Sikkerhetsdatablad

app.ecoonline.no

Sikkerhetsdatablad

HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 03/01/2009 Internt nr.: Erstatter dato: 03/12/2005

MAXI GLOSS

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA

Godkjent for bruk

Godkjent for lab. bruk

Modifisert av Ren Såpeindustri AS

HANDELSNAVN

PRODUKTTYPE

MAXI GLOSS

POLERINGSMIDDEL

Produsent/importør AMERICAN LINCOLN A/S

Adresse Østmarkveien 25

Postnr / sted

0687 OSLO

Land

N

Telefon 22 27 24 50

Faks 22 27 46 02

Kontaktperson AMERICAN LINCOLN

Ansvarlig

AMERICAN LINCOLN

UTARB.AV

Bent Fineide

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr Ingrediens navn CAS-NR Kons.(vekt%) Fareklasse/Anm.

1 POLYPROPYLENE GLYCOL 25322-69-4 1-5

2 TENSID 68131-40-8 1-5 Xi,36/38

3 POLYETHYLENE GLYCOL(PEG 4000) 25322-68-3 1-5 IK

4 VANN 7732-18-5 60-100 IK

Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, IK=Ikke klassifiseringspliktig, E=Eksplosiv,

O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, Fo=Brannfarlig, N=Miljøskadelig,

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

PRODUKTET ER VURDERT IKKE MERKEPLIKTIG

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

HUDKONTAKT

Vask med såpe og mye vann.

ØYEKONTAKT

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann.

SVELGING

Fremkall ikke brekninger. Drikk mye vann.

5. TILTAK VED BRANNSLOKKING

PASSENDE BRANNSLUKNINGSMIDDEL

Alle alminnelige. Produktet er ikke brannfarlig.

: :


HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 03/01/2009 Internt nr.: Erstatter dato: 03/12/2005

MAXI GLOSS

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

EGNEDE METODER FOR SKADEBEGRENSNING OG OPPRENSKING

Bør forhindres fra å komme ned i avløp i større mengder. Absorberes i jord , sand eller lignende og samles opp.

ANNEN INFORMASJON

Små mengder skylles bort med vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

HÅNDTERINGSVEILEDNING

Ingen spesielle behandlingsregler er nødvendig

LAGRINGSANVISNING

Ødelegges ved frysing.Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.

8.EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

FOREBYGGENDE TILTAK

Sørg for egnet ventilasjon, spesielt i lukkede rom.

ÅNDEDRETTSVERN

Normalt kreves det ikke noe utstyr for personlig åndedrettsbeskyttelse.

ØYEVERN

Ved fare for sprut bruk godkjente vernebriller

ARBEIDSHANSKER

Gummihansker

VERNEKLÆR

Det er ikke nødvendig med spesielle værneklær under normal bruk.

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform:

Farge:

Lukt:

Løslighet:

krem

rosa

aromatisk svak

Smelte/Frysepunkt: /O c Tetthet: 1

Eksplosjonsomr., %-%: Løslighet i vann: LETTLØSELIG

Damptrykk:

Dekomponeringstemp.:

Metningskons.:

Rel. tetth. i m. luft(l=1):

pH løsning:

Kokepunkt:

Flammepunkt: pH konsentrat: 7

Molvekt:

Tenntemperatur:

Rel. damptetthet,(l.=1):

Luftreaktiv:

Viskositet:

Luktegrense:

Rel. fordampningshast.:

Vannreaktiv:

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

PRODUKTET TÅLER IKKE FROST.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

: :


HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 03/01/2009 Internt nr.: Erstatter dato: 03/12/2005

MAXI GLOSS

HUDKONTAKT

Langvarig og ofte gjentatt hudkontakt kan forårsake uttørking av huden.

ØYEKONTAKT

Kan irritere øynene.

SVELGING

Svelging forårsaker irritasjon i øvre luftveisystem og mave/tarmforstyrrelser.

ALLERGI

Gjentatt hudkontakt kan forårsake allergisk eksem

KREFT

Ikke kjent.

MUTAGENE EFFEKTER

Ikke kjent.

REPRODUKSJONSSKADE EFFEKTER

Ikke kjent.

12. OPPLYSNINGER OM MILJØFARE

ANNEN INFORMASJON

Miljøopplysninger er ikke angitt for produktet.

13. FJERNING AV RESTER OG AVFALL

GENERELT

PRODUKTET ER IKKE KLASSIFISERT SOM SPESIALAVFALL.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

PROPER SHIPPING NAME

Toll. reg. no:

HAZCHEM (Y=sort,y=hvit):

ADR

(Vei)

UN Nr Farlig gods Nei

Klasse

Farenummer

Fareseddel

Margnr

RID(Jernbane)

UN Nr

Klasse

Farlig gods

Etikett

Farenummer

IMDG(Sjø)

UN Nr

Klasse

Forpakn.gruppe

MFAG

Sub. risk

Farlig gods

Etikett

EmS

Marine Pollutant

Side

IATA(Fly)

UN Nr

Klasse

Etikett

Farlig gods

Sub. risk

Forpakn.gruppe

: :


HMS - DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 03/01/2009 Internt nr.: Erstatter dato: 03/12/2005

MAXI GLOSS

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Fareklasse/Anm.

SAMMENSETNING

POLYPROPYLENE GLYCOL (1-5), TENSID (1-5), POLYETHYLENE GLYCOL(PEG 4000) (1-5), VANN (60-100)

S-SETNINGER

S-1/2 OPPBEVARES INNELÅST OG UTILGJENGELIG FOR BARN.

REFERANSER

Forskrift om stoffliste. Forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier. Administrative normer for

forurensning i arbeidsatmosfære 1994. Utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø og sikkerhetsdatablad for

farlige kjemikalier. Forskrift om spesialavfall.

16. ANDRE OPPLYSNINGER

UTGITT: 14/12/1994

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Opplysningene i dette Produktdatablad er i henhold til vår informasjon, og så vidt vi vet, korrekte på den angitte

dato for siste revidering. De gitte opplysninger er ment å være retningsgivende for sikker håndtering, anvending,

bearbeiding, lagring, transport, avhending og utslipp, og må ikke ansees å være en garanti eller

kvalitetsspesifikasjon. Opplysningene gjelder kun for det angitte produkt alene, og ikke i kombinasjon med andre

produkter eller i noen form for bearbeiding, med mindre dette er spesifisert i teksten.

: :

More magazines by this user
Similar magazines