Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK

Godkjent for bruk

Godkjent for lab.bruk

Godkjent av Nitor AB

HANDELSNAVN

GRUPPENAVN

BRUKSOMRÅDE

FORMEL

NITOR SJOKKLOR

Poolkemikalie

Artikkelnummer

200304, 237941, 226704

Nasjonal produsent/importør

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

Nødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider

22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet

2. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

HELSE

Farlig ved svelging. Ved kontakt med syre utvikles giftig gass. Etsende.

BRANN OG EKSPLOSJON

Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

MILJØ

Meget giftig for vannlevende organismer.

Oksiderende Etsende Miljøskadelig

1 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking

1 kalsiumhypokloritt 231-908-7 7778-54-3 60 - 100

%

2 natriumklorid 231-598-3 7647-14-5 30 - 60 %

C,O,N,R8 - R22 - R31

- R34 - R50

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,

O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,

Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

R-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

GENERELT

Plasser bevisstløse skadede på siden og påse at pusten ikke hindres. Legebehandling ved bevisstløshet. Ved større

skade eller vedvarende plager – legebehandling.

INNÅNDING

Frisk luft og hvile. Kontakt lege. Gi kunstig åndedret og kontakt lege umiddelbart ved pustevansker.

HUDKONTAKT

Skyll straks med masse vann, ved behov også under klærne. Ta av forurensede klær. Etseskader skal behandles av

lege.

ØYEKONTAKT

Viktig! Skyll straks med vann i minst 15 minutter – hold øyelokkene atskilt. Bruk helst temperert vann. Kontakt

lege. Fortsett å skylle også på vei til lege.

SVELGING

Drikk et par glass vann eller melk. FREMKALL IKKE BREKNING! Kontakt lege umiddelbart.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Vanndusj.

UEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Ikke bruk pulverslokker med ammoniumfosfat.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

PERSONLIG VERNEUTSTYR VED SLUKKING AV BRANN

Bruk friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann.

2 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Bruk hensiktsmessig åndedrettsvern. Benytt nødvendig

verneutstyr. Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Unngå all unødig kontakt med kjemikalier.

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØ

Unngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Fei opp og ha i egnet beholder. Spyl rent med store mengder vann. Produktrester og tomme beholdere skal fjernes i

henhold til gjeldende bestemmelser.

ANNEN INFORMASJON

Informer redningstjenesten ved større spill. Informer renseanleggets operatør om spill/utslipp.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

Ikke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.

HÅNDTERING

Må bare anvendes på godt ventilerte steder. Unngå støvdannelse og spredning av støv. Unngå kontakt med hud,

øyne og luftveier. Unngå kontakt med brennbart materiale. Unngå kontakt med sterke syrer.

OPPBEVARING

Oppbevar på et tørt, kjølig og godt gjennomlufted sted. Emballasjen skal holdes tett lukket. Oppbevares i

originalemballasjen. Unngå høye temperaturer og direkte sollys. Unngå kontakt med oksiderende stoffer, sterke

syrer og sterke baser. Ikke bruk beholder av metall.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Øyedusj og nøddusj skal finnes på arbeidsplassen. Viktig med god personlig hygiene.

ÅNDEDRETTSVERN

Åndedrettsvern (helmaske) med filter B (grå) og partikkelfilter P2 eller pusteapparat ved behov.

ØYEVERN

Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller.

HÅNDVERN

Vernehansker bør anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Beskyttelseshansker (naturgummi, neopren,

PVC).

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Bruk hensiktsmessige verneklær for beskyttelse ved mulig hudkontakt.

3 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform

Farge

Lukt

Løselighet

Løselighet i vann

Granulat.

Hvit.

Karakteristisk. Klorlukt.

Vannløslig.

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad

pH i løsning ~ 11

Dekomponeringstemp. 175 °C

Tetthet

0,9 g/cm³

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Stabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Syrer. Klorgass dannes ved kontakt med syre. Organiske stoffer. Kan reagere med nitrogenoksider. Kan forårsake

brann eller eksplosjon ved oppheting eller ved kontakt med brennbart materiale.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Klorgass dannes ved kontakt med syre.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

Akutte toksiske testresultater

kalsiumhypokloritt

Eksponeringsvei Verdi/enhet Art Kilde

LD50(Oralt) > 850 mg/kg råtta

LD50(Dermalt) > 2000 mg/kg kanin

LD50(Inhalasjon) > 1700 mg/m³/h råtta

GENERELT

Farlig ved innånding, hudkontakt og svelging.

INNÅNDING

Svie i nese, hals, svelg og munn. Kan gi skader på lukte- og åndedrettsorganer. Fare for permanent lungeskade ved

langvarig eller gjentatt eksponering.

HUDKONTAKT

Kan forårsake irritasjon/svie. Langvarig eller gjentatt eksponering kan gi: Etsesår.

ØYEKONTAKT

Kan gi alvorlig, mulig permanent etseskade på øynene.

SVELGING

Kan forårsake etseskader i munnhule, spiserør og magesekk. Fare for alvorlige permanente skader. Fare for

alvorlig allmennpåvirkning (sjokk).

4 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

ALLERGI

Ingen kjent informasjon.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Meget giftig for vannlevende organismer. Kan allerede ved lave konsentrasjoner og kortvarig eksponering

forårsake død på eller forgiftning av fisk og andre organismer som lever i vann.

MOBILITET

Vannløslig.

BIOAKKUMULERINGSPOTENSIAL

Ikke bioakkumulerbar i vannmiljøer.

ANNEN INFORMASJON

Miljøfarlig ved utslipp til vassdrag.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Håndteres som miljøfarlig avfall. Beholdere med oppsamlet spill skal være nøye merket med innhold og

faresymbol. Leveres til avfallshåndtering. Avhend ikke spillprodukter i avløpssystemet. Foretaket er tilknyttet

REPA.

AVFALLSGRUPPER

Avfallstype angis med en sekssifret EAK-kode. EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAKkode.

16 09 04.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

UN-nr: 2880

VARENAVN OG BESKRIVELSE:

ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)

Klasse: 5.1+(8) Forpakningsgr: II

Fareseddel: 5.1+(8)

Farenummer: 50

IMDG (sjøtransport)

Klasse: 5.1+(8) Forpakningsgr: II

Sub. risiko: EMS: F-H,S-Q

Marin forurensning: No

5 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Oksiderende Etsende Miljøskadelig

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

SAMMENSETNING

kalsiumhypokloritt (60 - 100 % ), natriumklorid (30 - 60 % )

R-SETNINGER

Nr.

R8

R22

R31

R34

R50

R-setningstekst

Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

Farlig ved svelging.

Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

Etsende.

Meget giftig for vannlevende organismer.

S-SETNINGER

S-1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S36/37/39

Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig

med store mengder vann og kontakt lege. S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling

nødvendig; vis etiketten om mulig. S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad

for ytterligere informasjon. S3/7 Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted.

ANDRE MERKESETNINGER

REFERANSER

KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERING

Reg.Nr. Ingrediensnavn CSR

kalsiumhypokloritt

natriumklorid

LOVER OG FORSKRIFTER

EG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, med

senere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- og

sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.

ANNEN INFORMASJON

CHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig

6 / 7


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 05.12.2007 Internt nr: Erstatter dato: 17.02.2004

NITOR SJOKKLOR

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.

R-setningstekst

R8

Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.

R22

Farlig ved svelging.

R31

Ved kontakt med syre utvikles giftig gass.

R34

Etsende.

R50

Meget giftig for vannlevende organismer.

UTGITT: 05.12.2007

REVISJONSOVERSIKT

Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer

1.0.4 17.02.2004 Simone Nilsson Ny S-fras

2.0.0 05.12.2007 Malin Nyberg 1, 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16

HMSD er utarbeidet av

Foretak

Nitor

Adresse Box 11043

Postnr./sted

161 11 Bromma

Land

Sverige

E-post

kundservice@nitor.se

Internett

www.nitor.se

Telefon +46(8) 80 21 60

Faks +46(8) 25 85 80

Navn E-post Tlf. (arb.) Land

Malin Nyberg

7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines