HØRSHOLM KOMMUNE - sundhed.horsholm.dk

sundhed.horsholm.dk

HØRSHOLM KOMMUNE - sundhed.horsholm.dk

Høringsudgave - december 2008

HØRSHOLM KOMMUNE

Cykelhandlingsplan 2008


Forord

Folk, der cykler, er generelt sundere

og lever længere end folk, der ikke

cykler. Undersøgelser har vist, at

dødeligheden blandt folk, der cykler

til og fra arbejde, er 30% lavere

end blandt folk, der aldrig cykler.

På landsplan svarer det til, at over

2.500 dødsfald hvert år kunne

spares, hvis alle cyklede jævnligt.

Manglende motion hos skolebørn er

årsag til overvægt, hjertesygdomme,

forhøjet blodtryk og kolesteroltal

samt insulinfølsomhed. Skolebørn,

der cykler til og fra skole, er

generelt i 10% bedre form, end

andre skolebørn. Det vil sige, at

de har lavere risiko for at blive

syge både som børn og senere


motionsvaner grundlægges allerede

i skolealderen, så derfor er det

vigtigt, at skolebørn vender sig til,

at motion – blandt andet cykelture

– er en del af dagligdagen.

Foruden et længere liv og mere

velvære kan jævnlige cykeltureHørsholm Kommunes


cykel frem for i bil. Det skal denne

cykelhandlingsplan bidrage til.

Planen er udarbejdet i fællesskab

mellem administrationen,

politikerne og ikke mindst

borgerne. Derfor er denne plan

et fælles dokument, der beskriver

retningslinjerne for det fremtidige


cyklen.

Cykelhandlingsplanen er

udarbejdet sideløbende med en


de to planer er der udarbejdet

to baggrundsrapporter, hvori de

løbende resultater er beskrevet.

Borgernes rolle

Kommunens borgere har spillet

en stor rolle i udarbejdelsen af

cykelhandlingsplanen. Planen

er baseret på de seneste års

henvendelser fra borgere til

kommunen, ligesom der under

udarbejdelsen af planen er

gennemført to større undersøgelser

på internettet. I den ene

undersøgelse har alle kommunens

borgere haft mulighed for at udpege

utrygge steder og tage stilling til

spørgsmål om cykling. Den anden

undersøgelse har været rettet mod

skolerne, hvor eleverne har haft

mulighed for at udpege utrygge

steder og svare på spørgsmål om

deres vej til og fra skole.

De løbende resultater har desuden

været forelagt en interessegruppe

bestående af Dansk Cyklist

Forbund, Seniorrådet, politiet og

repræsentanter fra kommunens

skoler. Foruden deltagelse i møderne

har gruppens deltagere skrevet

deres kommentarer i notater til

kommunen.

Hvert år forhandles et nyt budget

for det kommende år. Hvert projekt

i denne plan vil således først blive

udført, når Hørsholm Kommune har

afsat penge til projektet i budgettet

for det kommende år.

Med venlig hilsen

Forebyggelse og Sundhedsudvalget

Thorkild Gruelund

2


Forord 2

Vi cykler i Hørsholm 43


Vi cykler i Hørsholm

Hørsholm Kommune ønsker, at

kommunens borgere benytter

cyklen så ofte som muligt. Derfor

har kommunen gennem de senere

år gennemført mange projekter,

som har forbedret forholdene for

cyklisterne. En række boligområder


hastighedsgrænsen er sat ned til

40 km/t. Flere boligområder vil


år. Kommunen har også gjorthjælp af midterheller på de større


Men forholdene for cyklister kan


på cyklen. Det Økologiske Råd har

opgjort, at hver borger i Hørsholm

i gennemsnit cykler ca. 0,5 km

pr dag. På landsplan cykler hver


af vores nabokommuner er tallet

endnu højere. Omkring hver tiende

tur i Hørsholm Kommune bliver

foretaget på cykel. Det svarer

stort set til niveauet i resten af

det tidligere Frederiksborg Amt.


En spørgeskemaundersøgelse

blandt omkring 800 af kommunens

borgere har vist, at hver tredje

benytter cyklen stort set hver dag i

sommerhalvåret. Næsten halvdelen

af deltagerne i undersøgelsen har

svaret, at de cykler mellem 10 og

50 km hver uge. Men der er også

næsten en tredjedel, som ikke

benytter cyklen hver uge. Cyklen

bliver især brugt til de korte ture

– det vil sige til indkøb og til at køre

sammen med børnene til skole og

daginstitutioner. Cyklen bliver

også brugt til arbejde og fritid.

Borgerne har svaret, at


krydsningsmuligheder og bedre

belægning er nødvendigt for at få


Cykler ved Rungsted Gymnasium

4

Cykler ved Rungsted Gymnasium


Skolesti til Hørsholm skole


Skoleeleverne er blandt


benytter cyklen ofte. En

skolevejsundersøgelse med

deltagelse af over 900 elever har

vist, at 3 ud af 4 elever cykler eller

går til og fra skole. Alligevel er der

tit kaotiske forhold foran skolerne

om morgenen, når mange elever

bliver kørt til skole i bil. En vigtig

måde at forbedre forholdene for

cyklister foran skolerne er at få


til skole. Samtidig er det vigtigt, at

forældrene viser hensyn til alle, når

de sætter deres børn af ved skolerne.


Sjælsmarksvej ved Stumpedyssevej

Usserød Kongevej nord for Hørsholm Allé

Kystbanestien nord for Bolbrovej

Rungstedvej vest for Selmersvej

Bolbrovej vest for Stadionallé70

34

37

100 cykelture

600 cykelture

100 cykelture

400 cykelture

500 cykelture

0 km

Udover de kaotiske forhold

foran skolerne har eleverne

især fremhævet høj fart, dårlige

krydsningsmuligheder og dårlig

belægning som problemer på

deres vej til skole. Usserød

Kongevej, Rungstedvej og


elever har udpeget som utrygge.

300

217
Over 100 km

Cykler ved Rungsted Skole

5


Stianlæg på Bolbrovej


registreret 3 dræbte som følge


veje og stier. Alle har været

cyklister. 2 af dødsulykkerne er

sket på Rungsted Strandvej – i

begge tilfælde med cyklister over

75 år, der er blevet påkørt af en

bil i forbindelse med krydsning

af vejen. Den tredje dødsulykke

er et solouheld på Stampevej.

I alt er der registreret 38 ulykker


33 cyklister er kommet til skade

i ulykkerne. Det svarer til 40% af


perioden. Cyklisterne har i øvrigt

været involveret i halvdelen af

ulykkerne med personskade for


end andelen af tilskadekomne

cyklister på landsplan. Især unge


24 år og ældre cyklister over

65 år er overrepræsenteret i

ulykkesstatistikken for cyklistuheld.


koncentrationer af cyklistuheld

– de såkaldte sorte pletter. På

Ådalsvej og Bolbrovej vest for

jernbanen er der dog sket 4 uheld.


stinettet skyldes manglende

tryghed.har markeret utrygge steder i

spørgeskemaundersøgelsen, er

Bolbrovej, Usserød Kongevej

og Rungstedvej. Årsagerne til

utrygheden er især manglende plads

til cyklisterne og vanskeligheder ved

at krydse vejene. Mange borgere

har gjort opmærksom på utryghed

ved bump og indsnævringer,

hvor der ikke er plads nok til


Bolbrovej, hvor cyklisterne oplever

det som utrygt at skulle køre ind

mod vejens midte, fordi der er

steler i hver side af bumpene.

Stianlæg på Ørbæksvej

6

Cyklist på Rungstedvej


Krydsning af Ådalsvej

Usserød Kongevej

Rungsted Strandvej

Rungstedvej

Hørsholm KommuneJuli 2008

Krydsning Ørbæksvej

7


Mål og


Det overordnede mål er, at


transportmiddel, og at cyklisterne

er sikre og trygge. Det skal øge

sundheden blandt kommunens

borgere, medvirke til at lavere

CO2


For at sikre, at kommunen når det

overordnede mål er der opstillet et

konkret mål:

Antallet af cykelture på 5 udvalgte

strækninger skal fordobles i 2018 i

forhold til 2008.

De 5 udvalgte strækninger er valgt,

fordi det er vigtige cykelruter,

der forbinder de enkelte dele af

kommunen.

Kommunen vil hvert år gennemføre


dermed at sikre, at vi er på vej mod

at opfylde målet.

Udover målet for antallet af

cykelture har kommunen også

mål for antallet af tilskadekomne


skoleelever, der cykler. Disse mål


2008.Sjælsmarksvej ved Stumpedyssevej

Usserød Kongevej nord for Hørsholm Allé

Kystbanestien nord for Bolbrovej

Rungstedvej vest for Selmersvej

Bolbrovej vest for Stadionallé

Cyklist ved Usserød Skole

8

Cyklister ved Usserød Skole


Fremkommelighed på Bolbrovej

Sti på Rungsted Strandvej


De større mål i Hørsholm Kommune skal være forbundet via et cykelrutenet. Det vil sige, at borgerne kan cykle

mellem alle dele af kommunen på sikre og trygge cykelruter. Cykelruterne kan enten foregå ad cykelstier ellerHuller, ujævnheder og snavs på stierne kan medføre ulykker og nedsat fart for cyklisterne. I nogle tilfælde kan


det vigtigt, at cykelruterne har en god belægning, at der er lys, og at renholdelse og snerydning bliver prioriteret

højt.


Udover at de fysiske forhold skal være gode skal nuværende og potentielle cyklister informeres om de mange

fordele ved at cykle. Samtidig skal adfærden forbedres, så der sker færre ulykker med cyklister. Eksempelvis har
også nødvendigt. Politiet skal sikre, at der ikke foregår ulovligheder på stierne, og skolerne skal hjælpe med


cykeltilbehør for herigennem at gøre det lidt sjovere at cykle.


Cyklisterne prioriterer det højt at kunne komme hurtigt frem. Især i signalerne er der mulighed for at forbedre

fremkommeligheden.


Antallet af cyklister, der er involveret i ulykker skal minimeres. Cyklisterne skal opleve, at det føles sikkert at cykle

i Hørsholm Kommune.

9


Borgerne skal kunne cykle mellem

alle dele af kommunen. Derfor er

der behov for et sammenhængende

hovedstinet, bestående af cykelstier

i eget tracé eller langs veje samt

cykelruter ad mindre lokale veje,

hvor der er etableret fartdæmpning.

Vejvisning kan også hjælpe med at

fortælle cyklisterne, hvordan dePå cykelrutenettet er der nogle

steder, hvor der er behov for

forbedring af cyklisternes forhold.

På Lågegyde er der behov for nye

cykelstier. På Alsvej vil cykelstien

blive forlænget.

For at skabe en mere direkte

forbindelse på tværs af motorvejen

er der planlagt en ny stitunnel

ved Usserød Å. Stitunnellen

kan etableres i forbindelse med

udvidelsen af motorvejen, som

Vejdirektoratet har planlagt.

Sammen med stitunnellen vil

kommunen anlægge stier, der

forbinder stien langs Usserød Å

med området vest for motorvejen.

Desuden er det kommunens

ambition på sigt at etablere

cykelstier på Folehavevej og

Sjælsmarksvej samt på Hørsholm

Allé i forbindelse med en planlagt


Øvrige steder, hvor der er behov for

forbedringer, er Stumpedyssevej,


Bloustrødvej og Bolbrovej øst for


Nye stier:

17 mio. kr.

Vejvisning og mindre stiforbindelser: 1 mio. kr.

Ombygning af eksisterende stier: 3 mio. kr.

Stadionallé. Her vil andre tiltag

blive foreslået.

køreretning af gangen. Det gør det

lettere for cyklisterne at overskuePå Stampevej, Bloustrødvej og

bilisterne mere opmærksomme

på, at der kan være krydsende

Bolbrovej vil kommunen øge cyklister.

vejvisningen til gode alternative

cykelruter via stier og mindre veje

i nærheden. Det drejer sig om en

rute nord for Stampevej og en rute

øst for Bolbrovej samt Moldrupvej

øst for Bloustrødvej. Der vil blive

opsat skilte på disse veje for at lede

cyklisterne ad de alternative ruter.

Endvidere vil kommunen etablere

På Kettingevej vil der blive etableret

fartdæmpning. I øvrigt er der i
vil supplere forbedringerne på det

overordnede cykelrutenet og give


mindre stiforbindelser for at skabe

den nødvendige adgang.

I øvrigt vil kommunen gennemgå

skiltene til cykelruterne for at sikre,

at vejvisningen er god nok.De steder, hvor cykelruterne


at der er tiltag for cyklisterne, vil

blive forbedret. Eksempelvis vil der

blive etableret midterheller med

ventemulighed, så cyklisterne kan

krydse vejene i to omgange, én

10


Skiltning af cykelruter

Skiltning af cykelruter

Sti

Cykelrute med behov for cykelforbedringer


Hørsholm KommuneJuli 2008

Eksisterende krydsning på Rungstedvej

11


Cykelparkering ved Rungsted Gymnasium


Belægningen på cykelrutenettet

vil hvert år blive gennemgået

systematisk for at vurdere,

hvor der skal sættes ind først.

Gennemgangen vil blive suppleret

af et observatørkorps, som består

af cyklister, der løbende indberetter

mangler på stierne.

Som minimum vil kommunen

sikre, at alle stier, som indgår i

cykelrutenettet, er asfalterede og

belyste. Ny belægning på stier vil

blive prioriteret lige så højt som på

veje. Belysningen kan eventuelt

komme fra den nærliggende vej.

Undtaget fra dette er stier i skove

og naturområder, hvor det er

vurderet, at asfalt og belysning vil

forringe den visuelle og rekreative

karakter.

I forbindelse med vejarbejder vil

kommunen indskærpe over for

entreprenører, at den midlertidige

afmærkning skal være god, og at

belægningen efterfølgende skal

retableres til samme høje niveau.

Kommunen vil føre kontrol med alle

vejarbejder.

Renholdelse og snerydning

Cykelrutenettet vil blive prioriteret

lige så højt som kommunens


snerydning og glatførebekæmpelse.

Glatførebekæmpelsen vil blive

udført med salt og saltlage frem

for grusning, der kan medføre

punkteringer. Renholdelsen skal

ske, når der er behov for det, og

det er kommunens hensigt, at

der ikke ligger glasskår, store

mængder blade og anden snavs på

cykelrutenettet.


Belægning og belysning

Renholdelse og snerydning

12

Skolebørn ved Usserød Skole


Cykelbarometer i Odense

Det er vigtigt, at både cyklister og

bilister opfører sig hensynsfuldt i


kampagner, undervisning og

information.

Kampagner

Hørsholm Kommune deltager

løbende i de landsdækkende

kampagner, som blandt andet

gennemføres af Rådet For Større

Færdselssikkerhed. Det drejer


fart, spritkørsel, knallertkørsel,

skolestartskampagner og brug af

cykelhjelm. Desuden vil kommunen

tage initiativ til kampagner for at få


skole. Kampagnens hovedbudskab

vil være, at cykling er sundt, og

at cykling forlænger livet og øger

indlæringsevnen.


Skoleelever er de mindst erfarne i

har større risiko for at komme til

skade, er det vigtigt at sikre denne

aldersgruppe. Hørsholm Kommune

vil tage initiativ til undervisning af

eleverne i hensigtsmæssig adfærd,

når de står over for højresvingende

biler. Ligeledes vil kommunen

indgå i en dialog med skolerne om

elevers og forældres adfærd foran

skolerne, hvor der ofte er kaotiske

forhold om morgenen.

i ulykkesstatistikkerne. Derfor

vil kommunen tage initiativ til

undervisning af disse aldersgrupper.

Blandt andet vil de ældre blive

informeret om fordelene ved at

bære cykelhjelm.


I kommunen er der allerede i dag

mange gode cykelruter. Ved at

informere borgerne om ruterne

kan antallet af cyklister på ruterne

blive øget. Potentielle cyklister vil

blive informeret ved hjælp af et

kort over cykelruter, der om muligt

husstandsomdeles. Kommunen

vil også hvert år udarbejde

et cykelregnskab, der viser

udviklingen i antallet af cyklister på

en række ruter. Regnskabet vil blive

offentligt tilgængeligt, blandt andet

på kommunens hjemmeside. Som

en del af regnskabet vil kommunen

opstille et cykelbarometer og en

fartmåler, der løbende oplyser

antallet af cyklister på en cykelrute

samt cyklistens fart.

Kommunen vil løbende informere

om cyklistforbedringer via

kommunens hjemmeside.


Kampagner 500.000 kr.

Undervisning 100.000 kr.

Information 300.000 kr.


over 65 år er overrepræsenteret

Skolestartsplakat fra Hækkevej

13


Københavner bycykel

Nogle projekter kan ikke

gennemføres af Hørsholm Kommune

alene. Kommunen vil derfor tage

initiativ til samarbejder med andre

aktører, eksempelvis leverandører

af cykeludstyr. Herigennem kan

kommunen forhåbentligt indgå

aftaler om levering af udstyr til

skoler og aldersgrupper, som har

særligt behov for det. Endvidere

vil kommunen fortsætte det gode

samarbejde med politiet, så politiets

kontrol kan være med til at skabeDet er vigtigt, at børn lærer at

cykle tidligt. Derfor vil kommunen

indgå i en dialog med skolerne om


politikken bør det indgå, hvilke krav

der stilles til eleverne med hensyn til

brug af cyklen. Kommunen vil også

forsøge at indføre løbecykler i alle

institutioner – som udgangspunkt

i samarbejde med relevante

leverandører.

Det er kommunens håb, at alle

skoler vil gøre brug af skolepatruljer.

I den forbindelse vil kommunen

gennemgå afmærkningen ved

alle skoler for at sikre, at den er


cykelparkeringen ved den kollektive


cykelparkering på Kokkedal Station deltagelse af kendte cyklister.

samt stoppestedet i Breelte Skov.

Det kan også være relevant

at etablere cykelparkering ved

For at øge serviceniveauet vil

kommunen undersøge muligheden

for at indkøbe bycykler, opstille

busnettet på Usserød Kongevej og

Rungstedvej.

cykelpumper på offentlige steder

samt starte en pendlerordning,

hvor cyklister følges til arbejde på


udvalgte pendlerruter.

I Hørsholm skal det være let at

være cyklist. Derfor vil kommunen

støtte initiativer vedrørende De relevante politiske udvalg

muligheder for at tage cyklen udarbejder politikker for

med toget. Kommunen vil også

arrangere gratis cykelservice to

gange om året i samarbejde med


indgår som et centralt element i

begge politikker.

lokale cykelmekanikere. Ligeledes

vil kommunen arrangere årligeCykelparkering v. Kokkedal St. 100.000 kr.

Servicefunktioner,

100.000 kr.
Cyklen er et mere attraktivt

transportmiddel, hvis det kanvil kommunen i samarbejde med

relevante aktører øge

14

Skolebørn ved Usserød Skole


Fremkommelighed

Cykelparkering ved gågaden

For en cyklist er det en stor gene

at skulle nedsætte hastigheden

eller helt stoppe og vente. Derfor

vil Hørsholm Kommune forbedre

fremkommeligheden i signaler og

andre steder, hvor cyklisterne typisk

oplever lavere rejsehastighed.


Signalregulerede kryds, optimering

Andre steder

500.000 kr.

100.000 kr.

Signalregulerede kryds

I signalregulerede kryds skal

cyklister stoppe for rødt som alle


på den gennemgående vej ikke


kan fremkommeligheden blive

forbedret ved at undtage cyklisten

fra signalet. Cyklisten skal stadig

holde tilbage for fodgængere.

Endvidere vil kommunen undersøge

muligheden for at tillade cyklisterne

at svinge til højre i signalregulerede

kryds. Det kan blandt andet gøres

ved at etablere særlige svingbaner

for de højresvingende cyklister.

På veje med mange signalregulerede

kryds, undersøges muligheden

for at etablere grønne bølger for

cyklisterne.

Det fungerer ved, at signalerne

indstilles, så en cyklist med en

bestemt hastighed får grønt i alle

signalerne.


I gågaden er det i dag ikke tilladt at

trække med sin cykel. Det betyder,

at cyklisterne bliver pålagt en

stor omvej. Kommunen vil indgå

i en dialog med politiet om en

ophævelse af forbuddet. Samtidig

vil kommunen arbejde for, at det

bliver tilladt at cykle gennem

gågaden uden for butikkernes

åbningstid. Det giver cyklisterne

en god cykelrute, og samtidig

skaber det mere liv i gågaden på

tidspunkter, hvor der ellers er

affolket.

Ved stiudmundinger etableres

cykelbump i stedet for stibomme.

Det gør det lettere for cyklister at

passere, samtidig med at hensynet


øvrigt indskærpes forbuddet mod

knallertkørsel på en række stier.

Politiet anmodes om kontrol, blandt

andet på veje og stier i området

omkring Alsvej.

Krydset mellem Bolbrovej og Usserød Kongevej

15


Sving til Bloustrødvej

Uheldsudviklingen vil løbende blive

fulgt for at sikre, at der heller


kommunens veje og stier, hvor

der er større koncentrationer

af cyklistuheld. Desuden vil

en række fysiske forhold blive

gennemgået med henblik på at

sikre, at de fysiske forhold lever


anbefalinger.


I politiets registrering af


regel underrepræsenteret. Det

skyldes, at ulykkerne sjældent

bliver anmeldt til politiet. Som

supplement til politiets registreringer

vil Hørsholm Kommune i det

fremadrettede arbejde inddrage

oplysninger fra skadestuer, når det

bliver muligt. Det vil give et bedre

indtryk af cyklistulykkerne.regulerede kryds vil blive

gennemgået med henblik på at

sikre, at cyklisterne er tydelige for
Højresvingsulykker, afmærkning 300.000 kr.


Der vil især blive lagt vægt på

risikoen for højresvingsulykker.

Gennemgangen vil blandt andet

fokusere på tilbagetrukne

stopstreger for biler samt behovet

for afmærkning af cyklisternes

areal. I gennemgangen vil også

indgå vigepligtskryds, hvor der er

mange højresvingende biler.


Der vil blive foretaget


alle projekter for ombygning

af veje og stier. Det vil sikre,

at det enkelte projekt bliver

udført under hensyntagen til


sikkerhedsmæssige behov.

Sving på Bloustrødvej

16

Krydset mellem Usserød Kongevej og Hørsholm Allé


Handlingsplan

Dynamisk tavle på Usserød Kongevej

Cykelhandlingsplanen udgør

grundlaget for de kommende års

forbedringer af cyklisternes forhold

i Hørsholm. Planen indeholderforslag til nye cykelstianlæg, på

Lågegyde, Alsvej og langs Usserød

Å ca. 17 mio. kr.

Nogle projekter vil blive udført i

forbindelse med den løbende drift.


i kryds samt forbedret belægning

og renholdelse. Projekter, der skal


kampagner og undervisning – skal

gentages år for år for at have en

god effekt. Kampagnerne vil i

øvrigt blive koordineret i forhold til


landsdækkende kampagner bliver

gennemført.

Indkøb og opstilling af udstyr vil blive

nærmere planlagt med det samme,

men selve implementeringen vil

blandt andet afhænge af en række

samarbejdspartnereAlle projekterne er samlet i et

oversigtsskema. Her er der angivet

hvilket af de 6 indsatsområder

projektet hører under. Endvidere

er der angivet et overslag over

økonomien samt et forslag til

tidspunkt for realisering. Det

endelige tidspunkt for realisering vil

naturligvis afhænge af kommunens

samlede budget.


snerydning kan omkostningerne

variere, afhængigt af behovet år

for år. Derfor er der ikke angivet et

overslag over økonomien for disse

projekter. Der er heller ikke angivet

en økonomi for de projekter, som

kommunen kan gennemføre ved

hjælp af eget personale. I disse


bølger for cyklisterne – vil der dog

være omkostninger til løn.


Når cykelhandlingsplanen er

vedtaget, skal hvert enkelt projekt

vedtages politisk, før det kan

udføres. Endvidere skal mange af

projekterne godkendes af politiet.

I nogle tilfælde hænger projekterne

sammen med projekterne i


I disse tilfælde skal projekterne

koordineres.

17


prior

Realisering Overslag

2 Renholdelse og snerydning D Driftsbudget

3 Landsdækkende kampagner D

5 Cyklistbump i stedet for bomme A 100.000 kr.

6 Bedre datagrundlag D Eget personale

6 D Eget personale

3 D 100.000 kr.

2 Forbedring af belægning og belysning D Driftbudget

3 Cykelregnskab D Eget personale

3 D 100.000 kr.

3 Undervisning af cyklister over 65 år D 100.000 kr.

3 D 100.000 kr.

4 Cyklistevents D 100.000 kr.

4 2009 D 200.000 kr.

3 Udbredelse af cykelrutekort 2009 D 100.000 kr.

2 Oprettelse af observatørkorps 2009 D Eget personale

2 Gennemgang af belægning 2009 D Eget personale

4 2009 D Eget personale

4 Løbecykler 2009 D 100.000 kr.

4 Cykelpumper 2009 A 100.000 kr.

3 Cykelbarometer og fartmåler 2009 A 300.000 kr.

1 Vejvisning på 3 stier A 1 mio. kr.

4 Cykelparkering ved Kokkedal st. og D 300.000 kr.

gågaden

5 Tilladelse til at cykle i gågaden i udvalgte 2010 D Eget personale

tidsrum

5 Grøn bølge for cyklister 2010 D Eget personale

6 Gennemgang af afmærkning i signaler 2010 D 300.000 kr.

5 Undtagelse af cyklister i signaleregulerede 2011 A 100.000 kr.


5 Højresvingsmulighed for cyklister i 2012 A 500.000 kr.

signaler

4 Bycykler 2012 D 100.000 kr.

1 Nye stier A 17 mio. kr.

1 Ombygning af eksisterende veje med A

3 mio. kr.

fartdæmpninng og midterhelle med

krydsningsmulighed

sikkerhedsplan

2008

18


i høring

Hørsholm Kommunes forslag til cykelhandlingsplan er i høring

fra den 22. december 2008 til den 16. februar 2009. Vi håber, at

mange borgere vil kigge i planforslaget og sende kommentarer til

kommunen.

Alle borgere har også mulighed for at møde op på et borgermøde den

27. januar 2009 på Rådhuset. Her vil forslaget til cykelhandlingsplan

blive præsenteret, og de fremmødte vil efterfølgende blive delt

ind i nogle mindre grupper, hvor forskellige temaer i planen kan

diskuteres. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål til

kommunen om planforslaget.

Vi vil meget gerne høre dine kommentarer til forslaget til

cykelhandlingsplan. Du kan sende kommentarerne til kommunen

på nedenstående adresse:

Hørsholm Kommune

Vej og Parkafdelingen

Ådalsparkvej 2

2970 Hørsholm

Att.: Charlotte Skov; Abigail Martin


19

More magazines by this user
Similar magazines