19.02.2015 Views

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER - Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER - Sarpsborg kommune

LESE- og LÆRINGSSTRATEGIER - Sarpsborg kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Friform-kart

En form for tankekart

Fri aktivitet uten rette eller gale løsninger

Knyttes til et innhold elevene har fått presentert, lest eller

snakket om

Kombinerer ulike uttrykksmåter

Passer for elever i alle aldre

Hvem skal ut?

Hvem skal ut?

En konkurranse for å få en introduksjon til nytt stoff. Kan også brukes som repetisjon.

Finn tre personer/saker/ting som hører sammen.

Finn en person/sak/ting som ikke hører sammen med disse.

Finn bilder som representerer hver av dem.

Oppgaven blir å finne ut hvem som skal ut og hvorfor (tenk ”Nytt på nytt”).

Eksempel:

Hvem skal ut? Forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson, forfatteren Knut Hamsun, forfatteren Henrik Ibsen

eller forfatteren Sigrid Undset?

23

Læringsstrategier Tindlund ungdomsskole 2012

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!