PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE

ru.no

PETROLEUMSRELATERT LEVERANDØRINDUSTRI I NORD-NORGE

Levert

2012

PETROLEUMSRELATERT

LEVERANDØRINDUSTRI

I NORD-NORGE

AUGUST 2013


innhold

Side 2

Side 3

Side 4

Side 6

Side 8

Side 9

Side 10

Side 16

Side 22

metodisk avgrensning

årets levert

oversiktskart leveranser

rekordleveranser og sysselsettingsvekst

kjennetegn ved leveransene

gode utsikter for 2013

nordland

troms

finnmark

METOdisk avgrensning

Som tidligere år er avgrensningene basert på at selskapene eller avdelingskontorene har registrert forretningsadresse i

Nord-Norge, og leverer utstyr eller tjenester til petroleumssektoren. Herunder er ikke regnet enkeltpersonforetak eller

leverandører av utstyr og tjenester som ikke er bransjespesifikke, som for eksempel matvarer og møbler.

Listen inkluderer leverandører fra hele leverandørkjeden såfremt deres tjeneste eller produkt er inkludert i en spesifikk

leveranse til bransjen.

Ytterligere presisering;

• For bedrifter som er del av konserner, tas kun den nordnorske aktiviteten med. Dette gjelder selv om konsernet har

hovedkontor i Nord-Norge.

• Statlige institusjoner og offentlig eide selskaper er ikke tatt med.

• Salgskontorer / agenter som selger produkter på vegne av nasjonale / internasjonale selskaper, uten direkte

industriell aktivitet i Nord-Norge holdes utenfor.

• For rederier inkluderes ikke aktivitet knyttet til fartøyer som opererer utenfor landsdelen, så fremt fartøyet ikke har

hjemmehavn i landsdelen.

• Entreprenører og selskaper innen bygg- og anleggssektoren med leveranser som ikke regnes som bransjespesifikke

(typisk ordinære bygg) er ikke tatt med.

• Oljeselskapene sin egen virksomhet er ikke inkludert. Dette gjelder eksempelvis Statoil sine ansatte i Harstad (300)

og Hammerfest (380).

2 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Årets Levert

Aldri før har aktiviteten i petroleumssektoren vært større i landsdelen.

Dette gir store markedsmuligheter for leverandørindustrien i nord.

Gjennom rapportserien «Levert» har vi dokumentert utviklingen, og

samtidig gitt en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler

av næringslivet i Nord-Norge som hadde leveranser til petroleumssektoren.

Årets undersøkelse, som tar for seg leveransene i 2012, er den

fjerde i rekken.

Resultatene sammenlignet med tidligere år er svært oppløftende, og

utsiktene tilsier ytterligere vekst inneværende år (2013). Undersøkelsen

viser at stadig færre nordnorske leverandørbedrifter opplever

petroleumsnæringens strenge krav til godkjenninger, dokumentasjon

og sertifiseringer som en stor barriære. Det tyder på at flere bedrifter

har økt sin kunnskap om bransjen, og har gjennomført tiltak for å

kvalifisere seg. Disse står sterkere rustet når det skal kjempes om

kontrakter på eksisterende og nye felter.

Det stilles stadig spørsmål ved om næringslivet i landsdelen klarer å

ta stor nok del i verdiskapingen. Det tar vi ikke stilling til i denne rapporten,

men vi ser på det som positivt at nordnorske bedrifter posisjonerer

seg ved å inngå allianser og samarbeid med etablert leverandørindustri

andre steder i landet. På den måten skjer en viktig erfaringsoverføring.

Samtidig ser flere og flere nasjonale og multinasjonale selskaper betydningen

og verdien av å etablere seg med en egen organisasjon i landsdelen.

Disse genererer igjen en rekke kompetanseintensive arbeidsplasser.

I tillegg til de leveransene som kartlegges av denne rapporten, har

næringslivet i landsdelen en rekke leveranser til petroleumssektoren

som ikke kan defineres som bransjespesifikke, men som genererer

betydelig verdiskaping i nord. Dette er blant annet knyttet til hotell,

samferdsel, mat- og forbruksvarer, samt IT, kontorbygg og annet kontorutstyr.

Kontorfunksjonen til oljeselskapene gir også betydelige ringvirkninger

i landsdelen, men holdes utenfor her, da vi i denne rapporten

ønsker å holde fokuset på leverandørindustrien og deres leveranser.

De samfunnsøkonomiske effektene av petroleumssektoren er derfor

mye større enn hva som framkommer av denne rapporten.

Den nordnorske leverandørindustrien går etter alt å dømme en

spennende og god framtid i møte. Det pågår betydelig leteboring utenfor

kysten og det er gjort mange svært lovende funn som Johan Castbergfeltet

(tidl. Skrugard og Havis). Nye installasjoner som Goliat og Aasta

Hansteen skal settes i drift, og i tillegg kommer vedlikeholdsbehovet til

de eksisterende installasjonene; Hammerfest LNG, Skarv og Norne.

Vi håper at økt aktivitet i landsdelen skal være en døråpner for

ytterligere nasjonale og internasjonale leveranser.

Vi håper dere finner årets utgave av Levert interessant, og ønsker dere

god lesing!

Levert-teamet

Kunnskapsparken Bodø har hatt hovedansvar

for prosjektet og stått for datainnsamling

i Nordland, samt utformingen

av rapporten. Kunnskapsparken Nord og

Hammerfest og Omegn Næringsutvikling

har vært samarbeidspartnere i prosessen,

og stått for datainnsamling og kvalitetssikring

i henholdsvis Troms og Finnmark.

Statoil og Petro Arctic har vært nyttige

støttespillere. Kartleggingen er basert på

en rekke kilder, og gir et presist bilde på

omfanget av leveranser og sysselsetting.

For å sikre kvaliteten i datainnsamlingen

ble det gjennomført telefonintervju med

samtlige bedrifter. Datainnsamlingen ble

gjennomført i perioden med mai-juni 2013.

Årets datagrunnlag:

292 bedrifter intervjuet, hvorav;

212 bedrifter med relevante leveranser

Carl Erik Nyvold og Tom Steffensen

Kunnskapsparken Bodø AS

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

3


leveranser fordelt på

økonomiske regioner

Som i tidligere års undersøkelser er det Hammerfest-regionen som har de største

leveransene. Dette som en følge av aktiviteten rundt Statoil sitt anlegg på Melkøya.

Bodø-regionen er Nordlands største region målt i leveranser, drevet av store

eksportleveranser. Samlet opplever regionene på Helgeland (Mo i Rana, Sandnessjøen,

Mosjøen, Brønnøysund) en stor aktivitetsvekst knyttet til og rundt

produksjonsskipene Norne og Skarv. Leveransene fra Helgeland er på 1,31 mrd. kr,

noe som betyr at de samlet sett har høyere leveranser enn Hammerfest. Troms

opplever en betydelig vekst, og nesten all aktivitet kan knyttes til regionene Tromsø

og Harstad.

Tromsø

479,9 mnok

Finnsnes

2,5 mnok

Vesterålen

278,3 mnok

Harstad

222,0 mnok

Lofoten

3,6 mnok

Bodø

701,0 mnok

Sandnessjøen

456,3 mnok

Narvik

129,4 mnok

Brønnøysund

343,6 mnok

Mo i Rana

485,9 mnok

Mosjøen

24,9 mnok

4 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Hammerfest

1211,5 mnok

Nord-Troms

33,9 mnok

Vadsø

0,2 mnok

Kirkenes

106,9 mnok

Andselv


Alta

40,3 mnok

Totalleveransene fra Nord-Norge (i mrd. kr):

6

5

4

3

2

1

0

2010

2011

2012

Forventet 2013

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

5


Rekordleveranser og

sysselsettingsvekst

Den petroleumsbaserte leverandørindustrien i Nord-Norge hadde leveranser

for 4,52 mrd. kr. i 2012. Dette er det høyeste nivået som er registrert de fire

årene undersøkelsen har vært gjennomført. Omsetningsøkningen fra 2011

til 2012 var på 20,5 prosent, mens antall årsverk tilknyttet petroleumsleveransene

økte med 18 prosent.

Petroleumsrelaterte leveranser utgjorde 32 prosent av totalomsetningen

til leverandørbedriftene i 2012, mot 27 prosent

i 2011. Dette henger sammen med at flere bedrifter enn

tidligere utelukkende har leveranser til petroleumssektoren.

Til tross for en betydelig vekst i leveransene, er antallet

leverandørbedrifter tilnærmet uendret. Av de 212 bedriftene

som oppga at de hadde leveranser i 2012, var 105 i Nordland,

39 i Troms og 68 i Finnmark.

Halvparten fra Nordland

53,6 prosent av leveransene kom fra bedrifter i Nordland,

mens 30,1 prosent kom fra bedrifter i Finnmark. Troms

hadde 16,3 prosent av leveransene. Selv om leveransene fra

Troms fremdeles utgjør en liten andel av totale leveranser

fra landsdelen, har de hatt en kraftig vekst på 50,8 prosent

sammenlignet med forrige undersøkelse. Det er også

betydelig vekst i leveransene fra Nordland, med hele 32,2

prosent. Trenden fra de tre foregående undersøkelsene fortsetter

for Finnmark, som har fall i leveransene på 5 prosent.

For Finnmark sin del var det særlig stor aktivitet i oppbyggingsfasen

på Melkøya, mens aktiviteten har vært avtakende

de siste årene. Dette er en naturlig følge av at man har gått

over fra prosjektfase til driftsfase, hvor aktiviteten fra

leverandørindustrien i stor grad avhenger av modifikasjonsbehov

og revisjonsstanser.

Leveranser (i mrd. kr)

2010 2011 2012

Nordland 1,75 1,83 2,42

Troms 0,34 0,49 0,74

Finnmark 1,54 1,43 1,36

Nord-Norge 3,65 3,75 4,52

70,1 prosent av de intervjuede bedriftene i 2011 ventet å øke leveransene

i 2012. 60,8 prosent av de som ventet vekst klarte å øke

sine leveranser. Forventningene ble i minst grad innfridd i Troms,

hvor under halvparten av bedriftene som ventet vekst fikk det.

De store blir større

Det er kommet til en del nye leverandører i Nordland, og flere

av disse har hatt betydelige leveranser. Disse har erstattet

en rekke mindre selskaper som har falt fra, og i sum er antall

leverandørbedrifter i Nordland uendret. Til tross for en betydelig

omsetningsøkning, faller antallet leverandører i Troms

fra 51 til 39. Dette henger sammen med at flere selskaper i

Tromsø hadde beskjedne leveranser i forbindelse med riggbesøket

til Polar Pioneer i 2011, samt at flere små og mellomstore

leverandørbedrifter i Harstad valgte å fokusere på sine

kjernekunder i 2012. Finnmark går en spennende tid

i møte med kommende oppstart på Goliatfeltet, oppdagede

felter og stor leteaktivitet i Barentshavet. Det er optimisme å

spore, og antall leverandørbedrifter i fylket har økt.

En tydelig trend er at de største bedriftene, og da særlig i

Nordland og Troms, øker sine leveranser. 23 enkeltbedrifter

hadde leveranser mot sektoren på over 50 mill. kr, mot 20

bedrifter i 2011. 12 av disse hadde leveranser for over 100

mill. kr. To tredjedeler av de totale leveransene i landsdelen

kom fra de 23 største leverandørbedriftene. I 2012 hadde 37

bedrifter leveranser for under 1 mill. kr, mot 59 i 2011.

Dette tyder på at flere bedrifter har styrket sin posisjon som

leverandør opp mot sektoren.

Tjenesteleverandører

Nesten tre fjerdedeler av leveransene fra den nordnorske

leverandørindustrien til petroleumsnæringen var i form av

tjenester.

Type Leveranse

Varer Tjenester

Nordland 37 % 63 %

Troms 21 % 79 %

Finnmark 14 % 86 %

Nord-Norge 28 % 72 %

6 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Oljeselskapene sysselsetter stadig flere

I tillegg til de årsverkene i leverandørindustrien

som Levert-undersøkelsen avdekker, hadde

oljeselskapene i følge Statistisk Sentralbyrå

(SSB) 748 ansatte ved sine kontorer og anlegg i

Nord-Norge i 2012. Dette er en økning på 37

arbeidsplasser sammenlignet med 2011, og

Statoil er den desidert største arbeidsgiveren.

Summerer man leverandørindustrien sine

petroleumsrelaterte årsverk (kartlagt i Levert)

med oljeselskapene sine ansatte, får vi at det

er 3148 petroleumsrelaterte årsverk bosatt i

Nord-Norge.

I tillegg til de 748 arbeidsplassene hos oljeselskapene

i Nord-Norge, gjør næringens

skiftordninger det mulig for arbeidstakere å bo

i nord, og jobbe utenfor landsdelen. I følge SSB

var det totalt 1275 personer bosatt i Nord-Norge

som jobbet med petroleumsutvinning i 2012.

Dette er altså arbeidstakere med bostedsadresse

i Nord-Norge, som jobber ved oljeselskapenes

kontorer og anlegg i eller utenfor landsdelen.

Sysselsatte etter bosted - Utvinning av

råolje og naturgass

2010 2011 2012

Bosatt i Nordland 358 382 411

Bosatt i Troms 323 353 406

Bosatt i Finnmark 389 444 458

Sum Nord-Norge 1070 1179 1275

Foto: Aker Solutions

I Nordland finner man et høyere innslag av vareleveranser

enn i Troms og Finnmark, noe som kan henge

sammen med at fylket har veletablerte leverandører i

industrien. Troms sine tjenesteleveranser er i stor grad

tilknyttet rederier og engineeringmiljøer, mens Finnmarks

leveranser i stor grad knyttes opp mot store bemanningskontrakter

på Melkøya.

Viktige arbeidsplasser

Totalt utførte leverandørindustrien i Nord-Norge 2400

årsverk knyttet til leveransene, en økning på 365 årsverk fra

2011. Dette er årsverk som er bosatt i landsdelen. Pendlere

fra andre steder i landet/utlandet holdes utenfor. Totalt

sysselsetter leverandørbedriftene 8700 årsverk.*

40,4 prosent av totalt antall sysselsatte i leverandørindustrien

i Nord-Norge var knyttet til petroleumsrelaterte

leveranser, en økning fra 2011 på over 8 prosentpoeng.

Troms har den største veksten både i prosent og antall.

Styrker kompetansen

Til tross for hard konkurranse om arbeidskraft, og da

spesielt ingeniører, har andelen årsverk med høyere

utdanning forbundet med leveransene økt. Dette er

særlig drevet av økt aktivitet og nyetableringer i Troms.

Utdanningsnivå

Ufaglært Videregående oppl. Høyere utd.

Nordland 7,6 % 59,8 % 32,6 %

Troms 1,6 % 30,1 % 68,2 %

Finnmark 14,0 % 64,4 % 21,6 %

Nord-Norge 7,8 % 53,4 % 38,8 %

Nordland og Finnmark skiller seg ut fra Troms med et høyt

innslag av industriarbeidsplasser, hvor de ansatte i hovedsak

har videregående opplæring (fagbrev). Det er også en

tydelig trend i de årene undersøkelsen er gjennomført at

stadig færre årsverk som jobber opp mot petroleumsnæringen

er ufaglært. Flere bedrifter i Finnmark peker på at det er utfordrende

å skaffe faglært arbeidskraft, noe som videre kan sees

i sammenheng med at fylket har det høyeste antall ufaglærte

sysselsatte. Gjennom undersøkelsen kommer det også fram at

stadig flere bedrifter satser på intern kompetanseheving for å

nå kravene petroleumsnæringen stiller til sine leverandører.

34 prosent av leverandørbedriftene forteller at de i løpet av

2012 har økt antall sysselsatte som jobber mot petroleumssektoren.

59 prosent har holdt den petroleumsrelaterte

sysselsettingen uendret, mens 7 prosent har redusert.

*For å gi et mer presist bilde av leverandørindustrien er kun de petroleumsrelaterte

årsverkene i Torghatten (50 av 2800) medregnet.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

7


Kjennetegn ved leveransene

55 prosent av leveransene som er avdekket i denne undersøkelsen var rettet

mot kunder i Nord-Norge. Leveranser til Norge, utenom Nord-Norge, utgjorde

24 prosent, mens 21 prosent var eksportleveranser.

Nordland

Troms

Finnmark

1,8 %

11,6 %

32,0 %

39,6 %

22,4 %

46,5 %

86,6 %

28,4 %

31,1 %

Leveranser til: Nord-Norge Landet forøvrig Eksport

Fordelingen i forhold til hvor kundene befinner seg har ikke

forandret seg nevneverdig siden forrige undersøkelse. I forhold

til de fylkesspesifikke leveransene, ser vi en dreining

mot at bedriftene i Troms leverer mer til Nord-Norge, og

mindre til landet forøvrig.

Mest til egen landsdel

Størsteparten av leveransene fra Nordland er fortsatt nordnorske,

men fylket har også flere store bedrifter med betydelige

leveranser til kunder i utlandet. Endringen i Troms

fra 2011 til 2012 kan ha sammenheng med at større aktører

har etablert seg i fylket i forbindelse med inngåtte kontrakter,

og et sterkere nasjonalt fokus på Nord-Norge.

Finnmark kjennetegnes som tidligere år av store lokale

leveranser, og da i all hovedsak tilknyttet mottaks- og

prosesseringsanlegget på Melkøya.

Et steg tilbake?

Til tross for et sterkt ønske for mange bedrifter om å bevege

seg oppover i «leverandørstigen», viser tallene at andelen

bedrifter som har hatt leveranser som går direkte til oljeselskapene

og hovedkontraktører er fallende. Trenden er

sterkest i Nordland, hvor leveranser til underleverandører

stiger fra 29,8 % i 2011 til 38,0 % i 2012. Flere leverandørbedrifter

trekker fram at det er vanskelig å nå fram til de

rette folkene (innkjøperne) hos oljeselskapene, at de av

gammel vane kjøper fra kjente leverandører, samt at

kontraktsoppbyggingen gjør det vanskelig for små selskaper

å delta i konkurransen om større oppdrag.

Leverandørnivå

Leveranse til: Oljeselskap Hovedkontraktør Underlev.

Nordland 30,2 % 31,8 % 38,0 %

Troms 36,4 % 36,4 % 27,3 %

Finnmark 27,4 % 35,0 % 37,6 %

Nord-Norge 30,2 % 33,6 % 36,2 %

Leveransene

Lange, stabile og forutsigbare kontrakter er ønsket av de

fleste bedriftene i leverandørindustrien. Sammenlignet

med forrige undersøkelse ser vi en liten økning i antall

leverandørbedrifter med kontrakter på over ett år (39,7

prosent mot 36,8 prosent i 2011). Nær halvparten av

bedriftene har enkeltleveranser, mens i overkant av 12

prosent av bedriftene leverer på kontrakter under ett år.

Færre bedrifter hadde leveranser til utbyggingsfasen i

2012 enn hva tilfellet var i 2011. Fortsatt er størsteparten av

leveransene knyttet til driftsfasen (48 prosent), etterfulgt

av utbyggingsfasen (32,2 prosent) og lete- og studiefasen

(19,8 prosent). Troms har noe lavere andel leveranser til

driftsfasen enn Nordland og Finnmark, noe som forklares

gjennom at det ikke finnes flytende eller faste installasjoner

i fylket.

8 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Gode utsikter for 2013

Går det som bedriftene forventer, vil 2013 bli nok et rekordår for den

nordnorske leverandørindustrien. Bedriftene venter en vekst i leveranser

på nesten 1 mrd. kr, eller 21 prosent. Dersom bedriftenes anslag stemmer,

vil totale leveranser i 2013 utgjøre 5,47 mrd. kr.

Foto: Øyvind Hagen - Statoil

63 prosent av alle leverandørbedriftene venter en økning

i sine leveranser, mens 25 prosent venter et uendret nivå.

Resterende 12 prosent venter følgelig en nedgang i

leveransene. Den største veksten målt i kroner er ventet i

Hammerfest, Bodø og Tromsø, og det er ingen regioner

som forventer en nedgang i sine leveranser.

Større omfang

Den største veksten, både prosentvis og i kroner ventes i

Finnmark. Forventningene om en vekst på 447 mill. kr (33

prosent), viser at det er både optimisme og høy aktivitet i

fylket. Også Troms venter en kraftig vekst, på 225 mill. kr

(31 prosent). Veksten i Troms knyttes særlig til rederiene

og de store nasjonale engineeringselskapene som er under

etablering, eller allerede er etablert i fylket. Nordland venter

en vekst på 280 mill. kr (12 prosent), og det er Bodøregionen

med sine eksportrettede industrikonserner som

er drivere for den ventede veksten.

43 av de 212 leverandørbedriftene i landsdelen leverte

utelukkende til kunder innen petroleumssektoren i 2012.

På spørsmål til bedrifter som kombinerer leveranser til

petroleumssektoren med andre sektorer, svarte halvparten

av bedriftene at petroleumsleveranser ville utgjøre

en større prosentvis andel av bedriftens totale aktivitet i

2013, sammenlignet med 2012. 12 prosent venter at leveransene

vil utgjøre en lavere andel, mens de resterende

forventer at disse vil ligge om lag på samme nivå.

Fylkesvise forskjeller

I likhet med tidligere år ble bedriftene spurt om de største

utfordringene for å få ny/økt aktivitet mot petroleumssektoren.

I Nordland vokser andelen som forteller at de ikke

ser noen spesielle utfordringer, og bedriftene virker langt

mer optimistiske enn i Troms og Finnmark. I disse fylkene

er det ofte kapasitetsutfordringer som trekkes frem som den

største utfordringen. Det er verdt å nevne at stadig færre

bedrifter opplever petroleumsnæringens strenge krav om

dokumentasjon, godkjenninger og sertifiseringer som en

stor barriære.

Felles for alle fylkene er at kompetanseutvikling og tilgang

på arbeidskraft er utfordrende og begrensende.

Forventninger i fylkene (mrd. kr.)

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0

Nordland Troms Finnmark

2012

Forventet 2013

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

9


NORDLA

Aasta Hansteen

Produksjonsstart 2017

Operatør: Statoil

Norne FPSO

Produksjonsstart 1997

Operatør: Statoil

Skarv FPSO

Produksjonsstart 2013

Operatør: BP

Sandnessjøen

Sandnessjøen

10 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


ND

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

11


NORDLAND

Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Nordland som leverte varer

og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i 2012.

Vesterålen

Chriship

Delitek

LoVe Petro

Norlense

Norlense Beredskap

Pumpeteknikk Nord

SMV Hydraulic

Narvik

2K Tools Narvik

Aker Solutions Well Service

Arctic Spill Control

Data Process-Automasjon

Forskningsparken i Narvik

Heatwork

Namek

Natech NSV

NCC Construction

Norconsult Narvik

Lofoten

Lofoten Industri

North Engineering

Salt Lofoten

Sandnessjøen

Aker Solutions MMO

Aquarock Company

Arne Bjørnvold

ASCO

Bring Cargo

CAN Alsten

Coastbase Nordland

Euro Offshore

Haug Offshore Services

Helgeland V&M

Helgelandsbase

IKM Minic

Inspecta

Nor Lines Helgeland

Ramco Norway

Sandnessjøen Gjenvinning

Score Group

Sinus

Slipen Mekaniske

SveTek

Swire Oilfield Services

Tonnes Skipsekspedisjon

Træna Båtservice

Brønnøysund

Bernard Martinsen Elektro

Bristow Norway

CHC Helikopterservice

North Sea Safety

Sør-Helgeland Vaktselskap

Torghatten

Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske

regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Nordland består av følgende

kommuner: Vesterålen: Andøy, Bø, Hadsel, Sortland og Øksnes. Lofoten: Flakstad,

Moskenes, Røst, Vestvågøy, Værøy og Vågan. Narvik: Ballangen, Evenes, Lødingen,

Narvik, Tjeldsund og Tysfjord. Bodø: Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy,

Rødøy, Saltdal, Steigen og Sørfold. Mo i Rana: Hemnes, Nesna og Rana. Mosjøen:

Grane, Hattfjelldal og Vefsn. Sandnessjøen: Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord, Lurøy

og Træna. Brønnøysund: Bindal, Brønnøy, Sømna, Vega og Vevelstad.

Mosjøen

Bilfinger Industrial Services

Helgeland Industrier

Mosjøen Kulde og Klimaservice

Bodø

Bilfinger Industrial Services

Bodø Industri

Bomek Consulting

Drag Industrier

Elektro Bodø

ESS Partner

Industrivisualisering

Kunnskapsparken Bodø

Maskinering

News on Request

Nexans Norway

Nor Lines Bodø

Nor Supply Offshore

Nordkontakt

Novatek

Rapp Bomek

Rapp Hydema

Restech

Semek

Unifab

Østbø

Mo i Rana

Cerum

DNV Mo i Rana

Front Subsea

Helgeland Offshore

Ingeniørgruppen

Inkubator Helgeland

Kunnskapsparken Helgeland

Løkaas

Meyership

Miljøteknikk Terrateam

Miras Grotnes

Miras Industripartner

Molab

Momek Fabrications

Momek Services

MoTest

Nomaco Services

Nordmiljø

Rana Mek

Rantex

Solidimo

Strand Shipping

Tess Rana

Weld Services

Westcon Helgeland

12 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


klassifisering

Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr

eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike

kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de

befinner seg.

LETING OG KARTLEGGING

Nexans Norway

BRØNNSYSTEMER OG BORING

2K Tools Narvik

Aker Solutions Well Service

Nexans Norway

UNDERVANNSTEKNOLOGI

Natech NSV

Nexans Norway

Novatek

Solidimo

ENGINEERING

Aker Solutions MMO Sandnessjøen

Aker Solutions Well Service

Bomek Consulting

Elektro Bodø

Front Subsea

Industrivisualisering

Ingeniørgruppen

Norconsult Narvik

North Engineering

Weld Services

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON,

MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD

Aquarock Company

Bilfinger Industrial Services Glomfjord

Bilfinger Industrial Services Helgeland

Data Process-Automasjon

Drag Industrier

Elektro Bodø

Heatwork

Helgeland Offshore

Helgeland V&M

Lofoten Industri

Løkaas

Maskinering

Miras Grotnes

Miras Industripartner

Momek Fabrications

Mosjøen Kulde og Klimaservice

Namek

NCC Construction

Nomaco Services

Nordkontakt

Novatek

Pumpeteknikk Nord

Rana Mek

Rantex

Rapp Bomek

Rapp Hydema

Score Group

Semek

Sinus

Slipen Mekaniske

SMV Hydraulic

Solidimo

SveTek

Westcon Helgeland

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Bodø Industri

Norlense

Norlense Beredskap

Restech

Træna Båtservice

STØTTE- OG SERVICETJENESTER

Test og inspeksjon

DNV Mo i Rana

Haug Offshore Services

IKM Minic

Inspecta

Molab

MoTest

Ramco Norway

Base, logistikk og transport

ASCO

Bring Cargo Helgeland

Bristow Norway

CHC Helikopterservice

Chriship

Coastbase Nordland

Helgelandsbase

Meyership

Nor Lines Bodø

Nor Lines Helgeland

Nor Supply Offshore

North Sea Safety

Strand Shipping

Sør-Helgeland Vaktselskap

Tonnes Skipsekspedisjon

Torghatten

Miljø, forpleining, avfall

Arctic Spill Control

Delitek

Helgeland Industrier

Miljøteknikk Terrateam

Nordmiljø

Sandnessjøen Gjenvinning

Østbø

Bemanning

Bernard Martinsen Elektro

CAN Alsten

Helgeland V&M

Momek Services

Unifab

Konsulent

Cerum

Forskningsparken i Narvik

Haug Offshore Services

Inkubator Helgeland

Kunnskapsparken Bodø

Kunnskapsparken Helgeland

LoVe Petro

News on Request

Salt Lofoten

Utstyr

Arne Bjørnvold

ESS Partner

Euro Offshore

Helgeland Industrier

Score Group

Swire Oilfield Services

Tess Rana

Leverandørene i Nordland skiller seg noe ut fra Troms og Finnmark, ved at disse har nokså betydelige leveranser fordelt innenfor alle

kategoriene. Målt i omsetning er den største kategorien Støtte- og servicetjenester (om lag 1,2 mrd. kr), hvor leveransene i stor grad

tilknyttes aktiviteten utenfor Helgelandskysten. Nordland har også betydelige leveranser i kategorien konstruksjon, fabrikasjon, vedlikehold

og modifikasjon (om lag 500 mill. kr).

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

13


Rekordvekst i Nordland

Leverandørindustrien i Nordland hadde leveranser for 2,42 mrd. kr i 2012,

fordelt på 105 bedrifter. Leveransene fra Nordland økte med hele 32 prosent

fra 2011. 1123 årsverk var knyttet til disse leveransene, en økning på nesten

20 prosent. I 2013 ventes det leveranser for 2,7 mrd. kr.

Det ble intervjuet 142 bedrifter i Nordland. Totalomsetningen

til de 105 bedriftene som oppga at de hadde leveranser

mot petroleumssektoren var 9,37 mrd. kr. Det vil si at en

fjerdedel av omsetningen deres var knyttet opp mot kunder

i petroleumssektoren. Sammenlignet med de øvrige nordnorske

fylkene, hadde leverandørindustrien i Nordland den

største omsetningen knyttet til sine leveranser, men lavere

prosentvis vekst enn Troms.

900 MNOK

800

700

600

500

Brønnøysund

Mosjøen

Sandnessjøen

Mo i Rana

Bodø

Narvik

Lofoten

Vesterålen

Bodø-regionen leverte mest

De største leveransene til petroleumssektoren fra

Nordland, kommer også denne gang fra Bodø-regionen.

Bedriftene her leverte for totalt 701 mill. kr, en økning på

35,1 mill. kr sammenlignet med 2011. Leveransene består

i stor grad av umbilical-kabler fra Nexans som blant annet

brukes for å styre og kontrollere ROV-er, samt brann- og

eksplosjonssikre dører og luker fra Rapp Bomek. For 2013

ventes en vekst i leveransene på nær 150 mill. kr.

400

300

200

100

0

Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013

Produksjonsskip gir aktivitet på Helgeland

På årets siste dag i 2012 kom endelig produksjonen i gang på

Skarv-skipet. Skipet som har vært på plass utenfor Helgelandskysten

siden sensommeren 2011 har gitt mye arbeid til den

lokale leverandørindustrien, og da særlig Helgeland V&M.

De to produksjonsskipene (Skarv og Norne) utenfor

Helgelandskysten har gitt betydelig økning i leveransene

fra Sandnessjøen og Brønnøysund.

Fra Sandnessjøen har leveransene økt med nesten 150

mill. kr fra 2011. Totalt var leveransene i 2012 på 456,3 mill.

kr, og man venter uendret nivå for 2013. Svært mye av

aktiviteten i regionen har sitt utspring i de to forsyningsbasene

ASCO og Helgelandsbase,

som begge er lokalisert på Horvneset.

I Brønnøysund er det i stor grad økt aktivitet på sjø- og

helikoptertransport som sørger for veksten på 139 mill. kr

fra 2011. Av de totale leveransene på 343,6 mill. kr i 2012

er mye knyttet til transport av personell og utstyr til og fra

produksjonsskipene. Det ventes en ytterligere vekst, til et

leveransenivå på 369,2 mill. kr i 2013.

Optimisme og vekst i Mo i Rana

Det er stor optimisme å spore hos leverandørindustrien

i Mo i Rana-regionen. De totale leveransene i 2012 var

på 485,9 mill. kr, en økning på 163,1 mill. kr fra 2011, og

nesten en dobling sammenlignet med 2010. Det er ventet at

leveransene i 2013 når 530,3 mill. kr. I tillegg vil det komme

verdier fra nyetableringer, og da er det særlig knyttet forventninger

til Wasco Energy sin etablering med rørbase og

coatingfabrikk i forbindelse med utbyggingen av Polarled.

Tradisjonelle industrileveranser, samt avfallshåndtering og

shipping kjennetegner regionens leveranser.

God vekst i Vesterålen

Stor omsetningsøkning, og forventning om fortsatt vekst

finner man også i Vesterålen. Endringen fra 2011 til 2012

var på 105,4 mill. kr, noe som gir totale leveranser i 2012 på

278,3 mill. kr. Forventningene for 2013 tilsier leveranser for

326,5 mill. kr. Offshorerederiet Chriship, samt oljelenseprodusenten

Norlense med tilhørende underleverandører,

er driverne for leveransene fra Vesterålen.

Stabilt i Narvik

Narvik-regionen hadde leveranser for 129,4 mill. kr i 2012,

på nivå med det foregående året. Til tross for at NCC Construction

avsluttet en større kontrakt på Melkøya i 2012,

ventes et uendret nivå på leveransene i 2013 fra regionen.

En av de sentrale leverandørbedriftene i regionen, teknologibedriften

Natech NSV, ble begjært konkurs i april 2013.

Selskapet ble kjøpt opp og gjenoppstartet i mai, og opererer

i dag under navnet Habu Technology. Kort tid etter at

selskapet startet opp igjen ble det offentliggjort at de har

inngått en langsiktig avtale med FMC Technologies.

Liten aktivitet i Mosjøen og Lofoten

Som tidligere år finner man den laveste aktiviteten i

Mosjøen og Lofoten, som har henholdsvis 24,9 og 3,6 mill.

kr i leveranser. Til tross for at Mosjøen på mange måter kan

regnes for å være en industriregion, har leveransene mot

petroleumssektoren vært beskjedne. Det er også verdt å

merke seg hvor små leveransene fra Lofoten faktisk er, når

man ser hvor stor oppmerksomhet som rettes mot områdene

utenfor kysten av øyriket. Regionen har flere slipper og

mekaniske verksted, men disse har fokusert sin aktivitet

mot fiskeflåten.

14 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Skarv-skipet under sleping fra Korea til Norge.

Foto: ©BP Norge

Illustrasjon: Statoil

Den neste store utbyggingen utenfor

kysten av Nordland vil bli Aasta

Hansteen-feltet som ventes å være i drift

fra 2017. Investeringene tilknyttet selve feltet

vil være på 32 mrd. kr, og utbygging av feltet

og infrastruktur (rørledningen Polarled)

vil øke sannsynligheten for utbygging av

eksisterende funn, samt gi økt interesse for

ytterligere leting i området. Polarled som

skal eksportere gassen fra Aasta Hansteen

til Nyhamna i Møre og Romsdal, via et

grenrør til Kristin-plattformen, vil strekke

seg nord for Polarsirkelen, og har en total

kostnadsramme på ca. 25 mrd. kr. Flere av

leveransene til Aasta Hansteen og Polarled-utbyggingen

vil komme fra nord, og

Statoil har ambisjoner om å skape lokale og

regionale ringvirkninger. For å oppnå disse

ambisjonene har Statoil gjennomført en

rekke leverandørseminarer i Nord-Norge

der hensikten har vært å kople potensielle

nordnorske leverandører med hovedkontraktørene.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

15


TROMS

Tromsø

Tromsø

Harstad

Harstad

Harstad

Harstad

16 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

17


troms

Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Troms som leverte varer

og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i 2012.

Nord-Troms

Holm’s NDT-inspeksjon

Besi

Boreal Offshore

Tromsø

AEO Nord

Aker Solutions

Akvaplan-NIVA

Arcos

Holm Agency

Kongsberg Satellite Services

Kraemer Maritime

NOFI

Nord Norsk Isolering

Rederiet Kongsøy

Troms Offshore

Unilab

Vakumkjempen Nord-Norge

Finnsnes

Kvistad Elektronikk

Sørreisa Kran og Transport

Harstad

Aibel

Det Norske Veritas

Econ Consult

Harstad Elektro

Harstad Mek Verksted

Hålogaland Industrier

Kunnskapsparken Nord

Mercur Solutions

Norbase

Norwegian Petro Services

Noweco

Polarkonsult

Scale Protection

Seashore Technology

Seaworks

TEKNOR

Weatherford

WhatIf

Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn. De økonomiske regionene i Troms

består av følgende kommuner: Nord-Troms: Gáivotna-Kåfjord, Kvænangen, Nordreisa og Skjervøy. Finnsnes: Berg, Dyrøy, Lenvik, Sørreisa, Torsken

og Tranøy. Andselv: Bardu, Gratangen, Lavangen, Målselv og Salangen. Tromsø: Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord og Tromsø. Harstad: Bjarkøy,

Harstad, Ibestad, Kvæfjord og Skånland.

18 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


klassifisering

Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr

eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike

kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de

befinner seg.

LETING OG KARTLEGGING

Kongsberg Satellite Services

BRØNNSYSTEMER OG BORING

Scale Protection

Seashore Technology

Weatherford

ENGINEERING

Aibel

Aker Solutions

Polarkonsult

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON,

MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD

Boreal Offshore

Harstad Elektro

Harstad Mek Verksted

Hålogaland Industrier

Kvistad Elektronikk

Mercur Solutions

Nord Norsk Isolering

Teknor

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Akvaplan-NIVA

Arcos

Det Norske Veritas

Kongsberg Satellite Services

Mercur Solutions

NOFI

Norwegian Petro Services

Seaworks

Vakumkjempen Nord-Norge

WhatIf

STØTTE- OG SERVICETJENESTER

Test og inspeksjon

Det Norske Veritas

Holm’s NDT-inspeksjon

Noweco

Unilab Analyse

Base, logistikk og transport

Besi

Holm Agency

Kraemer Maritime

Norbase

Rederiet Kongsøy

Sørreisa Kran og Transport

Troms Offshore

Bemanning

Besi

Konsulent

Akvaplan-NIVA

Arcos

Econ Consult

Kunnskapsparken Nord

Noweco

Weatherford

Utstyr

AEO Nord

Vakumkjempen Nord-Norge

leverandørene i Troms finner man i 6 av de 7 kategoriene.

Størst leveranser finnes i kategorien Støtte- og servicetjenester (om lag 400

mill. kr), hvor underkategorien base, logistikk og transport dominerer. De

øvrige leveransene er i stor grad å finne i kategoriene Engineering, Sikkerhet

og beredskap, samt Konstruksjon, fabrikasjon, modifikasjon og vedlikehold.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

19


Færre, men betydelig større

Den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Troms hadde leveranser for 738

mill. kr i 2012, en vekst på hele 51 prosent fra 2011. Det var 623 årsverk knyttet

til disse leveransene, en økning på 47 prosent. Leverandørindustrien forventer

leveranser for 963 mill. kr i 2013.

I årets kartlegging ble det gjennomført intervjuer med totalt

72 bedrifter i Troms. Totalt meldte 39 bedrifter om at de

hadde hatt leveranser, mot 51 i 2011. Dette kan forklares

ved at flere små og mellomstore bedrifter som tidligere

hadde mindre leveranser til petroleumssektoren, nå har

konkludert med at de vil fokusere på sine kjerneoppgaver.

Totalomsetningen til de 39 bedriftene med leveranser mot

petroleumssektoren var 2,48 mrd. kr. Om lag 30 prosent

av omsetningen deres kunne knyttes opp mot petroleumssektoren.

Sammenlignet med de øvrige nordnorske fylkene,

hadde Troms den laveste omsetningen knyttet til sine

leveranser, men samtidig den desidert største prosentvise

veksten fra 2011.

900 MNOK

800

700

600

500

400

300

200

Harstad

Andselv

Finnsnes

Tromsø

Nord-Troms

To tredjedeler fra Tromsø-regionen

Leverandørindustrien i region Tromsø hadde leveranser

for 479,9 mill. kr i 2012. Dette utgjør om lag to tredjedeler

av leveransene fra fylket. Veksten sammenlignet med det

foregående året var på hele 55 prosent. Leverandørbedriftene

venter at veksten i inneværende år vil være på 25 prosent.

Antall leverandørbedrifter falt fra 20 til 15 fra 2011 til 2012.

I likhet med tidligere år er leveransene i Tromsø i hovedsak

knyttet til støtte- og servicetjenester. Regionen har to

rederier (Troms Offshore og Rederiet Kongsøy), hvor førstnevnte

har hatt betydelig offshoreaktivitet og samtidig er

den største leverandørbedriften i fylket. Av andre støtte- og

servicetjenester finner man blant annet maritim forsyning

og logistikk (Kraemer Maritime), samt konsulenttjenester

(Akvaplan-NIVA). Regionen har også et spennende miljø

knyttet til sikkerhet og beredskap, hvor NOFI har en sterk

posisjon innen produksjon av oljevernutstyr.

Våren 2013 offentliggjorde Subsea 7 at de skal etablere sitt

Nord-Norge kontor i Tromsø. Etableringen kom blant annet

som følge av at de ble tildelt kontrakten for rørlegging og

undervannsinstallasjon på Aasta Hansteen. Ett år tidligere

etablerte Aker Solutions seg i Tromsø. Det er knyttet store

forventninger til disse etableringene, både i form av lokale

arbeidsplasser, men også i form av underleveranser for

landsdelens leverandørindustri.

Engineering vokser i nord

I Harstad-regionen hadde leverandørindustrien leveranser

for totalt 222 mill. kr. Veksten fra 2011 var på om lag 27

100

0

Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013

prosent. Det er ventet tilsvarende vekst for inneværende år.

Antall leverandørbedrifter falt fra 27 til 20 fra 2011 til

2012. Leveransene fra regionen ble i stor grad utført av

personer med høyere utdanning, og regionen har et sterkt

ingeniørmiljø med selskaper som Aibel og Polarkonsult.

Aibel har i dag rundt 100 ansatte i Harstad gjennom

kontrakter med Statoil om vedlikehold og modifikasjon på

Norne-feltet, og oppgraderinger for Shell på Draugenfeltet.

Den tradisjonelle maritime industrien i regionen er også i

ferd med å omstille seg for å møte krav og etterspørsel fra

petroleumssektoren.

I tillegg til leverandørindustrien som kartlegges i denne

rapporten har Harstad et betydelig fagmiljø innen olje- og

gass. Her finner man blant annet Statoil, Det norske

oljeselskap, Lundin, Total, og Oljedirektoratet.

Små leveranser men stor optimisme

Nord-Troms hadde leveranser for 33,9 mill. kr i 2012, en

betydelig vekst fra året før. Aktiviteten er knyttet til utleie

av personell til offshoresektoren. Finnsnes hadde 2,5 mill. kr

i leveranser, en vekst på nærmere 1 mill. kr. Til tross

for beskjedne leveranser er leverandørindustrien i disse

regionene optimistiske i forhold til utsiktene. Begge

regionene venter om lag en dobling av aktiviteten for 2013.

20 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


Foto: Troms Offshore

Bildet viser: Hans Jakob Hegge, områdedirektør for drift nord

i Statoil; Bård Anders Langø, ordfører i Alstahaug; Marianne

Bremnes, ordfører i Harstad; Kristina Hansen, ordfører i

Honningsvåg; Alf E. Jakobsen, ordfører i Hammerfest;

Margunn Ebsen, varaordfører i Brønnøysund; Øystein

Michelsen konserndirektør for utvikling og drift i Statoil.

Foto: Harald Pettersen – Statoil ASA

I mars 2012 ble Statoil sitt 5. driftsområde

på norsk sokkel kunngjort etablert i Harstad

med formell oppstart fra 1.januar 2013. Det

nye driftsområdet i Harstad vil i første omgang

ha ansvar for driften av Norne og Aasta

Hansteen utenfor Helgelandskysten,

samt Snøhvit i Hammerfest. På sikt vil

også Johan Castberg-feltet rapportere til

driftsområdet i Harstad, forutsatt at feltet

besluttes utbygd. Økt aktivitet i Nord-Norge

og ønske om mer beslutningsmyndighet i

landsdelen er bakgrunnen for at Statoil nå

etablerer et eget driftsområde lokalisert i

nord. Statoil Nord-Norge i Harstad har i dag

rundt 300 ansatte. Det er ventet at antallet

vil dobles i løpet av de nærmeste 5-6 årene.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

21


FINNMA

Goliat FPSO

Foto: ENI Norge

Produksjonstart: 2014

Operatør: ENI Norge

Hammerfest LNG

Foto: Statoil

Hammerfest

Hammerfest

Produksjonstart: 2007

Operatør: Statoil

Alta

22 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


RK

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

23


FINNMARK

Kartet viser bedrifter fra de ulike regionene i Finnmark som leverte varer

og tjenester for 0,5 mill. kr eller mer til petroleumssektoren i 2012.

Hammerfest

Adecco

Adima

Advantec

AF

Aibel

Arctic Seaworks

Barents Naturgass

Bedriftskompetanse

Bilfinger Industrier

Blikk & Ventilasjon

Bring Polarbase

Bristow Norway

Brødrene Dahl AS

Buksér og Berging

ByggTjeneste

Båt og Motor

CHC Helikopterservice

Cramo

Erling Haug

Finnmark Ressursselskap

G4S Secure Solutions

GAC Norway

H. Sjøgren & Sønner

Hammerfest Energi

Hammerfest Industriservice

Hammerfest Maskinforretning

Havøysund Patentslipp

Holmens Transport

Honningsvåg Mek Verksted

HONU

Hydraulikk Finnmark

IKM Testing

ISS Facility Service

Kraemer Maritime

Kuehne + Nagel

Larsen Maskin & Transport

Mento

Norconsult

Petro Arctic

Petter Gagama

Polar Lift

Polarbase

Pro Barents

Reinertsen Engineering

SAR

Tess

Tools Hammerfest

Viggo Eriksen

YIT

Kirkenes

Bergen Group Kimek Offshore

Mudenia Elektro

Nor Lines

Alta

Albert E. Olsen

Alta Lastebilsentral

Alta Logistics

GeoNord

Noodt & Reiding

SWECO Grøner

ThermoGlass

Økonomiske regioner: I denne rapporten er Statistisk Sentralbyrås inndeling i økonomiske regioner lagt til grunn.

De økonomiske regionene i Finnmark består av følgende kommuner: Alta: Alta, Guovdageaidnu-Kautokeino, Loppa

og Hasvik. Hammerfest: Hammerfest, Kvalsund, Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Kárásjohka-Karasjok, Lebesby og

Gamvik. Vadsø: Vadsø, Vardø, Berlevåg, Deatnu-Tana, Unjárga-Nesseby og Båtsfjord.

Kirkenes: Sør-Varanger.

24 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


klassifisering

Tabellen viser en verdikjede hvor bedrifter med leveranser for 0,5 mill. kr

eller mer til petroleumssektoren er fordelt. Bedriftene er fordelt på 7 ulike

kategorier, som gjenspeiler hvor i verdikjeden til petroleumsselskapene de

befinner seg.

UNDERVANNSTEKNOLOGI

Advantec

GeoNord

IKM Testing

ENGINEERING

Aibel

Bergen Group Kimek Offshore

Norconsult

Reinertsen Engineering

SWECO Grøner

KONSTRUKSJON, FABRIKASJON,

MODIFIKASJON OG VEDLIKEHOLD

Advantec

AF Gruppen

Aibel

Arctic Seaworks

Bergen Group Kimek Offshore

Bilfinger Industrier

Blikk & Ventilasjon

Erling Haug

Hammerfest Energi

Hammerfest Industriservice

Havøysund Patentslipp

Honningsvåg Mek Verksted

Hydraulikk Finnmark

IKM Testing

Mudenia Elektro

Petter Gagama

YIT

SIKKERHET OG BEREDSKAP

Arctic Seaworks

Buksér og Berging

G4S Secure Solutions

STØTTE- OG SERVICETJENESTER

Test og inspeksjon

IKM Testing

GeoNord

Base, logistikk og transport

Alta Lastebilsentral

Alta Logistics

Barents Naturgass

Bring Polarbase

Bristow Norway

Buksér og Berging

CHC Helikopterservice

GAC Norway

H. Sjøgren & Sønner

Holmens Transport

Kuehne + Nagel

Larsen Maskin & Transport

Nor Lines

Polar Lift

Polarbase

Viggo Eriksen

Miljø, forpleining, avfall

Finnmark Ressursselskap

ISS Facility Service

Kraemer Maritime

SAR

Bemanning

Adecco

Adima

Bergen Group Kimek Offshore

Mudenia Elektro

Konsulent

Bedriftskompetanse

ByggTjeneste

HONU

Noodt & Reiding

Petro Arctic

Pro Barents

Sherpa Konsult

Utstyr

Albert E. Olsen

Brødrene Dahl

Båt og Motor

Cramo

Hammerfest Maskinforretning

Mento

Tess

ThermoGlass

Tools Hammerfest

leverandørene i Finnmark

befinner seg i 5 av de 7 kategoriene.

Om lag halvparten av leveransene

fra Finnmark er i kategorien

konstruksjon, fabrikasjon,

modifikasjon og vedlikehold,

hvor langsiktige kontrakter på

Melkøya er helt sentrale. Det er

også betydelige leveranser i kategorien

Støtte- og servicetjenester.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

25


Liten nedgang, stor optimisme

Leverandørindustrien i Finnmark hadde leveranser for 1,36 mrd. kr i 2012,

fordelt på 68 bedrifter. Leveransene fra Finnmark falt med 5 prosent

sammenlignet med 2011. 654 årsverk utførte disse leveransene, en

nedgang på 2 prosent fra 2011. For 2013 ventes en økning i leveransene

på om lag 450 mill. kr.

Det ble intervjuet 82 bedrifter i Finnmark. Totalomsetningen

til de 68 bedriftene som oppga at de hadde leveranser mot

petroleumssektoren var 2,49 mrd. kr, noe som viser at over

halvparten av omsetningen til disse bedriftene var knyttet

opp mot kunder i petroleumssektoren. Finnmark fylke hadde

den nest største omsetningen knyttet til sine leveranser, og

var det eneste av de tre fylkene med nedgang i petroleumsrelatert

omsetning fra 2011. Den negative veksten henger

i stor grad sammen med aktiviteten på Melkøya, som har

gått fra utbyggingsfase til driftsfase.

2000 MNOK

1800

1600

1400

1200

1000

800

Alta

Hammerfest

Vadsø

Kirkenes

Hammerfest Nord-Norges største

Tross nedgang i leveranser med nesten 100 mill. kr

sammenlignet med 2011, er det region-Hammerfest som

fortsatt har de desidert største leveransene i Nord-Norge,

med sine 1,21 mrd. kr. Omfanget av leveransene har gått

jevnt tilbake de siste årene, og sammenlignet med 2008 har

leveransene falt med 600 mill. kr. Det er i hovedsak de største

leverandørbedriftene som har redusert omfanget av sin

aktivitet. Antall bedrifter med leveranser har nemlig økt fra

41 i 2011 til 53 i 2012. Til tross for nedgangen de siste årene

er optimismen for 2013-leveransene stor. Bedriftene venter

vekst på over 30 prosent, til 1,61 mrd. kr. De positive utsiktene

til 2013-leveranser kan spores tilbake til økt aktivitet hos flere

av de store etablerte selskapene, nyetableringer, samt

forberedelser til produksjon på Goliat. ENI er også i ferd

med å bygge opp organisasjonen i Hammerfest, og ved

utgangen av 2013 er det ventet at 45 personer vil jobbe ved

kontoret.

Som i fjor var 95 prosent av omsetningen i regionen

knyttet til kunder i landsdelen, og i all hovedsak lokalt i

Hammerfest. De største leverandørene er Aibel og Bilfinger

Industrier, som har kontrakter på henholdsvis vedlikehold

og modifikasjon, og ISO-tjenester på Statoil sitt anlegg på

Melkøya. Det er også betydelige leveranser tilknyttet

forsyningsbasen Polarbase, samt helikoptertransport

(Bristow) og avfallshåndtering (SAR).

Leveransene i region Hammerfest ble utført av 485 årsverk

i 2012, mot 500 årsverk i 2011. Det er fortsatt betydelig

innpendling av arbeidskraft.

600

400

200

0

Leveranser 2010 Leveranser 2011 Leveranser 2012 Forventet i 2013

Alta og Kirkenes øker

Det er Hammerfest som er lokomotivet i Finnmark, med

nesten 90 prosent av de totale leveransene. Det er til tross

for Hammerfest sin naturlige dominans, positivt å se at

både Kirkenes og Alta øker sine leveranser, fra et nivå på

henholdsvis 94,4 og 26,4 mill. kr, til 106,9 og 40,3 mill. kr

i 2012. Leveransene fra Kirkenes er i all hovedsak utleie av

personell (Mudenia Elektro og Bergen Group Kimek

Offshore), mens det i Alta er støtte- og servicetjenester

knyttet til logistikk og utstyrsleveranser. Begge regionene

har positive utsikter til vekst i leveransene inneværende år.

Lite petroleumsfokus

Det ble kun registrert én bedrift i Vadsø som hadde

leveranser opp mot petroleumssektoren. Leveransene

var også av begrenset omfang. Regionen har tidligere år

hatt svært små leveranser.

26 Levert 2012 | Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge


West Hercules borer brønn nummer 100 i Barentshavet

Foto: Ole Jørgen Bratland Statoil

Johan Castberg-feltet ligger i Barentshavet

ca. 230 km utenfor kysten av Finnmark.

Operatøren Statoil annonserte i februar,

sammen med partnerne Eni og Petoro, en

utbyggingsløsning med undervannsbrønner

knyttet opp til en flytende produksjonsplattform

på feltet, med oljeeksport via

rørledning til oljeterminal på Veidnes i

Nordkapp kommune. I juni ble investeringsbeslutningen

utsatt ett år for å bedre lønnsomheten

i prosjektet. En beslutning om

utbygging med det skisserte konseptet vil

medføre investeringer i størrelsesorden

5-6 mrd. kr på Veidneset. Det er foreløpig

anslått at det vil kunne komme 50-100 råoljetankere

per år til terminalen. Statoil og

partnerne gjennomfører i 2013 et 4 brønns

leteprogram i Castberg-lisensen for å øke

ressursgrunnlaget.

Hammerfest hadde sommeren 2013 sitt

første riggbesøk på 32 år. Saipem-riggen

Scarabeo 8 valgte skjermet farvann

utenfor Hammerfest når den skulle ta om

bord tungt boreutstyr. Dette medførte høy

aktivitet hos blant andre Polarbase og

Hammerfest Industriservice.

Petroleumsrelatert leverandørindustri i Nord-Norge | Levert 2012

27


ISBN-978-82-8151-026-5

Rapporten er skrevet av

Carl Erik Nyvold & Tom Steffensen,

Kunnskapsparken Bodø AS

design

by north

Prosjektledelse:

Samarbeidspartnere:

Støttespiller:

Finansiert av:

More magazines by this user
Similar magazines