ÅRSBERETNING 2006 RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS

ru.no

ÅRSBERETNING 2006 RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS

ÅRSBERETNING 2006

FOR

RANA UTVIKLINGSSELSKAP AS

Org. nr: 946 130 354

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Styrets beretning

Rana Utviklingsselskap AS er et konsern

som består av Rana Utviklingsselskap AS

som morselskap og Aktiv Næringsservice

AS som datterselskap.

1.1 Selskapets formål

Rana Utviklingsselskap AS skal ha som

mål for sitt arbeid å bidra til å utvikle

arbeidsplasser og næringer som et grunnlag

for en positiv folketallsutvikling. I denne

målsettingen inngår både nye og sikring av

eksisterende arbeidsplasser i samråd med

bedriftene.

Den overordnede målsettingen er at Rana

Utviklingsselskap AS skal bidra aktivt og

positivt til utviklingen av det komplette

samfunn.

Selskapet søker på en konstruktiv måte å

bidra til regionalt og interregionalt

samarbeid og til oppfølgende næringsutviklingsbistand

i samarbeid med sine

partnere.

1.2 Styret

Styret har i 2006 avholdt 5 styremøter.

Etter ordinær generalforsamling

12.06.2006 har selskapet hatt følgende

styre:

Leder: Bjørn Bjørkmo

Nestleder: Inge Myrvoll

Styremedlem: Elise Husum

Kjetil Storvik

Åshild Pettersen

1.3 Revisor

Selskapets revisor er Pricewaterhouse-

Coopers DA.

1.4 Administrasjon

Adm.dir. Steinar K. Høgaas har forestått

selskapets administrative ledelse.

Selskapet har innarbeidet policy som skal

sikre at det ikke forekommer forskjellsbehandling

grunnet kjønn. Av selskapets 7

ansatte var 2 kvinner. I styret er 40 %

av medlemmene kvinner og 60 % er menn.

Selskapet har 7 ansatte:

Bullvåg, Lillian

Hanssen, Bjørn E.

Høgaas, Steinar K.

Mikkelborg, Jan K.

Sagli, Erika

Skogmo, Ørjan

Tovås, Svenn

sekretær

seniorkonsulent

adm. dir.

seniorkonsulent

kontorleder/sekr.

seniorkonsulent

seniorkonsulent

1.5 Kontoradresse

Selskapets adresse er Kunnskapsparken i

Rana, Halvor Heyerdahls v. 48, Mo i Rana.

1.6 Selskapets virksomhet og

satsningsområder

Aktivitetene i Rana Utviklingsselskap AS

har i hovedsak vært konsentrert omkring

de strategiområdene styret har prioritert,

samt arbeid med de prosjekter selskapet er

engasjert i gjennom tidligere beslutninger.

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Styret har hatt hovedfokus bl.a. rettet mot:

- å utføre en avtalefestet funksjon som

næringsetat for Rana kommune

- å styrke innovasjonsarbeidet i regionen i

samarbeid bl.a. kommunene på Nord-

Helgeland, Nordland fylkeskommune,

Fylkesmannen, Innovasjon Norge og

Kunnskapsparken i Rana.

- å drive bedriftsutvikling/bistå enkeltbedrifter

- å aktivt delta i regionalt utviklingsarbeid/utviklingsprosesser

- å arbeide for bedre rammebetingelser,

herunder å utvikle Rana som

transportsentrum

Søknadsmassen fra næringslivet om

tilskudd til prosjekter, bedrifts- og

markedsutvikling har ligget noe lavere enn

tidligere, bl.a. fordi mange bedrifter som

mottar kompensasjonsmidler for redusert

differensiert arbeidsgiveravgift, mister den

muligheten til bagatellmessig støtte som

Rana Utviklingsselskap AS kan gi.

Selskapets engasjement har i økende grad

vært rettet mot større prosjekter.

Styrets lange engasjement i å sikre Rana en

problemfri øst-vest forbindelse med tunnel

under Umskaret, fikk en meget god

avslutning i og med at anlegget som startet

opp høsten 2004 offisielt ble åpnet av

samferdselsministeren 31. oktober 2006.

Anlegget er i hovedsak finansiert ved hjelp

av ekstraordinære midler som skal

kompensere for bortfall av differensiert

arbeidsgiveravgift.

Arbeidet med å få Rana inn som nasjonal

knutepunkthavn har vært prioritert fordi

det vil understreke de store strategiske

muligheter som foreligger for

havneområdet som transportsentrum.

Det har etter hvert blitt mer og mer viktig å

sikre en utvikling av Mo i Rana Lufthavn

som en del av rammevilkårene for et meget

utadvendt næringsliv. Rana

Utviklingsselskap AS har aktivt engasjert

seg for å øke fokus på utvikling av

lufthavna. Dette arbeidet har bl.a. resultert

i at en 50 % medfinansiering med Avinor i

etablering av GPS innflygningsutstyr på

flyplassen, er sikret ved hjelp av RDA

kompensasjonsmidler.

Styret har lagt stor vekt på samarbeid med

Kunnskapsparken i Rana AS. Den positive

utviklingen i selskapet vil få stadig større

betydning for hele helgelandsregionen.

Rana Utviklingsselskap AS har det

operative ansvaret for etablererarbeidet i en

egen organisert inkubator.

Rana Utviklingsselskap AS har i

beretningsåret også bidratt til å etablere

Mo Industriinkubator AS og gått inn med

aksjekapital i det nyetablerte selskapet.

Rana Utviklingsselskap AS har i

beretningsperioden hatt det løpende

avtalefestede ansvaret som Rana

kommunes næringsetat, og i denne

funksjonen vært en førstelinjetjeneste både

mot enkeltetablerere, bedrifter og

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


offentlige regionale utviklere. Selskapet

har deltatt aktivt i Rana kommunes

omfattende arbeid med ny kommuneplan,

og i arbeidsgruppen for byutvikling.

Rana Utviklingsselskap AS har i beretningsåret

styrket samarbeidsrelasjonene med Rana

kommune gjennom fellesmøter med

formannskapet og den administrative ledelse,

og gjennom egne faste møter med

administrasjonen.

Rana Utviklingsselskap AS har også faste

fellesmøter med kommunens politiske og

administrative ledelse og Rana

Næringsforening.

Rana Utviklingsselskap AS har i samarbeid

med svenske partnere vært aktiv part i

sekretariatet for Interreg III A Kvarken –

MidtSkandia, og i interregprosjekt som:

”Grenseoverskridende bedriftsutvikling”

(etablering av bedrifter på tvers av

landgrensene), ”Crossroad

Kvarken”(internettbasert markedsplass for

svenske, norske og finske bedrifter) og i

”MittSkandia Tvärkommunikationer”.

MittSkandia Tvärkommunikationer drives i

regi av foreningen MidtSkandia og har som

formål å utvikle og forbedre veiforbindelsene

mellom Västerbotten og Helgeland. Videre har

Rana Utviklingsselskap AS vært en aktiv part i

planleggingen, finansieringen og byggingen av

den fiberoptisk forbindelse mellom Mo i Rana

og Hemavan i et prosjekt kalt ”Umskarslenken.

Dette prosjektet ble initiert av et annet

interregprosjekt, ”IT3,” med målsetting om

varige datakommunikasjonsløsninger mellom

Österbotten, Västerbotten og Helgeland.

Rana Utviklingsselskap AS har også deltatt i

et prosjekt for utmarksbasert næringsutvikling

i samarbeid med Statsskog og kommunene

Rana, Hemnes og Hattfjelldal.

1.7 Aktiv Næringsservice AS

Aktiv Næringsservice AS ble stiftet

22.02.2002 og er heleid av Rana

Utviklingsselskap AS. Aksjekapitalen er på

kr 100.000,-.

Steinar Høgaas er styreformann og

Lillian Bullvåg og Ørjan Skogmo er

styremedlemmer.

Ørjan Skogmo er daglig leder.

Aktiv Næringsservice AS er et

kommersielt rådgivningsfirma med

Helgeland som det primære

markedsområde. De viktigste kundene er

små og mellomstore bedrifter, kommuner

og enkeltetablerere. Meget viktige

samarbeidspartnerer er Kommunal- og

regionaldepartementet, Nordland

fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland

og Innovasjon Norge.

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Foruten generell bedriftsrådgivning, er de

viktigste produktene etablererbistand,

etablererskoler, prosjektledelse,

nettverksbygging og utleie av daglig

ledelse.

Aktiv Næringsservice AS har siden starten

hatt en regional profil på sin produktmarkedsportefølje,

og selskapet har nå fått

et godt grunnlag som aktør innen regional

næringsutvikling.

Den regionale profileringen av Aktiv

Næringsservice AS er ytterligere blitt

styrket i 2006. Blant annet gjennom

oppdragene Sekretariat for

kompensasjonsmidler for redusert

differensiert arbeidsgiveravgift i Indre

Helgeland regionråds område,

prosjektledelse i Kommunepilot

Næringsutvikling Nord-Helgeland,

prosjektledelse i Nyskaping på Indre

Helgeland, etablererskoler på Helgeland og

i Salten og flere mindre oppdrag.

Aktiv Næringsservice AS har ingen fast

ansatte, men leier kapasitet hos Rana

Utviklingsselskap AS og andre ved behov.

Selskapet har etablert effektive

administrative rutiner tilpasset behovet.

Aktiv Næringsservice AS hadde i 2006 en

omsetning på kr 2.418 mill., kjøpte

timeverk hos RU for kr 1.802 mill og

hadde et årsresultat før skatt på kr 163.013.

Styret vil arbeide aktivt for at Aktiv

Næringsservice AS blir en sentral regional

aktør innenfor regional næringsutvikling

og service for nasjonale og fylkesdekkende

organer, for regionråd, kommuner,

enkeltetablerere og bedrifter.

Styret mener det er gode forutsetninger for

fortsatt drift og videreutvikling av

selskapet.

1.8 Resultater

I løpet av året har Rana Utviklingsselskap

AS medvirket til etableringen av en rekke

enkeltpersonsforetak med vekstpotensial.

Det er likevel slik at den største veksten i

antall arbeidsplasser kommer i – eller i

forbindelse med eksisterende næringsliv,

og det er derfor prioritert innsats direkte

inn mot bedrifter og bedriftsnettverk.

1.9 Miljø

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.

I løpet av 2006 var det totale sykefravær

216 dager. Dette innebærer ca. 12 % av

den totale arbeidstiden. Den høye

fraværsprosenten skyldes i vesentlig grad

langtidssykemelding i 50% for 1 ansatt i

påvente av uføretrygd.

Det har verken vært personskade eller

materielle skader i 2006.

Arbeidsmiljøet i selskapet anses som godt,

det er derfor ikke iverksatt spesielle tiltak i

2006.

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


2. Stilling og resultat

Etter styrets oppfatning gir det framlagte

resultatregnskapet og balansen med

tilhørende noter fyllestgjørende

informasjon om driften og om stillingen

ved årsskiftet.

Det er heller ikke etter regnskapets

avslutning inntrådt forhold som etter

styrets vurdering har betydning for

bedømmelse av regnskapet.

Styret mener at forutsetningene for fortsatt

utvikling og drift av Rana

Utviklingsselskap AS er til stede.

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Konsernet Rana Utviklingsselskap AS

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

a) Driftsinntekter

Tilskudd fra Rana Kommune inntektsføres etter kontantprinsippet i det år det mottas.

Tilskudd som mottas i forbindelse med spesifikke prosjekter inntektsføres i den periode de

aktuelle kostnadene de er ment å dekke påløper.

b) Kostnadsføring av tilskudd gitt av Rana Utviklingsselskap AS til andre

Tilskudd Rana Utviklingsselskap AS har bevilget til eksterne kostnadsføres i det år

bevilgningen foretas, mens selskapets egne kostnader vedrørende prosjektene kostnadsføres

løpende. Bevilgede ikke utbetalte tilskudd er således innarbeidet i regnskapet som kortsiktig

gjeld.

c) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen

ett år etter balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet.

Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

d) Anleggsmidler/Langsiktig gjeld

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert

til anskaffelseskost. Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske

levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes

ikke å være forbigående. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen

ikke lenger er til stede.

e) Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for

avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering

av de enkelte fordringene.

e) Konsolideringsprinsipper

Konsernregnskapet omfatter morselskapet Rana Utviklingsselskap AS og datterselskapet:

Aktiv Næringsservice AS

Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de

samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld

elimineres. Datterselskaper er selskaper hvor morselskapet har kontroll (bestemmende innflytelse).


Konsernet Rana Utviklingsselskap AS

Note 1 - Prosjektkostnader

Morselskapet hadde følgende kostnader vedrørende prosjekter i 2006.

2006 2005

Honorar prosjekt 354.819 311.364

Reise og diett vedrørende prosjekt 167.702 189.894

Diverse prosjektkostnader 2.078.565 1.306.657

Sum 2.600.986 1.807.915

Note 2 - Bevilgninger

Pr 31.12.2006 er det kr 260.000 som er bevilget 2005 og 2006 som ikke er utbetalt ved årsskiftet.

Av dette gjelder kr 130.000 bevilgninger gitt i 2006.

Note 3 - Varige driftsmidler 2006

Morselskap:

Driftsløsøre, inventar,

verktøy

Anskaffelseskost pr 01.01 2.297.715

+ Tilgang 101.619

- Avgang 0

Anskaffelseskost pr 31.12 2.399.334

Akk. ord. avskrivninger pr 01.01 2.253.171

+ Avskrivninger 57.495

- Avgang avskrivninger

Akk. ord. avskrivninger pr 31.12 2.310.666

Bokført verdi pr 31.12 88.669

Konsernet:

Driftsløsøre, inventar,

verktøy

Anskaffelseskost pr 01.01 2.421.687

+ Tilgang 101.619

- Avgang 0

Anskaffelseskost pr 31.12 2.523.306

Akk. ord. avskrivninger pr 01.01 2.374.984

+ Avskrivninger 59.653

- Avgang avskrivninger

Akk. ord. avskrivninger pr 31.12 2.434.637

Bokført verdi pr 31.12 88.669


Konsernet Rana Utviklingsselskap AS

Kjøp og salg av driftsmidler siste fem år:

Morselskapet

Konsern

År Kjøp Salg Kjøp Salg

2006 101.619 0 101.619 0

2005 18.353 0 18.353 0

2004 15.445 0 15.445 0

2003 134.699 0 134.699 0

2002 214.143 0 338.115 0

Note 4 - Bankinnskudd

Pr. 31.12.2006 var det satt inn kr 378.157,- på egen konto for skattetrekk. Skyldig skattetrekk

utgjorde 241.694,-.

Morselskapet

Konsernet

2006 2005 2006 2005

378.157 378.157 Skattetrekksmidler 378.157 378.157

Note 5 – Aksjer og andeler

Aksjer og andeler i andre selskaper pr. 31.12.

Aksjer Selskapets totale

aksjekapital

Antall aksjer Pålydende

pr.stk

Verdi i balansen

Mo i Rana Næringspark 6.950.000 500 1.000 500.000

AS

Aktiv Næringsservice AS 100.000 100 1.000 110.000

Kunnskapsparken AS 7.615.000 617 1.000 617.000

Arctic Rein og Vilt AS 758.445 237 1.000 1.000

Helse og Sikkerhet BA 1.600

Design Kjøkken AS 100.000 40 1.000 20.700

Teledialog AS 858.000 750 100 75.000

Mo Industriinkubator AS 1.000.000 25 1.000 25.250

Note 6 – Fordringer og gjeld

Selskapet har ingen fordringer med forfall senere enn ett år .

Selskapet har ingen gjeld med forfall senere enn fem år.


Konsernet Rana Utviklingsselskap AS

Note 7 - Pensjonsmidler

Virksomheten har etablert en kollektiv tjenestepensjonsforsikring som omfatter alle ansatte.

Periodens innbetaling til ordningen var kr 653.853,-.

Pensjonspremiefondet er ikke innarbeidet i regnskapet.

Premiefond pr 01.01 kr 1.478.500,-

Premiefond pr 31.12 kr 1.633.496,-

Note 8 - Leasing av Mitsubishi Galant

Selskapet hadde en avtale om leasing av en Mitsubishi Galant. Avtalens ble avsluttet i

2006. Årlig leie utgjorde kr 74.236,-.

Note 9 – Egenkapital

Årets endring i egenkapital

Morselskap:

Aksjekapital Annen egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01.2006 1.200.000 5.374.704 6.574.704

Årets resultat 400.434 400.434

Egenkapital pr 31.12.2006 1.200.000 5.775.138 6.975.138

Konsernet:

Aksjekapital Annen egenkapital

Sum

Egenkapital pr 01.01.2006 1.200.000 5.567.193 6.767.193

Årets resultat 519.700 519.700

Egenkapital pr 31.12.2006 1.200.000 6.086.893 7.286.893

Note 10 – Antall aksjer, aksjeeiere

Selskapets aksjer er fordelt på 36 aksjonærer. Rana Kommune eier 41 % av aksjene.

Aksjekapitalen er på. 1.200.000 pålydende kr. 1.000,-.

Aksjonærer:

Aksjonærer Aksjer Eierandel

Rana Kommune 497 41%

Nordland Fylkeskommune 200 17%

Rana Invest AS 200 17%

Norsk Jern Eiendom AS 165 14%

Øvrig næringsliv m.m. 138 11%

Sum 1.200 100%


Konsernet Rana Utviklingsselskap AS

Note 11 – Lønnskostnader

Lønnskostnader 2006 2005

Lønn (inklusive styrehonorar) 3 867 186 3 551 110

Lønnskostnader belastet prosjekt -1 629 650 -1 049 576

Arbeidsgiveravgift 230 446 235 452

Pensjonskostnader 782 686 745 637

Andre lønnsrelaterte ytelser 41 985 45 908

Sum 3 292 653 3 528 531

Gjennomsnittlig antall ansatte i 2006 har vært 7 personer

Ytelse til ledende personer Adm.dir Styret

Lønn 733.498,- 152.500,-

Pensjonsutgifter 220.878,-

Andre godtgjørelser 40.305,-

Note 12 - Revisjonshonorar

Revisjonshonoraret for 2006 utgjorde kr. 46.500,- herav kr 24.700,- for revisjon og

kr. 21.800,- for bistand.

Note 13 - Mellomværende med selskap i samme konsern og tilknyttede selskap

Selskap i RU-konsernet (datterselskapet Aktiv Næringsservice AS)

Fordringer 2006 2005

Kundefordringer 586.242 768.344

Andre fordringer

Lån til foretak i samme konsern 300.000 300.000

Sum 886.242 1.068.344

Gjeld 2006 2005

Leverandørgjeld 25.000 0

Annen kortsiktig gjeld

Sum 25.000 0


KONTANTSTRØMOPPSTILLING

Morselskapet

Konsernet

2006 2005 2006 2005

Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter

400 434 364 297 Resultat før skattekostnad 519 700 514 496

0 0 Periodens betalte skatt 59 439 9 910

0 0 Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler 0 0

57 495 89 825 Ordinære avskrivninger 59 653 105 228

246 771 20 000 Nedskrivning anleggsmidler 246 771 20 000

0 0 Endring i varelager 0 0

-1 923 049 -560 335 Endring i fordringer -2 014 281 -623 940

Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter 0 0

630 246 43 954 Endring i leverandørgjeld 605 484 -43 701

992 717 185 402 Endring i andre tidsavgrensningsposter 908 704 202 329

404 614 143 143 Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 385 470 184 322

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 0 0

Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0

-101 619 -18 353 Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -101 619 -18 353

-25 250 -128 091 Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak -25 250 -128 091

0 0 Innbetalinger ved salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0

0 0 Utbetalinger på kortsiktig lånefordring konsern 0 0

0 0 Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 0

0 0 Innbetalinger ved salg av andre investeringer 0 0

-126 869 -146 444 Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -126 869 -146 444

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter

0 0 Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 0 0

0 0 Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld 0 0

0 0 Netto endring i kasskreditt 0 0

0 0 Utbetalinger av renter 0 0

0 0 Innbetalinger av egenkapital 0 0

0 0 Tilbakebetalinger av egenkapital 0 0

0 0 Innbetalinger av aksjonærbidrag 0 0

0 0 Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0

277 745 -3 301 Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 258 601 37 878

4 787 520 4 790 822 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynne 5 127 936 5 090 058

5 065 266 4 787 520 Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt 5 386 538 5 127 936

Spesifikasjon av kontantbeholdningen ved periodens slutt

5 065 266 4 787 520 Bankinnskudd, kontanter og lignende 5 386 538 5 127 936


Bedriftspresentasjon

Presentasjon

av

et lite utvalg

av

nyskaping og

utvikling

i Rana


Bedriftspresentasjon

Grønn Kompetanse AS

Postboks 500 Vika

8601 Mo i Rana

http://home.no/groennkompetanse/ - groennkompetanse@yahoo.no - Telefon 99 60 40 99

Grønn Kompetanse AS ble stiftet 01.12.2006, og ble registrert den 13.01.2007 med

organisasjonsnummer 990 701 008 MVA. Selskapet er heleid av Nils K T Hansgård og Eskild

Barstad, som hver innehar 50 % av aksjene. Selskapet hadde siden oppstart i juli 2004 blitt

drevet som to enkeltforetak. Rana Utviklingsselskap AS, deltar aktivt med en styrerepresentant

i etablererfasen, og har vært en viktig støttespiller i bedriftsutviklingen.

Grønn Kompetanse AS utfører tjenester innen natur- og ressursforvaltning, utmarksbasert

næring, reiseliv, miljøsertifisering og arealplanlegging. Selskapet er en kompetansebedrift og

fikk i 2006 tilsagn om RDA-midler til bedriftsutvikling, kompetanseheving og drift. Disse

målene er i dag innfridd. Produksjon av miljørapporter for småkraftutbyggere har vært vår

fremste nisje, og vi har per i dag arbeidet med i overkant av 40 kraftprosjekter. Flere store

småkraftselskaper i landsdelen benytter Grønn Kompetanse AS som sin faste leverandør av

miljøutredninger. Utmarksressurser og reiseliv er i tillegg en del av vår fremtidige satsing.

Nedslagsfeltet for vår virksomhet er Nord-Norge og Trøndelagsfylkene. En utvidelse av

arbeidsfelt og antall ansatte er under løpende vurdering.

Grønn Kompetanse AS har i dag 2 heltidsansatte.

Kontoradresse:

Daglig leder: Nils Kristian Tamnes Hansgård. Stigerplatåveien 23

8626 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

Arctic Circle Adventure AS

Arctic Circle Adventure AS (ACIRA), ble stiftet 3. januar 2007. Bak etableringen av

selskapet står CANI AS med 51% av eierandelen, Meyergården AS med 25% og Stig

Johansen med 24%. Stig Johansen er også daglig leder i selskapet og pr. dato eneste ansatte. I

løpet av året er målet å få på plass en stilling til i selskapet.

Formålet med etableringen av ACIRA var å styrke salget og utviklingen av turismen i

området. ACIRA’s oppgave er å formidle og selge reiselivstjenester for selskapets

leverandører. Videre skal ACIRA bidra til videreutvikling av eksisterende reiselivsprodukter,

samt etableringer av nye konsepter.

Primærområdet som ACIRA jobber med å styrke er Polarsirkellandet. Dette området strekker

seg fra Træna til Tärna og har en unik spennvidde på geografi og muligheter.

Markedene ACIRA henvender seg mot er både det lokale, regionale og internasjonale.

I tillegg til reiser og opplevelser vil også ACIRA selge kurs/konferanse herunder også med

teambuilding og utvikling i fokus.

Som en koordinator og salgsselskap vil ACIRA bidra til å gjøre jobben enklere for bedrifter

som skal handle reiselivstjenester eller kurs/konferanse. Gjennom sine mange gunstige

leverandøravtaler med tjenesteleverandører i Norge og utlandet, kan vi til en hver tid tilby de

beste skreddersydde opplegg tilrettelagt for kundenes behov.

Arctic Circle Adventure AS har 1 ansatt.

Daglig leder Stig Johansen

Kontoradresse:

Amfi Meyer

8607 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

M Trade AS

M Trade AS ble dannet som eget selskap i mai ‘05 som et heleid datterselskap av Meyership

AS. Selskapet har inngått en 10-årsavtale med Skellefteå Kraft AB om leveranser av

biopellets til det nordnorske marked.

Selskapets forretningside er å selge ferdig energi/varme skapt gjennom pelletsfyrte

varmesentraler til det offentlige, næringslivet og borettslag.

Ved utgangen av 2007 beregner M Trade å levere energi gjennom 5 varmesentraler med en

samlet årskapasitet på nærmere 3 gWh.

Selskapets langsiktige målsetning er å ha årlige leveranser tilsvarende ca. 60gWh innen år

2011.

I tillegg til ”storkundemarkedet” vil M Trade tilby biopellets til privatmarkedet. Selskapet har

tilrettelagt distribusjonen gjennom fremskutte lager og inngått leveransesamarbeid med bl.a.

Varmefag- og VVS+ - kjeden.

M Trade AS har 1 ansatt.

Kontoradresse:

Daglig leder: Leif Sagen Toraneskaia 5

8624 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

Smart Light Tecnology

Hans-Martin Hanssen

Det er ikke lett å være gründer. Det å skulle utvikle et

helt nytt produkt er til tider et veldig tilbaketrukket

arbeide. For meg har dette vært et fasepreget prosjekt i

flere deler. Det har vært oppturer og nedturer. Det har

vært perioder der jeg hele tiden har vært i tvil om jeg

skulle gi fra meg opplysninger om oppfinnelsen til

utenforstående fordi jeg følte at jeg hadde hastverk i å

bli ferdig. Det paradoksale i dette arbeidet er at hvis

man skal oppnå noen form for fremgang, må man

noen ganger gå på akkord med egen frykt for at

”noen” får innsikt. Man skal plukke sine kontakter med varsom hånd og holde de beste

kortene tett inntil brystet.

Mitt prosjekt er å lyssette synlighetsklær, redningsvester, ekstremklær og overlevelsesdrakter

m.m.. Dette prosjektet startet for 2 år siden, og jeg hadde da et mål om å være ferdig allerede

etter ett år med utvikling, uttesting, design, patentering og interessent kontakt. Realitetene er

ikke slik i denne bransjen – ting tar mye lengre tid enn forventet, og det koster mange ganger

det en først trodde det ville koste. Tiden er virkelig penger, og det vil alltid lønne seg å ta den

tiden som trenges for å kunne oppnå sine mål.

Jeg har i dag kommet langt i utviklingen av produktet og har klart å få på plass

samarbeidsavtaler med to store aktører i det markedet som ideen er rettet mot. Men jeg har

ennå et lite stykke å gå før produktet er klart for salg. Målet er å få se produktet ute i butikken

om 2 år. Jeg vil også legge til at jeg har en drøm om at det vil kunne bli mulig å bygge opp en

egen virksomhet i Rana som på en eller annen måte er knyttet opp til produksjon av mitt

produkt.

Til slutt i denne presentasjonen av en liten gründerbedrift, vil jeg rette en stor takk til Rana

Utviklingsselskap AS og deres medarbeidere for den støtten jeg har fått, både i form av god

rådgivning og veiledning og for at de har hatt tro på at det er mulig for en lokal aktør å satse

ut med en liten idé på et stort marked

Smart Light Tecnology AS har 1 ansatt

Kontoradresse:

Daglig leder: Hans-Martin Hanssen Granåsen 13

8610 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

MoMed tinnitusklinikken

MoMed AS

MoMed AS er den første klinikken nord for

Trondheim som tilbyr konkret behandling

av pasienter med tinnitus/øresus.

Etter en undersøkelse i markedet, ble

selskapet startet opp med audiografene

Mads Ruud Rødsjø, Bård Ellingsen og

fysioterapeut Jarl Anton Mellingen.

Selskapet ble etablert med aksjekapital fra

ansatte. Siden oppstart har selskapet ansatt

en ekstra audiograf – Ken Gunnar

Mathisen.

MoMed AS er et resultat av den voksende

tinnitus problematikken i Norge. Ca. 600.000 nordmenn har en eller annen form for tinnitus.

MoMed AS tilbyr tinnitusanalyse og tinnitusbehandling basert på verdenskjente TRT

(Tinnitus Retraining Therapy) modellen.

Markedet er alle mennesker i Nord-Norge som har en eller annen form for tinnitus. Målet er

også å etter hvert utdanne og sertifisere andre til å behandle tinnitus pasienter.

MoMed AS har 4 ansatte.

Kontoradresse:

Daglig leder: Bård Ellingsen Fridtjof Nansensgate 29

8622 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

Arctic Partner AS

Arctic Partner AS startet opp 1. mai 2006, med Tommy Myrstad som hovedaksjonær, daglig

leder og foreløpig eneste ansatt. Gjennom mange års erfaring som sveiseingeniør og

prosjektleder i både små og store prosjekter, samt de siste 5 års arbeide mot Russland - ble en

idé omgjort til virkelighet.

Selskapet tilbyr:

* hjelp til å finne leverandører i Russland med formål å

starte fabrikasjon eller å kjøpe spesielle typer produkter

og-/eller konstruksjoner

* levering av diverse typer stålkonstruksjoner i hht

kundetegninger og krav forøvrig fra allerede etablert

leverandørnettverk i Russland

* Innleie og deltakelse i både små og store prosjekter

basert på faste avtaler. Arbeidsoppgaver som

prosjektledelse, sveiseingeniørtjenester,

produksjonsplanlegging kvalitetssikring og

markedsarbeide.

I tillegg er et nytt konsept under utvikling, og er

forsiktig startet. Innkjøp og salg av diverse typer byggprodukter fra etter hvert opparbeidet

leverandørnettverk i Russland /Ukraina. Det forventes utvidet aktivitet på dette område i 2007

hvor en utvidelse av arbeidsstokken sannsynligvis vil bli nødvendig. Utvikling av dette

konseptet ble takket være støtte i 2006 fra RDA-kompensasjonsmidler besluttet videreført, og

de første kontrakter er under oppseiling.

Artic Partner AS har 1 ansatt.

Daglig leder Tommy Myrstad

Kontoradresse:

Kunnskapsparken Rana

Halvor Heyerdals vei 48

8626 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

HAF Energi AS

Termisk Avfallsbehandling

HAF Energi AS er etablert for å planlegge og

iverksette byggingen av et energigjenvinningsanlegg

basert på restavfall fra husholdning og næringsliv. Dette

er avfall som i dag dels går til deponi. Deponering av

brennbare fraksjoner forventes imidlertid å bli avsluttet

ved innføring av et forbud fra 2009. Årskapasitet

planlegges til 35 000, alternativt 50 000 tonn avfall.

Eiersammensetning:

Helgeland Avfallsforedling IKS 51 %

Norsk Jern eiendom AS 34 %

Retura HAF AS 10 %

Iris Produksjon AS 5 %

Lokalisering

Mo Industripark

Byggestart planlegges til år 2009 med produksjon fra 2010.

Miljø

Anlegget vil bli bygget med den best tilgjengelige teknologi. Utslipp til luft, vann og grunn

vil bli godt under gjeldende forskriftskrav. Konsekvensene for luftkvaliteten vil bli minimale.

Haf Energi AS har ingen ansatte.

Kontoradresse:

Daglig leder: Geir Nerdal Moloveien 1

8622 Mo i Rana


Bedriftspresentasjon

Avanti Engineering AS

Avanti Engineering ble etablert i 1993 og er tuftet på deler av

ranasamfunnets og Norsk Jernverks historie.

Firmaet eies av ansatte, private eiere og Rana Invest. Selskapet, som har opparbeidet seg stor

kompetanse innen elektro og automasjon, har hentet mye av sin erfaring fra smelteverkene og

overført dette til andre næringer som fiskeriindustri, havbruk og prosessindustri.

Avanti Engineering prosjekterer og leverer driftsovervåking og

automatiseringsløsninger til kunder som legger vekt på

industriell standard og kvalitet.

Selskapet har i de siste årene gått over fra å selge timer og

komponenter til å bli en bedrift med egne, selvutviklede

produkter.

Selskapets hovedprodukt, Avanti Vision sto for en vesentlig del av fjorårets omsetning.

Avanti Vision er et produkt som er basert på bildegjenkjenning av fisk, for det er nettopp

fiskeriindustrien Avanti Engineering har satset på de siste årene.

Bruk av selskapets kompetanse innen kamerateknologi, data og mekanikk vil være sentrale

elementer i den videre produktutvikling.

Avanti Engineering har 9 ansatte.

Kontoradresse:

Daglig leder Vidar Olsen Midtregt. 10

8624 Mo i Rana


Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana


Postadresse: Postboks 343, 8601 Mo i Rana

Besøksadresse: Halvor Heyerdahlsvei 48

Telefon: +47 75 13 53 60

Hjemmeside: www.ru.no

e-post: ru@ru.no

Vi bidrar til langsiktig vekst i Rana

More magazines by this user
Similar magazines