TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT - Eidsiva Nett AS

eidsivanett.no

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT - Eidsiva Nett AS

TARIFFHEFTE 2010

EIDSIVA REGIONALNETT

Hamar 1. desember 2009

Postadresse Eidsiva:

Hovedkontor Hamar:

Eidsiva Nett AS Besøksadresse Vangsvn. 73.

Postboks 4100

2307 Hamar

Kontaktperson/fagansvarlig R-nettariffer 2010:

Anne Mælum

Eidsiva Nett AS | Seksjon Forvaltning

Tlf. 959 81 330 | E-post: anne.maelum@eidsivaenergi.no


Regionalnettariff 2010 Eidsiva Nett AS

Tariffene for kunder på R-nettnivå er beregnet i henhold til NVEs ”Forskrift om økonomisk

rapportering, inntektsramme for nettvirksomheten og tariffer” (FOR 1999-03-11 nr. 302).

Spesielt ”Kapittel 7. Generelt om inntekter for nettvirksomheten” og flere av kapitlene

under ”Del V. Tariffer” i forskriften, er relevante kilder for bakgrunnsinformasjon.

Tariffer 2010 – kategorier og priser (eks. m.v.a.)

Felles alle kundegrupper:

Energiledd (kr) Punktvis marginaltapsbasert beregning time for time.

= Innmating/uttak (MWh) * marginaltapssats (% S+R) * områdepris (kr/MWh)

Marginaltapet skal gi uttrykk for belastningen den enkelte kundes utveksling medfører for

hele nettsystemet på alle nivåer. Denne prosentverdien er derfor satt sammen av bidrag

fra både sentralnettet og regionalnettet (pluss ev. høyspent distribusjonsnett for kraftverk

tilknyttet dette spenningsnivået) som antydet i parentesen ovenfor. Statnett reberegner

marginaltapet ukentlig for S-nettet i en nettmodell med prognoser for midlere forbruk og

produksjon i to tidsperioder: virkedager mandag til fredag fra kl. 6 til 22 (16 timer) og

resten av uka (helgeperioden, ev. bevegelige helligdager og de 8 nattimene på virkedager).

Resultatene offentliggjøres på internett innen kl. 12 hver fredag, gjeldende for kommende

uke. Eidsiva gjennomfører normalt tilsvarende beregning for eget nett på slutten

av et kalenderår, gjeldende for hele kommende år for to perioder: de 7 sommermånedene

fra april til oktober og de øvrige 5 vintermånedene fra november til mars (det vil si totalt

4 tidsperioder med samme oppdeling dag og natt/helg som for sentralnettet). Ev. endringer

vil bli varslet direkte til berørte kunder. I likhet med Statnett har Eidsiva i R-nettet

begrenset marginaltapssatsene administrativt til +/- 15 %.

Innmatingstariff (produksjon)

Energiledd: – se felles punkt ovenfor.

Faste ledd: Produksjon (ref. Statnett/S-nett):

8,0 kr/MWh (Grunnlag: 10 års midlere årsproduksjon 1999-2008).

Regionalnett viderefakturerer S-nettets fastledd, kun for enheter tilknyttet R-nettet.

Forbrukstariff D-nett (ordinære)

Energiledd: – se felles punkt ovenfor.

Faste ledd: Prioritert forbruk - K-faktorjustert avregningsgrunnlag

Grunnsats/utransformert

N1 - Tillegg transformering til 66 kV

N2 - Tillegg transformering til 22/11 kV

240 000 kr/MW

36 000 kr/MW

72 000 kr/MW

Faste ledd: Utkoblbart forbruk - K-faktorjustert avregningsgrunnlag

Eidsiva opprettholder tariff for utkoblbart forbruk til alle eksisterende kunder fram til 1. juli 2012.

% av prio.-tariff N0 N1 N2 Kr/MW

5 % 12 000 13 800 15 600 Momentan A (ubegrenset varighet)

25 % 60 000 69 000 78 000 Varslingstid 1,5 time (ubegrenset varighet)

75 % 180 000 207 000 234 000 Momentan B (2 timer begrenset varighet)

Regnet av 100 % 240 000 276 000 312 000

2


Forbrukstariff Næringskunder (sluttbruker og –relaterte nett)

Energiledd: – se felles punkt.

Faste ledd: Prioritert forbruk:

N1 – Transformert til 66 kV

N2 – Transformert til 22/11 kV

NÆRING – ingen k-faktorjustering

175 000 kr/MW

270 000 kr/MW

Faste ledd: Utkoblbart forbruk: kr/MW

Eidsiva opprettholder tariff for utkoblbart forbruk til alle eksisterende kunder fram til 1. juli 2012.

% av prio.-tariff N1 N2 NÆRING – ingen K-faktorjustering

5 % 8 750 13 500 Momentan A (ubegrenset varighet)

25 % 43 750 67 500 Varslingstid 1,5 time (ubegrenset varighet)

75 % 131 250 202 500 Momentan B (2 timer begrenset varighet)

Regnet av 100 % 175 000 270 000

Reaktiv effekt: For reaktivt effektuttak utover effektfaktor lik 0,95

Avregningsgrunnlag registreres (i maks-/avregningstime aktiv effekt) f.o.m. 2. halvår

2010 for næringskunder N2. Dette innebærer avregning først f.o.m. 2011. Tariff på R-

nettnivå blir lik tariff for høyspent uttak D-nett, som for 2010 er satt til 140 000 kr/MVAr.

Forbruksavgift: Høy sats 110,1 kr/MWh – lav sats 4,5 kr/MWh

Felles for alle kundekategorier

Feltleie: Enkelt Dobbelt

132 kV 182 000 243 000

66 kV 83 000 124 000

22/11 kV 38 000 54 000

Spoleleie:

Kr 50 000,- pr. kompensasjonsspole.

Vedr. tarifferingsprinsipp: Statnetts sentralnettariff – som referanse

Statnetts tolkning og praktisering for S-nettet av gjeldende lover og forskrifter, påvirker

Eidsivas R-nettariffering. Spesielt Forskrift 302 § 14-1 ”Utforming av tariffer for ordinære

uttak i sentral- og regionalnett”. Statnetts tariffhefte ”Sentralnettstariffen 2010” finnes på

http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Tariffer-og-avtaler/. Der finnes utførlig beskrivelse

av tariffstruktur og de enkelte tariffleddene for S-nettet.

Energiledd: Hovedforskjellen mellom energileddsberegningene på S- og R-nettnivå

(Eidsiva) er ukentlig kontra årlig fastsetting av marginaltapssatser.

Faste ledd: K-faktormodellen som Statnett benytter for å korrigere avregningsgrunnlagene

for forbruk (avhengig av fordeling mellom innmating og uttak i punktene), videreføres

direkte i Eidsivas ”grunnsats/utransformert forbruk” som er felles for D-nett. Se for øvrig

neste side for transformering, der K-faktormodellen er tilpasset Eidsivas R-nettstruktur.

Statnetts topplasttime: Statnetts topplasttime fastsettes for hele landet, fordelt på tre

regioner der Eidsiva tilhører region sør. Samme time benyttes for Eidsivas fastledd.

Informasjon om gjeldende R-nettariffer Eidsiva Nett AS

Tariffhefter fra og med 2007 samt Eidsivas marginaltapssatser for R-nett ligger på:

www.eidsivaenergi.no/Nett/fakta/regionalnett/

3


Spesielt for D-nett: K-faktormodell og avregningsgrunnlag

Eidsivas K-faktormodell på R-nettnivå

I Eidsivas regionalnettsområdet, ble det i 2007 innført en todelt K-faktormodell for D-

nettenes fastledd, med utgangspunkt i Statnetts grunnmodell:

F

K − faktor =

F + P + KII

F: Samlet forbruk (uttak pluss lokal produksjon)i Statnetts topplasttime. (Gjennomsnitt 5 år.)

P: Påregnelig/tilgjenglig vintereffekt ref. Statnett

Vedr. KII: Ingen kraftintensiv industri (i følge Statnetts definisjon) i Eidsivas tariffområde. Utelates i fortsettelsen.

Eidsivas modell for K-faktorjustering av forbruket benytter Statnetts definisjon av ”punkt”

i beregningen av K-faktoren som benyttes for ”Grunnsats” før ev. transformering, og et

eget prinsipp for beregning av ”lokal K-faktor” ved ”Tillegg transformering”:

1. Grunnsats/utransformert: K-faktor med effektgrunnlag ”i og bak” punkt.

- For hvert utvekslingspunkt i regionalnettet blir det beregnet én K-faktor, der faktisk

forbruk og produksjon (tilgjengelig vintereffekt) i og bak punktet legges til

grunn. Kunder med uttak i samme utvekslingspunkt får lik K-faktor.

- Her defineres utvekslingspunkt som hele stasjonen, på samme måte som Statnett

definerer sine sentralnettspunkt.

2. Tillegg transformering til 66 ev. 22/11 kV: K-faktor med eff.grunnlag ”bak” punkt.

- Separat K-faktor for hvert utvekslingspunkt, der kun lokal produksjon (tilgjengelig

vintereffekt) og eget forbruk benyttes i beregningen av ”lokal” k-faktor.

- Her defineres utvekslingspunkt som det faktiske målepunktet i stasjonen.

5 år: For begge kategorier K-faktor benyttes femårsmiddel av samlet, faktisk forbruk.

Avregningsgrunnlag faste ledd (MW)

- Prioritert forbruk – 3-årsmiddel Statnetts topplasttime:

De tre foregående år benyttes som grunnlag for gjennomsnittsberegningene.

o Faktisk avregnet prioritert forbruk benyttes uavhengig av endringer i utkoblbare

kategorier. (Statnetts metode for reberegning ved endringer benyttes ikke.)

o Avregningsgrunnlag prioritert forbruk korrigeres med separate K-faktorer (se

ovenfor), for tariffering hhv. utransformert forbruk og eventuell transformering.

- Utkoblbart forbruk – målt effekt i årets topplasttime (Statnett).

o Utkoblbart forbruk justeres kun med ev. ”lokal K-faktor”.

o Momentan utkobling (A og B), er fra Statnetts side angitt med 15 min. frist.

Betyr i praksis fjernstyring fra Eidsivas Nettsentral.

o Momentan B – 2 timers begrenset varighet: Ikke krav til brenselsfyrt reserve.

o Satsene på hhv. 5 %, 25 % og 75 % er i tråd med Statnetts forholdstall, og beregnes

av summen av grunnsatsen og tillegget for aktuelt nettnivå N1 el N2.

Fastsetting av måleverdier for beregning av avregningsgrunnlag:

Faktisk totalforbruk (F) i MW: Beregnes for den enkelte kunde som sum av utvekslingsmålinger

og ev. lokal produksjon. Måleverdiene sendes som informasjon til kunden for

kontroll og godkjenning når tidspunkt for topplasttimen er fastsatt. Ref. den årlige ”Selvangivelsen”

som er samordnet med R-nettets innrapportering til Statnett.

Utkoblbart forbruk: Utkoblbart forbruk måles kun lokalt, og rapporteres fra den enkelte

D-netteier via R-nett som rapporterer videre til Statnett.

Faktureringsrutiner 2010: Det arbeides med innføring av månedlig energileddsberegning

for R-nettkundene i løpet av 2010. Nærmere informasjon vil bli gitt hver kunde.

4


Spesielt for ”Næring”:

Avregningsperiode og minimumseffekt:

- Kun årets – ikke historisk snitt – som grunnlag for avregningseffekt faste ledd.

- Høyeste verdi av Statnetts topplasttime og kundens minimumseffektgrunnlag.

• Statnetts topplasttime: Næringskundene avregnes normalt etter målt effekt i Statnetts

topplasttime. Denne settes ”sist vinter” f.o.m. november 2009 t.o.m. februar 2010.

• Minimum effektgrunnlag: Kundens effekt i Statnetts topplasttime kontrolleres mot

kundens maks.effekt for tilfeller der effekten er uforholdsmessig lav i topplasttimen.

Minimum effektgrunnlag er satt til 2/3 av kundens maks.effekt i avregningsperioden.

• Avregningsperiode: ”Årets” effekt hentes fra 12 mnd som er forskjøvet et halvt år,

for å dekke samme vinter som Statnetts topplasttime settes. For 2010-tariffen benyttes

altså maks.effekter fra 2. halvår 2009 og 1. halvår 2010.

P.g.a. av 40%-reduksjon i lavlast*, fastsettes kunden maks.effekt normalt ut fra uttaket

”siste vinterperiode”. Altså de to siste månedene av foregående år, og de tre første av

avregningsåret. (Eidsivas vinter (høylastperiode) favner en måned mer enn Statnetts.)

* Lavlast presiseres i kundevis presentasjon av månedsmakser som

- Effektverdier er redusert med 40 % i sommerperioden (april-oktober).

- Effektverdier er redusert med 40 % på helg/natt (natt time 23-6, fra time 18 på fredag)

Ingen K-faktorjustering: Næringskundene i Eidsivas R-nett er ikke slik lokalisert at

de tilfredsstiller intensjoner/forutsetninger i K-faktormodellen.

For øvrig vedr. næringskunder

Forbruksavgift:

Siden 2004 har nettselskapene hatt innkreving og deklarering av forbruksavgift på elektrisk

kraft, i tråd med gjeldende forskrifter. Se www.toll.no.

- Angitt økning i høy sats fra 108,2 til 110,1 kr/MWh – ref. forslag til Statsbudsjett 2010.

- Ved ev. månedlig energileddsfakturering vil forbruksavgiften også bli avregnet løpende.

- F.o.m. 2010 innføres krav om årlig bekreftelse fra kunden på evt. endret næringskode.

Reaktiv effekt: For reaktivt effektuttak utover effektfaktor lik 0,95

Avregningsgrunnlag registreres (i maks-/avregningstime aktiv effekt) f.o.m. 2. halvår

2010 for næringskunder N2. Dette innebærer avregning først f.o.m. 2011. Tariff R-nett vil

være lik tariff for høyspent uttak D-nett, som for 2010 er satt til 140 000 kr/MVAr.

Relevante målinger for kartlegging av kompenseringsbehov vil bli meldt kunden f.o.m.

januar 2010. Eidsiva Nett AS ønsker dialog med aktuelle kunder slik at gjennomføring av

ev. tiltak kan skje før kommende avregningsperiode.

Fakturering næringskunder:

Det arbeides med innføring av månedlig energileddsberegning for R-nettkundene i løpet

av 2010. Hvorvidt dette vil gjelde næringskunder dette året, er ikke avklart 1. des. 2009.

Inntil videre opprettholdes:

- Kvartalsvis fakturering basert på kundevis á kontogrunnlag som sendes ut i forkant av

første á kontorfaktura.

- Faktura sendes primo januar, april, juli og oktober, med standard betalingsvilkår.

I praksis er det pr. dato frist ca. den 20 den aktuelle måneden.

- I påvente av månedlig energileddsavregning kan status for påløpt energiledd oversendes

etter avtale pr. mail.

5


Kundeliste Eidsiva R-nett 2010

VOKKS Nett AS Postboks 160 2882 DOKKA

Valdres Energiverk AS Spikarmoen 2900 FAGERNES

Vang Energiverk KF Elvang 2975 VANG I VALDRES

Sør Aurdal Energi BA Lysheim 2936 BEGNADALEN

Hafslund Nett AS - 0247 OSLO

Ringeriks-Kraft Nett AS Serviceboks 22 3404 HØNEFOSS

Skagerak Kraft AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN

Elverum Nett AS Postboks 21 2401 ELVERUM

Nord-Østerdal Kraftlag A/L Tomtegata 8 2500 TYNSET

Røros Elektrisitetsverk AS Postuttak E 7361 RØROS

Stange Energi Nett AS Storgata 43 2335 STANGE

Gudbrandsdal Energi AS Postboks 93 2640 VINSTRA

Opplandskraft DA P.b. 1098, Skurva 2605 LILLEHAMMER

Oppland Energi AS P.b. 1145, Skurva 2605 LILLEHAMMER

Eidsiva Vannkraft AS P.b. 1098, Skurva 2605 LILLEHAMMER

Eidsiva D-nett

Intern..

---**---

Bane Energi

Forsvarsbygg

Forestia AS

Moelven Langmoen AS

Moelven Bioenergi AS

Statoil Trepellets AS

Hunton Fiber AS

Kongsvinger, Tangen, Rudshøgda og Fåberg

Rena Leir og skytefelt

Braskereidfoss

Brumunddal

Brumunddal

Brumunddal

Gjøvik

Hamar 1. desember 2009

6

More magazines by this user
Similar magazines