Informasjon om kystseljakt 2012 - Troms fylkeskommune

tromsfylke.no

Informasjon om kystseljakt 2012 - Troms fylkeskommune

Informasjon om kystseljakt 2012

1. KVOTE OG JAKTPERIODER.

Steinkobbe:

Totalkvote Troms er 55 steinkobber

Av dette er det satt en individuell kvote på inntil 5 dyr per jeger i 2012.

1. jaktperiode: 2. januar – 30. april

2. jaktperiode: 1. august – 30 september

Havert:

Kvoten for Troms er 50 havert

Jaktperiode: 2. januar – 15. september

Ringsel og grønlandssel:

Fri jakt på ringsel og grønlandssel i Troms.

Jaktperiode: 2. januar – 30. september

2. GJENNOMFØRING AV JAKTEN/ UNDERSØKELSESPLIKT

Det er fastsatt en modell for jakt på kystsel der det blir tildelt en totalkvote for hvert fylke/

område. Det stilles krav til bestått skyteprøve for storvilt før jegeren kan jakte. Prøve avgitt

for 2011 vil gjelde for hele 2012. I tillegg må de som har hatt fellingstillatelse i 2011 ha sendt

inn fangstskjema til riktig tid for å få fellingstillatelse i 2012.

Fylkeskommunen i Troms er pålagt å stoppe jakten i Troms når totalkvoten er tatt. Dette vil

bli kunngjort i aviser og på vår nettside www.tromsfylke.no

Før jakten starter plikter jegeren å undersøke med Troms fylkeskommune om det er sel igjen

til felling innenfor totalkvoten i området jf § 9 i Forskrift om regulering mv. Dette kan også

gjøres på vår nettside (se informasjon sist i vedtaket)

3. RAPPORTERINGSPLIKT.

Felling av sel, uavhengig av art, skal straks meldes til Troms fylkeskommune etter at selen er

skutt, eller snarest innenfor kontorets ordinære arbeidstid på telefon

77 78 80 00 eller per e-post til postmottak@tromsfylke.no

Fastsatt fangstskjema (vedlagt) skal fylles ut og sendes inn til Troms fylkeskommune, Planog

næringsetaten, Postboks 6600, 9296 Tromsø, senest innen 2 uker etter avslutning av andre

jaktperiode. Du er pliktig å rapportere på fastsatt fangstskjema selv om du ikke har felt dyr

eller jaktet.

Dersom jegeren ikke sender inn fangstsskjema for jakten i 2012 rettidig, kan dette medføre

utestenging fra jakten kommende år. Dette i h.t. § 13 i Forskrift om regulering av sel på

norskekysten.


4. STANS AV JAKTEN

Fylkeskommunen skal stoppe jakten i Troms fylke når kvoten er beregnet felt jfr. Forskrift om

regulering av sel på norskekysten § 10.

Melding om stans av jakt på kystsel vil annonseres i aviser i Troms fylke, og på Troms

fylkeskommunen sin hjemmeside http://www.tromsfylke.no/. I tillegg vil fylkeskommunen

sende melding til jegere med fellingstillatelse som har oppgitt e-post adressen ved

søknadstidspunktet.

5. KOMPENSASJON

Kompensasjonsordning for innsending av prøver fra dyret gjeninnføres i 2012.

Kompensasjonen er fastsatt til 250 kr for innsendte merker som er festet til baksveivene.

Dersom dette merket sendes sammen med kjeven til selen, slik at kjeven kan kobles til

merket, og dyrets alder derfor kan bestemmes nøyaktig, økes godtgjørelsen til 500 kr. Dersom

bare kjeven sendes inn, er godtgjørelsen 250 kr.

Kjever og eventuelle merker sendes direkte til Havforskningsinstituttet i Tromsø (HI) sammen

med vedlagte fangstskjema. Se vedlegg for mer informasjon.

Fangstskjema skal også sendes fylkeskommunen senest 2 uker etter avslutning av andre

fangstperiode jfr. punkt 3. Vi vil her også understreke jegers fortløpende rapporteringsplikt til

Troms fylkeskommune jfr. punkt 3.

Kompensasjonsordningen gjennomføres ved at HI etter endt jaktsesong utarbeider lister over

jegere som har sendt inn prøver. Disse listene oversendes Fiskeridirektoratet i Bergen, som

foretar utbetalingen. En forutsetning for utbetaling av kompensasjonen er at jegere oppgir

fullstendig adresse, personnummer og kontonummer på rapporteringsskjemaet.

Utbetaling skjer således etter at jaktsesongen er avsluttet.

6. NATURRESERVAT

Det kan være forbud mot jakt og bruk av skytevåpen i verneområder. Nærmere opplysninger

om verneområder i fylket kan du få ved å kontakte Fylkesmannen i Troms,

Miljøvernavdelinga, tlf. 77 64 20 00.

7. HÅNDTERING AV SLAKTEAVFALL

Fylkeskommunen ber jegerne om å rydde vekk slakteavfall dersom dette er i nærheten av

områder som blir benyttet av allmennheten. Vi viser også til forurensningsloven § 28 sitt

forbud mot forsøpling.

More magazines by this user
Similar magazines