Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

Godkjent for bruk

Godkjent for lab.bruk

Godkjent av Nitor AB

HANDELSNAVN

BRUKSOMRÅDE

NITOR EDDIKSYRE

Desinfeksjonsmiddel Konserveringsmiddel

Artikkelnummer

203069, 203863

Nasjonal produsent/importør

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSE

Etsende.

BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brannfarlig.

Etsende

MILJØ

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokal pH-reduksjon.

1 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking

1 vann 231-791-2 7732-18-5 40 - 50 %

2 eddiksyre ... % 200-580-7 64-19-7 60 - 70 % C,R10 - R35

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,

O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,

Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

Ingrediensnavn

Anmerkning

eddiksyre ... %

Har grenseverdi

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved større skade eller vedvarende plager – legebehandling.

Ta med HMS-datablad.

INNÅNDING

Frisk luft. Hold den skadde varm og i hvilestilling. Skyll munnen med vann. Plasser den skadde i halvt sittende

stilling ved pustevansker. Kontakt lege umiddelbart.

HUDKONTAKT

Skyll straks med masse vann, ved behov også under klærne. Ta av gjennomfuktede klær. Etseskader skal behandles

av lege.

ØYEKONTAKT

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 minutter – hold øyelokkene atskilt. Bruk helst temperert vann. Ta ut ev.

kontaktlinser. Skaff umiddelbart legehjelp. Fortsett å skylle også på vei til lege.

SVELGING

Gi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. FREMKALL IKKE BREKNING!

Straks til sykehus.

MEDISINSK INFORMASJON

Informasjon til lege: Behandles symptomatisk.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Brann kan slokkes med kullsyre, pulver, skum eller vannstråle. Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Ikke bruk vann i samlet stråle.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Ved kontakt med enkelte metaller og vann/fuktig luft, dannes hydrogengass som kan gi eksplosiv blanding med

luft.

2 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Slokningsvannet kan være sterkt etsende.

ANNEN INFORMASJON

Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Slokningsvannet kan være sterkt etsende.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Unngå direkte kontakt.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Påse at større mengder spill ikke kommer ut i avløp eller vann ved å demme inn spillet med sand eller lignende og

samle det opp. Samles opp i tette beholdere. Spyl rent med mye vann. Husk faren for glatt dekke. Mindre mengder

søl kan spyles ut i avløpet med store mengder vann.

ANNEN INFORMASJON

Informer redningstjenesten ved større spill. Informer renseanleggets operatør om spill/utslipp.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

Kan danne etsende oppløsning med vann.

HÅNDTERING

Unngå innånding. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug kan være nødvendig.

Arbeidsplass og arbeidsmetoder utformes slik at man unngår direktekontakt. Øyedusj og nøddusj skal finnes på

arbeidsplassen. Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

OPPBEVARING

Må ikke oppbevares over øyenhøyde. Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Oppbevares i

originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket.

ANNEN INFORMASJON

Ved kontakt med enkelte metaller og vann/fuktig luft, dannes hydrogengass som kan gi eksplosiv blanding med

luft.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Må ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede beskyttelseshansker, vernebriller og

verneklær ved fare for direktekontakt eller spill. Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern (helmaske) med filter A (brunt) eller åndedrettsapparat ved behov.

ØYEVERN

Tettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.

3 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

HÅNDVERN

Bruk vernehansker. Beskyttelseshansker (butylgummi, neopren, Viton, 4H).

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

ADMINISTRATIVE NORMER

Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm.

eddiksyre ... % 64-19-7 8 timer 25 1996

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform

Farge

Lukt

Løselighet

Løselighet i vann

Klar væske.

Fargeløs.

Stikkende.

Vannløslig. Oppløsninger i vann er syrlige.

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad

pH i løsning 2,5 1)

Smeltepunkt -25 °C

Kokepunkt 102 °C

Flammepunkt > 100 °C

Eksplosjonsområde 4 - 17 %

Damptrykk

21 kPa

Tetthet

1060 kg/m³

Viskositet

< 1 cP

MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Merknad

Kommentar

1)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Vann må ikke tilsettes. Varme. Holdes vekk fra antennelseskilder.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Reagerer voldsomt med vann. Kan reagere kraftig med sterk varmeutvikling. Ved kontakt med visse metaller

dannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en eksplosiv blanding. Unngå kontakt med aluminium,

sink, tinn og lær.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Ved kontakt med visse metaller dannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en eksplosiv blanding.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutte toksiske testresultater

4 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

eddiksyre ... %

Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde

LD50(Oralt) 3310 mg/kg Råtta

LD50(Oralt) 600 mg/kg Kanin (Ldlo)

LD50(Dermalt) 1060 mg/kg Kanin

LD50(Inhalasjon) 5620 ppm Mus

LD50(Inhalasjon) 16000 ppm Råtta (Lclo)

INNÅNDING

Kan gi svie i nese og svelg, nysing, hoste og pustevansker. Langvarig og gjentatt kontakt med saltsyredamp kan gi

etseskader på tennene. Ved høye konsentrasjoner kan væskeansamling i lungene (lungeødem) inntreffe etter noen

timer til noen døgn.

HUDKONTAKT

Alvorlig etseskade med sår som heles langsomt kan oppstå. Også fortynnede løsninger er etsende. Til å begynne

med føles huden bare feit, senere kommer svie, blemmedannelse og etsesår.

ØYEKONTAKT

Sprut i øynene kan gi sterk svie/irritasjon og etseskader. Fare for varig synsskade og blindhet selv ved stenk av

fortynnede løsninger.

SVELGING

Fortæring kan gi svie, etsesår, smerter i brystet, brekninger og ev. alvorlig allmennpåvirkning (sjokk). Selv små

mengder kan være helsefarlig. Stor fare for permanente plager fra arrdannelse etter etseskade i spiserøret og

magen.

ANNEN TOKS. INFORMASJON

Toksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Noen større utslipp eller stadig gjentatte mindre utslipp kan være skadelig for

eller virke forstyrrende på miljøet. Utslipp til vannresipienter kan gi økt pH, noe som medfører fare for skader på

organismer som lever i vann.

MOBILITET

Vannløslig.

PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET

Biologisk lett nedbrytbar.

BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL

Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer.

KONKLUSJON

Biologisk lett nedbrytbar. Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer. Utslipp til vannresipienter kan gi økt pH, noe som

medfører fare for skader på organismer som lever i vann. Produktet kan skade planter og organismer på land og i

vann.

5 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

ANNEN INFORMASJON

Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp. Ekotoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for

bearbeidingen.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Behandles som farlig avfall. Leveres til avfallshåndtering. Mindre mengder kan helles ut i avløp etter

nøytralisering. Tømte og rengjorte forpakninger kan gjenvinnes eller brennes. Foretaket er tilknyttet REPA.

AVFALLSGRUPPER

Avfallstype angis med en sekssifret EAK-kode. EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAKkode.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

UN-nr: 2790

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)

Klasse: 8 Forpakningsgr: II

Fareseddel: 8

Farenummer: 80

Etsende eller svakt etsende stoff.

IMDG (sjøtransport)

Klasse: 8 Forpakningsgr: II

Sub. risiko: - EMS: F-A, S-B

Marin forurensning: No

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Etsende

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

SAMMENSETNING

vann (40 - 50 % ), eddiksyre ... % (60 - 70 % )

R-SETNINGER

Nr.

R34

R-setningstekst

Etsende.

6 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 27.10.2008 Internt nr: Erstatter dato: 07.02.2005

NITOR EDDIKSYRE

S-SETNINGER

S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. Får man

stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S45 Ved uhell eller illebefinnende

er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERING

Reg.Nr. Ingrediensnavn CSR

eddiksyre ... %

vann

LOVER OG FORSKRIFTER

EG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, med

senere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- og

sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.

ANNEN INFORMASJON

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.

R-setningstekst

R10

Brannfarlig.

R35

Sterkt etsende.

UTGITT: 27.10.2008

REVISJONSOVERSIKT

Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer

2.0.0 27.10.2008 Malin Nyberg

HMSD er utarbeidet av

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines