Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

Godkjent for bruk

Godkjent for lab.bruk

Godkjent av Nitor AB

HANDELSNAVN

BRUKSOMRÅDE

NITOR SALMIAKK

Rengjøringsmiddel

Artikkelnummer

240089

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

130078

Nasjonal produsent/importør

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSE

Irriterer øynene, luftveiene og huden.

Irriterende

BRANN OG EKSPLOSJON

Produktet er ikke brannfarlig. Ved kontakt med metaller dannes hydrogengass, som kan danne eksplosiv blanding

med luft.

MILJØ

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Store utslipp kan innvirke negativt i et vannmiljø pga. lokal pH-økning.

1 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking

1 Ammoniak 215-647-6 1336-21-6 7 - 10 % C,N,R34 - R50

2 vann 231-791-2 7732-18-5 90 - 100

%

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,

O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,

Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

Ingrediensnavn

Anmerkning

Ammoniak

Har grenseverdi

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Gi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved større skade eller vedvarende plager – legebehandling.

Ta med HMS-datablad.

INNÅNDING

Frisk luft og hvile. Rengjør munnen. Kontakt lege.

HUDKONTAKT

Skyll straks med mye vann. Ta av gjennomfuktede klær.

ØYEKONTAKT

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 minutter – hold øyelokkene atskilt. Bruk helst temperert vann. Kontakt

lege.

SVELGING

Drikk et par glass vann eller melk. Ikke fremkall brekninger. Oppsøk umiddelbart lege eller sykehus hvis mer enn

en ubetydelig mengde svelges. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

MEDISINSK INFORMASJON

Informasjon til lege: Behandles symptomatisk.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Slukningsmiddel velges mht. omgivende brann.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Ikke brannfarlig.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Bruk trykkluftapparat og verneklær beregnet på brannbekjempelse. Obs! Bruk lufttilført åndedrettsvern for

beskyttelse mot nitrøse gasser.

2 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

ANNEN INFORMASJON

Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Ikke bruk vann på lekkende beholder. Ved brann

kan det dannes giftige, etsende gasser. Nitrøse gasser (giftige ved innånding) kan dannes ved oppheting eller brann.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Unngå direkte kontakt. Benytt nødvendig verneutstyr.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Påse at større mengder spill ikke kommer ut i avløp eller vann ved å demme inn spillet med sand eller lignende og

samle det opp. Samles opp i tette beholdere. Mindre mengder søl kan spyles ut i avløpet med store mengder vann.

ANNEN INFORMASJON

Informer redningstjenesten ved større spill.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

HÅNDTERING

Unngå direkte kontakt. Unngå innånding av damper. Sørg for god ventilasjon. Mekanisk ventilasjon eller

punktavsug kan være nødvendig. Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Ikke bland produktet med

andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

OPPBEVARING

Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. Oppbevares i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket. Ikke

bruk beholder av metall.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Må ikke håndteres i trange rom uten tilstrekkelig ventilasjon. Bruk egnede beskyttelseshansker, vernebriller og

verneklær ved fare for direktekontakt eller spill. Etabler stasjon for øyeskylling og nøddusj nær arbeidsstedet.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern med filter K (grønn) ved behov.

ØYEVERN

Tettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.

HÅNDVERN

Bruk vernehansker. Beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVC).

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

ANNEN INFORMASJON OM GRENSEVERDIER OG OVERVÅKING

Inneholder stoffer som det er angitt hygieniske grenseverdier for.

3 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform

Farge

Lukt

Løselighet

Klar væske.

Fargeløs.

Ammoniakk.

Vannløslig. Oppløsninger i vann er basiske.

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad

pH-konsentrat 12,5

pH i løsning 11,4 1)

Tetthet

960 kg/m³

Viskositet

< 1 cP

Molvekt 40

MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Merknad

Kommentar

1)

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Unngå kontakt med sterke syrer.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Ved kontakt med visse metaller dannes hydrogengass, som sammen med luft kan danne en eksplosiv blanding.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Nitrøse gasser (giftige ved innånding) kan dannes ved oppheting eller brann.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutte toksiske testresultater

Ammoniak

Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde

LD50(Oralt) 350 mg/kg Råtta

INNÅNDING

Damp og tåke kan gi sterk svie i nese og svelg samt nysing og hoste. Ved høye innhold er det fare for

pustevansker.

HUDKONTAKT

Irriterende. Kan gi rødhet, svie.

ØYEKONTAKT

Sprut i øynene kan gi sterk svie/irritasjon. Kan forårsake tårestrøm.

4 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

SVELGING

Fortæring kan gi svie i munn og svelg, kvalme og brekninger.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Noen større utslipp eller stadig gjentatte mindre utslipp kan være skadelig for

eller virke forstyrrende på miljøet. Utslipp til vannresipienter kan gi økt pH, noe som medfører fare for skader på

organismer som lever i vann.

MOBILITET

Vannløslig.

BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL

Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer.

ANNEN INFORMASJON

Kontakt berørte myndigheter ved større utslipp.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Behandles som farlig avfall. Mindre mengder kan helles ut i avløp etter nøytralisering. Tømte og rengjorte

forpakninger kan gjenvinnes eller brennes. Foretaket er tilknyttet REPA.

AVFALLSGRUPPER

Avfallstype angis med en sekssifret EAK-kode. EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAKkode.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Irriterende

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

SAMMENSETNING

Ammoniak (7 - 10 % ), vann (90 - 100 % )

R-SETNINGER

Nr.

R36/37/38

R-setningstekst

Irriterer øynene, luftveiene og huden.

5 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 21.11.2008 Internt nr: Erstatter dato: 15.02.2008

NITOR SALMIAKK

S-SETNINGER

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S7 Emballasjen skal holdes tett lukket. S37/39 Bruk egnede vernehansker og

vernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S51 Må bare anvendes på godt

ventilerte steder.

KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERING

Reg.Nr. Ingrediensnavn CSR

Ammoniak

vann

LOVER OG FORSKRIFTER

EG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, med

senere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- og

sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.

ANNEN INFORMASJON

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.

R-setningstekst

R34

Etsende.

R50

Meget giftig for vannlevende organismer.

UTGITT: 21.11.2008

REVISJONSOVERSIKT

Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer

2.0.0 15.02.2008 Malin Nyberg 1, 5, 8, 10, 12, 13, 16

3.0.0 21.11.2008 Malin Nyberg Art nr

HMSD er utarbeidet av

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

6 / 6

More magazines by this user
Similar magazines