TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT - Eidsiva Nett AS

eidsivanett.no

TARIFFHEFTE 2010 EIDSIVA REGIONALNETT - Eidsiva Nett AS

Forbrukstariff Næringskunder (sluttbruker og –relaterte nett)

Energiledd: – se felles punkt.

Faste ledd: Prioritert forbruk:

N1 – Transformert til 66 kV

N2 – Transformert til 22/11 kV

NÆRING – ingen k-faktorjustering

175 000 kr/MW

270 000 kr/MW

Faste ledd: Utkoblbart forbruk: kr/MW

Eidsiva opprettholder tariff for utkoblbart forbruk til alle eksisterende kunder fram til 1. juli 2012.

% av prio.-tariff N1 N2 NÆRING – ingen K-faktorjustering

5 % 8 750 13 500 Momentan A (ubegrenset varighet)

25 % 43 750 67 500 Varslingstid 1,5 time (ubegrenset varighet)

75 % 131 250 202 500 Momentan B (2 timer begrenset varighet)

Regnet av 100 % 175 000 270 000

Reaktiv effekt: For reaktivt effektuttak utover effektfaktor lik 0,95

Avregningsgrunnlag registreres (i maks-/avregningstime aktiv effekt) f.o.m. 2. halvår

2010 for næringskunder N2. Dette innebærer avregning først f.o.m. 2011. Tariff på R-

nettnivå blir lik tariff for høyspent uttak D-nett, som for 2010 er satt til 140 000 kr/MVAr.

Forbruksavgift: Høy sats 110,1 kr/MWh – lav sats 4,5 kr/MWh

Felles for alle kundekategorier

Feltleie: Enkelt Dobbelt

132 kV 182 000 243 000

66 kV 83 000 124 000

22/11 kV 38 000 54 000

Spoleleie:

Kr 50 000,- pr. kompensasjonsspole.

Vedr. tarifferingsprinsipp: Statnetts sentralnettariff – som referanse

Statnetts tolkning og praktisering for S-nettet av gjeldende lover og forskrifter, påvirker

Eidsivas R-nettariffering. Spesielt Forskrift 302 § 14-1 ”Utforming av tariffer for ordinære

uttak i sentral- og regionalnett”. Statnetts tariffhefte ”Sentralnettstariffen 2010” finnes på

http://www.statnett.no/no/Kraftsystemet/Tariffer-og-avtaler/. Der finnes utførlig beskrivelse

av tariffstruktur og de enkelte tariffleddene for S-nettet.

Energiledd: Hovedforskjellen mellom energileddsberegningene på S- og R-nettnivå

(Eidsiva) er ukentlig kontra årlig fastsetting av marginaltapssatser.

Faste ledd: K-faktormodellen som Statnett benytter for å korrigere avregningsgrunnlagene

for forbruk (avhengig av fordeling mellom innmating og uttak i punktene), videreføres

direkte i Eidsivas ”grunnsats/utransformert forbruk” som er felles for D-nett. Se for øvrig

neste side for transformering, der K-faktormodellen er tilpasset Eidsivas R-nettstruktur.

Statnetts topplasttime: Statnetts topplasttime fastsettes for hele landet, fordelt på tre

regioner der Eidsiva tilhører region sør. Samme time benyttes for Eidsivas fastledd.

Informasjon om gjeldende R-nettariffer Eidsiva Nett AS

Tariffhefter fra og med 2007 samt Eidsivas marginaltapssatser for R-nett ligger på:

www.eidsivaenergi.no/Nett/fakta/regionalnett/

3

More magazines by this user
Similar magazines