INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

camo.com

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CAMO AS

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i CAMO AS

Sted: CAMO AS sine lokaler i Nedre Vollgate 8, Oslo

Dato: Onsdag 2. mai 2012

Kl.: 13.00

Aksjonærer som ønsker å møte bes av praktiske årsaker gi beskjed til selskapet innen fredag den 27. april kl. 12.00.

Etter at Generalforsamlingen er gjennomført vil daglig leder gi en presentasjon av selskapets status og aktiviteter.

Til behandling foreligger:

1. Åpning av generalforsamlingen v/Styrets leder

2. Fortegnelse over fremmøtte

3. Valg av møteleder

4. Godkjennelse av innkallingen

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

6. Fastsettelse av Årsregnskap for 2011

7. Fastsettelse av styrehonorar og revisors godtgjørelse

8. Endring av navn fra CAMO AS til CAMO Software AS

9. Valg av styre

10. Valg av ny revisor

11. Styrefullmakt til kjøp av egne aksjer

Styret fremmer forslag om at Generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer på følgende

vilkår:

a. Fullmakten gjelder i 18 måneder.

b. Selskapet kan erverve aksjer inntil 10 % av selskapets aksjekapital (7.483.324 aksjer pålydende kr.

0,10, totalt kr 748.332,40)

c. Det høyeste beløp som kan betales for aksjene er NOK 2,50 per aksje

d. Det laveste beløp som kan betales for aksjene er NOK 0,10 per aksje

Styret stilles fritt hva gjelder ervervsmåter, forutsatt at likebehandlingsprinsippet etterleves.

CAMO AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Tel: +47-22396300 Fax + 47-22396322


12. Styrefullmakt til utvidelse av aksjekapitalen

Styret fremmer forslag om fullmakt til å forhøye aksjekapitalen på følgende vilkår:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.500.000.som representerer knapt en

tredjedel av selskapets aksjekapital ved utstedelse av inntil 25.000.000 nye aksjer pålydende NOK 0,10.

Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

a. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

b. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

c. Fullmakten omfatter også beslutning om fusjon, jf aksjeloven § 13-5

d. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og to år fremover.

e. Fullmakten erstatter tidligere fullmakter.

CAMO AS årsberetning og regnskap for 2011 er å finne på selskapets web side www.camo.com

*****

Aksjonærer som ikke møter selv kan gi fullmakt. Fullmakt til styrets leder oversendes pr telefaks +47 22 39 63 22

eller per e-post til linda@camo.com.

På vegne av styret i CAMO AS

Sverre Stange

Styrets leder

CAMO AS, Nedre Vollgate 8, 0158 Oslo

Tel: +47-22396300 Fax + 47-22396322


Årsregnskap 2011

CAMO AS Konsern


CAMO AS Konsern

RESULTATREGNSKAP

Konsern

Morselskap

2011 2010 tall i NOK Note 2011 2010

19 155 050 35 056 250 Salgsinntekt 10 12 717 097 657 582

19 155 050 35 056 250 Sum driftsinntekt 12 717 097 657 582

953 876 773 888 Varekostnad 528 048 0

11 893 171 18 133 338 Lønnskostnad 10 7 226 662 134 561

1 206 737 1 901 908 Avskrivning 4 1 009 848 0

8 070 243 15 323 312 Annen driftskostnad 10 5 357 504 2 619 492

22 124 027 36 132 446 Sum driftskostnad 14 122 062 2 754 053

-2 968 978 -1 076 196 Driftsresultat -1 404 965 -2 096 471

177 482 6 169 230 Annen finansinntekt 105 669 17 801 073

1 617 686 5 308 318 Annen finanskostnad 1 592 844 4 226 586

-4 409 181 -215 284 Ordinært resultat før skattekostnad -2 892 140 11 478 016

40 546 3 088 479 Skattekostnad på ordinært resultat 3 0 3 015 585

-4 449 727 -3 303 763 Ordinært resultat -2 892 140 8 462 431

-4 449 727 -3 303 763 Årsresultat -2 892 140 8 462 431

Herav til minoritetsinteresser 0 0

Årsresultat til majoritetsinteressene -2 892 140 8 462 431

Anvendelse/ dekning av årsresultatet

Til dekning av udekket tap 0 8 354 698

Til udekket tap -2 892 140 0

Overføring til/ (fra) annen egenenkapital 0 107 733

Sum anvendelse/ dekning av årsresultatet -2 892 140 8 462 431


CAMO AS Konsern

BALANSE PR. 31.12.

Konsern

Morselskap

2011 2010 EIENDELER Note 2011 2010

8 954 688 8 113 404 Forskning og utvikling 4 8 502 800 0

8 954 688 8 113 404 Sum immaterielle eiendeler 8 502 800 0

974 422 1 124 149 Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l. 4 97 800 0

974 422 1 124 149 Sum varige driftsmidler 97 800 0

0 0 Investeringer i datterselskap 5 3 443 440 7 640 000

0 0 Lån til foretak i samme konsern 6 0 9 324 609

3 472 086 3 472 086 Investeringer i aksjer og andeler 5 3 472 086 3 472 086

1 779 832 1 924 649 Obligasjoner og andre fordringer 6 1 779 832 1 721 259

5 251 918 5 396 735 Sum finansielle anleggsmidler 8 695 358 22 157 954

15 181 028 14 634 288 SUM ANLEGGSMIDLER 17 295 958 22 157 954

3 196 829 2 490 066 Kundefordringer 6 1 313 927 0

311 844 1 438 823 Andre fordringer 6 92 021 373 997

0 0 Fordringer på selskap i samme konsern 6 3 014 177 0

3 508 673 3 928 889 Sum fordringer 4 420 125 373 997

113 211 131 077 Markedsbaserte aksjer 2 0 0

113 211 131 077 Sum investeringer 0 0

1 603 381 1 791 028 Bankinnskudd, kontanter o.l. 2 1 051 134 186 924

5 225 265 5 850 994 SUM OMLØPSMIDLER 5 471 259 560 921

20 406 293 20 485 282 SUM EIENDELER 22 767 217 22 718 875


Konsern

CAMO AS

ÅRSREGNSKAP 2011

Kontantstrømoppstilling

Morselskap

2011 2010 Note 2011 2010

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

-4 409 181 -215 284 Resultat før skattekostnad -2 892 140 11 478 016

-119 823 -3 040 127 Periodens betalte skatt 0 -3 015 585

1 206 737 1 901 908 Ordinære avskrivninger 1 009 848 0

-706 763 9 848 064 Endring kundefordringer -1 313 927 0

-314 892 -6 610 372 Endring leverandørgjeld -40 530 -749 164

-194 537 0 Effekt av valutakursendringer 0 0

0 0 Poster klassifisert som inv/ fin. Aktiviteter -4 350 236 0

2 429 414 -58 549 811 Endring i andre tidsavgrensningsposter 4 269 590 -40 118 424

-2 109 045 -56 665 622 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter -3 317 395 -32 405 157

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

-2 260 207 -2 966 506 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 0 0

0 48 638 467 Innbetalinger ved salg av aksjer/ andeler i andre foretak 0 48 638 467

0 -143 440 Utbetalinger ved investeringer i datterselskap 0 2 475 915

-2 260 207 45 528 521 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 0 51 114 382

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

0 0 Investeringer i datterselskap 0 -26 993 184

0 8 108 869 Opptak av langsiktig gjeld 0 8 108 869

281 605 0 Netto endring kassekreditt 281 605 0

3 900 000 0 Kapitalforhøyelse 3 900 000 0

4 181 605 8 108 869 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4 181 605 -18 884 315

-187 647 -3 028 232 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 864 210 -175 090

1 791 028 4 819 260 Kontanter og kontantekvivalenter 01.01 1 186 924 362 014

1 603 381 1 791 028 Kontanter og kontantekvivalenter 31.12 1 051 134 186 924


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter morselskapet CAMO AS og de heleide datterselskapene.

Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende

mellom selskapene i konsernet er eliminert. Konsernregnskapet er utarbeidet etter ensartede prinsipper,

ved at datterselskap følger samme regnskapsprinsipp som morselskapet.

Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost.

Anskaffelseskost tilordnes indentifiserte eiendeler og gjeld i datterselskapet, som overføres i konsernregnskapet

til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet. Eventuell merverdi eller mindreverdi utover hva som henføres til

identifiserbare eiendeler og gjeld balanseføres som goodwill. Merverdier i konsernregnskapet avskrives

lineært over de oppkjøpte eiendelenes forventede levetid.

Morselskapet Camo AS har fusjonert med heleiet datterselskap Camo Software AS i 2011. Morselskapets tall

for 2010 er ikke omarbeidet og vil derfor ikke være sammenlignbare med 2011.

Datterselskaper

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost

for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall

skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Utbytte og andre utdelinger inntekstføres samme år som de er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte

andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert

kapital, og utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved

salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsen.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse

dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/

langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld

balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifallet ikke

forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres for

øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt. Dette gjelder også ved

omregning av balanseposter i morselskapet og konsolideringen av datterselskapenes regnskaper. Ved

omregning av utenlandske datterselskapers resultatposter er benyttet kurs ved regnskapsårets slutt.


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi på balanse dagen. Motatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som

annen finansinntekt.

Langsiktige plasseringer

Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler) vurderes til anskaffelseskost. Eiendeler med virkelig verdi lavere

enn anskaffelseskost, og der verdifallet ikke anses å være forbigående nedskrives til virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold

av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges

driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet

er lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av

netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer som eiendelen

genererer.

Forskning og utvikling

Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel

knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.

Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige

og skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forkjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode,

er utlignet. Netto utsatt skatt og skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan benyttes.

Forøvrig henvises til note 3.

Kontantstrømoppstilling

Kontantstrømoppstilling er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter

kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer.

Bruk av estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god rengskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater

og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger

om usikre eiendeler og forplliktelser på balansedagen.

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.

Pensjon

Innskuddsordning

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen

kostnadsføres.

Note 2 - Kontanter mm

Konsern

Morselskap

2011 2010 2011 2010

Investeringer i fond 113 211 131 077 0 0

Restriksjoner på bruken av kontanter og kontantekvivalenter

Innestående skattetrekk 323 201 291 316 323 201 0

Depositum husleie 0 0 0 0


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Note 3 - Skatt

Morselskap

Betalbar skatt fremkommer slik: 2011 2010

Ordinært resultat før skattekostnad -2 892 140 11 478 016

Permanente forskjeller 6 204 -16 818 208

Endring midlertidige forskjeller 93 572 -18 446

Underskudd til fremføring 2 792 364 5 358 639

Grunnlag betalbar skatt 0 0

Skatt 28% 0 0

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Stedbunden betalbar skatt 0 3 015 585

Årets skattekostnad fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Årets totale skattekostnad 0 0

Betalbar skatt i balansen fremkommer slik:

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Sum betalbar skatt 0 0

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Konsern

Morselskap

Forskjeller som utlignes: 2011 2010 2011 2010

Varige driftsmidler -37 500 -47 162 -37 500 -50 134

Utestående fordringer -294 100 -290 867 -294 100 0

Kortsiktig gjeld -100 000 0 -100 000 0

Andre forskjeller 181 496 638 279 0 -287 894

Underskudd til fremføring -56 654 825 -52 486 611 -56 654 825 -53 862 461

Netto midlertidige forskjeller -56 904 929 -52 186 361 -57 086 425 -54 200 489

Forskjeller som ikke inngår i utsatt skatt 57 086 425 52 486 611 57 086 425 54 200 489

Grunnlag for beregnet utsatt skatt 181 496 300 250 0 0

Utsatt skatt 50 819 84 070 0 0

CAMO AS har vurdert at selskapet ikke kan sannsynliggjøre bruken av skattefordelen og har dermed ikke balanseført

denne.

Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittelig nominell

skattesats på resultat før skatt:

NOK %

Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats

på resultat før skatt -809 799 28,0 %

Effekt av permanente forskjeller 1 737 28,0 %

Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel 808 062 28,0 %

Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 0


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Programvare Rettigheter Goodwill Goodwill 2011 2010

Camo SW AS Camo SW India Sum Sum

Anskaffelseskost 01.01 9 650 607 250 000 1 650 000 550 000 12 100 607 28 106 781

Tilgang 2 050 563 0 0 0 2 050 563 2 802 393

Avgang 0 0 0 0 0 -18 808 567

Omregningsdifferanse IB 0 0 0 0 0 -2 067 996

Omregn. Diff. Avgang 0 0 0 0 0 2 067 996

Anskaffelseskost 31.12 11 701 170 250 000 1 650 000 550 000 14 151 170 12 100 607

Avskr., nedskr. etc 31.12 3 226 370 222 000 1 650 000 550 000 5 648 370 9 297 623

Akk. avskr. Avgang 31.12 0 0 0 0 0 -5 310 420

Omregningsdifferanse IB 0 0 0 0 0 -84 049

Omregn. diff Avgang 0 0 0 0 0 84 049

Balanseført verdi pr. 31.12 8 474 800 28 000 0 0 8 502 800 8 113 404

Årets avskrivninger 956 648 25 000 0 0 981 648 994 271

Økonomisk levetid 5 til 10 år 10 år 5 år 5 år

Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær

All forskning og utvikling av konsernets produkter gjøres av konsernets egne ansatte.

Goodwill

Selskapets virksomhet består av Camo Software divisjon.

Goodwill som representerer merverdier ved oppkjøp i Software ble avskrevet over 5 år.

Konsernet Inventar 2011 2010

Anskaffelseskost 01.01 2 405 780 2 405 780 11 484 366

Tilgang 209 644 209 644 164 113

Avgang -112 530 -112 530 -9 242 699

Anskaffelseskost 31.12 2 502 894 2 502 894 2 405 780

Akkumulerte avskrivninger 31.12 1 528 472 1 528 472 1 281 631

Balanseført verdi pr. 27.05. 974 422 974 422 1 124 149

Årets avskrivninger 209 644 209 644 907 637

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

5 - 10 år

Lineær

Årets leie av ikke balanseførte driftmidler 53 587 53 987

Note 5 - Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap

Eierandel/ Egenkapital Resultat

Adresse stemme- siste år siste år

andel 100 % 100 %

Camo Software US New Jersey, USA 100,0 % -1 001 124 -760 165

Camo Software, India Bangalore. India 100,0 % 2 392 326 -226 231

Camo Software , Japan Yokohama, Japan 100,0 % -144 311 -330 233

Datterselskapene er bokført til kostpris

Andre langsiktige plasseringer Eierandel Balanseført verdi

Camo Technology inc New Jersey, USA 18 % 3 472 086


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Markedsverdi på aksjeposten vurderes å være overensstemmende med balanseført verdi.

Note 6 - Kundefordringer og andre fordringer

Konsernet

Morselskapet

2011 2010 2011 2010

Kundefordringer 3 196 829 2 490 066 1 313 927 0

Andre fordringer på datterselskap

0 0 3 014 177 9 324 609

Andre langsiktige fordringer 1 779 832 1 924 649 1 779 832 1 721 259

Andre fordringer og forskuddsbetalinger

311 844 1 438 823 92 021 373 997

Sum kundefordringer og andre fordringer 5 288 505 5 853 538 6 199 957 11 419 865

Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital:

Selskapets aksjekapital består av 74 832 344 aksjer a NOK 0,10 totalt kr 7 483 234,40.

Eierstruktur:

Aksjonærene i CAMO AS pr 31.12.11 var:

Antall Eierandel/

Stemmeandel

INANNA AS 18 572 952 24,8 %

TREMA AS 10 000 000 13,4 %

HEKTOR AS 8 527 749 11,4 %

PICTET & CIE BANQUIERS 3 512 815 4,7 %

EUROCLEAR BANK S.A/N.V 2 572 274 3,4 %

ECASA AS 3 879 800 5,2 %

AASE 2 210 494 3,0 %

GAREWAL 2 051 311 2,7 %

TUSCA AS 1 732 721 2,3 %

BR. RIECK AS 1 626 326 2,2 %

BORDIER CIE 1 340 000 1,8 %

ÖSTERBERG 1 000 000 1,3 %

SLÅTTELID 1 020 420 1,4 %

MARTINSEN, JANNE 710 370 0,9 %

PICTET & CIE BANQUIERS 676 416 0,9 %

PRØITZ, TRINE B. 667 342 0,9 %

JACO INVEST AS 650 000 0,9 %

PATOR AS 630 000 0,8 %

THORGANI AS 606 224 0,8 %

SIX SIS AG 25 PTS 593 192 0,8 %

RAAUM 513 848 0,7 %

SYNSENTERET ASKIM HOLDING AS 451 974 0,6 %

Sum 20 største aksjonærer 63 546 228 84,9 %

Andre aksjonærer 11 286 116 15,1 %

Totalt antall aksjer, pål. NOK 0,10 74 832 344 100,0 %

Selskapet har kun en aksjeklasse og det er ingen vedtektsfestede begrensninger i omsetningen av aksjen.

Alle aksjer har samme stemmerett.

Navn Verv Aksjer

Styret

Sverre Stange (100% eier av Inanna AS) Styrets leder 18 572 952

Sverre Stange (100% kontroll Ecasa AS) 3 879 800

Halvor Torsøn Svartdal (100% eier av Hektor) Styremedlem 8 527 749

Pål Bråthen (100% kontroll ACP AS) Daglig leder 3 200


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Ansatte 503 080

Egenkapital:

Morselskap 2011 Aksjekapital Egne aksjer

Annen EK

Udekket

underskudd

Egenkapital 01.01.11 6 183 234 -120 034 3 000 000 107 733 0 9 170 933

Kapitalutvidelse 1 300 000 2 600 000 0 0 3 900 000

Fusjon Camo Software AS -107 733 -5 375 266 -5 482 999

Årsresultat 0 -5 600 000 0 2 707 860 -2 892 140

Egenkapital 31.12.11 7 483 234 -120 034 0 0 -2 667 406 4 695 795

Selskapet eier 1 200 344 egne aksjer pr 31.12.11

Selskapet ervervet egne aksjer i strid med aksjelovens regler §§ 9-2 til 9-5 i 2010, da selskapet ikke hadde tilstrekkelig fri

egenkapital til å gjennomføre et slikt erhverv.

Styret arbeider med å få solgt denne aksjeposten, slik at dette forholdet blir korrigert.

Fri egenkapital:

Selskapet har ikke fri egenkapital pr 31.12.2011

Konsernet 2011 Aksjekapital Egne aksjer

Overkursfond

Overkursfond

Annen EK

Udekket

underskudd

Egenkapital 01.01.11 6 183 234 -120 034 3 000 000 0 -6 498 498 2 564 702

Kapitalutvidelse 1 300 000 0 2 600 000 0 0 3 900 000

Korrigering av feil forrige år 0 0 0 0 887 562 887 562

Effekt av valutakursendring 0 0 0 0 -400 136 -400 136

Årsresultat 0 0 -5 600 000 0 1 150 272 -4 449 728

Egenkapital 31.12.11 7 483 234 -120 034 0 0 -4 860 800 2 502 400

Sum

Sum

Note 8 - Gjeld til selskap i samme konsern

Gjeld til selskap i samme konsern

Konsernet

Morselskapet

2011 2010 2011 2010

0 0 0 58 873

Note 9 - Gjeld

Konsernet

Morselskapet

Rentebærende gjeld 2011 2010 2011 2010

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

13 699 300 0 13 699 300 0

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

0 12 975 356 0 12 975 356

Sum rentebærende gjeld

13 699 300 12 975 356 13 699 300 12 975 356

Selskapet hadde pr 31.12.2011 et usikret obligasjonslån på kr. 11 074 684.

I obligasjonseiermøte 25.06.2009 ble betingelsene endret slik at:

* Akkumulerte ikke betalte renter skal tillegges lånet ved forfall

* Innløsningskurs ved forfall økes til 102,5 % av pari.

* Egenkapitalandelen til envher tid skulle være over 23%

Det ble avholdt obligasjonseiermøte 07.06.2010. Ny forfallsdato for gjenstående hovedstol og akkumulerte

renter er 15.06.2012.

Ved årsskiftet 2011 er egenkapitalen i konsernet under 23% av totalkapital og selskapet er derfor i brudd med

betingelsene i låneavtalen. Styret arbeider med en løsning på dette.


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Selskapet har lån i SEB Privatbanken på kr 2 343 011.

Det er årlig avdrag med forfall 28. desember hvert år på NOK 1 220 000. Avtalt innfrielsesdato for lånet er 28.12.12.

Det er ikke betalt avdrag på lånet i 2011.

Limit på kassekreditt utgjør kr. 700 000, trukket pr 31.12.11 kr. 281 605.

Nedenfor nevnte personer har stillet personlig garanti for lånet i SEBanken. Fordeling av garantiprovisjon og

andel av lånet er som følger:

Provisjon Bet. Plan Lån/ Garanti

Peder Bahre, garantist for lån 24 400 31.12.2012 390 500

Sverre Harald Stange, garantist for lån 122 000 31.12.2012 1 952 511

I tillegg har Sverre Stange gitt en selvskyldnerkausjon på kr 100 000 som sikkerhet for gjeld til Nordea.

Note 10 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm

Konsern

Morselskap

Lønnskostnader mm. 2011 2010 2011 2010

Lønninger 12 498 778 19 059 615 6 114 976 104 468

Arbeidsgiveravgift 934 460 888 595 800 668 30 093

Pensjonskostnader 243 851 172 460 183 452 0

Andre ytelser 324 985 115 476 127 567 0

Lønn aktivert -2 108 902 -2 102 807 0 0

Lønnskostnader 11 893 171 18 133 338 7 226 662 134 561

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2011 38 39 13 1

Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er inngått avtale om innskuddsbasert pensjon. Selskapet tilfredsstiller kravene i lov.

Konsern

Morselskap

Revisjonshonorar 2011 2010 2011 2010

Lovpålagt revisjon 222 500 417 750 222 500 239 000

Skatterådgivning 5 500 0 5 500 0

Andre tjenester 133 500 74 000 133 500 74 000

Lønnskostnader 361 500 491 750 361 500 313 000

Ledende ansatte

2011

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Pål Bråthen, gjennom sitt selskap ACP AS,

fakturert CAMO AS NOK 978 043.

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sitt selskap ECASA AS,

fakturert CAMO AS kr. 315 000.

2010

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sine selskap Inanna AS og ECASA AS,

fakturert CAMO AS kr. 810 000.

Kostnadført styrehonorar 2011 2010

Halvor Svartdal (leder) 133 345 0

Erik Langaker 40 000 0

Nicolai Kielland Løchen 40 000 0

Silvija Seres 40 000 0

Tom-Erik Lia 40 000 0

Morten Trygve Rønning (ut 2008) 0 43 750

Lena Musæus (ut nov 2010) 0 30 359


CAMO AS

NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2011

Theresa Comiskey Olsen (ut nov 2010) 0 30 359

293 345 104 468

Note 11 - Geografisk fordeling av konsernets omsetning for 2011

Virksomhetens omsetning fordeler seg forholdsmessig som følger geografisk pr. område:

Område

Andel

Amerika 23 %

Europa 60 %

Asia 5 %

Japan 12 %

Totalt 100 %

Note 12 - Fullmakter registrert i foretaksregisteret

I ekstraordinær generalforsamling 15. november 2010 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapet aksjekapital

med inntil kr. 3 091 617,20 ved nytegning av inntil 30 916 172 aksjer pålydende kr. 0,10.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte og det tidspunkt styret til enhver tid

finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller

flere ganger inntil angitte beløp og gjelder frem til 15. november 2012.

Fullmakten er benyttet i 2011 ved utstedelse av 13 000 000 til kurs kr. 0,30 pr aksje.

Det gjenstår dermed 17 916 172 aksjer i denne fullmakten.


Årsregnskap 2011

CAMO AS


Resultatregnskap for 2011

CAMO AS

Note 2011 2010

Salgsinntekt 1 13 035 902 583 923

Annen driftsinntekt (318 805) 73 659

Sum driftsinntekter 12 717 097 657 582

Varekostnad (528 048) (149 604)

Lønnskostnad 11 (7 226 662) (134 561)

Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 4 (1 009 848) 0

Annen driftskostnad 11 (5 357 504) (2 469 868)

Sum driftskostnader (14 122 061) (2 754 032)

Driftsresultat (1 404 965) (2 096 450)

Inntekt på investering i datterselskap og tilknyttet selskap 0 17 369 271

Renteinntekt fra foretak i samme konsern 0 229 756

Annen renteinntekt 25 103 176 013

Annen finansinntekt 80 566 26 011

Sum finansinntekter 105 669 17 801 052

Annen rentekostnad 10 (1 189 466) (3 588 314)

Annen finanskostnad 10 (403 378) (638 272)

Sum finanskostnader (1 592 844) (4 226 587)

Netto finans (1 487 175) 13 574 465

Ordinært resultat før skattekostnad (2 892 140) 11 478 015

Skattekostnad på ordinært resultat 0 (3 015 585)

Ordinært resultat (2 892 140) 8 462 430

Årsresultat (2 892 140) 8 462 430

Overføringer

Overføringer til/fra fond (2 892 140) 0

Udekket tap 0 8 354 697

Annen egenkapital 0 107 733

Sum (2 892 140) 8 462 430


Balanse pr. 31. desember 2011

CAMO AS

Note 2011 2010

EIENDELER

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Forskning og utvikling 1,4 8 474 800 0

Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker og lignende

1,4 28 000 0

rettigheter

Sum immaterielle eiendeler 8 502 800 0

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lignende 1,4 97 800 0

Sum varige driftsmidler 97 800 0

Finansielle anleggsmidler

Investering i datterselskap 1 3 443 440 7 640 000

Investeringer i aksjer og andeler 1,5 3 472 086 3 472 086

Andre fordringer 1,6 1 779 832 1 712 189

Sum finansielle anleggsmidler 8 695 358 12 824 275

Sum anleggsmidler 17 295 958 12 824 275

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer 1,6 1 313 927 0

Andre fordringer 1,6 92 021 373 997

Konsernfordringer 1,6 3 014 177 9 333 678

Sum fordringer 4 420 125 9 707 675

Bankinnskudd, kontanter og lignende 1,2 1 051 134 186 924

Sum bankinnskudd, kontanter og lignende 1 051 134 186 924

Sum omløpsmidler 5 471 259 9 894 598

Sum eiendeler 22 767 216 22 718 874


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 1 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Camo AS har fusjonert med heleiet datterselskap Camo Software AS i 2011. Morselskapets tall for 2010 er

ikke omarbeidet og vil derfor ikke være sammenlignbare med 2011.

Datterselskaper

Datterselskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringer er vurdert til anskaffelseskost

for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det foretas nedskrivning til virkelig verdi når verdifall

skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk.

Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.

Utbytte og andre utdelinger inntekstføres samme år som de er avsatt i datterselskapet. Overstiger utbytte

andel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital,

og utdelinger er fratrukket investeringens verdi i balansen.

Driftsinntekter

Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen.

Andel av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved

salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsen.

Omløpsmidler/ Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balanse

dagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/

langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres

til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, med nedskrivning til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes

å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.

Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres for

øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Valuta

Pengeposter i utenlandsk valuta er vurdert etter kursen ved regnskapsårets slutt.

Kortsiktige plasseringer

Kortsiktige plasseringer (aksjer og andeler vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste av anskaffelseskost

og virkelig verdi på balanse dagen. Motatt utbytte og andre utdelinger fra selskapene inntektsføres som annen

finansinntekt.

Langsiktige plasseringer

Langsiktige plasseringer (aksjer og andeler) vurderes til anskaffelseskost. Eiendeler med virkelig verdi lavere

enn anskaffelseskost, og der verdifallet ikke anses å være forbigående nedskrives til virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets forventede levetid. Direkte vedlikehold av

driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges

driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er

lavere enn balanseført verdi, foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er høyeste av netto

salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmer som eiendelen genererer.


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 1 - Regnskapsprinsipper forts.

Forskning og utvikling

Utgifter til forskning og utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel

knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende.

Balanseført forskning og utvikling avskrives lineært over forventet økonomisk levetid.

Forskning og utvikling blir gjort av Camo Software India. Dette er egenutviklet software. Alle kostnader til FoU

er aktivert i 2011 og avskrives lineært.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt.

Utsatt skatt beregnes på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og

skattemessige verdier, samt ligningsmessige underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.

Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forkjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode,

er utlignet. Netto utsatt skatt og skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at denne kan benyttes.

Forøvrig henvises til note 3.

Bruk av estimater

Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god rengskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater

og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger

om usikre eiendeler og forplliktelser på balansedagen.

Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende.

Pensjon

Innskuddsordning

Innskuddsplaner periodiseres etter sammenstillingsprinsippet. Årets innskudd til pensjonsordningen

kostnadsføres.

Leiekostnader

Leiekostnader behandles som operasjonell leie.

Skattefunn

Selskapet har mottatt skatterefusjon innenfor regelverket for skattefunn. Refusjonen er behandlet regnskapsmessig

som uopptjent inntekt, og vil bli inntektsført over samme tidsrom som relatert produkt avskrives.

Garanti- og serviceavsetning

Selskapet gir et år gratis service ved nysalg av avtaler. Avsetning til garanti og servicekostnader gjelder

kostnader som kan oppstå år 2 etter nysalg. Avsetning gjøres med beløp som anses tilstrekkelig og rimelig.

Note 2 - Kontanter mm

Restriksjoner på bruken av kontant/ kontantekvivalenter 2011 2010

Innestående skattetrekk 323 201 0

Note 3 - Skatt

Betalbar skatt fremkommer slik: 2011 2010

Ordinært resultat før skattekostnad -2 892 140 11 478 015

Permanente forskjeller 6 204 -16 818 208

Endring midlertidige forskjeller 93 572 -18 446

Underskudd til fremføring 2 792 364 5 358 639

Grunnlag betalbar skatt 0 0

Skatt 28% 0 0

Betalbar skatt på årets resultat 0 0

Stedbunden betalbar skatt 3 015 585


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 3 - Skatt forts.

Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt/utsatt skattefordel:

Forskjeller som utlignes: 2011 2010 Endring

Varige driftsmidler -37 500 -50 134 -12 634

Utestående fordringer -294 100 0 294 100

Kortsiktig gjeld -100 000 0 100 000

Andre forskjeller 0 -287 894 -287 894

Underskudd til fremføring -56 654 825 -53 862 461 2 792 364

Sum -57 086 425 -54 200 489 2 885 936

Utsatt skattefordel -15 984 199 -15 176 137 808 062

CAMO AS har vurdert at selskapet ikke kan sannsynliggjøre bruken av skattefordelen og har dermed ikke

balanseført denne. 2010 tallene er omarbeidet som følge av fusjonen med datterselskapet Camo Software AS.

Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittelig nominell

skattesats på resultat før skatt:

NOK %

Skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats

på resultat før skatt -809 799 28,0 %

Effekt av permanente forskjeller 1 737 28,0 %

Effekt av ikke balanseført utsatt skattefordel 808 062 28,0 %

Skattekostnad i henhold til resultatregnskap 0

Note 4 - Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Programvare Rettigheter Sum Inventar

Anskaffelseskost 01.01

0 0 0 0

Tilgang fusjon Camo Software AS

9 076 042 250 000 9 326 042 225 784

Tilgang 2 050 563 0 2 050 563 0

Avgang 0 0 0 0

Anskaffelseskost 31.12 11 126 605 250 000 11 376 605 225 784

Avskr., nedskr. og rev. ned. 31.12

Akk. avskr. Avgang 31.12

Akk. reverserte nedskr. 31.12

Balanseført verdi pr. 31.12

2 651 805 222 000 2 873 805 127 984

0 0 0 0

0 0 0 0

8 474 800 28 000 8 502 800 97 800

Årets avskrivninger

1 112 965 25 000 1 137 965 28 200

Årets reversering skattefunn -156 317 0 -156 317 0

Sum avskrivning 956 648 25 000 981 648 28 200

Årets nedskrivninger

0 0 0 0

Økonomisk levetid

Avskrivningsplan

10 år 10 år 5 år 5 år

Lineær Lineær Lineær Lineær

Årets leie av ikke balanseførte driftmidler 53 987

Mottatt skattefunn er ført som avsetning forpliktelse utgjør kr 1 407 200 etter årets avskrivning kr 156 317.


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 5 - Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskap

Eierandel/ Egenkapital Resultat

Adresse stemme- siste år siste år

andel 100 % 100 %

Camo Software US New Jersey, USA 100,0 % -1 001 124 -760 165

Camo Software, India Bangalore. India 100,0 % 2 392 326 -226 231

Camo Software , Japan Yokohama, Japan 100,0 % -144 311 -330 233

Datterselskapene er bokført til kostpris

Andre langsiktige plasseringer Eierandel Balanseført verdi

Camo Technology inc New Jersey, USA 18 % 3 472 086

Markedsverdi på aksjeposten vurderes å være overensstemmende med balanseført verdi.

Note 6 - Kundefordringer, konsernfordringer og andre fordringer

2011 2010

Kundefordringer

1 313 927 0

Kundefordringer på datterselskap

0 0

Andre fordringer Camo Software Japan 497 758 46 270

Andre fordringer Camo Inc USA 1 860 664 0

Andre fordringer Camo Software India

655 755 161 979

Andre fordringer Camo Software AS 0 9 125 429

Andre langsiktige fordringer Camo Tech Inc

1 779 832 1 721 259

Andre fordringer og forskuddsbetalinger

92 021 373 997

Sum kunder konsernfordringer og andre fordringer 6 199 956 11 428 934

Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapital:

Selskapets aksjekapital består av 74 832 344 aksjer a kr. 0,10 totalt kr 7 483 234,40.

Egenkapital: Aksjekapital Egne aksjer

Overkursfond

Annen EK

Udekket

underskudd

Egenkapital 01.01.11 6 183 234 -120 034 3 000 000 107 733 0 9 170 933

Kapitalutvidelse 1 300 000 0 2 600 000 0 0 3 900 000

Fusjon Camo Software AS 0 0 0 -107 733 -5 375 266 -5 482 999

Årsresultat 0 0 -5 600 000 0 2 707 860 -2 892 140

Egenkapital 31.12.11 7 483 234 -120 034 0 0 -2 667 405 4 695 795

Selskapet eier 1 200 344 egne aksjer pr 31.12.11

Selskapet ervervet egne aksjer i strid med aksjelovens regler §§ 9-2 til 9-5 i 2010, da selskapet ikke hadde

tilstrekkelig fri egenkapital til å gjennomføre et slikt erhverv.

Styret arbeider med å få solgt denne aksjeposten, slik at dette forholdet blir korrigert.

Fri egenkapital:

Selskapet har ikke fri egenkapital pr 31.12.2011

Sum


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 7 - Egenkapital og aksjonærinformasjon forts.

Eierstruktur:

Aksjonærene i CAMO AS pr 31.12.11 var:

Antall Eierandel/

Stemmeandel

INANNA AS 18 763 922 25,1 %

TREMA AS 10 000 000 13,4 %

HEKTOR AS 8 527 749 11,4 %

PICTET & CIE BANQUIERS 4 189 231 5,6 %

BORDIER & CIE 3 912 274 5,2 %

ECASA AS 3 879 800 5,2 %

KNUT AASE 2 210 494 3,0 %

AVTAR GAREWAL 2 051 311 2,7 %

TUSCA AS 1 732 721 2,3 %

BR. RIECK A/S 1 626 326 2,2 %

CAMO AS, egne aksjer 1 200 344 1,6 %

BÅRD SLÅTTELID 1 020 420 1,4 %

LARS JOHAN LENNART ÖSTERBERG 1 000 000 1,3 %

JACO INVEST AS 875 000 1,2 %

TRINE BORTHEN PRØITZ 667 342 0,9 %

PATOR AS 630 000 0,8 %

THORGANI AS 606 224 0,8 %

JANNE EDMAN MARTINSEN 558 400 0,7 %

MAREN CATHRINE GYLLENHAMMAR RAAUM 513 848 0,7 %

FALCON PRIVATE BANK LTD 483 192 0,6 %

64 448 598 86,1 %

Andre aksjonærer 10 383 746 13,9 %

Totalt antall aksjer, pål. kr. 0,10 74 832 344 100,0 %

Selskapet har kun en aksjeklasse og det er ingen vedtektsfestede begrensninger i omsetningen av aksjen.

Alle aksjer har samme stemmerett.

Navn Verv Aksjer

Styret

Sverre Stange (100% eier av Inanna AS) Styrets leder 18 763 922

Sverre Stange (100% kontroll Ecasa AS) 3 879 800

Halvor Torsøn Svartdal (100% eier av Hektor AS) Styremedlem 8 527 749

Pål Bråthen (100% kontroll ACP AS) Daglig leder 3 200

Ansatte 503 080

Note 8 - Fullmakter registrert i foretaksregisteret

I ekstraordinær generalforsamling 15. november 2010 ble styret gitt fullmakt til å forhøye selskapet aksjekapital

med inntil kr. 3 091 617,20 ved nytegning av inntil 30 916 172 aksjer pålydende kr. 0,10.

Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte og det tidspunkt styret til enhver tid

finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller

flere ganger inntil angitte beløp og gjelder frem til 15. november 2012.

Fullmakten er benyttet i 2011 ved utstedelse av 13 000 000 til kurs kr. 0,30 pr aksje.

Det gjenstår dermed 17 916 172 aksjer i denne fullmakten.


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 9 - Gjeld til selskap i samme konsern

Gjeld til Camo Inc USA

2011 2010

0 58 873

Note 10 - Gjeld

Rentebærende gjeld

Kortsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner

Sum rentebærende gjeld

2011 2010

13 699 300 0

0 12 975 356

13 699 300 12 975 356

Selskapet hadde pr 31.12.2011 et usikret obligasjonslån på kr. 11 074 684.

I obligasjonseiermøte 25.06.2009 ble betingelsene endret slik at:

* Akkumulerte ikke betalte renter skal tillegges lånet ved forfall

* Innløsningskurs ved forfall økes til 102,5 % av pari.

* Egenkapitalandelen til envher tid skulle være over 23%

Det ble avholdt obligasjonseiermøte 07.06.2010. Ny forfallsdato for gjenstående hovedstol og akkumulerte

renter er 15.06.2012.

Ved årsskiftet 2011 er egenkapitalen i konsernet under 23% av totalkapital og selskapet er derfor i brudd med

betingelsene i låneavtalen. Styret arbeider med en løsning på dette.

Selskapet har lån i SEB Privatbanken på kr 2 343 011.

Det er årlig avdrag med forfall 28. desember hvert år på kr. 1 220 000. Avtalt innfrielsesdato for lånet

er 28.12.12. Det er ikke betalt avdrag på lånet i 2011.

Nedenfor nevnte personer har stillet personlig garanti for lånet i SEBanken. Fordeling av garantiprovisjon og

andel av lånet er som følger:

Provisjon Bet. Plan Lån/ Garanti

Peder Bahre, garantist for lån 24 400 31.12.2012 390 500

Sverre Harald Stange, garantist for lån 122 000 31.12.2012 1 952 511

I tillegg har Sverre Stange gitt en selvskyldnerkausjon på kr 100 000 som sikkerhet for gjeld til Nordea.

Limit på kassekreditt utgjør kr. 700 000, trukket pr 31.12.11 kr. 281 605.


CAMO AS

Noter til regnskapet for 2011

Note 11 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm

Lønnskostnader mm. 2011 2010

Lønninger 6 114 976 104 468

Arbeidsgiveravgift 800 668 30 093

Pensjonskostnader 183 452 0

Andre ytelser 127 567 0

Lønnskostnader 7 226 662 134 561

Gjennomsnittlig antall ansatte 13 0

Selskapet er pliktig til å ha pensjonsordning for sine ansatte i samsvar med lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Det er inngått avtale om innskuddsbasert pensjon. Selskapet tilfredsstiller kravene i lov.

Det er ikke gitt lån eller sikkerhetsstillelse til Daglig leder, styremedlemmer eller andre nærstående.

Revisjonshonorar 2011 2010

Lovpålagt revisjon 222 500 239 000

Skatterådgivning 5 500 0

Andre tjenester 133 500 74 000

Lønnskostnader 361 500 313 000

Ledende ansatte

2011

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Pål Bråthen, gjennom sitt selskap ACP AS,

fakturert CAMO AS kr. 978 043.

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sitt selskap ECASA AS,

fakturert CAMO AS kr. 315 000.

2010

For utførte tjenester knyttet til ledelse av selskapet har Sverre Stange, gjennom sine selskap Inanna AS

og ECASA AS, fakturert CAMO AS kr. 810 000.

Kostnadført styrehonorar 2011 2010

Halvor Svartdal (leder) 133 345 0

Erik Langaker 40 000 0

Nicolai Kielland Løchen 40 000 0

Silvija Seres 40 000 0

Tom-Erik Lia 40 000 0

Morten Trygve Rønning (ut 2008) 0 43 750

Lena Musæus (ut nov 2010) 0 30 359

Theresa Comiskey Olsen (ut nov 2010) 0 30 359

293 345 104 468


PROXY FORM

I, the undersigned, holding shares in CAMO AS,

[ ] will meet

[ ] will not meet, and hereby grants power of attorney to

to meet on my behalf and vote for my shares at the General Assembly of Shareholders in

CAMO AS on Wednesday 2nd May 2012

[ ] give the Chairman, Sverre Stange, Chairman, power to meet on my behalf and vote for my

shares at the General Assembly of Shareholders in CAMO AS on Wednesday 2nd May 2012

(Shareholders name in block letters)

(Shareholders signature)

Return address:

CAMO AS

Nedre Vollgate 8

0158 Oslo

Norway

Fax: (+47) 22 39 63 22

E-mail: linda@camo.com

CAMO AS

Nedre Vollgate 8, N-0158 Oslo, Norway

Tel: +47 2239 6300 Fax: +47 2239 6322

www.camo.com

Org Nr: 935 743 605

More magazines by this user
Similar magazines