat het

chassis is verdeeld in een voor- en een achtergedeelte

die ten opzichte van elkaar kunnen draaien.

Knikbesturing houdt in dat de machine langs bomen

en andere obstakels kan rijden met een extreem

kleine draaicirkel.

2.3 Beveiligingssysteem

De machine is uitgerust met een elektrisch beveiligingssysteem.

Dit systeem onderbreekt bepaalde

activiteiten die door onjuiste handelingen gevaarlijke

situaties kunnen veroorzaken. De motor kan

bijvoorbeeld niet gestart worden als de koppeling

van de parkeerrem is ingetrapt.

Controleer voor elk gebruik of het beveiligingssysteem

werkt.

2.4 Bediening

2.4.1 Gereedschapslift, mechanisch (1:A)

U kunt als volgt schakelen tussen de werkpositie

en de transportpositie:

1. Trap het pedaal volledig in.

2. Laat het pedaal langzaam los.

2.4.2 Bedrifjsrem/koppeling (1:B) (Man)

Pedaal dat bedrijfsrem en koppeling combineert.

Drie standen:

1. Pedaal omhoog - aandrijving.

De machine rijdt als er een

versnelling wordt gekozen.

Bedrijfsrem niet geactiveerd.

2. Pedaal voor de helft ingetrapt

- aandrijving ontkoppeld, er kan geschakeld

worden. Bedrijfsrem niet geactiveerd.

3. Pedaal volledig ingetrapt - aandrijving

ontkoppeld. Bedrijfsrem volledig geactiveerd.

LET OP! Regel de snelheid niet door de koppeling

te laten slippen. Kies in plaats daarvan de juiste

versnelling voor de goede snelheid.

2.4.3 Koppeling - parkeerrem (1:B)

(HST, 4WD)

Druk nooit op het pedaal tijdens het rijden.

De krachtoverbrenging kan dan

oververhit raken.

Het pedaal (3:B) heeft de volgende

drie standen:

•Omhoog. De koppeling is niet

geactiveerd. De parkeerrem is

niet geactiveerd.

• Voor de helft ingetrapt. Voorwaarts rijden uitgeschakeld.

De parkeerrem is niet geactiveerd.

• Volledig ingetrapt. Voorwaarts rijden uitgeschakeld.

De parkeerrem is geactiveerd maar

niet vergrendeld. Deze stand wordt ook gebruikt

als noodrem.

2.4.4 Vergrendeling, parkeerrem (1:C)

De vergrendeling vergrendelt het koppelings-/rempedaal

in de ingetrapte stand.

Deze functie wordt gebruikt om de machine

te vergrendelen op hellingen, tijdens

transport enz., als de motor niet draait.

Vergrendelen:

1. Trap het pedaal (1:B) volledig in.

2. Verplaats de vergrendeling (1:C) naar rechts.

3. Laat het pedaal (1:B) los.

4. Laat de vergrendeling (1:C) los.

Ontgrendelen:

Trap het pedaal (1:B) volledig in en laat het weer

los.

2.4.5 Rijden - bedrijfsrem (1:F) (HST, 4WD)

Als de machine niet remt zoals verwacht

als het pedaal wordt losgelaten,

moet het linkerpedaal (1:B) worden gebruikt

als noodrem.

Het pedaal regelt de versnelling tussen de motor en

de wielen (= de snelheid). Wanneer het pedaal omhoog

staat, wordt de bedrijfsrem geactiveerd.

1. Pedaal voorwaarts

– de machine gaat vooruit.

2. Pedaal onbelast

– de machine staat stil.

3. Pedaal achterwaarts

– de machine rijdt achteruit.

4. Minder druk op het pedaal

– de machine remt.

2.4.6 Gas- en chokehendel (1:D)

Hendel om de snelheid te regelen en om te choken

bij een koude start.

Als de motor onregelmatig loopt, bestaat

er een kans dat de hendel te ver

naar voren staat zodat de choke geactiveerd

wordt. Dit beschadigt de motor,

verhoogt het brandstofgebruik en is

schadelijk voor het milieu.

1. Choke - voor het starten van een koude

motor. De choke staat in de bovenste stand

in de groef.

Gebruik deze functie niet als de motor

warm is.

2. Vol gas - bij gebruik van de machine altijd

vol gas geven.

Om de gashendel op vol gas te zetten, zet

u de hendel ongeveer 2 cm achter de

chokestand.

3. Stationairloop.

66


NEDERLANDS

NL

2.4.7 Contactslot (1:E)

Laat de sleutel niet in stand 2 of 3 op de

machine zitten. Er is dan brandgevaar

omdat brandstof in de motor kan lopen

via de carburateur en de accu kan

ontladen en worden beschadigd.

Contactslot dat gebruikt wordt om de motor te

starten en uit te schakelen. Vier standen:

1. Stopstand - de motor is kortgesloten. De

sleutel kan verwijderd worden.

2/3. Rijstand.

4. Startstand - de elektrische startmotor

wordt geactiveerd op het moment dat de

sleutel in de veerbelaste startstand wordt

gedraaid. Laat de sleutel teruggaan naar

rijstand 2/3 wanneer de motor gestart is.

2.4.8 Versnellingspook (2:H) (Man)

Pook om één van de vijf versnellingen vooruit (1-

2-3-4-5), neutraal (N) of achteruit (R) te kiezen.

Tijdens het schakelen moet het koppelingspedaal

ingetrapt zijn.

LET OP! Zorg dat de machine volledig stilstaat

voordat u van de achteruit in de vooruit of

omgekeerd schakelt. Als u niet meteen in een

bepaalde versnelling kunt schakelen, laat het

koppelingspedaal dan opkomen en trap het

opnieuw in. Schakel opnieuw naar de gewenste

versnelling. Probeer nooit geforceerd in een

gewenste versnelling te schakelen.

2.4.9 Krachtafnemer (2:G)

De krachtafnemer mag nooit

ingeschakeld zijn wanneer het aan de

voorzijde gemonteerde gereedschap in

de transportstand staat. Dit beschadigt

de riemtransmissie.

Hendel voor in- en uitschakelen van de

krachtafnemer voor aandrijving van aan de

voorzijde gemonteerde accessoires. Twee standen:

1. Voorste stand - krachtafnemer

uitgeschakeld.

2. Achterste stand - krachtafnemer ingeschakeld.

2.4.10Ontkoppelingshefboom (HST, 4WD)

Hendel om de traploze transmissie uit te schakelen.

HST is voorzien van een hendel die op de achteras

is aangesloten. Zie (5:N).

4WD is voorzien van twee hendels die op de achteras

(6:O) en vooras (6:P) zijn aangesloten.

De ontkoppelingshendel mag nooit tussen

de binnenste en buitenste stand

staan. Dit leidt tot oververhitting en beschadiging

van de transmissie.

Hiermee kunt u de machine handmatig verplaatsen

zonder de motor te gebruiken. Twee standen:

1. Hendel ingedrukt - transmissie

ingeschakeld voor normaal

gebruik.

2. Hendel in de buitenste stand –

transmissie uitgeschakeld. De

machine kan handmatig worden

verplaatst.

De machine mag niet over lange afstanden of met

hoge snelheid worden gesleept. Hierdoor kan de

versnellingsbak worden beschadigd.

De machine mag niet worden bediend

als de voorste hendel in de buitenste

stand staat, anders wordt de machine

beschadigd en bestaat de kans op lekkage

in de vooras.

2.4.11 Zitting (3:I)

De zitting kan worden opgeklapt en naar

voor of achter worden verschoven. De zitting

wordt met de greep (3:K) vergrendeld

in de opgeklapte positie en naar voor of

achter verschoven met de knoppen (3:J).

De zitting is voorzien van een beveiligingsschakelaar

die is aangesloten op het beveiligingssysteem

van de machine. Dit houdt in dat bepaalde gevaarlijke

functies niet werken als er niemand op de zitting

zit.

2.4.12 Motorkap (4:L)

De machine heeft een motorkap die geopend

kan worden, zodat de benzinekraan,

accu en motor makkelijk

bereikbaar zijn. De motorkap is vergrendeld

met een rubberen band.

De motorkap gaat als volgt open:

1. Maak aan de voorzijde van de kap de rubberen

band (4:M) los.

2. Til de motorkap omhoog.

Bevestig alles weer in omgekeerde volgorde.

De machine alleen gebruiken met gesloten

kap, anders bestaat er een kans op

brandwonden en kunt u bekneld raken.

67


NL

NEDERLANDS

3 TOEPASSINGEN

De machine mag uitsluitend gebruikt worden bij

de volgende werkzaamheden met de aangegeven

originele STIGA-accessoires:

Gebruik Accessoires, origineel van

STIGA

Gras maaien Met maaidek 95 C (alle modellen).

Met maaidek 105 C (alleen HST

met 15,5 pk motor en 4WD).

Sneeuwruimen Met sneeuwschuiver. Gebruik

van sneeuwkettingen en framegewichten

wordt aanbevolen.

Gras en bladeren Uitgerust met getrokken opvangbak

30" of 42".

vegen

Gras- en bladtransport

(Standard, Maxi of

Uitgerust met transportkar

Combi).

Het trekmechanisme mag worden belast met een

verticale kracht van maximaal 100 N.

De duwkracht van getrokken accessoires op het

trekmechanisme mag niet groter zijn dan 500 N.

LET OP! Neem vóór het gebruik van een aanhanger

altijd contact op met uw verzekeringsmaatschappij.

LET OP! Deze machine is niet bedoeld voor rijden

op de openbare weg.

4 STARTEN EN RIJDEN

De machine alleen gebruiken met gesloten

en vergrendelde kap. Anders bestaat

er een kans op brandwonden en

kunt u bekneld raken.

4.1 Bijvullen met benzine (7:Q)

Gebruik altijd loodvrije benzine. Gebruik nooit

brandstof voor tweetaktmotoren.

De tank heeft een inhoud van 6 liter. Door de transparante

tank is het brandstofniveau makkelijk af te

lezen.

LET OP! Gewone loodvrije benzine is beperkt

houdbaar en mag niet langer dan 30 dagen worden

bewaard.

U kunt ook milieuvriendelijke benzine gebruiken,

d.w.z. gealkyleerde benzine. Dit type benzine heeft

een samenstelling die minder schadelijk is voor

mens en milieu.

Benzine is uiterst brandbaar. Bewaar

brandstof altijd in een speciaal daarvoor

bestemde tank.

Vul alleen buitenshuis benzine bij en

rook niet tijdens het bijvullen. Vul de

tank voordat u de motor start. Verwijder

nooit de vuldop en vul de machine

nooit met benzine wanneer de motor

loopt of nog warm is.

Vul de benzinetank nooit helemaal tot de rand.

Laat een zekere ruimte (ten minste de gehele vulbuis

plus 1-2 cm bovenin de tank) leeg, zodat de

benzine, wanneer deze warm wordt, kan uitzetten

zonder over te stromen. Zie afb. 7.

4.2 Controleer het oliepeil

Het carter is bij aflevering altijd gevuld met olie

SAE 10W-30.

Controleer voor elk gebruik of het oliepeil correct

is. De machine moet op een vlakke ondergrond

staan.

Zorg dat de omgeving rond de oliepeilstok

schoon is. Draai de oliepeilstok los en trek

hem omhoog. Veeg de oliepeilstok af.

Breng de stok weer aan en draai hem vast.

Draai hem daarna weer los en trek hem omhoog.

Lees het oliepeil af. Vul olie bij tot de “FULL”-

streep als het oliepeil onder deze markering ligt.

Zie afb. 8.

Het oliepeil mag nooit boven de “FULL”-streep

komen. Een te hoog oliepeil kan de motor oververhitten.

Als het oliepeil boven de “FULL”-streep

komt, moet de olie worden afgetapt tot het juiste

niveau is bereikt.

4.3 Oliepiel van de versnellingsbak

controleren (HST, 4WD)

Controleer voor elk gebruik of het oliepeil

correct is. De machine moet op een vlakke

ondergrond staan.

Lees het oliepeil af op het reservoir (9:R). Het peil

moet tussen MAX en MIN liggen. Vul indien nodig

olie bij.10W-30

Type olie:

Type olie

4WD Synthetische olie 5W-50

HST

SAE 10W-30 (20W-50)0

4.4 Veiligheidscontrole

Controleer of de machine voldoet aan de onderstaande

veiligheidscontrole.

De veiligheidscontrole moet voor ieder

gebruik worden uitgevoerd.

Als een van de onderdelen niet door de

test komt, moet u de machine niet gebruiken!

Breng de machine voor reparatie

naar een servicewerkplaats!

68


NEDERLANDS

NL

4.4.1 Algemene veiligheidscontrole

Onderdeel Resultaat

Brandstofslangen Geen lekkages.

en aansluitingen.

Elektrische kabels. Isolatie is intact.

Geen mechanische schade.

Uitlaatsysteem. Geen lekkages bij aansluitingen.

Alle schroeven zijn vastgedraaid.

Olieleidingen Geen lekkages. Geen schade.

Rijd de machine De machine stopt dan.

voor- en achteruit

en laat het pedaal

van de bedrijfsrem

omhoog komen.

Testrit

Geen abnormale trillingen.

Geen abnormale geluiden.

4.4.2 Elektrische veiligheidscontrole

Controleer voor elk gebruik of het beveiligingssysteem

werkt..

Status Actie Resultaat

Alleen HST, 4WD. Probeer te starten. De motor

Het koppelings-/

rempedaal is niet

mag niet

starten.

ingetrapt.

Krachtafnemer niet

ingeschakeld.

Uitsluitend handgeschakeld.

Versnellingspook

staat

Probeer te starten. De motor

mag niet

starten.

niet in de neutrale

stand.

Lopende motor. De bestuurder De krachtafnemer

Krachtafnemer moet

staat op van de zitting.

ingeschakeld.

uitschakelen.

Lopende motor. Verwijder de zekering.

De motor

Zie 9:S.

moet dan

stoppen.

4.5 Starten

1. Open de benzinekraan. Zie 10:U.

2. Controleer of the bougiekabel(s) op de bougie(s)

is/zijn geplaatst.

3. Controleer of de krachtafnemer uitgeschakeld

is.

4a. Compact, Man: Zet de versnellingspook in de

neutrale stand.

4b. Compact HST, 4WD: Houd uw voet niet op

het aandrijfpedaal.

5. Starten van een koude motor – zet de gashendel

helemaal in de chokestand.

Starten van een warme motor – zet de gashendel

op vol gas (ongeveer 2 cm achter de

chokestand).

6. Trap het koppelings-/rempedaal volledig in.

7. Draai de contactsleutel om en start de motor.

8 Wanneer de motor is gestart, duwt u de gashendel

geleidelijk naar vol gas (ongeveer 2 cm achter

de chokestand) als u de choke gebruikt hebt.

9. Laat de machine na een koude start niet onmiddellijk

belast werken, maar laat de motor eerst

een paar minuten warmdraaien. Op die manier

kan de olie eerst opwarmen.

Bij gebruik van de machine altijd vol gas geven.

4.6 Bedieningstips

Controleer altijd of de juiste hoeveelheid olie in de

motor zit. Dit is met name belangrijk bij het werken

op hellingen. Zie 4.2.

Wees voorzichtig bij het rijden op hellingen.

Start of stop niet plotseling wanneer

u een helling op- of afrijdt. Rijd

nooit dwars over een helling. Rijd van

boven naar beneden en van beneden

naar boven.

Deze machine mag op een helling van

maximaal 10° rijden.

Verminder de snelheid op hellingen en

bij scherpe bochten om controle over de

machine te houden en het risico op kantelen

te beperken.

Draai bij rijden in de hoogste versnelling

en bij vol gas het stuur niet volledig

naar één kant. De machine kan dan

kantelen.

Blijf met uw handen uit de buurt van de

middensturing en de zittinghouder. Anders

kunt u bekneld raken! Rijd nooit

met de machine als de motorkap open

is.

4.7 Stoppen

Schakel de krachtafnemer uit. Trek de parkeerrem

aan.

Laat de motor 1-2 minuten stationair draaien. Zet

de motor af door de contactsleutel om te draaien.

Sluit de benzinekraan. Dit is vooral belangrijk als

de machine op bijv. een aanhanger vervoerd moet

worden.

Als u de machine zonder toezicht achterlaat,

moet u de bougiekabel(s) losmaken

en de contactsleutel verwijderen.

Direct na gebruik kan de motor bijzonder

heet zijn. Raak de demper, de cilinder

of de koelribben niet aan. Dit kan

ernstige brandwonden veroorzaken.

69


NL

NEDERLANDS

4.8 Reiniging

Om het gevaar op brand te verkleinen

de motor, de demper, de accu en de

brandstoftank vrijhouden van gras,

bladeren en olie.

Om het gevaar op brand te verkleinen

regelmatig controleren of er sprake is

van olie- en/of brandstoflekkage.

Reinig de machine na gebruik. Voor het reinigen

gelden de volgende richtlijnen.

• Als u de machine met een hogedrukreiniger reinigt,

richt de straal dan niet rechtstreeks op de

asborging, elektrische onderdelen of hydraulische

kleppen.

• Sproei nooit rechtstreeks water op de motor.

• Reinig de motor met een borstel en/of perslucht.

• Reinig de luchtinlaat van de motor (9:T).

5 ONDERHOUD

5.1 Onderhoudsprogramma

Om de machine voortdurend in goede staat te houden

en zo de betrouwbaarheid te bevorderen, ook

in verband met het milieu, moet het onderhoudsprogramma

van STIGA worden gevolgd.

De inhoud van dit programma vindt u in het bijgevoegde

serviceboekje.

Basic service moet altijd door een erkende servicewerkplaats

worden uitgevoerd.

Eerste onderhoud en Intermediate Service zou

door een erkende servicewerkplaats moeten worden

uitgevoerd, maar kan ook door de gebruiker

worden gedaan. De inhoud van deze programma's

staat in het serviceboekje en de handelingen zijn

beschreven onder“4 STARTEN EN RIJDEN” en

hieronder.

Onderhoud dat door een erkende servicewerkplaats

wordt uitgevoerd geeft u de garantie dat uw

machine professioneel wordt onderhouden met

originele reserveonderdelen.

Na elke onderhoudsbeurt die is uitgevoerd bij een

erkende servicewerkplaats krijgt u een stempel in

het onderhoudsboekje. Een serviceboekje waarin

ieder onderhoud wordt geregistreerd, is een waardevol

document dat de tweedehandswaarde van de

machine verhoogt.

5.2 Voorbereiding

Alle service en onderhoud moet worden uitgevoerd

op een stilstaande machine waarvan de motor

is uitgeschakeld.

Zorg dat de machine niet kan wegrollen.

Gebruik daarom altijd de parkeerrem.

Zet de motor af.

Voorkom dat de motor onbedoeld start

door de bougiekabel(s) los te maken van

de bougie(s) en de contactsleutel te verwijderen.

5.3 Bandenspanning

Pas de bandenspanning op de volgende manier

aan:

Voorzijde: 0,6 bar (9 psi).

Achter: 0,4 bar (6 psi).

5.4 Motorolie vervangen

Vervang de motorolie de eerste keer na 5 werkuren,

daarna na elke 50 werkuren of één keer per

seizoen.

Ververs de olie vaker, om de 25 draaiuren of minstens

één keer per seizoen, als de motor extra hard

of bij hoge omgevingstemperaturen moet werken.

Gebruik olie volgens de onderstaande tabel.

Olie SAE 10W-30

Serviceklasse SJ of hoger

Gebruik olie zonder toevoegingen.

Vul niet te veel olie bij. Dit kan tot oververhitting

van de motor leiden.

Ververs de olie wanneer de motor warm is.

Direct na het stoppen van de machine

kan de motorolie erg heet zijn. Laat de

motor daarom een paar minuten afkoelen

voordat u de olie aftapt.

1. Zet de klem op de afvoerslang. Gebruik een

slangenklem of iets vergelijkbaars. Zie afb.

10:V.

2. Verplaats de klem 3 tot 4 cm op de afvoerslang

en trek de bougie los.

3. Vang de olie op in een vat.

LET OP! Knoei geen olie op de aandrijfriemen.

4. Volg de lokale voorschriften voor het afvoeren

van afgewerkte olie op.

5. Breng de olieaftapplug weer aan en verplaats de

klem zodat deze zich boven de plug bevindt.

6.Verwijder de oliepeilstok en vul de machine met

nieuwe olie.

Olievolume: 1,4 liter

7. Na het bijvullen van olie start u de motor en laat

u deze 30 seconden stationair draaien.

8. Controleer of er een olielek is.

9. Zet de motor af. Wacht 30 seconden en controleer

dan of het oliepeil overeenkomt met 4.2.

70


NEDERLANDS

NL

5.7 Besturing

De besturing moet na 5 werkuren worden gecontroleerd/afgesteld

en vervolgens na elke 100 werkuren.

5.7.1 Controles

Draai het stuur kort heen en weer. Er mag geen

speling in de stuurkettingen zitten.

5.7.2 Afstelling

Stel indien nodig de stuurkettingen als volgt af:

1. Zet de machine in de 'recht vooruit'-stand.

2. Stel de stuurkettingen af met de twee moeren

onder het middelpunt. Zie afb. 16.

5.5 Transmissie (4WD)

De olie in de hydraulische krachtoverbrenging

moeten regelmatig worden gecontroleerd/aangepast

of vervangen zoals aangegeven in onderstaande

tabel.

1e keer Vervolgens

met

Actie

tussenpozen

van

Werkuren

Niveau controleren - aanpassen.

- 50

Olie verversen. 5 200

Type olie: Synthetische olie 5W-50.

Hoeveelheid olie bij verversen: ongeveer 3,5 liter.

5.5.1 Controleren - aanpassen

Zie “4.3”.

5.5.2 Aftappen

1. Laat de machine gedurende 10-20 minuten op

verschillende snelheden lopen om de transmissieolie

op te warmen.

2. Plaats de machine volledig horizontaal.

3. Demonteer beide ontkoppelingshefbomen zoals

aangegeven in afb. 6.

4. Plaats één opvangbak onder de achteras en één

onder de vooras.

5. Open het oliereservoir door de kap te verwijderen.

Zie 9:R.

Gebruik uitsluitend een 3/8” dopsleutel

voor de olieaftapplug. Het gebruik van

ander gereedschap beschadigt de plug.

6. Verwijder de olieaftapplug van de achteras.

Reinig de opening en gebruik een 3/8” dopsleutel.

Zie afbeelding 11.

7. Verwijder 2 aftappluggen uit de vooras. Gebruik

hiervoor een 12 mm sleutel. Laat de olie

uit de vooras en de leidingen lopen. Zie afb. 12.

8. Controleer of de pakkingen op de 4 aftappluggen

van de vooras intact zijn. Zie afb. 12. Plaats

de pluggen terug. Aanhaalmoment: 15-17 Nm.

De olieaftapplug wordt beschadigd als

hij vaster dan 5 Nm wordt aangedraaid.

9. Controleer of de pakking op de olieaftapplug

van de achteras intact is. Zie afb. 11:Y. Plaats

het in de achteras. Draai de olieaftapplug aan tot

5 Nm.

10.Trek de olie uit het onderste deel van het reservoir

met behulp van een olieafscheider. Zie afb.

13.

11.Voer de olie volgens lokale voorschriften af.

5.5.3 Vullen

De motor mag nooit draaien als de achterste

koppelingshendel naar binnen is

geduwd en de voorste koppelingshendel

uitgetrokken is. Dit beschadigt de asborging.

1. Vul het oliereservoir met de nieuwe olie.

Als de motor binnen moet draaien,

dient u ervoor te zorgen dat uitlaatgassen

kunnen worden afgevoerd.

2. Controleer of de koppelingshendel van de achteras

uitgetrokken is.

3. Start de motor. Als de motor is gestart, schuift

de koppelingshendel van de vooras automatisch

naar binnen.

4. Trek de koppelingshendel van de vooras naar

buiten.

LET OP! De olie wordt zeer snel het systeem

ingezogen. Zorg dat het reservoir altijd vol

is. Zorg dat er geen lucht wordt ingezogen.

5. Zet het gaspedaal in de voorste stand door het te

blokkeren met een houten wig. Zie afb. 14. Vul

het oliereservoir handmatig met nieuwe olie.

6. Laat de motor een minuut in de stand vooruit

draaien.

7. Verwijder de houten wig en zet het gaspedaal in

de stand achteruit. Ga door met het bijvullen

van de olie.

8. Laat de motor een minuut in de stand achteruit

draaien.

9. Verander de rijrichting elke minuut, zoals hierboven

is aangegeven, en ga door met het bijvullen

van de olie tot het borrelen in het reservoir

stopt.

10.Zet de motor uit, plaats het kapje van het oliereservoir

en sluit de motorkap.

11.Maak een proefritje van enkele minuten en pas

zonodig het olieniveau aan.

5.6 Riemtransmissies

Controleer na 5 werkuren of alle riemen intact en

onbeschadigd zijn.

71


NL

NEDERLANDS

3. Draai beide moeren evenveel tot er geen speling

meer is.

4. Rijd de machine recht vooruit en controleer of

het stuur recht staat.

5. Als het stuur verdraaid staat, maakt u de ene

moer losser en de andere vaster.

Span de stuurkettingen niet te strak aan. Daardoor

wordt het sturen zwaarder en neemt de slijtage van

de kabels toe.

5.8 Accu

Als u het zuur in uw ogen of op uw huid

krijgt, kan dit ernstig letsel veroorzaken.

Als er zuur op uw lichaam terechtkomt,

moet u het betreffende

lichaamsdeel onmiddellijk afspoelen

met een ruime hoeveelheid water en zo

snel mogelijk medische hulp zoeken.

De accu wordt gereguleerd door kleppen en geeft

een uitgangsspanning van 12 V. De accuvloeistof

kan en mag niet worden gecontroleerd of aangevuld.

U hoeft de accu alleen maar op te laden, bijvoorbeeld

als u deze lang niet hebt gebruikt.

De accu moet volledig zijn opgeladen

voordat u deze voor de eerste keer gaat

gebruiken. De accu moet altijd volledig

opgeladen worden bewaard, anders

kan deze beschadigd raken.

5.8.1 Accu opladen met motor

De accu kan als volgt worden opgeladen met de

dynamo van de motor.

1. Plaats de accu in de machine zoals hieronder afgebeeld.

2. Zet de machine buiten of zorg dat de uitlaatgassen

kunnen worden afgevoerd.

3. Start de motor volgens de instructies in de handleiding.

4. Laat de motor 45 minuten lopen.

5. Zet de motor af. De accu is nu volledig opgeladen.

5.8.2 Accu opladen met oplader

Als de accu wordt opgeladen met een oplader,

dient deze een constante spanning te hebben.

Neem contact op met uw leverancier voor een dergelijke

oplader.

De accu kan beschadigd raken als er een standaard

oplader wordt gebruikt.

5.8.3 Verwijderen/Plaatsen

De accu zit onder de motorkap. Bij het verwijderen

of plaatsen van de accu, dient u rekening te houden

met het volgende:

• Bij het verwijderen. Maak eerst de zwarte kabel

los van de negatieve accuklem (-). Maak daarna

de rode kabel los van de positieve accuklem (+).

• Bij het plaatsen. Sluit eerst de rode kabel aan op

de positieve accuklem (+). Sluit dan de zwarte

kabel aan op de negatieve accuklem (-).

Als u de kabels niet in de goede volgorde

aansluit of losmaakt, kan er kortsluiting

ontstaan en kan de accu

beschadigd raken.

Als u de kabels verwisselt, raken de dynamo

en de accu beschadigd.

Zet de kabels stevig vast. Losse kabels

kunnen brand veroorzaken.

De accu moet altijd aangesloten zijn als

u de motor wilt laten lopen. Anders

kunnen de dynamo en het elektrische

systeem beschadigd raken.

5.8.4 Reiniging

Indien de accupolen geoxideerd zijn, moeten deze

schoongemaakt worden. Reinig de accupolen met

een staalborstel en smeer ze in met vet.

5.9 Luchtfilter, motor

Het voorfilter (schuimplastic filter) moet na 25

werkuren worden gereinigd/vervangen.

Het luchtfilter (papierfilter) moet na 100 werkuren

worden gereinigd/vervangen.

LET OP! Reinig/vervang beide filters vaker indien

de machine in stoffige omstandigheden moet werken.

Verwijder/installeer de luchtfilters als volgt:

1. Maak voorzichtig schoon rond de luchtfilterkap.

2. Demonteer de luchtfilterkap (15:A) door de

twee klemmen te verwijderen.

3. Demonteer het filter (15:B). Het voorfilter

wordt over het luchtfilter geplaatst. Zorg ervoor

dat de carburateur niet vuil wordt. Maak de behuizing

van het luchtfilter schoon.

4. Maak het papierfilter schoon door er zachtjes

mee tegen een plat oppervlak te tikken. Indien

het filter erg vuil is, moet het worden vervangen.

5. Reinig het voorfilter. Indien het filter erg vuil is,

moet het worden vervangen.

6. Monteer alles weer in omgekeerde volgorde.

Bij het schoonmaken van de behuizing van het papierfilter

mogen geen perslucht of oplosmiddelen

op basis van petroleum worden gebruikt. Hierdoor

raakt het filter beschadigd.

72


NEDERLANDS

NL

5.10 Bougie

De bougie(s) moet(en) na elke 2000 werkuren

worden vervangen (=bij elke tweede basic service).

Maak schoon rond de bevestiging van de bougie

voordat u deze losmaakt.

Bougie: Champion RC12YC of gelijkwaardig.

Afstand elektroden: 0,75 mm.

5.11 Luchtinlaat

Zie 9:T. De motor is luchtgekoeld. Door een verstopt

koelsysteem kan de motor beschadigd raken.

Reinig de luchtinlaat van de motor na elke 50 werkuren.

Het koelsysteem wordt bij elke basic service

nauwkeurig gereinigd.

5.12 Smeren

Alle smeerpunten in onderstaande tabel moeten na

elke 50 werkuren en na elke wasbeurt worden gesmeerd.

Onderdeel Actie

Afb.

Middelpunt 4 smeernippels. Gebruik een 17

smeerpistool met universeel vet.

Pomp tot het vet eruit komt.

Stuurkettingen

Spanningsarmen

Smeer de lagerpunten met een

oliehouder terwijl alle regelaars

zijn geactiveerd.

Dit werkt het beste met twee personen.

Bedieningskabels

Reinig de kettingen met een

staalborstel.

Smeer de kettingen met universele

kettingspray.

Smeer de uiteinden van de kabels

met een oliehouder terwijl alle

regelaars zijn geactiveerd.

Dit moet worden gedaan door

twee personen.

-

18

18

6 OCTROOI - ONTWERPREGIS-

TRATIE

Deze machine of onderdelen van deze machine

valt/vallen onder de volgende octrooi- en ontwerpregistratie:

SE9901091-0, SE9901730-3, SE9401745-6,

US595 7497, FR772384, DE69520215.4,

GB772384, SE0301072-5, SE04/000239 (PCT),

SE0401554-1, SE0501599-5.

5.13 Zekering

Controleer of vervang de zekering van 20 A bij

elektrische problemen. Zie 9:S.

GGP behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande

aankondiging wijzigingen in het product

aan te brengen.

73


www.stiga.com

GGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS

More magazines by this user
Similar magazines