Sikkerhetsdatablad

app.ecoonline.no

Sikkerhetsdatablad

HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FÖRETAK

Godkjent for bruk

Godkjent for lab.bruk

Endret av Ecolab a.s

HANDELSNAVN

BRUKSOMRÅDE

Mikro Quat

Rengjørings- og desinfeksjonsmiddel

Artikkelnummer

6065

Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)

023315

Nasjonal produsent/importør

Foretak

Ecolab a.s

Adresse

Postboks 6440 Etterstad

Postnr./sted

0605 OSLO

Land

N

Telefon 22 68 18 00

Faks 22 68 20 50

Navn E-post Tlf. (arb.)

Janne Holm janne.holm@ecolab.com 23 03 67 34

Ulf Lyzell ulf.lyzell@ecolab.com 00 46 8 60 32 275

Nødtelefonnummer

Nødtelefonnummer

Giftinfosentral 22591300

Bistandstype

Prod.register 22054880

2. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNING

Nr. Ingrediensnavn EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking

1 Desinfeksjonsmiddel;Bensalkoniumklorid 270-325-2 68424-85-1 5 - 10 % C,Xn,R22 - R34 - R50

2 Fettalkoholetoksilat 500-446-0 68439-46-3 1 - 10 % Xn,R22 - R41

3 2-aminoetanol 205-483-3 141-43-5 1 - 2 % Xn,R20 - R21 - R22 - R34

Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv, O=oksiderende, F+=ekstremt

brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende, Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig,

Kons.=konsentrasjon

INGREDIENSKOMMENTARER

Det henvises til pkt. 16.

1 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

3. VIKTIGSTE FAREMOMENTER

Etsende

Miljøskadelig

GENERELT

Etsende. Meget giftig for vannlevende organismer.

HELSE

Etsende.Kan forårsake dyptgående vevskader på hud, slimhinner og pusteorgan, samt alvorlige øyenskader

bestående av synsskade og blindhet.

MILJØ

Det henvises til pkt. 12.

4. FØRSTEHJELPSTILTAK

INNÅNDING

Flytt ut i frisk luft. Skyll nese, munn og svelg med vann. Kontakt lege umiddelbart og medbring HMS datablad.

HUDKONTAKT

Skyll straks med mye vann.Fjern tilsølte klær og fottøy forsiktig. Kontakt lege umiddelbart.

ØYEKONTAKT

Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. Skylling skal pågå til lege

overtar.

SVELGING

Skyll munnen med mye vann.Flytt ut i frisk luft.Brekninger må ikke fremkalles, med mindre en lege råder til

det.Kontakt lege umiddelbart.

5. TILTAK VED BRANNSLUKKING

EGNET BRANNSLUKKINGSMIDDEL

Alle alminnelige.

BRANN- OG EKSPLOSJONSFARE

Ikke brannfarlig.

6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELL

Det henvises til HMS databladets pkt. 8 og 13.

METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRING

Det henvises til HMS databladets pkt. 8 og 13.

2 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

ANNEN INFORMASJON

Ta opp med inert absorberende stoff (f. eks. sand, kiselgur, sagspon eller lignende). Etter rengjøring, spyl bort

mindre rester med vann.

7. HÅNDTERING OG OPPBEVARING

SPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARER

Håndter og åpne forpakningen forsiktig. Arbeidsplass og arbeidsrutiner tilrettelegges slik at direkte kontakt med

produktet forhindres.

HÅNDTERING

Unngå kontakt med hud, øyne og klær.Må ikke svelges.

OPPBEVARING

Tåler ikke frost. Oppbevares i lukkede originalbeholdere i godt ventilert lager.

8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYR

BEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERING

Mulighet til å skylle øynene skal finnes på arbeidsplassen.

ÅNDEDRETTSVERN

Arbeidere som eksponeres for konsentrasjoner over fastsatt grenseverdi, må benytte egnet, godkjent

åndedrettsvern.Dersom damp eller aerosol dannes, skal filtrerende halvmaske for faste og flytende partikler i

klasse FFP3SL som oppfyller normen EN 149 anvendes.

ØYEVERN

Ved risiko for direkte kontakt eller sprut i øynene skal vernebriller eller ansiktsskjerm benyttes som oppfyller

kravene i standarden EN 166.

HÅNDVERN

Ved risiko for direkte kontakt skal vernehansker som oppfyller kravene i standarden EN 374 og EN 420 anvendes,

gjennomtrengningstider tilpasset etter kontaktens varighet, men bør være minst av verneklasse 2 (> 30 minutter).

Egnet materiale er naturgummi (latex) butyl, nitril, neopren, viton, 4H laminat eller PVC. Hansker av PVA skal

IKKE anvendes.

ANNET HUDVERN ENN HÅNDVERN

Fjern og vask forurenset tøy før gjenbruk.

ADMINISTRATIVE NORMER

Ingrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm.

2-aminoetanol 141-43-5 8 timer 3,0 8,0 2001

9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Tilstandsform

Farge

Lukt

Væske

rød

Aromatisk.

3 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETERE

Parameter Verdi/enhet Metode/referanse Merknad

pH-konsentrat 11,5

Flammepunkt > 100 °C

Tetthet

1005 g/cm³

Viskositet

9 cP

10. STABILITET OG REAKTIVITET

STABILITET

Uåpnet forpakning lagres i minimum 2 år under normale lagringsforhold.

FORHOLD SOM SKAL UNNGÅS

Reagerer med syrer.Må ikke blandes med andre produkter.

MATERIALER SOM SKAL UNNGÅS

Reagerer med syrer.Må ikke blandes med andre produkter.

FARLIGE SPALTINGSPRODUKTER

Ingen ved normal bruk.

11. OPPLYSNINGER OM HELSEFARE

INNÅNDING

Innånding av aerosol kan forårsake etseskader i de øvre luftveiene. Innånding av høye konsentrasjoner kan føre til

toksikologisk lungeødem. Kan avgi gass eller damp som er meget irriterende eller etsende for åndedrettssystemet.

HUDKONTAKT

Etsende.

ØYEKONTAKT

Risiko for alvorlig øyeskade og blindhet.Etsende.

SVELGING

Svelging forårsaker alvorlig svelling og skade på sart vev med mulig fare for etseskade.

AKUTTE OG KRONISKE SKADEVIRKNINGER

Gjentatt eller forlenget eksponering kan forårsake irritasjon i øyne og hud.

12. MILJØOPPLYSNINGER

ØKOTOKSISITET

Meget giftig for vannlevende organismer.

ANNEN INFORMASJON

Tensidene i produktet er biologisk nedbrytbare i henhold til kravene i Europaparlamentets og rådets forordning nr.

648/2004/EC om vaske- og rengjøringsmidler.

13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALL

GENERELT

Behandles som spesialavfall.

4 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

AVFALLSGRUPPER

Avfallsstoffnr. 7133; Rengjøringsmidler.

EAK-kode 20 01 16 ; Rengjøringsmidler.

14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORT

Kjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdert

UN-nr: 1760

ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)

Klasse: 8 Forpakningsgr: III

15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTER

Etsende

Miljøskadelig

EF-etikett Nei Ja Ikke vurdert

SAMMENSETNING

Desinfeksjonsmiddel;Bensalkoniumklorid (5 - 10 %), Fettalkoholetoksilat (1 - 10 %), 2-aminoetanol (1 - 2 %)

R-SETNINGER

Nr.

R34

R50

R-setningstekst

Etsende.

Meget giftig for vannlevende organismer.

S-SETNINGER

S-2 Oppbevares utilgjengelig for barn.S-26 Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann

og kontakt lege. S-36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.S-45 Ved uhell

eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

REFERANSER

Forskrift om klassifisering , merking m.v. av farlige kjemikalier. Forskrift om spesialavfall. Forskrift om stoffliste.

16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMS

LEVERANDØRENS ANMERKNINGER

Opplysningene i databladet er gitt med bakgrunn i nåværende viten og forutsetter at produktet brukes i henhold til

HMS datablad, etikett samt brukerveiledning. Blanding med andre produkter skjer på brukerens eget ansvar.

5 / 6


HMS-DATABLAD

HELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLAD

Sist endret: 12.03.2008 Internt nr: Erstatter dato:

Mikro Quat

LISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGER

Nr.

R-setningstekst

R20

Farlig ved innånding.

R21

Farlig ved hudkontakt.

R22

Farlig ved svelging.

R34

Etsende.

R41

Fare for alvorlig øyeskade.

R50

Meget giftig for vannlevende organismer.

UTGITT: 17.01.1997

REVISJONSOVERSIKT

Versjon Rev.dato Ansvarlig Endringer

0.0.0 01.10.2002 Gunnar R. Brun Se pkt. 2, 3, 4, 6, 13, 15 og 16.

0.0.1 26.10.2005 Administrerende direktør Se pkt. 2, 3, 8, 11 og 16.

Revidert i henhold til

648/2004/EC.

0.0.2 12.03.2008 Administrerende direktør Se pkt. 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12,

14, 15 og 16.

ANNEN INFORMASJON

Innholdsdeklarasjon i henhold til vaskemiddelforordning 648/2004/EC:

5-

More magazines by this user
Similar magazines