Årsrapport 2008 - Aker Solutions

akersolutions.com

Årsrapport 2008 - Aker Solutions

Innhold

4 Årsberetning

Aker Solutions-konsernets årsregnskap

20 Konsolidert resultatregnskap

21 Konsolidert balanse

22 Konsolidert kontantstrømoppstilling

23 Konsolidert egenkapitaloppstilling

24 Noter til konsernregnskapet

Aker Solutions ASAs årsregnskap

64 Morselskapets resultatregnskap

65 Morselskapets balanse

66 Morselskapets kontantstrømoppstilling

67 Noter til morselskapets regnskap

72 Revisjonsberetning

74 Aksje- og aksjeeierinformasjon

78 Eierstyring og selskapsledelse

82 Styret

84 Konsernledelsen

86 Selskapsinformasjon

Aker Solutions årsrapport 2008 3


Våre resultater

Årsberetning

Godt forberedt ietuforutsigbart marked

Aker Solutions’ driftsinntekter beløp seg i2008 til 58 252 millioner

kroner, ogdeble dermed opprettholdt på samme nivå som året før.

Kostnadsoverskridelser på prosjektene Frigg og Aker H-6e. bidro til at

driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) falt med 13,6 prosent fra 2007

til 3382 millioner kroner, mens EBITDA-marginen gikk ned fra 6,8

prosent til 5,8 prosent. Konsernets ordrereserve er solid og av høy

kvalitet. Arbeidet med åredusere kostnader ventes ågibetydelig effekt

i2009. EBITDA for 2009 forventes åbli høyere enn 4500 millioner

kroner, mens inntektsnivået antas åfalle noe. Styret foreslår et ordinært

utbytte på 1,60 kroner per aksje for regnskapsåret 2008, tilsvarende

totalt 430 millioner kroner.

Selv om et høyt inntektsnivå i 2007 var

preget av stor aktivitet på flere betydelige

prosjekter som da ble ferdigstilt, har Aker

Solutions klart åopprettholde et høyt inntektsnivå

også i2008. Det er veksten iforretningsområdene

Products & Technologies

(P&T) og Subsea som har bidratt til

dette. I Energy Development & Services

(ED&S) og Process &Construction (P&C)

har aktiviteten vært lavere enn i2007.

Flere viktige prosjekter i konsernets

portefølje er ferdigstilt i2008. Et komplett

undervanns produksjonssystem er levert

til Reliance Industries Ltd til MA-D6-feltet

utenfor kysten av India, og verdens første

offshore LNG-terminal er levert til Exxon-

Mobil iAdriaterhavet. Fire produksjonsanlegg

til Kashagan-prosjektet iDet kaspiske

hav er ferdigstilt iløpet av året, og det er

levert sju komplette boreutstyrspakker i

løpet av året som er ioperasjon på rigger

hos ulike kunder. Sent i 2008 var også

undervannssystemet for vanninjeksjon på

Tyrihansfeltet iNorskehavet klart for levering.

Dette er et banebrytende prosjekt som

styrker konsernets posisjon når det gjelder

løsninger for økt utvinning fra eksisterende

felt. Aker Solutions er dessuten tildelt fem

kontrakter for prosjektering, innkjøp og

prosjektledelse (EPCM) for metallprosjekter

iSør-Amerika.

Forretningsområdene Subsea, P&C og

P&T økte lønnsomheten betydelig, og leverer

historisk høye marginer og resultater i2008.

Det sammenslåtte forretningsområdet

ED&S har styrket konsernets stilling som en

ledende leverandør av komplette utbyggingsløsninger

for krevende olje- og gassprosjekter.

Området har i2008 hatt operasjonelle

utfordringer iforbindelse med enkelte prosjekter.

Dette har medført at lønnsomheten

ikke er styrket itilsvarende grad som for de

øvrige treforretningsområdene.

For åreduseresårbarheten overfor svinginger

iaktivitetsnivået ideulike markedene,

har det spesielt innenfor Subsea og

P&T vært arbeidet med åbygge opp baser

og organisasjoner for leveranse av tjenester

og produkter til den installerte basen av

løsninger. Dette er en del av konsernets

langsiktige strategi og egnet til å styrke

konsernets posisjon innenfor livssyklusmarkedet.

Denne strategien forventes å

bidra til høyere marginer.

Et omfattende program for åredusere

kostnader ble igangsatt iannet halvår 2007

og har pågått ihele 2008. De ustabile forholdene

iverdensøkonomien gjør at arbeidet

med åøke effektiviteten og fleksibiliteten i

kostnadsbasen fortsatt vil ha høy prioritet.

Aker Solutions har en solid ordrereserve,

og kundeporteføljen domineres av anerkjente

nasjonale og internasjonale selskaper.Konsernet

har så langt ikke vært utsatt

for vesentlige kanselleringer av allerede tildelte

kontrakter, men enkelte forventede,

nye kontraktstildelinger er blitt utsatt itid.

Den totale ordreinngangen for 2008 ble på

55 590 millioner kroner, ogved utgangen

av året hadde konsernet en ordreserve på

58 016 millioner kroner. Ordrereserven er

av høy kvalitet og med potensial for å

realisere marginforbedringer.

På kort sikt er det en viss usikkerhet

knyttet til aktivitetsnivået iAker Solutions

hovedmarkeder. Uavhengige markedsanalyser

viser at oljeselskapene må opprettholde

høy aktivitet innenfor leting og utbygging

av olje- og gassressurser for åerstatte

fallende produksjon fra eksisterende felt

og samtidig møte den antatte veksten i

verdens energiforbruk. Det langsiktige

markedsfundamentet anses derfor som

solid og interessant.

Konsernet har satt seg høye mål for

arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS),

og de ulike HMS-programmene har fortsatt i

2008 for åbidra til ånåambisjonen om null

skader på mennesker, materiell og miljø.

Dette arbeidet viser gode resultater, med

nedgang i både sykefravær og skadefrekvenser

for 2008 sammenlignet med 2007.

Virksomheten

Konsernets hovedvirksomhet

Aker Solutions erenledende internasjonal

leverandør av ingeniørtjenester,fabrikasjon,

teknologiprodukter, vedlikehold, spesialisttjenester

og totalløsninger til energi- og

prosessindustrien. Hoveddelen av virksomheten

omfatter leveranser til olje-, gass- og

petrokjemianlegg. Konsernet har også en

betydelig virksomhet knyttet til leveranser

til prosjekter for gass- og kullkraftverk,

metallforedling og andre utvalgte industrier.

For å oppnå en organisering av virksomheten

som isterkere grad gjenspeiler

kundenes behov,erdet i2008 gjennomført

en restrukturering av forretningsområdene.

Forretningsområdene Field Development

(FD) og Maintenance, Modifications

and Operations (MMO) ble slått sammen til

ett forretningsområde under navnet Energy

Development & Services (ED&S). Sammenslåingen

skjedde med operasjonell

virkning fra 1. september 2008 og regnskapsmessig

virkning fra 1. januar 2008.

Det er også gjennomført strukturelle

endringer i de to forretningsområdene

Subsea og P&T for årendyrke konsernets

tilbud av teknologi, løsninger og tjenester

overfor kunder og markedssegmenter.

Etter dette er virksomheten organisert

i følgende fire forretningsområder og

rapporteringssegmenter:

Energy Development &Services (ED&S)

Subsea

Products &Technologies (P&T)

Process &Construction (P&C)

Ved utgangen av 2008 hadde Aker

Solutions 23 360 ansatte, hvorav 11 464 i

Norge. Itillegg hadde konsernet 10 601

innleide medarbeidere. Aker Solutions har

virksomhet irundt 30 land. Konsernet har

sitt hovedkontor iNorge, på Snarøya utenfor

Oslo.

4

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

Morselskapet Aker Solutions ASA er

notert på Oslo Børs med tickerkoden

AKSO. Selskapets største eier er Aker

Holding AS, som eier 40,27 prosent av

aksjene.

Strategiske satsingsområder

Konsernet Aker Solutions har en visjon om

å være den foretrukne partner for prosjekter,

produkter og tjenester innenfor

energi- og prosessindustrien.

Medarbeiderne representerer spisskompetanse

på en rekke områder,ogkonsernet

er anerkjent som en attraktiv forretningspartner

og arbeidsgiver.

Aker Solutions har en sterk markedsposisjon

som skal ivaretas og videreutvikles.

Dette krever stor innsats og betydelige

ressurser. Forventningene fra investorer,

kunder og medarbeidere, samt fra samfunnet

og markedet generelt skal innfris

gjennom ålevere ansvarlig, lønnsomt og

konsistent.

Konsernets langsiktige strategi står fast,

og for 2009 er det definert følgende

satsingsområder som skal bidra til å

realisere visjonen:

Satsing påløsninger for værhardt klima

og dypt vann

Aker Solutions erenavverdens ledende

leverandører av løsninger for energi- og

prosessanlegg iværharde strøk, både offshore

ogpåland. Konsernet har en omfattende

referanseliste av prosjekter innen

betongteknologi, flytende dypvannsplattformer,undervannsteknologi

og landanlegg

som er egnet for værharde forhold iarktiske

strøk og på store vanndyp. En stor

andel av olje- og gassressurser som ennå

ikke er utnyttet, forventes åligge islike

områder. Aker Solutions’ posisjon som en

av få leverandører som kombinerer

avansert teknologi med evnen til ålevere

komplette løsninger, gjør konsernet til en

attraktiv partner for kunder med krevende

prosjekter på dypt vann og i værharde

strøk.

Løsninger for brønnstrøm og reservoar

En stor andel av de nye olje- og gassfeltene

som finnes, har høye utbyggingskostnader.

For mange operatører ligger det

et stort potensial iåutnytte eksisterende

olje- og gassfelt bedre. Aker Solutions har

spesialiserte virksomheter med ekspertise

innenfor reservoaranalyse og optimering

av brønnstrømmer. Dette gjør det mulig for

operatører av olje- og gassfelt åøke utnyttelsesgraden

for eksisterende felt der de

allerede har investert i installasjoner og

annen infrastruktur.

Rundt flerestorefelt som allerede er idrift,

ligger det også andre mindre reservoarer.

Aker Solutions’ avanserte bore- og brønnteknologi

gjør det mulig åbore nye brønner

fra eksisterende plattformer horisontalt til

satellittreservoarer.Dermed kan plattformens

kapasitet utnyttes bedre. Til felt der trykket i

reservoaret har falt etter flereårs drift, leverer

Aker Solutions teknologi for åøke trykket,

ved vanninjeksjon eller gassinjeksjon. Konsernet

har også avanserte løsninger for å

vedlikeholde og forbedre olje- og gassstrømmen

fra eksisterende felt. Dette er et

segment hvor det ventes en positiv utvikling.

Vekst innen servicemarkedet

Aker Solutions er en stor leverandør av

komplette produksjonsanlegg til energiog

prosessektorene. Itillegg tilbys produkter

og systemer som for eksempel undervannsanlegg

og boresystemer. Den inngående

kunnskapen om anlegget eller produktene

som var opparbeidet da prosjektet ble

levert, gir mulighet for å tilby effektive

modeller for senere vedlikehold, oppgradering

og andre tjenester gjennom hele

livsløpet for produkter og installasjoner.

Ofte krever dette spesialisert kompetanse,

noe som gir leverandører med en stor

installert base et interessant og langsiktig

marked. Aker Solutions har over de siste

årene økt antall leveranser av systemer og

anlegg betydelig, og markedet for tjenester

gjennom hele levetiden for konsernets løsninger

gir grunnlag for attraktive marginer.

Mens et nytt utbyggingsprosjekt og

produkt- eller systemleveranser gjerne har

en varighet på ett til fem år, skal installasjonen

vedlikeholdes iflere tiår. Servicemarkedet

gir derfor også stor grad av langsiktighet

og er noe mindre syklisk enn markedet

for nye prosjekter.

Videreutvikling av konsernets sterke

posisjon idet voksende MMO-markedet

iNordsjøen

Aker Solutions har levert en stor andel av

offshoreinstallasjonene iNordsjøen, spesielt

på norsk sokkel. Vedlikeholdsmarkedet

omfatter både løpende service, større oppgraderinger

og effektivisering. Det siste

segmentet krever inngående forståelse for

arbeid på installasjoner idrift, kombinert

med ekspertise for åutføre større endringer

og levere nye komponenter og moduler

til plattformene.

«Aker Solutions har

en solid ordrereserve,

og kundeporteføljen

domineres av

anerkjente nasjonale

og internasjonale

selskaper»

Flere avplattformene iNordsjøen har

vært idrift imange år og står foran omfattende

oppgraderingsbehov. Aker Solutions

har en erfaren og kompetent organisasjon

av ingeniører og operatører som sammen

med konsernets fabrikasjonskapasitet vil

bli utnyttet ikonkurransen om større oppdrag

for vedlikehold og oppgraderinger.

Flytting av tyngdepunktet for P&C mot

Kina, India og Sør-Amerika

Arbeidet med å øke prosess- og metallvirksomhetenes

aktiviteter i Asia og Sør-

Amerika vil fortsette. Mye av ny kapasitet

innenfor disse områdene vil bli tilført disse

regionene. Itillegg vil det istørre grad bli

tilrettelagt for åoverføre teknologi og ekspertise

fra Europa til forretningsområdets

virksomheter iandre deler av verden, spesielt

til vekstmarkeder som India og Kina.

Øke effektivitet ogfleksibilitet på

kostnadsbasen

Et omfattende program for å redusere

kostnader ble igangsatt iannet halvår 2007

og har pågått ihele 2008. Videre fremover

vil det legges vekt på forbedringer innenfor

risikostyring, prosjektgjennomføring, kostnadsstyring,

tilpasning av verftskapasitet,

samt bedre utnyttelse av lavkostnadssentre

iIndia, Brasil og Malaysia.

Fortsette åforbedre HMS-prestasjonene

Aker Solutionsvil fortsetteåsatse på HMS

og utvikle Just Care-kulturen som vektlegger

HMS ialle prosjekter og produkter

som leveres. Den sterke satsingen på

HMS-opplæring vil fortsette også i2009.

Itillegg vil konsernet fortsette åutvikle sitt

ansvar som en god samfunnsaktør.

Markedene

Aker Solutions’ hovedmarkeder har over

en lang periode vært preget av god utvikling

og høy etterspørsel. Med synkende

reserver og fallende produksjon fra eksis-

Aker Solutions årsrapport 2008 5


Våre resultater

Årsberetning

terende felt er det på lengre sikt fortsatt et

fundamentalt behov for mange nye utbygginger.

Ikjølvannet av den internasjonale

finanskrisen er det imidlertid knyttet større

usikkerhet til markedsutsiktene de nærmeste

årene.

Det er fortsatt for tidlig å bedømme

hvordan uroen i verdensøkonomien vil

påvirke markedene, og det er usikkert hvor

lenge krisen vil vare.

På kort sikt vil trolig aktivitetsnivået i

Aker Solutions’ hovedmarkeder falle. På

lengre sikt ventes etterspørselen igjen åta

seg opp, basert på en økende knapphet

på olje, gass og viktige metaller. Det er

derfor grunn til åtro at selve fundamentet

for ytterligere markedsvekst er til stede på

noe lengre sikt.

Oljeprisen påvirker aktivitetsnivået iflere

av Aker Solutions’ hovedmarkeder. Nivået

på oljeprisen påvirker også oljeselskapenes

prioriteringer og valg mellom nye utbygginger,

oppgraderinger av eksisterende

fasiliteter eller satsing på økt utvinning fra

eksisterende oljefelt. Konsernets andel av

nye leveranser iforhold til service kan derfor

variere over tid med oljeprisutviklingen.

Vanskeligere tilgang på kapital og finansiering

av prosjekter reduserer flereavkundenes

muligheter til åigangsette nye store

prosjekter.For mange oljeselskaper er aktivitetsnivået

nært knyttet til utviklingen i

deres kontantstrøm, noe som for enkelte

operatører innebærer at store, nye utbygginger

utsettes. I flere tilfeller blir disse

erstattet av økt satsing på oppgradering av

eksisterende installasjoner som kan bidra

til lavere kostnad per produsert enhet.

Oljeselskapenes interesse for oppgradering

av eksisterende anlegg, eller investering

iøkt utvinning fra olje- og gassfelt

som allerede er idrift, er vanligvis nært

knyttet til marginalkostnaden per produserte

enhet. Over de siste årene har ny teknologi

på en del anlegg allerede gitt mer

automatisert drift og lavere kostnader, og

utvinningsgraden på flere felt har brutt

grenser for hva som tidligere ble ansett for

åvære mulig. Likevel er det verden rundt

et stort antall felt ioperasjon der operatørene

finner det interessant å investere

betydelig ioppgradering og økt utvinning.

Aker Solutions har solid erfaring og egenutviklet

teknologi som gir konsernet en

sterk posisjon idenne delen av markedet

Størstedelen av verdens olje- og gassproduksjon

kommer fra anlegg på land,

samt fra oljeplattformer på begrenset

vanndyp. Dette er felt som ble bygget ut

tidlig fordi reservene var forholdsvis lett tilgjengelige.

De fleste av installasjonene på

disse feltene er nå gamle og har begrensede

muligheter til å øke produksjonen

ytterligere, og for mange av feltene er

utvinnbarereserver og produksjon fallende.

Derfor har flere felt på dypt vann blitt bygget

ut gjennom de siste 15 årene, og det

antas at en vesentlig andel av de reserver

som ennå ikke er bygget ut, ligger på dypt

vann og iværharde strøk. Mange oljeselskaper

har betydelig interesse og til dels

konkrete planer for slike utbygginger, men

kostnadene er imange tilfeller på et nivå

som betinger en forholdsvis høy oljepris

for at prosjektene skal være økonomisk

interessante. Dagens usikkerhet rundt verdensøkonomien

og den effekten dette har

på den kortsiktige utviklingen ioljeprisen,

gjør at tidspunktet for beslutning om utbygging

er usikkert for flere prospekter.

Før produksjon kan starte, tar det vanligvis

mange år ågjennomføre større, nye

prosjekter. Til tross for et generelt fallende

marked, er det noen kunder med sterk

likviditet som melder at de planlegger å

opprettholde sine investeringsprogrammer.

Det gjør de fordi de vil dra fordel av åhany

produksjonskapasitet tilgjengelig når etterspørselen

øker igjen.

Innenfor de fleste bransjer har internasjonal

industri opplevd en sterk økning i

prisen på materialer og arbeidskraft over

de siste årene, og samtidig har produksjonskapasiteten

imange tilfeller vært maksimalt

utnyttet. Nedgangskonjunkturene

medfører mindre press ihele leverandørkjeden,

noe som resulterer i at kundene i

økende grad forventer lavere priser. Prispresset

må ventes åtilta etter hvert som

konkurransen blir hardere når flere leverandører

etter hvert får ledig kapasitet. Aker

Solutions vil bruke sin attraktive teknologi,

solide ordrebok og sterke økonomiske stilling

aktivt ikonkurransen om nye oppdrag.

Konsernet vil opprettholde strategien om å

velge, vinne og gjennomføre de prosjektene

som det er riktig åengasjere seg i, og

derved søke åunngå kontrakter som ikke

gir grunnlag for tilfredsstillende resultater.

Risikostyring

Det vil normalt være knyttet risiko til Aker

Solutions’ forretningsdrift. Konsernet arbeider

systematisk med risikostyring gjennom

omfattende systemer og prosedyrer

innenfor alle sine forretningsområder. Hensikten

er åsikre engrundig vurdering av

både nye og pågående leveranser. Itillegg

er risikostyring og risikobevissthet viktige

elementer iopplæringsaktiviteter og iorganisasjonskulturen.

Målet er ikke åunngå all

risiko, men åforstå, håndtere ogfåbetalt

for risiko. God evaluering av risiko er en

kjernekompetanse som kan gi konsernet

konkurransefordeler.

Konsernet har en sentralisert finansavdeling

(corporate treasury) som bistår de

operasjonelle virksomhetene og konsernfunksjonene

med håndteringen av finansiell

risiko. Andreavdelinger ikonsernstaben

(for eksempel juridisk og regnskap) har

også risiko som sentralt fokus og kompetanseområde.

Itillegg er det noen avdelinger

som har risiko som sitt særskilte fagområde.

Entreprise Risk er etablert for å

koordinere konsernets styring av risiko

utenfor de tradisjonelle prosjekt- og

finansområdene

Internrevisjon etterser at policies,

instrukser og «best practice» erfaringer

implementeres og følges opp

Prosjekt og operasjonell støtte bistår

operative virksomheter og konsernledelsen

med prosjektvurderinger

Det er etablert et omfattende system med

felles prinsipper, prosedyrer og instrukser

for hvordan ulike typer risiko skal identifiseres,

rapporteres og behandles. Dette

sikrer at alle virksomheter ikonsernet har

godt innarbeidede retningslinjer åforholde

seg til iaktuelle risikosituasjoner.

På konsernnivå er det etablert rådgivningskomiteer

som ivaretar kvalitetssikringen

av størresaker før endelig beslutning

ikonsernledelsen eller styret. Beslutningssystemet

er definert ienautorisasjonsstruktur

som bestemmer hvilke beslutninger som

kan fattes på forskjellige nivåer ikonsernet.

På konsernnivå er det etablert følgende

komiteer for evaluering av saker før beslutning

ikonsernledelsen eller styret;

Risikokomiteen som ivaretar

operasjonell risiko

Investeringskomiteen som ivaretar kjøp

og salg av virksomheter, samt øvrige

investeringsbeslutninger

Finanskomiteen som ivaretar finansiell

markedsrisiko

Operasjonell prosjektrisiko. Ansvaret for

den løpende risikovurdering ligger hos de

forskjellige operative forretningsområdene.

Typiske eksempler på slik risiko er evne til

6

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

å levere inngåtte kontrakter til avtalt tid,

kvalitet, funksjonalitet og pris. Videre vil

resultatet avhenge av egne kostnader,

leverandørkostnader, rentekostnader, valutakurser

og risiko knyttet til kundens

betalingsdyktighet.

Levering av prosjekter og utstyr ihenhold

til kontrakt og innenfor forutsatte

kostnadsrammer utgjør et betydelig risikoelement,

og dette vil være blant de vesentligste

faktorene som påvirker konsernets

resultater.

Aker Solutions har en felles modell for

gjennomføring og oppfølging av leveranser

ialle faser: evaluerings-, tilbuds-, beslutnings-,

gjennomførings-, og avslutningsfase.

Project Execution model (PEM)

er den felles metoden forretningsområdene

har for en ensartet gjennomføring og

oppfølging av prosjekter og leveranser,

dog tilpasset de respektive forretningsområders

ulike typer prosjekter og leveranser.

Dette sikrer en lik tilnærming og gir muligheter

for ågjennomføreprosjekter på tvers

av forretningsområdene. Konsernet har

etablert ulike nivåer av evaluerings- og

beslutningsfora for leveranse av prosjekter

og utstyr. Det høyeste organ er konsernets

interne risikokomité, som evaluerer og

anbefaler kontrakter til konsernsjef eller

styret, avhengig av beslutningsmyndighet.

Denne risikokomiteen, som typisk vurderer

de største og mest omfattende tilbudene,

hadde rundt 40 prosjekter til gjennomgang

i2008.

Kjøp/salg av virksomhet og øvrige investeringsbeslutninger.

Større oppkjøp eller

salg av virksomheter samt større investeringer

ifaste aktiva (eiendom, maskiner

og utstyr) forelegges investeringskomiteen

for anbefaling før endelig godkjennelse av

konsernledelsen eller styret. Komiteen er

tidlig inne islike prosesser, ogevaluering

fra de ulike relevante stabsfagmiljøer er en

viktig del av evalueringsprosessen. Gjennom

et slikt arbeid kvalitetssikres at alle

hensyn er behørig vurdert, herunder at investeringene

oppfyller konsernets krav til

avkastning. Komiteen gir ofte føringer for

forretningsområdenes videre arbeid med

oppkjøp og investeringer, samt at foretatte

investeringer følges opp med krav til etterkalkyle

av de oppnådde resultater.

Finansiell markedsrisiko. Aker Solutions

har etablerte retningslinjer og systemer for

å håndtere konsernets eksponeringer i

finansielle markeder. Disse dekker valuta-,

rente-, motparts- og likviditetsrisiko. Itillegg

stilles det betydelige garantier overfor

kunder i forbindelse med konsernets

aktivitet.

Valutarisiko: De operasjonelle virksomhetene

sikrer sine valutaposisjoner mot

Treasury ved kontraktsinngåelse.

Treasury vil isin tur sikre disse posisjonene

direkte mot eksterne banker. De

operative virksomhetene skal sikre sine

valutaposisjoner ihenhold til sin funksjonelle

valuta. Alle storekontrakter blir

sikret og dokumentert slik at disse

kvalifiseres for sikringsbokføring. Andel

kvalifiserte sikringer utgjør vel 80 prosent

av den totale valutaeksponeringen.

De resterende 20 prosentene sikres

med nettoposisjoner som etter regnskapsreglene

ikke kvalifiserer for

sikringsbokføring. Treasury har itillegg

et mandat til åinngå åpne posisjoner

innenfor begrensede rammer, for 2008

gav denne aktiviteten en inntjening på

37 millioner kroner. Den totale omsetningen

av valuta ikonsernet i2008 mot

eksterne banker var nærmere 107 milliarder

kroner.

Renterisiko: På konsernnivå er målet at

inntil 30–50 prosent av bruttogjelden

har en fast rente mellom tre ogfem år.

Vedårsskiftet hadde ca. 40 prosent av

den utestående gjelden fast rente.

Motpartsrisiko: Det gjøres konkrete og

løpende vurderinger av større kontraktspartnere,

og risiko søkes avdekket

gjennom morselskapsgarantier,

strukturering av betalingsbetingelser

eller bankgarantier. For bankrisiko og

plasseringsrisiko av overskuddslikviditet

er det utarbeidet konkrete maksimumsnivåer

for konsernets eksponering

per finansinstitusjon.

Likviditetsrisiko: Ut over at alle prosjektene

søkes åvære likviditetspositive

eller nøytrale, er konsernets policy åha

tilfredsstillende likviditetsreserver på

konsernnivå. Likviditetsreserven er

uttrykt som summen av ubenyttede

banktrekkrettigheter og tilgjengelig

likviditet. Erfaring viser at denne reserven

bør tilsvare ca. 3–4 ukers omsetning

eller 6–8 prosent av årlig omsetningsvolum.

Arbeidskapitalen vil variere

over tid avhengig av sammensetningen

av omsetningen innenfor de forskjellige

segmenter. Gjelden skal søkes åhaen

gjennomsnittlig gjenværende løpetid

på 3–5 år. Imidten av desember ble


«Konsernet vil opprettholde

strategien om

åvelge, vinne og

gjennomføre de

prosjektene som det

er riktig åengasjere

seg i»

det inngått en ny bankramme på 2,0

milliarder kroner med løpetid på 3år

for åstyrke likviditetsreserven som

ved årsskiftet utgjorde 8157 millioner

kroner. Dette tilsvarer om lag 14

prosent av omsetningen ved utgangen

av 2008. Gjennomsnittlig veid løpetid

er 3,21 år på løpende gjeld og kommitert

lånefasilitet. Konsernet har ikke

brudd på noen av sine finansielle

betingelser (covenants) (se også note

25.6 Rentebærende gjeld og andre

langsiktige forpliktelser til konsernregnskapet).

Garantirisiko: En betydelig del av forretningsområdenes

kontrakter er støttet

med bank- eller forsikringsgarantier.

En stor del av disse garantiene, spesielt

innenfor Energy Development &

Services, Subsea og Products &

Technologies, er såkalt «on demand».

Dette innebærer at garantiene kan

komme til utbetaling på kort varsel. Det

gjøres nøye vurderinger før slike on

demand-garantier stilles, og om

nødvendig tegnes det forsikring mot

uberettigede krav under garantiene.

Konsernets garantiportefølje var ved

årsskiftet om lag 7855 millioner kroner.

Økningen fra 5500 millioner kroner i

2007 skyldes svingninger ivalutakursene.

Det ble stilt ca. 2624 millioner

kroner inye garantier gjennom 2008.

Usikkerhetsfaktorer og betingede utfall

presenteres nærmere inote 13

Betingede utfall til konsernregnskapet.

Året 2008

Nytt navn

Styrets forslag om navneendring fra Aker

Kværner ASA til Aker Solutions ASA ble

vedtatt av konsernets generalforsamling

den 3. april 2008. Endringen er en konsekvens

av de avklaringer som i2007 fant

sted rundt eierstrukturen iselskapet. Det

nye navnet, Aker Solutions, representerer

Aker Solutions årsrapport 2008 7


Våre resultater

Årsberetning

slutten på en integrasjonsprosess mellom

to historisk konkurrerende selskaper; Aker

Maritime og Kværner, og beskriver en

virksomhet som utvikler komplette,

industrielle løsninger for sine kunder. Det

nye navnet skal symbolisere tydelighet,

innovasjon og fremdrift, samtidig som det

understreker familietilhørigheten og forretningsmulighetene

som skapes isamarbeid

med andre Aker-selskaper. I forbindelse

med navneendringen ble det også lansert

ny logo og ny visuell profil for Aker

Solutions.

Restrukturering av

forretningsområdene

For å strømlinjeforme organiseringen av

virksomheten ytterligere erdet iløpet av

2008 gjennomført enintern prosess som

førte til sammenslåingen av forretningsområdene

FD og MMO. De to forretningsområdene

er slått sammen med virkning

fra 1. september 2008, og navnet på det

nye området er Energy Development &

Services (ED&S). Målet med det nye forretningsområdet

er åutnytte faglige ressurser

og spisskompetanse på en bedre måte.

Dette skaper muligheter for kostnadsreduksjoner

og for å utnytte synergier

mellom utbygging og service av oljeog

gassinstallasjoner. Det er et mål at

sammenslåingen skal bidra til en spissing

av den kommersielle og teknologiske

profilen, og til vekst innenfor eksisterende

og utvalgte nye markeder.

Også innenfor Subsea og P&T er det

gjennomført strukturelle endringer, med

mål om å strømlinjeforme konsernets

tilbud av teknologi, løsninger og tjenester

overfor kundene innenfor disse to

forretningsområdene. Endringene innebærer

at Aker Marine Contractors, Aker Well

Service og Aker Geo, som tidligere tilhørte

forretningsområdet P&T, nåerintegrert i

forretningsområdet Subsea, mens stigerør

for boring (drilling risers) er flyttet fra

Subsea til P&T. Enoperasjonell tilpasning

startet 1. oktober 2008, og full organisatorisk

og regnskapsmessig effekt, vil gjelde

fra 1. januar 2009. Drivkraften bak

restruktureringen har vært å samle alle

konsernets undervanns- og havbunnsaktiviteter

isamme forretningsområde, for

dermed bedre åkunne skape og utnytte

forretningsmessige synergier. Endringene

innebærer dessuten at både Subsea og

P&T ytterligere tilpasser sitt tilbud av

løsninger, teknologiprodukter og tjenester

til markedets behov.

Investeringer

Som et ledd istrategien om åkomplettere

porteføljen av produkter og løsninger er

det iløpet av 2008 gjennomført oppkjøp av

virksomheter for totalt rundt 1,8 milliarder

kroner. Itillegg er det gjort øvrige investeringer

for totalt rundt 1,6 milliarder kroner.

Investeringer er gjort itråd med konsernets

strategi og ivesentlig grad foretatt iproduktområdene

Subsea og P&T for åmøte

kundenes behov. Det har blant annet vært

satset på åbygge opp et globalt serviceapparat

for åmøte kundenes lokale behov.

Det britiske selskapet Qserv Ltd, som

spesialiserer seg på brønnintervensjon, ble

kjøpt ijuli 2008. Etterspørselen etter produkter

og tjenester som kan forbedre

effektiviteten ieksisterende brønner, eri

sterk vekst, og oppkjøpet styrker Aker

Solutions’ markedsposisjon innenfor brønnintervensjon.

Qserv har nærmere400 ansatte,

hvorav 250 offshoreansatte, og hadde en

årsomsetning på 711 millioner kroner i2008.

Iløpet av annet halvår kjøpte Aker Solutions

ytterligere 40 prosent av aksjene i

Aker Marine Contractors, som etter dette

er et heleid datterselskap av Aker Solutions.

Oppkjøpet er et ledd iden langsiktige

strategien for åstyrke posisjonen på

tvers av verdikjeden innenfor marine operasjoner

og oljeservice. Både Qserv og

Aker Marine Contractors vil være endel av

forretningsområdet Subsea.

Imai ble Well Intervention Academy, et

test- og treningssenter for brønntjenester,

åpnet iStavanger. Senterets formål er ågi

nye generasjoner av offshoreoperatører og

ingeniører førstehåndserfaring med aktiviteter

innenfor brønntjenestesegmentet. Det

er videre investert inytt kontorbygg og ny

servicebase for Subsea iPerth iAustralia,

samt at det iseptember 2008 ble besluttet å

utvide produksjonsanlegget i Curitiba i

Brasil, for å kunne doble produksjonskapasiteten

for subsea ventiltrær innen 2010.

Oppkjøpet av aksjemajoriteten i First

Interactive AS er av stor betydning for P&T.

First Interactive driver med 3D-visualisering

og simulering av boreoperasjoner,

blant annet for opplæring av kundenes

borepersonell. Oppkjøpet vil bidra til å

styrke konsernets markedsposisjon ytterligere

på dette feltet. Aker Solutions har

også opsjon på å kjøpe de resterende

aksjene iselskapet.

ICanada ble det investert ienutvidet

fabrikasjonsfasilitet for Aker Chemetics i

Toronto. Byggingen av dette anlegget øker

produksjons- og løftekapasiteten og muliggjør

videre utvikling av ekspertise innenfor

spesialisert sveising, samt tilvirkning av

rustfritt stål og høylegert stål.

Redegjørelse for regnskapet

Aker Solutions presenterer sine regnskaper

ihenhold til International Financial Reporting

Standards (IFRS).

Resultatregnskapet

Konsernets driftsinntekter i 2008 ble

58 252 millioner kroner, ogkonsernet innfridde

dermed målsettingen på minst

58 milliarder kroner som blant annet ble

kommunisert i årsberetningen for 2007.

Dette gir en vekst på 0,5 prosent fra året

før da driftsinntektene var 57 957 millioner

kroner. Stor aktivitet knyttet til ferdigstillelsen

av Ormen Lange og Snøhvit bidro

til de høye inntektene i2007, og ilys av

dette er styret tilfreds med at målet om å

opprettholde omsetningsnivået ble nådd.

EBITDA (driftsresultat før renter, skatt,

avskrivninger og nedskrivninger) ble 3382

millioner kroner, ennedgang på 13,6 prosent

fra 3 913 millioner kroner i 2007.

EBITDA-marginen for 2008 ble 5,8 prosent

i2008 mot 6,8 prosent i2007. Nedgangen

iEBITDA skyldes iførste rekke kostnadsoverskridelser

på prosjektene Frigg og

Aker H-6e.

Samlede avskrivninger, nedskrivninger

og amortiseringer utgjorde 615 millioner

kroner i2008 mot 431 millioner kroner i

2007. Konsernets driftsresultat (EBIT) ble

2767 millioner kroner i2008 mot 3482

millioner kroner i2007.

Netto finansposter viste en kostnad på

225 millioner kroner i2008 (en kostnad på

106 millioner kroner i2007).

Konsernet gjennomfører sikring av

valutarisiko for alle prosjekteksponeringer i

henhold til vel etablert praksis. Selv om

dette gir full valutasikring, imøtekommer

deler (ca. 20 prosent) av den gjennomførte

sikringen ikke kravene til sikringsbokføring

etter den internasjonale regnskapsstandarden

IAS 39. Dette innebærer at

verdisvingningene idetilhørende sikringsinstrumentene

er ført som finanspost i

regnskapet. Den regnskapsmessige effekten

fremkommer som en kostnad på 439

millioner kroner på egen linje under finansposter

2008 (en inntekt på 162 millioner

kroner i2007).

Resultat fra tilknyttede selskap er negativt

med 21 millioner kroner (negativt 2millioner

kroner i2007). Skattekostnaden utgjorde

590 millioner kroner (skattekostnad på

8

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

1074 millioner kroner i2007), tilsvarende

en skattesats på 28 prosent (30 prosent i

2007).

Konsernets årsresultat var i 2008

1513 millioner kroner (2 464 millioner kroner

i2007). Dette gir et resultat per aksje for

2008 på 5,34 kroner, ennedgang fra 8,84

kroner i2007.

Kontantstrøm

Totalt utgjorde netto kontantstrøm fra den

operasjonelle virksomheten -868 millioner

kroner i2008, mot 2675 millioner kroner i

2007. Konsernets kontantstrøm fra operasjonell

virksomhet er avhengig av en rekke

faktorer, herunder fremdrift på og leveranse

av prosjektene og forskuddsbetalinger

fra kunder, som medførte en betydelig

økning av arbeidskapitalen iperioden.

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

utgjorde -3 732 millioner kroner i

2008, som ihovedsak er investeringer i

forretningsområdene Subsea og P&T.Netto

kontantstrøm fra investeringsaktiviteter i

2007 utgjorde -1 576 millioner kroner.

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

beløp seg til 4105 millioner kroner

(-3 013 millioner kroner i 2007), hvorav

utbytte utbetalt i2008 utgjorde 807 millioner

kroner og tilbakekjøp av egne aksjer

utgjorde 70 millioner kroner.

Balanse oglikviditet

Konsernets rentebærende gjeld beløp seg

til 6,7 milliarder kroner ved utgangen av

2008, og har økt fra 1,6 milliarder kroner

ved utgangen av 2007. Den langsiktige

gjelden består av fire obligasjonslån idet

norske markedet. Obligasjonslånene er på

500 millioner kroner med forfall i 2009,

650 millioner kroner med forfall i2011, og

to lån på henholdsvis 150 og 300 millioner

kroner med forfall i 2013. Lånene har

flytende rente, bortsett fra lånet på 150

millioner kroner med forfall i2013 som har

en fast rente. Deler av lånene med flytende

rente er konvertert til fast rente gjennom

rentebytteavtaler. Obligasjonslånene har

derfor fast renteforpliktelse på 50 prosent

av den totale gjelden. Gjennomsnittlig

gjenværende løpetid på obligasjonsgjelden

er ca. tre år.

Ut over dette er det tidligere etablert en

syndikert bankfasilitet på 750 millioner

euro(tilsvarende 7410 750 millioner kroner

per 31. desember 2008) med fire års

gjenstående løpetid, fasilitet etablert 25.

oktober 2006. Fasiliteten var trukket på

ved utgangen av året.

Selskapet etablerte en ny kredittfasilitet

på 2000 millioner kroner idesember 2008

med løpetid på 18 måneder, ogenopsjon

på forlengelse med ytterligere 18måneder

–til sammen tre år. Denne fasiliteten var

ikke trukket ved utgangen av året.

Som et alternativ til utnyttelse av bankfasiliteten

er det norske sertifikatmarkedet

benyttet gjennom 2008.

Netto rentebærende gjeld var 2 311

millioner kroner ved utgangen av 2008,

(eiendeler på 2463 millioner kroner i2007).

Reduksjonen skyldes oppkjøp, investeringer,

økt arbeidskapital og utbetaling av utbytte.

Den kortsiktige gjelden på 25 172 millioner

kroner ved utløpet av 2008 består i

hovedsak av leverandørgjeld og andre

betalingsforpliktelser (17 127 millioner kroner

i2007).

Konsernets kortsiktige operasjonelle

eiendeler beløp seg til 25 217 millioner kroner

ved utløpet av 2008 (19 866 millioner

kroner i2007).

Totale anleggsmidler for konsernet

beløp seg til 13 150 millioner kroner ved

utgangen av 2008 (8 650 millioner kroner i

2007). Den største posten er goodwill, som

utgjorde 6959 millioner kroner ved utløpet

av 2008 (4 938 millioner kroner i 2007).

Goodwill knytter seg iførste rekke til oppkjøpet

av Trafalgar House i1996, sammenslåingen

med Aker Maritime i 2001, og

oppkjøp av Qserv Ltd og Aker Marine

Contractors AS som ble gjort i2008.

Vedutgangen av 2008 var bokført egenkapital

inklusive minoritetsinteresser på

8606 millioner kroner (7 267 millioner kroner

i2007). Minoritetsinteresser beløp seg

til 156 millioner kroner. Konsernets egenkapitalandel

i forhold til totalbalansen

utgjorde 20,1 prosent ved utgangen av

2008 (25,5 prosent i 2007). Konsernets

soliditet og likviditet er god, og bidrar til at

konsernet er godt rustet til åmøte de utfordringer

og muligheter som de nærmeste

årene byr på.

Forretningsområdene

Energy Development & Services er resultatet

av en sammenslåing mellom de

tidligere forretningsområdene Field Development

og Maintenance, Modifications

and Operations. Med rundt 8500 ansatte

er det nye forretningsområdet iseg selv en

virksomhet av betydelig format, og en effektiv

sammenslåingsprosess ble gjennomført

isommerhalvåret 2008 gjennom

god planlegging og godt samarbeid med

de ansatte.

«Investeringer er gjort

itråd med konsernets

strategi og ivesentlig

grad foretatt iproduktområdene

Subsea og

P&T for åmøte

kundenes behov»

Området har opprettholdt et høyt

inntektsnivå også i2008. 2007 var preget

av rekordhøye inntekter knyttet blant annet

til stor aktivitet på prosjekter som Ormen

Lange og Snøhvit. Driftsinntektene for

2008 ble 22 684 millioner kroner (24 921

millioner kroner i2007).

Blant de store prosjektene som har

pågått i2008, finnes byggingen og leveringen

av verdens første offshore re-gassifiseringsterminal

av LNG til ExxonMobils

Adriatic LNG-prosjekt. Iløpet av 2009 vil

denne terminalen levere tiprosent av Italias

gassforbruk. Dette er et av Italias mest

omfattende prosjekter og regnes som en

internasjonal milepæl. Et annet prosjekt

som har preget virksomheten i 2008, er

byggingen av verdens mest avansette borerigger,Aker

H-6e, Aker Spitsbergen og Aker

Barents, påoppdrag for Aker Drilling. De to

riggene ventes åbli ferdigstilt og levert i

løpet av første halvår 2009.

EBITDA for 2008 ble negativ med

475 millioner kroner, mot 1391 millioner

kroner i2007. EBITDA-marginen ble negativ

med 2,1 prosent i2008, mot 5,6 prosent i

2007. Arbeidet med fjerningen av plattformer

på Frigg-feltet har vært mer

krevende og dermed dyrere enn ventet.

Itillegg har de operasjonelle utfordringene

knyttet til Aker H-6e-riggprosjektet ført til

kostnadsoverskridelser. Dette har i2008

vanskeliggjort arbeidet med å styrke

forretningsområdets lønnsomhet i tråd

med den overordnede strategien.

Nye kontrakter er vunnet på flere

områder i2008. Langsiktige, løpende rammeavtaler

om drifts- og vedlikeholdsarbeid i

Nordsjøen er inngått, og en omfattende

«front-end engineering and design»-avtale

(FEED) vedrørende fornyelsesarbeid på

Ekofisk-feltet er vunnet. Sammen med

WorleyParsons og Chicago Bridge &Iron

(CB&I) vant Aker Solutions også FEEDkontrakten

for neste fase ifeltutviklingen

for Kashagan-feltet i Det kaspiske hav.

Aker Solutions årsrapport 2008 9


Våre resultater

Årsberetning

Ordrereserven ved inngangen til 2009 var

på 18 315 millioner kroner, mot 24 317

millioner kroner ett år tidligere.

Finanskrisen ventes åbidra til en viss

utsettelse av nybyggingsaktivitetene i

2009, men de langsiktige markedsutsiktene

for nybygging anses som positive.

Den høye aktiviteten innenfor drifts-, vedlikeholds-

og modifikasjonsmarkedet i

Nordsjøen ventes åfortsette i2009, ettersom

de planlagte aktivitetene istor grad

bidrar til at operatørene opprettholder og

styrker effektiviteten idriften av sine plattformer.

ED&S har innenfor drift og vedlikeholdssegmentet

flere langsiktige rammeavtaler

med de største operatørene.

Det nye forretningsområdets samlede

kompetanse og kapasitet gjør det mulig å

påta seg enda flere ogstørre prosjekter

enn tidligere iregioner utenfor Nordsjøen.

Målet for ED&S er å opprettholde markedsandelen

idet tradisjonelle MMO- og

nybyggsmarkedet på norsk og engelsk

kontinentalsokkel. Det vil samtidig bli satset

på åstyrke forretningsområdets markedsposisjon

i områder som Russland,

Barentshavet, Det kaspiske hav, dypvannsområdene

i Mexicogolfen, samt i

områder hvor virksomheten har teknologiske

konkurransefortrinn.

Subsea gjennomgikk høsten 2008 en

utvidelse og restrukturering med mål om å

styrke tilbudet av undervannsteknologier,

-løsninger og -tjenester gjennom hele verdikjeden.

Som følge av dette integreres Aker

Marine Contractors, Aker Well Service og

Aker Geo i Subsea, mens drilling riservirksomheten

er flyttet fra Subsea til forretningsområdet

P&T.Som et ledd istrategien

kjøpte Aker Solutions ijuli 2008 Qserv Ltd,

et ledende brønnserviceselskap som

opererer på britisk sokkel.

Med dette har Aker Solutions etablert

sitt forretningsområde Subsea som den

mest komplette leverandøren i bransjen

innenfor avanserte undervannsløsninger,

med evne til å være samarbeidspartner

gjennom undervannsfelts fulle livssyklus.

Forretningsområdet hadde høyt aktivitetsnivå

med god driftsmessig og finansiell

utvikling i2008, og ettermarkedssegmentet

fortsatte åvokse gjennom året. De samlede

driftsinntektene økte med 13,8 prosent fra

2007 til 11 206 millioner kroner i2008.

EBITDA for 2008 ble 1 228 millioner

kroner, mot 960 millioner kroner i 2007.

Lønnsomheten er betydelig styrket i2008,

og EBITDA-marginen steg fra 9,7 prosent i

2007 til 11 prosent i2008, som følge av

god utvikling innenfor livssyklustjenester

og god prosjektgjennomføring.

INordsjøen har Subsea sett god fremgang

på gjennomføringen av Morvin og

Ormen Lange-prosjektene for StatoilHydro.

På den indiske kontinentalsokkelen

produserte Reliance Industries’ MA-D6-

felt første olje iseptember, kun 16 måneder

etter åhatildelt Aker Solutions kontrakt på

leveranse av et komplett undervanns

produksjonssystem. Aker Solutions fikk i

2008 også en milliardkontrakt for installasjon

av feltets andre fase.

Aker Solutions fikk flere andre betydelige

kontrakter i2008. IBrasil er det inngått

rammeavtale med Petrobras for levering

av 45 subsea-trær. Langsiktige rammeavtaler

for undervannsutstyr ble også inngått

med Shell (Malaysia og Storbritannia),

Murphy Exploration & Production Company

(Mexicogolfen) og BP (Angola og

Storbritannia).

Markedene forventes på kort sikt å

være usikre, men på lengre sikt åvære

positive. Ved inngangen til 2009 var ordrereserven

11 876 millioner kroner, mot

10 951 millioner kroner på samme tid i2008.

Subsea har videreført strategien med å

investere i produksjons- og livssykluskapasitet

for å ha nærhet til regionale

markeder og dypvannsregioner. Subsea

har et svært moderne og velutviklet produksjons-

og livssyklusnettverk, og er godt

posisjonert for ytterligere vekst. Det vil

også bli satset videre påteknologiutvikling

innenfor utvalgte områder, blant annet for

åøke utvinningsgraden fra felt som allerede

er iproduksjon. Dette er et marked

hvor Aker Solutions allerede har en ledende

posisjon på både teknologi og vedlikeholdstjenester.

Products & Technologies’ markedssegmenter

hadde høy aktivitet gjennom 2008,

og driftsinntektene steg med 15,1 prosent

fra året før til 14 216 millioner kroner.

Ialt syv boreutstyrspakker ble ferdigstilt

iløpet av året og er ioperasjon på rigger

hos ulike kunder. Enheter innenfor P&T har

også bidratt med viktige leveranser til Reliance

Industries’ FPSO, Dhirubhai 1.

EBITDA for 2008 ble 1448 millioner kroner

mot 959 millioner kroner i2007. EBITDAmarginen

er betydelig styrket og har økt fra

7,8 prosent i2007 til 10,2 prosent i2008.

Lønnsomhetsforbedringen er et resultat av

god prosjektgjennomføring itillegg til bidrag

fra en økende servicevirksomhet.

Markedet for boreutstyr fortsatte å

vokse, og Aker Solutions’ sterke markedsposisjon

ble bekreftet gjennom tildelingen

av kontrakter for levering av tolv komplette

boreutstyrspakker og seks stigerørskontrakter.

Ordreinngangen har vært god i

2008, og ordrereserven var på 14 705 millioner

kroner ved inngangen til 2009, opp

fra 11 520 millioner kroner året før.

Gjennom vellykkede oppkjøp av viktige

teknologiselskaper er Aker Solutions godt

posisjonert for åvokse innenfor boreutstyrsmarkedet.

Forretningsområdet har i en

årrekke fått viktige komponenter til sine

boresystemer fra det tyskbaserte boreteknologiselskapet

Wirth GmbH. Oppkjøpet

av dette selskapet er et eksempel på komplettering

av de mest høyteknologiske

delene iverdikjeden samtidig som dette

også har økt kundebasen. Med Wirth som

et heleid datterselskap forventer Aker

Solutions å kunne styrke leveransen av

komplette boreutstyrspakker. Det er også

investert ietanlegg for produksjon av stigerør

for boring på dypt vann. Anlegget ble

åpnet i2008, og har strategisk beliggenhet

iRio das Ostras, Brasil for både åkunne

betjene den hurtigvoksende brasilianske

oljeindustrien og det globale riggmarkedet.

Som en refleksjon av det høye aktivitetsnivået

innenfor olje- og gassindustrien

har boreriggoperatører over de siste tre

årene bestilt et stort antall boreenheter for

både grunt og dypt vann. P&T har etter

tildeling av mange nye kontrakter økt sin

markedsandel, og er en av markedslederne

innenfor avanserte, dypvannsboresystemer.

Påkort sikt ventes redusert

etterspørsel etter nye borerigger. Dette vil

delvis bli kompensert av et økende

oppgraderingsmarked og mer servicevirksomhet.

På lengre sikt forventes markedsdriverne

åsikre fortsatt høy aktivitet

og behov for avanserte borerigger og

utstyrsleveranser til FPSO-er. Mens det

ventes at en stadig høyereandel av offshoreaktivitetene

vil finne sted på dypt vann og i

værharde strøk, er det bare de mest

avanserte borerigger som kan operere i

slike områder. Mer komplekse brønner,

kompliserte operasjonsområder og miljøkrav

vil kunne forsterke behovet for

avanserte rigger

Den kortsiktige markedssituasjonen

ventes åvære utfordrende og kan føre til

aktivitetsnedgang. En stor ordrereserve av

høy kvalitet bidrar imidlertid til åopprettholde

aktivitetsnivået i2009 og til dels i

2010 og 2011.

10

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

Process & Construction (P&C) har

redusert sine driftsinntekter i 2008 som

følge av viderefokusering av virksomheten.

Driftsinntektene ble 10 702 millioner kroner,

(11 597 millioner kroner i2007).

Itråd med målet om åstyrke lønnsomheten,

har marginvekst vært høyt prioritert,

og EBITDA for 2008 ble 904 millioner kroner,

enøkning på 16,5 prosent fra året før.

EBITDA-marginen økte fra 6,7 prosent i

2007 til 8,4 prosent i2008. Ordrereserven

utgjorde 13 300 millioner kroner ved inngangen

til 2009, mot 12 519 millioner kroner

på samme tidspunkt i2008.

Metallvirksomheten har en solid ordrereserve

og god markedsposisjon. ISør-

Amerika ble konsernets ledende posisjon

ytterligerestyrket i2008 gjennom tildelingen

av fem nye EPCM-metallprosjekter, deriblant

Esperanza, som er verdens største

kobberprosjekt. Nye kontorer ble åpnet i

Sør-Afrika og Namibia for bedre åkunne

betjene Aker Solutions’ globale metallkunder.

Innenfor petrokjemi er Aker Solutions

prosjekter gradvis konvertert fra EPC-fastpriskontrakter

til EPCM-regningskontrakter.

Denne bevisste omleggingen gir noe lavere

inntekter, men bedre marginer og lavere

risiko. Aker Solutions har en god posisjon

innenfor petrokjemi iKina og India. På kort

sikt er det usikkerhet knyttet til disse

markedene, men på lengresikt er markedsutsiktene

positive. Imarkedet for bygging

av kraftanlegg har konsernet en sterk

posisjon innenfor bestemte nisjer, spesielt

iUSA.

IIndia er ingeniørkapasiteten økt i2008,

og staben er nå på omkring 1700 ingeniører.

Virksomheten iIndia har etablert seg

som et sentrum for ingeniørtjenester og er

involvert imange prosjekter,både lokalt og

iAker Solutions’ prosjekter over hele verden.

Arbeidet med å prioritere lønnsomhet

fremfor topplinjevekst vil videreføres i2009.

Det vil bli satset på åytterligere forankre

P&Cs posisjon imetallmarkedet, spesielt

innenfor kobber og iSør-Amerika hvor det

er planlagt mange nye prosjekter iårene

som kommer. Forretningsområdet vil fortsatt

satse på åvære ennisjeleverandør til

prosessindustrien, og Kina og India vil fortsatt

være viktige vekstmarkeder

Forskning ogutvikling

Ny teknologi og nye produkter er viktige

forutsetninger for åsikre fremtidig konkurransekraft

ved salg av prosjekter og

tjenester iNorge og internasjonalt. Konsernets

store ogkompetente ingeniørmiljøer

jobber tett med forretningspartnere og

kunder over hele verden og har førstehåndskunnskap

om deres teknologiutfordringer

og behov.Idette næresamarbeidet initieres

ideer og konsepter som blir til innovativ

teknologi innenfor områder med høy verdiskapning

for kundene. Samtidig sikrer dette

at forsknings- og utviklingsarbeidet er

markedsdrevet og kostnadseffektivt.

Ett typisk satsingsområde er teknologier

for økt produksjon og reservoarutnyttelse

samt forbedrede boreprosesser. Viktige

satsingsområder idenne sammenheng er

løsninger for pumper på havbunnen for å

muliggjøre rørtransport av olje og gass

over lengre avstander, eller gasskompresjon

for åøke trykket. Aker Solutions har en

pilotinstallasjon for havbunnspumper på

britisk sokkel som har operert med gode

resultater siden 2005, og i2008 var den

første kommersielle installasjonen på plass

i Mexicogolfen. Dette er den dypeste

undervannspumpeløsningen som er installert

noen gang. Samtidig er pumpeanlegget

også plassert lengre unna den plattformen

det er tilknyttet enn noen tilsvarende løsning.

Nye og banebrytende løsninger skal

installeres på StatoilHydros Tyrihans-felt i

2009. Dette er pumper som skal injisere

sjøvann i reservoarene for bedret

produksjon og reservoarutnyttelse. Disse

pumpene vil være deførste av sitt slag

levert av Aker Solutions, og de blir de største

pumper som noensinne har blitt installert

på havbunnen.

Det jobbes også videre med gasskompresjonssystemer

på havbunnen i tett

samarbeid med StatoilHydro og deres

partnerepåOrmen Lange. Det første målet

for dette prosjektet er en 12,5 MW gasskompresjonspilot

som er under bygging

og vil bli levert for testing i2010.

I 2008 investerte Aker Solutions 188

millioner kroner (166 millioner kroner i

2007) i forskning og utvikling gjennom

utvalgte prosjekter. Konsernet mottok

også midler til teknologiutvikling fra kunder

og offentlige myndigheter, ialt 21 millioner

kroner (77 millioner kroner i2007).

Hendelser etter balansedagen

I midten av januar ble Aker Solutions

sammen med CB&I og WorleyParsons tildelt

en FEED-kontrakt knyttet til fase to av

arbeidene med åutvikle Kashagan-feltet i

Det kaspiske hav. Kontraktsverdien er på

90 millioner britiske pund (135 millioner

amerikanske dollar).

«Konsernets store og

kompetente ingeniørmiljøer

jobber tett

med forretningspartnere

ogkunder

over hele verden og

har førstehåndskunnskap

om deres

teknologiutfordringer

og behov»

Et aksjekjøpsprogram for ansatte ble

offentliggjort i januar måned, der Aker

Solutions tilbyr ca. 14 100 ansatte iNorge,

Nederland, Storbritannia, Chile og Canada

åkjøpe aksjer iselskapet til rabattert pris.

Rabatten er satt til 1500 kroner per ansatt,

med en maksimal kjøpesum på 15 000

kroner per ansatt for de 12 månedene

programmet varer. Programmet startet i

mars 2009.

I slutten av januar utøvde Aker Solutions

sin opsjon om kjøp av de resterende

50 prosent av aksjene iWirth GmbH, og

Wirth er dermed betraktet som et heleid

datterselskap av Aker Solutions. Wirth og

Aker Solutions har langvarige og gode

relasjoner, og oppkjøpet vil styrke totaltilbudet

imarkedet for boreutstyrsløsninger,

samtidig som det vil væresynergimuligheter

mellom de to selskapene.

Sammensetningen av konsernets ledergruppe

ble endret i februar 2009. Jarle

Tautra tok over som executive vice president

(EVP) for ED&S etter Nils Arne Hatleskog,

mens Gary Mandel tok over som

EVP for P&C etter Jarle Tautra.

Aksje- og aksjekapitalforhold

Iløpet av året har Aker Solutions kjøpt tilbake

595 000 egne aksjer, tilsvarende 0,2

prosent av totalt antall utestående aksjer,

og eier totalt 4966 830 egne aksjer (1,8

prosent). Programmet for tilbakekjøp av

egne aksjer er videreført ihenhold til fullmakt

til styret, vedtatt på konsernets ordinære

generalforsamling den 3. april 2008.

Fullmakten gir konsernet anledning til å

kjøpe tilbake aksjer opp til en samlet pålydende

verdi på 54 800 000 kroner, tilsvarende

inntil ti prosent av utestående aksjer.

Styret har gitt fullmakt til at administrasjo-

Aker Solutions årsrapport 2008 11


Våre resultater

Årsberetning

nen kan kjøpe tilbake inntil fem prosent.

Tilbakekjøp ut over dette, innenfor generalforsamlingens

fullmakt, skal styrebehandles.

Fullmakten gjelder frem til den ordinære

generalforsamlingen i2009 som skal

avholdes 2. april 2009. Inntil 28. februar

2009 hadde ingen aksjer blitt ervervet under

den nye fullmakten. Styret vil foreslå

forlengelse av fullmakten fra generalforsamlingens

beslutning frem til neste generalforsamling.

Nye vilkår for tilbakekjøpsprogrammet

vil da bli fastsatt. Styret har i

2008 ikke hatt fullmakter til åforhøye aksjekapitalen.

Forutsetning om fortsatt drift

Med henvisning til konsernets resultat og

finansielle stilling bekreftes det at forutsetningen

om fortsatt drift er lagt til grunn for

årsregnskapet for 2008.

Utbyttepolitikk

Aker Solutions’ utbyttepolitikk innebærer

en intensjon om ågiaksjeeierne et årlig utbytte

på mellom 30 og 50 prosent av nettoresultatet.

Utbyttet vil bli utdelt iform av

kontantutbytte og/eller gjennom tilbakekjøp

av aksjer. For 2008 vil styret foreslå

overfor generalforsamlingen et totalt utbytte

på 1,60 kroner per aksje. Totalt vil da

aksjeeierne ha mottatt 33 prosent av nettoresultatet

for 2008 iform av tilbakekjøp av

aksjer, samt utbytte for det aktuelle regnskapsåret.

Morselskapets regnskap og

disponering av årets resultat

Morselskapet Aker Solutions ASA hadde i

2008 et årsresultat på 205 millioner kroner.

Ihenhold til konsernets utbyttepolitikk

foreslår styret at det utbetales et ordinært

utbytte på 1,60 kroner per aksje. Til sammen

utgjør dette 430 millioner kroner.

Styret foreslår dermed følgende disponering

av årets resultat:

Utbytte¹

Annen egenkapital

Sum disponert

1) Ekskl. utbytte på egne aksjer.

430 millioner kroner

-225 millioner kroner

205 millioner kroner

Fri egenkapital etter utdeling av utbytte

utgjør 3105 millioner kroner.

Helse, miljø ogsikkerhet

Hensyn til helse, miljø og sikkerhet (HMS)

er en av kjerneverdiene iAker Solutions.

Den grunnleggende visjon og holdning er at

alle ulykker kan forebygges. Basert på dette

arbeides det kontinuerlig for å forhindre

hendelser som kan forårsake skade på

personell, materiell og immaterielle verdier.

Med omtanke som drivkraft

Begrepet Just Care benyttes som et

symbol og merkenavn på HMS-kulturen

og HMS-arbeidet ikonsernet. Det at hver

enkelt tar personlig ansvar for helse, miljø

og sikkerhet basert på omtanke for menneskene

og miljøet, er et sentralt element i

Just Care. Gjennom Just Care når

HMS-budskapet mer effektivt ut til den enkelte

ansatte. Ledere som rollemodeller

samt sterk satsing på kommunikasjon og

opplæring skaper holdninger som integrerer

helse, miljø og sikkerhet idet daglige

arbeidet. Dette bidrar til gode prosjekter

og bedre HMS-resultater.

En felles HMS-kultur

Opplæring står sentralt i Aker Solutions

HMS-program. Over 2200 ledere har vært

gjennom et egenutviklet, skreddersydd lederutviklingsprogram

i HMS siden dette

ble introdusert i2005. Gjennom dette programmet

får lederne kompetanse til åvære

bedre rollemodeller og til ågjennomføre

HMS-forbedringer. For ånåuttil alle ansatte

på en effektiv måte har konsernet

også utviklet egne eLæringsprogrammer

på viktige områder. Dette inkluderer Just

Care-kultur og HMS som kjerneverdi

samt mer spesifikke temaer som stressmestring

og ytre miljø. Over 57 000 eLæringssesjoner

har blitt gjennomført siden

introduksjonen av disse programmene.

Klare forventninger

Et felles HMS-styringssystem for hele konsernet

setter krav til de viktigste elementer

innen HMS-styring og ledelse. Gjennom

regelmessige revisjoner avdekkes eventuelle

avvik fra forventningene, og de nødvendige

tiltak blir identifisert og iverksatt

for åmøte forventningene. Dette systemet

fungerer også som et rammeverk for deling

og læring på tvers av organisasjonen.

Læring fra ulykker

Basert på analyser av siste års hendelser

og erfaringsdeling i industrien, har Aker

Solutions utviklet og lagt til et nytt element

ikonsernets HMS-program. Under tittelen

«Just Rules» har det blitt utviklet et sett

av enkle, men spesifikke sikkerhetsregler

for bestemte arbeidsoperasjoner som av

erfaring kan utgjøre høyere risiko. Disse

reglene har i løpet av 2008 blitt implementert

ihele konsernet. Over 32 000 egne

ansatte, innleide, og ansatte hos underleverandører

har iløpet av året deltatt på

presentasjoner av «Just Rules» som en del

av den omfattende utrullingen. Gjennom å

gjøre deviktigste forebyggende tiltakene

obligatoriske, klare og enkle skal «Just

Rules» være etviktig bidrag for åhindre

alvorlige hendelser.

Antallet ulykker som medførte alvorlig

personskade, har gått ned fra 30 i2007 til

17 i2008. Totalskadefrekvensen (totalt antall

skader per million arbeidstimer) har gått

fra 3,7 i2007 til 3,6 i2008. Fraværsskadefrekvensen

(antall fraværsskader per million

arbeidstimer) gikk fra 0,68 i2007 til 0,93 i

2008. Disse tallene omfatter også Aker Solutions

underleverandører. Alle signifikante

ulykker og nestenulykker granskes, og læringen

fra disse implementeres med mål om å

forhindrelignende hendelser ifremtiden.

Sykefravær

Sykefraværet utgjorde i2008 2,3 prosent

av totale arbeidstimer, mens sykefraværsprosenten

i2007 var på 2,4. Tendensen er

at sykefraværet ikonsernet er stabilt på et

lavt nivå etter en klar nedgang iperioden

2003 til 2006. Det gjøres imidlertid oppmerksom

på at forskjeller ilokale bestemmelser

vanskeliggjør en direkte sammenligning

av statistikk for sykefravær iulike land.

Ytre miljø

Deterstyrets oppfatning at Aker Solutions

virksomhet kun ibegrenset grad utgjør en

direkte belastning på det ytremiljø. Det ble

ikke registrert utilsiktede utslipp til det omkringliggende

miljøet i2008. Det totale registrerte

energiforbruket iforbindelse med

virksomheten, basert på forbruk av olje,

gass og elektrisitet, var 623 049 megawatttimer

i2008. Det beregnede CO 2-utslipp

relatert til dette er 146 654 tonn. Den totale

mengden avfall registrert iforbindelse med

virksomheten i2008 var 35 756 tonn, hvorav

62 prosent ble resirkulert. Rapporteringsprosessene

for miljøparametere har blitt forbedret,

og fra 2008 er tallene ovenfor rapportert

med størrenøyaktighet enn tidligere.

Konsernet har som mål åheve kompetansen

og bevisstheten blant de ansatte

med hensyn til miljøarbeid i2009. Dette vil

bli gjort igjennom en felles global miljøkampanje

som blant annet omfatter videre

utrulling av eLæringskurs til alle ansatte,

ytterligere fokus på miljørapportering,

miljø-workshops for toppledere, oppmuntre

12

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

«Det at hver enkelt tar

personlig ansvar for

helse, miljø og sikkerhet

basert på omtanke

for menneskene og

miljøet, er et sentralt

element iJust Care»

Fraværsskadefrekvens

Per mill. arb.timer inkl. underlev.

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0,0

8

7

6

5

4

3

2

1

0

2003

Totalskadefrekvens

Per mill. arb.timer inkl. underlev.

2003

2004

2004

2005

2005

2006

2006

Sykefravær

Prosent av arbeidstimer

5

4

3

2

1

0

2003

2004

2005

2006

2007

2007

2007

2008

2008

2008

flere selskaper til åbli ISO14001 sertifisert

og en miljøportal på intranett. Dette gjøres

isamspill med økt fokus på miljørelaterte

forhold både internt, hos kunder, underleverandører,

myndigheter og samfunnet

generelt. Det viktigste er at alle ansatte får

et personlig forhold til miljøarbeidet.

19 av virksomhetens forretningsenheter

er nå sertifisert ihenhold til miljøstandarden

ISO 14001. Fem av disse ble sertifisert

iløpet av 2008. Et eLæringsprogram med

spesielt søkelys på ytre miljø har blitt

introdusert i2008, og 9000 ansatte har så

langt gjennomført dette programmet. De

tidligere nevnte HMS-initiativ innen lederutvikling

og styringssystem har også klare

komponenter som setter søkelyset på miljøet.

Sammen bidrar disse til kontinuerlig

forbedring av miljøbevissthet og holdninger

hos ledere ogansatte. Gjennom dette

inspireres organisasjonen til ytterligere forbedringer

i miljøytelsen relatert til egne

aktiviteter, ogtil åhjelpe kundene til miljøforbedringer

gjennom de produkter Aker

Solutions utvikler.Noen eksempler på dette

finner vi på områdene CO 2-rensing, borerigger

med høy miljøytelse under arktiske

forhold, rensing av flyktige organiske forbindelser,

rensing av svovel og ammoniakkutslipp,

og neste generasjons biodrivstoff.

Mennesker og organisasjon

Medarbeiderutvikling

Aker Solutions satser sterkt påledelse og

kompetanseutvikling som et konkurransefortrinn.

Aker Academy tilbyr programmer

innenfor viktige kompetanseområder som

for eksempel generell ledelse på ulike

nivåer, prosjektgjennomføring, kommersiell

ledelse og HMS. Programmene er primært

blitt gjennomført itre regioner,Europa, USA

og Asia, med ialt 1334 deltakerei2008.

Itillegg har det vært lagt vekt på gjennomføring

av eLæringsprogrammer med

totalt 24 000 aktive brukere iover 30 land.

Det er ialt gjennomført over 80 000 eLæringsprogram

siden 2005. I konsernets

globale eLæringsportal finnes det over 30

skreddersydde programmer som støtter

opp om globale og sentrale konserninitiativ.

Kursporteføljen for eLæringsprogrammer

dekker områder blant annet innenfor

PEM, HMS Just Care, miljøhensyn,

samfunnsansvar, ogmer bedriftsspesifikke

eLæringsprogram. Et nytt eLæringsprogram

for stressmestring ble lansert iforbindelse

med forbedringstiltak identifisert gjennom

medarbeiderundersøkelsen som ble

gjennomført iAker Solutions i2007. Satsingen

på eLæring har bidratt til ågialle

medarbeidere etsamlende, kostnadseffektivt

og tilgjengelig kurstilbud. Itillegg til den

fagkompetansen kursene formidler innenfor

sentrale områder, bidrar de sterkt til byggingen

av en felles bedriftskultur gjennom ensartet

tilnærming og konsistente budskap,

samt muligheter til pålagt sertifisering innenfor

spesielle områder. Utover konsernprogrammene

som tilbys på tvers ikonsernet,

gjennomføres en rekke opplæringstilbud

som organiseres av de lokale enhetene i

Aker Solutions.

Akers Solutions’ internasjonale traineeprogram

går nå inn isitt tredje år. Traineene

har rotert mellom ulike stillinger ikonsernet

globalt, totalt 66 stillinger, hvorav over

halvparten utenfor Norge. I september

2008 fullførte det første trainee-kullet sitt

program, og alle de åtte traineene fra dette

kullet har fått permanente stillinger iAker

Solutions ihenholdsvis USA, Brasil, Kina,

Malaysia og Norge. Stillingene er innenfor

fagområder som forretningsutvikling, innkjøp

og finans. Det tredje trainee-kullet ble

rekruttert høsten 2008 og skal gjennomføre

et toårs trainee-program i Aker

Solutions. Traineene er rekruttert fra India,

Malaysia, Norge og Russland, og Aker

Solutions mottok mer enn 1500 søknader

til disse ti trainee-stillingene.

Iforbindelse med etableringen av det

nye forretningsområdet ED&S ble det

lansert et globalt talentprogram. Programmets

hovedmål er åutvikle forretningsområdets

ledelseskapasitet for å møte de

ledelsesutfordringer som oppstår med

større andel internasjonale prosjekter, økt

global sammensetning av team og operasjoner

iukjente regioner.

Aker Solutions åpnet våren 2008

også opplæringssenteret «Well Intervention

Academy» iStavanger. Dette testanlegget

vil gi neste generasjon av offshoreoperatørerog-ingeniører

førstehåndskunnskap og

erfaring ikritiske brønnintervensjonsaktiviteter.

Testanlegget kan tilby realistisk og

praktisk trening ietmiljø som er tilnærmet

lik operasjoner offshore.

Organisasjon

Vedutgangen av 2008 hadde Aker Solutions

en total arbeidsstyrke på 33 961 personer.

Av disse var 23 360 egne ansatte og

10 601 innleide ressurser. Avegne ansatte

jobbet 49,7 prosent iNorge, 17,2 prosent i

Amerika, 14,6 prosent iAsia og Australia,

17,5 prosent iEuropa (utenom Norge) og

1,1 prosent iAfrika og Midt-østen.

Aker Solutions årsrapport 2008 13


Våre resultater

Årsberetning

Gjennomsnittlig avgang av ansatte i

løpet av 2008 var ni prosent, en nedgang

på 1,4 prosent poeng fra året før. I2008

har det vært et ufordrende arbeidsmarked

for Aker Solutions, og det har vært jobbet

målrettet for åsikre tilgang til kvalifiserte

ressurser gjennom rekruttering. Det har i

hovedsak vært lagt vekt på åimplementere

en felles global rekrutteringsmodell i

konsernet. Dette har blant annet bidratt til

et mer transparent internt arbeidsmarked,

en felles intervjuguide basert på konsernets

verdigrunnlag, standard informasjonsmateriell

og opplæring av interne ressurser.

Hensikten er åsikre atflest mulig potensielle

kandidater skal oppleve en profesjonell

rekrutteringsprosess i et marked og en

industri der konkurransen om kompetent

arbeidskraft stadig tilspisses. Det har også

vært gjennomført felles rekrutteringskampanjer

iNorge og USA med stor suksess.

I2008 ble det registrert over 30 000 søkere

fra mer enn 30 land ikonsernets rekrutteringssystem.

Blant disse ble det rekruttert

4108 nye medarbeidere i2008, hvorav 25

prosent kvinner og 75 prosent menn.

Endringer istyre ogledelse

Simen Lieungh tok over som ny konsernsjef

og administrerende direktør i Aker

Solutions ASA med virkning fra 1. mars

2008. Han etterfølger Martinus Brandal,

som gikk over inystilling som senior partner

& president i Aker ASA med ansvar for

sektoren Energiteknologi. Leif Borge ble

utnevnt som ny finansdirektør etter Bjørn

Erik Næss fra april 2008.

Under generalforsamlingen den 3. april

ble Martinus Brandal valgt som ny styreleder,

mens Leif-Arne Langøy og Bjørn

Flatgård ble valgt som styremedlemmer

for en valgperiode på to år.

Iforbindelse med restruktureringen av

forretningsområdene har det vært flere

endringer ikonsernledelsen iløpet av året.

Jarle Tautra er fra februar 2009 utnevnt til

EVP for det nye forretningsområdet ED&S

etter Nils Arne Hatleskog som ledet

sammenslåingsprosessen mellom forretningsområdene

Field Development og

Maintenance, Modifications and Operations,

Tidligere EVP for Field Development, Pål

Helsing, ble iapril 2008 utnevnt som senior

vice president (SVP) for Strategy and

Technology, med direkterapportering til

konsernsjef Simen Lieungh.

Gary Mandel er fra februar 2009 utnevnt

til EVP for forretningsområdet P&C etter Jarle

Tautra. Mandel har vært CEO iAker American

Shipping siden 2007, og har tidligere vært

ansatt i konsernet og ledet det tidligere

forretningsområdet Oil, Gas, Process and

Energy (OGPE) fra 2002 til 2007. Per Harald

Kongelf tok over som EVP for P&T etter

Mads Andersen, som iseptember 2008 ble

utnevnt som ny EVP for Subsea. Raymond

Carlsen, som tidligere ledet forretningsområdet

Subsea, gikk ioktober 2008 over i

en stilling som partner iAker ASA.

Likestilling og mangfold

Aker Solutions ønsker åvære enattraktiv

arbeidsgiver for mennesker med forskjellig

bakgrunn, uavhengig av etnisk tilhørighet,

kjønn, religion og alder. Med virksomhet i

rundt 30 land og på alle kontinenter er

mangfold en ønsket og positiv del av

bedriftskulturen, noe som styrker konsernets

evne til åoperere under forskjellige forhold

og rammebetingelser.

Aker Solutions er omfattet av en treparts

rammeavtale mellom Aker ASA, Fellesforbundet

og den internasjonale metallarbeiderføderasjonen,

der de involverte

lover åjobbe for gode arbeidsvilkår for de

ansatte. Avtalen består av elleve hovedpunkter

som blant annet omhandler

diskriminering, arbeidstid og generelle

arbeidsvilkår. Avtalen skal ha en årlig

gjennomgang for åsikre atpartene overholder

sine forpliktelser.

Konsernet skal betale lik lønn for likt

arbeid, samt belønne gode resultater.

Sentrale elementer ved lønnsfastsettelse

er ansvarsområde, stillingsinnhold, den

enkelte ansattes kompetanse og arbeidsinnsats,

faktiske resultater, samt det lokale

lønnsnivået. Det gjennomsnittlige lønnsnivået

i konsernet ligger noe høyere for

menn enn for kvinner. Igjennomsnitt har

de mannlige ansatte høyerelønnsansiennitet

enn kvinner. Aker Solutions har to hovedkategorier

ansatte; fagarbeidere/operatører

(29 prosent) og funksjonærer (71 prosent).

Konsernet setter krav til mangfold i

rekruttering og lederutvikling. For ledelsesprogrammer

gjennomført iAker Academy

var det en kvinneandel på 23 prosent på

mellomlederprogrammet, samt en kvinneandel

på 11 prosent på ledelsesprogram

på det øverste nivået. Aker Solutions har

høyt fokus på åtiltrekke seg unge talenter

og iAkers internasjonale trainee-program

er kvinneandelen 69 prosent. Iselskapets

styre erdet tre kvinner blant de seks aksjeeiervalgte

medlemmene, tilsvarende en

kvinneandel på 50 prosent. Alle de ansattes

representanter istyret er menn. Det er det

«Med virksomhet i

rundt 30 land og på

alle kontinenter er

mangfold en ønsket

og positiv del av

bedriftskulturen»

Samlet arbeidsstyrke

Geografisk fordeling

Egne ansatte

Geografisk fordeling

Norge 49,7%

Amerika 20,4%

Afrika &Midtøsten

0,6%

Asia &

Australia 13,7%

Europa (ekskl. Norge) 15,2%

Norge 49,7%

Amerika 17,2%

Afrika &Midtøsten

0,6%

Asia &

Australia 14,6%

Europa (ekskl. Norge) 17,5%

Innleid arbeidskraft

Geografisk fordeling

Norge 49,6%

Amerika 27,4%

Afrika &Midtøsten

0,6%

Asia &

Australia 11,7%

Europa (ekskl. Norge) 10,2%

14

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

anledning til fordi antall kvinner totalt utgjør

mindre enn 20 prosent av arbeidsstokken.

I selskapets konsernledelse var det ved

utgangen av 2008 ingen kvinner.

Konsernet har ordninger som fleksibel

arbeidstid og fjernarbeid dersom arbeidets

art gjør dette mulig uten særlige ulemper

for virksomheten.

Prestasjonskultur ogresultatstyring

Aker Solutions ønsker at organisasjonen

og den enkelte medarbeider skal være

fokusert på resultatoppnåelse på kort og

lang sikt. Prosesser for fastsettelse av mål

og måling av resultatoppnåelse, samt

belønning av medarbeidere i henhold til

oppnådde resultater er viktige virkemidler i

denne forbindelse. Mål for ledere ogmedarbeidere

fastsettes med utgangspunkt i

strategier og budsjetter ideenkelte enhetene.

Målene fastsettes på årsbasis, men

følges opp og videreutvikles eventuelt

gjennom året. De årlige målprosessene

omfatter både finansielle mål og utvikling

og forbedring av produkter,prosjektstyring,

service og lignende. Itillegg etableres det

mål innen HMS og personlig utvikling av

den enkelte leder og medarbeider.

For åsikre utvikling og optimal anvendelse

av konsernets lederressurser gjennomføres

det årlig evaluering av ledere

som underlag for fastsettelse av planer for

lederutvikling, ledermobilitet og utvikling

av ledertalenter.

Aker Solutions ønsker åbelønne ledere

og medarbeidere ihenhold til de resultater

som oppnås. Dette gjøres gjennom fastsettelse

av individuell grunnlønn for grupper

av medarbeidere, samt lønnssystemer

for utbetaling av en årlig variabel lønn til

ledere ogmedarbeidere.

For medarbeidere utbetales den årlige

variable lønnen på grunnlag av forretningsmessige

resultater i den enkelte bedrift

eller prosjekt. For ledere opptjenes variabel

lønn basert på forretningsmessige

resultater i de enheter lederen påvirker,

samt hvorvidt lederen følger konsernets

verdier. Ledere påhøyere nivå får sin variable

lønn fordelt over flere årfor åstimulere

til langsiktig resultatoppnåelse og et

langsiktig ansettelsesforhold. Avlønning av

konsernets ledere er forøvrig nærmere

beskrevet inote 18 til konsernregnskapet,

Lønn og sosiale kostnader.

Eierstyring ogselskapsledelse

Eierstyring og selskapsledelse i Aker

Solutions bygger iall hovedsak på de prinsipper

som er gjengitt iden gjeldende norske

anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse,

som også istor grad harmonerer

med gjeldende internasjonale anbefalinger.

Den årlige redegjørelsen for hvordan Aker

Solutions innretter seg etter NUES’ gjeldende

anbefaling for eierstyring og selskapsledelse,

finnes på side 78 iårsrapporten.

Samfunnsansvar

Som etnorsk konsern med et sterkt internasjonalt

nærvær,ogsom leverandør til den

globale energi- og prosessindustrien, påvirker

Aker Solutions økonomien, miljøet og

livet til mennesker verden over. En slik

posisjon er forbundet med ansvar: Ansvar

for åetablere ogetterleve høye standarder,

for åvære enverdidrevet virksomhet og for

åopptresom en god samfunnsborger.

Konsernets historie og verdier samt

internasjonale normer og standarder, blant

dem FNs Global Compact, Global Reporting

Initiative og retningslinjer etablert av OECD,

danner grunnlaget for Aker Solutions

prinsipper for samfunnsansvar. Konsernet

har forpliktet seg til kontinuerlig åforbedre

sine prestasjoner ihenhold til disse.

Konsernet har valgt å rette et særlig

søkelys mot to områder innenfor samfunnsansvar:

Håndtering av utfordringer forbundet

med inntreden inye, fremvoksende

markeder

Utvikling av og støtte til effektive og

miljømessig forsvarlige løsninger

I2008 ble Aker Solutions medlem av FNs

Global Compact. Både globalt og lokalt

åpner et slikt medlemskap for muligheter

for dialog og samarbeid om en rekke saker

av avgjørende betydning, det være seg

med andre virksomheter, frivillige organisasjoner,

arbeidstakerorganisasjoner eller

offentlige myndigheter.

Videre har Aker ASA, som har en betydelig

eierinteresse iAker Solutions, inngått

en rammeavtale med Fellesforbundet og

den internasjonale yrkesføderasjonen

International Metalworkers’ Federation på

vegne av alle Aker-selskapene. Ihenhold

til avtalen er Aker Solutions og alle selskaper

som inngår iAker-familien, forpliktet til å

arbeide for å utvikle gode arbeidslivsrelasjoner

samt respektere menneskerettigheter

og fagforeningsrettigheter ide

samfunnene der de har aktiviteter.

Som en del av Aker Solutions’ arbeid

med åøke bevisstheten omkring og forståelsen

av samfunnsansvar innad iorganisasjonen,

ble det etablert et eget eLæringsprogram

for samfunnsansvar midtveis i

2008. Kurset er obligatorisk for alle ansatte

ikonsernet verden over.

Aker Solutions kan i2008 notere seg for

en vellykket implementering av første fase i

den treårige strategiske samarbeidsavtalen

konsernet har inngått med Norges Røde

Kors. Samarbeidet omfatter økonomisk

støtte, kunnskapsutveksling og frivillig innsats.

I første fase ble medarbeidere ved

Aker Solutions’ kontorer iNorge gjort kjent

med Røde Kors’ aktiviteter ieget lokalmiljø.

Flereavkontorene tar nå aktivt del ifrivillig

virksomhet i regi av Norges Røde Kors.

Andrefase isamarbeidsavtalen er allerede i

gang; her er målet åutvide samarbeidet til å

omfatte Aker Solutions’ kontorer verden over.

I desember publiserte Aker Solutions

sin samfunnsansvarsrapport for 2008/09

med tittelen «Face Value». Rapporten presenterer

utfordringer som konsernet står

overfor med hensyn til samfunnsansvar,

oppnådde resultater og ambisjoner for det

videre arbeidet. Rapporten er tilgjengelig

Aker Solutions’ hjemmeside.

Kunderelasjoner

Mange av Aker Solutions’ kunder er verdensledende

aktører isine bransjer som gjennomfører

omfattende prosjekter. Prosjektene er

gjerne av en slik karakter at avvik fra avtalt

fremdrift, budsjett, kvalitet og effektivitet

kan få store konsekvenser. Aker Solutions

legger stor vekt på åvære leveringsdyktig,

og er også anerkjent for åtilby løsninger

som skaper merverdi for kundene.

Kundene har gjennom flere årvist stor

tillit ved åtildele konsernet viktige prosjekter.

Denne tilliten er et betydelig aktivum

som det er viktig åivareta og videreutvikle.

Aker Solutions legger stor vekt på å

finne de beste og mest effektive løsningene

for hver enkelt kunde. Dette gjøres

ved å kombinere forståelse for kundens

spesifikke utfordringer med Aker Solutions

kompetanse, erfaring, teknologi og produkter

–ogikke minst ved hjelp av konsernets

anerkjente og velprøvde modell for

prosjektgjennomføring. I2008 har konsernet

også gjennomført viktige organisatoriske

endringer for enda bedre åkunne tilpasset

sitt tilbud til kundenes behov.

Kontakten med kundene foregår på

flere nivåer: på toppledernivå, iregi av det

enkelte forretningsområde, gjennom prosjektledelsen

og iettett samarbeid med

aktuelle ekspertmiljøer.

Aker Solutions årsrapport 2008 15


Våre resultater

Årsberetning

Både konsernledelsen og ledere på

andre nivåer har definerte roller for å

ivareta en best mulig oppfølging av den

enkelte kunde. Gjennom kontakt på flere

nivåer sikres en god oversikt over og

forståelse for kundenes behov på både

kort og lang sikt.

Itillegg til den direkte kundekontakten

benytter Aker Solutions også eksterne

markedsanalyser og målinger av kundetilfredshet

som verktøy for å sikre at

konsernet imøtekommer kundenes forventninger

og behov.

Aker Solutions betjener bransjer der det

er forholdsvis få kunder innenfor de ulike

nisjene, men de fleste av disse kundene

representerer et bredt og langsiktig potensial

for samarbeid. Målet er å etablere

gode og langsiktige relasjoner med sine

kunder, basert på konsernets prestasjoner

og konkurransedyktige tilbud.

Den gjensidige tilliten som de mangeårige

forretningsforbindelsene har ført med

seg, bidrar ofte til åskape nye muligheter.

Det kan for eksempel dreie seg om nye

kontrakter med enda bedre belønningsmodeller

eller utvikling av nye løsninger og

ny teknologi itett samarbeid med kunden.

Tillit er også verdifullt når prosjekter inye

regioner skal vurderes. Det vil ofte være

lettere åhåndtere blant annet risikoforhold

overfor kunder som har et etablert forhold

til Aker Solutions fra tidligere samarbeid.

Fremtidsutsikter

Styret presiserer at det normalt knytter seg

usikkerhet til vurderinger av fremtidige

forhold.

På kapitalmarkedsdagen 30. november

2007 ble konsernets mål for vekst og lønnsomhet

iperioden 2008–2010 kommunisert.

Styringsmålene var fastsatt med basis i

konsernets solide ordrereserve og de gode

markedsutsiktene i energi- og prosessindustrien.

Iløpet av 2008 har finanskrisen og konjunkturnedgangen

medført større usikkerhet

om markedsutsiktene, og de generelle

forutsetningene for ånådisse målene er

betydelig endret. Som følge av dette ble

det på kapitalmarkedsdagen 9. desember

2008 fremlagt nye styringsmål for 2009.

For 2009 forventes det at nominell EBITDA

vil øke og bli høyere enn 4500 millioner

kroner,ogatomsetningen vil bli noe lavere

enn i2008. Disse prognosene er basert på

en solid ordrereserve av høy kvalitet, og de

forventninger konsernet har til åbli tildelt

nye kontrakter.

Mange viktige organisasjonstilpasninger

og endringer ble gjennomført iløpet av

2008, og dette har gitt Aker Solutions et

godt utgangspunkt imøtet med den globale

konjunkturnedgangen. Det er imidlertid

fortsatt for tidlig åsisikkert hvordan

denne nedgangen vil påvirke konsernets

virksomhet og markeder.Det er ingen sikre

analyser på når markedsaktiviteten igjen

vil øke. Markedsforholdene i2009 vil bli

utfordrende, og det ventes et ytterligere

press på prisene. Under disse markedsforholdene

blir det enda viktigere åfortsette

arbeidet med åoptimalisere kostnader og

kapasitet.

Det omfattende programmet for kostnadsreduksjoner

som ble påbegynt i2007,

har gått som forventet i2008, og som planlagt

vil dette programmet gi resultateffekt i

2009. Aker Solutions er med sin fleksibilitet

relativt godt rustet til åhåndteredeutfordringene

som ventes iden nærmeste perioden.

Det er sannsynlig at det vil være ledig

kapasitet ikonsernet iløpet av 2009. Eksiterende

kapasitet må utnyttes der det er

mulig, og et viktig tiltak vil bli åflytte kapasitet

internt ikonsernet, på tvers av både

virksomhetsområder og geografi. Eventuelle

behov for åjustere kapasiteten følges

nøye, slik at tilpasninger kan gjennomføres

raskt om det skulle bli behov for det.

Selv om aktivitetsnivået i Aker Solutions

hovedmarkeder skulle avta på kort

sikt, er det grunn til åtro at selve fundamentet

for ytterligere markedsvekst vil

være til stede på lengre sikt. Isin årlige

rapport om energimarkedets utsikter, konkluderte

det internasjonale energibyrået

IEA med at verdens energietterspørsel er

økende, med utviklingen i de asiatiske

økonomiene som en viktig driver. IEA regner

med at den globale etterspørselen

etter primær energi kan komme til åøke

med 45 prosent i løpet av de neste 20

årene. Rapporten konkluderer med at nye

krav vil bli introdusert for åredusere karbonutslipp,

men selv om dette påvirker

etterspørselen etter fossilt brensel på lang

sikt, antas det at dette de nærmeste tiårene

først og fremst vil bety implementering av

ny renseteknologi, og at verden imange

tiår fremover fortsatt vil ha stort behov for

olje og gass. Utvikling og bygging av rensetekonologi

for CO 2 er også et område der

Aker Solutions ligger langt fremme.

De olje- og gassfelt som idag er iproduksjon,

vil ikke kunne dekke hele etterspørselen

på lengre sikt. Det utvinnes allerede

mer olje og gass hvert år enn det

industrien evner åfinne og bygge ut av nye

reserver. Skulle det bli en periode med

lavere tempo i utbyggingen av nye felt,

ventes det åskape et oppdemmet underskudd

på energi som vil kunne øke aktivitetsnivået

når etterspørselen igjen tar seg

opp. En betydelig del av de fremtidige

utbyggingene antas å komme på dypt

vann og i områder med værhardt klima,

nettopp slike forhold hvor Aker Solutions

har et sterkt konkurransefortrinn.

Også innenfor landbaserte prosessanlegg

for raffinerte oljeprodukter og kunststoffer

samt metallutvinningsanlegg forventes

det åbli et gradvis lavere aktivitetsnivå

som følge av fallende internasjonal

forretningsaktivitet. Kina har over de

senere årvært en betydelig forbruker av

slike materialer. Veksten i den kinesiske

industrien forventes åbli lavere ienperiode

iforhold til hva den har vært de siste

årene, men tilbakegangen vil muligens

være mindre enn idefleste andre deler av

verden. Aker Solutions’ virksomhet innenfor

slike prosjekter er fokusert mot nisjer der

konsernet har en sterk posisjon, for eksempel

innen kobber, gull og andre utvalgte

metaller. Defundamentale forhold er derfor

til stede for ny vekst iaktiviteten også for

disse segmentene av konsernets virksomhet

når verdensøkonomien igjen tar seg opp.

Energibransjen preges av noen få globale

operatører, mange nasjonale oljeselskaper,

etmindre antall internasjonale og

store leverandører slik som Aker Solutions,

samt et meget stort antall mellomstore og

små operatører og underleverandører. De

fleste aktørene ibransjen har styrket sine

økonomiske resultater i oppgangsperioden

de siste årene, men ikke alle har en

finansiell styrke og likviditet til ågjennomgå

en langvarig og kraftig nedgangsperiode

uten ågjennomføre betydelige endringer.

Styret vil takke ledelse og medarbeidere

for den gode innsatsen som er nedlagt

i2008. Den kvaliteten og kompetansen

som er bygget opp iAker Solutions,

bidrar, etter styrets oppfatning, til ågikonsernet

klare konkurransefortrinn, også ien

mer krevende markedssituasjon.

16

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsberetning

Fornebu, 3. mars 2009

Styret iAker Solutions ASA

Martinus Brandal

Styreformann

Bjørn Flatgård

Nestformann

Heidi M. Petersen

Vibeke Hammer

Madsen

Leif-Arne langøy

Siri Fürst

Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh

Konsernsjef og adm. direktør

Aker Solutions årsrapport 2008 17


Våre resultater

Årsregnskap

Erklæring fra styrets medlemmer og

konsernsjef

Styret og konsernsjefen har idag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Aker Solutions ASA, konsernogmorselskap, for

kalenderåret 2008 og per 31. desember 2008, årsrapporten 2008.

Konsernregnskapet er avlagt isamsvar med EU-godkjente IFRS-er og tilhørende fortolkningsuttalelser, samt ytterligere norske opplysningskrav

som følger av regnskapsloven og som skal anvendes per 21.12.2008. Årsregnskapet for morselskapet er avlagt isamsvar med

regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk per 31.12.2008. Årsberetningen for konsern ogmorselskap er isamsvar med regnskapslovens

krav og Norsk Regnskapsstandard 16per 31.12.2008.

Etter vår beste overbevisning:
er årsregnskapet 2008 for og konsernet og morselskapet utarbeidet isamsvar med gjeldende regnskapsstandarder

gir opplysningene iregnskapet et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets eiendeler, gjeld og finansielle stilling

og resultat som helhet per 31. desember 2008

gir årsberetning for konsernet og morselskapet en rettvisende oversikt over:

– utviklingen, resultatet og stillingen til konsernet og morselskapet

– demest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer konsernet og selskapet står overfor

Fornebu, 3. mars 2009

Styret og konsernsjefen iAker Solutions ASA

Martinus Brandal

Styreformann

Bjørn Flatgård

Nestformann

Heidi M. Petersen

Vibeke Hammer

Madsen

Leif-Arne langøy

Siri Fürst

Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh

Konsernsjef og adm. direktør

18

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsregnskap

Innhold: Regnskap og noter

Aker Solutions-konsernet

20 Konsolidert resultatregnskap

21 Konsolidert balanse

22 Konsolidert kontantstrømoppstilling

23 Konsolidert egenkapitaloppstilling

Noter til konsernregnskapet

24 Note 1 Generell informasjon

24 Note 2 Regnskapsprinsipper

29 Note 3 Regnskapsmessige estimater og vurderinger

30 Note 4 Overtakelse av datterforetak og minoritetsinteresser

32 Note 5 Nærstående parter

33 Note 6 Segmentrapportering

35 Note 7 Andre driftskostnader

35 Note 8 Netto operasjonelle eiendeler

36 Note 9 Kortsiktige operasjonelle eiendeler

36 Note 10 Kortsiktig operasjonell gjeld

36 Note 11 Kontrakter

38 Note 12 Avsetninger

38 Note 13 Betingede utfall

39 Note 14 Eiendom, anlegg og utstyr

40 Note 15 Operasjonelle leieavtaler

40 Note 16 Immaterielle eiendeler

41 Note 17 Skatt

43 Note 18 Lønn og sosiale kostnader

46 Note 19 Antall ansatte

46 Note 20 Ytelse til ansatte –pensjoner

49 Note 21 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden

50 Note 22 Investeringer ifelleskontrollert virksomhet

51 Note 23 Finansiell risikostyring

54 Note 24 Finansielle inntekter og kostnader

55 Note 25 Finansielle instrumenter

56 Note 25.1 Kontanter og kontantekvivalenter

56 Note 25.2 Investeringer iandre foretak

56 Note 25.3 Derivater

58 Note 25.4 Rentebærende langsiktige fordringer

58 Note 25.5 Utlån og fordringer

59 Note 25.6 Langsiktige fordringer

60 Note 26 Hendelser etter balansedagen

60 Note 27 Ikke-videreført virksomhet

61 Note 28 Konsernselskaper per 31. desember 2008

Aker Solutions ASA

64 Morselskapets resultatregnskap

65 Morselskapets balanse

66 Morselskapets kontantstrømoppstilling

Noter til morselskapets regnskap

67 Note 1 Regnskapsprinsipper

67 Note 2 Driftskostnader

68 Note 3 Netto finansposter

68 Note 4 Skatt

69 Note 5 Aksjer idatterforetak

69 Note 6 Ikke-rentebærende poster

70 Note 7 Egenkapital

70 Note 8 Rentebærende poster

71 Note 9 Langsiktige lån

71 Note 10 Garantier

71 Note 11 Finansielle instrumenter

71 Note 12 Betingede utfall og nærstående parter

Aker Solutions årsrapport 2008 19


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions-konsernet:

Konsolidert resultatregnskap 1.1 –31.12

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007 2006

Driftsinntekter 6 58 252 57 957 50 592

Materialer, varer og tjenester -34891 -36405 -31299

Lønn og andre sosiale tjenester 18, 19, 20 -13122 -12197 -10441

Andre driftskostnader 7 -6857 -5442 -5980

Sum driftskostnader -54870 -54044 -47720

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 6 3382 3913 2872

Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 6, 14, 16 - 615 - 431 - 339

Driftsresultat 2767 3482 2533

Finansinntekter 24 175 105 194

Finanskostnader 24 - 379 - 209 -1081

Andel av resultater fra tilknyttede selskaper 6, 21 - 21 - 2 - 18

Gevinst (+) /tap (-) på valutaterminer 1 24 - 439 162 241

Resultat før skatt 2103 3538 1869

Skattekostnad 17 - 590 -1074 - 575

Periodens resultat gjenværende virksomhet 1513 2464 1294

Resultat fra ikke-videreført virksomhet (netto etter skatt) 27 - - 2 495

Periodens resultat 1513 2464 3789

Henføres til

Eiere imorforetaket 1438 2401 3738

Minoritetsinteresser 75 63 51

Periodens resultat 1513 2464 3789

Gjennomsnittlig antall aksjer 269 056 995 271 741 367 275 146 170

Basisresultat og utvannet resultat per aksje igjenværende virksomhet (kroner) 2 5,34 8,84 4,53

Basisresultat og utvannet resultat per aksje iikke-videreført virksomhet (kroner) 0,00 0,00 9,06

Basisresultat og utvannet resultat per aksje (kroner) 2 5,34 8,84 13,59

1) Gevinst /tap på valutaterminer som ikke kvalifiserer for sikringsbokføring.

2) Eiere imorforetakets andel av årets resultat /gjennomsnittlig antall aksjer. Det er ikke utstedt finansielle instrumenter med potensiell utvanningseffekt.

20

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions-konsernet:

Konsolidert balanse per 31.12

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

EIENDELER

Anleggsmidler

Eiendom, anlegg og utstyr 14 4610 2815

Eiendeler ved utsatt skatt 17 519 548

Immaterielle eiendeler 16 7119 4995

Pensjonsmidler 20 234 15

Rentebærende langsiktige fordringer 25.4 97 14

Andre langsiktige operasjonelle eiendeler 8 4 9

Investeringer itilknyttede selskaper 6, 21 444 121

Investeringer iandre selskaper 25.2 123 133

Sum anleggsmidler 13 150 8650

Omløpsmidler

Eiendeler ved periodeskatt 17 49 89

Varebeholdning 9 1321 884

Kundefordringer og andre fordringer 9, 25.5 20 796 13 361

Derivater 25.3 3100 1468

Rentebærende kortsiktige fordringer 25 480 540

Kontanter og kontantekvivalenter 25.1 3828 3524

Sum omløpsmidler 29 574 19 866

Sum eiendeler 42 724 28 516

GJELD OG EGENKAPITAL

Egenkapital

Aksjekapital 548 548

Egne aksjer -10 -9

Annen innbetalt kapital 1534 1534

Annen egenkapital 6378 5026

Sum egenkapital henført til eierne av morforetaket 8450 7099

Minoritetsinteresser 156 168

Sum egenkapital 8606 7267

Gjeld

Rentebærende langsiktig gjeld 25.6 6163 1591

Pensjonsforpliktelser 20 758 937

Forpliktelser ved utsatt skatt 17 831 680

Andre langsiktige forpliktelser 25.6 1194 914

Sum langsiktig gjeld 8946 4122

Rentebærende kortsiktig gjeld 25.6 553 24

Forpliktelser ved periodeskatt 17 252 329

Avsetninger 10, 12 912 655

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 10 21 052 15 165

Derivater 25.3 2403 954

Sum kortsiktig gjeld 25 172 17 127

Sum gjeld 34 118 21 249

Sum gjeld og egenkapital 42 724 28 516

Fornebu, 3. mars 2009

Styret iAker Solutions ASA

Martinus Brandal

Styreformann

Bjørn Flatgård

Nestformann

Heidi M. Petersen

Vibeke Hammer

Madsen

Leif-Arne langøy

Siri Fürst

Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh

Konsernsjef og adm. direktør

Aker Solutions årsrapport 2008 21


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions-konsernet:

Konsolidert kontantstrømoppstilling 1.1 –31.12

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Kontantstrøm fra drift

Periodens resultat 1513 2464

Skattekostnad 17 590 1074

Netto rentekostnad 225 104

Valutagevinst (-) /tap (+) på valutaterminer 439 -162

Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 14, 16 615 431

Gevinst (-) /tap (+) ved salg /andre ikke-kontantposter 1 -23 -64

Andel av resultat fra tilknyttede selskaper 21 21 2

Betalte renter -295 -172

Mottatte renter 132 43

Betalte skatter -472 -480

Endring iandre netto operasjonelle eiendeler -3613 -565

Netto kontantstrøm fra drift -868 2675

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

Utbetaling ved kjøp av virksomhet og minoritetsinteresser, fratrukket overtatte likvider 4 -1817 - 87

Utbetaling ved anskaffelse av eiendom, anlegg og utstyr 6,14 -1572 -1596

Innbetaling ved salg av eiendom, anlegg og utstyr 34 96

Utbetaling ved kjøp av tilknyttede selskap og andre investeringer -377 11

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -3732 -1576

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Innbetaling ved nye langsiktige lån 4956 -

Nedbetaling langsiktige lån -24 -19

Innbetaling av aksjekapital fra minoritetsinteresser 72 -

Betalt utbytte til minoritetsinteresser -22 -31

Tilbakekjøp av egne aksjer 2 -70 -781

Utbytte til eierne av morforetaket 2 -807 -2182

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 4105 -3013

Effekt av valutakursendringer på kontanter og bankinnskudd 799 - 228

Netto endring ikontanter og bankinnskudd 304 -2142

Kontanter og kontantekvivalenter ibegynnelsen av perioden 3524 5666

Kontanter og kontantekvivalenter islutten av perioden 3 3828 3524

Herav bundne kontanter og kontantekvivalenter 4 976 661

1) Gevinst /tap ved salg av eiendom, anlegg og utstyr.

2) Se konsolidert egenkapitaloppstilling.

3) Itillegg utgjorde utrukne kommitterte kredittfasiliteter 4,4 milliarder kroner, ogrepresenterer sammen med kontanter og kontantekvivalenter en total likviditetsbuffer på 8,2 milliarder kroner.

500 millioner kroner av utrukne kredittfasiliteter gjelder fasilitet inngått ifebruar 2009.

4) Bundne kontanter og kontantekvivalenter inkluderer blant annet midler ifelleskontrollerte virksomheter der partene må være enige om bruk av midlene og kontanter iselskaper som ikke er

heleide datterforetak av Aker Solutions.

22

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions-konsernet:

Konsolidert egenkapitaloppstilling 1.1 –31.12

Beløp imillioner kroner

Antall

aksjer

Egne

aksjer

Annen

innbetalt

kapital

Tilbakeholdt

overskudd

og opptjent

egenkapital

Sum

egenkapital

henført til

eierne av

morforetaket

Aksjekapital

Kurssikringsreserver

Omregningsreserver

Minoritetsinteresser

Sum

egenkapital

Egenkapital per 1. januar 2007 55 029 234 550 - 1 534 5857 203 - 161 7983 131 8114

Valutasikring

Effektiv del av verdiendring - - - - 788 - 788 - 788

Inkludert iresultatet - - - - - 633 - - 633 - - 633

Utsatt skatt - - - - - 43 - - 43 - - 43

Omregningsdifferanser - - - - - - 434 - 434 - - 434

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 550 - 1 534 5857 315 - 595 7661 131 7792

Periodens resultat - - - 2 401 - - 2401 63 2464

Sum innregnet inntekt og kostnad 550 - 1 534 8258 315 - 595 10 062 194 10 256

Økning grunnet aksjesplitt (1:5) 220 116 936

Kansellering av aksjer -1146 170 -2 2 - - - - - - -

Endring minoritetsinteresser - 11 - 11

Utbytte - - - - 2182 - - -2182 - 15 - 2197

Tilbakekjøp egne aksjer - - 11 - - 770 - - - 781 - - 781

Egenkapital per 31. des. 2007 274 000 000 548 - 9 1534 5306 315 - 595 7099 168 7267

Valutasikring

Effektiv del av verdiendring - - - - - 241 - - 241 - - 241

Inkludert iresultatet - - - - 373 - 373 - 373

Utsatt skatt - - - - - 37 - - 37 - - 37

Omregningsdifferanser - - - - - 695 695 7 702

Netto resultat ført direkte mot egenkapitalen 548 - 9 1534 5306 410 100 7889 175 8064

Periodens resultat - - - 1 438 - - 1438 75 1513

Sum innregnet inntekt og kostnad 548 - 9 1534 6744 410 100 9327 250 9577

Endring minoritetsinteresser - 72 -72

Utbytte - - - - 807 - - - 807 - 22 -829

Tilbakekjøp egne aksjer - - 1 - - 69 - - - 70 - -70

Egenkapital per 31. des. 2008 274 000 000 548 - 10 1 534 5868 410 100 8450 156 8606

Aksjekapital

Aker Solutions ASA har kun ordinæreaksjer som kan omsettes fritt med like rettigheter for alle aksjer.Aksjeeier har rett til åmotta aksjeutbytte og har én stemme

per aksje på selskapets generalforsamlinger.Ved utgangen av 2006 var antall aksjer iAker Solutions ASA 55 029 234 med pålydende 10 kroner per aksje. På den

ordinæregeneralforsamlingen imars 2007 ble aksjeeierne enige om åsplitte en aksje pålydende 10 kroner til 5aksjer pålydende verdi 2kroner per aksje. Det nye

antallet aksjer etter aksjesplitten var på 275 146 170. På generalforsamlingen ble også aksjeeierne enige om åredusereaksjekapitalen iAker Solutions ASA med

2292 340 kroner til 548 000 000 kroner ved åslette 1146 170 egne aksjer.Totalt utstedte aksjer er nå 274 000 000. Alle utstedte aksjer er fullt innbetalt.

Tilbakekjøp egne aksjer

På generalforsamlingen i2007 ble det gitt autorisasjon for tilbakekjøp av opp til 27,4 millioner aksjer.Aksjene representerer 10 prosent av Aker Solutions’ totale

aksjekapital. Aker Solutions ASA har i2008 økt beholdningen med 595 000 egne aksjer og eide 4966 830 egne aksjer ved utgangen av 2008 som representerer

1,8 prosent av totalt utstedte aksjer.

Kurssikringsreserver

Sikringsreserven gjelder sikring av fremtidige inntekter og kostnader mot valutakursendringer. Resultateffekten av slike sikringstransaksjoner blir inkludert i

resultatregnskapet ved resultatføring av prosjektets inntekter og kostnader etter fremdrift basert på en oppdatert totalkalkyle for prosjektet. Sikringsreserven

omfatter den delen av verdien som ennå ikke er resultatført. Brukere avregnskapet gjøres oppmerksom på at en positiv verdi på et sikringsinstrument har en

motsvarende negativ verdi på den sikrede fremtidige inntekten /kostnaden, se note 24 Finansielle inntekter og kostnader.

Omregningsreserver

Omregningsreserver inkluderer alle omregningsdifferanser som fremkommer ved omregning av netto investering iutenlandsk virksomhet og fra relaterte

sikringsinstrumenter, senote 24 Finansielle inntekter og kostnader.

Minoritetsinteresser

Aker Solutions kontrollerer 64 prosent av Aker Solutions Powergas Pvt Ltd hvor minoritetsinteressene utgjør 99 millioner kroner per 31. desember 2008 (75 millioner

kroner i2007), samt 51 prosent iStep OffshoreAShvor minoritetsinteressen utgjør 44 millioner kroner per 31. desember 2008 (17 millioner kroner i2007). Endring

iminoritetsinteresser i2008 skyldes ihovedsak kjøp av 40 prosent av Aker Marine Contractors AS som gir Aker Solutions full kontroll.

Utbytte 1 2008 2007

Utbytte per aksje ikroner –betalt 3,00 8,00

Utbetalt utbytte (millioner kroner) 807 2182

Ordinært utbytte per aksje ikroner –foreslått av styret 1,60 3,00

1) Utbyttet er justert for aksjesplitt.

Aker Solutions årsrapport 2008 23


Våre resultater

Noter til regnskapet

Aker Solutions-konsernet:

Noter til regnskapet

■ Note 1: Generell informasjon

Aker Solutions ASA er hjemmehørende iNorge, og har hovedkontor på Fornebu iBærum. Iapril 2008 skiftet selskapet navn fra Aker Kværner ASA til Aker

Solutions ASA. Konsernregnskapet omfatter morselskapet og datterforetak (samlet referert til som «konsernet» og hver for seg som «konsernselskap»)

samt konsernets andeler itilknyttede selskap og felleskontrollerte virksomheter. Konsernet er en global leverandør av ingeniørtjenester, fabrikasjon, teknologiprodukter,

vedlikehold, spesialisttjenester og totalløsninger til energi- og prosessindustrien.

Aker Solutions ASA er notert på Oslo Børs under tickeren AKSO.

Alle beløp er oppgitt imillioner norske kroner, med mindre annet er oppgitt.


Note 2: Regnskapsprinsipper

De viktigste prinsippene iutarbeidelsen av

konsernregnskapet for Aker Solutions er beskrevet

nedenfor. Prinsippene er konsistent anvendt i

alle perioder som er presentert, med mindre

annet er oppgitt.

Forslag til konsernregnskap ble fastsatt av

styret den 3. mars 2009. Konsernregnskapet skal

behandles av ordinær generalforsamling 2. april

2009 for endelig godkjennelse. Frem til endelig

godkjennelse har styret myndighet til endre årsregnskapet.

Erklæring om at finansregnskapet er i

overensstemmelse med IFRS

Konsernregnskapet er avlagt isamsvar med internasjonale

standarder for finansiell rapportering

(IFRS) godkjent av EU, og fortolkninger fastsatt

av International Accounting Standards

Board (IASB).

Nye standarder og fortolkninger som er utgitt,

men ikke tatt ibruk

Følgende IFRS/IAS-standarder er vedtatt endret

med ikrafttredelse fra og med 2009, men med

mulighet for tidligere implementering. Aker Solutions

har ikke implementert disse standardene i

konsernregnskapet for 2008:

IFRS 8–Driftssegmenter (obligatorisk fra 2009)

IAS 1–Presentasjon av finansregnskap

(obligatorisk fra 2009)

Revidert IAS 23 –Lånekostnader (obligatorisk

fra 2009)

IAS 32 –Finansielle instrumenter:

Presentasjon (obligatorisk fra 2009)

Revidert IFRS 3–Virksomhetssammenslutninger

(obligatorisk fra 2010)

IFRIC 14 –Begrensninger av en netto

ytelsesbasert pensjonseiendel, minstekrav til

finansiering og samspillet mellom dem

(obligatorisk fra 2009)

Endret IAS 27 –Konsernregnskap og separate

finansregnskaper (obligatorisk fra 2010)

Med unntak av IAS 23 Lånekostnader og revidert

IFRS 3antas det at de nye standardene ikke vil

få vesentlig betydning for rapporterte resultater

eller balanseposter. Devesentligste endringene

vil påvirke presentasjonen av regnskapene og

noteinformasjonen.

Standarden om lånekostnader foreskriver aktivering

av lånekostnader iforbindelse med tilvirkning

av anleggsmidler samt iforbindelse med

anleggskontrakter. Idag gjøres dette bare for

svært vesentlige poster der det foreligger spesifikke

finansieringsarrangementer. Effekten på

konsernets totale rapportering antas åbli relativt

liten, mens effekten for enkeltprosjekter og virksomhetsområder

kan få en viss betydning.

Revidert IFRS 3Virksomhetssammenslutninger

(2008) inneholder følgende endringer som antas

åvære relevante for konsernets drift:

Definisjonen av virksomhet er utvidet. Dette

medfører sannsynligvis at flere oppkjøp vil bli

behandlet som virksomhetssammenslutninger.

Betinget vederlag skal måles til virkelig verdi.

Etterfølgende endringer av vederlaget skal

innregnes iresultatregnskapet.

Transaksjonskostnader ut over emisjons- og

låneopptakskostnader skal kostnadsføres

etter hvert som de påløper.

Eventuelle eksisterende eierinteresser iden

overdragende part på ervervstidspunktet skal

måles til virkelig verdi, og gevinsten eller

tapet skal innregnes iresultatregnskapet.

Eventuelle minoritetsinteresser skal

transaksjon for transaksjon måles enten til

virkelig verdi eller til minoritetens forholdsmessige

andel iidentifiserbare eiendeler og

gjeld idet overdragende foretaket.

Revidert IFRS 3vil bli implementert uten tilbakevirkende

effekt og vil derfor ikke ha effekt på

tidligere perioder ikonsernregnskapet. Standarden

er ikke endelig godkjent av EU.

Grunnlag for regnskapsutarbeidelsen

Regnskapet er utarbeidet basert på historisk

kost-prinsippet med unntak av følgende eiendeler

og forpliktelser som er balanseført til virkelig

verdi: finansielle derivater, finansielle instrumenter

holdt for omsetning, og finansielle instrumenter

klassifisert som tilgjengelig for salg.

Anleggsmidler og avhendingsgrupper holdt for

salg regnskapsføres til det laveste av balanseført

verdi og virkelig verdi fratrukket salgsutgifter.

Utarbeidelsen av finansregnskapet ioverensstemmelse

med IFRS krever at ledelsen gjør

vurderinger og estimater og gjør forutsetninger

som påvirker anvendelsen av regnskapsprinsippene.

Regnskapsførte beløp på eiendeler, forpliktelser,

inntekter og kostnader blir påvirket av

disse vurderingene. Estimater og tilhørende forutsetninger

er basert på historisk erfaring og

andre faktorer som anses relevante og representative.

Disse beregningene danner grunnlag for

vurderinger av balanseførte verdier for eiendeler

og forpliktelser som ikke kan fastsettes ut fra

andre kilder. Inote 3blir det redegjort for regnskapsmessige

vurderinger som gjøres og som

har betydelig effekt på finansregnskapet, samt

estimater med betydelig risiko for vesentlige

justeringer idet neste regnskapsåret.

Estimater og de underliggende forutsetninger

vurderes løpende. Endringer iregnskapsmessige

estimater innregnes iden perioden endringene

oppstår dersom de kun gjelder denne perioden.

Dersom endringer også gjelder fremtidige perioder,

fordeles effekten over inneværende og fremtidige

perioder.

Konsolidering

Datterforetak

Datterforetak er foretak som kontrolleres av konsernet.

Kontroll foreligger når foretaket har bestemmende

innflytelse, direkte eller indirekte,

over den finansielle og operasjonelle styringen

av foretakene og derigjennom oppnår fordeler fra

deres virksomhet. Ved vurdering av kontroll tas

det hensyn til potensielle stemmeretter som

umiddelbart kan utøves eller konverteres.

Finansregnskapene til datterforetakene inkluderes

ikonsernregnskapet fra det tidspunkt kontrollen

oppnås og inntil kontrollen opphører.

Alle vesentlige transaksjoner, fortjeneste og

mellomværender mellom foretak ikonsernet er

eliminert. Gevinster knyttet til transaksjoner med

tilknyttede foretak eller felleskontrollert virksomhet,

elimineres ihenhold til foretakets eierandel.

Tapelimineres på samme måte, men bare iden

grad det ikke foreligger indikasjoner på verdifall.

24

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Ved utarbeidelse av individuelle regnskaper er

det enkelte datterforetak, tilknyttede selskaper

eller felles kontrollerte virksomheter som ikke

følger konsernets regnskapsprinsipper. Idetilfeller

hvor konsernet anser det som nødvendig,

utføres det justeringer slik at konsernets finansregnskap

presenteres på et konsistent grunnlag.

Tilknyttede foretak

Tilknyttede foretak er enheter hvor konsernet har

betydelig innflytelse, men ikke kontroll, over den

finansielle og operasjonelle styringen. Normalt

gjelder dette når investeringen utgjør 20 til 50

prosent av stemmerettighetene. Konsernregnskapet

inkluderer konsernets andel av resultatene

fra de tilknyttede foretakene etter egenkapitalmetoden.

Innregning gjelder fra det tidspunktet

betydelig innflytelse oppnås og inntil slik

innflytelse opphører. Når konsernets andel av tap

overstiger investeringen iettilknyttet foretak,

reduseres konsernets balanseførte verdi til null.

Ytterligere tap regnskapsføres ikke, med mindre

konsernet har pådratt seg juridiske eller underforståtte

forpliktelser, eller det er gjort betalinger

på vegne av et tilknyttet foretak.

Felleskontrollert virksomhet

Felleskontrollert virksomhet er enheter med økonomisk

aktivitet som konsernet sammen med

andre har felles kontroll over gjennom en avtale

mellom partene. Konsernregnskapet inkluderer

konsernets forholdsmessige andeler av enhetenes

eiendeler, forpliktelser, inntekter og kostnader

linje for linje fra det tidspunkt felles kontroll

oppnås og til felles kontroll opphører.

Anleggsmidler holdt for salg og avviklede virksomheter

Umiddelbart før eiendeler omklassifiseres til

holdt for salg, oppdateres målingen av virkelig

verdi for eiendelene (og alle eiendeler og forpliktelser

ienavhendingsgruppe) ioverensstemmelse

med relevant IFRS. Ved førstegangs klassifisering

som holdt for salg, innregnes anleggsmidler

og avhendingsgrupper til den laveste av

balanseført verdi og virkelig verdi, fratrukket

salgsutgifter.

Tapved verdifall ved førstegangs klassifisering

som holdt for salg blir resultatført. Det samme

gjelder for eiendeler målt til virkelig verdi og for

gevinst og tap ved etterfølgende måling.

En ikke-videreført virksomhet er en del av

konsernets virksomhet som representerer en

separat og vesentlig virksomhet, et separat og

vesentlig geografisk driftsområde, eller som er et

datterforetak anskaffet utelukkende for videresalg.

Klassifisering som ikke-videreført virksomhet

skjer ved avhendelse eller tidligere dersom virksomheten

oppfyller kriteriene for åbli klassifisert

som holdt for salg. En avhendingsgruppe som

skal avvikles, kan også oppfylle kriteriene.

Segmentrapportering

Et segment utgjør en identifiserbar del som enten

leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment),

eller leverer produkter eller tjenester

innenfor et særskilt økonomisk miljø (geografisk

segment), og som har en risiko og avkastning

som er forskjellig fra andre segmenter.

De operative segmentene er også isamsvar

med konsernets organisasjonsstruktur.

Inntektsføring

Anleggskontrakter under utførelse

For langsiktige tilvirkningskontrakter brukes løpende

avregning, og inntektsføring skjer itakt

med fremdriften av prosjektet, primært basert på

en sammenligning av påløpte og estimerte totale

kontraktskostnader.Når man ikke kan gi et pålitelig

estimat for det endelige utfall av en kontrakt, skjer

inntektsføring bareiden grad påløpte kostnader

forventes inndekket. Forventet tap på kontrakten

innregnes umiddelbart iresultatregnskapet.

Inntekter fra kontrakter inkluderer endringsordrer

og insentivbonuser når realisasjon er

sannsynlig, og pålitelige estimater kan gjøres.

Omtvistede beløp resultatføres når de er rimelig

sikre, og et pålitelig estimat kan gjøres. Prosjektkostnader

inkluderer kostnader som er direkte

knyttet til det enkelte prosjekt samt indirekte

kostnader som kan henføres til prosjektet. Indirekte

kostnader som gjelder foretaket som helhet

eller prosjektaktivitetene, men som ikke kan fordeles

på de enkelte prosjekter, inkluderes ikke.

Kostnader knyttet til tilbudsaktivitet aktiveres når

det er sannsynlig at foretaket får oppdraget. Alle

andre tilbudskostnader kostnadsføres når de

påløper.

Solgte produkter og leverte tjenester

Driftsinntekter fra salg av produkter innregnes i

resultatregnskapet når det vesentligste av risiko

og fordeler ved eierskap har gått over til kjøper.

Driftsinntekter fra utførte tjenester innregnes i

resultatregnskapet iforhold til transaksjonens

fullføringsgrad på balansedagen. Fullføringsgraden

er primært basert på en sammenligning av

påløpte og estimerte totale kontraktskostnader.

Driftsinntekter innregnes ikke hvis det er betydelig

usikkerhet knyttet til om forfalte krav vil bli

betalt, dersom det er sannsynlig at varene blir

returnert, eller at konsernet har styringsrett over

de leverte varene.

Kostnader

Leiebetaling under operasjonell leieavtale

Leiebetalinger under operasjonelle leieavtaler

innregnes iresultatregnskapet lineært over leieperioden.

Leieinsitamenter som mottas, innregnes

som en integrert del av totale leiekostnader.

Leiebetaling under finansiell leieavtale

Minsteleie fordeles mellom finanskostnader og

reduksjon iutestående forpliktelse. Finanskostnaden

fordeles over leieperioden, slik at det blir

en konstant periodisk rentesats beregnet på

gjenværende forpliktelse ibalansen.

Finansielle inntekter og kostnader

Netto finanskostnader omfatter rentekostnader

på lån kalkulert med basis ieffektiv rentemetode,

renteinntekter på investerte midler, utbytteinntekter,

kursgevinster og -tap og gevinster og tap på

sikringsinstrumenter som innregnes iresultatet

(se Sikring).

Renteinntekter innregnes iresultatet basert på

effektiv rentemetode etter hvert som de opptjenes.

Utbytteinntekter innregnes iresultatet på

det tidspunktet rett til åmotta betaling er etablert.

For noterte instrumenter er dette den datoen

aksjene ble notert eksklusive utbytte. Renteelementet

ibetalinger under finansielle leieavtaler

innregnes iresultatet basert på effektiv

rentemetode.

Gevinst eller tap fra endringer ivirkelig verdi

av finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet,

føres løpende som finansinntekt eller

finanskostnad. Utbytter føres som finanspost i

resultatregnskapet og innregnes når det har oppstått

en rettighet til åmotta utbyttet. Ved endringer

ivirkelig verdi av monetære verdipapirer i

utenlandsk valuta som er klassifisert som tilgjengelig

for salg, skilles det mellom omregningsdifferanser

som følge av endringer iamortisert kost

og andre endringer ibalanseført verdi av verdipapiret.

Omregningsdifferansen på monetære

verdipapirer føres over resultatregnskapet, mens

omregningsdifferanser iikke-monetære verdipapirer

føres mot egenkapitalen. Endringer i

virkelig verdi av ikke-monetære verdipapirer

klassifisert som tilgjengelig for salg, føres over

egenkapitalen.

Når verdipapirer som er klassifisert som tilgjengelig

for salg, selges, vil de akkumulerte

virkelig verdijusteringene som tidligere erført

over egenkapitalen, bli inkludert iresultatregnskapet

som gevinst eller tap på verdipapirer.

Renter fra verdipapirer som holdes tilgjengelig

for salg og som er beregnet ved hjelp av den

effektive rentes metode, føres som finanspost i

resultatregnskapet når rettigheter til åmotta utbetalinger

fra investeringen er etablert.

Kundefordringer og andre fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er regnskapsført

til opprinnelig fakturert beløp fratrukket

nedskrivning av usikre fordringer. Nedskrivning

foretas når det foreligger dokumentasjon på at

konsernet ikke vil kunne inndrive en fordring isin

helhet. En saldo avskrives fullstendig når inndrivelse

vurderes åvære usannsynlig.

Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter

Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter

representerer verdien av utført kontraktsarbeid

fratrukket betaling fra kunder. Verdien av utført

kontraktsarbeid måles til kost pluss opptjent

fortjeneste hittil. Betaling fra kunder motregnes i

balansen mot kontrakter under utførelse. Mottatte

kundeforskudd, ut over det som er avregnet mot

beholdninger,klassifiseres som kortsiktig gjeld.

Varelager

Beholdninger regnskapsføres til det laveste av

anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto

realisasjonsverdi er estimert salgspris iordinær

virksomhet fratrukket salgskostnader og

estimerte utgifter til ferdigstillelse.

Anskaffelseskost for andre varer er basert på

først inn først ut-prinsippet og inkluderer utgifter

påløpt ved anskaffelse av varene, og kostnader

for åbringe varene til nåværende tilstand og

plassering. For produserte varer og varer iarbeid

inkluderer anskaffelseskost en rimelig andel av

indirekte kostnader basert på normal kapasitetsutnyttelse.

Eiendom, anlegg og utstyr

Egne eiendeler

Eiendom, anlegg og utstyr føres ibalansen til

anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger

(se under) og eventuelt tap ved verdifall

(se Verdifall). Anskaffelseskost for egentilvirkede

driftsmidler inkluderer materialkostnader, direkte

lønnskostnader, førstegangsestimatet av fjernings-

og oppryddingskostnader hvor dette er

relevant, samt en passende andel av fellesutgifter

til bearbeiding.

Når deler av eiendom, anlegg og utstyr har

forskjellig utnyttbar levetid, regnskapsføres de

som separate deler.

Leide eiendeler

Leieavtaler hvor konsernet overtar all vesentlig

del av risiko og fordel, er klassifisert som finansielle

leieavtaler. Eiendom benyttet av eier og som

er anskaffet ved en finansiell leieavtale, regnskapsføres

til en verdi tilsvarende det laveste av

virkelig verdi av eiendelen og nåverdien av minsteleie

ved leieavtalens begynnelse, fratrukket

akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved

verdifall (se Verdifall).

Aker Solutions årsrapport 2008 25


Våre resultater

Noter til regnskapet

Utgifter etter anskaffelsen

Utgifter som er påløpt itilknytning til utskifting av

deler av driftsmidler innregnes ibalanseført verdi

for den relevante delen av eiendom, anlegg eller

utstyr når slike utgifter antas ågiforetaket fremtidige

økonomiske fordeler, ogutgiftene for de

utskiftede deler kan måles pålitelig. Alle andre

utgifter innregnes iresultatregnskapet iden perioden

de påløper.

Avskrivninger av eiendom, anlegg og utstyr

Avskrivninger beregnes normalt lineært over estimert

økonomisk levetid for en enhet av eiendom,

anlegg og utstyr, ogbelastes resultatregnskapet.

Produksjonsenhetsmetoden benyttes ibegrensede

tilfeller der det er hensiktsmessig.

Immaterielle eiendeler

Goodwill

Alle virksomhetssammenslutninger regnskapsføres

etter oppkjøpsmetoden. Goodwill kan oppstå

ved overtakelse av datterforetak, tilknyttede foretak

og felleskontrollerte foretak, og utgjør differansen

mellom oppkjøpskostnaden og det som

er henførbart til de aktuelle eiendeler som er

kjøpt av konsernet. Det henførbare beløp måles

til virkelig verdi av den underliggende eiendelen.

Goodwill fra kjøp av datterforetak eller felles kontrollerte

virksomheter er inkludert iimmaterielle

eiendeler. Goodwill fra kjøp av tilknyttede foretak

er inkludert som del av investeringen og testes

for verdifall som en del av den generelle vurderingen

av disse balansepostene. Goodwill føres i

balansen til anskaffelseskost, fratrukket eventuelle

akkumulerte tap ved verdifall. Goodwill fordeles

på kontantstrømgenererende enheter og

blir ikke planmessig avskrevet, men blir testet

årlig for verdifall (se Verdifall). For tilknyttede

foretak er balanseført verdi av goodwill inkludert

iinvesteringens balanseførte verdi. Negativ

goodwill ved overtakelse innregnes direkte i

resultatregnskapet.

Goodwill er forutsatt åhaenubestemt levetid

fordi det ikke er mulig åforutse hvor lenge eiendelen

vil generere enpositiv netto kontantstrøm

for virksomheten. Oppkjøp av et foretak baseres

på strategiske valg og en forventning om at foretaket

skal gi positiv avkastning ilang tid.

Goodwill allokeres til kontantstrømgenererende

enheter for testing av verdifall. Allokeringen

er gjort mot de kontantstrømgenererende

enheter eller grupperinger av slike enheter hvor

det er forventet at disse har en fordel av det

oppkjøpet som ligger til grunn for den aktuelle

goodwillposten som testes.

Forskning og utvikling

Forskning og utvikling iAker Solutions er iall

hovedsak relatert til kundekontrakter og inngår i

kontraktkostnader.

Utgifter til forskningsaktiviteter som utføres

med forventning om åoppnå ny vitenskapelig

eller teknisk kunnskap og forståelse, blir innregnet

som kostnader iresultatregnskapet iden

perioden de påløper.

Utgifter til utviklingsaktiviteter,hvor forskningsresultater

er benyttet ienplan eller modell for

produksjon av nye eller vesentlig forbedrede

produkter eller prosesser,blir balanseført iden

grad produktet eller prosessen er teknisk og kommersielt

gjennomførbar og dessuten utgjør en

separerbar eiendel. Utgiftene som aktiveres, inkluderer

materialkostnader,underleveranser og direkte

lønnskostnader.Andreutviklingsutgifter blir

innregnet iresultatregnskapet iden perioden de

påløper.Aktiverte utviklingskostnader føres ibalansen

til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte

avskrivninger (se under) og tap ved verdifall (se

Verdifall).

Andre immaterielle eiendeler

Andre immaterielle eiendeler som anskaffes,

føres ibalansen til anskaffelseskost fratrukket

akkumulerte avskrivninger (se under) og tap ved

verdifall (se Verdifall).

Etterfølgende utgifter

Senere utgifter vedrørende balanseførte immaterielle

eiendeler balanseføres bare når de øker de

fremtidige økonomiske fordeler relatert til denne

eiendelen. Alle andre utgifter kostnadsføres iden

perioden de påløper.

Avskrivninger

Avskrivninger beregnes og resultatføres lineært

over estimert utnyttbar levetid for de immaterielle

eiendelene, med mindre slik levetid er ubegrenset.

Avskrivning skjer fra tidspunktet eiendelene

er tilgjengelige for bruk.

Verdifall

Balanseført verdi av konsernets eiendeler blir,

med unntak av beholdninger (se Beholdninger)

og utsatt skattefordel (se Inntektsskatt), vurdert

årlig ihenhold til om det foreligger indikasjoner

på verdifall. Dersom det foreligger slike indikasjoner,

estimeres eiendelens gjenvinnbare beløp

(se Beregning av gjenvinnbart beløp under).

Goodwill og immaterielle eiendeler med ubegrenset

levetid blir årlig testet for verdifall.

Tapved verdifall innregnes når balanseført

verdi av en eiendel eller kontantgenererende

enhet overstiger gjenvinnbart beløp. Tapved

verdifall innregnes iresultatregnskapet.

Verdifall beregnet for kontantgenererende enheter

fordeles slik at balanseført verdi av eventuell

goodwill ikontantgenererende enheter reduseres

først. Deretter fordeles resterende verdifall

på de øvrige eiendelene ienheten forholdsmessig

ut fra balanseførte verdier.

Når en nedgang ivirkelig verdi på en finansiell

eiendel tilgjengelig for salg har vært ført direkte

mot egenkapitalen og det samtidig foreligger

objektive bevis for at eiendelen har vært gjenstand

for verdifall, innregnes det akkumulerte tap

som har vært ført direkte mot egenkapitalen i

resultatregnskapet, selv om den finansielle eiendelen

ikke har blitt realisert. Tapet som innregnes

iresultatregnskapet, utgjør differansen mellom

anskaffelseskost ved overtakelse og dagens

virkelige verdi, redusert for eventuelle verdifall på

den finansielle eiendelen som tidligere har vært

innregnet iresultatregnskapet.

Beregning av gjenvinnbart beløp

Gjenvinnbart beløp for investeringer iobligasjoner

som holdes til forfall og lån, og fordringer som

vurderes til amortisert kost, beregnes til nåverdien

av forventede fremtidige kontantstrømmer,

diskontert med opprinnelig effektiv rentesats

(dvs. den effektive rentesats som ble beregnet

ved første gangs registrering av disse

finansielle eiendelene). Fordringer med kort løpetid

diskonteres ikke.

Gjenvinnbart beløp for andre eiendeler er det

høyeste av netto salgspris og bruksverdi. Bruksverdi

beregnes ved ådiskontere forventede

fremtidige kontantstrømmer til nåverdi ved å

benytte en markedsbasert risikojustert diskonteringsrente.

For eiendeler som ikke hovedsakelig

genererer uavhengige kontantstrømmer,

fastsettes gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende

enhet som eiendelen tilhører.

Reversering av verdifall

Tapved verdifall på obligasjoner som holdes til

forfall og tap ved verdifall på lån og fordringer

som vurderes til amortisert kost, reverseres over

resultatregnskapet dersom en økning av gjenvinnbart

beløp objektivt kan relateres til en hendelse

inntrådt etter at tapet ved verdifall ble innregnet

iresultatregnskapet.

Tapved verdifall av goodwill reverseres ikke.

For andre eiendeler reverseres tap ved verdifall

dersom det er endring iestimater benyttet for

åberegne gjenvinnbart beløp.

Avsetninger

En avsetning innregnes ibalansen når konsernet

har en eksisterende forpliktelse som følge av en

tidligere hendelse som det er sannsynlig at konsernet

må innfri. Dersom effekten er betydelig,

beregnes avsetningen ved åneddiskontere forventede

fremtidige kontantstrømmer med en

markedsbasert risikojustert diskonteringsrente

før skatt.

Garantier

En avsetning for garanti innregnes når de underliggende

produkter eller tjenester leveres. Avsetningen

er basert på historisk informasjon om

garantier vektet med sannsynligheten for at garantikostnaden

påløper.

Omstrukturering

Avsetning for omstrukturering innregnes når konsernet

har godkjent en detaljert og formell omstruktureringsplan,

og omstruktureringen enten

har startet eller har blitt offentliggjort. Det avsettes

ikke for fremtidige driftsutgifter.

Rehabilitering av anleggssteder

Isamsvar med konsernets miljøpolitikk og relevante

lovkrav, innregnes en avsetning for rehabilitering

av anleggssteder knyttet til forurenset

grunn når dette er aktuelt.

Tapsbringende kontrakter

Avsetning for tapsbringende kontrakter innregnes

når konsernets forventede inntekter fra en kontrakt

er lavere enn uunngåelige kostnader som

påløper for åinnfri kontraktsfestede forpliktelser.

Ytelser til ansatte

Innskuddsbaserte pensjonsordninger

Forpliktelser til åyte tilskudd til innskuddsbaserte

pensjonsordninger innregnes som kostnader

iresultatregnskapet når de påløper.

Ytelsesbaserte pensjonsordninger

Netto forpliktelse knyttet til ytelsesbaserte pensjonsordninger

beregnes separat for hver ordning

ved åestimere størrelsen på fremtidige ytelser

som den ansatte har opptjent gjennom sitt

arbeid iinneværende og tidligere perioder. Disse

fremtidige ytelsene diskonteres for åberegne

nåverdien, og virkelig verdi av pensjonsmidler

trekkes fra for åfinne netto forpliktelse. Diskonteringsrenten

utgjør balansedagens rente på

statsobligasjoner /obligasjoner med høy kredittverdighet

og med løpetid tilnærmet lik konsernets

forpliktelser. Beregningene er gjort av en

kvalifisert aktuar og er basert på en lineær opptjeningsmodell.

Når ytelsene ienordning forbedres, innregnes

den andelen av økningen iytelsene som de ansatte

har opparbeidet seg rettigheter til, som

kostnad iresultatregnskapet lineært over gjennomsnittlig

tidsperiode frem til de ansatte har

oppnådd en ubetinget rett til de økte ytelsene.

Kostnaden innregnes umiddelbart iresultatregn-

26

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

skapet dersom de ansatte allerede ved tildeling

har fått en ubetinget rett til økte ytelser.

Alle aktuarielle gevinster og tap per 1. april

2004 (1. januar 2004 (proforma)), som er tidspunktet

for overgang til IFRS, er innregnet iresultatregnskapet.

Aktuarielle gevinster og tap

ved beregning av foretakets forpliktelse som er

oppstått etter 1. april 2004 (1. januar 2004 (proforma)),

innregnes iresultatregnskapet og fordeles

over antatt gjennomsnittlig gjenværende

opptjeningstid iden grad akkumulerte urealiserte

aktuarielle gevinster og tap overstiger 10 prosent

av det høyeste av nåverdien av ytelsesbasert

pensjonsforpliktelse og virkelig verdi av

pensjonsmidlene. Imotsatt fall innregnes ikke

aktuarielle gevinster og tap.

Når beregningene resulterer iennetto eiendel

for foretaket, begrenses innregningen av denne

eiendelen til nettoen av totale urealiserte aktuarielle

tap og kostnader ved tidligere perioders

pensjonsopptjening, og nåverdien av fremtidige

tilbakebetalinger fra ordningen eller reduksjoner i

innbetalinger til ordningen.

Langsiktige ytelser til ansatte

Foretakets nettoforpliktelser vedrørende langsiktige

ytelser til de ansatte, ut over pensjonsordninger,

består av de ytelser ansatte har opparbeidet

seg rettighet til iinneværede og tidligere

perioder. Forpliktelsen beregnes på basis av

lineær opptjeningsmetode og diskonteres til nåverdi

fratrukket virkelig verdi av eventuelle eiendeler

relatert til forpliktelsen. Diskonteringsrenten

utgjør balansedagens rente på statsobligasjoner

/obligasjoner med høy kredittverdighet og med

løpetid tilnærmet lik konsernets forpliktelser.

Aksjebaserte ytelser

Ved aksjebaserte betalingstransaksjoner som

gjøres opp ikontanter, føres et beløp som tilsvarer

virkelig verdi av den opptjente eiendelen opp

som forpliktelse ibalansen. Virkelig verdi fastsettes

til balansedagens verdi.

Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av bankog

kontantbeholdninger,innskudd ibank samt

andrekortsiktige og svært likvide investeringer

med opprinnelig utløpsperiode på mindreenn tre

måneder.Bundne likvider er ihovedsak likvide

midler som er bundet opp iprosjekter gjennom

felles kontrollerte virksomheter med eksterne

parter som deltakere. Beløpenes størrelse endrer

seg med prosjektenes livssyklus og vil normalt

frigis når prosjektet er ferdigstilt eller like før levering.

Finansielle derivater

Konsernet bruker finansielle derivater for åsikre

seg mot eksponeringen av valuta- og renterisiko

som oppstår gjennom operasjonelle og finansielle

aktiviteter samt aktiviteter knyttet til investeringer.

Finansielle derivater som ikke kvalifiserer

for sikringsbokføring, regnskapsføres og presenteres

som instrumenter holdt for omsetning.

Finansielle derivater innregnes første gang til

kostpris. Ietterfølgende perioder vurderes finansielle

derivater til virkelig verdi. Gevinst eller tap

ved revurdering til virkelig verdi innregnes umiddelbart

iresultatregnskapet. Når finansielle derivater

kvalifiserer for sikringsbokføring, er innregning

av gevinster og tap avhengig av hvilke typer

poster som sikres (se Sikring).

Virkelig verdi av en rentebytteavtale er det

estimerte beløpet som konsernet ville motta eller

måtte betale for åinnfri avtalen på balansedagen

når løpende rentenivå og motpartens løpende

kredittverdighet er hensyntatt. Virkelig verdi av

valutaterminkontrakter er den noterte markedskursen

på balansedagen. Denne utgjør nåverdien

av den noterte terminkursen.

Sammenhengen mellom sikringsinstrument og

sikringsobjekt, samt de risikostyringsformål og

strategiske formål som ligger til grunn for sikringen,

dokumenteres ved inngangen av en sikring.

Konsernet dokumenterer videre enløpende vurdering

av hvorvidt de derivater som benyttes

som sikringsinstrumenter, ereffektive iåmotvirke

endringer ivirkelig verdi eller kontantstrømmer

fra sikringsobjektet.

Virkelig verdi av derivater brukt til sikring er

behandlet inote 25.3. Endringer isikringsreserver

iegenkapitalen er vist ikonsolidert oppstilling

over endringer iegenkapitalen. Virkelig

verdi av derivat brukt til sikring er klassifisert

som langsiktig eiendel eller forpliktelse når det

tilhørende sikringsobjekt er klassifisert som langsiktig

eiendel eller forpliktelse. Med unntak av

poster som knytter seg til kundefordringer og

opptjent, ikke-fakturerte kontraktsinntekter (varekretsløpet)

gjelder dette når det er mer enn 12

måneder frem til forfall fra balansedagen. Imotsatt

fall er posten ført som kortsiktig. Derivater

for salg er alltid klassifisert som kortsiktige.

Rentebærende lån og kreditter

Rentebærende lån og kreditter innregnes ved

første gangs registrering til virkelig verdi fratrukket

direkte henførbare transaksjonsutgifter. Ietterfølgende

perioder måles rentebærende forpliktelser

til amortisert kost, og eventuell differanse

mellom anskaffelseskost og

innløsningsverdi innregnes over låneperioden

ved åbruke effektiv rentemetode.

Et tap ved verdifall reverseres bare iden grad

eiendelens balanseførte verdi ikke overstiger den

balanseførte verdien som ville vært fastsatt, netto

etter avskrivninger eller amortisering, dersom

ingen tap ved verdifall hadde vært innregnet.

Inntektsskatt

Inntektsskatt på periodens resultat består av

betalbar skatt og utsatt skatt. Inntektsskatt innregnes

iresultatet med unntak av skatt på poster

som er innregnet direkte mot egenkapitalen.

Skatteeffekten av sistnevnte poster innregnes

direkte mot egenkapitalen.

Betalbar skatt utgjør forventet betalbar skatt

på årets skattpliktige resultat til gjeldende skattesatser

på balansedagen, og eventuelle korrigeringer

av betalbar skatt for tidligere år.

Utsatt skatt avsettes basert på balanseorientert

gjeldsmetode, ved åtahensyn til midlertidige

forskjeller mellom balanseførte verdier av

eiendeler og forpliktelser iden finansielle rapporteringen

og skattemessige verdier. Det tas ikke

hensyn til følgende midlertidige forskjeller:

Goodwill som ikke er skattemessig

fradragsberettiget

Opprinnelig innregning av eiendeler eller

forpliktelser som ikke påvirker

regnskapsmessig eller skattemessig resultat

Forskjeller relatert til investeringer i

datterforetak som ikke antas åreversere i

overskuelig fremtid.

Avsetningen for utsatt skatt er basert på forventninger

om realisasjon av eller oppgjør for

balanseførte verdier av eiendeler og forpliktelser,

og er beregnet med skattesatser gjeldende på

balansedagen.

Eiendeler ved utsatt skatt innregnes kun iden

grad det er sannsynlig at eiendelen kan utnyttes

gjennom fremtidige skattemessige resultater.

Eiendeler ved utsatt skatt reduseres iden grad

det ikke lenger er sannsynlig at skattefordelen vil

bli realisert.

Ytterligere periodeskatt, som oppstår som

følge av utdeling av utbytte, innregnes på samme

tidspunkt som forpliktelsen til åbetale utbyttet.

Aksjekapital

Ordinære aksjer

Ordinære aksjer, samt kostnader (etter skatt)

knyttet direkte til utstedelse av aksjer eller opsjoner,

klassifiseres som egenkapital.

Kjøp av egne aksjer

Ved tilbakekjøp av egne aksjer føres kjøpesummen

inklusive direkte henførbare kostnader som

endring iegenkapital. Egne aksjer presenteres

som en reduksjon iegenkapitalen.

Finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter klassifiseres ifølgende

kategorier: Finansielle eiendeler til virkelig verdi over

resultatet, utlån og fordringer og finansielle eiendeler

tilgjengelig for salg. Klassifisering av en finansiell

eiendel skjer på anskaffelsestidspunktet og avhenger

av hensikten bak anskaffelsen av eiendelen.

Finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet

Finansiell eiendel til virkelig verdi over resultatet

er en finansiell eiendel som holdes for salg. En

finansiell eiendel er klassifisert idenne kategorien

dersom den ble anskaffet til det formål å

skulle selges igjen på kort sikt. Derivater er klassifisert

som åholdes for salg med mindre deer

utpekt som sikringsinstrumenter. Eiendeler idenne

kategorien er klassifisert innen kortsiktige

eiendeler som derivater.

Utlån og fordringer

Utlån og fordringer er finansielle eiendeler med

faste eller forutsigbare betalinger som ikke handles

ietaktivt marked og som ikke er derivater.

De er klassifisert innen kortsiktige poster som

kundefordringer og andre fordringer eller som

rentebærende fordringer, med mindre perioden

frem til forfall er lengre enn 12 måneder fra balansedagen.

Dersom perioden frem til forfall er

lengre enn 12 måneder, klassifiseres eiendelen

innen langsiktige poster som utlån og fordringer

eller rentebærende fordringer ibalansen.

Finansiell eiendel tilgjengelig for salg

Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg er ikkederivater

som enten er tilhørende idenne kategorien

eller som ikke er klassifisert inoen av de

andre kategoriene. De er klassifisert innen langsiktige

poster som investeringer iandre selskaper,

med mindre ledelsen har som intensjon å

avhende eiendelen innen 12 måneder etter balansedagen.

Isåfall vil de klassifiseres som andre

investeringer ikortsiktige poster.

Kjøp og salg av finansielle eiendeler innregnes

på handelstidspunktet, det vil si tidspunkt for når

det har inntrådt en forpliktelse for konsernet til å

kjøpe eller selge eiendelen. Finansielle eiendeler

innregnes til virkelig verdi inklusive transaksjonskostnader,

med unntak av finansielle eiendeler til

virkelig verdi over resultatet som innregnes til

kostpris. Finansielle eiendeler tilgjengelig for salg

og finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet

føres deretter til virkelig verdi. Utlån og

fordringer føres til amortisert kost ved bruk av

effektiv rente-beregninger. Finansielle eiendeler

fraregnes når rettigheten til åmotta kontantstrømmer

fra investeringen har opphørt eller er

overført, og konsernet iall hovedsak har overført

risiko og fordel ved investeringen.

Aker Solutions årsrapport 2008 27


Våre resultater

Noter til regnskapet

Virkelig verdi på noterte verdipapirer er basert

på børskurs. Dersom markedet for en finansiell

eiendel ikke er aktivt (og for ikke-noterte

verdipapirer), benytter konsernet verdivurderingsmetoder

for åestimere virkelig verdi. Disse

inkluderer bruk av referanse til andre typer

instrumenter som innehar lignende egenskaper,

diskonterte kontantstrømmer og opsjonsprisingsmodeller,

med maksimal bruk av markedsparametere

ogminimal bruk av selskapsspesifikke

påvirkninger.

Konsernet vurderer objektive kriterier for verdifall

på finansielle eiendeler, enkeltvis eller som

gruppe, ved hver balansedag. For egenkapitalinstrumenter

klassifisert som tilgjengelig for salg,

vil en signifikant og /eller langvarig reduksjon i

virkelig verdi av verdipapiret til en verdi lavere

enn kostprisen, være enindikator på at verdipapiret

skal nedskrives. Dersom slike bevis eksisterer

for en finansiell eiendel tilgjengelig for salg,

skal det akkumulerte tapet –målt som differanse

mellom kostpris og virkelig verdi, fratrukket tidligere

nedskrivninger på denne eiendelen som er

ført over resultatregnskapet, fraregnes egenkapitalen

og føres over resultatregnskapet. Testing av

verdifall på kundefordringer er beskrevet inote 25.

Utenlandsk valuta

Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Konsernregnskapet er presentert inorske kroner,

da dette er Aker Solutions ASAs funksjonelle

valuta samt konsernets presentasjonsvaluta.

Transaksjoner iutenlandsk valuta

Transaksjoner iutenlandsk valuta omregnes til

valutakursen på transaksjonstidspunktet. Monetære

eiendeler og forpliktelser iutenlandsk valuta

omregnes til funksjonell valuta ved åbenytte

valutakursen på balansedagen. Valutakursdifferanse

som fremkommer ved omregning, innregnes

iresultatregnskapet. Ikke-monetære eiendeler

og forpliktelser, som måles til historisk kost i

en utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen

på transaksjonstidspunktet. Ikke-monetære eiendeler

og forpliktelser med pålydende iutenlandsk

valuta, og som innregnes til virkelig verdi,

omregnes til funksjonell valuta ved åbenytte

gjeldende valutakurs på tidspunktet for fastsettelsen

av den virkelige verdien.

Regnskaper for utenlandske virksomheter

Regnskapsposter iregnskapene til konsernets

enheter måles iden aktuelle enhets funksjonelle

valuta. Resultat- og balanseposter iannen valuta

enn konsernets presentasjonsvaluta (med unntak

av utenlandske virksomheter som arbeider ien

økonomi med svært høy inflasjon) overføres så til

konsernregnskapet som følger:

Eiendeler og forpliktelser for utenlandske

virksomheter, inkludert goodwill og

justeringer av virkelig verdi som fremkommer

ved konsolideringen, omregnes til norske

kroner til valutakursen på balansedagen.

Inntekter og kostnader for utenlandske

virksomheter omregnes til norske kroner ved

bruk av gjennomsnittskurs for året basert på

12 månedskurser.

Nettoinvestering iutenlandsk virksomhet

Omregningsdifferanse som fremkommer ved

omregning av nettoinvestering iutenlandsk virksomhet

og fra relaterte sikringsobjekter, spesifiseres

som omregningsdifferanse iegenkapitalen.

Disse resultatføres ved avhendelse.

For alle utenlandske virksomheter spesifiseres

omregningsdifferanser oppstått etter 1. april

2004 (datoen for overgang til IFRS) som omregningsdifferanser

iegenkapitalen.

Sikring

Derivater øremerkes som en av følgende:

a. Sikring av virkelige verdiendringer på eiendeler

og gjeld (virkelig verdi-sikring)

b. Sikring av risiko (i all hovedsak valutarisiko)

knyttet til en forpliktelse eller en fremtidig,

svært sannsynlig transaksjon (kontantstrømsikring)

c. Sikring av nettoinvesteringer iutenlandske

datterselskaper (sikring av nettoinvestering i

utenlandsk virksomhet)

Virkelig verdi-sikring

Endring ivirkelige verdi av sikringsinstrumenter

resultatføres. Endring ivirkelig verdi av sikringsobjektet

regnskapsføres som en del av verdien i

sikringsobjektet, samt resultatføres. Når en ikkebalanseført

fast forpliktelse utpekes som et

sikringsobjekt, balanseføres den etterfølgende

akkumulerte endringen iden virkelige verdien av

den faste forpliktelsen som kan tilskrives risikoen

det er sikret mot, som eiendel eller gjeld med

tilhørende gevinst eller tap ikonsolidert regnskap.

Kontantstrømsikring

Endringer ivirkelig verdi på den effektive del av

derivater som er øremerket som sikringsinstrument

og kvalifiserer til sikringsbokføring, føres

over egenkapitalen. Gevinster eller tap på den

ikke-effektive delen av derivater som ellers kvalifiserer

til sikringsbokføring, føres direkte som

finanspost iresultatregnskapet.

De akkumulerte gevinster eller tap iegenkapitalen

omklassifiseres til resultatregnskapet i

samme periode eller perioder som den sikrede

forventede transaksjonen påvirker resultatet,

med unntak av når den forventede transaksjonen

resulterer iinnregning av en ikke-finansiell eiendel

eller forpliktelse. Islike tilfeller skal de akkumulerte

gevinster eller tap iegenkapitalen føres

mot kostpris på den aktuelle eiendelen.

Når et sikringsinstrument utløper eller selges,

avsluttes eller utøves, eller foretaket opphever

sikringsforholdet, til tross for at den sikrede forventede

transaksjonen fremdeles forventes åinntreffe,

forblir akkumulerte gevinster eller tap på

dette tidspunktet iegenkapitalen og innregnes i

resultatregnskapet ihenhold til ovenstående retningslinjer

når transaksjonen inntreffer.Hvis den

sikrede transaksjonen ikke lenger forventes åinntreffe,

innregnes akkumulerte urealiserte gevinster

eller tap umiddelbart iresultatregnskapet.

Sikring av nettoinvestering iutenlandsk virksomhet

Regnskapsføring av sikring av nettoinvestering i

utenlandsk virksomhet tilsvarer regnskapsføring

av kontantstrømsikringer. Den del av gevinst eller

tap på et instrument benyttet til sikring av nettoinvestering

iutenlandsk virksomhet som anses

åvære eneffektiv sikring, blir ført direkte mot

egenkapitalen. Den andelen som ikke anses å

være effektiv sikring, innregnes umiddelbart i

resultatregnskapet.

Akkumulerte gevinster eller tap iegenkapitalen

føres inn iresultatregnskapet når hele eller

deler av den utenlandske virksomheten er solgt

eller avviklet.

28

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 3: Regnskapsmessige estimater og vurderinger

For regnskapsformål benyttes estimater og vurderinger som blir løpende oppdatert og er basert på faktorer som historisk erfaring og forventninger om

fremtidige hendelser.

Regnskapsestimatene kan avvike fra de virkelige, oppnådde resultater, men de er basert på beste estimat på tidspunktet for regnskapsavleggelsen.

Estimatene og antagelsene som har en betydelig risiko for åmedføre vesentlige justeringer av balanseførte verdier, erdiskutert nedenfor.

Inntektsføring

Som beskrevet iregnskapsprinsippene benytter konsernet løpende avregning for kontrakter under utførelse. Bruk av løpende avregning innebærer at man

må estimereprosjektets sluttresultat (inntekter og kostnader) og fremdrift iform av utført produksjon som en andel av den totale produksjonen som skal utføres.

Den vesentligste usikkerheten ikontraktsinntekter knytter seg til vurderingen av tilleggsarbeider, tilleggskrav og bonusbetalinger som er inntektsført iden

grad det ihenhold til konsernets vurdering er sannsynlig at det vil resultere iekstra inntekter, ogman er istand til ålage pålitelige estimater. For mange

prosjekter kan det være betydelige endringer iavtalt arbeidsomfang som fører til et antall endringsordrer. Det er normalt at kontraktene inneholder bestemmelser

om hvordan slike endringssituasjoner skal behandles. På ethvert tidspunkt vil det være ikke-godkjente endringsordrer og krav som er inkludert i

kontraktsinntektene. Selv om ledelsen har omfattende erfaring iåvurdere utfallet av slike forhandlinger, vil det alltid være usikkerhet.

Kostnadene til ferdigstillelse avhenger både av produktivitetsfaktorer og kostnadsnivået for innsatsfaktorene. Faktorer som ivesentlig grad kan påvirke

kostnadsestimater,krav og endringsordrer,inkluderer værforhold, underleverandører og andresom kan påvirke tidsrammer,råvarepriser og valutakurser.

Erfaring, systematisk anvendelse av prosjektgjennomføringsmodellen og fokus på kjernekompetansen reduserer risikoen.

Kostnadsbasert fremdriftsmåling har en iboende risiko knyttet til kostnadsestimatene beskrevet over. Isituasjoner hvor kost ikke vurderes som et godt mål

på virkelig fremdrift, benyttes alternative mål slik som timer eller planfremdrift for åoppnå en mer presis inntektsføring.

Estimeringsusikkerheten tidlig iprosjektforløpet reduseres ved åanvende prinsippet om normalt ikke åresultatføre inntekter ut over påløpte kostnader før

man har nådd 20 prosent fremdrift.

Garantiavsetninger

Garantiperioden er normalt to år. Ved avslutningen av et prosjekt etableres en avsetning for åmøte eventuelle garantikrav og reklamasjoner. Det er vanlig at

slike avsetninger er på én prosent av kontraktsverdien, men avsetningen kan bli både større ogmindre etter en konkret vurdering av det enkelte prosjekt.

Erfaring fra tidligere prosjekter er det beste grunnlag for både generelle og spesielle garantiavsetninger. Faktorer som kan påvirke forpliktelsenes størrelse,

er blant annet konsernets kvalitetstiltak og prosjektgjennomføringsmodell. Ytterligere informasjon er inkludert inote 12 Avsetninger.

Eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler

Ved hver regnskapsavslutning vurderes det om det finnes indikasjoner på verditap vedrørende eiendom, anlegg og utstyr og immaterielle eiendeler.

Dersom slike indikasjoner finnes, blir det gjennomført verdsettelser av de aktuelle eiendeler for åavgjøre ombokført verdi må skrives ned.

Slike verdsettelser baseres ofte på estimerte fremtidige resultater for kontantstrømgenererende enheter.

Ytterligere informasjon er inkludert inote 14 Eiendom, anlegg og utstyr og note 16 Immaterielle eiendeler.

Goodwill

Isamsvar med regnskapsprinsippene tester konsernet årlig om det er behov for åskrive ned balanseført goodwill. Estimert gjenvinnbart beløp er beregnet

basert på nåverdien av budsjetterte kontantstrømmer for den kontantgenererende enheten. Beregningene krever at det brukes estimater,ogatdeerkonsistente

med markedsverdsettelsen av konsernet. Konkret informasjon om goodwill og testing av balanseførte verdier fremgår av note 16 Immaterielle eiendeler.

Inntektsskatter

Konsernet er underlagt beskatning iflere jurisdiksjoner. Betydelig skjønn kreves iåfastsette den globale avsetningen for inntektsskatter. Iden ordinære

driften er det mange transaksjoner og beregninger hvor den endelige fastsettelsen av skatten er usikker.Konsernet regnskapsfører avsetninger for forventede

skatteforpliktelser basert på estimater for om ytterligere skatter vil påløpe. Aktiverte skattefordeler skyldes oftest fremførbare underskudd som kan brukes

til åredusere inntektsskatten på fremtidige overskudd. Oppføring av slike eiendeler må baseres på at man har tilstrekkelig grunnlag for åanta at man vil få

slike fremtidige overskudd til åutnytte det fremførbare underskuddet. Slike vurderinger er rimelig enkle iland der konsernet har omfattende virksomhet, og

vanskeligere ienkelte andre land. Når endelig utfall avviker fra det som opprinnelig var avsatt, vil avvikene påvirke skattekostnaden og avsetning for utsatt

skatt iden perioden klargjøringen kommer. Konkret informasjon om konsernets skattesituasjon finnes inote 17 Skatt.

Pensjonsrettigheter

Nåverdien av pensjonsforpliktelsene er basert på flereforutsetninger og avhenger av en rekke faktorer som bestemmes aktuarmessig. Forutsetningene som er

brukt for åbestemme netto pensjonskostnad, inkluderer finansielle faktorer som diskonteringsrente, antatt fremtidig lønnsvekst, inflasjon, avkastning på

pensjonsmidlene samt demografiske faktorer som antatt levealder,uførhet, førtidspensjonering og frivillig avgang. Enhver endring av forutsetningene påvirker

de beregnede pensjonsforpliktelsene. Endringer iberegnede pensjonsforpliktelser slår ut iregnskapstallene gradvis over en relativt lang periode ved at

endringsbeløpet amortiseres over mange år. Konkret informasjon om pensjonsforpliktelser og beregningsforutsetninger fremgår av note 20 Ytelser til

ansatte –pensjoner.

Aker Solutions årsrapport 2008 29


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 4: Overtakelse av datterforetak og minoritetsinteresser

Overtakelse av minoritetsinteresser i2008

Aker Marine Contractors AS

Aker Solutions kjøpte ijuli 2008 ytterligere 30prosent av aksjene iAker Marine Contractors AS fra Taubåtkompaniet AS, og ioktober 2008 10 prosent av

aksjene iselskapet. Aker Solutions eier etter dette 100 prosent av selskapet. Det totale vederlaget for kjøpet av 40 prosent i2008 utgjør 744 millioner

kroner (henholdsvis 559 millioner kroner og 185 millioner kroner fordelt på de to kjøpene) inkludert 2millioner kroner itransaksjonskostnader.Transaksjonene

har resultert ienreduksjon av minoritetsinteresser på 75 millioner kroner og en økning igoodwill på 595 millioner kroner.

Virksomhetssammenslutninger i2008

Qserv Ltd.

Aker Solutions kjøpte 100 prosent av aksjene iselskapet ijuli 2008. Qserv Ltd. tilbyr brønnintervensjonstjenester og er lokalisert iAberdeen, Storbritannia.

Aker Solutions har betalt et vederlag for aksjene på 99 millioner britiske pund. Itillegg kommer det betalinger som avhenger av resultat i2008, 2009 og

2010 som forfaller til betaling i2011. Det har påløpt transaksjonskostnader på 8millioner kroner. Det estimerte restvederlaget til selgerne er diskontert og

innregnet som en forpliktelse ibalansen. Analysen og allokeringen av virkelige verdier er åbetrakte som foreløpig.

Virksomhetssammenslutninger som ikke er vesentlige for virksomheten:

First Interactive AS

Aker Solutions kjøpte ifebruar 2008 60,2 prosent idet norske selskapet First Interactive AS. Avtalen inkluderer en opsjon på åkjøpe de resterende aksjene.

First Interactive AS er en software-leverandør som er spesialisert i3D-visualisering og -simulering for olje- og gassektoren.

Aker Offshore Oy

Ijanuar 2008 kjøpte Aker Solutions 74 prosent av aksjene iAker Offshore Oy, tidligere RROffshore Oy, og eier etter transaksjonen 100 prosent av aksjene i

selskapet. Aker Offshore Oyerlokalisert iFinland og leverer ingeniørtjenester og tjenester innen prosjektledelse. Aker Solutions har hatt forretningsmessig

samarbeid med selskapet iflere åriforkant av kjøpet.

Aker Solutions har også kjøpt 100 prosent av aksjene iAker Installation Floating Production AS i2008 (se note 5Nærstående parter). Itillegg har konsernet

kjøpt 100 prosent av aksjene iAker Well Services LLC.

Konsernets totale oppkjøpskostnader i2008 er 1629 millioner kroner inkludert oppkjøp av minoritetsinteresser og transaksjonskostnader på 10 millioner

kroner. Konsolidert nettoresultat for oppkjøpte virksomheter fra oppkjøpstidspunktene til balansedagen utgjorde 53 millioner kroner i2008.

Verdier på oppkjøpstidspunktet 1

Beløp imillioner kroner

Bokført verdi

ved oppkjøp

Justeringer i

forhold til

virkelig verdi

Verdier ved

oppkjøp

innregnet i

balansen

Herav joint

venture

Anlegg og utstyr 426 222 648 -

Immaterielle eiendeler 3 92 95 -

Langsiktige investeringer 7 - 7 -

Kortsiktige operasjonelle eiendeler 305 - 305 -

Kontanter og kontantekvivalenter 46 - 46 -

Minoritetsinteresser -5 - - 5 -

Forpliktelser ved utsatt skatt -35 - 81 - 116 10

Andre langsiktige forpliktelser -84 - - 84 -

Rentebærende forpliktelser -150 -3 - 153 -

Kortsiktig operasjonell gjeld -402 - - 402 -34

Netto eiendeler og forpliktelser 111 230 341 -24

Goodwill ved kjøp 2 1288 34

Utsatt betaling - 510 -

Sum kontantvederlag 1119 10

Betalt kontantvederlag -1119 -10

Kontanter og trekkfasiliteter 46 -

Netto kontantstrøm -1073 -10

1) Verdier på oppkjøpstidspunktet relateres hovedsakelig til oppkjøpet av Qserv Ltd.

2) Goodwill som har oppstått ved kjøpene, er ihovedsak relatert til fremtidig inntjening fra driften og forventede synergieffekter.

30

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Virksomhetssammenslutninger og oppkjøp av felleskontrollert virksomhet i2007

Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH

Aker Solutions kjøpte iseptember 2007 50 prosent av aksjene iselskapet Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH (Wirth). Selskapet er leverandør

av boremaskiner og pumper og har samarbeidet med Aker Solutions imer enn 20 år. Det ble samtidig inngått en aksjonæravtale med de øvrige aksjeeierne i

Wirth med en put /call-opsjonsarrangementer for overføring av de gjenværende 50 prosent eierandeler til Aker Solutions til en pris avhengig av fremtidige

resultater for virksomheten. Aksjonæravtalen medførte også at aksjeeierne har felles kontroll over Wirth iperioden frem til eventuell utøving av opsjonen.

Opsjonen ble utøvet ijanuar 2009 (se note 26 Hendelser etter balansedagen for nærmere beskrivelse). Analysen av og allokeringen av virkelige verdier for

Wirth er åbetrakte som foreløpig.

Virksomhetssammenslutninger som ikke er vesentlige for virksomheten:

Phoenix Polymers International Ltd

Ijuni 2007 kjøpte Aker Solutions Subsea Ltd 50 prosent og fikk kontroll over selskapet Phoenix Polymers International Ltd iAberdeen. Selskapet er underleverandør

av flytelementer til Aker Solutions’ stigerørsprosjekter.

Aker Insurance AS

Aker Solutions kjøpte iaugust 2007 ytterligere 9,9 prosent av aksjene iAker Insurance og eier nå 100 prosent.

Konsernets totale oppkjøpskostnader i2007 utgjorde 217 millioner kroner. Konsolidert nettoresultat for oppkjøpte virksomheter fra oppkjøpstidspunktene

til balansedagen utgjorde 31 millioner kroner.

Verdier på oppkjøpstidspunktet

Beløp imillioner kroner

Bokført verdi

ved oppkjøp

Justeringer i

forhold til

virkelig verdi

Verdier ved

oppkjøp innregnet

ibalansen

Herav joint

venture

Anlegg og utstyr 26 - 26 26

Immaterielle eiendeler 1 54 55 54

Langsiktige investeringer 2 - 2 2

Kortsiktige operasjonelle eiendeler 387 31 418 405

Kontanter og kontantekvivalenter 84 - 84 70

Minoritetsinteresser 7 - 1 6 -

Forpliktelser ved utsatt skatt 3 - 32 -29 - 28

Andre langsiktige forpliktelser -288 - - 288 -288

Kortsiktig operasjonell gjeld -186 - - 186 -164

Netto eiendeler og forpliktelser 36 52 88 77

Goodwill ved kjøp 1 129 78

Utsatt betaling -46 - 46

Sum kontantvederlag 171 109

Betalt kontantvederlag -171 -109

Kontanter og trekkfasiliteter 84 70

Netto kontantstrøm -87 - 39

1) Goodwill som har oppstått ved kjøpene, er ihovedsak relatert til fremtidig inntjening fra driften og forventede synergieffekter.

Aker Solutions årsrapport 2008 31


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 5: Nærstående parter

Konsernet har flere forbindelser som dekkes av begrepet nærstående parter. Disse inkluderer forbindelser med datterforetak (se note 28 Konsernselskaper

per 31. desember 2008), tilknyttede selskaper (se note 21 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden), felleskontrollerte virksomheter (se note 22

Investeringer ifelleskontrollert virksomhet) samt styrerepresentanter og medlemmer av ledergruppen (se note 18 Lønn og sosiale kostnader).

Den største enkeltaksjonæren Aker Holding AS er kontrollert av Aker ASA, som igjen er kontrollert av Kjell Inge Røkke gjennom TRG Holding AS. Alle

virksomheter hvor Kjell Inge Røkke har kontroll eller betydelig innflytelse, anses som nærstående til Aker Solutions-konsernet.

Ihenhold til god regnskapsskikk skal det gis opplysninger om vesentlige transaksjoner, vederlagsfrie overføringer og avtaler mellom nærstående parter når

slike opplysninger kan være avbetydning for regnskapsbrukernes forståelse av konsernets aktiviteter. Alle transaksjoner er gjennomført på forretningsmessige

vilkår. Transaksjonene under anses åvære vesentlige transaksjoner med nærstående parter, ogerikke beskrevet inotene nevnt ovenfor.

Aker Drilling ASA

I2005 signerte Aker Drilling og Aker Solutions en kontrakt for en nøkkelferdig leveranse av to sjettegenerasjons halvt nedsenkbare dypvannsborerigger.

Riggene er utstyrt med Aker Solutions’ dobbel RamRig boreutstyr. Kontraktsverdien var ca. 7,8 milliarder kroner. Byggingen av de to H-6e-boreriggene,

Aker Spitsbergen og Aker Barents, er nå iferdigstillingsfasen. Etter gjeldende plan vil Aker Drilling ta levering ihenholdsvis februar og andre kvartal 2009.

Sjøprøvene for Aker Spitsbergen ble fullført ijanuar 2009 med gode resultater, men skader på boreutstyret vil føre til ekstra kostnader for Aker Solutions.

Prosjektet har hatt kostnadsoverskridelser som skyldes forsinkelser og tekniske utfordringer. I2008 er det innregnet 2,1 milliarder kroner idriftsinntekter på

kontrakten med Aker Drilling (4,2 milliarder kroner i2007 og 2,4 milliarder kroner i2006).

Aker Floating Production ASA

I2007 ble det signert en kontrakt med Aker Floating Production om levering og installasjon av en flytende produksjons-, lagrings- og losseenhet (FPSO) til

Reliance Industries Ltd., India. Installasjonskontrakten ble gjennomført via Aker Installation Floating Production, som på det tidspunktet var et datterforetak av

Aker Floating Production. Aker Solutions ledet den marine installasjonen av FPSO-en som skulle leies ut av Aker Floating Production. Det ble inngått en separat

kontrakt om ålevereprosessutstyr til FPSO-en. Den totale verdien av disse kontraktene er ca. 250 millioner dollar og 671 millioner kroner for Aker Solutions.

Kontrakten om levering av prosessutstyr ble ferdigstilt islutten av 2008, og etter oppkjøpet av Aker Installation Floating Production er installasjonskontrakten

mellom Aker Solutions og Reliance Industries. I2008 er det innregnet total 32 millioner kroner idriftsinntekter på kontrakter med Aker Floating Production.

Aker Installation Floating Production AS

Aker Installation Floating Production ble kjøpt fra Aker Floating Production ifjerde kvartal 2008 for 2millioner kroner. Før oppkjøpet ble det innregnet totalt

167 millioner kroner i2008 idriftsinntekter på kontrakter med Aker Installation Floating Production.

Aker Oilfield Services AS

Iførste kvartal 2008 økte Aker Solutions sin eierandel iAker Oilfield Services fra 19 prosent til 32,3 prosent gjennom en rettet emisjon på 166 millioner

kroner. Aker Oilfield Services er en spesialisert subsea lett brønnintervensjonsleverandør med en flåte av subsea- og brønnintervensjonsfartøyer bekreftet

for levering i2009 og 2010. Aker Oilfield Services og Aker Solutions vil utnytte komplementære styrker for åtilby løsninger og tjenester innenfor lett

brønnintervensjon. Aker Solutions har en kontrakt med Aker Oilfield Services for levering av undervannsutstyr til en verdi av 242 millioner kroner. Aker

Solutions har også en regningskontrakt basert på tjenester levert av Aker Oilfield Services. Step Offshore (eid 51 prosent av Aker Solutions ASA) har en

avtale for væske- og pumpesystemer med Aker Oilfield Services på 51 millioner kroner.

I2008 er det innregnet total 61 millioner kroner idriftsinntekter på kontrakter med Aker Oilfield Services. Aker Solutions innregner investeringen iselskapet

ihenhold til egenkapitalmetoden (se note 21 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden). Ved utgangen av 2008 har Aker Solutions ytet et lån til

Aker Oilfield Services pålydende 65 millioner kroner (se note 25.4 Rentebærende langsiktige fordringer).

Aker Clean Carbon AS

Aker Solutions inngikk en avtale om åoverføre sin Just Catch teknologi til en verdi av 32 millioner kroner for CO 2-fangst til selskapet Aker Clean Carbon,

som vil utvikle prosjekter for CO 2-fangst. Transaksjonen ble gjennomført i2008 og ga Aker Solutions 30 prosent av aksjene iAker Clean Carbon. Aker ASA

eier de resterende 70 prosent. Eierforholdet ble bestemt ved verdsettelse og forhandlinger som også reflekterer verdien av at Aker Solutions har en eksklusiv

rett til ådelta ibyggingen av fremtidige anlegg for fangst av karbon isamarbeid med Aker Clean Carbon. Aker Solutions innregner investeringen iselskapet i

henhold til egenkapitalmetoden (se note 21 Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden). Ved utgangen av 2008 har Aker Solutions ytet et lån til

Aker Clean Carbon pålydende 15 millioner kroner (se note 25.4 Rentebærende langsiktige fordringer).

Intellectual Property Holding AS

Aker Solutions har en avtale med Intellectual Property Holding som eier alle rettighetene til registrerte varemerker og domenenavn som inneholder «Aker».

Intellectual Property Holding vil opptre som et felles verktøy for markedsføring hvor selskapene iAker-gruppen samarbeider om utvalgte tiltak. For Aker

Solutions er det årlige honoraret om lag 10 millioner kroner.

Aker Capital AS

Aker Solutions kjøpte ioktober 2008 aksjer iAker Marine Contractors tilsvarende 10 prosent fra Aker Capital. Kjøpsprisen var 185 millioner kroner

(se note 4Overtakelse av datterselskap og minoritetsinteresser for nærmere beskrivelse).

Aker Asset Management ASA

Aker Insurance kjøper kapitalforvaltningstjenester av Aker Asset Management. Årlig forvaltningshonorar fastsettes ihovedsak basert på gjennomsnittlig

forvaltningskapital, og utgjorde i2008 ioverkant av 1million kroner.

Aker Pensjonskasse

Aker Pensjonkasse er opprettet av Aker ASA for åforvalte foretakets pensjonsordning for dets ansatte, pensjonister og tilknyttet virksomhet. Totalt innskutt

egenkapital ved utgangen av 2008 var 103 millioner kroner. Aker Solutions’ andel er 93,4 prosent iAker Pensjonskasse.

Aker ASA

Aker Subsea Inc og Aker Kvaerner Willfab Inc, som begge er datterselskap av Aker Solutions, er deltakere iden amerikanske pensjonsplanen Kvaerner

Consolidated Retirement Plan. Hovedansvarlig for denne pensjonsplanen er Kvaerner U.S. Inc, et datterselskap av TH Global Plc. Aker ASA har garantert

for at Aker Solutions ikke holdes ansvarlig for mer enn en tredjedel av en potensiell underdekning idenne pensjonplanen.

32

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 6: Segmentrapportering

Et segment utgjør en identifiserbar del som enten leverer produkter eller tjenester (virksomhetssegment), eller leverer produkter eller tjenester innenfor et

særskilt økonomisk miljø (geografisk segment), og som har en risiko og avkastning som er forskjellig fra andresegmenter.Transaksjoner mellom segmentene er

forretningsmessig gjennomført.

Ved presentasjon av informasjon fordelt på geografiske segmenter, baseres segmentinntekter på kundens geografiske plassering. Presentasjon av brutto

operasjonelle eiendeler og anleggsinvesteringer er basert på konsernselskapenes geografiske plassering.

Grunnet Aker Solutions reorganisering av Field Development (FD) og Maintenance, Modification and Operations (MMO) til nytt forretningsområde Energy

Development and Services (ED&S) er historiske regnskapstall omarbeidet. Den kunngjorte reorganiseringen av forretningsområdene Subsea og Products

&Technologies vil først være gjeldende fra 1. januar 2009, og en tilsvarende omarbeiding av tall er følgelig ikke gjort.

2008 –Rapporteringssegmenter

Beløp imillioner kroner

Note

Energy

Development

&Services

Subsea

Products &

Technologies

Process &

Construction Ufordelt Sum

Driftsinntekter

Anleggskontrakter 14 381 8039 9640 6569 295 38 924

Tjenester 7866 2030 2684 3576 943 17 099

Produkter - 1 110 714 144 - 1968

Annet - - 17 165 79 261

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 22 247 11 179 13 055 10 454 1317 58 252

Interne driftsinntekter 437 27 1161 248 -1873 -

Sum driftsinntekter 22 684 11 206 14 216 10 702 -556 58 252

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger -475 1228 1448 904 277 3382

Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger -93 - 166 -185 -25 - 146 -615

Driftsresultat -568 1062 1263 879 131 2767

Andel av resultater fra tilknyttede selskaper - - 7 - 3 - 25 -21

Anleggsinvesteringer 165 546 388 337 136 1572

Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 839 837 994 -1832 12 850

Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 2882 2080 4068 1786 393 11 209

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 3721 2917 5062 -46 405 12 059

Skatterelaterte poster 8 -515

Investeringer itilknyttede selskaper 90 - 19 24 311 444

Investeringer iandre selskaper 123

Andre langsiktige forpliktelser -1194

Netto rentebærende poster -2311

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 8606

Ordreinngang (urevidert) 16 681 11 466 16 121 11 291 31 55 590

Ordrereserve (urevidert) 18 315 11 876 14 705 13 300 -180 58 016

Egne ansatte (urevidert) 8542 4108 4003 5417 1290 23 360

Immaterielle eiendeler 2323 558 2791 1284 163 7119

Brutto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 9661 8585 13 100 5641 197 37 184

Brutto operasjonelle forpliktelser ekskl. skatt -5940 -5668 -8038 -5687 208 -25125

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 3721 2917 5062 -46 405 12 059

Aker Solutions årsrapport 2008 33


Våre resultater

Noter til regnskapet

2007 –Rapporteringssegmenter

Beløp imillioner kroner

Note

Energy

Development

&Services

Subsea

Products &

Technologies

Process &

Construction Ufordelt Sum

Driftsinntekter

Anleggskontrakter 18 488 7239 9128 7885 -103 42 637

Tjenester 6465 1437 1725 2948 1021 13 596

Produkter - 993 494 87 - 1 574

Annet 2 - 32 104 12 150

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 24 955 9669 11 379 11 024 930 57 957

Interne driftsinntekter -34 182 974 573 -1695 -

Sum driftsinntekter 24 921 9851 12 353 11 597 -765 57 957

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 1391 960 959 776 -173 3913

Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger -127 -112 -72 - 24 -96 - 431

Driftsresultat 1264 848 887 752 -269 3482

Andel av resultater fra tilknyttede selskaper - - 2 - -4 -2

Anleggsinvesteringer 490 577 298 53 178 1596

Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 -776 849 323 -1357 -100 -1061

Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 2726 1624 1217 1035 295 6897

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 8 1950 2473 1540 -322 195 5836

Skatterelaterte poster 8 -372

Investeringer itilknyttede selskaper 53 - 18 21 29 121

Investeringer iandre selskaper 133

Andre langsiktige forpliktelser -914

Netto rentebærende poster 2463

Egenkapital inkl. minoritetsinteresser 7267

Ordreinngang (urevidert) 19 792 12 377 10 733 14 996 44 57 942

Ordrereserve (urevidert) 24 317 10 951 11 520 12 519 -1046 58 261

Egne ansatte (urevidert) 8163 3673 2666 5516 1280 21 298

Immaterielle eiendeler 2540 646 824 900 85 4995

Brutto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 7716 5027 6234 3812 758 23 547

Brutto operasjonelle forpliktelser ekskl. skatt -5766 -2554 -4694 -4134 -563 -17711

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 1950 2473 1540 -322 195 5836

2006 –Rapporteringssegmenter

Beløp imillioner kroner

Energy

Development

&Services

Subsea

Products &

Technologies

Process &

construction Ufordelt Sum

Driftsinntekter

Anleggskontrakter 17 644 2724 3908 9074 -46 33304

Tjenester 6054 1274 1427 3403 706 12 864

Produkter - 2 589 1355 - - 3944

Annet 331 5 7 135 2 480

Sum driftsinntekter fra eksterne kunder 24 029 6592 6697 12 612 662 50 592

Interne driftsinntekter 565 349 875 603 -2392 -

Sum driftsinntekter 24 594 6941 7572 13 215 -1730 50 592

Driftsresultat før avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger 1244 479 531 641 -23 2 872

Avskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger -60 - 100 -62 - 34 -83 - 339

Driftsresultat 1184 379 469 607 -106 2533

Andel av resultater fra tilknyttede selskaper - 1 -1 3 - 21 -18

Ordreinngang (urevidert) 24 717 11 747 12 997 14 026 -1216 62 271

Ordrereserve (urevidert) 29 764 8775 12 741 10 855 -2440 59 695

34

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Geografiske segmenter

Brutto operasjonelle

Anleggsinvesteringer

Driftsinntekter etter geografisk eiendeler etter etter geografisk

plassering av kundene geografisk plassering plassering

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006 2008 2007 2008 2007

Norge 21 180 23 396 20 567 19 046 11 029 584 963

Europa 8704 8628 9619 7873 5713 470 219

Nord-Amerika 8597 9243 9976 5453 3802 148 101

Asia 13 939 11 336 5282 1894 1353 317 212

Øvrige regioner 5832 5354 5148 2918 1650 53 101

Sum 58 252 57 957 50 592 37 184 23 547 1572 1596


Note 7: Andre driftskostnader

Andre driftskostnader beløper seg til 6,9 milliarder kroner for 2008 (5,4 milliarder kroner for 2007 og 6,0 milliarder for 2006). Kostnadene inkluderer innleiekostnader,

revisjonshonorarer, operasjonelle leiekostnader, forsknings- og utviklingskostnader samt andre kostnader vedrørende husleie, elektrisitet,

vedlikehold, reise, IT-utstyr og forsikringspremier.

Honorarer til revisor

Revisjonsrelaterte Skatterelaterte Andre

Revisjon tjenester tjenester tjenester

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Aker Solutions ASA 4 4 - - - - - -

Datterforetak 26 22 2 2 4 4 5 2

Total 30 26 2 2 4 4 5 2


Note 8: Netto operasjonelle eiendeler

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Varebeholdning 1321 884

Kundefordringer og andre fordringer 9, 25.5 20 796 13 361

Avsetninger 12 -912 -655

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 10 -21052 -15165

Derivater (netto eiendeler og forpliktelser) 25.3 697 514

Netto kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 6 850 -1061

Pensjonsmidler 20 234 15

Andre langsiktige operasjonelle eiendeler 4 9

Immaterielle eiendeler 6, 16 7119 4995

Eiendom, anlegg og utstyr 14 4610 2815

Pensjonsforpliktelser 20 -758 -937

Netto langsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 6 11 209 6897

Netto operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 6 12 059 5836

Forpliktelser ved periodeskatt 17 -252 -329

Eiendeler ved periodeskatt 17 49 89

Eiendeler ved utsatt skatt 17 519 548

Forpliktelser ved utsatt skatt 17 -831 -680

Skatterelaterte poster 6 -515 -372

Netto operasjonelle eiendeler inkl. skatt 11 544 5464

Aker Solutions årsrapport 2008 35


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 9: Kortsiktige operasjonelle eiendeler

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Kundefordringer 1, 2 25.5 8923 5815

Andre fordringer 1 4288 2338

Ikke-fakturert andel av varer iarbeid 11 6868 4774

Forskudd til leverandører 717 434

Sum kundefordringer og andre fordringer 25.5 20 796 13 361

Derivater 25.3 3100 1468

Varebeholdning 3 1321 884

Sum kortsiktige operasjonelle eiendeler ekskl. skatt 25 217 15 713

1) Kundefordringer inkluderer 135 millioner kroner som forfaller senere enn ett år etter balansedagen (89 millioner kroner i2007). Balanseført verdi for kundefordringer og andre fordringer er

tilnærmelsesvis lik virkelig verdi.

2) Fordringer på nærstående parter ved utgangen av 2008 utgjør 35 millioner kroner (425 millioner kroner i2007).

3) Det er foretatt nedskrivninger av varebeholdningen med 2millioner kroner i2008 (9 millioner kroner i2007).


Note 10: Kortsiktig operasjonell gjeld

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Varekreditorer 1, 2 4482 3217

Forskudd fra kunder 6860 2852

Periodisering av drifts- og finanskostnader 7972 8644

Annen kortsiktig gjeld 2 1738 452

Sum leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser 21 052 15 165

Avsetninger 12 912 655

Derivater 25.3 2403 954

Sum kortsiktig operasjonell gjeld ekskl. skatt 24 367 16 774

1) Varekreditorer inkluderer 33 millioner kroner som forfaller senere enn ett år etter balansedagen (11 millioner kroner i2007). Balanseført verdi av varekreditorer og andre kreditorer er

tilnærmelsesvis lik virkelig verdi.

2) Varekreditorer og annen kortsiktig gjeld inkluderer 43 millioner kroner til nærstående parter ved utgangen av 2008 (0 millioner kroner i2007).


Note 11: Kontrakter

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Verdi avalle kontrakter 163 425 126 967

Kostnader ved pågående kontrakter 93 623 62 013

Resultat fra pågående kontrakter 11 786 6693

Ordrereserve 6 58 016 58 261

Verdi avutført arbeid 105 409 68 706

Fakturert 98 541 63 932

Ikke-fakturert andel av varer iarbeid 9 6868 4774

Kundefordringer 9 8923 5815

Fordringer relatert til varer iarbeid 15 791 10 589

Forskudd fra kunder 10 6860 2852

36

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Ordreinngang (urevidert)

Beløp imillioner kroner 2008 2007 1

Energy Development &Services 16 681 19 792

Subsea 11 466 12 377

Products &Technologies 16 121 10 733

Process &Construction 11 291 14 996

Ufordelt 31 44

Sum 55 590 57 942

Ordrereserve (urevidert)

Beløp imillioner kroner 2008 2007 1

Energy Development &Services 18 315 24 317

Subsea 11 876 10 951

Products &Technologies 14 705 11 520

Process &Construction 13 300 12 519

Ufordelt -180 -1046

Sum 58 016 58 261

1) Grunnet restrukturering i2008 av Field Development (FD) og Maintenance, Modification &Operations (MMO) til det nye forretningsområdet Energy Development &Services (ED&S), har

historiske tall blitt rekonsolidert ihenhold den nye strukturen. Den nylig annonserte restruktureringen av Subsea og Products &Technologies (P&T) vil bli effektiv fra 1. januar 2009, og

rekonsolidering av denne restruktureringen har ikke blitt gjennomført iårsrapporten.

Konsernet inngår leveringsforpliktelser før produksjonen starter. Avordrereserven per 31. desember 2008 på 58 milliarder kroner vedrører 2,3 milliarder

kroner (5,4 milliarder kroner i2007) større kontrakter hvor det ikke forventes fortjeneste. Forventede tap på slike kontrakter er basert på beste estimat og er

belastet resultatregnskapet. Den totale kvaliteten målt ved resultat fra pågående kontrakter er forbedret iløpet av 2008.

Største prosjekter iarbeid ved utgangen av 2008 (urevidert)

Prosjekt Segment Kunde Estimert levering

Adriatic LNG Terminal ED&S Terminale GNL Adriatico s.r.l 2009

Kashagan ePF1 ED&S Agip 2009

Skarv ED&S BP 2011

Gjøa ED&S StatoilHydro 2010

Aker Drilling ED&S Aker Drilling AS 2009

Statfjord Latelife ED&S StatoilHydro 2009

Frigg Cessation ED&S Total 2010

Tampen ED&S StatoilHydro 2011

Frigstad P&T Frigstad Discoverer Invest 2009

CNOOC P&T CNOOC 2010

PetroRig P&T Jurong Shipyard 2009/2010

Seadrill P&T Jurong Shipyard 2009/2010

Sevan P&T Sevan Drilling 2012

TMT P&T Daewoo Shipbuilding &Marine Engineering 2009/2011

Odebrecht P&T Daewoo Shipyard 2011

Morvin Subsea StatoilHydro 2009

Reliance Subsea Reliance 2009

Dalia Subsea (Fase 2) Subsea Total E&P Angola 2009

Sempra P&C Cameron LNG 2009

Yansab P&C Yansab 2009

Longview Power Project P&C Longview Power 2011

Boddington Gold Mine P&C BGM Management Company 2009

Gulf LNG P&C Gulf LNG Energy 2011

GTA West P&C TransCanada Energy 2010

Aker Solutions årsrapport 2008 37


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 12: Avsetninger

Beløp imillioner kroner Garantiarbeider Annet Sum

Balanse per 1. januar 2008 437 218 655

Reklassifiseringer 19 -19 -

Avsetninger iløpet av året 234 203 437

Avsetninger benyttet iløpet av året -105 -51 - 156

Avsetninger reversert iløpet av året -62 - 26 -88

Omregningsdifferanse 34 30 64

Balanse per 31. desember 2008 557 355 912

Forventet betalingstidspunkt

Langsiktig 143 165 308

Kortsiktig 414 190 604

Balanse per 31. desember 2008 557 355 912

Se også note 3Regnskapsmessige estimater og vurderinger og note 13 Betingede utfall.

Garantiavsetninger

Avsetning til garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av Aker Solutions. Avsetningen er

basert på forpliktelser konsernet har ihenhold til inngåtte kontrakter samt erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Eventuelle utbetalinger

vedrørende garantiarbeider kommer igarantiperioden, som normalt er på to år.

Annet

Annet inkluderer hovedsakelig avsetninger for restruktureringsforpliktelser, avsetninger for tomme lokaler og tapskontrakter. Avsetninger for tapskontrakter

føres delvis som en reduksjon av prosjekter under arbeid og delvis som avsetning, avhengig av opparbeidet verdi på det enkelte prosjekt.


Note 13: Betingede utfall

Prosjektrisiko og usikkerhet

Konsernets prosjekter er ibetydelig grad langsiktige kontrakter som er vunnet ianbudskonkurranser. Forsinkelser, kvalitetsmangler eller økning iprosjektkostnader

kan resultere ikostnader som ikke kan dekkes inn av inntektene fra det aktuelle prosjektet. Dersom et prosjekt er identifisert som tapsbringende,

føres det avsetninger for fremtidige tap (se note 12 Avsetninger). Regnskapsmessig behandling er basert på beste estimat ved slutten av regnskapsperioden.

Omstendigheter og informasjon kan endre seg ietterfølgende perioder, ogendelig utfall kan derfor bli bedre eller dårligere enn hva vurderingene

tilsa på tidspunktet for utarbeidelsen av regnskapet.

Ihenhold til konsernets vurdering vil følgende prosjekt være gjenstand for usikkerhet knyttet til estimater som kan ha vesentlig betydning for de konsoliderte

resultater:

Sempra –LNG regassifiseringsterminal

Cameron LNG LLC (Sempra LNG –«Sempra») og Aker Solutions US Inc. /IHI Inc. inngikk i2005 en avtale om ingeniørtjenester, anskaffelser, fabrikasjon

og sammenstillingstjenester for en LNG regassifiseringsterminal lokalisert på sørkysten av Louisiana iUSA. Den opprinnelige kontraktsverdien var på 470

millioner dollar. Siden byggingen av terminalen begynte i2005, har prosjektet blitt vesentlig påvirket av flere force majeure-hendelser, inkludert orkaner og

betydelige kundespesifikke endringer iforhold til det opprinnelige prosjektomfanget. Disse hendelsene har ført til store kostnadsøkninger og forsinket den

opprinnelige leveringsdatoen. Aker Solutions søker åfådisse kostnadsøkningene dekket gjennom kontrakten. Det er knyttet noe usikkerhet til det endelige

resultatet, men forventningen er at det endelige resultatet ikke vil ha vesentlig innvirkning på Aker Solutions’ finansielle stilling eller resultat.

Rettslige tvistemål

Med virksomheter spredt over hele verden er selskaper ikonsernet gjennom sine aktiviteter involvert iulike tvister.Avsetninger er gjort for ådekke forventede

tap som følge av disse tvistene iden grad negative resultater er sannsynlige og pålitelige estimater kan lages. Endelig avgjørelse islike saker vil imidlertid

alltid være forbundet med usikkerhet, og kan resultere iatansvaret overstiger de bokførte avsetningene.

Blind Faith

Aker Solutions har levert understellet til Chevron Corporations halvt nedsenkbare Blind Faith-plattform. Plattformen er nå installert iMexicogolfen og hadde

produksjonsstart inovember 2008. Aker Solutions er idiskusjoner med kunden vedrørende kompensasjon for akselerasjonsarbeider. Chevron Corporations

har fremmet garantikrav iAker Solutions og har iden forbindelse iverksatt en voldgiftsprosess iHouston, Texas iUSA. Selv om utfallet ikke kan anslås

med sikkerhet, forventes det ikke at forholdet vil ha en vesentlig innvirkning på Aker Solutions’ finansielle stilling eller resultat.

Hitachi –Council Bluffs kraftverk

I2003 inngikk Hitachi America, Ltd. («Hitachi») en kontrakt med Aker Construction Inc («ACI») for grunnarbeider, bygningsmessig oppføring, dampkjele,

turbin, luftkvalitetssystem og tilhørende omfang av arbeid for et 790 megawatt kullfyrt kraftverk som skulle leveres til MidAmerican Energy Company i

Council Bluffs, Iowa, USA. Den opprinnelige kontraktsverdien var 331 millioner dollar.

Hitachi og ACIs underentreprenør AZCO Inc («AZCO») har fremsatt forskjellige krav mot ACI. ACI bestrider disse kravene og har fremsatt forskjellige motkrav

mot både Hitachi og AZCO. Tvistene mellom Hitachi og ACI og ACI og AZCO er slått sammen ienfelles høring, og voldgiftshøringer pågår iChicago,

Illinois, USA. En endelig kjennelse som omfatter alle anliggender mellom alle partene, er forventet ifjerde kvartal 2009. Det er knyttet usikkerhet til den

endelige meklingskjennelsen, men forventningen er at dette ikke vil ha en vesentlig innvirkning på Aker Solutions’ finansielle stilling eller resultat.

38

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 14: Eiendom, anlegg og utstyr

Beløp imillioner kroner

Bygninger og

anlegg

Maskiner, utstyr

og programvare

Anlegg under

arbeid

Sum

Anskaffelseskostnader

Balanse per 1. januar 2007 1162 3107 45 4314

Tilgang anskaffelseskostnader 371 966 259 1596

Tilgang anskaffelseskostnader vedrørende oppkjøp 1 - 26 - 26

Avgang anskaffelseskostnader -51 - 279 - - 330

Omregningsdifferanser -47 - 114 -2 - 163

Anskaffelseskostnader per 31. desember 2007 1435 3706 302 5443

Tilgang anskaffelseskostnader 397 798 377 1572

Tilgang anskaffelseskostnader vedrørende oppkjøp 2 - 648 - 648

Avgang anskaffelseskostnader - - 87 3 - 84

Omregningsdifferanser 119 220 -11 328

Anskaffelseskostnader per 31. desember 2008 1951 5285 671 7907

Akkumulerte avskrivninger

Balanse per 1. januar 2007 -568 -1984 -1 -2553

Årets ordinære avskrivninger -129 - 301 - - 430

Nedskrivning - - - -

Avgang akkumulerte avskrivninger 62 236 - 298

Omregningsdifferanser 19 38 - 57

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 2007 -616 -2011 -1 -2628

Årets ordinære avskrivninger -189 -376 - - 565

Nedskrivning - - 43 - -43

Avgang akkumulerte avskrivninger 8 48 - 56

Omregningsdifferanser -9 -109 1 -117

Akkumulerte avskrivninger per 31. desember 2008 -806 -2491 - -3297

Bokført verdi per

31. desember 2007 819 1695 301 2815

31. desember 2008 1145 2794 671 4610

Herav finansiell leasing

31. desember 2007 7 - - 7

31. desember 2008 5 245 - 250

1) Tilgang vedrører hovedsakelig oppkjøpet av 50 prosent av Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH som er forholdsmessig konsolidert iregnskapet.

2) Tilgang vedrører hovedsakelig kjøpet av Qserv Ltd. (100 prosent).

Anleggsmidlene er avskrevet linært over den antatte levetiden for hvert enkelt anleggsmiddel som følger

Maskiner og utstyr

Bygninger og anlegg

Tomter

3–15år

8–30år

Ingen avskrivning

Antatte restverdier vurderes årlig.

Se note 25.6 Rentebærende gjeld og andre langsiktige forpliktelser for informasjon om pantesikring av eiendom, anlegg og utstyr.

Aker Solutions årsrapport 2008 39


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 15: Operasjonelle leieavtaler

Totale leieforpliktelser for uoppsigelige operasjonelle leieavtaler

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Avtaler som forfaller innen ett år 392 522

Avtaler som løper fra ett til fem år 3420 1635

Avtaler som løper mer enn fem år 1634 1253

Sum 5446 3410

Leie- og fremleieavtaler innregnet iresultatregnskapet for 2008

Beløp imillioner kroner Bygninger Anleggsutstyr

Andre maskiner

og anlegg Annet Sum

Minimum leie 736 34 208 22 1000

Variabel leie 31 - 2 9 42

Fremleie -8 - - - -8

Sum 759 34 210 31 1034

Leie- og fremleieavtaler innregnet iresultatregnskapet for 2007

Beløp imillioner kroner Bygninger Anleggsutstyr

Andre maskiner

og anlegg Annet Sum

Minimum leie 380 160 188 4 732

Variabel leie 2 - 1 - 3

Fremleie 1 - - - 1

Sum 383 160 189 4 736

Størstedelen av operasjonelle leieavtaler gjelder leie av et større antall kontorlokaler lokalisert ihele verden. Aker Solutions har en tolvårig leieavtale med

Norwegian Property for hovedkontoret, Aker Hus, på Fornebu iBærum som utløper i2019.

Andre leiekostnader består hovedsakelig av leie av IT-utstyr, inventar og leie av fartøyet Boa Sub C. Konsernet har en treårig avtale med Hewlett Packard

International Bank PLC om leie av IT-utstyr. Fra og med januar 2008 er inventar og IKT-utstyr leid av SG Finans. Det er ingen opsjoner på kjøp av utstyr, og

utstyret kan ikke fremleies.

Variabel leie inngår ikke som en betydelig del av leiekostnadene.


Note 16: Immaterielle eiendeler

Beløp imillioner kroner Note Goodwill

Andre immaterielle

eiendeler

Sum

Bokført verdi per 1. januar 2007 5051 3 5 054

Tilgang - 3 3

Tilgang anskaffelseskostnader vedrørende oppkjøp 4 129 55 184

Avgang - - 3 - 3

Avskrivning - - 1 - 1

Omregningsdifferanser -242 - - 242

Bokført verdi per 31. desember 2007 6 4938 57 4995

Tilgang - 12 12

Tilgang anskaffelseskostnader vedrørende oppkjøp 4 1883 95 1978

Avgang - - 7 -7

Avskrivning - - 7 -7

Omregningsdifferanser 138 10 148

Bokført verdi per 31. desember 2008 6 6959 160 7119

Av tilgangen på goodwill er Qserv Ltd. og Aker Marine Contractors AS de største på henholdsvis 1206 millioner kroner og 595 millioner kroner. Oppkjøpet

av Qserv Ltd. medførte 84 millioner kroner iøkte immaterielle eiendeler, hovedsakelig kunderelasjoner. Senærmere omtale inote 4Overtakelse av datterforetak

og minoritetsinteresser.

40

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Forsknings- og utviklingskostnader

Det meste av forsknings- og utviklingskostnadene iAker Solutions er relatert til prosjekter, ogkostnadene er innregnet som kontraktskostnader.

Ut over dette er det iløpet av 2008 kostnadsført 188 millioner kroner iforsknings- og utviklingskostnader, fordi de ikke møtte vilkårene for balanseføring

(166 millioner kroner i2007). Itillegg ble det utført forskning og utvikling for 21 millioner kroner betalt av kunder (77 millioner kroner i2007).

Allokering av goodwill

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Energy Development &Services 1 2304 2306

Subsea 1 556 562

Products &Technologies 2652 776

Process &Construction 1284 1127

Øvrig 163 167

Sum 6959 4938

1) Reduksjon igoodwill knytter seg til omregningsdifferanser.

Kontantgenererende virksomheter

Aker Solutions’ goodwill stammer fra en rekke oppkjøp. Ledelsen følger opp gjenvinnbart beløp på goodwill per virksomhetsområde, som også er identifisert

som kontantgenerende enhet begrunnet med høy grad av integrasjon innen hvert virksomhetsområde.

Fastsettelse av gjenvinnbart beløp

Gjenvinnbart beløp er funnet ved åberegne bruksverdi. Beregningene baserer seg på fremtidige kontantstrømmer der budsjetter og strategiske målsettinger

er lagt til grunn for perioden 2009 –2013, og en vekstrate på 2,5 prosent er brukt for etterfølgende perioder. Nåverdi blir beregnet ved åneddiskontere

kontantstrømmen med et avkastningskrav (WACC) på 16,5 prosent før skatt.

For samtlige virksomhetsområder er beregnet gjenvinnbart beløp høyere enn bokført verdi. Det er derfor konkludert med at nedskrivning av goodwill ikke

er nødvendig. Som en sensitivitetsanalyse er tilsvarende beregninger gjort med diskonteringsrenter opp til 25 prosent uten at det får noen konsekvens for

konklusjonen.


Note 17: Skatt

Skattekostnad innregnet iresultatregnskapet

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006

Betalbar skatt

Årets betalbare skatt 484 548 318

Justeringer for tidligere år -36 9 35

Sum periodeskatt 448 557 353

Kostnader ved utsatt skatt

Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller 189 550 244

Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring /midlertidige forskjeller fra tidligere perioder -47 -33 - 22

Sum utsatt skatt 142 517 222

Sum skattekostnad ekskl. skatt relatert til ikke-videreført virksomhet 590 1074 575

Skattekostnad ikke-videreført virksomhet - - 65

Sum skattekostnad inkludert skatt relatert til ikke-videreført virksomhet 590 1074 640

Aker Solutions årsrapport 2008 41


Våre resultater

Noter til regnskapet

Effektiv skattesats

Tabellen nedenfor viser avstemmingen mellom rapportert skattekostnad og forventet skattekostnad ifølge en skattesats på 28 prosent iNorge.

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006

Resutat før skatt 2103 3538 1869

Forventet inntektsskatt (28 prosent) av resultat før skatt 589 991 523

Skattevirkning av justeringer fra tidligere år -37 -12 26

Skattevirkning av poster ført direkte mot egenkapitalen 4 - 31

Skattevirkning av permanente forskjeller 1 21 23 -32

Skattevirkning av fremførbare underskudd innregnet ienannen periode enn de oppsto -47 -33 - 22

Skattevirkning av endret skattesats 37 15 -

Skattevirkning av forskjeller iskattesatser fra 28 prosent 2 38 90 49

Annet -15 - -

Skattekostnad 590 1074 575

Effektiv skattesats 28 % 30 % 31%

Skattevirkning av forskjeller 1 83 52

1) I2006 relaterte den permanente forskjellen seg ihovedsak til gevinst ved salg av Aker Kværner Power &Automation Systems AS.

2) Dette relaterer seg ihovedsak til USA hvor skattesatsen er 41 prosent.

Innregnede eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt

Eiendeler Forpliktelser (-) Netto

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2008 2007 2008 2007

Eiendom, anlegg og utstyr 16 5 -160 -27 -144 -22

Pensjoner 137 246 - - 137 246

Prosjekter -64 - -1722 -1340 -1786 -1340

Fremførbare underskudd 31 114 - - 31 114

Annet 399 183 1051 1 687 1 1450 870

Sum 519 548 -831 -680 -312 -132

1) Inkluderer skatteeffekt av 3251 millioner kroner (2 849 millioner kroner i2007) ifremførebare underskudd brukt til utligning av positive midlertidige forskjeller.

Utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld

Beløp imillioner kroner

Eiendom,

anlegg og utstyr Pensjoner Kontrakter

Underskudd

til fremføring Annet Sum

Netto eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt per 1. januar 2007 85 246 -1 415 91 1485 492

Innregnet iresultatet -105 - 75 23 - 510 -517

Innregnet iegenkapitalen - - - - -86 - 86

Kjøp /salg av datterselskaper - - - - -25 - 25

Omregningsdifferanser -2 - - - 6 4

Netto eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt per 31. desember 2007 -22 246 -1340 114 870 -132

Innregnet iresultatet -74 - 109 -452 -103 597 -142

Innregnet iegenkapitalen - - - - -4 -4

Kjøp /salg av datterselskaper -35 - - - -81 -116

Omregningsdifferanser -13 - 6 20 68 82

Netto eiendeler og forpliktelser ved utsatt skatt per 31. desember 2008 -144 137 -1786 31 1450 -312

Skattemessige fremførbare underskudd

Beløp imillioner kroner

Norge

Europa

for øvrig

Nord-

Amerika

Sør-

Amerika

Asia

Andre

land

Sum

2009 - - - - - - -

2010 - - - - - - -

2011 - - - - - - -

2012 - - - - - - -

2013 - 1 - - - - 1

2014 og senere - - 224 - - - 224

Ikke tidsbegrenset 4389 173 - 60 35 6 4663

Sum skattemessige fremførbare underskudd 4389 174 224 60 35 6 4 888

Skattemessige fremførbare underskudd ikke innregnet ibalansen - - -2 -28 - 35 -4 -69

Skattemessige fremførbare underskudd innregnet ibalansen 4389 174 222 32 - 2 4819

42

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Utsatt skattefordel er innregnet ibalansen iden grad prognoser og realistiske forventninger om resultater tilsier at Aker Solutions vil kunne benytte

underskuddene før de forfaller.

Geografisk splitt

2008

Beløp imillioner kroner Betalbar skatt Utsatt skatt

Sum skattekostnad

Netto forpliktelse

ved utsatt skatt

Netto forpliktelse

ved periodeskatt

Norge 13 -20 - 7 - 489 -18

Europa 65 47 112 -71 - 38

Nord-Amerika 93 114 207 212 46

Sør-Amerika 41 -3 38 22 -48

Asia 234 2 236 -1 -121

Andre land 2 2 4 15 -24

Sum 448 142 590 -312 -203

Skatteeiendel 519 49

Skattegjeld -831 -252

2007

Beløp imillioner kroner Betalbar skatt Utsatt skatt

Sum skattekostnad

Netto forpliktelse

ved utsatt skatt

Netto forpliktelse

ved periodeskatt

Norge 40 566 606 -307 -38

Europa 29 50 79 -83 - 59

Nord-Amerika 346 -93 253 236 -105

Sør-Amerika 21 5 26 16 - 15

Asia 74 2 76 5 -5

Andre land 47 -13 34 1 -18

Sum 557 517 1074 -132 -240

Skatteeiendel 548 89

Skattegjeld -680 -329


Note 18: Lønn og sosiale kostnader

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007 2006

Lønn inkl. feriepenger 11 140 9741 8365

Arbeidsgiveravgift 1328 1373 1304

Pensjoner 20 322 543 337

Diverse andre ytelser til ansatte 332 540 435

Sum lønn og sosiale kostnader 13 122 12 197 10 441

Lån til ansatte er omtalt inote 25.4 Rentebærende langsiktige fordringer. Det er ikke stilt garantier på vegne av noen ansatte.

Årlig godtgjørelse til styret og nominasjonskomiteen

Styrehonorarer i2008 utgjør 3150 000 kroner, hvorav 600 000 kroner er overført til felleskassen for faglig aktivitet. Itillegg er det utbetalt godtgjørelse til

kompensasjonskomiteen på 75 000 kroner. Beløpene er de samme som for 2007. Styrets formann og styrets øvrige medlemmer har ikke mottatt andre

godtgjørelser for 2007 eller 2008, og har ingen avtaler som gir dem rett til andre ekstraordinære godtgjørelser.

Betalte godtgjørelser til nominasjonskomiteen i2008 utgjør 90 000 kroner, 30000 kroner per medlem per år (10 000 kroner per medlem i2007).

Aker Solutions årsrapport 2008 43


Våre resultater

Noter til regnskapet

Styremedlemmer 1

Beløp ikroner 2008

Kompensasjonskomité

Styrehonorar

Leif-Arne Langøy 2, 4 25 000 325 000

Martinus Brandal 2, 4 300 000

Bjørn Flatgård 25000 350 000

Heidi Marie Petersen 300 000

Vibeke Hammer Madsen 25 000 300 000

Karl Erik Kjelstad 2, 4 75 000

Siri Fürst 300 000

Atle Teigland 3 150 000

Åsmund Knutsen 3 150 000

Arve Toft 3 150 000

Ingebreth Forus 3 150 000

Beløp ikroner 2007

Kompensasjonskomité

Revisjonskomité

Styrehonorar

Leif-Arne Langøy 25 000 400 000

Bjørn Flatgård 25000 350 000

Helge Midttun 25 000 75 000

Heidi Marie Petersen 225 000

Vibeke Hammer Madsen 25 000 300 000

Karl Erik Kjelstad 300 000

Siri Fürst 25 000 300 000

Atle Teigland 25 000 150 000

Åsmund Knutsen 150 000

Bernt Harald Kilnes 37 500

Arve Toft 112 500

Øyvind Hopland 50 000

Ingebreth Forus 100 000

1) Medlemmer av styret og kompensasjonskomiteen velges for to år på selskapets generalforsamling.

2) Ihenhold til policy iAker-konsernet utbetales styrehonorar for styremedlemmer som er ansatt iAker-konsernets selskaper, direkte til det aktuelle styremedlemmets arbeidsgiver og ikke til

styremedlemmet personlig. Tilsvarende gjelder for utbetaling av honorar til kompensasjonskomiteen. Av dette følger at honorar for kompensasjonskomiteen og styrehonorar til Leif-Arne

Langøy samt styrehonorar til Martinus Brandal og Karl Erik Kjelstad for 2008 ble utbetalt direkte til Aker ASA. For 2007 ble tilsvarende honorarer til Leif-Arne Langøy og Karl Erik Kjelstad

utbetalt direkte til Aker ASA og Aker Yards ASA.

3) Ihenhold til avtale, og etter initiativ fra de ansatte, blir det for hvert styremedlem valgt av de ansatte, årlig overført 150 000 kroner til felleskassen for faglig aktivitet ikonsernet.

4) Fra april 2008 overtok Martinus Brandal som styreleder etter Leif-Arne Langøy. Karl Erik Kjelstad gikk ut av styret fra samme tidspunkt.

Nominasjonskomité

Aker Solutions ASAs nominasjonskomité bestod ved utgangen av 2008 av: Kjell Inge Røkke (formann), Kjeld Rimberg ogGerhard Heiberg.

Kompensasjonskomité

Kompensasjonskomiteen har tre uavhengige medlemmer valgt av og blant styrets medlemmer. Per 31. desember 2008 var Leif-Arne Langøy, Bjørn

Flatgård ogVibeke Hammer Madsen medlemmer av styrets kompensasjonskomité.

Kompensasjonskomiteen skal sørge for at selskapets belønningspolicy fungerer ihenhold til eiernes interesser, ogatselskapet har en belønning av ledere

som virker konsekvent innad iselskapet og er konkurransedyktig.

Retningslinjer for godtgjørelse til konsernsjef og konsernets ledergruppe

Det viktigste formålet med lønnssystemet for ledende ansatte er åstimulere til en sterk og vedvarende resultatorientert kultur som bidrar til økning av aksjeverdiene.

Den samlede godtgjørelse til ledende ansatte består av en markedsbasert grunnlønn, noen få standard tilleggsytelser og en variabel lønn.

Konsernsjefen og konsernets ledergruppe er medlemmer idekollektive pensjons- og forsikringsordningene som gjelder for alle ansatte. Selskapet

praktiserer standard ansettelseskontrakter og standard ansettelsesbetingelser vedrørende oppsigelsestid og etterlønn for stillingen som konsernsjef og for

medlemmene iledergruppen. Selskapet tilbyr ikke aksjeopsjonsprogrammer til ledere eller ansatte.

Systemet for variabel lønn skal bidra til oppnåelse av gode finansielle resultater og ledelse ihenhold til selskapets verdier og forretningsetikk.

Den variable lønnen baseres på oppnåelse av finansielle og personlige resultatmål, ledelse ihenhold til selskapets verdier og utviklingen av selskapets

aksjekurs. Systemet representerer et potensial for ledere til åopptjene en årlig variabel tilleggslønn på opptil 100 prosent av grunnlønn. Opptjent variabel

lønn utbetales over tre år. Første halvpart av opptjent variabel lønn utbetales det påfølgende år, det gjenværende beløp utbetales to år senere sammen

med et tillegg av samme størrelse dersom lederen fortsatt er ansatt iselskapet. De årlige utbetalingene av variabel lønn er begrenset til en årlig grunnlønn,

og begrensningen vil bli fullt ut effektiv fra og med 2009-utbetalingene. Den faktiske belønningen av ledere for 2008 var ioverensstemmelse med selskapets

retningslinjer. Utbetalingen av variabel lønn i2008 består av opptjente beløp fra 2007 og 2005.

44

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Godtgjørelse til konsernledelsen

Konsernledelsen besto per 31. desember 2008 av: Simen Lieungh, Leif Hejø Borge, Niels Didrich Buch, Mads Andersen, Nils Arne Hatleskog, Per Harald

Kongelf og Jarle Tautra. Simen Lieungh erstattet Martinus Brandal som gikk tilbake til Aker ASA per 1. mars 2008. Leif Hejø Borge erstattet Bjørn Erik Næss

per 1. april 2008. Nils Arne Hatleskog erstattet Pål Helsing per 11. april 2008. Mads Andersen erstattet Raymond Carlsen som gikk over til Aker ASA per

1. oktober 2008. Per Harald Kongelf erstattet Mads Andersen som overtok ansvaret for Subsea per 1. oktober 2008. Niels Didrich Buch gikk inn ikonsernledelsen

per 1. mars 2008. Torleif Gram gikk ut av konsernledelsen per 18. april 2008. Total skattbar godtgjørelse til konsernledelsen utgjorde 38 927 917 kroner

for 2008 (61 341 631 kroner i2007). Itillegg kommer pensjonskostnader for konsernledelsen med 919 395 kroner i2008 (1 290 782 kroner i2007).

Følgende godtgjørelser er utbetalt

Konsernledelsen

Beløp ikroner 2008 Grunnlønn 1 lønn 2

Sum variabel

Andre

godtgjørelser 3

Sum skattbare

ytelser

Opptjente pensjonsrettigheter/kostnader

for selskapet

Simen Lieungh mars -desember 3456 219 755 051 21 182 4232 452 106 186 4

Martinus Brandal januar -februar 1212 235 722 953 - 1 935 188 36 584 4

Leif Hejø Borge april -desember 1702 151 2500 000 20 618 4222 769 36 328

Bjørn Erik Næss januar -februar 892 684 3123 251 - 4 015 935 15 988

Niels Didrich Buch mars -desember 1396 465 316 057 21 969 1734 491 77 843

Pål Helsing januar -mars 832 488 - 21969 854 457 71 374

Nils Arne Hatleskog april -desember 1265 527 444 807 16 219 1726 553 60 250

Mads Andersen januar -desember 2279 657 2507 561 21 969 4809 187 54 330

Torleif Gram januar -april 617 817 1379 013 113 192 2110 022 206 299 4, 7

Raymond Carlsen januar -september 2256 456 5178 746 20 788 7455 990 104 066 4

Per Harald Kongelf oktober -desember 499 160 - 12678 511 838 36 328

Jarle Tautra januar -desember 2374 805 2922 261 21 969 5319 035 113 819

Sum 18 785 664 19 849 700 292 553 38 927 917 919 395

Beløp ikroner 2007

Martinus Brandal januar -desember 3906 965 577 499 19 023 4503 487 76 229

Bjørn Erik Næss januar -desember 2496 864 2222 303 22 831 4741 998 89 513

Simen Lieungh januar -september 1984 483 6292 094 45 660 8322 237 71 602 4, 6

Pål Helsing oktober -desember 512 500 - 21094 533 594 19 135

Mads Andersen januar -desember 2303 615 5152 378 28 382 7484 375 59 260

Torleif Gram januar -desember 2239 582 5443 460 994 381 8677 423 586 699 4

Raymond Carlsen januar -desember 2130 755 8345 521 26 100 10 502 376 206 649 4

Gary Mandel januar -april 1287 029 5701 121 3398 6991 548 47 121 5

Jarle Tautra januar -desember 2606 790 6956 552 21 251 9584 593 134 574

Sum 19 468 582 40 690 929 1182 120 61 341 631 1290 782

1) Inkluderer utbetaling av feriepenger av grunnlønn.

2) Utbetalingen av variabel lønn i2008 består av opptjente beløp i2008, 2007 og 2005 samt feriepenger av variabel lønn utbetalt i2007.

3) Andre godtgjørelser inkluderer en standard forsikringsordning for de ansatte, samt en særskilt livs- og ulykkesforsikring for konsernledelsen med en maksimumsgrense for dekning på

4402 320 kroner.

4) Inkluderer pensjonsrettigheter ihenhold til lederpensjonsordninger hvor videre opptjening opphørte i2002 iforbindelse med fusjonen mellom Kværner og Aker Maritime.

5) Gary Mandel har kun en innskuddsplan.

6) Simen Lieungh beholdt sin pensjonsordning ut 2007.

7) Bil /bolig er inkludert med 103 455 kroner iandre godtgjørelser.

Det er ikke innvilget lån til medlemmer av konsernledelsen.

Oppsigelsestid, sluttvederlag og pensjonsrettigheter for medlemmene av konsernledelsen

Navn/Tittel Oppsigelsestid Sluttvederlag Pensjonsrettigheter

Konsernsjef og adm. direktør

Simen Lieungh

Konserndirektør Finans

Leif Hejø Borge

Konserndirektør

Niels Didrich Buch

Konserndirektør

Mads Andersen

Konserndirektør

Nils Arne Hatleskog

Konserndirektør

Per Harald Kongelf

Konserndirektør

Jarle Tautra

6måneder 12 måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

Itillegg en lederpensjon som beskrevet ovenfor.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

6måneder 6måneder Standard innskuddsplan som beskrevet inote 20.

Aker Solutions årsrapport 2008 45


Våre resultater

Noter til regnskapet

Aksjebasert avlønning

48 ledere, inklusive konsernledelsen, er berettiget til variabel lønn ihenhold til den variable lønnsordningen som er beskrevet på forrige side. Total avsetning

for variabel lønn utgjør 112 millioner kroner per 31. desember 2008. Utvikling av selskapets aksjekurs inngår som et element iden variable lønnsordningen.

Beløp ikroner 2008 2007 2006

Utbetalt iløpet av året 11 665 450 115 419 678 35 122 508

Kostnadsført iløpet av året -9381 273 - 90094 622

Påløpt ved utgangen av året - 21 046 724 136 466 401

Aksjer eid av styremedlemmer og konsernledelse

Følgende antall aksjer iAker Solutions ASA er eid av styremedlemmer og medlemmer av konsernledelsen (samt deres nærstående parter) per 31. desember

2008:

Antall aksjer

Martinus Brandal, styreformann 7500

Bjørn Flatgård, styrets nestformann 5535

Leif-Arne Langøy, styremedlem 175 000

Åsmund Knutsen, styremedlem 1505

Simen Lieungh, konsernsjef 5014

Leif Hejø Borge, konserndirektør finans 15 000

Gary Mandel, konserndirektør 1350

Mads Andersen, konserndirektør 2395


Note 19: Antall ansatte (urevidert)

2008 2007 1

Energy Development &Services 8542 8163

Subsea 4108 3673

Products &Technologies 4003 2666

Process &Construction 5417 5516

Øvrige 1290 1280

Sum egne ansatte 23 360 21 298

Innleid personell 10 601 11 623

Sum konsern 33961 32 920

Ansatte iNorge 11 464 10 931

Ansatte iandre land 11 896 10 367

1) Grunnet Aker Solutions’ reorganisering av Field Development (FD) og Maintenance, Modification and Operations (MMO) til nytt forretningsområde Energy Development &Services

(ED&S), er historiske tall omgjort. Den kunngjorte reorganiseringen av forretningsområdene Subsea og Products &Technologies vil være gjeldende fra 1. januar 2009, og følgelig er

ikke tall omgjort iårsrapporten.


Note 20: Ytelse til ansatte –pensjoner

Konsernets pensjonskostnader viser de ansattes opptjening av fremtidig pensjon iregnskapsåret. Ieninnskuddsbasert ordning har virksomheten ansvaret for å

yte et avtalt tilskudd til den ansattes pensjonsbeholdning. Ienytelsesordning har bedriften ansvaret for åyte en avtalt pensjon til den ansatte iforhold til sluttlønn.

Pensjonsordninger iNorge

Norske virksomheter er underlagt lov om tjenestepensjon, og pensjonsordninger som tilbys iNorge, er itråd med denne. 1. juli 2008 gikk alle norske selskap

iAker Solutions over fra ytelsespensjon til innskuddspensjon hvor arbeidsgiver kun deltar med et avtalt beløp til en pensjonskonto for hver enkelt ansatt.

Ansatte som hadde fylt 58 år på overgangstidspunktet fortsetter iytelsesordningen. Endringen av pensjonsordning ga en engangseffekt iregnskapet iform

av en gevinst på 291 millioner kroner. Gevinsten skyldes hovedsakelig forskjellen mellom den innregnede ytelsesbaserte forpliktelsen iregnskapet og fripolisene

som ble utbetalt iforbindelse med utmelding fra ordningen.

Det ble iforbindelse med overgangen til innskuddspensjon etablert en kompensasjonsordning som sikrer at ansatte ikke skal lide tap ved overgang til ny

ordning. Utgangspunktet for kompensasjonens størrelse er differansen mellom beregnet pensjonskapital fra ytelsesordning og innskuddsordning ved fylte

67 år. Kompensasjonsbeløpet reguleres årlig itakt med endring iden enkeltes pensjonsgrunnlag, og forrentes til markedsrente. Dersom den ansatte slutter

etter eget ønske før fylte 67 år, vil kompensasjonsbeløpet avkortes.

Ytelsespensjon er dekket gjennom Aker Pensjonskasse. Aker Solutions deltar også sammen med andre arbeidsgivere ogden norske stat ienfelles ordning

(multiemployer plan) kalt AFP. Arbeidsgiverne betaler en avgift til fellesordningen uavhengig av bedriftens bruk av ordningen. Itillegg betaler arbeidsgiver

25 prosent av utbetalt pensjon for egne pensjonister. Staten gir et tilskudd på 40 prosent av utbetalte pensjoner. Beløpene angående ytelsesplaner nedenfor

inkluderer Aker Solutions kostnader og beregnede forpliktelser ved AFP-ordningen.

46

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Ytelsespensjon iNorge vil således omfatte ansatte over 58 år på overgangstidspunktet til innskuddspensjon per 1. juli 2008, spesielle pensjonsordninger

dekket over drift og avtalefestede pensjonsordninger (AFP). Itillegg vil ytelsespensjon bestå av bokførte forpliktelser knyttet til kompensasjonsordningen.

Pensjonsordninger utenfor Norge

Konsernselskaper iCanada og Tyskland har ytelsesplaner. ICanada ble den ytelsesbaserte pensjonsplanen stengt for opptak av nye medlemmer med

virkning fra 1. september 2008. Iandre land er innskuddsplaner det normale. Arbeidsgiveren yter et avtalt innskudd som forvaltes separat.

Pensjonskostnad innregnet iresultatregnskapet

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007 2006

Ytelsesplaner

Nåverdi av årets pensjonsopptjening 199 263 195

Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen 171 180 143

Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 150 - 138 - 122

Innregnet aktuarmessige gevinster og tap 33 68 9

Gevinst /tap ved avkortning og oppgjør - 296 - -

Administrasjonskostnad 19 9 7

Arbeidsgiveravgift 4 53 31

Pensjonskostnad ytelsesplaner - 20 435 263

Kostnad kompensasjonsordning 51 - -

Innskuddsbaserte pensjonsplaner 291 108 74

Totale pensjonskostnader innregnet iårets resultat 18 322 543 337

Avstemming av pensjonsordningenes finansielle status mot beløp vist iselskapets balanse

2008 2007

Beløp imillioner kroner

Fondsbaserte

ordninger

Ikke-fondsbaserte

ordninger

Sum

Fondsbaserte

ordninger

Ikke-fondsbaserte

ordninger

Sum

Ytelsesplaner

Opptjente pensjonsforpliktelser 1918 537 2455 2931 509 3440

Beregnet effekt av fremtidige lønnsreguleringer 225 98 323 827 83 910

Beregnede pensjonsforpliktelser 2143 635 2778 3758 592 4350

Arbeidsgiveravgift på netto faktisk forpliktelse 46 82 128 150 74 224

Pensjonsmidler til markedsverdi 1872 - 1872 2662 - 2 662

Pensjonsmidler større(+) /mindre(-) enn beregnede pensjonsforpliktelser - 317 - 717 -1034 -1246 - 666 -1912

Ikke-resultatført netto aktuarmessig gevinst (-) /tap (+) 452 109 561 906 84 990

Netto pensjonsmidler (+) /pensjonsforpliktelser (-) 135 - 608 - 473 - 340 - 582 - 922

Presentasjon ibalansen er som følger:

Pensjonsmidler 234 - 234 15 - 15

Pensjonsforpliktelser - 99 - 608 - 707 - 355 - 582 - 937

Kompensasjonsgjeld - - 51 - 51 - - -

Pensjonsforpliktelser inkludert kompensasjonsgjeld - 99 - 659 - 758 - 355 - 582 - 937

Av forskuddsbetalte pensjoner ved utgangen av 2008 relaterer 26 millioner kroner seg til konsernselskaper iCanada (14 millioner kroner i2007). Av bokførte

forpliktelser ved utgangen av 2008 relaterer henholdsvis 49 millioner kroner og 33 millioner kroner seg til konsernselskaper iCanada og Tyskland (43 millioner

kroner og 31 millioner kroner i2007).

Økonomiske forutsetninger

Økonomiske forutsetninger (norske planer) 2008 2007

Diskonteringsfaktor 4,50 % 4,50 % 5,00 % 5,00 %

Forventet avkastning 6,50 % 6,50 % 6,00 % 6,00 %

Forventet lønnsregulering 4,25 % 4,25 % 4,25 % 4,25 %

Forventet pensjonsøkning 3,00 % 3,00 % 2,50 % 2,50 %

Diskonteringsrenter er basert på den norske statsobligasjonsrenten. Avkastning på midlene forventes åvære høyere enn diskonteringsrenten fordi midlene

er investert iinstrumenter med høyere risiko enn statsobligasjoner. Erfaring har vist at avkastningen på midlene har ligget rundt 1prosent høyere enn diskonteringsrenten

på lang sikt.

Generelt vil en økning på 1prosent idiskonteringsrenten medføre enreduksjon på ca. 20 prosent iårets pensjonsopptjening /beregnet pensjonsforpliktelse.

Aker Solutions årsrapport 2008 47


Våre resultater

Noter til regnskapet

Økonomiske forutsetninger (planer utenfor Norge)

For de fondsbaserte ytelsesplanene iCanada er diskonteringsrenten satt til 7,5 prosent (5,25 prosent i2007), forventet avkastning er 7,25 prosent (uendret

fra 2007) og forventet lønnsøkning til 3,5 prosent (uendret fra 2007).

Endringer ipensjonsforpliktelser og pensjonsmidler

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Påløpt pensjonsforpliktelse ved begynnelsen av året 4350 4034

Nåverdi av årets pensjonsopptjening inkl. kostnad relatert til kompensasjonsordningen 300 263

Rentekostnader av pensjonsforpliktelsen 171 180

Utbetalinger - 109 - 107

Flytting av medlemmer -1926 - 13

Kjøp /salg av selskaper - 26

Endring iuamortisert gevinst (-) /tap (+) 18 - 40

Omregningsdifferanse 9 7

Påløpt pensjonsforpliktelse ved slutten av året 2813 4350

Pensjonsmidler til markedsverdi ved begynnelsen av året 2662 2438

Forventet avkastning på pensjonsmidlene 150 138

Innbetalinger 350 383

Utbetalinger - 79 - 80

Flytting av medlemmer -1041 -

Endring iuamortisert gevinst (-) /tap (+) - 159 - 199

Administrasjonskostnad - 19 - 20

Omregningsdifferanse 8 2

Pensjonsmidler til markedsverdi ved slutten av året 1872 2662

Analyse av plassering av pensjonsmidler og forventet avkastning

Ulike typer av plassering av pensjonsmidler iprosent av pensjonsmidler 2008 2007

Egenkapitalinstrumenter 3,6 % 6,9 %

Gjeldsinstrumenter 94,7 % 66,2 %

Pengemarkedsinstrumenter 0,0 % 22,3 %

Andre typer plasseringer 1,7 % 4,6 %

Sum 100,0 % 100,0 %

Estimert innbetaling til ordningene i2009 er 56 millioner kroner iNorge og 20 millioner kroner iCanada. Årlig avkastning på pensjonsmidlene er 138 millioner

kroner (182 millioner kroner i2007).

Oversikt over netto pensjonsforpliktelser og avvik

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006 2005

Påløpt pensjonsforpliktelse 2813 4350 4034 3339

Pensjonsmidler til markedsverdi 1872 2662 2438 2073

Netto pensjonsforpliktelse - 941 -1688 -1596 -1266

Endring iuamortisert gevinst (-) /tap (+) påløpt pensjonsforpliktelse 18 - 40 615 112

Endring iuamortisert gevinst (-) /tap (+) pensjonsmidler - 159 - 199 101 4

48

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 21: Investeringer regnskapsført etter egenkapitalmetoden

Tilknyttede selskaper 2008

Beløp imillioner kroner

Bokført

verdi per

1.1.2008

Tilgang /

avgang /

betalinger

Andel resultat

etter skatt /

nedskrivning

Kursreg.

og andre

endringer

Bokført verdi

per 31.12.

2008

Aker Offshore Oy 1 15 -15 - - -

Siva Verdal Eiendom AS 14 - - - 14

JSC Astrakhan Korabel 31 -31 - - -

Power Maintenance and Constructors, LLC 19 -2 - 6 23

Aker Bravo AS 2 - - - 2

Beijing Bomco –MHOffshore 6 -2 2 - 6

Aker Clean Carbon AS - 32 - 13 - 19

Aker Encore AS - 20 - - 20

Aker Oilfield Services AS - 269 -9 - 260

Nippon Pusnes Co. Ltd. 6 - 2 2 10

TNT Company LLP - 26 - 6 32

DOS Marine LLP - 29 - 6 35

Andre 28 - 2 - 3 - 23

Sum 121 324 -21 20 444

Tilknyttede selskaper 2007

Beløp imillioner kroner

Bokført

verdi per

1.1.2007

Tilgang /

avgang /

betalinger

Andel resultat

etter skatt /

nedskrivning

Kursreg.

og andre

endringer

Bokført verdi

per 31.12.

2007

Aker Offshore Oy 1 16 - - -1 15

Siva Verdal Eiendom AS 14 - - - 14

JSC Astrakhan Korabel 31 - - - 31

Power Maintenance and Constructors, LLC 19 3 - -3 19

Aker Bravo AS 6 - -4 - 2

Beijing Bomco –MHOffshore 5 - 1 - 6

Andre 31 2 1 - 34

Sum 122 5 - 2 - 4 121

Konsernets andel itilknyttede selskaper 2

2008

Beløp imillioner kroner

Forretningskontor

Stemmerett

iprosent

Eierandel

iprosent Eiendeler Gjeld

Egenkapital

Inntekter

Årets

resultat

Siva Verdal Eiendom AS Trondheim, Norge 46,0 % 46,0 % 40 4 36 7 -

Power Maintenance and Constructors, LLC Hammond, USA 49,0 % 49,0 % 118 70 48 625 -

Aker Bravo Oslo, Norge 45,0 % 45,0 % 21 19 2 - -2

Beijing Bomco –MHOffshore Beijing, Kina 50,0 % 50,0 % 17 - 17 17 2

Nippon Pusnes Co. Ltd. Tokyo, Japan 28,0 % 28,0 % 198 162 36 334 6

Aker Oilfield Services AS Oslo, Norge 32,3 % 32,3 % 726 270 456 - -24

Aker Clean Carbon AS Oslo, Norge 30,0 % 30,0 % 140 75 65 8 -44

TNT Company LLP Aktau, Kazakhstan 49,0 % 49,0 % 5 5 - 4 -

DOS Marine LLP Aktau, Kazakhstan 49,0 % 49,0 % 1 1 - 1 -

Aker Encore AS Oslo, Norge 50,0 % 50,0 % 41 - 41 - -

2007

Beløp imillioner kroner

Forretningskontor

Stemmerett

iprosent

Eierandel

iprosent Eiendeler Gjeld

Egenkapital

Inntekter

Årets

resultat

RR Offshore Oy 1 Ulvila, Finland 40,0 % 26,0 % 186 183 3 255 7

Siva Verdal Eiendom AS Trondheim, Norge 46,0 % 46,0 % 44 8 36 6 1

JSC Astrakhan Korabel Astrakhan, Russland 56,0 % 56,0 % 31 - 31 - -

Power Maintenance and Constructors, LLC Hammond, USA 49,0 % 49,0 % 69 27 42 306 5

Aker Bravo AS Oslo, Norge 45,0 % 45,0 % 24 21 3 2 -10

Beijing Bomco –MHOffshore Beijing, Kina 50,0 % 50,0 % 11 3 8 2 1

1) Tidligere RROffshore Oy, datterselskap fra januar 2008.

2) Balanse og resultat er 100 prosent av totalen.

Aker Solutions årsrapport 2008 49


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 22: Investeringer ifelleskontrolert virksomhet

Konsernet har andeler ifelleskontrollerte driftsavtaler og virksomheter som hovedsakelig driver med anleggskontrakter. Konsernregnskapet inkluderer konsernets

andel av eiendeler og forpliktelser og driftsinntekter og -kostnader for disse kontraktene. Nedenfor er listet de mest vesentlige felleskontrollerte

driftsavtalene og virksomhetene.

Felleskontrollerte driftsavtaler

Eierandel 2008 2007

Aker Kvaerner Clough Murray &Robertsen Joint Venture 61 % 61 %

Aker Maritime Kiewit Contractors 49 % 49 %

AKTIV Joint Venture 40 % 40 %

ASC –ERSAI Consortium 50 % -

Angel 50 % 50 %

Anglian Water 3Joint Venture 1 - 50 %

Anglian Water 4Joint Venture 50 % 50 %

Cameron LNG (Sempra) 50 % 50 %

Hull Water 2 - 50 %

IHI Ingleside 3 - 50 %

JV Yansab 50 % 50 %

O&G Solutions Joint Venture 50 % 50 %

Snøhvit 4 - 65 %

Halton Hills Power Partners Joint Venture 50 % 50 %

Siemens /Aker Kvaerner Songer –Longview Consortium 50 % 50 %

AK /IHI Gulf 50 % 50 %

ASO /IHI 50 % -

KAT Nuclear 45 % 45 %

1) Driftsavtalen for Anglian Water 3ble avsluttet idesember 2008.

2) Driftsavtalen for Hull Water ble avsluttet idesember 2008.

3) Driftsavtalen for IHI Ingleside ble avsluttet imars 2008.

4) Driftsavtalen for Snøhvit ble avsluttet idesember 2008.

Felleskontrollerte virksomheter

Eierandel 1 Forretningskontor 2008 2007

AKCS Offshore Partner Newfoundland, Canada 40 % 40 %

K_WAC Ltd Brendford, UK 30 % -

Aker Reinertsen AS Trondheim, Norge 50 % 50 %

Aker Kvaerner &Soapro Egenharia Ltda Luanda, Angola 50 % 50 %

Wirth Maschinen- und Bohrgeräte-Fabrik GmbH 2 Erkelenz, Tyskland 50 % 50 %

1) Den legale eierandelen tilsvarer stemmeberettigede aksjer for alle felleskontrollerte virksomheter.

2) Datterforetak fra januar 2009.

Konsernet har inkludert følgende andeler av eiendeler og forpliktelser, driftsinntekter og -kostnader for ovennevnte felleskontrollerte virksomheter.

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Omløpsmidler 845 568

Anleggsmidler 215 157

Kortsiktig gjeld -541 -363

Langsiktig gjeld -263 -229

Netto eiendeler/forpliktelser 256 133

Driftsinntekter 1142 559

Driftskostnader -973 -492

Driftsresultat 169 67

50

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 23: Finansiell risikostyring

Finansiell risiko

Konsernets virksomhet medfører en eksponering overfor forskjellige typer finansiell risiko: valutarisiko, renterisiko, inflasjonsrisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko

og kapitalrisiko. Markedsrisikoene har en effekt på konsernets inntekter eller verdier på finansielle instrumenter eid av konsernet. Formålet med

markedsrisikostyring er åkunne styre ogkontrollere eksponeringen for markedsrisikoer innenfor akseptable parametere. Konsernets overordnede program

for risikostyring er fokusert på volatiliteten idefinansielle markedene og søker åminimere potensielle negative effekter på konsernets finansielle resultater.

Aker Solutions bruker finansielle derivater som instrument for åsikre risikoeksponering, og foretar sikringsbokføring for åbegrense volatiliteten iresultatregnskapet.

Prosjektledelsen utfører risikostyring ialle prosjekter, ogved hjelp av konsernets finansavdeling identifiseres, evalueres og sikres finansiell risiko under policy

vedtatt av konsernets ledelse og styre. Styret har fastlagt prinsipper for risikostyring generelt og har vedtatt spesifikke regler for valutarisiko, renterisiko og

kredittrisiko. Det er fastlagt konkrete regler for bruk av derivater og finansinvesteringer. Det har ikke vært endringer ikonsernets policy iløpet av året.

Valutapolicy

Aker Solutions driver internasjonal virksomhet, hvilket medfører valutaeksponering for konsernet. Valutarisiko oppstår gjennom ordinære, fremtidige forretningstransaksjoner,

balanseførte fordringer og gjeldsposter samt gjennom investeringer iutenlandske datterselskaper ienannen valuta enn den

respektive konsernenhetens egen funksjonelle valuta. Valutaeksponering relatert til ordinære, fremtidige forretningstransaksjoner samt balanseførte fordringer

og gjeldsposter er ihovedsak iUSD, EUR, GBP og NOK itillegg til imindre grad flere andre valutaer.

Den enkelte operative enhet og det enkelte prosjekt er pålagt åsikre all valutaeksponering så snart den oppstår ved åinngå sikringstransaksjoner med

konsernets sentrale finansavdeling. For åsikre valutaeksponering ifremtidige inntekter og kostnader brukes valutaterminkontrakter og valutaopsjonskontrakter.

Konsernets sentrale finansavdeling styrer den interne eksponeringen og sikrer den resterende risiko eksternt. Det er en innarbeidet policy iAker

Solutions åsikre alle kjente fremtidige valutainntekter og -kostnader. Eventuelle endringer iprosjektenes valutainntekter eller -kostnader fører til endring av

de tilhørende sikringsposisjoner. Note 25.3 Derivater inneholder mer informasjon om aktuelle valutasikringstransaksjoner.

Med hensyn til segmentrapporteringen er det transaksjonene mellom de enkelte operative enheter og finansavdelingen som er sikringsinstrumenter, og

samtlige transaksjoner regnskapsføres som sikring. For det konsoliderte regnskapet er det imidlertid de tilsvarende transaksjonene med eksterne banker

som er sikringsinstrumenter, ogomtrent 80 prosent av kontraktene kvalifiserer for sikringsbokføring. Differansen mellom det som sikringsbokføres i

segmentene og ikonsernet er inkludert iden ikke-allokerbare delen isegmentrapporteringen.

Ikonsernets langsiktige lån er både hovedstol og renter ivalutaer som tilsvarer låntakers egen funksjonelle valuta, og matcher således valuta iden kontantstrømmen

som skal benyttes til åbetale lånet, først og fremst iNOK, men også iGBP og USD. Dette medfører at det eksisterer en økonomisk sikring som

ikke krever noen ytterligere kontraktsinngåelser isikringsøyemed.

Kontraktsikring

Kontraktsikring er definert som valutarisikoen av prosjektene og arbeidskapital.

Konsernets valutaeksponering idestørste valutaene var per 31. desember som følger

2008 2007

Beløp imillioner USD EUR GBP USD EUR GBP

Bank -324 -70 - 26 -229 -20 - 22

Konserninterne lån 145 25 86 17 -21 35

Eksterne lån -100 - - - - -

Kundefordringer 596 106 28 598 36 -

Leverandørgjeld -105 -79 - 77 -191 -106 -43

Balanseeksponering 212 -18 11 195 -111 -30

Estimert fremtidig salg 1854 9 - 1243 66 -

Estimert fremtidig kjøp -431 -334 -27 -198 -219 -49

Kontantstrømeksponering 1423 -325 -27 1045 -153 -49

Valutakontrakter -1633 344 14 -1250 255 80

Netto eksponering 2 1 -2 -10 - 9 1

Itabellen over er kundefordringer, leverandørgjeld og estimert fremtidig salg og kjøp beregnet basert på inngåtte sikringstransaksjoner. Siden all vesentlig

eksponering sikres, anses de inngåtte sikringstransaksjonene åvære beste estimat på eksponering ivaluta. Netto eksponering håndteres av konsernets

Finansfunksjon, som har mandat til åholde åpne posisjoner innenfor et godkjent mandat. Mandatet er nøye kontrollert og rapportert daglig til konsernets

ledelse. Aker Solutions har også mindre eksponeringer iandre valutaer.

En sensitivitetsanalyse av valutakursendringer viser en begrenset sensitivitet ikonsernets egenkapital og resultat. En styrking av NOK på 10 prosent per

31. desember mot følgende valutaer ville ha økt (redusert) egenkapitalen og resultatet med beløp som er gjengitt itabellen under. En10prosent økning

reflekterer nivået for valutakursendringer som er erfart de senere år. Sensitivitetsanalysen er beregnet ut fra sikrede transaksjoner slik som eksponeringen

er vist itabellen over. Den inkluderer kun prosjektrelaterte poster og forutsetter at alle andre variabler, ogspesielt renter, holdes uendret. Beregningene er

basert på beløp og valutakurser per 31. desember, ogutestående beløp er representative for hele året grunnet liten grad av sesongsvingninger. Analysen

er utført på likt grunnlag for 2007.

De valutakontrakter som ikke inngår isikringsbokføringen, utgjør fortsatt en «økonomisk sikring». Dette innebærer at effekten på resultatet under finansposter

itabellen over vil ha den motsatte effekten på driftsresultatet itakt med prosjektenes fremdrift.

Aker Solutions årsrapport 2008 51


Våre resultater

Noter til regnskapet

2008 2007

Effekt imillioner kroner Resultat Egenkapital 1 Resultat Egenkapital 1

USD 45 133 -262 -328

EUR 23 243 -4 119

GBP 32 2 34 22

1) Effekt på egenkapitalen inkluderer ikke endringer som følger av effekt på resultatet.

En 10 prosent svekkelse av NOK mot valutaene itabellen over per 31. desember vil ha den samme, men motsatte effekt på resultat og egenkapital, forutsatt

at alle andre variabler holdes konstant.

Den største risiko relatert til endringer ivalutakurser er risiko for redusert konkurranseevne iutlandet som følge av en styrket krone. Denne risikoen er relatert

til fremtidige, kommersielle kontrakter og er ikke inkludert isensitivitetsanalysen over.

Sensitivitetsanalysen inkluderer ikke effekter på konsernets resultat og egenkapital av endringer ivalutakurser som brukes til konsolidering av utenlandske

datterforetak.

Balansesikring

Balansesikring er definert som sikring av eiendeler og investeringer som er gjort ienannen valuta enn den selskapet rapporterer i.

Konsernet har flere investeringer ifremmed valuta, der verdien er eksponert for valutasvingninger. Denne eksponeringen er normalt ikke sikret, men vurderes

fra tilfelle til tilfelle.

Valutakurser

Følgende kursendringer har skjedd ikonsernets hovedvalutaer:

Gjennomsnittskurs

Balansedagens kurs

NOK 2008 2007 2008 2007

USD 5,649 5,853 7,024 5,403

EUR 8,307 8,016 9,888 7,966

GBP 10,356 11,700 10,145 10,792

Renterisiko

Langsiktige lån med flytende rente eksponerer konsernet for endringer ikontantstrøm som følge av endringer irentenivået. Langsiktige lån med faste renter

innebærer en risiko for endringer ilånenes virkelige verdi, men ettersom disse lånene er vurdert til amortisert kost, vil endringer imarkedsrenten ikke

påvirke resultatet. Det er fastlagt en policy om at 30 –50prosent av lånerentene skal være faste renter, ogrentebytteavtaler brukes for åsikre dette.

Ettersom konsernet ikke har vesentlige rentebærende eiendeler,erdriftsinntekter og kontantstrøm fra drift iall hovedsak upåvirket av endringer imarkedsrenten.

På balansedagen var 50 prosent av renter på obligasjonslånene til 1,6 milliarder kroner byttet til faste renter over to til seks år ved hjelp av rentebytteavtaler.

Itillegg er det inngått rentebytteavtale for åbytte flytende rente til fast rente for den langsiktige kredittfasiliteten på 2000 millioner kroner.

Konsernet fører ikke fastrenteforpliktelser eller eiendeler til virkelig verdi over resultatet, og har heller ikke renteinstrumenter (rentebytteavtaler) som sikringsinstrument

ienvirkelig verdi-sikring. Derfor vil en endring irenten på rapporteringstidspunktet ikke ha effekt på resultatet tilknyttet fastrenteinstrumentene.

En renteøkning på 100 basispunkter på rapporteringtidspunktet ville økt (redusert) egenkapitalen og resultatet med beløpene itabellen under. Analysen

forutsetter at alle andre variabler, ogspesielt valutakurser, holdes konstant. Analysen for 2007 er gjort under de samme forutsetninger.

2008 2007

Beløp imillioner kroner Resultat Egenkapital 1 Resultat Egenkapital 1

Kontanter og kontantekvivalenter 38 - 35 -

FRA (forward rate agreement) - - 1 -

Rentebytteavtaler 35 27 12 19

Langsiktige rentebærende fordringer 1 - - -

Kortsiktige rentebærende fordringer 5 - 5 -

Rentebærende langsiktige lån -62 - -15 -

Kortsiktige rentebærende lån -5 - - -

Kontantstrømsensitivitet (netto) 12 27 39 19

1) Effekt på egenkapitalen inkluderer ikke endringer som følger av effekt på resultatet.

En reduksjon irenten på 100 basispunkter per 31. desember vil ha den samme, men motsatte effekt på resultatet og egenkapitalen forutsatt at alle andre

variabler holdes konstant.

Inflasjonsrisiko

Konsernet kan være eksponert for endringer imarkedspriser både med hensyn til investeringer og iforbindelse med den løpende operative virksomhet.

Investeringsporteføljen er begrenset og inneholder ingen investeringer ibørsnoterte papirer.

52

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Den operative virksomheten er eksponert for endringer iprisene på materialer og underleveranser samt endringer ilønninger. Slike risikoer forsøker man å

sikre seg mot ved åinnhente tilbud på forhånd fra underleverandører når Aker Solutions utarbeider anbud til kunder, samt ved åtaforbehold om enkelte

prisendringer ikontraktene med kundene. Konsernet hadde ved årsskiftet ingen råvarederivater.

Kredittrisiko

Med kredittrisiko menes risiko for finansielle tap dersom kunder eller andre debitorer ikke innfrir sine betalingsforpliktelser. Enslik risiko gjelder først og

fremst kapitalplasseringer og kundebetalinger.

Kapitalplasseringer gjøres iall hovedsak ibanker. Det er separate prosedyrer for aksept av motparter både hva gjelder derivater og innskudd, og motparter

skal ha meget god kredittverdighet. Kredittrisiko knyttet til kapitalplasseringer antas åvære ubetydelig.

Kredittrisiko knyttet til kunder og leverandører vurderes på generelt og individuelt grunnlag. Vurderingene baseres blant annet på kredittratinger, gjennomgang

av motpartens regnskaper samt bruk av tilgjengelige kredittvurderingsverktøy (for eksempel Dun &Bradstreet). Betaling gjøres opp ikontanter.

Konsernet krever ikke pantstillelser knyttet til kundefordringer og andre fordringer.

Avsetning for tap på fordringer er basert på estimater om forventede tap. Forventningene bygger på spesifikk risiko knyttet til individuelle vurderinger, samt en

samlet vurdering av den totale risiko for tap på kundefordringer basert på tidligere erfaringer. Avsetning for tap på fordringer ikonsernet er lave (116 millioner

kroner i2008, 83 millioner kroner i2007) og overstiger de realiserte tap (5 millioner kroner i2008, 4millioner kroner i2007). Inntekter er iall hovedsak relatert til

store prosjekter som varer over en lengre periode, og hvor innbetalingene er iform av forskudd eller ihenhold til milepæler og følges nøye opp av prosjektledelsen.

Manglende innbetaling skyldes normalt uenighet iforbindelse med prosjektleveranser, ogdisse løses gjennom endringer ileveranser (se note 13

Betingede utfall). Kundene er iall hovedsak store, velrenommerte oljeselskaper med lav kredittrisiko, hvilket iseg selv reduserer kredittrisikoen betraktelig.

Basert på ovenstående er konsernets kredittrisiko knyttet til kunder og leverandører vurdert åvære ikke vesentlig.

På balansedagen var det ingen vesentlige konsentrasjoner av kredittrisiko, og den maksimale eksponering mot kredittrisiko tilsvarer virkelig verdi av hver

kategori av finansielle instrumenter (se note 25 Finansielle instrumenter). Konsernet krever ikke sikkerhet gjennom pantstillelser.

Aker Solutions ASA yter driftsgarantier for sine datterselskaper. Senote 9Garantier iAker Solutions ASA-regnskapet for mer informasjon.

Likviditetsrisiko

Med likviditetsrisiko menes risikoen for åkomme iensituasjon der konsernet ikke kan møte sine betalingsforpliktelser. Konsernets kapitalforvaltning og

lånefinansiering er organisert slik at man alltid skal ha god likviditet.

Ledelsens styring av likviditetsrisiko innebærer åhaibesittelse en tilstrekkelig beholdning av kontanter eller kontantekvivalenter, tilgjengelige kredittfasiliteter

og muligheten til ålukke markedsposisjoner. Med hensyn til de underliggende virksomheters dynamiske natur sørger konsernets finansavdeling for en

tilstrekkelig fleksibilitet gjennom kredittfasiliteter (se note 25.6 Rentebærende gjeld og andre langsiktige forpliktelser).

Konsernets likviditetsutvikling følges løpende basert på ukentlige og månedlige rapporteringer fra alle enheter ikonsernet. For informasjon om

investeringer og driftsrelaterte eiendeler, senote 6Segmentrapportering.

Finansielle forpliktelser og forfallstidspunkter

Beløp imillioner kroner

Sum

6mnd

og

mindre

2008 2007

6-12

mnd 1-2 år 2-5 år

Mer

enn

5år

Sum

6mnd

og

mindre

6-12

mnd 1-2 år 2-5 år

Mer

enn

5år

Utstedte, usikrede obligasjoner 1

Faste rente-obligasjoner

NOK 150 mill. -195 - - 9 - 9 - 177 - -204 -5 -4 -9 -27 - 159

Flytende rente-obligasjoner

NOK 500 mill. -523 -14 - 509 - - - -566 -17 - 17 -533 - -

NOK 650 mill. -735 -19 - 13 -24 - 679 - -834 -23 - 23 -46 - 742 -

NOK 300 mill. -380 -9 -6 -12 - 353 - -432 -11 - 11 -22 - 66 -322

Løpende kredittfasilitet

EUR 750 mill. -5523 -100 -100 -183 -5140 - - - - - - -

NOK 2000 mill.

Andre langsiktige lån -312 -99 - 9 - 18 -186 - -20 - - - -20 -

Andre langsiktige forpliktelser -1194 -126 -126 -126 -816 - -914 -134 -134 -134 -512 -

Derivater

Fordringer 24 582 11 211 6121 5873 1377 - 26 210 16 478 6704 2523 505 -

Forpliktelser -25637 -11602 -6288 -6263 -1484 - -25647 -16151 -6528 -2480 -488 -

Leverandørgjeld -20796 -20306 - - 490 - - -15165 -15141 - - 24 - -

Rentebærende kortsiktig gjeld -59 - -59 - - - -25 - -25 - - -

Sum -30772 -21064 -998 -1252 -7458 - -17597 -15004 -38 - 725 -1350 -481

1) Nominelle kontantstrømmer inkludert fremtidige rentebetalinger.

Se note 25.3 Derivater for forfallsanalyse av valutakontrakter som inngår ikontantstrømsikringen.

Aker Solutions årsrapport 2008 53


Våre resultater

Noter til regnskapet

Kapitalrisiko

Målsettingen med konsernets styring av kapitalrisiko er åsikre evnen til fortsatt drift gjennom åsørge for avkastning til aksjeeiere ogandre interessenter,

samt åopprettholde en kapitalstruktur som reduserer kapitalkostnaden.

For åopprettholde eller endre kapitalstrukturen kan konsernet endre utbyttet til aksjeeierene, utstede aksjer, kjøpe egne aksjer eller selge eiendeler for å

redusere gjelden. Konsernet har flere ganger kjøpt egne aksjer, ogtidspunkt for kjøp avhenger av markedsprisen.

Iførste kvartal 2007 annonserte Aker Solutions-konsernet et tilbakekjøp av aksjer, ogiforbindelse med den ordinære generalforsamlingen ble det vedtatt å

kansellere deler av de egne aksjene. Det er foretatt ytterligere kjøp av egne aksjer i2008, og per 31. desember 2008 utgjør konsernets beholdning av egne

aksjer 1,8 prosent av utestående aksjer. For nærmere informasjon om ovennevnte transaksjoner vises til konsolidert egenkapitaloppstilling.

Konsernet overvåker kapitalstrukturen ved hjelp av et nærmere definert styringsmål som er beregnet som brutto gjeld delt på EBITDA (resultat før finansposter,

skatt, avskrivninger og amortiseringer) og rentedekningskrav (EBITDA /netto finanskost). Brutto gjeld inkluderer all rentebærende gjeld, se oppstilling

inote 25 Finansielle instrumenter. Derapporterte forholdstall er godt innenfor de nivåer som er avtalt iselskapets låneavtale.

Styringsmålet for kapitalstyring per 31. desember 2008 og 2007 var som følger

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Gjeldsgrad

Brutto gjeld 6716 1615

EBITDA 3382 3913

Brutto gjeld /EBITDA 2,0 0,4

Rentedekning

EBITDA 3382 3913

Netto konsolidert finanskostnad 263 124

Brutto gjeld /EBITDA 12,9 31,6


Note 24:

Finansielle inntekter og kostnader

Bokførte inntekter og kostnader

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006

Netto endringer ivirkelig verdi på finansielle eiendeler ført til virkelig verdi over resultatregnskapet 1 -439 155 241

Renteinntekter på bankinnskudd 116 85 172

Netto valutagevinst /-tap 31 18 20

Ineffektiv andel av endringer ivirkelig verdi ikontanstrømsikringer -6 7 -

Annen finansiell inntekt 34 2 2

Finansinntekt 175 112 194

Rentekostnader fra finansielle forpliktelser bokført til amortisert kost -379 -209 -429

Refinansieringskostnader 2 - - - 652

Finanskostnader -379 -209 -1081

Netto finanskostnader bokført over resultatregnskapet 3 -643 58 -646

1) En del sikringstransaksjoner kvalifiserer ikke for sikringsbokføring ihenhold til IFRS, hovedsakelig fordi mange interne sikringstransaksjoner samles og nettes før ekstern sikring blir

gjennomført. Endringer ivirkelig verdi på valutaterminer som ikke inngår isikringsbokføringen, bokføres iresultatregnskapet som finansiell inntekt eller kostnad. Sikringsbokføring er nærmere

beskrevet inote 25.3 Derivater.

2) Refinansieringskostnadene består av kapitaliserte kostnader fra refinansieringen i2004, diskonteringseffekter, rentekostnader på annenprioritets obligasjonslån med forfall 15. juni 2007 og

renteinntekter på plassering for nøytralisering av lånet 15. juni 2007.

3) Netto finanskostnader bokført over resultatregnskapet inkluderer bare poster som er resultat fra finansielle instrumenter (se note 25 Finansielle instrumenter). Andel av resultater fra tilknyttede

selskaper er derfor ikke inkludert ioppstillingen over.

De ovennevnte finansielle inntekter og kostnader inkluderer følgende som ikke er bokført til virkelig verdi over resultatregnskapet.

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006

Sum renteinntekter fra finansielle eiendeler 116 85 172

Sum rentekostnader fra finansielle forpliktelser -379 -209 -1081

54

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Bokført direkte mot egenkapitalen

Beløp imillioner kroner 2008 2007 2006

Kurssikringsreserver per 1. januar 315 203 -

Virkelig verdi på kontantstrømsikringer overført til resultatregnskapet 373 -633 -178

Effektiv andel av endringer ivirkelig verdi på kontantstrømsikringer -241 788 461

Utsatt skatt -37 -43 - 80

Bokført ikurssikringsreserver 95 112 203

Kurssikringsreserver per 31. desember 410 315 203

Omregningsreserver per 1. januar -595 -161 -216

Effektiv andel av endringer ivirkelig verdi på sikring av netto investeringer iutlandet - 120 7

Omregningsdifferanser knyttet til utenlandske virksomheter 695 -554 48

Bokført iomregningsreserver 695 -434 55

Omregningsreserver per 31. desember 100 -595 -161

Tappåkrav på kundefordringer er bokført til 5millioner kroner (4 millioner kroner i2007 og 13 millioner kroner i2006) under salgskostnader iresultatregnskapet.

Se note 25 Finansielle instrumenter for informasjon om de finansielle inntekts- og kostnadsgenererende eiendeler og forpliktelser.


Note 25: Finansielle instrumenter

2008 2007

Beløp imillioner kroner Note Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser

Kontanter og kontantekvivalenter 25.1 3828 - 3524 -

Investeringer iandre selskaper 25.2 123 - 133 -

Langsiktige finansielle eiendeler tilgjengelige for salg 123 - 133 -

Derivater 25.3 3100 -2403 1468 -954

Kortsiktige finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet 3100 -2403 1468 -954

Rentebærende langsiktige fordringer 25.4 97 - 14 -

Andre langsiktige operasjonelle eiendeler 4 - 9 -

Kundefordringer og andre fordringer 25.5 20 796 - 13 361 -

Rentebærende kortsiktige fordringer 480 - 540 -

Rentebærende langsiktige lån 25.6 - - 6163 - - 1591

Andre langsiktige forpliktelser - - 1194 - - 914

Leverandørgjeld og andre betalingsforpliktelser - - 21 052 - - 15 165

Annen kortsiktig gjeld - - 553 - - 24

Sum utlån og fordringer og finansielle forpliktelser til amortisert kost 21 377 -28962 13 924 -17694

Fratrukket langsiktig andel utlån, fordringer og finansielle forpliktelser

til amortisert kost -101 7357 -23 2 505

Kortsiktige poster, finansielle utlån og fordringer og forpliktelser

til amortisert kost 21 276 -21605 13 901 -15189

Fastsettelse av virkelige verdier og sammenligning av virkelige verdier og bokførte verdier

Kontanter og kontantekvivalenter

Bokførte verdier er anslått åtilsvare virkelige verdier for kontanter og kontantekvivalenter.

Langsiktige finansielle eiendeler tilgjengelige for salg

Finansielle eiendeler som er tilgjengelige for salg, føres til virkelig verdi. Virkelig verdi er estimert ved hjelp av markedsbaserte verdivurderingsmetoder.

Kortsiktige finansielle instrumenter til virkelig verdi over resultatet

Finansielle eiendeler til virkelig verdi over resultatet føres til virkelig verdi. Virkelig verdi av finansielle instrumenter som omsettes iorganiserte markeder

(som terminforretninger med utenlandsk valuta, rentebytteavtaler og fremtidige renteavtaler), er basert på markedsrater (siste tilbudspris) ibalansen ved

årets slutt.

Utlån og fordringer og finansielle forpliktelser til amortisert kost

Med utgangspunkt ipostenes kortsiktige natur er det antatt at bokførte verdier er et godt anslag for virkelig verdi for finansielle instrumenter som er

kortsiktige fordringer og forpliktelser. Finansielle lån er inkludert itabellen på neste side med spesifikk angivelse av antatt virkelige verdier.

Aker Solutions årsrapport 2008 55


Våre resultater

Noter til regnskapet

2008 2007

Beløp imillioner kroner Bokført verdi Virkelig verdi Bokført verdi Virkelig verdi

Obligasjoner 1 1582 1600 1571 1600

Andre lån 5134 5160 44 44

Sum finansielle lån 6716 6760 1615 1644

1) Virkelig verdi er basert på kurser notert på Oslo Børs. Differansen mellom bokført verdi og virkelig verdi for obligasjonene gjelder etableringskostnader og påløpte renter.

Årsregnskapet inneholder ikke vesentlige finansielle instrumenter til virkelig verdi som helt eller delvis er fastsatt ved bruk av en vurderingsteknikk basert

på forutsetninger som ikke er understøttet av observerbare markedspriser eller kurser.


Note 25.1: Kontanter og kontantekvivalenter

Konsernkontosystem

For åoptimalisere tilgjengeligheten og fleksibiliteten på kontantbeholdningen innenfor konsernet, er et sentralt styrt konsernkontosystem etablert. Konsernkontosystemer

opprettes enten isamarbeid med enbank, hvor banken fungerer som tjenesteleverandør, eller som en del avden sentrale finansfunksjonen.

En viktig faktor for datterforetakenes oppslutning til et konsernkontosystem er at Aker Solutions som helhet er finansielt robust og kan tilbakebetale

innskuddene som blir foretatt.


Note 25.2: Investeringer iandre foretak

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Investeringer iandre selskaper per 1. januar 133 16

Tilgang 1 66 119

Avgang 2 -76 -2

Investeringer iandre selskaper per 31. desember 123 133

1) Tilgang i2008 gjelder økning av investering iAker Pensjonskasse. For 2007 gjelder det iall hovedsak Aker Solutions ASAs kjøp av 19,1 prosent av aksjene iAker Oilfield Services AS.

2) Avgang i2008 gjelder ihovedsak ytterligere investeringer iAker Oilfield Services AS som nå er klassifisert som tilknyttet selskap, se note 21 Investeringer regnskapsført etter

egenkapitalmetoden.


Note 25.3: Derivater

Virkelig verdi av sikringsderivater

2008 2007

Beløp imillioner kroner Eiendeler Forpliktelser Eiendeler Forpliktelser

Valutaterminkontrakter –sikring av kontantstrøm 979 -115 925 -409

Valutaterminkontrakter –virkelig verdi-sikring 27 -303 - -

Valutaterminkontrakter innebygget iordinære kommersielle kontrakter 1933 -30 - -

Valutaterminkontrakter –ikke-sikringsbokført 154 -1895 500 -545

Valutaterminkontrakter –sikring av netto investering iamerikanske konsernselskaper - - 25 -

Rentebytteavtaler –sikring av kontantstrøm - - 52 17 -

Rentebytteavtaler –ikke-sikringsbokført 7 - 8 1 -

Sum 3100 -2403 1468 -954

Derivater for kjøp /salg og ikke-kvalifiserende sikringer er klassifisert som kortsiktige eiendeler eller gjeld. Virkelig verdi av sikringsderivater er klassifisert som

langsiktige eiendeler eller gjeld dersom tid frem til forfall er mer enn 12 måneder, ogsom kortsiktige eiendeler eller gjeld dersom forfall er innen 12 måneder.

Dersom sikringsobjektet er relatert til prosjekter slik som opptjente, ikke-fakturerte driftsinntekter eller andre kundefordringer (del av varekretsløpet), vil

sikringsderivatet alltid klassifiseres som kortsiktig eiendel eller gjeld. Ingen vesentlige poster ble klassifisert som innebygde derivater i2007.

Den andelen av sikringsinstrumenter for kontantstrøm som utgjør en ineffektivitet isikringen og derfor føres over resultatregnskapet, utgjorde en gevinst på

6millioner kroner i2008 (gevinst på 7millioner kroner i2007). Det var ingen vesentlig ineffektivitet vedrørende virkelig verdi-sikring i2008. Konsernet hadde

ingen virkelig verdi-sikring i2007.

56

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Valutaterminkontrakter

Konsernets finansavdeling sikrer fremtidige transaksjoner ifremmed valuta. Omtrent 80 prosent av konsernets valutaeksponering knyttet til fremtidige kontantstrømmer

er relatert til et fåtall store prosjekter. Disse prosjektene er sikret med transaksjoner én-til-én for åinnfri kravene for sikringsbokføring. Alle andre

kontrakter regnskapsføres til virkelig verdi over resultatet iresultatregnskapet. De fleste kvalifiserende sikringsinstrumenter kvalifiseres som kontantstrømsikring

(sikring av overveiende sannsynlige fremtidige inntekter og /eller kostnader). Enkelte sikringsinstrumenter klassifiseres som virkelig verdi-sikringer når det

er klart at sikringsobjektet kvalifiserer som en sikker kontraktsfestet inntekt.

Balanseførte markedsverdier av netto valutaterminkontrakter som kvalifiserer for kontantstrømsikringsbokføring per 31. desember 2008, utgjorde 864 millioner

kroner (516 millioner kroner i2007).

De sannsynlige fremtidige transaksjonene iutenlandsk valuta som er sikret, er forventet åinntre påforskjellige tidspunkter innenfor en tidsramme på ett til syv

år, avhengig av fremdrift ideaktuelle prosjektene. Gevinster og tap som føres som kurssikringsreserve iegenkapitalen på valutakontrakter per 31. desember

2008, føres over resultatregnskapet samtidig som de sikrede transaksjoner føres iresultatregnskapet. Normalt skjer dette innen 12 måneder etter balansedagen

med mindre gevinsten eller tapet strekker seg over eiendelens livsløp.

Tabellen nedenfor indikerer ihvilke perioder de sikrede kontantstrømmene og tilhørende sikringsinstrumenter er forventet åinntre, samt når kontantstrømmene

knyttet til prosjektinntektene vil forventes åpåvirke resultatet. Som følge av konsernets sikringspolicy vil tabellen også vise en forfallsanalyse for derivatene.

2008 2007

Beløp imillioner kroner

Forventet

kontantstrøm

Inntil 6

mnd

6-12

mnd 1-2 år 2-5 år

Over

5år

Forventet

kontantstrøm

Inntil 6

mnd

6-12

mnd 1-2 år 2-5 år

Over

5år

Rentebytteavtaler 1

Fordringer 76 20 20 17 19 - 288 41 43 77 74 53

Forpliktelser -110 -23 - 36 -28 - 23 - -251 -32 - 38 -69 - 62 -50

Valutaterminkontrakter 2

Fordringer 6760 2645 1621 1982 512 - 10 160 5693 2756 1426 285 -

Forpliktelser -3497 -2364 -332 -590 -211 - -6619 -3861 -1660 -905 -193 -

Sum 3229 278 1273 1381 297 - 3578 1841 1101 529 104 3

1) 50 prosent av konsernets renteeksponering iobligasjonslånene er byttet til fast rente gjennom rentebytteavtaler. Kontantstrømmen itabellen over er basert på en fast rente på 4,5 prosent og

en flytende markedsrente.

2) Tallene inkluderer de sikringer som kvalifiserer for sikringsbokføring og som er basert på omtrent 400 transaksjoner og 80 prosent av konsernets eksponering. Beløpene er nominelle verdier

av kontantstrømmer til sluttkurs per 31. desember 2008. Konsernet har økonomiske sikringer på den ikke-kvalifiserende delen, og disse sikringene dekker omtrent 1900 transaksjoner.

Tabellen nedenfor viser hvordan de uoppgjorte kontantstrømsikringsinstrumentene påvirker resultatregnskapet og egenkapitalen per 31. desember.

2008 2007

Beløp imillioner kroner

Virkelig verdi av

alle sikringsinstrumenter

per

31. desember 2008

Bokført

iresultatregnskapet

Ført mot

egenkapitalen

(kurssikringsreserver)

Virkelig verdi av

alle sikringsinstrumenter

per

31. desember 2007

Bokført

iresultat

regnskapet

Ført mot

egenkapitalen

(kurssikringsreserver)

Rentebytteavtaler 1 -52 - -52 17 9 17

Valutaterminkontrakt 2 864 157 707 516 308 208

Sum 3 812 157 655 533 317 225

1) Verdiendringer på rentebytteavtalene følger endringer irentekurvene for norske kroner iperioden fra 1januar 2006 og frem til balansedagen 31. desember 2008. Under en forutsetning om at

rentekurvene ikke endrer seg etter 1. januar 2009, vil denne verdien bli inntektsført iløpet av de neste seks årene.

2) Formålet med sikringsinstrumentene er at sikringsobjekt og sikringsinstrument sammen representerer en forhåndsdefinert verdi som er uavhengig av valutasvingninger. Ettersom inntekter og

kostnader knyttet til det underliggende prosjektet føres over resultatregnskapet etter fremdrift, innebærer dette at en del av verdien på valutaderivatene (308 millioner kroner) indirekte allerede

er ført over resultatet. De resterende 208 millioner kroner som står oppført som sikringsreserve iegenkapitalen, vil bli ført over resultatregnskapet iløpet av de neste tre årene.

Rentebytteavtaler

Per 31. desember 2008 hadde Aker Solutions et obligasjonslån på 150 millioner kroner med en fast rente på 6prosent og tre obligasjonslån til 1450 millioner

kroner til flytende rente. Deler av den flytende renteeksponeringen er sikret til fast rente ved bruk av rentebytteavtaler slik at andel fast /flytende rente utgjør

50 /50. Itillegg er 2000 millioner kroner av trekk på kredittfasilitet byttet til 12 måneders fast rente fra 15. januar 2009. Flytende renter er iall hovedsak knyttet

opp mot NIBOR og LIBOR. Regnskapsmessig sikring er inngått ved åbenytte kontantstrømsikringer hvor gevinster og tap fra rentebytteavtaler som er ført

mot sikringsreserven iegenkapitalen, gradvis føres over resultatregnskapet frem til lånene er nedbetalt (se note 25.6 Rentebærende gjeld og andre langsiktige

forpliktelser).

Virkelig verdi av utestående rentebytteavtaler per 31. desember 2008 var -52millioner kroner (17 millioner kroner i2007).

Aker Solutions årsrapport 2008 57


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 25.4: Rentebærende langsiktige fordringer

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Lån til ansatte 1 6 10

Lån til nærstående parter 2 88 -

Annet 3 4

Rentebærende lansiktige fordringer 97 14

1) Gjennomsnittlig rentesats for lån til ansatte er 5,79 prosent i2008 og var 4,42 prosent i2007.

2) Gjelder Aker Bravo AS, Aker Clean Carbon AS og Aker Oilfield Services AS (se note 5Nærstående parter).

Det antas ikke åforeligge verdifall på noen av fordringene.


Note 25.5: Utlån og fordringer

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Kundefordringer 9039 5898

Avsetning for tap på krav -116 -83

Netto kundefordringer 8923 5815

Forskudd til leverandører 717 434

Opptjente, ikke-fakturerte kontraktsinntekter 6868 4774

Andre fordringer 4288 2338

Sum kundefordringer og andre fordringer 20 796 13 361

Derivater 3100 1468

Sum kortsiktige kundefordringer og andre fordringer 23 896 14 829

Aldersfordeling på utlån og fordringer per 31. desember var:

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Ikke forfalt 4738 3924

Forfalt 0–30dager 2276 1219

Forfalt 31 –90dager 1052 411

Forfalt 91 dager opp til ett år 844 255

Mer enn ett år 129 89

Sum 9039 5898

58

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 25.6: Rentebærende gjeld og andre langsiktige forpliktelser

31. desember 2008

Beløp imillioner kroner

Nominelt

valutabeløp

Bokført

verdi Rente Margin

Rentekupong

Endelig

forfall

Rentebetingelser

Obligasjonslån

ISIN NO 0010341316 NOK 500 millioner 494 5,93 % 0,70 % 6,63 % 01.12.2009 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010341324 NOK 650 millioner 643 5,93 % 1,05 % 6,98 % 01.12.2011 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010341332 NOK 300 millioner 297 5,93 % 1,35 % 7,28 % 01.12.2013 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010342587 NOK 150 millioner 148 6,00 % 6,00 % 01.12.2013 Fast, 7år

Sum obligasjonslån 1 1582

Bankgjeld

Løpende kredittfasilitet EUR 750 millioner 4776 0,50 % 25.10.2012 IBOR +Margin 2

Løpende kredittfasilitet 4 NOK 2000 millioner - 19.12.2011 IBOR +Margin 3

Annen rentebærende gjeld 358

Sum rentebærende gjeld 6716

Klassifisert som rentebærende kortsiktig gjeld 553

Klassifisert som rentebærende langsiktig gjeld 6163

Sum rentebærende gjeld 6716

Andre langsiktige forpliktelser 5 1194

31. desember 2007

Nominelt Bokført Rente- Endelig

Beløp imillioner kroner valutabeløp verdi Rente Margin kupong forfall Rentebetingelser

Obligasjonslån

ISIN NO 0010341316 NOK 500 millioner 491 5,81 % 0,70 % 6,51 % 01.12.2009 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010341324 NOK 650 millioner 638 5,81 % 1,05 % 6,86 % 01.12.2011 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010341332 NOK 300 millioner 295 5,81 % 1,35 % 7,16 % 01.12.2013 Flytende, 3måneders

ISIN NO 0010342587 NOK 150 millioner 147 6,00 % 6,00 % 01.12.2013 Fast, 7år

Sum obligasjonslån 1 1571

Bankgjeld

Løpende kredittfasilitet EUR 750 millioner - 0,50 % 25.10.2012 IBOR +Margin 2

Annen rentebærende gjeld 44

Sum rentebærende gjeld 1615

Klassifisert som rentebærende kortsiktig gjeld 24

Klassifisert som rentebærende langsiktig gjeld 1591

Sum rentebærende gjeld 1615

Andre langsiktige forpliktelser 5 914

1) Bokført verdi er beregnet ved åredusere pålydende verdi på 1600 millioner kroner med totale omkostninger som beløper seg til 28 millioner kroner (38 millioner kroner i2007).

Itillegg kommer periodiserte renter og omkostninger for desember.

2) Den avtalte marginen for bankgjelden bestemmes av en prismatrise basert på gearing-graden. Beredskapsprovisjonen er 40 prosent av marginen.

3) Den avtalte marginen for bankgjelden bestemmes av en prismatrise basert på gearing-graden. Beredskapsprovisjonen er 50 prosent av marginen.

4) Fasiliteten er økt fra 1500 millioner kroner til 2000 millioner kroner ifebruar 2009.

5) Andre langsiktige forpliktelser består ihovedsak av 531 millioner kroner iestimert restforpliktelse for kjøp av Qserv Ltd., 234 millioner kroner iutsatt betaling av TH Global (407 millioner kroner

i2007) og forsikringstekniske avsetninger, 173 millioner kroner (315 millioner kroner i2007). Utsatte betalinger knyttet til oppkjøpene er ikke rentebærende, men er diskontert iregnskapet.

Aker Solutions årsrapport 2008 59


Våre resultater

Noter til regnskapet

Obligasjonslån

Aker Solutions har utstedt fire obligasjonslån med løpetid på henholdsvis tre, fem og syv år (to lån). Alle er utstedt per 1. desember 2006. Lånene er

utstedt inorske kroner idet norske obligasjonsmarkedet. Treavlånene er basert på en flytende rente pluss en forhåndsbestemt margin. Ett av lånene,

150 millioner kroner med syv års løpetid, har en fast rente på 6prosent.

Norsk Tillitsmann er trustee, og låneavtalene er basert på Norsk Tillitsmanns standard låneavtale for denne typen obligasjonslån. Lånene er usikrede med

negativ pantsettelsesklausuler. Det er ingen utbyttebegrensninger.

Obligasjonslånene er notert på Oslo Børs.

Bankgjeld

Bankgjelden er to flervaluta bankfasiliteter, den ene på 750 millioner euro med forfall ioktober 2012, og den andre på2000 millioner kroner med forfall i

desember 2011. Banklånene er gitt av et banksyndikat bestående av nordiske og internasjonale anerkjente banker. 750 millioner euro-fasiliteten var trukket

med 4100 millioner kroner og 100 millioner dollar, mens 2000 millioner kroner-fasiliteten ikke var benyttet ved utgangen av 2008. Betingelsene for fasiliteten

inneholder restriksjoner som er vanlige for denne type lån, blant annet visse begrensninger knyttet til pantsettelse samt oppkjøp, salg og fusjoner. Videre er

det visse bestemmelser knyttet til endring av eierskap og kontroll. Fasiliteten har ingen utbytterestriksjoner.

De finansielle betingelsene er basert på to sett med regnskapsmessige nøkkeltall; en gjeldsgrad basert på brutto gjeld /EBITDA og en rentedekningsgrad

basert på EBITDA /finanskostnader. Nøkkeltallene måles kvartalsvis. Marginen på fasiliteten bestemmes av gjeldsgraden.

Fasiliteten er sikret ved en rentebytteavtale til fast rente gjennom 2009.

Nedbetaling av lån

Beløp imillioner kroner Obligasjonslån 1 Annet Sum

2009 -500 -149 -649

2010 - - -

2011 -650 - -650

2012 - - 4750 -4750

2013 -450 -261 -711

Sum nedbetalinger -1600 -5160 -6760

1) Alle tall er oppgitt inominell verdi.

Pantesikrede lån og garantiansvar

Konsernet har pantesikrede lån på 1million kroner som er sikret ved pant ieiendom, anlegg eller utstyr med bokført verdi på 1million kroner.

Konsernet har ikke noe garantiansvar per 31. desember 2008 ut over det som følger av prosjektene.


Note 26: Hendelser etter balansedagen

Utbytte

Styret iAke Solutions vil foreslå et ordinært utbytte på 1,60 kroner per aksje.

Wirth Maschinen- und Bohrgeräte- Fabrik GmbH

Aker Solutions kjøpte iaugust 2007 de første 50 prosent av aksjene Idet tyske selskapet Wirth, med en opsjon på åkjøpe resterende aksjebeholdning.

Ijanuar 2009 signerte Aker Solutions en avtale for kjøp av de resterende 50 prosent av aksjene iWirth. Teknologien iWirth er komplementær til Aker Solutions

portefølje av boreutstyrsprodukter og -teknologi. Oppkjøpet er betinget av godkjennelse fra konkurransemyndighetene.

Aksjekjøpsprogram for ansatte

Aker Solutions har besluttet åtilby omlag 14 100 ansatte muligheten åkjøpe Aker Solutions ASA aksjer med en total verdi på om lag 15 000 kroner per

ansatt inkludert en rabatt på 1500 kroner. Varigheten på programmet er 12 måneder, fra mars 2009 til mars 2010.

Ansatte som beholder aksjene til 1. september 2011 og fremdeles er ansatt iselskapet vil ha rett til åmotta en bonusaksje for hver annen aksje den ansatte

eier. Programmet blir introdusert i2009 iNorge, Storbritannia, Nederland, Canada, Chile og itillegg USA, avhengig av tillatelse fra lokale myndigheter.


Note 27: Ikke-videreført virksomhet

Forretningsområdet Pulping &Power ble solgt ifjerde kvartal 2006.

60

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 28: Konsernselskaper per 31. desember 2008

Selskap Lokalisering Eierskap (prosent) 1

Aker Solutions ASA Fornebu, Norge 100

Aker Advantage Pty Ltd Melbourne, Australia 100

Aker Marine Contractors Pty Ltd Perth, Australia 100

Aker Process Systems Pty Ltd Welshpool, Australia 100

Aker Solutions Australia Pty Ltd Melbourne, Australia 100

Aker Subsea Pty Ltd Melbourne, Australia 100

Aker Solutions Belgium NV /SA Antwerpen, Belgia 100

Aker Solutions do Brasil Ltda Curituba, Brasil 100

MC Engenharia Ltda São Paulo, Brasil 100

Aker Chemetics Offshore Services Inc Vancouver, Canada 100

Aker Construction Canada Ltd Ontario, Canada 100

Aker Solutions Canada Inc Vancouver, Canada 100

Aker Solutions Oilfield Services Canada Inc St. Johns Newfoundland, Canada 100

Aker Solutions Chile S.A. Santiago, Chile 100

Aker Cool Sorption (Beijing) Technology Ltd Beijing, Kina 100

Aker E&C (Shanghai) Co Ltd Shanghai, Kina 100

Aker Projects (Shanghai) Co Ltd Shanghai, Kina 100

Aker Cool Sorption AS Glostrup, Danmark 100

Aker Cool Sorption International AS Glostrup, Danmark 100

Aker Operations APS Glostrup, Danmark 100

Aker Offshore OY Pori, Finland 100

Aker Process Systems SAS Vincennes Cedex, Frankrike 100

Aker Process GmbH Lagenfeld, Tyskland 100

Aker MH (India) Pvt Mumbai, India 51

Aker Powergas Pvt Ltd Mumbai, India 64

PT Aker Kvaerner Indonesia Snd Bhd Jakarta, Indonesia 100

PT Aker Solutions Subsea Indonesia Jakarta, Indonesia 100

Kvaerner (Ireland) Ltd Dublin, Irland 100

Aker Engineering Malaysia Snd Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 90

Aker Process Systems Asia Pacific Sdn Bhd Shah Akam, Malaysia 100

Aker Process Systems Snd Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 100

Aker Solutions Malaysia Snd Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 100

Phoenix Polymers Malaysia Ltd Kuala Lumpur, Malaysia 50

Aker Solutions Asia Pacific Snd Bhd Kuala Lumpur, Malaysia 100

Aker Solutions (Mauritius) Ltd Port Louis, Mauritius 100

Aker Solutions SA de CV Lomas de Chaputtepec, Mexico 100

Aker Advantage BV Gravenhage, Nederland 100

Aker Process BV Zoetermeer, Nederland 100

Aker Process Engineering Services BV Maastricht, Nederland 100

Aker Solutions BV Zoetermeer, Nederland 100

Caspian Sea Solutions BV Zoetermeer, Nederland 100

Aker Kvaerner Nigeria Ltd Lagos State, Nigeria 100

Aker Academy AS Fornebu, Norge 100

Aker Advantage AS Bergen, Norge 100

Aker Business Services AS Fornebu, Norge 100

Aker Carbon AS Lysaker, Norge 100

Aker Contracting Russia AS Fornebu, Norge 100

Aker Egersund AS Egersund, Norge 100

Aker Elektro AS Stord, Norge 100

Aker Engineering &Technology AS Fornebu, Norge 100

Aker Geo AS Stavanger, Norge 100

Aker Installation FP AS Fornebu, Norge 100

Aker Insurance AS Fornebu, Norge 100

Aker Insurance Services AS Fornebu, Norge 100

Aker Jacket Technology AS Verdal, Norge 100

Aker Kværner Contracting International (Spain) AS Fornebu, Norge 100

Aker Kværner Contracting Italy AS Fornebu, Norge 100

Aker Kværner Process Systems International AS Fornebu, Norge 100

Aker Marine Contractors AS Fornebu, Norge 100

Aker MH AS Kristiansand S, Norge 100

Aker O&G Group AS Fornebu, Norge 100

Aker Offshore Partner AS Stavanger, Norge 100

Aker Operations AS Stavanger, Norge 100

Aker P&C Americas AS Fornebu, Norge 100

Aker Solutions årsrapport 2008 61


Våre resultater

Noter til regnskapet

Selskap Lokalisering Eierskap (prosent) 1

Aker P&C Europe AS Fornebu, Norge 100

Aker P&C Group AS Fornebu, Norge 100

Aker Piping Tecnology AS Verdal, Norge 100

Aker Porsgrunn AS Porsgrunn, Norge 100

Aker Process System International AS Fornebu, Norge 100

Aker Process Systems AS Fornebu, Norge 100

Aker Pusnes AS Arendal, Norge 100

Aker Sakkyndig Virksomhet AS Verdal, Norge 100

Aker Solutions AS Fornebu, Norge 100

Aker Solutions Contracting AS Lysaker, Norge 100

Aker Stord AS Stord, Norge 100

Aker Subsea AS Fornebu, Norge 100

Aker Valves AS Stord, Norge 100

Aker Verdal AS Verdal, Norge 100

Aker Well Service AS Stavanger, Norge 100

Drilltech AS Kristiansand S, Norge 100

First Interactive AS Stavanger, Norge 60

KB eDesign AS Oslo, Norge 100

Kogas AS Fornebu, Norge 100

Kværner Engineering AS Fornebu, Norge 100

Kværner Eureka AS Tranby, Norge 100

Maritime Promeco AS Kristiansand S, Norge 100

Norwegian Contractors AS Fornebu, Norge 100

Step Offshore AS Hvalstad, Norge 51

Stord Montasje AS Stord, Norge 100

Stord Verft AS Stord, Norge 100

Aker Solutions Peru SA San Isidro, Peru 100

Aker Kvaerner Caribe LLP San Juan, Puerto Rico 98

Kvaerner Davy GOT Moskva, Russland 51

Aker Process Gulf Ltd Al Khobar, Saudi-Arabia 100

Aker MH (Singapore) Pte Ltd Singapore, Singapore 100

Aker Solutions (Services) Pte Ltd Singapore, Singapore 100

Aker Solutions Singapore Pte Ltd Singapore, Singapore 100

Aker Pusnes Korea Co Ltd Pusan, Sør-Korea 80

Kvaerner Pulping SL Barcelona, Spania 100

Kvaerner Water AB Ørnskjøldsvik, Sverige 100

Kvaerner Holdings Switzerland AG Zug, Sveits 100

Aker Cool Sorption Siam Ltd Rayong, Thailand 100

Aker Cool Sorption Thailand Ltd Rayong, Thailand 100

Aker Kvaerner (Thailand) Ltd Bangkok, Thailand 100

Aker Kvaerner E&C (Thailand) Ltd Bangkok, Thailand 100

Aker Kvaerner E&C Holdings (Thailand) Ltd Bangkok, Thailand 100

Aker Advantage Ltd London, Storbritannia 100

Aker Business Services Ltd London, Storbritannia 100

Aker Construction (Stevanage) Ltd London, Storbritannia 100

Aker Kvaerner Kazakhstan Ltd London, Storbritannia 100

Aker MH UK Ltd Aberdeen, Storbritannia 100

Aker Offshore Partner Ltd London, Storbritannia 100

Aker Process Ltd London, Storbritannia 100

Aker Process Systems Ltd Aberdeen, Storbritannia 100

Aker Qserv Ltd Aberdeen, Storbritannia 100

Aker Solutions Angola Ltd Maidenhead, Storbritannia 100

Aker Solutions DC Trustees Ltd London, Storbritannia 100

Aker Solutions E&C Ltd Stockton on Tees, Storbritannia 100

Aker Subsea Ltd Maidenhead, Storbritannia 100

Aker Well Services Ltd Aberdeen, Storbritannia 100

Phoenix Polymers International Ltd Aberdeen, Storbritannia 50

Qserv Pipeline &Process Ltd London, Storbritannia 100

Woodfield Systems Co Ltd Kent, Storbritannia 100

Aker Kvaerner Well Service LLC Muscat, Forente Arabiske Emirater 70

Aker MH FZE Dubai, Forente Arabiske Emirater 100

Aker Advantage Inc Houston, USA 100

Aker Business Services Inc Houston, USA 100

Aker Construction Inc Houston, USA 100

Aker Enercon Inc Houston, USA 100

Aker Field Development Inc Houston, USA 100

Aker Industrial Constructions Inc Houston, USA 100

62

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

Selskap Lokalisering Eierskap (prosent) 1

Aker Kvaerner Pharmaceuticals LLC Houston, USA 100

Aker Kvaerner Power Inc Charlotte, USA 100

Aker Kvaerner Process Systems US Inc Houston, USA 100

Aker Kvaerner US LLP Houston, USA 100

Aker Kvaerner Willfab Inc Williamsport, USA 100

Aker Marine Contractors US Inc Houston, USA 100

Aker Maritime US Inc Houston, USA 100

Aker Metals Inc Houston, USA 100

Aker MH Inc Katy, USA 100

Aker Michigan Inc Houston, USA 100

Aker Oil &Gas US LLC Houston, USA 100

Aker P&C Inc Houston, USA 100

Aker P&C US Inc Houston, USA 100

Aker Plant Services Group Inc Houston, USA 100

Aker Solutions Chile Corporation Houston, USA 100

Aker Solutions US Inc Houston, USA 100

Aker Solutions USA Corporation Houston, USA 100

Aker Strategic Operations Inc Wasington, USA 100

Aker Subsea Inc Houston, USA 100

Aker US Holdings Inc Houston, USA 100

Aker Well Services Inc Houston, USA 100

DSI Constructors Houston, USA 100

Kvaerner Process Services Inc Houston, USA 100

RIG Specialities Inc Houston, USA 100

1)

Den legale eierandelen tilsvarer stemmeberettigede aksjer.

Aker Solutions årsrapport 2008 63


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions ASA:

Resultatregnskap 1.1 –31.12

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

Driftsinntekter 22 17

Driftskostnader 2 - 212 - 171

Driftsresultat - 190 - 154

Resultat fra investering idatterforetak - 2157

Netto finansposter 3 472 436

Resultat før skatt 282 2439

Skattekostnad 4 - 77 - 149

Periodens resultat 205 2290

Anvendelse av periodens resultat

Foreslått utbytte 430 809

Annen egenkapital -225 1481

Sum anvendelse 205 2290

64

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions ASA:

Balanse per 31.12

Beløp imillioner kroner Note 2008 2007

EIENDELER

Eiendeler ved utsatt skatt 4 - 40

Aksjer idatterforetak 5 6744 6856

Aksjer iandre selskaper 5 270 72

Andre rentebærende langsiktige fordringer 8 90 8

Sum anleggsmidler 7104 6976

Rentebærende kortsiktige fordringer på konsernselskaper 8 14 996 9726

Ikke-rentebærende kortsiktige fordringer på konsernselskaper 6 2764 2843

Andre kortsiktige fordringer 6 1168 1494

Kontanter og kontantekvivalenter 8 1404 1855

Sum omløpsmidler 20 332 15 918

Sum eiendeler 27 436 22 894

GJELD OG EGENKAPITAL

Aksjekapital 7 548 548

Egne aksjer 7 -10 -9

Overkursfond 7 4279 4279

Annen egenkapital 7 3105 3447

Sum egenkapital 7922 8265

Rentebærende langsiktige lån 8, 9 6373 1571

Forpliktelser ved utsatt skatt 4 14 -

Sum langsiktig gjeld 6387 1571

Rentebærende kortsiktige lån fra konsernselskaper 8 9006 9999

Avsatt for utbytte 6 430 809

Ikke-rentebærende gjeld til konsernselskaper 6 1284 1259

Annen kortsiktig gjeld 6 2407 991

Sum kortsiktig gjeld 13 127 13 058

Sum gjeld og egenkapital 27 436 22 894

Fornebu, 3. mars 2009

Styret iAker Solutions ASA

Martinus Brandal

Styreformann

Bjørn Flatgård

Nestformann

Heidi M. Petersen

Vibeke Hammer

Madsen

Leif-Arne langøy

Siri Fürst

Åsmund Knutsen Ingebreth Forus Arve Toft Atle Teigland Simen Lieungh

Konsernsjef og adm. direktør

Aker Solutions årsrapport 2008 65


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions ASA:

Kontantstrømoppstilling 1.1 –31.12

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Resultat før skatt 282 2439

Urealisert valutagevinst - - 26

Påløpte renter langsiktige lån 18 2

Avskrivninger og nedskrivninger (+) - 28

Endring iandre netto operasjonelle eiendeler 1724 3684

Netto kontantstrøm fra drift 2024 6127

Utbetaling ved kjøp av virksomhet - 167 - 394

Innbetaling ved salg av virksomhet 112 31

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter - 55 - 363

Innbetaling ved nye langsiktige lån 4802 -

Endring ikortsiktige fordringer konsernselskaper -6345 -4240

Kjøp egne aksjer - 70 - 781

Betalt utbytte - 807 -2182

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -2420 -7203

Netto endring ikontanter og bankinnskudd - 451 -1439

Kontanter og kontantekvivalenter ibegynnelsen av perioden 1855 3294

Kontanter og kontantekvivalenter islutten av perioden 1404 1855

66

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Årsregnskap

Aker Solutions ASA:

Noter til regnskapet

■ Note 1: Regnskapsprinsipper

Aker Solutions ASA er hjemmehørende iNorge. Årsregnskapet er satt opp isamsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk.

Datterforetak /andre selskaper

Investeringer idatterforetak og andre selskaper vurderes etter kostmetoden iselskapsregnskapet. Investeringene er vurdert til anskaffelseskost for aksjene

med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas åvære forbigående

og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

Utbytte og andre utdelinger er inntektsført samme år som det er avsatt idatterforetaket. Overstiger utbyttet andel av tilbakeholdt resultat etter

anskaffelsestidspunktet, er utdelingene behandlet som reduksjon av anskaffelseskost og fratrukket investeringens verdi ibalansen.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet samt poster som knytter seg til

varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler /langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes åvære

forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til virkelig verdi på etableringstidspunktet med fradrag for eventuelle

etableringskostnader. Ietterfølgende perioder måles rentebærende forpliktelser til amortisert kost, og eventuell differanse mellom anskaffelseskost og

innløsningsverdi innregnes over låneperioden ved bruk av effektiv rentemetode.

Kundefordringer og andre fordringer er oppført ibalansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av

individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontantbeholding imorselskapet samt datterforetaks netto innskudd ikonsernkontosystemer eid av

morselskapet. Motsvarende vil morselskapets gjeld til datterforetak inkludere datterforetaks netto innskudd ikonsernkontosystemet.

Valuta og rentesikring

Pengeposter, fordringer og gjeld iutenlandsk valuta er vurdert til kursen ved regnskapsårets slutt. Datterforetak har inngått valutaforretninger med

morselskapet for åsikre sin eksponering mot endringer ivalutakurser. Morselskapet avdekker risikoen på disse ideeksterne finansmarkedene. Alle

forretninger føres til virkelig verdi og tap /gevinster føres over resultatet. For åredusere eksponeringen irentemarkedet inngås rentebytteavtaler. Verdien

av disse føres direkte mot egenkapitalen og resultatføres itakt med de fremtidige rentene.

Skatt

Skattekostnaden iresultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring iutsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 prosent på

grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt skattemessig underskudd til fremføring

ved utgangen av regnskapsåret. Netto utsatt skattefordel balanseføres iden grad det er sannsynlig at den kan benyttes.


Note 2: Driftskostnader

Det er ingen ansatte iAker Solutions ASA og derfor ingen lønn eller pensjonsrelaterte kostnader og det er heller ingen lån eller garantier relatert til konsernledelsen.

Ansatte ikonsernledelsen og konsernstabene har sitt ansettelsesforhold iandre Aker Solutions-selskaper, ogkostnadene for deres tjenester så

vel som øvrige morselskapskostnader belastes Aker Solutions ASA. For informasjon om godtgjørelse til medlemmer av styret og ledende ansatte, Simen

Lieungh og Leif Hejø Borge, se note 18 Lønn og sosiale kostnader ikonsernregnskapet.

Honorar til KPMG for lovpålagt revisjon av morselskapet inklusiv konsernkonsolidering var 4millioner kroner, honorar for andre attestasjonstjenester var

0,2 millioner kroner og honorar for tjenester utenfor revisjon var 0,2 millioner kroner.

Aker Solutions årsrapport 2008 67


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 3: Netto finansposter

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Gevinst på investering iandre selskaper 31 -

Renteinntekter 1050 945

Rentekostnader - 677 - 664

Netto renteposter 373 281

Netto valutagevinst 68 155

Netto andre finansposter 68 155

Netto finansposter 472 436


Note 4: Skatt

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Beregning av årets skattegrunnlag

Resultat før skattekostnad 282 2439

Mottatt konsernbidrag uten skatteeffekt - -1935

Verdiendring av anleggsmidler - 31 28

Permanente forskjeller 11 -

Endringer imidlertidige forskjeller - 484 100

Overføring (anvendelse) av fremførbart underskudd 222 - 632

Årets skattegrunnlag - -

Oversikt over midlertidige forskjeller

Kortsiktige poster 339 - 75

Underskudd til fremføring - 289 - 67

Grunnlag for beregnet utsatt skatt 50 - 142

Utsatt skatt - 14 40

Skattekostnad

Opprinnelse og reversering av midlertidige forskjeller - 135 28

Fordel av innregnet skattemessig underskudd til fremføring 62 - 177

Kildeskatt - 4 -

Sum skattekostnad iresultatregnskapet - 77 - 149

Fremførbare skattemessige fradrag er forutsatt åkunne benyttes mot fremtidig skattbar inntekt idenorske konsernselskapene.

68

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 5: Aksjer idatterforetak og andre selskaper

Aksjer idatterforetak

Beløp imillioner kroner

Selskapets

aksjekapital

Antall aksjer

ivårt eie

Bokført

verdi

Forretningskontor

Eier-/stemmeandel

i%

Aker P&C Group AS Fornebu, Norge 500 500 000 1189 100 %

Aker O&G Group AS Fornebu, Norge 1110 1110 000 5555 100 %

Sum aksjer idatterforetak 6744

Investering idatterforetak er endret med 112 millioner kroner ved salg av aksjene iAker Business Partner Ltd.

Investeringer idatterforetak og tilknyttede selskaper er bokført til den laveste av historisk kost og anslått virkelig verdi.

Aksjer itilknyttede selskaper

Beløp imillioner kroner

Selskapets

aksjekapital

Antall aksjer

ivårt eie

Bokført

verdi

Forretningskontor

Eier-/stemmeandel

i%

Aker Oilfield Services AS Oslo, Norge 321 10 379 470 270 32,29 %

Sum aksjer iandre selskaper 270


Note 6: Ikke-rentebærende poster

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Ikke-rentebærende kortsiktige fordringer på konsernselskaper 1 2764 2843

Andre kortsiktige fordringer 2 1168 1494

Kortsiktige ikke-rentebærende eiendeler 3932 4337

Ikke-rentebærende gjeld til konsernselskaper 3 -1284 -1259

Annen kortsiktig gjeld 2 -2407 - 991

Kortsiktig gjeld ekskl. skatt og utbytte -3691 -2250

Netto kortsiktige eiendeler ekskl. skatt og utbytte 241 2087

Utbytte -430 - 809

Utsatt skatt - 14 40

Netto operasjonelle eiendeler inkl. skatt og utbytte -203 1318

1) Herav utgjør 2755 millioner kroner urealiserte gevinster knyttet til konsernselskapers sikringforretninger med morselskapet, og andre konsernfordringer 9millioner kroner.

2) Urealiserte gevinster og tap knyttet til sikring mot valutarisiko iselskapets portefølje av fordringer/lån.

3) Herav utgjør 1211 millioner kroner urealiserte tap knyttet til konsernselskapers sikringsforretninger med morselskapet, og 73 millioner kroner annen konserngjeld.

Alle kortsiktige fordringer/lån har forfall innen ett år.

Aker Solutions årsrapport 2008 69


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 7: Egenkapital

Beløp imillioner kroner

Antall

aksjer Aksjekapital Egne aksjer Overkursfond

Annen

egenkapital

Sum

Egenkapital per 1. januar 2007 55 029 234 550 4279 2713 7542

Utbytte egne aksjer 19 19

For lite avsatt utbytte 2006 - 1 - 1

Aksjesplitt 1:5 220 116 936 - -

Kansellering av aksjer -1146 170 - 2 2 - -

Tilbakekjøp egne aksjer 2 -11 - 770 - 781

Resultat 2007 2290 2290

Foreslått utbytte -809 - 809

Kontantstrømsikring 1 5 5

Egenkapital per 31. desember 2007 274 000 000 548 -9 4279 3447 8265

Utbytte egne aksjer 2 2

Tilbakekjøp egne aksjer 2 -1 - 69 - 70

Periodens resultat 205 205

Foreslått utbytte 3 -430 -430

Kontantstrømsikring 1 - 50 - 50

Egenkapital per 31. desember 2008 274 000 000 548 -10 4 279 3105 7922

1) Verdien av rentebytteavtalen som forandrer eksponering fra flytende renter til faste renter er ført direkte til egenkapitalen, og vil bli redusert sammen med de fremtidige rentene.

2) Ijanuar 2008 ble 595 000 aksjer kjøpt imarkedet. Etter kjøpene eier Aker Solutions totalt 4966 830 egne aksjer.

3) Foreslått utbytte er ekskl. utbytte på egne aksjer per 31. desember 2008.

Aksjekapitalen iAker Solutions ASA er fordelt på 274 000 000 aksjer til pålydende 2kroner per aksje. Aksjene kan omsettes fritt. En oversikt over selskapets

største aksjeeiere finnes på side 77 iAksje- og aksjeeierinformasjon.

Beholdningen av egne aksjer er ervervet for åkunne benyttes iforbindelse med mulig aksjespareprogram for ansatte, som mulig oppgjør ved oppkjøp eller

for andre formål etter vedtak iselskapets styre.


Note 8: Rentebærende poster

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Kontanter og kontantekvivalenter 1404 1855

Rentebærende kortsiktige fordringer på konsernselskaper 14 996 9726

Andre rentebærende langsiktige fordringer 1 90 8

Rentebærende kortsiktige lån fra konsernselskaper -9 006 -9 999

Rentebærende langsiktige lån -6 373 -1 571

Netto rentebærende lån 1111 19

Renteinntekter 1050 945

Rentekostnader -677 -664

Netto renteposter 373 281

1) Lån til Aker Bravo AS 8millioner kroner, lån til Aker Clean Carbon AS 15 millioner kroner, lån til Aker Oilfield Services AS 65 millioner kroner og innskudd iStiftelsen Aker Solutions

Kompensasjonsordning 2millioner kroner.

For informasjon om Aker Solutions konsernkontosystem se note 25.1 Kontanter og kontantekvivalenter til konsernregnskapet.

70

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Noter til regnskapet

■ Note 9: Langsiktige lån

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Løpende kredittfasilitet (nominell verdi) 4802 -

Obligasjonslån (nominell verdi) 1600 1600

Etableringskostnader /beredskapsprovisjon til amortisering -55 -37

Påløpte renter 26 8

Langsiktige lån per 31. desember 6373 1571

Nedbetaling av langsiktige lån 1

2009 -500 -500

2011 -650 -650

2012 -4802 -

2013 -450 -450

Sum nedbetalinger -6402 -1600

1) Obligasjonslån og kreditfasiliteter som beskrevet inote 25.6 Rentebærende gjeld og langsiktige fordringer til konsernregnskapet vedrører isin helhet Aker Solutions ASA,

se denne note for informasjon om rentesatser, krav til finansielle forholdstall og sikkerhet /pant.


Note 10: Garantier

Beløp imillioner kroner 2008 2007

Morselskapsgarantier 1 44 594 34 725

Kontragarantier for bank /forsikringsgarantier 2 7855 5548

Sum garantiansvar 52 449 40 273

1) Morselskapsgarantier er utstedt for åstøtte datterforetaks kontraktuelle forpliktelser mot kunder. Aker Solutions ASA har også utstedt kontragarantier for husleie på vegne av datterforetak.

2) Bank-/forsikringsgarantier er utstedt på vegne av Aker Solutions-selskaper, ogforpliktelsene mot banker og forsikringsselskaper er kontragarantert av Aker Solutions ASA.


Note 11: Finansielle instrumenter

Konsernets sentrale finansfunksjon håndteres av Aker Solutions ASA og selskapet inngår iden forbindelse låne- og valutatransaksjoner med datterforetak

som etter intern netting sikres gjennom transaksjoner itilsvarende valuta med eksterne foretak. Finansfunksjonen iAker Solutions ASA har anledning til å

holde åpne posisjoner innenfor et godkjent mandat. Verdien av investeringer iutenlandske datterforetak sikres normalt ikke. Det er fastlagt en policy om at

30 –50prosent av eksterne lånerenter skal være faste renter, ogrentebytteavtaler brukes for åsikre dette. For mer informasjon se note 23 Finansiell risikostyring

ikonsernregnskapet.


Note 12: Betingede utfall og nærstående parter

Aker Solutions ASA’s investering iAker Oilfield Services AS og avtale med Intellectual Property Holding AS er nærmere beskrevet inote 5Nærstående

parter til konsernregnskapet.

Aker Solutions årsrapport 2008 71


Våre resultater

Revisjonsberetning

72

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Aker Solutions årsrapport 2008 73


Våre resultater

Aksje- og aksjeeierinformasjon

Åpen og direkte dialog

Aker Solutions legger vekt på åhaengod dialog med investorer,

analytikere ogfinansmiljøet for øvrig.

Det er et mål at aksjekursen skal reflektere

de underliggende verdiene iselskapet ved

at all kursrelevant informasjon blir gjort tilgjengelig

for markedet. Aker Solutions har

som mål at selskapets aksjeeiere over tid

skal oppnå konkurransedyktig avkastning

på sine aksjer gjennom en kombinasjon

av utbytte, tilbakekjøp av aksjer og kursstigning.

Utbyttepolitikk

Styret anser at utbytteutbetalinger,igjennomsnitt

og over tid, bør beløpe seg til 30–50

prosent av konsernets netto resultat,

enten ved kontant utbytte og/eller tilbakekjøp

av aksjer.Utbetaling av utbytte vurderes

i forhold til alternativ bruk av midler og

ytterligere styrking av den finansielle strukturen.

Styret vil foreslå for generalforsamlingen

iAker Solutions at det utbetales et

samlet utbytte på 1,60 kroner per aksje for

2008.

Tabellen nedenfor viser utbyttebetalingene

fra Aker Solutions i perioden

2005–2008:

År

Utbytte

2005 1krone

2006 2kroner

2006 –ekstraordinært 6kroner

2007 3kroner

2008 –foreslått 1,60 kroner

Aksjer og aksjekapital

Aker Solutions ASA har 274 000 000

ordinære aksjer pålydende 2 kroner (se

konsernregnskapet, side 23 iårsrapporten).

Per 31. desember 2008 hadde selskapet

5231 aksjeeiere. Av disse var 562 (10,7

prosent) utenlandske. Aker Solutions har

én aksjeklasse. Hver aksje gir én stemme.

Per 31. desember 2008 eide selskapet

4966 830 av sine egne aksjer, eller 1,8

prosent av aksjene. Det har ikke vært

gjennomført emisjoner i2008.

Børsnotering

Selskapets aksjer er notert på hovedlisten

på Oslo Børs (OSEBX) under tickeren

AKSO. Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen

med DnB NOR som kontofører.

Aksjene har verdipapirnummer ISIN

NO0010215684. Aker Solutions ASA ble

børsnotert 2. april 2004.

Hovedaksjeeier

Aker Holding

Aker Solutions

Aker ASA

Aker ASA: 60 %

Den norske staten: 30 %

SAAB AB: 7,5 %

Investor AB: 2,5 %

Aker Holding: 40,27 %

Aker Solutions’ hovedaksjeeier er Aker

Holding AS, med sin eierandel på 40,27

prosent (per 31. desember 2008). Aker

ASA har en kontrollerende eierandel tilsvarende

60 prosent av aksjene iAker Holding.

Den norske staten eier 30 prosent av Aker

Holding, mens de svenske selskapene

SAAB AB og Investor AB eier henholdsvis

7,5 prosent og 2,5 prosent. Partene har avtalt

at Aker Solutions fortsatt skal utvikles

som en internasjonalt konkurransedyktig

og viktig leverandør av teknologi, produkter,

systemer og tjenester, med virksomhet

ihovedsak innen sektorene energi, olje og

gass.

Eierne av Aker Holding vil fortsette det

etablerte og nære industrielle samarbeidet

mellom Aker Solutions og de øvrige Akerselskapene,

som i juridisk og finansiell

forstand er selvstendige enheter,men som

også har mange fellestrekk. Aker-selskapene

bindes sammen av Aker ASA sitt eierskap.

Når det inngås avtaler mellom to eller

flere selskaper iAker, erstyrene og andre

involverte meget bevisst på behovet for å

handle til beste for det enkelte selskap i

tråd med god praksis for eierstyring og

selskapsledelse. Ved behov vil eksterne

og uavhengige aktører bli involvert i

verifikasjon.

Gjeldende fullmakter

På generalforsamlingen i Aker Solutions

den 3. april 2008 ble styret gitt fullmakt til

åkjøpe selskapets egne aksjer opptil en

samlet pålydende verdi på 54 800 000

kroner. Fullmakten gir også tillatelse til å

bruke selskapets aksjer som sikkerhet.

Laveste og høyeste aksjekurs som kan

betales ihenhold til denne fullmakten, er

henholdsvis 1krone og 300 kroner. Fullmakten

er gyldig frem til den ordinære

generalforsamlingen i2009, eller til 30. juni

2009, avhengig av hva som inntreffer først.

Tilbakekjøp avegne aksjer

Tilbakekjøpsprogrammet ble videreført ved

åbruke den eksisterende fullmakten som

styret ble gitt på ordinær generalforsamling

i2008 for åkjøpe tilbake egne aksjer.Styret

har gitt administrasjonen fullmakt til åkjøpe

tilbake opptil fem prosent av utestående

aksjer. Programmet varer til neste generalforsamling

2. april 2009. Per 28. februar

2009 hadde ingen aksjer blitt ervervet

under fullmakten.

Styret iAker Solutions vil også foreslå

en forlengelse av gjeldende fullmakt fra

Endringer iaksjekapital

Dato Endringer iaksjekapital Aksjekapital ikroner Antall aksjer Pålydende ikroner

1. januar 2006 550 292 340 55 029 234 10,00

31. desember 2006 550 292 340 55 029 234

Endring i2007 -2292 340 218 970 766

31. desember 2007 548 000 000 274 000 000 2,00

31. desember 2008 548 000 000 274 000 000 2,00

74

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Aksje- og aksjeeierinformasjon

generalforsamlingens beslutning frem til

neste generalforsamling.

Opsjonsordninger

Per 31. desember 2008 har Aker Solutions

ASA ingen opsjonsordninger.

Aksjekjøpsprogram for ansatte

Ijanuar ble det kunngjort at Aker Solutions

tilbyr ca. 14 100 av sine ansatte iNorge,

Nederland, Storbritannia, Chile og Canada

åkjøpe aksjer iselskapet til rabattert pris.

Rabatten er satt til 1500 kroner per ansatt,

og total kjøpesum per ansatt er 15 000

kroner for de 12 månedene (mars 2009 til

mars 2010) programmet varer. Prisen

per aksje blir beregnet på bakgrunn av

gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs på

Oslo Børs dagen før aksjene tildeles.

Ansatte som beholder aksjene sine frem

til 1. september 2011 og som fortsatt er

ansatt iAker Solutions gjennom hele perioden,

vil ha rett til å motta bonusaksjer

omkostningsfritt. Det vil da bli tildelt en

bonusaksje per to aksjer som er kjøpt i

løpet av aksjeprogrammet.

Investor relations

Aker Solutions ønsker åholde en god og

åpen dialog med sine aksjeeiere, analytikere

og aksjemarkedene generelt. Selskapet avholder

regelmessig presentasjoner iviktige

finanssentre iEuropa og USA, itillegg til

møter med analytikere oginvestorer. På

selskapets hjemmeside www.akersolutions.

com er det mulig åabonnere pånyheter

om Aker Solutions per e-post. Alle selskapets

pressemeldinger, også historiske

nyheter, er tilgjengelige på selskapets

hjemmeside. Dette gjelder også kvartalsog

årsrapporter, prospekter, presentasjoner,

selskapets vedtekter, finansiell kalender,

selskapets IR- og corporate governancepolitikk,

itillegg til annen informasjon. Aker

Solutions avholder årlig en kapitalmarkedsdagfor

alle interesserte, der nøkkelpersoner

iselskapet gir oppdatert informasjon om

virksomheten og markedsforholdene. Aksjeeierer

kan henvende seg til selskapet på

følgende e-postadresse: ir@akersolutions.

com. Aker Solutions er tildelt Oslo Børs’

informasjons- og engelskmerke. Disse merkene

tildeles selskaper som tilfredsstiller Oslo

Børs’ anbefaling om informasjon til aksjemarkedet.

For detaljer se www.oslobors.no.

Aksjekursutvikling ikroner

■ AKSO-indeksert ■ OSEBX-indeksert

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Jun

2004

Des

2004

Aksjen i2008

Jun

2005

Geografisk eierskap

Per 13. februar 2009

Des

2005

2008 2007

Høyeste sluttkurs Kroner 157,00 190,75

Laveste sluttkurs Kroner 26,15 131,75

Gjennomsnittlig sluttkurs Kroner 101,80 152,15

Sluttkurs per 31. desember Kroner 45,00 144,50

Egne aksjer per 31. desember Antall aksjer 4966 830 4371 830

Aksjer utstedt per 31. desember Antall aksjer 274 000 000 274 000 000

Markedsverdi per 31. desember Millioner kroner 12 330 39 593

Gjennomsnittlig omsetning per dag Antall aksjer 2173 788 2171 000

Omsetningshastighet Prosent 200,9 197,5

Resultat per aksje videreført virksomhet Kroner 5,34 8,84

Nasjonalitet Antall aksjer Eierandel

Utenlandske 134 796 609 49,20 %

Norske 139 203 391 50,80 %

Totalt 274 000 000 100 %

Eierstruktur etter størrelse

Per 13. februar 2009

Jun

2006

Des

2006

Antall aksjer Antall aksjeeiere Andel av kapitalen

1–100 1262 0,03 %

101 –1000 2912 0,51 %

1001 –10000 1191 1,39 %

10 001 –100 000 266 3,58 %

100 001 –500 000 115 8,65 %

Over 500 000 50 85,85 %

Totalt 5796 100 %

Jun

2007

Des

2007

Jun

2008

Des

2008

Feb

2009

Aker Solutions årsrapport 2008 75


Våre resultater

Aksje- og aksjeeierinformasjon

Elektroniske års- og delårsrapporter

Aker Solutions oppfordrer alle som har

mulighet til åmotta årsrapporter elektronisk

gjennom tjenesten VPS Investor,omå

tegne seg for dette. Årsrapportene vil da

bli tilsendt per e-post ipdf-format. VPS-

Investortjenestene er primært beregnet på

norske aksjeeierer. Den elektroniske versjonen

blir sendt samtidig med utsendelsen

av papirutgaven til de aksjeeiere som

måtte ønske det. Delårsrapporter distribueres

iutgangspunktet kun elektronisk og er

blant annet tilgjengelige på selskapets

hjemmeside. Aksjeeieresom ikke har mulighet

til å motta elektronisk delårsrapport,

kan abonnere på papirversjonen ved å

kontakte selskapets investorkontakt.

Valgkomité

Ihenhold til selskapsvedtektene skal Aker

Solutions haenvalgkomité som skal ha

minst tre medlemmer. Sammensetningen

av valgkomiteen må gjenspeile aksjeeiernes

interesser, og det er et krav at medlemmene

av valgkomiteen er uavhengige.

Valgkomiteen har følgende medlemmer:

Kjell Inge Røkke (formann),

2008–2010

Gerhard Heiberg, 2008–2010

Kjeld Rimberg, 2007–2009

Ordinær generalforsamling

Den årlige ordinære generalforsamlingen

avholdes normalt imars eller tidlig iapril.

Skriftlig innkalling sendes til samtlige

aksjeeiere individuelt eller til aksjeeierens

depotbank. All aktuell informasjon om den

ordinære generalforsamlingen er også

tilgjengelig på selskapets hjemmeside. For å

kunne avgi stemme på generalforsamlingen

må aksjeeiere være fysisk til stede eller

være representert av en med fullmakt, i

henhold til reglene som står på selskapets

hjemmeside.

Aksjen i2008

Selskapets totale markedsverdi per 31.

desember 2008 var 12 330 millioner kroner.

Iløpet av 2008 ble det omsatt 550 522 000

aksjer i Aker Solutions, tilsvarende 3,4

ganger selskapets fritt omsettelige aksjer.

Selskapets fritt omsettelige aksjer utgjorde

59,73 prosent av totalt antall utestående

aksjer i2008. De resterende 40,27 prosent

Analysedekning

Følgende meglerhus har analysedekning av Aker Solutions ASA (per 13. februar 2009)

Meglerhus Navn Telefon

ABG Sundal Collier Ole Martin Westgaard + 47 22 01 61 60

ABN AMRO Thomas Deitz +44207 67 881 07

Arctic Securities Kjetil Garstad +4721013224

Barclays Mick Pickup +44203 13 466 95

Citigroup Fiona Maclean +44207 98 641 44

Carnegie Frederik H. Lunde +4722009379

Credit Agricole Cheuvreux Geoffroy Stern + 33 141897379

Danske Bank Endre Storløkken +4724008442

Deutsche Bank Christyan FMalek +44207 54 582 49

DnB NOR Lars-Daniel Westby +4722948983

Fearnley Fonds Truls Olsen +4722936393

First Securities Pål Dahl +4723238198

Fondsfinans Gøran Andreassen +4723113033

Goldman Sachs Henry Tarr +44207 55 259 81

Handelsbanken Håkon Amundsen +4722940995

HSBC David Phillips +44207 99 153 88

JP Morgan Amy Wong +44207 32 594 60

Merrill Lynch Alejandro Demichelis +44207 99 615 68

Nordea Anne Ulriksen +4722486867

Nomura Iqbal Nasim +44207 10 239 77

Orion Securities Aleksandr Solovjov +37052461968

Pareto Rune Juliussen +4722878732

RS Platou Markets Terje Mauer +4722016324

SEB Enskilda Terje Fatnes +4721008538

UBS Alex Brooks +44207 56 758 04

ble eid av Aker Holding. Aksjen ble omsatt

på alle de 252 mulige handelsdagene, og

det ble igjennomsnitt handlet 2184 611

aksjer per handelsdag.

Kontofører

Aksjeeiere kan kontakte Aker Solutions

kontofører ved spørsmål knyttet til sin

aksjebeholdning:

DnB NOR ASA

Verdipapirservice

Stranden 21

N-0021 Oslo

Telefon: +47 22 48 27 70

Telefaks: +47 22 48 11 71

www.dnbnor.com

76

Aker Solutions årsrapport 2008


Våre resultater

Aksje- og aksjeeierinformasjon

20 største aksjeeiere

Per 13. februar 2009

Navn Nominee Antall aksjer Eierandel

Aker Holding AS 110 333 615 40,27 %

JPMorgan Chase Bank x 16236 318 5,93 %

State Street Bank and Trust CO. x 14765 932 5,39 %

State Street Bank &Trust CO. x 9 566 744 3,49 %

Clearstream Banking S.A. x 5 783 983 2,11 %

Aker Solutions ASA 4966 830 1,81 %

Bank of New York Mellon x 4 740 961 1,73 %

Citibank N.A. New York Branch x 4 600 000 1,68 %

JPMorgan Chase Bank x 4 170 163 1,52 %

Bank of New York, Brussels Branch 3767 650 1,38 %

Citibank N.A. New York Branch x 3 541 890 1,29 %

The Northern Trust C.O. x 3 313 890 1,21 %

JPMorgan Chase Bank x 2 856 722 1,04 %

Deutsche Bank AG Frankfurt x 2 736 889 1,00 %

JPMorgan Chase Bank x 2 540 803 0,93 %

Bank of New York Mellon x 2 473 158 0,90 %

RBC Dexia Investor Services Trust x 2 373 573 0,87 %

Folketrygdfondet 2118 400 0,77 %

State Street Bank and Trust CO. x 2 078 473 0,76 %

Investors Bank &Trust Company x 2 016 178 0,74 %

Sum 20 største aksjeeiere 204 982 172 74,81 %

Øvrige aksjeeiere 69017 828 25,19 %

Totalt 274 000 000 100 %

Aker Solutions årsrapport 2008 77


Vår organisering og styring

Eierstyring og selskapsledelse

Sikring av aksjeeierinteresser

Aker Solutions har som mål åsikre størst mulig verdiskaping over tid,

basert på god eierstyring og selskapsledelse. Selskapets prinsipper for

eierstyring og selskapsledelse skal sørge for en hensiktsmessig

rolledeling mellom eierne, styret og ledelsen.

Nedenfor følger en redegjørelse for hvordan

Aker Solutions har innrettet seg etter

den gjeldende norske anbefalingen for

eierstyring og selskapsledelse. Eventuelle

avvik fra anbefalingen er omtalt under det

aktuelle punkt.

Formål

Aker Solutions’ prinsipper for eierstyring

og selskapsledelse skal sørge for en

hensiktsmessig rolledeling mellom selskapets

eiere, styret og selskapets daglige

ledelse. Denne rolledelingen skal sikre at

det fastsettes mål og strategier, atdevedtatte

strategier implementeres ipraksis, og

at de oppnådde resultatene er gjenstand

for måling og oppfølging. Prinsippene skal

også bidra til at konsernets virksomhet er

gjenstand for betryggende kontroll. En

hensiktsmessig rolledeling og betryggende

kontroll skal bidra til størst mulig verdiskaping

over tid, til beste for eierne og

øvrige interessegrupper. Styret i Aker

Solutions har utarbeidet konsernets redegjørelse

for eierstyring og selskapsledelse,

som er basert på den gjeldende norske

anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse,

datert 4. desember 2007. Redegjørelsen

omfatter hvert punkt ianbefalingen.

Verdigrunnlag og etiske

retningslinjer

Styret har fastsatt konsernets verdigrunnlag.

Selskapets etiske retningslinjer og

øvrige policy-dokumenter er utformet itråd

med dette verdigrunnlaget. Aker Solutions

verdigrunnlag er presentert på selskapets

hjemmeside www.akersolutions.com.

Virksomhet

Selskapets formålsparagraf er: «Selskapets

formål er åeie eller drive industrivirksomhet

og annen tilknyttet virksomhet, forvaltning

av kapital og andrefunksjoner for konsernet,

samt delta ieller overta annen virksomhet.»

Formålsparagrafen skal sikre aksjeeierne

kontroll med virksomheten og dens

risikoprofil uten at den begrenser styrets

eller ledelsens muligheter til ågjennomføre

strategisk og kommersielt riktige beslutninger

innenfor det definerte formålet.

Konsernets finansielle mål og hovedstrategier

er presentert iårsberetningen.

Selskapskapital ogutbytte

Konsernets bokførte egenkapital per

31. desember 2008 er 8 605 millioner

kroner, tilsvarende en egenkapitalandel på

20,1 prosent. Aker Solutions ASA anser

konsernets nåværende kapitalstruktur

som hensiktsmessig og tilpasset konsernets

mål, strategi og risikoprofil.

Aker Solutions ASAs utbyttepolitikk er

inntatt under seksjonen for Aksje- og

aksjeeierinformasjon, se side 74 i årsrapporten.

Utbyttepolitikken er en av

faktorene som er hensyntatt iforbindelse

med styrets forslag til disponering av årsresultatet

for 2008.

Styrefullmakter

Styrets forslag til fremtidige fullmakter skal

begrenses til definerte forhold og til ågjelde

frem til neste ordinæregeneralforsamling.

Gjeldende styrefullmakter for forhøyelse

av aksjekapitalen og for erverv av

egne aksjer er beskrevet under seksjonen

for Aksje- og aksjeeierinformasjon, side 74

iårsrapporten.

Likebehandling av aksjeeiere og

transaksjoner med nærstående

Selskapethar kunénaksjeklasse,ogsamtlige

aksjer har like rettigheter. Det legges

vekt på likebehandling av alle aksjeeiere.

Dersom eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett

ved kapitalforhøyelser fravikes, skal

dette begrunnes av styret. Transaksjoner i

egne aksjer foretas på Oslo børs.

Aker Solutions har utarbeidet retningslinjer

som sikrer at styremedlemmer og

ledende ansatte melder fra til styret dersom

de direkte eller indirekte har vesentlig interesse

iavtale som inngås av konsernet.

Aker ASA eier 60 prosent av aksjene i

Aker Holding AS, som per 31. desember

2008 eier 40,27 prosent av aksjene iAker

Solutions ASA. Stortingsproposisjon nr.88

(2006–2007) inneholder nærmere informasjon

om etableringen av Aker Holding AS

og avtalen mellom Aker ASA og de øvrige

aksjeeierne i Aker Holding AS. Med

utgangspunkt ifelles industriell bakgrunn

og eiermessige bånd ønsker Aker Solutions

å opprettholde et nært samarbeid med

Aker-konsernet og enkelte andreselskaper

tilknyttet Aker ASA. Aker Solutions ser

blant annet store muligheter ifelles prosjekter

med andre Aker-selskaper med

virksomhet innenfor olje- og gassnæringen.

Aker Solutions ASA er i allmennaksjelovens

forstand ikke åanse som nærstående

iforhold til Aker ASA eller selskaper hvor

Aker ASA har eierinteresser, men styret og

ledelsen iAker Solutions er allikevel svært

bevisst på at alle relasjoner med andre

Aker-selskaper skal være tuftet på forretningsmessige

vilkår og utformet itråd med

prinsippet om armlengdes avstand. Videre

vil transaksjoner av en viss størrelse

mellom Aker Solutions ASA og selskaper i

Aker-konsernet bli behandlet ihenhold til

prosedyrene iallmennaksjeloven §3-8. Se

for øvrig om transaksjoner med nærstående

i note 5 Nærstående parter til

konsernets årsregnskap.

Fri omsettelighet

Aksjene er fritt omsettelige. Det er ikke

vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Generalforsamling

Selskapet oppfordrer aksjeeiere til ådelta

på generalforsamlingen. Selskapet prioriterer

åavholde generalforsamling så raskt

som mulig etter årsskiftet. Det er selskapets

mål at innkalling med utførlige saksdokumenter,

inkludert valgkomiteens innstilling,

gjøres tilgjengelig på selskapets hjemmeside

for aksjeeierne senest 21 dager før

generalforsamlingen avholdes. Tilsvarende

dokumenter sendes aksjeeierne innen

frister slik de fremkommer iallmennaksjeloven.

Påmeldingsfristen settes så nært

møtet som mulig. Aksjeeiere som ikke kan

delta, kan stemme ved bruk av fullmakt.

For øvrig gis det opplysninger både om

prosedyren for påmelding og fullmaktsgiving

i innkallingen og på påmeldingsblanketten.

Ihenhold til vedtektene er det styrets

formann eller en person utpekt av denne

som leder generalforsamlingens møter.

78

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Eierstyring og selskapsledelse

Det legges opp til at styret, valgkomiteens

formann og revisor er til stede på generalforsamlingen.

Isitt arbeid legger valgkomiteen vekt på

at styret skal fungerebest mulig som team,

og at styremedlemmenes bakgrunn og

kompetanse utfyller hverandre. Generalforsamlingen

inviteres dermed normalt til å

stemme over styret som helhet.

Protokoll fra generalforsamling offentliggjøres

så snart som praktisk mulig i

børsens meldingssystem www.newsweb.no

(ticker: AKSO) og på selskapets egen

hjemmeside www.akersolutions.com under

IR-seksjonen.

Valgkomité

Selskapet har vedtektsfestet valgkomité.

Valgkomiteen består av minimum tre

medlemmer med en normal funksjonstid

på to år. Ved sammensetning av valgkomiteen

tas hensyn til aksjeeierfellesskapets

interesser,itillegg til medlemmenes

uavhengighet av styret og ledende ansatte.

Valgkomiteens medlemmer og formann

velges av generalforsamlingen, som også

fastsetter komiteens godtgjørelse.

I henhold til vedtektene foreslår valgkomiteen

kandidater til styret. Valgkomiteen

skal også foreslå honorarer til styrets medlemmer.

Valgkomiteens sammensetning

fremgår i kapitlet om Aksje- og aksjeierinformasjon

iårsrapporten. Innstillingen fra

valgkomiteen skal begrunnes.

Styrets sammensetning og

uavhengighet

I henhold til avtale med de ansatte har

selskapet ikke bedriftsforsamling. De

ansattes rettigheter til representasjon og

medbestemmelse er blant annet sikret

gjennom utvidet styrerepresentasjon for

de ansatte.

Ihenhold til vedtektene består styret av

seks til ti personer, hvorav en tredel skal

velges av og blant de ansatte ikonsernet.

Videre kan det velges inntil tre aksjeeiervalgte

varamedlemmer. Valgkomiteens

innstilling inkluderer normalt forslag til

hvem som er styrets leder og fastsettes

av aksjeeierne igeneralforsamling. Styret

velger selv sin nestformann. Styremedlemmene

velges for en periode på to år av

gangen.

Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene

er uavhengige av den daglige

ledelsen og vesentlige forretningsforbindelser.

Videre er minst fire av de aksjeeiervalgte

medlemmene uavhengig av

selskapets hovedaksjeeier.

Dagens sammensetning av styret er

beskrevet på side 82 iårsrapporten hvor

også styremedlemmers kompetanse,

kapasitet og uavhengighet er nærmere

omtalt. Styremedlemmenes aksjeeie fremgår

av note 18 Lønn og sosiale kostnader

til årsregnskapet for konsernet. Selskapet

oppfordrer styremedlemmene til å eie

aksjer iselskapet. Til sammen representerer

de aksjeeiervalgte styremedlemmene et

mangfold av kompetanse, kapasitet og

erfaring, herunder fra finansnæring, industri

og organisasjonsliv.

Treavdeaksjeeiervalgte styremedlemmene

er på valg i 2009. Valgkomiteens

begrunnede forslag til kandidater offentliggjøres

på selskapets hjemmeside og på

Oslo Børs via www.newsweb.no så snart

den foreligger.

Styrets arbeid

Styret fastsetter årligenplanfor sitt arbeid

med vekt på mål, strategi og gjennomføring.

Videre foreligger det en styreinstruks

som regulerer ansvarsområder,

oppgaver og rolledeling for styret, styrets

formann og konsernsjef. Styreinstruksen

har også bestemmelser om styreplan, regler

for innkalling til og ledelse av styremøter,

beslutningsregler, adm.dirs informasjonsplikt

og -rett overfor styret, taushetsplikt,

habilitet med videre.

Styret skal ihenhold til styreinstruksen

årlig foreta en evaluering av sitt arbeid og

sin kompetanse. Styret har nedsatt en

egen kompensasjonskomité.

Risikostyring oginternkontroll

Aker Solutions har etablert et omfattende

sett av interne prosedyrer og systemer

som skal sikre en enhetlig og pålitelig

finansiell rapportering. Hver enkelt forretningsenhet

er pålagt åårlig evaluere sine

internkontrollsystemer iforhold til finansiell

rapportering. Itillegg gjennomfører konsernet

regelmessige revisjoner av enhetenes

oppfølging av selskapets systemer og

prosedyrer. Styret mottar hver måned en

rapport om selskapets finansielle resultater

samt en beskrivelse av status for selskapets

viktigste enkeltprosjekter. Side 6i

årsberetningen inneholder en nærmere beskrivelse

av selskapets håndtering av operasjonell

og finansiell risiko knyttet til virksomheten.

Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse reflekterer styrets

«Prinsippene for

eierstyring og

selskapsledelse er

basert på norsk

anbefaling for eierstyring

og selskapsledelse

datert

4. desember 2007»

ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens

kompleksitet. Godtgjørelsen er ikke

resultatavhengig.

Nærmere opplysninger om styregodtgjørelse

for 2008 til de enkelte styremedlemmer

fremgår av note 18 Lønn og

sosiale kostnader til årsregnskapet for

konsernet.

Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret har fastsatt egne retningslinjer for

godtgjørelse til ledende ansatte ihenhold

til reglene iallmennaksjeloven §6-16a.

Aker Solutions ASA har ingen opsjonsordninger

eller ordninger om tildeling av

aksjer til ansatte for 2008, men et aksjespareprogram

er initiert for 2009. Flere

detaljer om dette finnes på selskapets

hjemmeside. Nærmere opplysninger om

godtgjørelse for 2008 for den enkelte

ledende ansatte fremgår av note 18 Lønn

og sosiale kostnader til årsregnskapet for

konsernet. Selskapets retningslinjer for godtgjørelse

til ledende ansatte er gjengitt i

note 18 og blir således fremlagt generalforsamlingen.

Informasjon ogkommunikasjon

Selskapet har utarbeidet en egen IR-policy

som er tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Selskapets rapportering av finansiell

og annen informasjon er basert på åpenhet

og likebehandling av aktørene.

IR-funksjonens langsiktige formål er å

sikre selskapet tilgang til kapital til

konkurransedyktige vilkår, samtidig som

aksjeeierne skal sikres korrekt prising av

aksjene. Dette skal skje gjennom korrekt

og tidsriktig distribusjon av kurssensitiv

informasjon, samtidig som selskapet skal

være isamsvar med gjeldende regler og

markedspraksis, herunder kravet om likebehandling.

Alle børs- og pressemeldinger gjøres

tilgjengelige på selskapets hjemmeside

Aker Solutions årsrapport 2008 79


Vår organisering og styring

Eierstyring og selskapsledelse

www.akersolutions.com, itillegg til at børsmeldinger

også er tilgjengelige på www.

newsweb.no. All informasjon som sendes

til aksjeeierne, legges samtidig ut på selskapets

hjemmeside. Selskapet bestreber å

avholde åpne presentasjoner iforbindelse

med resultatrapportering, og presentasjonene

overføres ofte direkte på Internett.

Selskapets finansielle kalender finnes

på selskapets hjemmeside.

Selskapsovertakelse

I lys av eiersituasjonen i Aker Solutions

ASA har styret så langt ikke funnet det

hensiktsmessig å utarbeide særskilte

retningslinjer for overtakelsessituasjoner.

Revisor

Revisor presenterer årlig en plan for styret

for gjennomføring av revisjonsarbeidet.

Videre har revisor gitt styret en skriftlig

bekreftelse på at uavhengighetskravet er

oppfylt.

Revisor deltar istyremøtet som behandler

årsregnskapet, og revisor har gjennomgått

selskapets interne kontroll med styret.

Styret har hatt mulighet til ågjennomføre

møte med revisor uten at representanter

fra den daglige ledelsen var til stede, men

har ikke benyttet denne muligheten.

Styretharikkefunnetdethensiktsmessig

å innføre retningslinjer for den daglige

ledelsens adgang til åbenytte revisor til

andretjenester enn revisjon, men revisor gir

årlig styret en oversikt over andre tjenester

enn revisjon som er levert til selskapet.

Revisors godtgjørelse fordelt på revisjon

og andretjenester fremgår av note 7Andre

driftskostnader til årsregnskapet for

konsernet itillegg til at dette opplyses på

generalforsamlingen.

80

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Eierstyring og selskapsledelse

Aker Solutions årsrapport 2008 81


Vår organisering og styring

Styret

Styret

Martinus Brandal

Styreformann

Martinus Brandal (født 1960) ble ansatt iAker i2008. Brandal var konsernsjef iAker Solutions ASA fra

juli 2006 til mars 2008. Fra juli 2004 til juli 2006 var han konserndirektør og ansvarlig for drift, strategi

og forretningsutvikling iAker ASA. Iperioden fra 1985 til 2004 hadde Brandal forskjellige lederstillinger i

ABB-konsernet som group senior vice president og head of business area process automation ved

hovedkvartet iZürich. Brandal er også styreformann iAker Drilling, Aker Floating Production og Aker

Clean Carbon, og styremedlem iAker Oilfield Services og Odim. Han er utdannet ved Oslo Ingeniørhøyskole.

Per 31. desember 2008 eide Brandal, gjennom et privat selskap, 7500 aksjer og ingen

opsjoner iselskapet. Brandal er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2008–2010.

Bjørn Flatgård

Nestformann

BjørnFlatgård(født 1949) driver egen virksomhet med hovedvekt på eksterne styreverv og investeringer.

Flatgårdvar konsernsjef iElopak AS fra 1996 til 2007. Før dette var han adm.dir.iNycomed Pharma og

executive vice president iHafslund Nycomed og Nycomed AS. Han innehar flerestyreverv istorenorske

bedrifter.Flatgårderutdannet sivilingeniør,Master of Chemical Engineering ved Norges teknisk-naturvitenskapelige

universitet og bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI. Per 31. desember 2008 eide Flatgård

5535 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Flatgårdernorsk statsborger.Han er valgt inn for perioden

2008–2010.

Heidi M. Petersen

Styremedlem

Heidi M. Petersen (født 1958) er selvstendig forretningsdrivende. Iperioden fra 2000 til juli 2007, var hun

managing director for Future Engineering AS og Rambøll Oil &Gas AS. Petersen var ansatt iKvaerner

Oil &Gas fra 1988 og ble sjef av Kvaerner Oil &Gas Sandefjord i1997. Petersen har forskjellig styreerfaring

fra industrielle og olje- og gassbaserte virksomheter, itillegg til kraftforsyningsvirksomhet og

finansiell virksomhet. Hun er nå styreformann iSandefjord lufthavn, samt styremedlem iblant annet

Norsk Hydro ASA, Nordea AB, Songa Floating Production ASA og Noreco ASA .Petersen har en

M.Sc.-grad fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Per 31. desember 2008 eide Petersen

ingen aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Petersen er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden

2007–2009.

Vibeke Hammer Madsen

Styremedlem

Vibeke Hammer Madsen (født 1955) har vært adm.dir. iHandels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon

siden 2002. Før dette var hun partner iPAConsulting Group. Iperioden fra 1993 til 1999

var hun vice president og hadde flere ulike stillinger iStatoilHydro. Hammer Madsen innehar forskjellige

styreverv. Hun er utdannet ved Radiografhøgskolen iOslo. Per 31. desember 2008 eide hun ingen

aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Hammer Madsen er norsk statsborger. Hun er valgt inn for

perioden 2007–2009.

Leif-Arne Langøy

Styremedlem

Leif-Arne Langøy (født 1956) var konsernsjef iAker ASA, tidligere Aker RGI, fra 2003 –2008. Han var

også styreformann iselskapet fra 2006 –2008. Langøy var tidligerekonsernsjef iAker Kværner Yards

Group, og før dette var han konsernsjef iAker Brattvåg i13år. Langøy er styreformann iAker Holding,

Aker Seafoods, Aker BioMarine, styremedlem iAker Exploration, og nestleder iTRG Holding. Han er

utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Per 31. desember 2008 eide Langøy,gjennom et

privat selskap, 175 000 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Langøy er norsk statsborger.Han er valgt

inn for perioden 2008–2010.

82

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Styret

Siri Fürst

Styremedlem

Siri Fürst (født 1958) har vært partner og konsulent iConsidium Consulting Group siden januar 2005.

Iperioden fra 1984 til 1999 hadde hun ulike stillinger iHafslund, Hafslund Nycomed og iNycomed

Pharma. Iperioden 1999 til 2003 var hun adm.dir. iDiaGenic ASA. Fürst er utdannet ved Norges

Handelshøyskole. Per 31. desember 2008 eide Fürst ingen aksjer og ingen opsjoner iselskapet.

Fürst er norsk statsborger. Hun er valgt inn for perioden 2007–2009.

Atle Teigland

Styremedlem

Atle Teigland (født 1957) ble valgt inn istyret av de ansatte ioktober 2004. Før det satt han istyret iAker

RGI og Aker Maritme iflere år. Teigland er hovedtillitsvalgt på fulltidsbasis, og har vært ansatt iAker

Elektro siden 1978. Teigland er sertifisert elektriker. Per 31. desember 2008 eide Teigland ingen aksjer

og ingen opsjoner iselskapet. Teigland er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden 2007–2009.

Åsmund Knutsen

Styremedlem

Åsmund Knutsen (født 1959) ble valgt inn istyret av de ansatte ioktober 2004. Han har hatt flerestillinger

iAker Engineering &Technology siden 1991, og er nå hovedtillitsvalgt på fulltidsbasis. Knutsen har en

mastergrad ihydrodynamikk. Per 31. desember 2008 eide han 1505 aksjer og ingen opsjoner iselskapet.

Knutsen er norsk statsborger.Han er valgt inn for perioden 2007–2009.

Ingebreth Forus

Styremedlem

Ingebreth Forus (født 1950) ble valgt inn istyret av de ansatte som varamedlem i2007. Han overtok

som styremedlem imai 2007. Forus var ansatt iKværner mellom 1975 og 1980 og ble ansatt iAker

Well Service som wireline supervisor i1995. I2004 ble han klubbtillitsmann på fulltidsbasis. Han er

også styremedlem iIndustri Energi (tidligere NOPEF). Forus er utdannet sivilingeniør fra Stavanger

tekniske fagskole og har en cand.mag.-grad fra Universitetet iBergen. Per 31. desember 2008 eide

han ingen aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Forus er norsk statsborger. Han er valgt inn for perioden

2007–2009.

Arve Toft

Styremedlem

Arve Toft (født 1966) ble valgt inn istyret av de ansatte imars 2007. Toft er hovedtillitsvalgt for Aker

Solutions på fulltidsbasis og har vært ansatt iAker Solutions siden 1983. Toft er sertifisert mekaniker

og stillasbygger. Han her vært lokal tillitsvalgt iAker Stord ASpåfulltidsbasis ifem år. Per 31. desember

2008 eide han ingen aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Toft er norsk statsborger. Han er valgt inn

for perioden 2007–2009.

Aker Solutions årsrapport 2008 83


Vår organisering og styring

Konsernledelsen

Konsernledelsen

Simen Lieungh

Konsernsjef

Simen Lieungh (født 1960) begynte iAker Solutions i1988 og har vært konsernsjef siden mars 2008.

Han har over 20 års erfaring med storefeltutviklingsprosjekter som dekker alle faser fra konseptstudier til

ferdigstillelse og levering av komplette installasjoner. Før dette var Lieungh forsker ved Forsvarets

forskningsinstitutt og fra oktober 2007 til februar 2008 var han managing director iArne Blystad AS.

Lieungh er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Per 15. februar 2009 eide

han 15 014 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Lieungh er norsk statsborger.

Leif Borge

Konserndirektør finans

Leif Borge (født 1963) begynte iAker Solutions i2008. Fra 2002 til 2008 var han konserndirektør

finans iAker Yards ASA, etter åhavært konserndirektør finans iZenitel NV, Stento ASA og Vitana, et

datterselskap av Rieber &Søn ASA iTsjekkia. Borge er utdannet ved Pacific Lutheran University i

Washington State. Per 15. februar 2009 eide han 20 000 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Borge

er norsk statsborger.

Niels Didrich Buch

Stabssjef ogkonserndirektør

Niels Didrich Buch (født 1963) begynte iAker Solutions i1999 og ble stabssjef og konserndirektør i

2008. Fra 2005 var han sjef for corporate business development iAker Solutions, og han har tidligere

hatt andre stillinger ikonsernet, blant annet ijuridisk avdeling. Før dette jobbet Buch ti år iutenrikstjenesten,

hvorav seks år utenlands iAsia og Europa. Buch er jurist fra Universitetet iOslo. Per 15.

februar 2009 eide han ingen aksjer eller opsjoner iselskapet. Buch er norsk statsborger.

Mads Andersen 1

Konserndirektør Subsea

Mads Andersen (født 1965) begynte iAker Solutions i2000, og har vært konserndirektør siden 2003.

Han har 20 års erfaring fra oppstrøms olje- og gassindustri. Andersen har også hatt en rekke tekniske

stillinger, samt lederstillinger ioljeserviceselskaper og ioljeselskaper som Schlumberger og Saga

Petroleum (nå StatoilHydro). Andersen er utdannet ved Glasgow University og Bedriftsøkonomisk

Institutt. Per 15. februar 2009 eide han 12 395 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Andersen er norsk

statsborger.

Per Harald Kongelf 2

Konserndirektør Products &Technologies

Per Harald Kongelf (født 1959) ble konserndirektør for det omorganiserte forretningsområdet Products

&Technologies ioktober 2008. Han har 20 års erfaring fra olje- og gassindustrien, og har de siste fem

årene vært president for Aker Process Systems AS. Han jobbet tidligere som investeringsmanager i

Statkraft Gruppen, og før det jobbet han iAker Solutions. Kongelf har en M.Sc.-grad fra Norges

teknisk-naturvitenskapelige universitet. Per 15. februar 2009 eide han ingen aksjer og ingen opsjoner

iselskapet. Kongelf er norsk statsborger.

84

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Konsernledelsen

Jarle Tautra 3

Konserndirektør Energy Development &Services

Jarle Tautra (født 1953) har vært konserndirektør siden 2002. Han har 25 års erfaring fra offshorerelaterte

aktiviteter. Fra 1997 var Tautra administrerende direktør iAker Oil &Gas og konserndirektør

for EPC Norway iAker Maritime ASA. Før dette hadde han flere forskjellige stillinger iNorsk Hydro

ASA. Tautra er utdannet ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Per 15. februar 2009 eide

Tautra ingen aksjer eller opsjoner iselskapet. Tautra er norsk statsborger.

Gary Mandel 4

Konserndirektør Process &Construction

Gary Mandel (født 1960), begynte iAker Solutions i1995. Mandel har over 25 års erfaring fra oljeog

gassindustrien, både oppstrøms og nedstrøms. Mandel var tidligere styreformann og konsernsjef

iAker American Shipping ASA og nestformann iAker Philadelphia Shipyard ASA. Mellom 2002 og

2007 var han konserndirektør iAker Solutions. Mandel er utdannet ved universitetet iNuevo Leon,

Mexico. Per 15. februar 2009 eide han 1350 aksjer og ingen opsjoner iselskapet. Mandel er amerikansk

statsborger.

1) Mads Andersen erstattet Raymond Carlsen ioktober 2008. Carlsen var konserndirektør iSubsea fra 2003 til 2008.

2) Per Harald Kongelf erstattet Mads Andersen ioktober 2008. Andersen var konserndirektør iProducts &Technologies fra 2003 til 2008 og er nå konserndirektør iSubsea.

3) Jarle Tautra erstattet Nils Arne Hatleskog ifebruar 2009. Hatleskog var konserndirektør iEnergy Development &Services fra april 2008.

4) Gary Mandel erstattet Jarle Tautra ifebruar 2009. Tautra er nå konserndirektør iEnergy Development &Services.

Aker Solutions årsrapport 2008 85


Vår organisering og styring

Selskapsinformasjon

Aker Solutions ASA

Snarøyveien 36

1364 Fornebu

Postadresse:

Postboks 169

NO-1325 Lysaker

Telefon: +47 67 51 30 00

Telefaks: +47 67 51 30 10

E-post: ir@akersolutions.com

Web: www.akersolutions.com

Følgende konsernpublikasjoner er også

tilgjengelige på www.akersolutions.com

Face value

Corporate responsibility report 2008/2009

The art of engineering

Powered to perform 2008/09

COPYRIGHT AND LEGAL NOTICE Copyright in all published material including photographs, drawings and images in this publication remains vested

in Aker Solutions and third party contributors to this publication as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this publication can be

reproduced in any form without express prior permission. Articles and opinions appearing in this publication do not necessarily represent the views of

Aker Solutions. While all steps have been taken to ensure the accuracy of the published contents, Aker Solutions does not accept any responsibility for

any errors or resulting loss or damage whatsoever caused and readers have the responsibility to thoroughly check these aspects for themselves.

Enquiries about reproduction of content from this publication should be directed to Aker Solutions ASA.

86

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Selskapsinformasjon

Aker Solutions ASA

Snarøyveien 36

1364 Fornebu

Postadresse:

Postboks 169

NO-1325 Lysaker

Telefon: +47 67 51 30 00

Telefaks: +47 67 51 30 10

E-post: ir@akersolutions.com

Web: www.akersolutions.com

Følgende konsernpublikasjoner er også

tilgjengelige på www.akersolutions.com

Face value

Corporate responsibility report 2008/2009

The art of engineering

Powered to perform 2008/09

COPYRIGHT AND LEGAL NOTICE Copyright in all published material including photographs, drawings and images in this publication remains vested

in Aker Solutions and third party contributors to this publication as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this publication can be

reproduced in any form without express prior permission. Articles and opinions appearing in this publication do not necessarily represent the views of

Aker Solutions. While all steps have been taken to ensure the accuracy of the published contents, Aker Solutions does not accept any responsibility for

any errors or resulting loss or damage whatsoever caused and readers have the responsibility to thoroughly check these aspects for themselves.

Enquiries about reproduction of content from this publication should be directed to Aker Solutions ASA.

86

Aker Solutions årsrapport 2008


Vår organisering og styring

Selskapsinformasjon

Aker Solutions ASA

Snarøyveien 36

1364 Fornebu

Postadresse:

Postboks 169

NO-1325 Lysaker

Telefon: +47 67 51 30 00

Telefaks: +47 67 51 30 10

E-post: ir@akersolutions.com

Web: www.akersolutions.com

Følgende konsernpublikasjoner er også

tilgjengelige på www.akersolutions.com

Face value

Corporate responsibility report 2008/2009

The art of engineering

Powered to perform 2008/09

COPYRIGHT AND LEGAL NOTICE Copyright in all published material including photographs, drawings and images in this publication remains vested

in Aker Solutions and third party contributors to this publication as appropriate. Accordingly, neither the whole nor any part of this publication can be

reproduced in any form without express prior permission. Articles and opinions appearing in this publication do not necessarily represent the views of

Aker Solutions. While all steps have been taken to ensure the accuracy of the published contents, Aker Solutions does not accept any responsibility for

any errors or resulting loss or damage whatsoever caused and readers have the responsibility to thoroughly check these aspects for themselves.

Enquiries about reproduction of content from this publication should be directed to Aker Solutions ASA.

86

Aker Solutions årsrapport 2008

More magazines by this user
Similar magazines