Views
3 years ago

Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS

Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS

Tariffer gjeldende fra

Tariffer gjeldende fra Nettariff i distribusjonsnettet 01.01.2011 Type Nettariff næring, aktiv og reaktiv effektavregning Tariffblad 2.1 Anlegg større enn 250 ampere/230 volt (145 ampere/400 volt) – effektavregning Nettnivå Tariff Fastledd [kr/år] Energiledd [øre/kWh] Årskostnad effektledd 1) [kr/kW] Ekskl. mva Inkl. mva Ekskl. avg. Inkl. avg. 2) Ekskl. mva Inkl. mva Høyspent uttak N3T3 21 000 26 250 6,0 22,76 342 428 Lavspent uttak N4T3 15 600 19 500 7,0 24,01 Effekt < 200 kW 496 620 Effekt > 200 kW 376 470 Effektavlesninger registrert i perioden f.o.m. 01.04. t.o.m. 31.10. reduseres med 40 prosent før avregning. I perioden 01.11-31.03 vil effektavlesninger ukedager i timene 22:00-06:00, samt lørdag og søndag reduseres med 25 % før avregning. Se eksempel neste side. Reaktiv effekt – Anlegg blir avregnet for reaktivt effektuttak/-innlevering utover effektfaktor lik 0,95 Nettnivå Effektgrense 3) Årskostnad reaktivt effektledd 1) [Kr/kVAr] Ekskl. avg. Inkl. mva. Lavspent uttak 200 kW 220 275 Høyspent uttak 500 kW 140 175 Tariffering skjer etter følgende prinsipp: Anleggets maksimale aktive effekttime legges til grunn. Målt reaktiv effekt i denne timen plukkes ut. En trekker fra den reaktive effekt kunden har anledning til å ta ut (inntil cosφ >0,95) og multipliserer resten med satsen i henhold til gjeldende tariff. Se eksempel på utregning neste side. 1) Ved effektavregning vil effektleddet for aktiv og reaktiv effekt bli avregnet hver måned basert på høyeste maksimalverdi over en time registrert de siste 12 måneder. Hver avregning blir da den enkelte måneds andel av årskostnaden. Se eksempel neste side. 2) Prisen er inkludert innbetaling til Energifondet (Enova) på 1,0 øre/kWh, forbruksavgift på elektrisk kraft på 11,21 øre/kWh og 25 prosent merverdiavgift. Kunder med anlegg som har rett på redusert forbruksavgift eller fritatt for avgifter har selv ansvar for å meddele dette skriftlig til Eidsiva Nett AS. 3) Tariffen gjelder for anlegg med maksimal aktiv effekt over angitt grense. Kontakt vårt kundesenter Telefon 815 33 344 • Telefaks 62 88 42 50 kundesenter@eidsivaenergi.no www.eidsivanett.no

Eidsiva Nett - tariffblad 2.1 side 2 – 2011 Eksempel på avregning for januar 2011, lavspent uttak, tariff N4T3: Effekt avregnes etter energiforbruk pr time [kWh/h], gitt av høyeste registrerte timeverdi over de siste 12 månedene, effektavregningen beregnes med 40% reduksjon av timeverdi i sommerperioden og 25% reduksjon av timeverdi natt og helg i vinterperioden. For avregning i januar er det timeverdiene i løpet av 01.02.2010 – 31.01.2011 som legges til grunn. Registrert høyeste timeverdi i sommerperioden 01.04.2010 – 31.10.2010 er 350 kWh. For effektavregning blir dette 350 kWh/h * 60% = 210 kW. I vinterperiodene 01.02.2010 – 31.01.2010 og 01.11.2010 – 31.01.2011 er høyeste registrerte timeverdi på 400 kWh i reduksjonstidene lørdag og søndag og mellom kl 00:00-06:00 og 22:00-24:00 ukedager, med reduksjon for effektavregning blir dette 400 kWh/h * 75% = 300 kW. Mellom kl 06:00-22:00 ukedager er høyeste registrerte timeverdi 280 kWh, her er det ingen reduksjon og effekten er 280 kW. For avregningen blir dermed grunnlaget for aktiv effekt (P) = 300 kW. I samme time er det registrert reaktivt forbruk på 150 kVArh, dvs reaktiv effekt (Q) = 150 kVArh/h = 150 kVAr. I januar har det påløpt 31 dager av årets 365 dager. Aktiv effekt blir avregnet slik for januar: Effekt < 200 kW: 200 kW * 496 kr/kW * 31/365 = 8.425,21 kr ekskl mva Effekt > 200 kW: 100 kW * 376 kr/kW * 31/365 = 3.193,42 kr ekskl mva Totalt for aktiv effekt i januar: = 11.618,63 kr ekskl mva Reaktiv effekt blir avregnet utover effektfaktor cos φ = 0,95. Forholdet mellom aktiv effekt (P) [kW] og reaktiv effekt (Q) [kVAr] er gitt som tan φ. Tillatt reaktiv effekt er gitt av: Q = P * tan(arccos 0,95) = 300 * 0,3287 = 98,61 kVAr Reaktiv effekt blir avregnet for den delen som er over den tillatte verdien, for januar: (150 kVAr – 98,61 kVAr) * 220 kr/kVAr * 31/365 = 960,21 kr ekskl mva Energiforbruket avregnes som påløpte kilowattimer [kWh] i januar * 7,0 øre/kWh ekskl avg. Fastleddet blir fakturert som januar måneds andel av årlig fastledd: 15.600 kr * 31/365 = 1324,93 kr ekskl mva Kontakt vårt kundesenter Telefon 815 33 344 • Telefaks 62 88 42 50 kundesenter@eidsivaenergi.no www.eidsivanett.no

Viktig informasjon til deg som skal grave (pdf) - Eidsiva Nett AS
Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS
Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS
Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS
Anlegg med hovedsikring t - Eidsiva Nett AS
Anlegg større enn 250 ampere/230 volt (145 ... - Eidsiva Nett AS
Anleggstype og varslingstid: - Eidsiva Nett AS
Marginaltap EN-R2007 - Eidsiva Nett AS
(MTP-satser) 2013 - Eidsiva Nett AS
Marginaltapssatser 2009 (pdf) - Eidsiva Nett AS
installatørmøte 2011 (pdf) - Eidsiva Nett AS
MÃ¥lerplassering - Eidsiva Nett AS
TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT - Eidsiva Nett AS
Møtereferat - Eidsiva Nett AS
Stasjonsforkortelser (pdf) - Eidsiva Nett AS
Regional kraftsystemutredning for ... - Eidsiva Nett AS
Eidskog kommune - Eidsiva Nett AS
installatørmøte 2012 (pdf) - Eidsiva Nett AS
tariffer næring - Eidsiva Energi
LEU Grue kommune 2005 - Eidsiva Nett AS
Hamar kommune (pdf) - Eidsiva Nett AS
Møtereferat - Eidsiva Nett AS
Tariffhefte 2012 (pdf) - Eidsiva Nett AS
Tariffhefte 2008 (pdf) - Eidsiva Nett AS
Nord-Odal kommune - Eidsiva Nett AS
Løten kommune - Eidsiva Nett AS
LEU Åmot (pdf) - Eidsiva Nett AS
LEU Kongsvinger (pdf) - Eidsiva Nett AS
Tidsfrister for MOI (pdf) - Eidsiva Nett