Presentasjon Næring og regional utvikling 2012

ru.no

Presentasjon Næring og regional utvikling 2012

Næring og regional

utvikling

Presentasjon

Mai 2012

08.06.2012 1

Fakta om Nordland fylkeskommune

• Ca. 3300 ansatte

• Budsjett 2012: ca. 6,8 mrd. kroner

• Nordland fylkeskommune har parlamentarisme

• Ca. 400 busser i rute

• Flere ferger og hurtigbåter enn noe annet fylke

• Ansvaret for 80% av veinettet i Nordland

• Omlag 60 tannklinikker

• 17 videregående skoler (+ 3 spesialinstitusjoner)

• 9 500 elever

• 3 500 lærlinger

• 200 fagskolestudenter

08.06.2012 2


Nordland fylkeskommune – sammensetning av

inntektene i budsjettet for 2012

08.06.2012 3

Nordland fylkeskommune – sammensetning av

utgiftene i budsjettet for 2012

08.06.2012 4


Fylkesrådet med administrasjon

08.06.2012 5

Næring og regional utvikling

- hovedarbeidsområder

1. Planarbeid (Fylkesplanen/UPN)

2. Regionale partnerskap og samarbeidsavtaler

3. Utviklingsarbeid

4. Forvaltning fiskeri/havbruk

5. Forvaltning av økonomiske virkemidler

08.06.2012 6


Organisering næring og regional utvikling

Stabsfunksjon

Økonomi/

sekretær

Ledergruppe

Stabsfunksjon

Virkemidler/

kontroll

Faggrupper

(basisorganisering)

Plan og

regional

utvikling

Regionalpolitikk

Havbruk

og

fiskeri

Reiseliv/

opplevelsesnæringer

FoU/

innovasjon

Industri/

energi

DA

Bodø

Team 1

Team 2 Team 3 Team 4

Samarbeid med andre avdelinger og/eller eksterne miljøer

08.06.2012 7

Virkemidler og utviklingsarbeid 2012 (i 1000,- kr)

Statlige midler

Statsbudsjettets kap. 551, post 60 (reg. utvikl.) 245 600

Statsbudsjettets kap. 551, post 60 (Interreg) 3 430

Statsbudsjettets kap. 551, post 61 (DA-midler) 114 360

Statsbudsjettets kap. 551, post 61 (bredbånd) 24 900

Tospråklighetsmidler (Sametinget) 1 300

Landbruk (LMD)/LUK-prosjektet (KRD) 2 420

Forskningsrådet VRI 3 200

Havbruksfondet 8 000

Delsum 403 210

Fylkeskommunale midler

Konsesjonskraftmidler 18 255

Rammeoverføring fra NFK 25 118

Statskogordningen 2 000

Delsum 45 373

TOTALT 448 583

08.06.2012 8


Virkemidler og utviklingsarbeid 2008

08.06.2012 9

Virkemidler og utviklingsarbeid 2012 (i 1000,- kr)

STATLIGE MIDLER

Søknadsbaserte virkemidler

(ca. 93 mill. + 114 mill.)

FYLKESKOMM. MIDLER

Søknadsbaserte virkemidler

(ca. 24 mill.)

Utviklingsarbeid

(ca. 73 mill.)

(totalt ca. 280 mill.)

Utviklingsarbeid:

Utviklingsarbeid

(ca. 19 mill.)

(totalt ca. 43 mill.)

Tilsammen ca. 323 mill. kr

Prosjekter som gjerne initieres av fylkeskommunen, ofte i samarbeid

med Partnerskap Nordland

08.06.2012 10


Styringsredskap for virkemiddelbruken

• Fylkesplan for Nordland

• Utviklingsprogram Nordland 2008 – 2012

• Direktiver fra Kommunal- og regionaldepartementet

• Forskrifter/retningslinjer

• Fylkesrådets tiltredelseserklæring

• Ev. særskilte FR/ FT-saker

• Policy

08.06.2012 11

Rapporteringsregime

Rapportering til KRD

• 1. Statistikk (Rapp 13:50)

a. Egne tilsagn

b. Regioner

c. Ramme IN, LU, kommunene

d. Nytt 2010: Sjekker rapportering andre sluttforvaltere

• 2. Verbal rapportering

a. Resultatoppnåelse

b. Særskilte rapporteringer

• 3. Mål- og resultatstyringssystem (nytt 2010)

• 4. Rapportering evalueringer

• 5. Gyldighetskontroller

• 6. Systemutvikling/testing/utprøving

Rapportering NFK

• 1. Rapportering til FT (UPN)

• 2. Rapportering til FR og øk. avd.

• 3. Årsrapportering

• 4. Brukerundersøkelser

08.06.2012 12


Fylkesplan for Nordland 2008-2012

Gjennomgående perspektiv

1. Miljø og bærekraftig utvikling

2. Nordland – et samfunn for alle

3. Likestilling og mangfold

4. Nordlands samiske befolkning

5. Internasjonalisering

6. Ungdom og unge voksne

7. Folkehelse

08.06.2012 13

Utviklingsprogram Nordland 2008 – 2012

• Fylkesplanens handlingsprogram

• Utformet av Partnerskap Nordland:

- NAV Arbeid Nordland

- Fylkesmannen i Nordland

- Fiskeridirektoratet

- Innovasjon Norge (SND)

- NHO

- LO

- Norges forskningsråd

- Nordland fylkeskommune

• I samarbeid med:

- Kommuner, regionråd, næringslivet, utdannings- og forskningsmiljø m.fl.

Partnerskap Nordland bidrar til bedre samordning og mer målrettet bruk

av virkemidlene.

08.06.2012 14


08.06.2012 15

Næring og regional utvikling

- kvalitetssikringssystem

Gjelder for:

• Alle bevilgningssaker

• Alle brev

• All øvrig utgående korrespondanse

Omfatter:

• Faglig kvalitetssikring

• Korrektur/utførelse

• Likebehandlingsprinsippet

• Fellesregler

• Ev. kontrollsummeringer

• Ev. særskilt økonomisk kvalitetssikring

08.06.2012 16


VIRKEMIDLER – rolledeling mellom Nordland

fylkeskommune og Innovasjon Norge

Nordland fylkeskommune (v/ næring og regional utvikling):

Hovedregel/ målgruppe:

• Søknader fra kommuner og regioner

• Søknader fra organisasjoner og næringsliv i samarbeid med offentlige aktører

Innovasjon Norge:

Fylkeskommunens bedriftsrettede forvaltningsapparat.

Hovedregel/ målgruppe:

• Søknader fra bedrifter

• Søknader fra enkeltpersoner/ etablerere

Unntak

Avdeling for næring og regional utvikling støtter bedrifter og enkeltpersoner innenfor

spesielle ordninger (samisk, utkantbutikker, transportstøtte etc.).

08.06.2012 17

Søknadsbaserte virkemidler

• Tilrettelegging for næringsutvikling

• Utviklingstiltak (tiltaksmidler)

• Vannforsyning, industrikaier, næringsarealer, reiselivsmessig infrastruktur

• Stedsutvikling

• Bredbånd

• Kulturbasert næringsutvikling

• Statskogordningen

• Kvinnesatsing i Nordland – ”Kvinnemillionen”

• Stimuleringsmidler til forskning og utvikling

• Tilskudd til utkantbutikker

• Tilskudd til driften

• Investeringstilskudd

• Tilskudd til utviklingstiltak

• Samiske tilskudd

• Aktivitetstilskudd til samiske organisasjoner

• Samisk språkutdanningsstipend og tilskudd til språkmotiverende tiltak

08.06.2012 18


Søknadsbaserte virkemidler forts.

• Interreg-programmene

• Omstilling og nyskaping

• Transportstøtte til industribedrifter

• DA Bodø

• Rekruttering/kompetanseheving landbruk (ny 2010)

• Regionale forskningsfond Nord-Norge (ny 2010)

Andre virkemidler

Inntekter fra konsesjonskraft til næringsformål

Kommunale næringsfond

Småsamfunnssatsing avviklet 2012

Regionale næringsfond

VRI Nordland

Driftsassistanse VA

Havbruksfond (ny 2011)

08.06.2012 19

Tilrettelegging for næringsutvikling

myk infrastruktur (utviklingstiltak)

Formål

• Fremme lokalsamfunnsutvikling, sysselsetting og næringsutvikling gjennom

kompetanseheving og samarbeidstiltak.

Målgruppe

• Primært kommuner og regioner, men også institusjoner, organisasjoner og

næringsliv i samarbeid med offentlige aktører.

Hva kan støttes

• Utviklingsrettede prosjekt, dvs. gjennomføring av analyser og utredninger,

utarbeidelse av strategier og handlingsplaner.

Støttenivå

• Normalt inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget.

• Tiltak spesielt rettet mot kvinner og ungdom: Inntil 75% av tilskuddsgrunnlaget

08.06.2012 20


Tilrettelegging for næringsutvikling

hard infrastruktur

Formål

• Forbedre næringslivets lokale rammebetingelser gjennom å legge til rette for

næringsutvikling ved investering i fysisk infrastruktur.

Målgruppe

• Kommuner.

Hva kan støttes

• Midlene skal benyttes til prosjekter som er i samsvar med mål og strategier i

fylkesplanen og prioriterte tiltak i UPN.

• Det kan gis støtte til kommunale, næringsrettede fysiske investeringer i

stedsutvikling, næringsområder, industrikaier, vannforsyning og reiselivsmessig

infrastruktur.

Støttenivå

• Vannverksutbygging: Normalt inntil 25% av tilskuddsgrunnlaget.

• Grunnlagsinvesteringer forøvrig: Inntil 50%.

08.06.2012 21

Bredbåndsutbygging i Nordland

Formål:

• Gi tilfredsstillende bredbåndsdekning til områder hvor det ikke er kommersielt interessant å bygge

ut bredbåndstjenester.

• Hele Nordland utbygget med stamme/aksesser og tilbud til ”alle” om min. 2 Mbit/s innen 2015.

Målgruppe

• Regionale samarbeidsorgan, kommuner, private aktører (Telekom, kraftselskaper).

Ordning

• Tilskudd til bredbåndsutbygging, søknadsbasert virkemiddel. KRD bevilget tilsammen 155 mill. kr

2007-2012. I tillegg har NFK satt av 37 mill. kr. Utbyggingsprosjektene legges ut i DOFFIN.

Støttenivå

• Inntil 50% av totale utbyggingskostnader i tilskudd fra fylkeskommunen

Prioriteringer midler fra KRD

1. Husstander (”hvite flekker”).

2. Næringsliv og offentlig virksomhet.

3. Oppgradering eksisterende bredbåndstilknytning.

Generelt

• Gjennomgående stamme på ytre(kyst) og indre trase, samt regionale stammer med tilhørende

aksesser (ikke drift).

• Åpne nett (må tillate konkurranse på tjenester og innhold).

08.06.2012 22


Kulturbasert næringsutvikling

Bakgrunn/formål

• Pilotprosjekt: Samarbeid mellom Riksantikvaren, Miljøverndepartementet og Nordland

fylkeskommune. Ca. 100 delprosjekter gjennomført. Avsluttet 2010

• Ta kulturarven aktivt i bruk til lokal verdiskaping. Skape arbeidsplasser med basis i

kystkulturen.

Målgruppe

• Kommuner og næringsliv, lokale lag og foreninger.

Geografisk virkeområde

• Hele fylket.

Virkemiddelet omfatter

• Det kan gis tilskudd til prosjekter som tar i bruk eller verner om kulturminner og samtidig

bidrar til verdiskaping, lokal forankring og lokalt engasjement.

Vilkår

• Tiltaket må være en del av en helhetlig utvikling og være et prioritert utviklingstiltak i egen

kommune.

• Tiltaket må være knyttet opp til bruk og vern av kulturminner, kulturmiljø og landskap.

08.06.2012 23

Statskogordningen

Formål

• Styrke arbeidet med prosjektrettet næringsutvikling i kommuner der Statskog SF er

stor grunneier.

Administrering

• Samarbeidsavtale mellom Statskog SF og Nordland fylkeskommune.

• Søknadsbasert virkemiddelordning.

• 2 mill kr pr år i perioden 2009-2014.

• Vedtak i sakene fattes i samråd mellom Statskog SF og Nordland fylkeskommune

(fylkesråden for næring tillagt avgjørelsesmyndighet).

Målgruppe

• Grende-/bygdelag.

• Kommuner.

• Organisasjoner.

• Småbedrifter i utkantområder (også enkeltpersoner kan søke).

Geografisk virkeområde

Grane, Hattfjelldal, Vefsn, Hemnes, Rana, Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Saltdal,

Bodø, Fauske, Sørfold, Steigen, Hamarøy, Tysfjord, Ballangen, Narvik og Evenes.

08.06.2012 24


Statskogordningen

Næringsmessig virkeområde

• Naturbasert reiseliv og næringsvirksomhet knyttet til Statskogs arealer og i

verneområder.

• Tiltak innenfor skog- og trebearbeidende virksomhet.

• Visse former for bygdeutvikling.

• Prosjekter innenfor miljøvennlig energiproduksjon.

• Prosjekter innenfor mineralske ressurser.

• Tiltak der skog og natur inngår i ulike former for tjenesteytende virksomhet.

Støttenivå

• Inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget (75% kvinner og ungdom).

08.06.2012 25

Kvinnesatsing i Nordland – ”Kvinnemillionen”

Formål

• Bedre kvinners bo-, trivsels- og levekår, uansett etnisk tilhørighet.

Hvem kan få tilskudd

• Lag og foreninger.

• Nettverksgrupper.

• Kommuner.

Vilkår for støtte

• Kommunen må være formell søker.

• Minimum 20% egenandel.

Støttenivå

• Inntil 80% av tilskuddsgrunnlaget.

08.06.2012 26


FoU-stimuleringstiltak

• Honorering av doktorgradsdisputaser i institusjoner og bedrifter.

• Doktorgradsutdanning ved Høgskolen i Narvik.

• Satsing ved HiNe.

• Stimulering til økt deltakelse på nasjonale og internasjonale

forskningsprogrammer.

• Næringslivsstipendiater på fagområder for å styrke samarbeidet

mellom forskningsmiljø og næringsliv/bruker.

• Ordning som skal stimulere til økt samarbeid.

I tillegg kommer VRI Nordland.

08.06.2012 27

Tilskudd til utkantbutikker

(eneste fylkeskommune med slik ordning)

Formål

• Opprettholde grunnleggende servicefunksjoner for på denne måten bidra til å bevare

bosettingen i spredt bebodde strøk.

Målgruppe

• Dagligvarebutikker beliggende i små bygdesamfunn, og hvor det samtidig er lang avstand til

nærmeste dagligvareutsalg (min. 10 km langs landevei eller øy/veiløst strøk).

Ordningen omfatter

• Tilskudd til driften (15-50’ pr år). Gis bare til butikker med så lavt kundegrunnlag at de

vanskelig kan drives på vanlig forretningsmessig basis.

• Investeringstilskudd (inntil 50%). Kan også gis til investeringer i drivstoffanlegg som drives i

kombinasjon med dagligvareutsalg.

• Tilskudd til utviklingstiltak (inntil 100% tilskudd).

• Gratis råd og veiledningstjeneste (varehandelskonsulent).

Hvordan søke

• Årlig søknadsfrist, - vanligvis i september (kunngjøres i avisene).

• Søknad fremmes på særskilt skjema.

• Individuell behandling (skjønnsbasert).

08.06.2012 28


Tilskudd til samiske formål

Formål

• Legge forholdene til rette for å sikre og utvikle samisk kultur, språk og levekår.

Målgruppe

• Samiske lag, foreninger, organisasjoner og institusjoner i Nordland.

• Studenter og skoleelever på vgs. som tar utdanning i samiske språk.

Ordningen omfatter

• Aktivitetstilskudd til samiske organisasjoner.

• Samisk språkutdanningsstipend.

• Tilskudd til språkmotiverende tiltak.

Hvordan søke

• Søknad fremmes på særskilt skjema.

• Aktivitetstilskudd til samiske organisasjoner har vanligvis søknadsfrist 15. februar. Tildeling

en gang i året.

• Samisk språkstipend og tilskudd til språkmotiverende tiltak har vanligvis søknadsfrist

15. oktober. Tildeling en gang i året.

08.06.2012 29

Interreg programmene

Hva er Interreg

• Program for grenseregionalt, transnasjonalt og interregionalt samarbeid

i regi av EU. Hensikten er økt sosial og økonomisk integrasjon i

Europa.

• Fokus på samarbeid for næringsutvikling, kommunikasjoner og

bærekraftig utvikling.

Målgruppe

• Interreg er i prinsippet åpen for alle kategorier søkere

(unntak enkeltbedrifter).

Forutsetninger

• Tiltaket må være grenseoverskridende (kunne vise til en

grenseregional merverdi) og være i samsvar med innsatsområdene i

det aktuelle programmet.

08.06.2012 30


Interreg programmene

Aktuelle program

Nordland deltar i følgende Interreg-programmer:

Interreg IV A (grenseregionalt samarbeid)

Botnia-Atlantica

Nord (inkl. Sàpmi)

ENPI/Kolarctic/CBS

Interreg IV B (transnasjonalt samarbeid)

Nordlig periferi

Nordsjøprogrammet

Østersjøprogrammet

Interreg IV C (interregionalt samarbeid)

For Interreg IV A Botnia-Atlantica forvalter Nordland fylkeskommune både regionale

og statlige midler, samt ivaretar sekretariatsfunksjonen.

08.06.2012 31

Omstilling og nyskaping

Formål

• Iverksette en ekstraordinær innsats i kommuner/regioner som står overfor spesielt

store omstillingsoppgaver som følge av sterk reduksjon i sysselsettingen.

• Omfatter også kommuner som berøres av omstillingen i Forsvaret.

Virkemiddelet omfatter

• Full omstillingsbistand (6 år).

• Kortere program for omstilling og nyskaping.

• Omstillings- og nyskapingsprosjekter.

• Analyser, forstudier og forprosjekter.

Støttenivå

• Inntil 75% tilskudd fra fylkeskommunen.

Omstillingskommuner 2010

• Bø/Øksnes (siste året).

• Flakstad (fra 2011).

• Meløy (fra 2012).

08.06.2012 32


Transportstøtte til industribedrifter

KRD har utformet nasjonale retningslinjer for regional

transportstøtte, som er godkjent av ESA for perioden 2007-2013.

Fylkeskommunen må operere innenfor disse retningslinjene.

Formål

Lette de konkurransemessige ulemper som følger av lange

transportavstander, sammenlignet med sentralt beliggende bedrifter i

Norge. Inntransport omfattes ikke av ordningen.

Målgruppe

Industribedrifter (vareprodusenter) hvor utgående fraktkostnader er av

avgjørende betydning for konkurranseevnen.

08.06.2012 33

Transportstøtte til industribedrifter

Hovedvilkår for tildeling av støtte

• Næringsmessig avgrensing (nærmere bestemte industribransjer)

• Kun egenproduserte varer.

• Kun uttransporter.

• Bare transporter ut av Nordland fylke. I tillegg må transportert lengde være

min. 350 km.

• Varene må transporteres i yrkesmessig trafikk.

• Produsenten må selv betale frakten.

• Eksportsendinger: Bare støtte fram til norsk grense. Flytransport direkte fra norsk flyplass til

utenlandsk flyplass ikke støtteberettiget.

• Behovsprøving: Støtteberettigede frakter gjennom året må utgjøre minst 3% av bedriftens

salgsinntekter av egenproduserte varer.

Søknad om transportstøtte

• Årlig søknadsbehandling, etterskuddsvis for foregående regnskapsår.

• Søknad fremmes på særskilt skjema, attestert av revisor.

• Søknadsfrist vanligvis i juni (kunngjøres i avisene).

Støttenivå

• Vil variere, må tilpasses årlig bevilgning (vanligvis 10-15% av beregningsgrunnlaget)

• Ramme drøyt 8 mill. kr pr år.

08.06.2012 34


DA Utviklingsprogram Bodø

Bakgrunn

• Næringslivet i Bodø har høyere arbeidsgiveravgift (7,9%) enn

øvrige kommuner i Nordland (5,1%).

• KRD kompenserer for høyere avgift ved å tildele Nordland fylkeskommune

ca 150 mill. kr pr år i 7 år (114 mill. for 2012).

Formål/målgruppe

• Midlene fordeles til prosjekter som bidrar til positiv utvikling av

Bodøs næringsliv og samfunnsliv.

Satsingsområder

• Bedrifts- og bransjerettede tiltak.

• Infrastruktur og byutviklingstiltak.

• Bypilarer: Totalt 270 mill kr til nasjonalhavn, kulturhus og universitet.

Organisering

• Eget programråd (programstyret nedlagt sep. 2010).

• DA-sekretariatet behandler søknader som ligger utenfor statsstøtteregelverket.

• Innovasjon Norge behandler søknader fra enkeltbedrifter eller bedriftsgrupperinger.

08.06.2012 35

Rekruttering, likestilling og kompetanseheving innen

landbruks- og matsektoren

Formål

• Styrke innsatsen innen rekruttering og kompetanseheving på landbruks- og

matområdet.

• Bidra til å sikre kvinner og menn like reelle muligheter i landbruksnæringa.

Målgruppe

Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører og

videregående skoler kan søke støtte til prosjekter.

Ordningen omfatter

Kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, studieturer, mobiliseringstiltak,

kompetansetiltak, rekrutteringsprosjekt, forsknings- og utviklingstiltak samt andre

tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen.

Støttenivå

Inntil 50% av tilskuddsgrunnlaget (75% kvinner og ungdom).

08.06.2012 36


Regionale forskningsfond

3 nordligste fylker i et fond – 7 fond i landet

Årlig avkastning av 6 mrd (ca 219 mill)

Ca 30 mill kr til fordeling

Fordelingsnøkkel: -80% fast – 5% Nord-Norge – 15% konkurranse

Forvaltningssystem: Styre, sekretariat, eksperter

Vertsfylke: Troms

Innretning: Kvalifiseringsstøtte, bedriftsprosjekt, offentlige prosjekt,

forskerprosjekt, institusjonsprosjekt, regionale problemstillinger i

nasjonale program.

Utlysning to ganger pr. år.

Felles FoU-strategi

08.06.2012 37

Kaifondet (adm. av samferdselsavd.)

Formål/målgruppe

• Bidra til å opprettholde en tilfredsstillende standard på privateide

lokalrutekaier.

Hva kan støttes

• Bygging eller reparasjon av lokalrutekaier.

• Bygging eller reparasjon av venterom/leskur.

Vilkår for støtte

• Anløpstedet må betjenes av trafikkselskap som er på kontrakt med

Nordland fylkeskommune.

Støttenivå

• Normalt inntil 1/3 tilskuddsgrunnlaget.

08.06.2012 38


Kommunale næringsfond

Fylkeskommunen foretar fordelingen av kommunale næringsfond på

kommunene. Kommunene fordeler så midlene videre til privatpersoner

og bedrifter på bakgrunn av særskilt søknad

Formål:

• Være et sentralt virkemiddel i kommunenes arbeid med

næringsutvikling, med utgangspunkt i lokalmiljøenes

forutsetninger og muligheter. Bidra til å etablere lønnsomme

arbeidsplasser.

Næringsfondets ulike poster

• Ordinært næringsfond

• Småsamfunnssatsingen (avviklet 2012)

• Entreprenørskapssatsing i grunnskolen

08.06.2012 39

Kommunale næringsfond – ny modell fra 2009

Økonomi

• Ordinært næringsfond 11,1 mill. i 2012.

• Småsamfunnssatsingen avviklet, midler overført LUK.

• Entreprenørskapssatsing i grunnskolen 4,9 mill. i 2012.

Endringer

• Folketall kuttes som tildelingskriterium.

• Innslagspunktet for kraftinntekter økes fra 250’ til 500’.

• Ikke avkorting for kraftinntekter under 500’.

• Intet ”ekstrabeløp” til småsamfunnssatsingskommuner.

08.06.2012 40


Kommunale næringsfond

Ny tildelingsmodell ordinært næringsfond

Kommuner med kraftinntekter

over kr 500 000,-

Kommuner med innbyggertall

over 20 000

Kommuner med en særlig negativ

utvikling

Kommuner med mindre negativ/

positiv utvikling

Får ingen tildeling

Får ingen tildeling

Får tildeling etter høy sats

Får tildeling etter lav sats

08.06.2012 41

Kommunale næringsfond

Kriterier for klassifisering av kommunene

• Befolkningsstruktur/ befolkningsutvikling.

• Sysselsettings- og næringsstruktur.

• Arbeidsmarkedsstruktur.

• Utdanningsnivå.

• Sosioøkonomiske strukturtrekk.

• Kommunaløkonomiske forhold.

08.06.2012 42


Regionale næringsfond

Bakgrunn

• Videreføring av samarbeidet med regionene basert på prinsippene i ordningen

med Regionale partnerskap (avsluttet 2011).

• Rammeavtaler for samhandling.

• Etablert fra 2012.

Formål

• Videreutvikle felles arenaer i regionene der hovedansvaret for regionalt

utviklingsarbeid tillegges et organisert fellesskap rundt regionrådene.

• Siktemålet er å målrette og effektivisere det regionale utviklingsarbeidet

gjennom å styrke samhandlingen.

Målgruppe

Regionråd, kommuner, næringsliv, FoU-institusjoner, høgskoler, kunnskapsparker,

næringshager, studiesentra, videregående skoler, kulturinstitusjoner mv.

08.06.2012 43

Regionale næringsfond

Virkemidlet omfatter

• Årlige økonomiske bidrag til regionene i størrelsesorden

15 mill kr (2012).

• Bistand i form av fag- og prosesskompetanse.

Vilkår

• Utarbeidelse av årlig regional handlingsplan samordnet med Regional

plan for Nordland.

• Økonomisk egenandel fra regionene.

08.06.2012 44


VRI Nordland

• Et nasjonalt program som i første omgang skal vare i 10 år

(2007-2017).

• Skal bidra til økt samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer i

Nordland.

• Tettere kobling mellom næringslivets behov og

forskningsinstitusjonene/høgskoler.

• Satsingsområder:

• Akvakultur

• Opplevelsesbasert reiseliv

• Infrastruktur i kaldt klima

• 2-årig prosjekt.

• Økonomisk ramme ca 20 mill kr.

• Økt verdiskaping og konkurransekraft innen akvakultur,

opplevelsesbasert reiseliv og infrastruktur i kaldt klima i Nordland

(målsetting).

08.06.2012 45

Prosjektstruktur

Ny fornybar

energi

Leverandør

industri

(olje/gass)

Nordområderelevans

Opplevelses

basert

reiseliv

Tverrfaglig FoUsamarbeid flere aktører

Kjønn og innovasjon

Læring og formidling

Forskningsprosjektet

08.06.2012 46


Virkemidler

- Forskningsbasert samarbeid og formidling

- Forskningsbasert kompetansemegling (FKM)

- Mobilitet mellom FoU-miljø og bedrift

- Etter- og videreutdanningstiltak (EVU-tiltak)

- Tilgang til laboratorium

- Øvrig infrastruktur

08.06.2012 47

Driftsassistanse for vann og avløp

Veiledningstjeneste for vann og avløp etablert i samarbeid mellom NFK og

kommunene i Nordland. To organisasjoner etablert, en for kommunene på

Helgeland og en for kommunene i Salten, Ofoten, Vesterålen og Lofoten.

Formål

• Bidra til at vann- og avløpsanlegg bygges og drives etter forskriftsmessige krav.

• Bidra til å sikre pålitelig vannforsyning til både næringsvirksomhet og

privathusholdninger.

• Bidra til faglig utvikling gjennom kurs, seminarer, nettverksbygging og direkte

bistand.

Målgruppe

VA-sektoren i kommunene.

Målsetting

Best mulig utnyttelse av ressurser innenfor VA-sektoren i kommunene.

08.06.2012 48


Havbruksfondet

•Fylkeskommunen ble i 2010 tilført 3 x 15 = NOK 45 mill som følge

av salg av 15 nye akvakulturtillatelser til Nordland

•Fylkestinget vedtok i des. 2010 etablering av et fond som grunnlag

for forvaltning av midlene

•Fondet forvaltes av fylkesrådet etter nærmere retningslinjer

•Fondet etableres for en periode på 5 år

08.06.2012 49

Satsingsområder Havbruksfondet

• Forvaltning (5 mill kr)

• Utdanning (12,5 mill kr)

• FoU/infrastruktur kystnæringer (27,5 mill kr)

08.06.2012 50

More magazines by this user
Similar magazines