Her - Mineralklynge Nord

ru.no

Her - Mineralklynge Nord

Utdanningsløp

i landsdelen

Kunnskap og kompetanse er nøkkelen til å møte mineralnæringens

utfordringer i fremtiden. Status i dag er imidlertid at det er et stort

misforhold mellom tilgjengelig kompetanse og ønsket om å satse

på mineralnæringen i Nord-Norge. Samtidig opplever næringen en

sterk konkurranse om kompetansen, noe som har blitt forsterket av

petroleumsnæringens inntog i landsdelen.

Foto: Shutterstock

Det viktigste utdanningsmiljøet i Nord-Norge innen geologifag

finner man ved Universitetet i Tromsø (UiT). UiT tilbyr utdanning

på Bachelor-, Master- og PhD-nivå og utdanner geologer og geofysikere

til arbeidslivet. Flesteparten av kandidatene går til oljeindustrien,

men noen velger også en karriere i mineralsektoren. UiT

har også fått støtte fra Utenriksdepartementet for et nytt professorat

innen malmgeologi, en stilling som vil styrke satsningen på leting

og utvinning av malmforekomster i nordområdene.

Kjeøy Research & Education Center er et undervisnings- og forskningssenter

spesialisert innen problematikken med gruveforurensing.

Samtidig er de med på å utvikle nye metoder for forbedrede utvinningsprosesser

gjennom oppløsning av mineraler og utlekning av metaller.

De tilbyr flere spesialiserte kurs med relevans for næringen.

Det er tatt flere initiativ for å utvikle nye utdanningsløp på relevante

fagområder, for å møte næringens behov. For å lykkes er man

avhengig av å få til et samarbeid over fylkes- og landegrensene mellom

utdanningsinstitusjonene.

Høgskolen i Narvik (HiN) har som målsetting å etablere en bachelorutdanning

i bergverkdrift og mineralteknologi i Nord-Norge med

30 studieplasser. Dette vil være et supplement eksisterende utdanninger

innen malm- og ressursgeologi.

Det er også en rekke fagskoleutdanninger som er aktuelle,

eksempelvis bergteknikk, bygg, anlegg og maskin. Fauske videregående

skole ønsker i samarbeid med Stjørdal videregående skole å

etablere en tekniske fagskole for bergteknikk. Man ønsker å etablere

en utdanning av bergteknikere og mellomledere som skal jobbe

med utvinning av industrimineraler, naturstein og malm. Kirkenes

videregående ønsker å bli fagskole for mineralindustri i Finnmark,

hvor de ønsker å knytte bergteknikk opp mot anleggsfagene.

Det er også viktig å styrke samarbeidet mellom bedrifter og

kunnskapsaktører, både i forhold til mer omfattende forsknings- og

utviklingsoppgaver, samt for å etablere og utvikle utdanninger på

alle nivå i landsdelen som næringen har behov for. Et godt eksempel

på dette er opprettelsen av forkurs i gruveingeniørstudie på Svalbard,

basert på samarbeid mellom HiN, Longyearbyen lokalstyre,

ingeniørorganisasjonen NITO, Store Norske Kullkompani (SNSK) og

Leonhard Nilsen & Sønner.

Det er et behov for økt fokus på mineraler i hele utdanningsløpet,

helt fra grunnskole til høyere utdanning. I Beiarn har de tatt

tak i dette gjennom etableringen av et Newton-rom med fokus på

geologi over og under jorden. I fokus står geologi, men de har også

elementer fra matematikk og naturfag. Geofag ble innført som

programfag i den videregående skole i 2007 og omfatter emner fra

fagområdene geologi, geofysikk og naturgeografi. En rekke videregående

skoler i landsdelen tilbyr nå dette programfaget. Heggen

videregående skole i Harstad har blant annet inngått et samarbeid

med oljeselskapet Det Norske knyttet til undervisningen.

Nordic School of Mining

Fra og med 2013 vil det tilbys et felles nordisk masterprogram

innen mineralråstoffer og gruvedrift. Prosjektet er et

samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner i Norge, Sverge,

Danmark, Finland og Island. Fra Norge er Universitetet i

Tromsø og NTNU partnerinstitusjoner, og skal tilby engelskspråklige

kurs på masternivå. Til sammen skal studiet dekke

alle aspekter ved mineralske råmaterialer, inkludert leting

etter mineralressurser, gruvedrift, prosessering, miljøhensyn

og entreprenørskap.

More magazines by this user
Similar magazines